پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مساله 2
1-3 ضرورت تحقیق3
1-4 اهداف مدنظر تحقیق4
1-5 نوآوری تحقیق4
1-6 روش تحقیق5
1-7 محدودیت های تحقیق5
فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 7
2-2 بازار بورس اوراق بهادار تهران8
2-2-1 تاریخچه8
2-2-2 تعاریف12
2-2-2-1 بورس اوراق بهادار12
2-2-2-2 سهم چیست ؟12
2-2-2-3 سرمایه گذاری12
2-2-2-4 انواع بازار 12
2-2-2-5 سال مالی13
2-2-2-6 صورت سود و زیان13
2-2-2-7 ترازنامه14

2-2-2-8 سود هر سهم (EPS)14
2-2-2-9 سود تقسیمی هر سهم (DPS)14
2-2-2-10 پیش بینی سود15
2-2-2-11 تعدیل سود15
2-2-2-12 قیمت پایانی سهم15
2-2-2-13 نسبت قیمت به درآمد15
2-2-3 شاخص کل16
2-3 پویایی سیستم 19
2-3-1 مقدمه19
2-3-2 کلیات پویایی سیستم20
2-3-3 اصول کلی در مورد دیدگاه سیستمی 20
2-3-4 ابزارهای تفکر سیستمی 22
2-3-4-1 نمودار های علی حلقوی22
2-3-4-2 نمودار های حالت جریان23
2-3-5 فرآیند مدل سازی24
2-3-6 شبیه سازی27
2-4 پیشینه تحقیق28
2-4-1 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران28
2-4-2 تحقیقات در زمینه پویایی سیستم در ایران 29
2-4-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در جهان31
فصل سوم : مدل سازی پویایی بازار سهام
3-1 مقدمه 34
3-2 تعریف مساله34
3-2-1 ارزش معاملات36
3-2-2 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران37
3-2-3 تورم39
3-2-4 تولید ناخالص داخلی44
3-3 فرضیه های دینامیکی46
3-3-1 قیمت و تقاضای سهم46
3-3-2 اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی48
3-3-3 شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس49
3-3-3-1 بررسی تاثیر قیمت سهم های بزرگ بر شاخص کل50
3-3-4 نوسان های شاخص کل و ریسک بازار54
3-3-5 سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی55
3-3-5-1 بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی57
3-3-6 سپرده گذاری در بانک58
3-3-7 سرمایه گذاری در بازارهای موازی59
3-4 نمودار علی حلقوی کل مدل61

فصل چهارم : شبیه سازی ، اجرای مدل و سناریوپردازی

4-1 مقدمه63
4-2 مدل قیمت سهام63
4-2-1 اعتبار مدل66
4-2-2 تحلیل حساسیت و سناریو پردازی66
4-2-2-1 مدت زمان سهامداری67
4-2-2-2 تعدیل سود هر سهم68
4-2-2-3 تعدیل سود و تغییر زمان سهامداری70
4-2-2-4 ورود سهامداران بزرگ به سهم71
4-3 مدل کلی بورس اوراق بهادار73
4-3-1 اعتبار مدل بازار سهام76
4-3-2 تحلیل حساسیت مدل بازار سهام76
4-3-2-1 تاثیر مدت زمان سهامداری بر شاخص کل77
4-3-2-2 تاثیر افزایش سرمایه گذاری در بورس77
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری80
5-2 پیشنهادات81
فهرست منابع 82

فهرست منابع :

]1[    غفارزادگان ، نوید ” تحلیل نوسانات بازار سهام برای کنترل حباب بازار با رویکرد پویایی سیستم ” پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شریف ، 1384 .

]2[    توتونی ، مجید ” سناریو سازی و مدل سازی دینامیک بازار سهام با استفاده از کشف روابط علت و معلولی به کمک داده کاوی ” پایان نامه کارشناسی ارشد ،  دانشگاه علم و صنعت ، 1387

]3[   ادراکی ، محمدرضا ” الگوسازی و پیش بینی نوسانات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوهای واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیو ” همایش بین المللی اقتصاد سنجی ، 1391 .

]4[   سعیدی ، علی ” مدلسازي حباب قيمت صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد پويايي سيستمها ” فصلنامه علمی پژوهشی ، 1390 .

]5[   سجادی ، محسن ” تعیین عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه مصنوعی و مقایسه آن با الگوی خطی ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم و فنون مازندران ، 1390 .

]6[   محقر ، علی ” تحلیل تغییرات نرخ سود بانکی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ” ، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، 1389.

[7] Davide Provenzano ,  “An artifical stock market in a system dynamics approach” , 20th system dynamics conference , 2002 .

[8] Mohamed Askar , “Modeling the Dynamics of the Egyptian Stock Market” , 25th system dynamics conference , 2007 .

