پايان نامه تحليل عرفاني مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبي تا پايان قرن ششم هجري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل عرفاني مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبي تا پايان قرن ششم هجري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل عرفاني مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبي تا پايان قرن ششم هجري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
1ـ 1ـ اهداف تحقیق    1
1ـ 2ـ فرضیات و پرسش های تحقیق    1
1ـ  3 پیشینه تحقیق    2
1ـ 4 تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن    3
1ـ 4 ـ1تعریف توبه    4
1ـ 4ـ 2 توبه و مشتقات آن    5
1ـ 4ـ 1 توبه و انابت    6
1ـ 4ـ 3ـ1 مراتب و حقیقت انابت    7
1ـ 4ـ 3ـ 2 آثار انابت    7
1ـ 4ـ 4 توبه و اوبت    7
1ـ 4ـ 5 توبه، حال و مقام    8
1ـ 4ـ 6 توبه، جبر  و اختیار    9
1ـ 4-6-1 خداوند تعیین کننده سرنوشت    11
1ـ 4ـ7 موضوع توبه ـ    13
1ـ 4-8 ارکان توبه    13
1ـ 4ـ 9 شروط توبه    14
1ـ 4ـ 9-1شرایط کمال توبه    14
1-4-10توبه و استغفار    15
فصل دوم: توبه از منظر قرآن کریم واحادیث معصو مین(ع)
درآمد    16
2ـ 1 توبه در قرآن و تفاسیر    16
2ـ 1ـ 1 اولین توبه کننده    17
2ـ 1ـ 2 توبه وعلم    17
2ـ 1ـ 3 توبه وزمان    17
2ـ 1ـ 4توبه و اصلاح    18
2ـ 1ـ 5توبه از کفر،شرک ونفاق    19
2ـ 2  ا نواع توبه از دیدگاه قرآن کریم وتفا سیر    20
2ـ 2ـ1 توبه از کتمان    20
2ـ 2ـ 2 توبه از ظلم به نفس    21
2ـ 2ـ 3 توبه از محاربۀ با خدا ورسول    21
2ـ 2ـ 4 تو بۀ سا رق    21
2ـ 2ـ5 توبه از ضایع کردن نماز وپیروی از شهوات    21
2ـ 2ـ6 توبه از قذف (نسبت زنا به زن مسلمان دادن)    22
2ـ 3 آثار توبه از دیدگاه قرآن کریم وتفاسیر    22
2ـ  3ـ1  توبه و پاکی    22
2ـ 3-2 توبه و آسایش    22
2ـ 3-3 توبه و فراوانی نعمت ها     22
2ـ 3-4 توبه وبهشت    23
2ـ 3-5 توبه و استقامت    23
2ـ 4توبه در احادیث معصومین(ع)    24
2ـ 4-1 توبه و پذیرش الهی    24
2ـ 4-2 شرایط پذیرش توبه    24
2ـ 4-3 توبه و ابلیس    25
2ـ 4-3ـ1 تأخیر در توبه    25
2ـ 4-3-2 کوچک دانستن گناه     25
2ـ 4-3-3تو به وتوجیه گناهان    25
2ـ 4-4 آسان تر بودن ترک گناه    26
2ـ 4ـ 1 زمان توبه    26
2ـ 5  مراتب توبه از منظر احادیث معصومین(ع)    27
2ـ 5-1باز نگشتن به گناه    27
2ـ 5 -2 توبه از خا طرات نامناسب    27
2ـ 5-3توبۀ راستین    27
2ـ 6 آثار توبه از منظر احادیث معصومین(ع)    28
2ـ 6-1توبه ورحمت خدا    28
2ـ 6-2توبه وامید    28
2ـ 6-3توبه وشفاعت    28
2ـ 6-4توبه و بخشش    28
2ـ 6ـ 5توبه ومحبّت خدا    28
2ـ 6ـ 6 توبه و سعادت    29
2ـ 6ـ 7 توبه وپاکی از گناه    29
2ـ 6ـ 8توبه و عطر آن    29
2ـ 6ـ 9 توبه و شادی خداوند    29
2ـ 6ـ 10 توبۀ پیوسته    30
2ـ 6ـ 11توبه وعفو خدا    30
2ـ 6ـ 12 توبه و نعم الهی    30
2ـ 6ـ 13توبه و سعۀ رحمت    30
2ـ 6-14    31
2ـ 7 توبه ودرمان سر گذشت توبه کنندگان در قرآن کریم    31
2ـ 7ـ 1 توبۀ انبیاء (ع)    31
2ـ 7-1-1 توبه آدم (ع)    31
2ـ 7-1-2توبۀ یونس(ع)    32
2ـ 7-2توبۀجوانان    32
2-7-2-1توبۀ بهلول    33
2-7-3توبۀ متخلّفان     33
2-7-4سرگذشت توبه کنندگان دراحادیث معصومین(ع)    33
2-7-4-1توبۀ راهزن    33
2-7-4-2توبۀ مرد گنهکار    34
فصل سوم: تحلیل عرفانی توبه
درآمد    36
3ـ 1تعریف توبه    36
3ـ 1ـ 1 توبه در لغت    36
3ـ 1ـ 2تعریف توبه از دیدگاه بزرگان    37
3ـ 1ـ 2ـ 1 تعریف توبه از دیدگاه معصومین (ع)    37
3ـ 1ـ 2ـ 2تعریف توبه از دیدگاه عارفان    37
3-1-2- 2ـ 1 میبدی    37
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 2 هجویری    38
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 3 مستملی بخاری    38
3ـ 1ـ  2ـ 2ـ 4 کلابادی    39
