پايان نامه تحليل فراواني حداکثر شدت بارندگي روزانه در استان سيستان و بلوچستان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل فراواني حداکثر شدت بارندگي روزانه در استان سيستان و بلوچستان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل فراواني حداکثر شدت بارندگي روزانه در استان سيستان و بلوچستان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1- مقدمه و کلیات تحقیق 1
1-1- ضرورت تحقیق 2
1-2- تعريف مساله و بيان سؤال¬هاي اصلي تحقيق 4
فصل 2- مروری بر تحقیقات انجام شده 7
2-1- مروری بر تحقیقات داخلی انجام شده در مورد تحلیل فراوانی حداکثر شدت بارش و سیلاب 8
2-2- مروری بر تحقیقات خارجی انجام شده در مورد تحلیل فراوانی حداکثر شدت بارش و سیلاب 15
فصل 3- مواد و روش¬ها 23
3-1- روش انجام تحقيق و تجزيه و تحليل اطلاعات 24
3-2- معرفی منطقه مورد مطالعه 25
3-3- فرضيات اوليه آمار و احتمالات در تحليل فراواني 28
3-3-1- متغير تصادفي 28
3-3-2- احتمال، ترسيم موقعيت و دوره بازگشت 30
3-4- توزيع¬هاي احتمالاتي 32
3-5- تحليل فراواني حداکثر بارش 24 ساعته 33
3-6- بازسازي نواقص آماري 35
3-6-1- بازسازي و تطويل آمار با استفاده از روش همبستگي بين ايستگاه¬ها 35
3-7- تعیین بهترین تابع توزیع در هر ایستگاه 35
3-7-1- روش گشتاورها 39
3-7-2- روش حداکثر درستنمایی 39
3-7-3- روش گشتاورهای وزنی احتمال 40
3-8- آزمون¬های تعیین بهترین توزیع در هر ایستگاه 41
3-8-1- آزمون مربع کای 41
3-8-2- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف 41
3-9- تحليل فراواني منطقه¬اي حداکثر بارش های 24 ساعته 42
3-10- انتخاب و ارزیابی توزیع¬های اصلی 43
3-10-1- گشتاورهای وزنی احتمال و گشتاورهای خطی 43
3-10-2- نمودارهای نسبت گشتاورهای خطی 46
3-11- آزمون¬های مبنی بر گشتاورهای خطی 47
3-11-1- آزمون¬ نکویی برازش 47
3-12- روش¬هاي تخمين پارامترهاي يك توزيع 48
3-12-1- روش گشتاورهاي وزني احتمال 48
3-13- برآورد چندك¬ها 49
فصل 4- نتایج و بحث 50
4-1- معرفی ایستگاه های مورد بررسی در سطح استان سیستان و بلوچستان 51
4-2- انتخاب بهترین تابع توزیع در هر ایستگاه 54
4-3- انتخاب بهترین تابع توزیع ناحیه ای 74
4-4- تخمین چندک¬های حداکثر بارش های 24 ساعته 79
4-5- بررسی رابطه ناحیه ای بین حداکثر بارش 24 ساعته و دوره بازگشت 80
4-6- نتیجه¬گیری 81
4-7- پیشنهادات 82
منابع و مآخذ 84

منابع و ماخذ

اسلامیان، س. و چاوشی بروجنی، س. 1382. کاربرد تئوری گشتاورهای خطی در تحلیل تناوب سیل حوضه­های آبریز مرکزی ایران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 1: 1-16.

اسلاميان، س. و سلطاني كوپائي، س. ۱۳۸۱. تحليل فراواني سيل. چاپ اول، انتشارات اركان، اصفهان.

اسماعيل نژاد،  م. 1384. پهنه بندي اقليمي استان سيستان و بلوچستان با سيستم اطلاعات جغرافيايي، پايان نامه كارشناسي ارشد اقليم شناسي، دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، دانشگاه سيستان و بلوچستان: 87 صفحه.

ایران نژاد، پ. ، کتیرایی، پ. و حجام، س. 1386. سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001. نشریه تحقیقاتی فیزیک زمین و فضا، 33 : 83-67.

