پايان نامه تحليل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشيابي سيستمي CIPPO به منظورتدوين منشور تربيتي مديريتي جهت استفاده مديران دستگاه آموزش و پرورش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشيابي سيستمي CIPPO  به منظورتدوين منشور تربيتي مديريتي جهت استفاده مديران دستگاه آموزش و پرورش  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشيابي سيستمي CIPPO  به منظورتدوين منشور تربيتي مديريتي جهت استفاده مديران دستگاه آموزش و پرورش  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق    1
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مسأله    3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    7
1-4-1- هدف اصلی تحقیق    7
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق    7
1-5- پرسش های تحقیق    8
1-5-1- پرسش اصلی تحقیق    8
1-5-2- پرسش های فرعی تحقیق    8
1-6- واژه های کلیدی8
1-7- تعاریف    9
1-7-1- تعریف سوره مبارکه انشراح    9
1-7-2- تعریف مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO    9
1-7-3- منشور تربیتی، مدیریتی9
1-7-4- دستگاه آموزش وپرورش10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق    12
2-1- مقدمه    13
2-2- سوره مبارکه انشراح    13
2-2-1- تناسب سوره    13
2-2-2 – شأن نزول سوره    15
2-2-3- وجه تسمیه سوره    15
2-2-4- دورنمایی از محتوای این سوره    16
2-2-5- نگرش به واژه ها    16
2-2-6- پاداش تلاوت این سوره    17
2-3- مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO    17
2-3-1- مسیر تحولی فرایند ارزشیابی    17
2-3-2- الگوهای ارزیابی در آموزش عالی    20
2-3-3- مدل سیپو CIPPO و شبکه ایپول (EIPOL)    21
2-3-4- الگوی ارزشیابی سیپو CIPPO    23
2-3-5- مبانی نظری الگوی سیپو CIPPO    24
2-3-6- تاریخچه الگوی CIPPO    24
2-3-7- نگرش سیستمی الگوی سیپو CIPPO    26
2-3-8- هدف یا وسیله از نظر الگوی سیپو CIPPO    27
2-3-9- ارزشیابی در مدل سیپو CIPPO    27
2-3-10- بخش های ارزشیابی CIPPO    28
2-3-11- کاربردهای الگوی سیپو CIPPO    29
2-3-11-1- ارزشیابی زمینه (بافت)    31
2-3-11-2- ارزشیابی درون داد    31
2-3-11-3- ارزشیابی برون داد    33
2-4- مروری بر تحقیقات پیشین    35
2-4-1- تحقیقات داخلی    35
2-4-2- تحقیقات خارجی    36
فصل سوم: روش شناسی    38
3-1- مقدمه    39
3-2- روش تحقیق    39
3-3- روش گردآوری اطلاعات    39
3-4- دلایل انتخاب شش تفسیر    39
3-4-1- تفسیر راهنما    39
3-4-2- تفسیر نسیم حیات    40
3-4-3- تفسیر مجمع البیان    41
3-4-4- تفسیر نوین    41
3-4-5- تفسیر المیزان    42
3-4-6- تفسیر نمونه    43
3-5- شیوه استخراج منشور تربیتی مدیریتی    44
فصل چهارم : تفسیر سوره مبارکه انشراح    45
4-1- مقدمه    46
4-2- تفسیر آیه به آیه سوره انشراح از 6 تفسیر معتبر و معروف    46
4-2-1- تفسیر آیه اول از تفسیر راهنما    46
4-2-2- تفسیر آیه اول از تفسیر نسیم حیات    46
4-2-3- تفسیر آیه اول از مجمع البیان    47
4-2-4- تفسیر آیه اول از تفسیر نوین    49
4-2-5- تفسیر آیه اول از تفسیر المیزان    52
4-2-6- تفسیر آیه اول از تفسیر نمونه    53
4-2-7- تفسیر آیه دوم از تفسیر راهنما    54
4-2-8- تفسیر آیه دوم از تفسیر نسیم حیات    55
4-2-9- تفسیر آیه دوم و سوم از  مجمع البیان    56
4-2-10- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر نوین    57