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 5 غزالی    39
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 6 مکّی    39
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 7  احمد جام    39
3ـ 1-2-2-8  ابن عطا        40
3ـ 1ـ 2ـ 2- 9شیخ ابوالفتوح رازی        40
3ـ 2 وجوب توبه    41
3ـ 2ـ 1 دلایل وجوب توبه از دیدگاه عرفا    41
3ـ 2ـ 1ـ 1 مکی    41
3ـ 2ـ 1ـ 2غزالی    41
3ـ 2ـ 1ـ 3میبدی    42
3ـ 2ـ 1ـ 4طبرسی    43
3ـ 2-1-5مستملّی بخاری    43
3ـ 2-1- 6   احمد جام    43
3ـ 3    موضوع توبه    44
3ـ 3ـ 1 منشأ گناهان    44
3ـ 3ـ 2  گناهان صغیره و گناهان کبیره    44
3ـ 3-3    ا صرار بر گناه    45
3ـ3-4 کوچک شمردن گناه    45
3ـ 4 مراتب توبه    46
3ـ 4ـ1 توبۀ با بصیرت    46
3ـ 4ـ 2 توبۀ عوام    47
3ـ 4ـ 3تأخیر در توبه    47
3ـ 4ـ 4 توبه از امیدهای دروغین    47
3ـ 4ـ 5 کوچک شمردن گناه    47
3ـ 4ـ 6 توبه کاذب    47
3ـ 4ـ 7 توبه از لذت یاد آوری گناه    48
3ـ 4ـ 8 توبۀ مداوم    48
3ـ 4ـ 9 توبه از اسباب گناه    49
3ـ 4ـ 10 توبه از اخلاص نداشتن    49
3ـ 4ـ 11 توبه ازخود پسندی    50
3ـ 4ـ 12 توبۀ ناقص    51
3ـ 4ـ 13 توبه از کوتاهی در عمل به وظیفه    51
3ـ 4ـ 14 مراتب توبه از دیدگاه ابوطالب مکی    51
3ـ 4ـ 14-1 گروه های چهارگانه مردم    51
3ـ 4-15توبه از هر عملی بدون بدون توجه به خدا    52
3ـ 5 حقیقت توبه    53
3ـ 5ـ1فراموشی گناه    53
3ـ 5ـ 2توبه وبازگشت    54
3ـ 5ـ 3پشیمانی وحسرت    54
3ـ 6 اسرار توبه    54
3ـ 7 لطائف اسرار توبه    54
3ـ 8 انواع توبه    55
3ـ 8- 1عوام و صوفیه    55
3ـ 8ـ 2توبه گروه های مختلف مردم    56
3ـ 8ـ 3توبۀ از غفلت    57
3ـ 8ـ 4توبۀ مقرّبین    57
3ـ 8ـ 5توبۀ خالص    57
3ـ 8ـ 6 توبۀ انابت واستجابت    57
3ـ 8ـ 7توبۀ عام ،خاص وخاص الخاص    58
3ـ 9 دیدگاه های عرفا دربارة انواع توبه    59
3ـ 9-1امام صادق (ع)    59
3ـ 9-2غزالی    59
3ـ 9ـ3هجویری    59
3ـ 9ـ 3ـ 1ـ توبه مؤمنان، اولیاء و انبیا    59
3ـ 9ـ 4سراج طوسی    60
3ـ 9ـ 5 خواجه عبدالله    60
3ـ 9ـ 6 میبدی    60
3ـ 9ـ 7 قشیری    61
3ـ 10شرایط توبه    61
3ـ 10-1توبه وندامت    62
3ـ 10-2توبه ،سکوت واندوه    62
3ـ 10-3توبه،مخالفت با هوای نفس    62
3ـ 10-4توبه ومحاسبۀ نفس    62
3ـ 10-5توبه ودوری از گناه  وگناهکاران    62
3ـ 10ـ6توبه،استفادۀ از حلال    63
3ـ 10ـ 7توبه،عمل به وظایف بندگی    63
3ـ 10ـ 8توبه،محو سنت های باطل    64
3ـ 10ـ 9توبه وترک شهوات    65
3ـ 10ـ 10توبه ودوری از خاطره های گناه    65
3ـ 10ـ 11توبه واصلاح اعمال    65
3ـ 10ـ12توبه وحسن ظنّ به خدا    66
3ـ 11شروط توبه از منظر کمّل اولیاء    66
3ـ 11-1هجویری    66
3ـ 11-1-1پذیرش توبه در ایّام گذشته    67
3ـ 11-2سراج طوسی    67
3ـ 11-3مستملّی بخاری    67
3ـ 11ـ 4قشیری    68
3ـ 11ـ 5 غزالی    68
3ـ 11ـ 6 میبدی    68
3ـ 11ـ7 طبرسی    69
3ـ 11-7-1 کیفیت توبه    69
3ـ 11ـ7-2زمان توبه    70
3ـ 11ـ8  احمد جام    70
3-11-8-1توبه وامید    70
3-11-9سلمی    70
3ـ 11-10مکّی    71
3ـ 11ـ 11 شیخ ابوالفتوح رازی    71
3ـ 12اسباب توبه     72
3ـ 12-1اسباب توبه کردن    72
3ـ 12-2اسباب عدم توبه    72
3ـ 12-2-1علاج توبه نکردن    73
3ـ 12-2-1-1ایمان به آخرت و نا پایداری عمر    73
3ـ 12-2-1- 2   امید معقول    73
3ـ 13آثار توبه    73
3ـ 13-1ظهور ایمان    73
3ـ 13-2نورانیِّت قلب    74
3ـ 13-3ستّاریّت خداوند    74
3ـ 13-4 آگاهی از غیب    74
3ـ 13-5 طهارت روح    75
3ـ 13-6  ا فزایش قدرت وعزّت    75
3ـ 13- 7  لطف الهی    76
3ـ 13-8شادی خداوند    76
3ـ 13-9  محبوب آسمان وزمین شدن    76
3ـ 13ـ 10 ورود به بهشت    77
3ـ 14آثار توبه نکردن    77
3ـ 14-1 از دست دادن نعمت ها    77
3ـ 14-2 همّ وغم    77