بابایی فینی، ا. و فرج زاده اصل،م.1380 . الگوهاي تغییرات مکانی و زمانی بارش در ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 62 : 114-87.

بی نام. 1392. آمار و اطلاعات مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي استان سيستان و بلوچستان. زاهدان: انتشارات سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان: 7-5.

جهانبخش اصل، س. و ذوالفقاري،ح. 1379. بررسی الگو­هاي سینوپتیک در بارش هاي روزانه غرب ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 64: 114-87.

ذوالفقاري ح.,هاشمي ر.,فشي م. 1388. بررسي نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه درايران. نشریه تحقيقات جغرافيايي :  (1)24: 188-165.

ذوالفقاري، ح.1379. تحلیل الگوهاي زمانی و مکانی بارش هاي روزانه در غرب ایران با استفاده از روش هاي آماري و سینوپتیک، پایان نامۀ دکتري؛ دانشگاه تبریز: 125 صفحه.

رستمی، ر.، صدقی، ح. و معتمدی، ع. 1388. تحلیل سیلاب حوضه­ی دز. مجله مهندسی آب. 2: 61-70.

سرحدی، ع.، سلطانی، س. و مدرس، ر. 1387. تحلیل فراوانی منطقه­ای مقادیر جریان کم در منطقه جیرفت با استفاده از روش گشتاورهای خطی. مجله پژوهشی آب ایران. 3: 45-54.

شامکوئیان، ح.، قهرمان، ب.، داوری، ک. و سرمد، م. 1388. تحلیل فراوانی منطقه­ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه­های آبریز  استان­های خراسان. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1: 31-43.

شاه­محمدی، ز، جهانی، س. 1390. تعیین الگوی و منحنی­های شدت-مدت – فراونی حوضه آبریز  گرگانرود، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران. 14 صفحه.

عبدی کردانی، ا. و فاخری­فر، ا. 1387. تحلیل توزیع فراوانی دبی­های حداکثر رودخانه­ای با استفاده از روش گشتاورهای خطی. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387.

علیجانی، ب.1383. آب وهواي ایران. چاپ ششم. تهران: انتشارات پیام نور. 179-173.

علیزاده، ا.1382،  اصول هیدرولوژی کاربردی، چاپ شانزده ام، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا: 755 صفحه.

فیضی، ح. و اسلامیان، س.س. 1384. مقایسه روش­های ایستگاهی و منطقه­ای گشتاورهای خطی در برآورد بارندگی­های حداکثر ماهانه حوضه زاینده­رود. آرشیو سید

قنبرپور، م، مهدوی. و تلوری، ع. 1379. مطالعه روابط بارندگی های حداکثر روزانه و کوتاه مدت در ایران. مجله پژوهش و سازندگی، 49: 26-22.

قنبرپور،م. و تلوري، ع. 1382. الگوي توزیع زمانی بارش هاي رگباري در ایستگاه هاي سینوپتیک شمال ایران، مجله پژوهشی و سازندگی ،59: 106-93.

کریمی، م. و امیدوار، ف. بررسی حداکثر بارش هاي روزانه از شمال غرب تا جنوب غرب ایران. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی(تبریز)، 174: 254-237.

کوهستانی، ش. و سلیمانی ساردو، ف. 1388.  كاربرد گشتاور هاي خطي در تحليل فراواني سري هاي حداكثر سالانه دبي درحوضه لوت. هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه بهمن ماه 1388، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

كارآموز، م. و عراقي­نژاد، ش. 1384. هيدرولوژي پيشرفته. چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران.

لشگری، ح. 1375. الگوي سینوپتیکی بارش هاي شدید جنوب غرب ایران. پایان نامه دکتري دانشگاه تربیت مدرس. 114 صفحه.

مرید، س.، قائمی، ه و میرابوالقاسمی، ه. 1376. ارزیابی مدل HEC-1 در تشابه سازی بارندگی – رواناب در استان هرمزگان، اولین کنفرانس هیدرولیک، تهران :344-333.

مرید، س.، قائمی، ه و میرابوالقاسمی، ه.، 1376. ارزیابی مدل HEC-1 در تشابه سازی بارندگی – رواناب در استان هرمزگان، اولین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران، 19-18 اسفند 1376: 344-333.