4-2-11- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر المیزان    58
4-2-12- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر نمونه    59
4-2-13- تفسیر آیه سوم از تفسیر راهنما    59
4-2-14- تفسیر آیه سوم از تفسیر نسیم حیات    60
4-2-15- تفسیر آیه چهارم از تفسیر راهنما    60
4-2-16- تفسیر آیه چهارم از تفسیر نسیم حیات    61
4-2-17- تفسیر آیه چهارم از مجمع البیان    62
4-2-18-تفسیر آیه چهارم از تفسیر نوین    62
4-2-19- تفسیر آیه چهارم از تفسیر المیزان    63
4-2-20- تفسیر آیه چهارم از تفسیر نمونه    63
4-2-21- تفسیر آیه پنجم از تفسیر راهنما    64
4-2-22- تفسیر آیه پنجم و ششم از تفسیر نسیم حیات    65
4-2-23- تفسیر آیه پنجم از مجمع البیان    66
4-2-24- تفسیر آیه پنجم از تفسیر نوین    66
4-2-25- تفسیر آیه پنجم از تفسیر المیزان    68
4-2-26- تفسیر آیه ششم از تفسیر راهنما    69
4-2-27- تفسیر آیه ششم از مجمع البیان    70
4-2-28- تفسیر آیه ششم از تفسیر نوین    72
4-2-29- تفسیر آیه ششم از تفسیر المیزان    74
4-2-30- تفسیر آیه پنجم و ششم از تفسیر نمونه    74
4-2-31- تفسیر آیه هفتم از تفسیر راهنما    75
4-2-32- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر مجمع البیان    76
4-2-33- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر مجمع البیان    78
4-2-34- تفسیر آیه هفتم از تفسیر نوین    79
4-2-35- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیرالمیزان    80
4-2-36- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر نمونه    81
4-2-37- تفسیر آیه هشتم از تفسیر راهنما    82
4-2-38- تفسیر آیه هشتم از تفسیر نوین    83
فصل پنجم: تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO    85
5-1- مقدمه    86
5-2- تحلیل آیه اول    86
5-2-1- سؤال اول تحقیق    86
5-2-2- سؤآل دوم تحقیق    87
5-2-3- سؤال سوم تحقیق    88
5-2-4- سؤال چهارم تحقیق    91
5-2-5- سؤال پنجم تحقیق    96
5-2-6- وجه اول منشور تربیتی، مدیریتی    97
5-3- تحلیل آیات دوم و سوم    97
5-3-1- سؤال اول تحقیق    97
5-3-2- سؤال دوم تحقیق    98
5-3-3- سؤال سوم تحقیق    98
5-3-4- سؤال چهارم تحقیق100
5-3-5- سؤال پنجم تحقیق    102
5-3-6- وجه دوم منشور تربیتی مدیریتی    103
5-4- تحلیل آیه چهارم    103
5-4-1- سؤال اول تحقیق103
5-4-2- سؤال دوم تحقیق    103
5-4-3- سؤال سوم تحقیق    104
5-4-4- سؤال چهارم تحقیق    105
5-4-5- سؤال پنجم تحقیق    106
5-4-6- وجه سوم منشور تربیتی مدیریتی    107
5-5- تحلیل آیات پنجم و ششم    107
5-5-1- سؤال اول تحقیق    107
5-5-2- سؤال دوم تحقیق    108
5-5-3- سؤال سوم تحقیق    108
5-5-4- سؤال چهارم تحقیق    109
5-5-5- سؤال پنجم تحقیق    111
5-5-6- وجه چهارم منشور تربیتی مدیریتی    112
5-6- تحلیل آیه هفتم    112
5-6-1- سؤال اول تحقیق    112
5-6-2- سؤال دوم تحقیق    113
5-6-3- سؤال سوم تحقیق    114
5-6-4- سؤال چهارم تحقیق    114
5-6-5- سؤال پنجم تحقیق    117
5-6-6- وجه پنجم تحقیق    118
5-7- تحلیل آیه هشتم    118
5-7-1- سؤال اول تحقیق    118
5-7-2- سؤال دوم تحقیق    118
5-7-3- سؤال سوم تحقیق    120
5-7-4- سؤال چهارم تحقیق    121
5-7-5- سؤال پنجم تحقیق    122
5-7-6- وجه ششم منشور تربیتی مدیریتی    125
5-8- منشور تربیتی مدیریتی    126
5-9- محدودیت های تحقیق    127
5-10- پیشنهادهای تحقیق    127
5-10-1- پیشنهادهای کاربردی    127
5-10-2- پیشنهادهای پژوهشی    127
منابع    128