[9] Doyne Farmer ,  “The price dynamics of common trading strategies“ , Journal of Economic Behavior & Organization , 2002 .

[10] J.D. Sterman, J.D., Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a complex world. Irwin McGraw-Hill, 2000 .

[11] Giovanni Schiumaa , ‘Applying a systems thinking framework to assess knowledge assets dynamics for business performance improvement ‘ ,Expert Systems with Applications, 2012 .

[12] Erma Suryani , “Demand scenario analysis and planned capacity expansion: A system dynamics framework” , Simulation Modeling Practice And Theory , 2010.

[13] Shao Liuguo , ‘Pricing Simulation Platform Based on System Dynamics’ Systems Engineering Procedia , 2012 .

[14] Roesfiansjah RasjidinCorresponding , Arun Kumar, Firoz Alam, Shougi Abosuliman , “A System Dynamics Conceptual Model on Retail Electricity Supply and Demand System to Minimize Retailer’s Cost in Eastern Australia” , International Energy Congress 2012 .

[15]  Heng Shao, Hong Zhao, Feng Hu , “A Study on Modeling and Simulation Engineering of Emergency Resources Supply Based on System Dynamics”  , Systems Engineering Procedia , 2012.

[16] Hao Zhang, Javier Calvo-, Karl R. HaapalaCorresponding , “A conceptual model for assisting sustainable manufacturing through system dynamics ‘ , Journal of Manufacturing Systems , 2013.

[17] Behdad Kiani , Mohammad Ali Pourfakhraeib , ‘A system dynamic model for production and consumption policy in Iran oil and gas sector ‘ , Energy Policy , 2010 .

چکیده

    بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد .برای اقتصاد ایران به دلیل داشتن شرایط تورمی سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه به جای بازار های موازی مانند ارز ، طلا و مسکن می تواند کمک شایانی به تولید و شکوفایی اقتصادی نماید .

بررسی روند تغییر قیمت سهم ها و عوامل موثر بر آن در بیشتر موارد با روش های کلاسیک تحلیل تغییرات قیمت قابل توجیه نیست . برای آن که بتوان شکاف های ناشی از عدم توجه به اثرات علی و معلولی در ارتباط با بازار سهام را پر کرد نیاز به یک دید سیستمی احساس می شود . بهترین روش برای توجه به روابط به صورت علی و معلولی ناشی از دید سیستمی روش پویایی سیستم است . با این روش می توان تاثیر اعمال تصمیمات گوناگون بر سیستم را مورد بررسی قرار داد .

در این تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پویایی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . شاخص کل بازار نمایانگر وضعیت کلی بازار است و عامل مهمی برای جذابیت بازار سرمایه محسوب می شود . بازار بورس اوراق بهادار دارای پیچیدگی های پویا است و نیاز است روابط درون سیستم به صورت بازخوردی و در ارتباط با هم بررسی شوند  .  ویژگی اصلی پویایی سیستم شفاف کردن ساختار درونی سیستم با دید سیستمی و آزمایش تغییر این روابط در زمانی است که تصمیمات مختلف اعمال می شوند . از این رو عوامل موثر بر شاخص کل را با استفاده از روش پویایی سیستم بررسی و مدل کرده و تاثیر سناریو های مختلف را بر آن می سنجیم .  نتایج حاصل از تاثیر سناریو های مختلف می تواند برای سیاست گذاری های کلان بازار سرمایه برای جذب سرمایه و جلوگیری از شکل گرفتن حباب در بازار مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی : بورس اوراق بهادار ، پویایی سیستم ، نمودار علی حلقوی

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

  1-1. مقدمه

بازار بورس اوراق بهادار پیچیدگی پویای بسیار زیادی دارد . تحقیقات صورت گرفته برای بررسی بازار معمولا از کارایی لازم برخوردار نیستند ، دلیل آن همین پیچیدگی پویاست.

در این پایان نامه با استفاده از روش پویایی سیستم[1] بازار بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کنیم . در این فصل ابتدا تعریفی از مساله ارائه می دهیم و سپس ضرورت انجام این تحقیق و اهداف آن را بیان می کنیم . نو آوری ها و محدودیت های تحقیق در ادامه فصل مورد بحث قرار می گیرند .

1-2. بیان مساله

اهمیت بازار سرمایه از جند زاویه قابل بررسی است . وارد شدن سرمایه بالقوه سرمایه گذاری اثرات مثبت بسیاری برای اقتصاد دارد ، از طرفی سرمایه را از بازار هایی مضر برای اقتصاد کشور مانند بازار خرید و فروش آزاد ارز خارج می شود و از طرف دیگر این سرمایه وارد بازاری می شود که موجب شکوفایی اقتصاد کشور می گردد . بازار خرید و فروش اوراق بهادار همواره با ریسک هایی همراه است که جذابیت سرمایه گذاری در این بازار را تهدید می کند .