3ـ 14-3شادی از دنیا واز دست دادن آخرت    78
3ـ 14-4استدراج    78
3ـ 14-5 جلب نقمت    78
3ـ 14-6 هلاکت    78
3ـ 14ـ 7 توبه و سعة رحمت الهی    79
3ـ 14-8 تیره گی روح    79
3ـ 15  سرگذشت ها وحکایت ها ی توبه کننده گان    79
3ـ 15-1  نکاتی در بارۀ داستان وحکایت    79
3ـ 15-1-1  توبۀ حسن بصری    80
3ـ 15-1-2توبۀ دوست خدا    82
3ـ 15-1-3  توبۀعتبه بن الغلام    82
3ـ 15-1-4 توبۀ خرما فروش    82
3ـ 15-1-5  توبۀ مست    83
3ـ 15-1-6  توبۀ بشر حافی    83
3ـ 15-1-7 توبۀ ابرا هیم ادهم    83
3ـ 15-1-8 توبۀ فضیل بن عیاض    83
3ـ 15-1-9 توبۀ اهل دیه    84
3ـ15-1-10 توبۀ جوان گنهکار    84
فصل چهارم:توبه درآثار منظوم
درآمد    85
4-1 فردوسی    86
4-1-1سفارش به توبه    86
4-2اشعار منتسب به ابو سعید ابی الخیر    86
4-2-1 توبه، توفیق الهی    86
4-2-2رحمت بی کران الهی    87
4-2-3 توبه،زدایندۀ شرک    87
4-2-4توبه و رحمت    87
4-2-5تو به ،فضل خدا    88
4 -2-6 امید به بخشش الهی    89
4-2-7توبه از ما سوی الله    90
4-2-8توبه از امید های نادرست    90
4-2-9 توبه ازمعشوقه های دروغین    91
4ـ 2ـ 10 توبه از حجب    91
4ـ 2ـ 11 توبه از هر لذتی به جز انس با خدا    91
4-3 ناصر خسرو قبادیانی    92
4ـ 3-1 توبۀ گناهکاران    92
4ـ3-2 توبه ،پیش از مرگ    92
4ـ 3-3شادابی ارمغان توبه    93
4ـ 3-4 توبۀ حقیقی    93
4ـ 3-5 توبه،نیکو کنندۀ بدی ها    93
4ـ 3-6 توبه، بار گران    94
4ـ 3-7 توبه، داروی گناه    94
4ـ 3-8 شتاب درتوبه    94
4ـ 4 مسعود سعد سلمان    95
4ـ 4-1آشنائی با توبه    95
4ـ 4-2توبه، راه نجات     95
4ـ 5 مجدودبن آدم سنایی    96
4ـ 5-1 توبه، فرشتة الهی    96
4ـ 5-2 توبه، طریق وصال    96
4ـ 5-3 سلاح توبه     96
4-5-4 توبه، عصای موسی    97
4ـ 5-5 گداختن تن    97
4ـ 5-6توبۀ شرمسار    97
4ـ 5-7توبه راهی به سوی دوست    97
4-5-8 توبه درهم کوبندۀ شیاطین    98
4ـ 5-9 توبۀ دلبران    98
4ـ 5ـ10توبه نکردن سالک    98
4ـ 5ـ 11 خداوند پناه سالک    98
4ـ 5ـ 12 توبه و حلم خدا    99
4ـ 5ـ 13 توبه پیش از قیامت    99
4ـ 5ـ 14 توبه صادق    99
4ـ 5ـ 15 توبه از عبادات نادرست    100
4ـ 5ـ 16توبه و تسویف    100
4ـ 5ـ 17توبه از زهد ریائی    100
4ـ 6 محمدبن علی سوزنی سمرقندی    100
4ـ 6-1 بهار توبه شکن    100
4ـ 6- 2  توبه ،عامل نجات    101
4ـ 6-3 توبة موفق    101
4ـ 6-4 توبۀ شاعر    101
4ـ 6-5 سایه طوبی، رهاورد توبه    102
4ـ7 افضل الدین خاقانی    102
4ـ 7-1 شاعر و شکستن توبه    102
4ـ 7-2 توبه وتشبیه    102
4ـ 7-3 کیفیت توبۀ شاعر    103
4ـ 7-4 توبه و تاب نیاوردن در برابر زیبا رویان    104
4ـ 7-5 شادابی در پرتو توبه    105
4ـ 7-6 توبه از شراب خوردن    105
4ـ 8 الیاس بن یوسف نظامی    105
4ـ 8-1 داروی توبه    105
4ـ 8-2 توبه راه رسیدن به خلافت الهی    106
4ـ 8-3 توبه یاور سالک    106
4ـ 8-4 توبه مانع شرمندگی    106
4ـ 8-5 توبه و قضا    107
4ـ 8-6 توبه نکردن از عشق    107
4ـ 9 فریدالدین عطار    107
4ـ 9-1 توبه ، سبب لطف الهی    107
4ـ 9-2 توبه از عمر از ضایع شده    108
4ـ9-3 توبۀ عارف    108
4ـ 9-4 توبه، سبب سیادت    109
4ـ 9-5 توبه نکردن شاعر از محبت به معشوق    109
4ـ 9-6 توبه از توبه    111
4ـ 9-7 توبه و شفاعت پیامبر اکرم (ص)    111
4ـ 9- 8توبه، سبب فتوح    112
4ـ 9-9 توبه و قرب به پیامبر (ص)    112
4ـ 9-10 توبه، برترین منزل    112
4ـ 9ـ 11 توبه، نجات از آتش    113
4ـ 9ـ 12 توبه، سبب قرب خدا    113
4ـ 9ـ 13 توبه، سبب آگاهی از اسرار الهی    114
4ـ 9ـ 14 توبه، سبب رستگاری    114
4ـ 9ـ 15 خواری توبه نکردن    115
4ـ 9ـ16 توبه و فراوانی نعمت ها    115
4ـ 9ـ 17 توبه نکردن، عامل شقاوت    115
4ـ 9ـ 18 توبه ، ملازمت با مقرّبین    117
نتیجه گیری کلی    118
منابع و مآخذ    121