منابع:

1- آشتیانی، محسن و سید محسن موسوی. (1385). قرآن درمانی روحی و جسمی

2- ابطحی، سید حسین. (1368). آموزش و بهسازی منابع انسانی، موسسه مطالعه و            برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، چاپ اول

3- ابطحی،سید حسین و میرسجیل پیدایی.(1386).شیوه های ارزیابی میزان اثربخشی دوره های                آموزشی در سازمان ها.

4- ابطحی،سید حسین و میرمهرداد پیدایی.(1387).شیوه های نوین ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها

5- ابن اثیر، علی بن محمد. (1368). کامل، تاریخ بزرگ اسلام و ایران (الکامل فی التاریخ)

6- اقتداری، علی محمد. (1349). سازمان و مدیریت، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، چاپ هفتم.

6- الوانی، سید مهدی.(1370). مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ دهم

7- الهی قمشه ای ، مهدی ،قرآن کریم.

8- انصاریان ، حسین. (1384) . اهل بیت (ع) عرشیان فرش نشین، انتشارات دارالعرفان.

9- اولیایی ، سید نبی الدین. (1376). نهج البلاغه للامام امیر المومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب ،انتشارات پرچین چاپ پنجم.

10- باقریان، محمد. (1379). مفاهیم و چارچوب مدیریت راهبردی با نگرش بومی، مرکز آموزش مدیریتی دولتی، چاپ اول.

10- بهرام پور، ابوالفضل. ( 1384 ). نسیم حیات تفسیر قرآن کریم جزء 30، موسسه انتشارات هجرت ، چاپ 21.

11- بهرنگی( برنجی)، محمد رضا.(1373). مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، ناشر گلچین، چاپ دوم.

12- پارسا، محمد.(1381). روانشناسی تربیتی، انتشارات علمی، چاپ هفتم

13- پی- هانکینز-ترجمه دکتر قدسی احقر.(1383).مبانی اصول و مسائل برنامه درسی،جلد دوم.

14- جهان مهین ، شکراله. (1390). تفسیر سوره مبارکه انشراح ، شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی جهرم ، چاپ اول

15- حوزی، عبد علی ابن جمعه.(1382). نورالثقلین، پنج جلدی، دارالتفسیر قم.

16- حییم ، سلیمان .(1375 ) . فرهنگ کوچک انگلیسی – فارسی ، واحد پژوهش فرهنگ معاصر ، چاپ یازد هم .

17- خامنه ای، سید علی (رهبر جمهوری اسلامی ایران). (1385). اخلاق باید محمدی باشد، چاپ اول، ناشر: سروش ملل.

18- خلیلی شورینی، سیاوش.(1382). اصول مبانی برنامه ریزی آموزشی، انتشارات یادواره کتاب.

19- دلشاد تهرانی، مصطفی. (1385). سیره نبوی «منطق عملی»، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم.

19- ریچاردولف.(1388).بررسی الگوی ارزشیابی سیپ،انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران.

20- سبحانی،جعفر.(1351).فروغ ابدیت، جلد 1 و 2 ، مرکز مطبوعاتی دارالتبلیغ اسلامی.

21- سلطانی، ایرج. (1386). اثربخشی آموزشی در سازمان های صنعتی و تولیدی، مجله تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، شماره 119

22- سیف، علی اکبر. (1386).اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، نشر دوران، چاپ 24، ویرایش 4

23- شریعتی، محمد تقی.(1346). تفسیر نوین، شرکت سهامی انتشار.

24- شهیدی ، جعفر .(1375 ) . تاریخ تحلیلی اسلام ، مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ نوزدهم

25- طا ئب ، مهدی . (1383 ) . تبار انحراف ، انتشارات ابتکار دانش ، چاپ چهارم .

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر ، تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی – سیستمی  CIPPO  به منظورتدوین منشور تربیتی ، مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش بوده است .

این پژوهش باهدف کاربردی و روش توصیفی ، اسنادی انجام گرفته است.

دراین تحقیق تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی-سیستمیCIPPO با  بهره گیری از نظرات علمای دین، مورخان و مفسران علوم قرآنی صورت گرفته که در پایان موفق به تدوین منشورتربیتی مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش گردیدیم.