بررسی بورس اوراق بهادار دغدغه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی است . اینکه چه عواملی باعث ایجاد جذابیت و چه عواملی موجب کاهش جذابیت آن در بین سرمایه گذاران بالقوه می شود . رشد  اقتصادی و رشد بازار سرمایه ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند .

از آنجا که قیمت یک سهم دارای رفتار پویاست ، بررسی بازار سهام با روش های آماری ، شبکه های عصبی و هوش مصنوعی معمولا نتیجه مطلوبی برای بررسی کلیت رفتار یک بازار با پیچیدگی های دینامیکی بسیار زیاد ندارد . پویایی سیستم ابزار های جالبی برای بررسی یک ساختار اقتصادی در اختیار می گذارد .

مساله اصلی بررسی شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان معیار مهم برای ارزیابی بازار است . در این تحقیق قصد داریم با استفاده از روش پویایی سیستم مدلی کلی برای بازار سهام ارائه دهیم و عوامل موثر بر شاخص کل را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . میزان رشد یا کاهش شاخص کل و نوسات آن عامل مهمی برای جذب سرمایه است .

بنابراین در این پایان نامه ابتدا نقش عوامل کلیدی موثر بر شاخص کل مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از نمودارهای علی حلقوی ، نمودار های جریان رسم شده و مدل را با استفاده از نرم افزار Vensim شبیه سازی می کنیم و سپس عوامل موثر بر آن را بررسی می کنیم .

1-3. ضرورت تحقیق

در زمینه بررسی بازار سهام توسط سیستم دینامیک تحقیقات بسیار کمی در ایران صورت گرفته است . ضرورت بررسی این بازار با استفاده از روش پویایی سیستم در نتیجه ی تحقیقات صورت گرفته با روش های دیگر بارز و مشخص است . بازار بورس اوراق بهادار به عنوان سیستمی که عوامل بسیاری بر روی آن تاثیر می گذارند دارای پیچیدگی پویایی است که نیازمند یک دید سیستمی نسبت به قضیه و کلی نگری به جای جزئی نگری به این سیستم و ساختار اقتصادی مهم دارد .

در تحقیقات پویایی سیستم صورت گرفته در بازار سهام معمولا به صورت کوچک تر عوامل موثر بر یک شرکت خاص یا یک صنعت خاص مورد بررسی قرار گرفته و  بازار بورس در کشور های دیگر بررسی شده است . از آنجایی که شرایط اقتصادی و ساختار بازار در کشور ما متفاوت است ، نیاز به تحقیقی بر پایه پویایی سیستم که کل بازار و شاخص کل به عنوان بازارنما را در نظر داشته باشد حس شده است .

نگاه پویا به بازار سهام از این جهت می تواند کاراتر و دقیق تر از دیگر روشها به تحلیل سیستم و پیش بینی بپردازد که می تواند هر عامل را در ارتباط با دیگر اجزاء به گونه ای جامع در نظر بگیرد.

1-4. اهداف مد نظر تحقیق

در این پایان نامه بعد از مدل سازی دینامیک سعی می کنیم حساسیت شاخص کل بر متغیر های اصلی مدل را بسنجیم. با این کار و بر اساس میزان و شکل تاثیرپذیری شاخص کل از متغیر ها می توانیم سناریو پردازی کنیم .

سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان باید اولویت برنامه ریزی برای پیشرفت را بدانند که مهمترین ابزار در این راه دید سیستمی و استفاده از علم پویایی سیستم است .

دید سیستمی حاصل از این پایان نامه می تواند به تاثیرگذاران اصلی اقتصاد کلان در ایران یعنی دولت و بانک مرکزی و همینطور سازمان بورس اوراق بهادار تهران کمک کند تا شاخص را به گونه ای مدیریت کنند که جذابیت بازار سرمایه در بین سرمایه گذاران بالقوه روز به روز افزایش یابد .

1-5. نوآوری تحقیق

این تحقیق با نگرش سیستمی به بازار بورس ارتباط آن با دیگر متغیر های اقتصادی را مدل می کند . نگاه جامع و سیستماتیک به این بازار و سنجش ارتباط آن با سایر متغیر ها از نوآوری های آن است . یکی از عوامل مهمی که این تحقیق را متمایز می کند سناریو پردازی است که تاثیر آن را با دید سیستمی حاصله از مدل سازی می سنجد . از دیگر نوآوری های آن می توان به در نظرگرفتن شرایط خاص حاکم بر بازار ایران و رفتار متفاوت سرمایه گذاران اشاره کرد که در دید سیستمی برای فرضیه سازی لحاظ شده است .