منابع و مآخذ:

1ـ قرآن کریم: (1388). ترجمة آیت الله ناصر مکارم شیرازی،قم،سازمان تبلیغات اسلامی.

2ـ ابن الحسین (ع)، علی؛ (1377)، صحیفة سجادیه، حسین انصاریان [ترجمه] تهران، انتشارات پیام آزادی، ج پنجم.

3ـ ابن­ابیطالب علی؛ (بی­تا)،نهج البلاغه، علی نقی فیض الاسلام [ترجمه و شرح]، تهران، انتشارات فقیه.

4ـ ابن­منور، محمد؛ (1366)، اسرار التوحید، محمد رضا شفیعی کدکنی، (مقدمه، تصحیح و تعلیقات)، تهران، آگاه،چ اول

5ـ ابی­الخیر، ابو­سعید؛ (1369)، سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر، سعید نفیسی (تصحیح) ، تهران، کتابخانه سنایی، چ سوم.

6ـ امام خمینی؛ (1373) شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام­خمینی، چ پنجم.

7ـ انصاری، عبدالله؛ (1362)، طبقات الصوفیه، محمد سرور مولایی (تصحیح) تهران، توس.

8ـ ــــــــــــ؛ (1376) خلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید، ج1، چ پنجم، حیبت اله آموزگار، تهران. انتشارات اقبال، ج 1، چ پنجم.

9ـ ــــــــــــ؛ (1372)، منازل السائرین علی شیروانی (تصحیح) ، تهران، الزهراء، چ اول.

10-اوجبی،علی؛(1372)،تاملکوت(باز نویسی وبرگردان کتاب منازل السائرین اثر خواجه عبدالله انصاری)،مؤسسۀ فرهنگی اهل قلم،چ اول.

11-پاینده،ابوالقاسم؛(1367)،نهج الفصاحه،جاویدان،چ21.

12ـ  جوادی آملی؛ عبدالله، (1385) تسنیم، احمد قدسی [تحقیق] ج 4،مرکز نشر اسراء.

13ـ  خاقانی، افضل الدین؛ (1375)، میر جلال­الدین کزازی (ویراسته)، چ اول، تهران، نشر مرکز.

14ـ  خرمشاهی، بهاءالدین؛ (1377)، دانشنامه قرآن، بوستان.

15ـ  ـــــــــــ؛ (1374) قرآن کریم، (ترجمه و توضیحات) تهران، نیکو، جامی.

16-دستغیب،عبدالحسین؛(1388)،گناهان کبیره،محمد هاشم دستغیب[تنظیم وتصحیح]،قم ،دارالکتاب جزایری.

17ـ دشتی محمد؛ (1376)،ترجمۀ نهج­البلاغه ، مؤسسه تحقیقاتی امیر­المومنین علیه­السلام.) چ اول

18ـ  دهباشی، مهدی و علی اصغر میر­باقری فرد؛ (1384) تاریخ تصوف، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسام دانشگاه­ها (سمت).

19ـ  دهخدا، علی اکبر و محمد معین؛ (1343) لغت­نامه دهخدا تهران، سازمان لغت­نامه.

20ـ رازی، ابوالفتوح؛ (1356) روح­الجنان و روح­الجنان، علی اکبر غفاری (تصحیح) تهران، اسلامیه.

21ـ  راغب اصفهانی؛ (بی­تا) معجم­الفاظ القرآن، ندیم مرعشلی (تحقیق) دارلکاتب العربی.