کلید واژه هاسوره مبارکه انشراح- مدل ارزشیابی- سیستمیCIPPO-منشور تربیتی،مدیریتی- دستگاه آموزش وپرورش.

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

ضرورت مدیریت در زندگی اجتماعی، از بدیهیات بوده و هیچ نیازی به استدلال و برهان ندارد زیرا زندگی اجتماعی هر چند در مجموعه ای بسیار کوچک و اندک، بدون داشتن مدیر و سازماندهی خاص، سامان نیافته و به سرعت از هم پاشیده و متلاشی خواهد شد.

خداوند بزرگترین مدیر عالم است: (یدبّر الاّمرَ مَنَ السَّماء و الأَرض) کتاب های آسمانی به منزله خط مشی و وسیله هدایت هستند.  رسول ا کرم (ص) می فرمایند: هرکس از غیر قرآن طلب هدایت کند گمراه می شود و هرگز هدایت نمی شود.

حجة الاسلام و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی می گوید: در قرآن کریم 300 آیه مدیریتی وجود دارد. در بینش قرآنی و تعالیم اسلامی از یک سو سایه توحیدی الهی بر جامعه انسانی افتاده و همه را با هر زبان و نژاد در یک مجموعه قرار داده است و اصولاً در اسلام جامعه انسانی جدا از مجموعه عالم هستی نیست و جزیی از عالم بزرگ است.

از سوی دیگر در جهان بینی اسلامی، انسان دنیای کوچکی است که تمام عالم بزرگ را در خود خلاصه کرده و جای داده است. چنان که در بیان پیشوای بزرگ ما امام علی (ع) آمده است: «تو گمان می کنی موجود کوچکی هستی در حالیکه عالم بزرگ در تو خلاصه شده است»

این بر اساس تمام اصولی که در مدیریت عالم بزرگ و در مدیریت جسم و جان یک انسان حاکم است، به جوامع انسانی حکمفرماست. این مسأله می تواند الهام بخش مسایل زیادی گردد و برای یافتن اصول مدیریت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و غیر آن ما را بدنبال جستجوی اصول مدیریت ا… در عالم هستی رهنمون گردد.

در این راستا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و ضرورت وجود منشوری تربیتی، مدیریتی منبعث از آیات آسمانی قرآن کریم جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش جامعه اسلامی مان و احساس وجود خلاء و کم توجهی محققین کشور عزیز اسلامی­مان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این مبحث کلیدی که مدیریت به شیوه و سیاق اسلامی می تواند درمان بسیاری از دردها و بداخلاقی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… باشد، بدنبال استخراج و تدوین منشوری تربیتی و مدیریتی از دل سوره مبارکه که انشراح می باشد؛ که این سوره در عین کوتاهی و داشتن تنها 8 آیه کوتاه سوره­ای غنی و با مضامین والای تربیتی و مدیریتی است که تاکنون مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است.

1-2- بیان مسأله:

قرآن مکتب انسان سازی است که راه و رسم زندگی را برای پیروان خویش ترسیم نموده است و آنان را سرانجام به مقصد و مقصود می رساند.

پیامبر اسلام (ص): بر شما باد به قرآنی که امام و رهبر شماست (کنزل العمال ج 1 ص 527). قرآن علاوه بر این که معجزه جاوید پیامبر اسلام (ص) و نشانه صداقت و نبوت آن حضرت تا ابد است قانون اسلامی است اسلامی و متضمن برنامه های کلی اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی و مایه حیات و عامل سعادت و خوشبختی و شفای بیماری­هاست.

حضرت علی (ع): بدانید که در این کتاب آسمانی خبرهای آینده و بیان حوادث گذشته است درمان بیماری های شما و برنامه زندگی اجتماعی شما در آن است.

قرآن که کتاب عمل است، همان کلید سعادت است که از اوایل قرن هفتم میلادی در اختیار بشر قرار گرفت و در مدّت کمتر از صد سال قاره آسیا، آفریقا، اروپا (اسپانیا) را  تحت نفوذ خود گرفته و جهانی نوین آفرید. «علامه اقبال لاهوری» نقش قرآن و نفوذ آن در میان مردمان را چنین بیان می کند:

نقش قرآن چون که بر عالم نشست         نقش های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آنچه در دل مضمر است        این کتابی نیست، چیز دیگر است

«دکتر گوستاوین فرانسوی» می گوید: «هر نوع سیستم تربیت جدیدی برای بشر سه دوره لازم دارد تا به تدریج از آن بهره­مند شوند و در پایان امر برای نسل سوم ثمربخش شود  ولی قرآن چنان کتابی است که آثار تربیتش را در همان نسل اول به حد کمال نشان داد، امتی را تربیت کرد که در کمتر از یک قرن بر سه قاره آسیا، آفریقا، اروپا (اسپانیا) حکومت نمود.»