مسعودیان، س. ا. 1384. شناسایی رژیم هاي بارش ایران به روش تحلیل خوشه اي، پژوهش هاي جغرافیایی،37: 59-47.

مهدوی، م.، سلاجقه، ع.، کشتکار، ا.، فهمی، ه. و شریفی، ف. 1385. بررسي و برازش توزيع هاي احتمالي مناسب براي سري جريان هاي سالانه با استفاده از روش گشتاور l در مناطق خشك و نيمه خشك. فصلنامه منابع طبیعی ایران. 59: 75-88.

مهدوي، م. ۱۳۸۵. هيدرولوژي كاربردي. جلد اول و دوم، چاپ ششم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

نیک­روح، ا.، ثقفیان، ب. و طاهر شمسی، ا. 1387. مقایسه تحلیل فراوانی حداکثردبی سیل از دو روش گشتاور معمولی و  گشتاور خطی (L) (مطالعه موردي : حوضه هاي دزوکرخه). دومین کنفرانس سد و نیروگاه­های برقابی. اردیبهشت 1387.

وزیری، ف. 1376. تجزیه و تحلیل رگبارها در نقاط مختلف ایران. جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، واحد طرح و تحقیقات: 37 صفحه.

Abiad, H. and Ellouze, M. 2007. Probability distribution of flood flows in Tunisia. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 4, 957–981, 2007.

Abolverdi, J and Khalili, D. 2009. Development of Regional Rainfall Annual Maxima for Southwestern Iran by L-Moments. Water Resource Management.

Adamowski, K. 2000. Regional analysis of annual maximum and partial flood data by nonparametric and L-moments methods. Journal of Hydrology, 229: 219–231.

Atiem, I.A. and Harmancioglu, N.B. 2006. Assessment of regional floods using L-moments approach: the case of the River Nile. Water Resource Management, 20: 723–747.

Chen, C.L. 1983. Rainfall intensity-duration – frequency formulas. Journal of Hydraulic Engineering. 12: 1603-1621.

 چکیده

نسبت بارش یک روزه به بارش سالانه، معیاري براي شناسایی شدت بارش هاي روزانه است. در این پژوهش حداکثر داده­های شدت بارش 24 ساعته از هشت ایستگاه زابل، زهک، زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر، کنارک و چابهار در استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت. این داده ها از ایستگاه­های سینوپتیک استان تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا داده­ها به نرم افزار HYFA و Best fit وارد و به کمک توابع چگالی احتمال مختلف تحلیل فراوانی بارش روزانه انجام گردید. در این تحقیق برآورد پارامترها با استفاده از سه روش حداکثر درستنمایی، گشتاورها و گشتاورهای خطی مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین تابع توزیع برای هر ایستگاه با استفاده از آزمون­های مربع کای و کلوموگروف-  اسمیرنوف تعیین گردید. در این روش­ها توزیع­­های مقادیر حدی تعمیم یافته، پیرسون نوع 3، لوگ پیرسون نوع 3، لجستیک تعمیم یافته، پارتو تعمیم یافته، لوگ نرمال 3 پارامتری و ویکبی 5 پارامتری مقایسه گردیدند. با توجه به اینکه در برخی ایستگاه­ها چند توزیع به عنوان توزیع برتر با استفاده از آزمون­های مربع کای و کلوموگروف- اسمیرنوف شناخته شد، انتخاب بهترین توزیع برای تحلیل فراوانی حداکثر شدت بارندگی روزانه در هرکدام از هشت ایستگاه سینوپتیک استان با استفاده از کمترین میانگین مربعات مجذور خطا صورت گرفت. در این پژوهش با استفاده از آزمون نکوئی برازش  بهترین توزیع منطقه­ای انتخاب گردید. بنابر این در نیمه شمالی استان توزیع­های لجستیک تعمیم یافته و مقادیر حدی تعمیم یافته به عنوان توزیع­های منتخب شناخته شدند. نظر به اینکه مقدار آماره  برای توزیع لجستیک تعمیم یافته کمتر است، این توزیع به عنوان توزیع منتخب در نیمه شمالی استان انتخاب گردید. در نیمه جنوبی استان نیز توزیع لجستیک تعمیم یافته به عنوان توزیع منتخب شناخته شد. تابع توزیع لجستیک تعمیم یافته برای هر دو نیمه شمالی و نیمه جنوبی استان به عنوان بهترین توزیع منطقه­ای شناخته شد و پارامترهای توزیع منتخب، چندک­ها و در نهایت حداکثر بارش 24 ساعته با دوره­های بازگشت برای هر ایستگاه بدست آمدند.