22- رسولی محلاتی،هاشم ؛(1372)،چهل حدیث،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ اول.

23- ـــــــــ ؛(1373)،قصص قرآن یا تاریخ انبیاء،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ اول.

24- ـــــــــ؛(1385)،کیفر گناه وآثار وعواقب خطرناک آن،قم،بوستان کتاب ؛چ بیستم.

چکیده:

توبه اولین منزل سالکان قرب الهیست که گذر از آن امکان پذیر نیست، راهی بی انتها ، در بی گشوده، خوانی گسترده، رحمتی فراگیرنده ا ست که خداوند آن را برای بندگان خود مهیا نموده.

توبه از مقولة لفظ نیست، انقلاب روحی در انسان است که لفظ استغفرالله بیان این حالت است. اَمل نیست، عمل به فرامین ربّانیست، سکون نیست،حرکت به سوی اهداف و ارزش های متعالیست.

قیام مقدس قوای فرشته صفت انسان علیه قوای بهیمی صفت و شیطانی است؛مخالفت انسان علیه خود دروغین اوست..شستشو درچشمه سارآب حیات  وپاکی از لوث گناهست.

عروج روح به سوی،عزت ،عظمت ، فضائل وکرامت انسانی است

و نتیجه آن بار یافتن به آستان قدس الهی و بهشت ابدیست؛ بنا بر این جایگاه توبه در آثار منثور، منظوم و کلام معصومین(ع) بسیار رفیع و تبیین وتحلیل آن ضروری و از اهداف مهمّ تحقیق است.

روش تحقیق، اسنادی ،کتابخانه ای وبه صورت تحلیل محتواست.

درابتدا از منابع موجودفیش برداری وپس از بررسی ،بر اساس سیر تاریخی،به گونه ای که به انسجام مطالب،خدشه ای وارد نشود ،مطالب مدون شد.

کلید واژه ها: عرفان، سفر، نفس، مقام، توبه

 پیشگفتار

طلوع خورشید رسالت محمدی، عرفان لرزان وپژمرده بشریت غرق در ضلالت را، در فضای ظلمانی شرک آلود، جانی تازه بخشید، عرفان معنای حقیقی خود را باز یافت و بارقه ای از آن جان ها را نورانی کرد که جلوه های آن در هر عصر و مصری پدیدار شد ، از نیمة اول قرن دوم هجری عرفان اسلامی فصلی جدیدی را آغاز کرد که بازتاب آن سراسر تاریخ ادبی منثور و منظوم را فرا گرفت از آن جمله موضوع توبه جایگاه ویژه ای را در بین مباحث به خود اختصاص داده است، در قرآن مجید که الهام بخش سالکان بوده، آیات فراوانی دربارة توبه آمده است؛ زیرا توبه اولین مرحله برای شروع سلوک است عرفا نیز توجه خاصی به آن داشته اند. روش این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای و از نظر هدف بنیادی است. در ابتدا کتاب های مرتبط با توبه مانند تفسیر روح الجنان و روح الجنان، کشف الاسرار وعدة الابرار و …. تهیه، فیش برداری و مدون شد. بعضی از کتب مانند عرائس البیان روزبهان بقلی در دسترس نبود که جای بسی تأسف است. کتابهای منثور و منظوم فارسی و عربی مطالعه و از کتاب های دیگر نیز برای درک بهتر استفاده شد این تحقیق در چهار فصل به شرح ذیل تقدیم می شود.

مباحث فصول

فصل اول کلیات توبه است. معنی توبه در لغت نامه ها، اهمیت توبه، تعریف توبه، توبه و مشتقات آن، جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر، توبه و انابت، توبه و اَوبت، توبه و مقام، توبه و حال، جبر، اختیار و توبه و بررسی آن در آثار عرفانی مانند مثنوی مولانا. گلشن راز، موضوع توبه، ارکان توبه، رابطه توبه با استغفار مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم توبه از منظر قرآن كريم با توجه به كتابهاي تفسير مانند كشف الاسرار ميبدي، تفسيرالميزان، كتب عرفاني ديگر مانند قوت القلوب، و كتاب هاي روايي مهم مانند بحارالانوار مجلسي، اصول كافي و مستدرك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. فصل سوم تحلیل عرفانی توبه است این فصل نسبت به فصل های دیگر بسیار گسترده تر است و تقریباً تمام مباحث مربوط به توبه در این فصل قرار گرفته است، تعریف توبه، وجوب توبه دلایل وجوب توبه در آثار عرفانی مانند شرح تعرف و کتاب الاربعین غزالی است.

موضوع توبه، مراتب توبه حقیقت توبه، اسرار توبه لطائف توبه، انواع توبه، شرایط توبه، اسباب توبه، علاج عدم توبه، آثار توبه در آثار مهم عرفانی همچون قوت القلوب و کیمیای سعادت، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و در آخر سرگذشت مهمترين توبه كنندگان  مانند بشر حافي، فضيل بن عياض با استفاده از كتاب هاي تذكره الاولياي عطار، اسرارالتوحيد، طبقات الصوفيه و كشف الاسرار آورده شده است.

فصل چهارم آثار منظوم و شعر شاعران راجع به توبه است اشعار بزرگانی همچون فردوسی، ابوسعید ابوالخیر، مسعود سعد سلطان، سنایی غزنوی، خاقانی، نظامی، عطار و سوزنی سمرقندی تبيين شده است.