در این وضعیت بحرانی کنونی که دانشمندان و صاحب نظران می کوشند تا راه نجاتی پیدا کنند و بشریت را از خطر عظیمی که وی را تهدید می کند، نجات دهند؛ کلام نورانی رسول اکرم (ص) که فرمودند: «هر گاه پرده های تاریک بر اجتماع سایه افکند، به قرآن روی آورید و از راهنمایی آن بهره­مند شوید». می تواند راهگشای جامعه اسلامی باشد و بشریت را به سوی سعادت و خیر راهنمایی کند.

قرآن بزرگترین کتاب در آداب تعلیم و تربیت و اهداف آن است. قرآن همچون ستاره ای درخشان به زندگی انسان ها روح و معنا بخشیده و زمینه ساز حرکت های آزادی بخش در میان ملت ها بوده است.

هدف از نزول قرآن هدایت و رحمت است. راه و روشی که قرآن برای انسان ها ترسیم می کند بر اساس قوانین آفرینش و نظام احسن بنا شده است، و مخاطب آن نیز تمامی انسان هایی هستند که به آن گرایش، ایمان و یقین پیدا کرده اند.

با یقین به این مطلب که هدایت صرفا در کلام خداست، گامی هرچند اندک کوچک در این زمینه برداشتیم و به قول شاعر و عارف بزرگ مولوی:

لنگ و لوچ و خفته شکل و بی ادب        سوی حق می غیژ و او را می طلب

دوست دارد دوست این آشفتگی         کوشش بیهوده به از خفتگی

سوره مبارکه انشراح که خطاب به پیامبر نازل شده و حاوی مطالب و ویژگی های لازم و ضروری برای یک رهبر و مدیر موفق (شرح صدر و توسعه شخصیت- ایمان به امداد الهی- خوشنامی و خوش سابقه بودن- اعتقاد به آسانی پس از سختی- تحول گرایی- توکل به خدا) است اساس تحقیق را تشکیل می دهد. در این پژوهش محقق بدنبال آن است که به استناد مفاهیم تربیتی و مدیریتی منبعث از آیات شریفه سوره انشراح به کمک مدل ارزشیابی سیستمی (CIPPO) در راستای تدوین یک منشور تربیتی و مدیریتی به منظوراستفاده آن از سوی مدیران دستگاه آموزش وپرورش گام بردارد.

این الگو در سیستم ها و نظام ها کاربرد دارد و هر نظام دارای عامل بافت (موقعیت یا زمینه) ، درون داد input، فرایند process، فراورده یا برون داد product و برون داد نهایی outcome می باشد. که این مدل یا الگو به صورت اختصاری (CIPPO) نشان داده می شود.

بنا به گفته استافل بیم (2003) مدل سیپو برای بدست آوردن یک تئوری ارزشیابی محکم و کامل با تلاش طولانی به دست آمده است. این مدل یک چارچوب کامل، وسیع و فراگیر برای راهنمایی و هدایت ارزشیابی های تکوینی و پایانی از طرح ها، برنامه ها، افراد و کارکنان، تولیدات، مؤسسات، سازمان ها، سیستم ها و نظام ها می باشد.

توضیحاً اینکه به استناد این مدل محتوی: آیات کریمه سوره انشراح ماده، مراد مخاطبین، فرآیند انتقال پیام به مخاطبین یعنی مسلمانان، تولید به معنی آثار و برکات منتج از فرمان خدا در آیات متذکره و نتیجه: متضمن پاداشی می باشد که برای جامعه اسلامی در تمامی اعصار در پی خواهد داشت.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

با نگاهی گذرا به اوضاع و احوال کنونی جهان در می یابیم که ریشه بسیاری از نارضایتی ها و اعتصابات و اعتراضات ملت ها و خروش آنها علیه دولتمردان شان به امید تغییر دلیلی جز عدم مدیریت صحیح و نادیده انگاشتن انسان ندارد.