کلیدواژگان: حداکثر بارش روزانه ، توزیع­های آماری ، سیستان و بلوچستان ، آزمون نکویی برازش، تابع توزیع لجستیک تعمیم یافته

فصل اول مقدمه

1-1-  ضرورت تحقیق

سیل در میان انواع مخاطرات طبیعی، خسارات زیادی را به جوامع انسانی، تاسیسات، مراکز صنعتی و اراضی کشاورزی وارد می­کند. سالانه سیل در دنیا به طور میانگین جان 26000 نفر انسان را می­گیرد و بر زندگی 75 میلیون دیگر تاثیر اقتصادی بسیار بدی می­گذارد (Quarda et al., 1993). خسارات ناشی از سیل در چند دهه اخیر به گونه فزاینده افزایش یافته است که این نشان دهنده افزایش فراوانی و شدت سیل می­باشد (Smith, 2001). برآورد دقيق مقدار و دوره بازگشت سيلاب در طراحي سازه­هايي مانند سدها، سرريزها، جاده­ها، پل­هاي راه آهن، آبگذرها، سيستم­هاي زهكشي سطحي، پهنه­بندي دشت­هاي سيلابي، ارزيابي اقتصادي طرح­هاي كنترل سيلاب و غيره كاربرد دارد. برآوردهاي كم زيان­هاي مالي و جاني و برآوردهاي بيش از اندازه افزايش هزينه­ها را به دنبال دارد (Kumar et al., 2003).

با توجه به تغییرات مکانی و زمانی بارش و همچنین پتانسیل سیل­خیزی در استان سیستان و بلوچستان، اطلاع از احتمال وقوع و یا دوره بازگشت سیلاب­ها و اطلاع از محدوده گسترش سیل‌ها می­تواند برنامه­ریزان و متخصصان کشور را در زمینه راهکارهای کنترل این پدیده مخرب یاری نماید. علاوه بر این احداث سازه­های مختلف و توسعه شهر­ها و روستاها بر اساس پیش­بینی سیل و اطلاع از بزرگی و محدوده گسترش آن، تا حدود زیادی می­تواند خطر سیل را کاهش دهد (Rao and Hamed, 1997).

تحلیل فراوانی منطقه ­ای حداکثر بارش های روزانه در طراحی و اجرای سازه­های کنترل آب از قبیل کالورت، پل­ها ، نقشه کاربری اراضی، بیمه سیل، حفاظت از مناطق مسکونی، ارزیابی اقتصادی پروژه­های منابع آب استفاده می­شود (Rao and Srinivas, 2005).

نسبت بارش یک روزه به بارش سالانه، معیاري براي شناسایی شدت بارش هاي روزانه است. بالا بودن این نسبت بیانگر آن است که احتمال دارد تمام و یا بیشتر بارش سالانه در مدت فقط چند روز اتفاق افتد. به عبارت دیگر، بالا بودن این نسبت، نشان می دهد که بیشتر بارندگی ها اکثراً شدید و رگباري هستند و بر عکس پایین بودن این نسبت حاکی از وقوع بارندگی هاي ملایم و فراوانی بیشتر روزهاي بارانی است (جهانبخش و ذوالفقاري،1379).

یکی از مهمترین مطالعات پروژه­های منابع آب از قبیل طرح­های توسعه منابع آب، کنترل سیلاب، ساماندهی رودخانه، آبخیزداری، حفاظت خاک و به ویژه طرح­های سدسازی برآورد سیلاب طراحی است. تبدیل بارندگی به رواناب در خروجی حوضه اثر ترکیبی خیلی از فرایندهای هیدرولوژی است که در یک محدوده وسیعی از مقیاس­های زمانی و مکانی اتفاق می­افتد. در کاربرد مدل­های بارندگی- رواناب به منظور پیش­بینی ابعاد سیلاب طراحی و برای کاربرد در مسائل مختلف مهندسی، هایتوگراف بارندگی از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. گام نخست در برآورد سیلاب طراحی، انتخاب باران طرح است (Viessman, 1996).