فصل اول:کلیات

1ـ 1 اهداف تحقیق:

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات

2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

1ـ 2 فرضیات و پرسشهای تحقیق

1ـ مقام توبه چیست

2ـ از دیدگاه عارفان مبادی توبه، اقسام و مراتب آن کدام است؟

3ـ میزان طرح و انعکاس مقام توبه در ادبیات عرفانی چه اندازه است؟

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی چیست؟

 1ـ 3 پیشینۀ تحقیق:

توبه ارتباط ناگسستنی با حیات انسانی دارد توبه از ماجرای حضرت آدم علیه السلام تا قیامت است.

«از هزاره اول پیش از میلاد مسیح که هندی ها در شمال و بخش مرکزی هند و پاکستان ساکن شدند و طایفه ی ایرانی به نجد ایران مهاجرت کرد خوشبختانه متون قابل توجهی به دست ما رسیده است. قدیم ترین اثر مکتوب این دو طایفه از طرفی سروده های «ودا» و از سوی دیگر نوشته های کتاب مقدس «اوستا» است»

«با اندکی تفحص در این سروده های چهارگانه و متن کتاب اوستا می توان چنین نتیجه گفت که امر توبه و حتی نحوه جبران گناهی که انسان مرتکب شده است، سابقه ای بس طولانی تر از این متون مکتوب دارد و به طور مسلم در آداب و رسوم انسان های پیش از این تاریخ نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است»(فکری ارشاد،1383،ص3).

پیشینۀتوبه خاص زمانی دون ز مان دیگر نیست. سرشته با خلقت آدمی است. «در ودا»ها که کهن ترین
نوشته های مذهب هندویی یا برهمنی به شمار می روند، بارها در سرودهای متعدد به توبه و بازگشت از گناه اشاره شده است.

و در «ریگ ودا» که بیش از هزار سرود مذهبی را در بر دارد به توبه و بازگشت از گناه اشاره شده است (همان).

از شرایط توبه اقدام عام المنفعه و یا خیرات و مبراتی است که باید برای توبه کردن انجام دهند. با گذشت زمان و نزدیک شدن به قرون وسطای میلادی مسأله توبه وکفاره آن دستخوش تغییرات عمده ای شد؛ مانند اعتراف به گناه ، رسم فروش بخشایش، بحث گیتی خرید تا آن دنیا را بخرند و رستگار گردند و بدنبال این دگرگونی ها توبه نامه هایی به منظور رسمیت بخشیدن به اعترافات گناهکاران تهیه گردید؛ بدین ترتیب توبه و مراسم آن به صورت یک امر شرعی لازم الاجرا درآمد.

نیزازلا به لای متونی که پیشینة آنها به هزاره اول پیش از میلاد مسیح بر می گردد می توان دریافت که به امر توبه و جبران گناه توجه بسیار شده است و با پشت سرگذاشتن چندین قرن در باره گناه نوعی دگرگونی حاصل و تا حدودی به اظهار ندامت و پشیمانی منحصر گردید.

کسی نمی توانست به نیابت از کس دیگری اقدام به توبه یا تأدیه کفاره نماید؛ با گذشت قرن ها تحت تأثیر تبلیغات مسیحیان قرون وسطی شرایط توبه دستخوش دگرگونی گردید و در برخی امور شرعی از جمله توبه مسأله نیابت جایز شد.

قابل توجه آن که بعدها رسم دیگری نیز به وجود آمد بدین صورت که این توبه نامه ها یا «نماز پتت» در مراسم گوناگونی که به عنوان دعای آغاز سال نو و شروع زندگی زناشویی و غیره هم مورد استفاده قرار گرفت؛ تا موجبات پالایش و تسکین روح را فراهم آورد و بر گناهان احتمالی شخص قلم عفو بکشد (همان، ص11و12).

«برادران ایرانی این طایفه نیز که قبل از جدایی دارای دین مشترکی بودند در متون مذهبی خود اشارات متعددی به توبه و اثرات آن دارند» در بویس و در یوداود و در بخشی از کتاب اوستا که به «ویدیودات» شهرت دارد به شرائط توبه اشاره کرده است (همان، ص4).

و حتی ابوریحان نیز سالهای دراز پس از ظهور اسلام در با رۀ توبه نزد زرتشتیان اشاره نموده است ، در داعی الاسلام ، زرتشت بهرام پژدو، کتاب «صد در بند هشن» و کتاب آذر گشسب به توبه اشاره شده است.

و مهم ترین کتاب، قرآن است؛ و بعد از نازل شدن قرآن در قرون متمادی، بزرگان، فلاسفه، اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان از شرق عالم تا غرب عالم از فلاسفه یونان گرفته تا فلاسفه بزرگ دیگر به نحوی به موضوع توبه پرداخته اند.

در کتاب های عرفانی مانند اللمع، قوت القلوب، مصباح الهدایه، کشف المحجوب، التعرف، رساله قشیریه، کتب تفسیری عرفانی مانند کشف الاسرار و عُدّه الابرار، عرایس البیان روزبهان بقلی، کتب تفسیر غیر عرفانی بسیار قدیمی مانند مجمع البیان طبرسی، تبیان شیخ طوسی، تفسیر کبیر امام فخر رازی، کشاف زمخشری و تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی و صدها تفسیر دیگر، خصوصاً تفسیر بی نظیر معاصر، المیزان اثر علامه طباطبایی و کتاب های فراوان دیگر که بخش هایی ازآن ها دربارة توبه است.