مدیریت به سبک غرب با وجود داشتن تمامی نکات مثبت و سازنده و جهت گیری به سمت سود دهی بالا ولی بدلیل نگاه ابزاری که به انسان دارد به مرور زمان نارضایتی هایی به دنبال داشته که امروزه با به بن بست رسیدن مدیران می توان ناتوانی و ضعف این تئوری ها در جوابگویی به نیازهای متعالی انسان را به عینه دید.

برای رسیدن به راه حل نهایی باید دست به دامان عقل و وحی همزمان و توأمان شد چرا که عقل به تنهایی نمی تواند چاره ساز این نابسامانی­ها باشد.

عقل خود آفریده ی آفریدگاری است که همه، مخلوق اوییم، نیازهای ما را می داند و به برطرف کردن آنها نیز بهتر از هر کسی وافق است. اینکه، مسلمانان با وجود داشتن چنین منبعی غنی و سرشار از رموز موفقیت آن را نادیده گرفته و به پیروی از اصول مدیریتی غربی می پردازیم به دلیل سلطه هزاران ساله ی کشورهای غربی و القاء سبک های مدیریتی خود برماست.

همچنین مهجور ماندن کتاب آسمانی مان؛ قرآن کریم که درمان بسیاری از دردهای جوامع در آن است بدلیل ناتوانی محققین و نپرداختن آنها به ریشه یابی علل معضلات و پیدا کردن روشی مناسب از بطن قرآن کریم از یک سو و هراس مدیران محافظه کار از خرق عادت و ابداع و به کارگیری شیوه و سبکی نواز سوی دیگر است.

قرآن کریم فقط برای یک نسل و یک عصر نازل نشده بلکه تعالیم و دستورات جهانشمول آن همه عصر و نسلی را شامل می شود.

حضرت علی (ع) می فرمایند: قرآن کریم ظاهری زیبا و باطنی عمیق دارد.»

اگر با دیده ای محققانه به تعالیم آن بنگریم باغور در عمق این اقیانوس بی کران می توانیم گوهرهای فرامین و شاه کلید قفل های مشکلات را دریابیم.

امروز امت اسلام و ملت ما بیش از همیشه به پیغمبر اعظم خود نیازمند است؛ به هدایت او، به بشارت و انذار او، به پیام و معنویت او، و به رحمتی که او به انسان ها درس داد و تعلیم داد. امروز درس پیغمبر اسلام برای امتش و برای همه بشریت، درس عالم شدن، قوی شدن، درس اخلاق و کرامت، درس رحمت و درس عزت است. ملت ما درس های پیغمبر را باید مرور کند و آن ها را به درس های زندگی و برنامه های جاری خود تبدیل کند. ملت ما به شاگردی مکتب نبوی و درس محمدی(ص) افتخار می کند. ملت ما پرچم اسلام را در میان امت اسلامی با استقامت و استحکام برافراشته است؛ سختی ها را تحمل کرده است و کامیابی های حضور در این میدان شرف و افتخار را دیده است و به فضل الهی، کامیابی های بیشتر در راه است. ما درس اخلاق پیغمبر، درس عزت پیامبر اعظم، درس علم آموزی و درس رحمت و کرامت و درس وحدتی را که ایشان به ما داد و درس های زندگی ماست، باید در برنامه های زندگی خودمان قرار بدهیم.

جامعه اسلامی ما آن وقتی به معنای واقعی کلمه جامعه ی اسلامی کامل است، که خود را بر رفتار پیامبر منطبق کند. اگر به طور صد در صد مثل رفتار آن حضرت عملی نیست- که نیست- لااقل شباهت به آن بزرگوار داشته باشد؛ عکس جریان زندگی نبی اکرم بر زندگی ما حاکم نباشد؛ در آن خط حرکت کنیم.[1]

جامعه ما- از فرد و مجموعه- باید روز به روز خود را به آنچه که پیامبر برای آن کمر همت بست و آن تلاش و مجاهدت را مبذول کرد، نزدیک کند. اهداف والای پیامبر اسلام را در «یک جمله» نمی توان گنجانید؛ لیکن می توان سرفصل هایی از ان را سرمشق کار خود در طول یک سال، یک دهه و یک عمر قرار داد.