1-6. روش تحقیق

در این پایان نامه، ابتدا داده های تاریخی مرتبط با بازار بورس اوراق بهادار تهران و سایر متغیرهای اقتصادی مرتبط با بورس، استخراج گردید. در ادامه،از این داده ها و نمودار ها و روند تغییرشان روابط علت و معلولی کشف می شود .

خروجی این مرحله به عنوان یک مدل مفهومی اولیه با شرایط حاکم بر بازار سنجیده شده و مورد مشورت خبرگان بازار قرار گرفت . سپس در مدل اولیه بر اساس نظرات افراد خبره و با توجه به شرایط اقتصادی در بازار بورس تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفت. مدل اولیه اصلاح شده به صورت یک مدل نهایی توسعه داده شد .

1-7. محدودیت های تحقیق

اطلاعات آماری مربوط به برخی از متعیر های مورد نظر در دسترس نبود .

در مورد بعضی از متغیر های کیفی اطلاعات کافی در دسترس نیست .

برای جلوگیری از پیچیده شدن بیش از حد مدل تاثیر متغیر های مهم بر مدل مورد بررسی قرار گرفت و از تاثیر عوامل کم اهمیت تر صرف نظر شده است .

فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

 2-1. مقدمه

در این فصل ابتدا با مفاهیم اصلی بازار بورس اوراق بهادار تهران آشنا می شویم . تاریخچه ، تعاریف و اصطلاحات به ما در شناخت بهتر بازار کمک می کند و از بعضی از واژه ها در مسیر پایان نامه استفاده می شود که نیاز به تعریف اولیه دارند . در مورد شاخص و مفهوم آن و همینطور سهم و نحوه خرید و فروش و مسایلی از این دست در بخش اول این فصل بحث خواهیم کرد .

در ادامه با پویایی سیستم به عنوان روش مورد استفاده در این پایان نامه آشنا می شود . لزوم آشنایی کامل با این روش و نحوه استفاده از آن کاملا مشخص است .

و در انتها مروری خواهیم داشت بر تحقیقاتی که در زمینه بازار بورس و همینطور روش پویایی سیستم در ایران و جهان انجام شده است .

2-2. بازار بورس اوراق بهادار تهران

   2-2-1. تاریخچه

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پايه قانون مصوب ارديبهشت‌ماه 1345 تأسيس شد. دوران فعاليت بورس اوراق بهادار را مي‌توان به چهار دوره تقسيم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

   – دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه يافتند. در اين دوره گسترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات دولتي بود که از جمله مي‌توان موارد زير را برشمرد:

تصويب قانون گسترش مالکيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند به‌ترتيب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمايند.

تصويب قانون معافيت‌هاي مالياتي براي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354

طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شركت‌ها و بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 6/2 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346به بيش از 34 ميليارد ريال طي سال1357 افزايش يافت.

   – دوره دوم (1367- 1358)

در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگوني‌هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك‌ها در تاريخ 17/3/1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك‌هاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركت‌هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال 1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌اي كه تعداد آنها از 105 شركت در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت.

حجم معاملات سهام در اين دوره از 2/34 ميليارد ريال در سال 1357 به 9/9 ميليارد ريال در سال 1367 کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود. بدين ترتيب در طي اين سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367 ادامه يافت.

   – دوره سوم (1383- 1368)

با پايان يافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمينه‌اي براي اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي مورد توجه قرار گرفت.

بر اين اساس، سياست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌اي از وظايف تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس‌اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه‌گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس، افزايش چشمگير شمار شركت‌هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌اي که حجم معاملات از 9/9 ميليارد ريال سال 1367 به 104.202 ميليارد ريال در پايان سال 1383 رسيد و تعداد بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 422 شركت افزايش يافت.

در اين دوره دولت مجموعه‌اي از قوانين و مقررات در راستاي گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثير بسزايي در افزايش حجم معاملات داشت، از جمله:

1-   تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظيفه دولت نسبت به تعيين تکليف همه شرکت‌هاي بخش دولتي از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره شد.

2-  ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا کارهاي لازم را براي ايجاد شبکه رايانه‌اي بازار سرمايه ايران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونيک اوراق بهادار در سطوح ملي و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رساني در سطح ملي و بين‌المللي انجام دهد. همچنين بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازي بورس‌هاي منطقه‌اي در سطح کشور بزند و راهکارهاي لازم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار فراهم نمايد.

از سال 1369 محاسبه شاخص بهاي سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به 12.113 واحد در سال 1383 رسيد.

[1] System Dynamics

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه مطالعه تاثير متقابل متغيرهاي کلان اقتصادي و شاخص قيمت سهام (1385-1380)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122