 1ـ 4 تبيين مسأله پژوهشي و اهميت آن

توبه يكي از مقامات عرفاني است كه سالك براي رسيدن به كمال و حقيقت با تلاش و رياضت بايد آن را كسب كند عرفا در تبيين آن تعاريف گوناگوني آورده اند.

قشيري در رسالۀ خود، توبه را اول منزل از منازل جويندگان راه حقيقت و بازگشتن از بدي ها و رفتن به سوي خوبي ها مي داند و در مصباح الهدايه اساس جمله مقامات و مفتاح جميع خيرات و اصل همة منازلات و معاملات قلبي و قالبي را توبه و معني شرعي آن را رجوع از معصيت خداوند به اطاعت او بيان مي كند.

در قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام و آثار بزرگان عرفان توجه بسياري به توبه شده است در قرآن بيش از هشتاد بار توبه و مشتقات توبه آمده و سوره اي در قرآن به اين نام است.

توبه، همواره از آغاز آفرینش مورد توجه بوده و علت آن نیز نیروی اختیار است که خداوند در نهاد انسان سرشته است. فرشتگان معصوم هستند؛ چرا که قدرت اختیار ندارند، اما انسان بین طاعت و معصیت مخیر است تا کدام را انتخاب کند؛  در صورت انجام گناه اگرمانندآدم علیه السلام توبه کند ، به شاهراه سعادت نائل شود واگر با داشتن عقل و قوه تشخیص حق از باطل، از شیطان، شهوات و هوای نفس متابعت کرد هلاکت و بدبختی گریبان او را خواهد گرفت.

توبه صحنه مبارزه و رویارویی نفس اماره با نفس لوامه است و پشیمانی فرزند آن؛که مصمم باشد بعد از آن به سوی گناه نرود

توبه رجوعی آگاهانه از زشتی ها به زیبائی ها، انقلابی درونی بر علیه کژی ها، هجرت به سرزمین شادی ها، بازگشت به فطرت اولیه ای است که خداوند خمیرمایه آدمی را بدان آمیخته. «فاقم وجهک للدین حنیفا فطره الله التی فطرالناس علیها» (روم، 20)؛

«لیس من الاشیاء اوجب علی هذا الخلق من التوبه و لا عقوبه اشد علیهم من فقد علم التوبه» (مکی، 1995، ص 362)؛ چیزی برای بندگان واجب تر از توبه و هیچ عقوبتی برای ایشان بالاتر از جهل دربارة توبه نیست «پس مومن اگر چه مطیع باشد و مخلص وی را از توبت چاره نیست؛ از اینجا گفت رب العالمین: «توبوا الی الله جمیعاً» (میبدی، ج 1، ص 6).

آلودگان به معاصی را جز آب مطهر توبه پاک نمی کند آلودگان الواث ذُنوب را جز ذَنوب مطهر او پاک نگرداند (کاشانی، 1381: ص366).

4 ـ1 تعریف توبه:

توبه درمورد بندگان  خداوند  به معنای باز گشت از گناه به طاعت خداست و توبه دربارۀ خداوند به معنی بخشش وپذیرش توبه بندگان است.

«بازگشت از خطا به طاعت؛ «انّه من عمل منکم سوء بجهاله ثم تاب من بعده» (انعام، 54) و همه آیاتی که به صیغة ماضی و مضارع و امر و همراه حرف الی بکار رفته است یعنی بازگشت از خطا به طاعت است » ؛ به معنی بخشش و پذیرش توبه هرگاه با حرف علی همراه شود (خرم شاهی،1377 ،ص814).

توبه اولین منزل از منازل سایران کوی حق است. البته در اولین مرحله بودن توبه، جای تأمل است. «توبه از فضائل اخلاقی و نعمت ویژه ایست که خداوند آن را فراسوی سالکان نصب کرده است». (جوادی آملی، 1385، ج4: ص464).

یکی از مشخصات انسان توبه است، توبه مانند بسیاری از نعمت های دیگر انسان، خاص اوست و در دیگر موجودات، توبه نیست. همه خصائص عالی ودانی دروجوداوجمع شده و توبه قیام مقامات عالی انسانی علیه مقامات دانی اوست.

«توبه عبارت است از عکس العمل نشان دادن مقامات عالی و مقدس روح انسان علیه مقامات پست و حیوانی انسان.توبه  عبارت است از قیام و انقلاب مقدس قوای فرشته صفت انسان علیه قوای بهیمی صفت و شیطان صفت انسان» (مطهری، 1364، ص 116).

«اصل توبه به معنای رجوع به سوی خداوند همان سیر صعودی بنده به سمت اوست و نشان گناه تائب نیست» (جوادي آملي، 1385، ج4، ص 464) «اساس جمله مقامات و مفتاح جمیع خیرات و اصل همه منازلات و معاملات قلبی و قالبی توبست» (سجادی، 1378، ص 264).