داده­های بارندگی، ورودی اصلی حوضه در سیکل هیدرولوژی هستند و باران پدیده­ای است که طبیعتی ناپیوسته در زمان و مکان دارد. باران طرح که مولد سیلاب طرح است باید حائز ویژگی هایی از قبیل تداوم کل، مقدار کل، توزیع مکانی و توزیع زمانی باران باشد. مقدار کل باران طراحی بر اساس درجه ایمنی مورد نیاز پروژه تعیین می­شود و معمولاً از طریق منحنی­های شدت- مدت – فراوانی برای یک دوره بازگشت خاص و طول بارش معین برآورد می شود (وزیری، 1376).

تداوم کل بارش به ویژگی­های فیزیوگرافی حوضه به ویژه زمان واکنش سیستم به بارندگی بستگی دارد. به فاصله بین شروع و پایان بارندگی تدوام بارندگی گفته می­شود. باتوجه به اینکه این دوام کمتر از 6 ساعت، بین 6 تا 24 ساعت و بیشتر از 24 ساعت باشد آن بارندگی را به ترتیب کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می­نامند. برای حوضه­های شهری و کوچک بارندگی با تدوام کوتاه مدت مناسب است درحالی که در حوضه­های بزرگ و کوهستانی بارندگی با تدوام بیشتر مناسب است (علیزاده، 1382).

یکی از ویژگی­های باران طرح نحوه توزیع مقدار باران در طول مدت بارندگی است که به آن توزیع زمانی یا الگوی زمانی باران طراحی گفته می­شود. تغییرات شدت بارندگی در طول یک واقعه بارندگی بخصوص در حوضه­های بزرگ نقش موثری بر روی هیدروگراف سیل داشته و تاثیر مستقیمی بر حجم و دبی اوج سیلاب می­گذارد (مرید و همکاران، 1376).

این موضوع به دلیل کمبود اطلاعات از توزیع زمانی و مکانی بارندگی کمتر مورد توجه قرار می­گیرد و بر این اساس در شبیه­سازی هیدروگراف سیلاب خطای قابل توجهی حاصل می­شود.

1-2- تعريف مساله و بيان سؤال­هاي اصلي تحقيق

ایران کشوري وسیع و پهناور با تنوع اقلیمی زیاد است و به علت اختلاف عرض جغرافیایی نسبتاً زیاد بین شمال تا جنوب کشور، توپوگرافی متعارض و ناهمگون و همچنین سیستم هاي جوي متعددي که بر آب و هواي ایران تأثیر می گذارند، نسبت حداکثر بارش­هاي روزانه به بارش سالانه در گسترة ایران متفاوت است. با مقایسه این نسبت می­توان توزیع زمانی و مکانی بارندگی را در مناطق مختلف کشور مشخص و رژیم­هاي حاکم بر نواحی مختلف را تعیین نمود.

متوسط بارندگی سالانه ایران 250 میلیمتر محاسبه شده است که کمتر از یک سوم متوسط بارش جهانی است. بر اساس نتایج بسیاري از طبقه بندي­هاي آب و هوایی، این سرزمین داراي آب و هواي خشک و نیمه خشک است. پایین بودن میزان ریزش­هاي جوي، تغییر پذیري بالا، نوسانات شدید بارندگی از سالی به سال دیگر، از ویژگی­هاي بارز آب وهوایی ایران به شمار می­رود.  علاوه بر ویژگی­هاي فوق، توزیع فضایی بارش در این سرزمین نیز همگون نبوده و از غرب به شرق و از شمال به جنوب از میزان آن کاسته می­شود (ذوالفقاري، 1379). ویژگی عمده بارندگی در ایران آن است که بارش سالیانه در سطح کشور هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی اختلاف فاحشی را نشان می­دهد. در حالی که میزان بارش در سواحل خزر، زاگرس و البرز به ترتیب حدود 1560 میلی­متر، 930 میلی­متر، 530 میلی­متر است، در مناطق مرکزي به  62 میلی متر می­رسد که علاوه بر توزیع ناهمگن مکانی، نوسانات شدید زمانی نیز در آن به چشم می­خورد. به گونه اي که ضریب تغییرات بارندگی درتعداد زیادي از ایستگاه ها به بیش از 40 درصد می­رسد .این توزیع زمانی و مکانی بارش در ایران متأثر از توزیع سیستم هاي گردش جهانی است که کمترین تغییر در الگوي آن، ناهنجاري­هاي شدید آب و هوایی را به دنبال می آورد. بنابراین، ناهنجاري­هاي مکانی و زمانی بارش و تغییرات شدید در شدت بارش و تفاوت در نوع بارش، از عمده­ترین ویژگی هاي بارش هاي ایران می باشد (بابایی و فرج زاده، 1380).