یک سرفصل عبارت است از تکمیل مکارم اخلاقی: «انی بعثت لا تمم مکارم الاخلاق». جامعه بدون برخورداری افراد از خلقیات نیکو، نمی تواند به هدف های والای بعثت دست پیدا کند. آنچه فرد و جامعه را به مقامات عالی انسانی می رساند، اخلاق نیکوست. اخلاق نیکو به معنای پروراندن صفات نیکو در دل و جان خود و انعکاس آن ها در رفتار و عمل است.[2]

معنای این که غایت و هدف بعثت، نجات انسان است این است که آنچه پیامبر و اسلام به مردم دادند. یک نسخه ی شفابخش برای همه ادوار است، نسخه ای است در مقابل جهل انسان ها؛ در مقابل تبعیض؛ در مقابل پایمال شدن ضعفا به دست اقویا؛ در مقابل همه ی دردهایی که از آغاز خلقت، بشر از آن دردها نالیده است. مثل همه نسخه های دیگر، اگر عمل شد، نتیجه خواهد داد؛ اگر متروک شد، یا بد فهمیده شد، یا جرأت و گستاخی اقدام به آن وجود نداشت، کان لم یکن خواهد بود. بهترین اطبا اگر صحیح ترین نسخه ها را به شما بدهند، اما شما نتوانید آن را بخوانید، یا بد بخوانید، یا عمل نکنید و در نتیجه متروک بماند، چه تأثیری به حال بیماری خواهد داشت، و چه عیبی بر آن طبیب حاذق است؟[3]

اینکه حضرت آیت ا… خامنه ای مقام معظم رهبری در دیدارهای دانشجویی تأکید بیش از حد به این مهم دارند که جوانان و پژوهشگران هر دو سوی منابع تحقیق را ببینند نه مثل غرب صرفاً با تکیه بر عقل که نمی تواند پاسخگو باشد بلکه با پیوند میمون عقل و وحی می توان به نتایج حیرت آوری دست یافت ودرجهت اسلامی کردن علوم انسانی گام مهمی برداشت .

در تحقیق پیش رو محقق با تلفیق دو محور عقل (مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO و وحی (سوره مبارکه انشراح) و تدوین منشوری تربیتی، مدیریتی گامی کوچک در این راستا بر خواهد داشت.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی تحقیق:

تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO به منظور تدوین منشور تربیتی، مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش و پرورش می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق:

1-4-2-1- تبیین مبانی عقلی و مفاهیم نظری مورد اشاره در سوره مبارکه انشراح راستای اهداف تربیتی و مدیریتی.

1-4-2-2- تبیین مؤلفه های مورد اشاره به مخاطبین (گروه های مختلف مردم) در سوره مبارکه انشراح.

1-4-2-3- تبیین روش های القا مفاهیم ترتیبی و مدیریتی بر روی مخاطبین مورد اشاره در سوره مبارکه انشراح.

1-4-2-4- تبیین نتایج عینی و عملی برخواسته از سوره مبارکه انشراح در راستای اهداف تربیتی و مدیریتی

1-4-2-5- تبیین بازخوردهای عینی و نتایج ملموس جهت پالایش مسلمانان در راستای اهداف.

1-4-2-6- تبیین یک ساختار کلی در راستای جهت دهی با اهداف تربیتی و مدیریتی مورد اشاره در سوره مبارکه انشراح.

1-4-2-7- تبیین منشور تربیتی برخواسته از اهداف تربیتی مدیریتی منبعث از سوره مبارکه انشراح جهت به کارگیری مدیران دستگاه آموزش وپرورش.

1-5- پرسش های تحقیق:

1-5-1- پرسش اصلی تحقیق:

آیا مفاهیم مورد اشاره در سوره مبارکه انشراح بیانگر اهداف تربیتی و مدیریتی بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی (CIPPO) به منظور تدوین منشور تربیتی، مدیریتی جهت استفاده  مدیران  دستگاه آموزش و پرورش می باشد؟

[1] – خامنه ای، سید علی. (1385). اخلاق باید محمدی باشد، انتشارات سروش ملل، ص5

[2] – حضرت آیت ا… خامنه ای، بیانات در دیدار عمومی بسیجیان، 6/1/1385.

[3] – حضرت آیت ا… خامنه ای، سخنرانی در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ، 13/11/1370.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122