«معنی توبت شرعاًرجوعست از معصّیت الله تعالی به اطاعت او.ابویعقوب سوسی گفته است:« التوبه من کل شیءٍما ذمه العلم الی مامدحه العلم»(اکاشانی،1381،ص366 )

1ـ4ـ 2 توبه و مشتقات آن

در حدود هشتاد و پنج بار این کلمه و مشتقات آن مانند تواب، توابین  در قرآن آمده است و نیز در روایات، کتب تفسیری و عرفانی نیز کلمات تائب، تائیین، تائبات و مشتقات دیگر آن آمده است.

«تائب در لغت به معنی بازدارنده از گناه» (دهخدا، ج14، ص251)؛ «التائب من الذنب کم لا ذنب له» (کشف الاسرار، ج10، ص164)؛«التائب الذی یتوب من غفلته»(مکی،1995،ص362)؛ «تواب در لغت به معنای توبه پذیرنده، توبه پذیر» (دهخدا، 1343، ج15، ص1064).

تواب دو معنی دارد «بسیار توبه کننده (ان الله یحب التوابین) و بسیار توبه پذیر و بخشنده؛ «انه هو التواب الرحیم» (بقره 37) (خرمشاهی، 1377، ص814).

«ان الله یحب العبد المفتن التواب» (کلینی، 1370، ج5، ص514).

«تواب اوست که اسباب توبة بندگان را میسر گرداند و بنده را به توبه دارد آنکه به فضل و رحمت خود آن توبه وی قبول کند؛ تواب اوست که باز پذیرد باز آیندگانراو نیکو نیو شد عذر خواهانرا و بنوازد صلح جویان را» (میبدی، 1371، ص 156).

«تواب که صیغه مبالغه در پذیرش توبه است یا از جهت تکرار گناه و توبه و یا از نظر عظمت و بزرگی گناه آمده است که او پذیرندة توبه های پیایی و پذیرنده از گناهان بزرگ است» (طبرسی، 1351، ج1، ص 179)؛ «کلمه تواب از صفاتی است که هم به خداوند در قرآن کریم نسبت داده است هم به بندگان در مورد خداوند معنای آن توبه پذیر و در مورد بندگان معنای آن رجوع کننده به سوی خداست» (همان، ، ص 31).

«فعال بنای مبالغه است کسی را گویند که شأن و کار او همه آن باشد از این کار صناع و محترفه را بنابراین گویند» (رازی، 1356، ج1، ص195).

 1ـ 4ـ 3 توبه و انابت:

انابت مرتبه ای از مراتب بازگشت به سوی خداست.

«انابت در لغت به معنی به خدای تعالی بازگشتن» (دهخدا، 1343، ص 255).

«و انابه به خدا، برگشتن به سوی خداست با توبه و اخلاص عمل»؛«نوب از باب افعال در قرآن مجید بکار رفته است گویی استعمال آن در قرآن مجید برای نشان دادن رجوع بعد از رجوع به خداوند است یعنی درهای توبه پیوسته باز می باشد»؛ «زنبور عسل را نوب گویند که بکندویش پی در پی باز می گردد» (قرشی،1378،ج5،ص118).

در لغت هم معنی با توبه است اما در تعابیر و اصطلاحات عرفانی معانی آن متفاوت است «انابت نزد صوفیان سالک عبارت از رجوع از غفلت به ذکر است نیز گویند توبه در افعال ظاهری است و انابه در امور باطن» (سجادی، 1378، ص137).

صاحب مصباح درباره انابت چنین آورده است:«انابت درجه ای از درجات توبت است فوق درجه اول»؛«وقتی بنده ای توبه ای درست داشته باشد به انابت رسیده است» ؛ «کسی که از هر آنچه او را از خداوند باز می دارد بسوی خدا بر گردد منیب است» ؛«کسی که به خدا برگردد، در حالی که خودش را نبیند و فانی در حق شود به مقام انابت بار یافته است» (کاشانی،1381، ص 371).

1ـ 4ـ 3ـ 1 مراتب و حقیقت انابت

«انابه رجوع به خدا از همه چیز غیر از خدا و اقبال به او با سرّ و قول و فعل است تا اینکه شخص دائماً در فکر خدا و ذکر و اطاعتش باشد ؛بنابراین انابه غایت درجات توبه و برترین مراتب آن است زیرا توبه بازگشت از گناه است ولی انابه افزون به آن بازگشت از مباهات نیز هست و آن از مقامات والاست» ؛ «انابه دو گونه است انابه برای ربوبیت خدا که مومن و کافر در آن مشترک اند و انابه اولیای خدا برای الوهیت که انابه عبودیت و محبت است» (مرکز  فرهنگ ومعارف قرآن،1386،ج4،ص424).

توبه تنها بازگشت از گناه نیست بلکه یکی از مراتب توبه باز گشتن از گناه است.

«حقیقت انابه رجوع از فطرت و روحانیت است به سوی خدا و سفر کردن و مهاجرت نمودن از بت نفس به سوی سرمنزل مقصود (امام خمینی، 1373، ص272).

«انابت سه است، یکی رجوع به حق از جهت اصلاح و دیگر رجوع به او از جهت وفا و دیگر رجوع به او در مقام حال» (سجادی، 1378، ص 1370).

انابه مرتبه ای خاص از توبه است.

«توبت سه رتبت است، اول توبت پس انابت پس اوبت»؛ «هر که امید ثواب را توبه کند او را منیب گویند» (میبدی،1371،ج1،ص 600)؛ «هر که توبه کند طمع ثواب صاحب انابت بود» (قشیری، 1361، ص140).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122