شدت بارندگی معمولا در فواصل زمانی 6، 12، 18، 24 و 48 ساعته بررسی می­شود که در این پژوهش به دلیل در دسترس بودن داده­های مربوط به شدت بارندگی 24 ساعته (روزانه) از این داده­ها استفاده شده است. یکی از ویژگی­های باران طرح نحوه توزیع مقدار باران در طول مدت بارندگی است که به آن توزیع زمانی یا الگوی زمانی باران طراحی گفته می­شود. تغییرات شدت بارندگی در طول یک واقعه بارندگی بخصوص در حوضه­های بزرگ نقش موثری بر روی هیدروگراف سیل داشته و تاثیر مستقیمی بر حجم و دبی اوج سیلاب می­گذارد (مرید و همکاران، 1376). این موضوع به دلیل کمبود اطلاعات از توزیع زمانی و مکانی بارندگی کمتر مورد توجه قرار می­گیرد و بر این اساس در شبیه­سازی هیدروگراف سیلاب خطای قابل توجهی حاصل می­شود. هدف اولیه تحلیل فراوانی، برقراری رابطه بین بزرگی فراوانی وقوع آن­ها از طریق استفاده از توزیع­های آماری می­باشد (Chow et al., 1988). داده­های مشاهده شده از یک دوره زمانی طولانی مربوط به یک سیستم رودخانه در تحلیل فراوانی تجزیه و تحلیل می­شوند. در دسترس بودن داده­ها یکی از جنبه­های مهم تحلیل فراوانی است. برآورد احتمال وقوع سیلاب­های حدی، در واقع یک برون­یابی بر اساس داده­های محدود می­باشد. بنابراین هر چه داده­های پایه بیشتر باشند، صحت برآورد از این طریق بیشتر خواهد شد. از نظر آماری برآورد حاصل از نمونه­های کوچک می­تواند منجر به پارامترهای نامعقول و غیر واقعی گردد (Rao and Hamed, 1997). در تحلیل فراوانی حداکثر شدت روزانه و سیلاب، باید رابطه واحدی بین بزرگی و دوره بازگشت مربوط به آن پیدا کرد. (Cunnane, 1989).

سوالات اصلی این تحقیق به ترتیب زیر بیان می­شوند:

1- کدامیک از توزیع­های آماری را می­توان به حداکثر شدت بارش روزانه برمبنای آزمون­های نکویی برازش در استان سیستان و بلوچستان برازش داد؟

2- براساس آزمون­های نکویی برازش کدامیک از روش­های گشتاورها و حداکثر درست­نمایی برای برآورد پارامترها بهتر است؟

در کل اهداف این پایان نامه نیز به شرح زیر می باشد:

1- تعیین توزیع آماری مناسب برای حداکثر شدت بارش روزانه در ایستگاه های مختلف سیستان و بلوچستان

2- منطقه بندی استان سیستان و بلوچستان براساس توزیع آماری حداکثر شدت بارش روزانه

کاربرد­های این پایان نامه نیز شامل بررسی و مطالعه خصوصیات مهم بارندگی مانند شدت بارش در جنوب شرق کشور و  بررسی توزیع آماری مناسب برای برازش داده های حداکثر شدت بارش روزانه در سطح استان سیستان و بلوچستان می باشد. همچنین جنبه جديد بودن و نوآوري طرح این پایان نامه در این است که در مورد توزیع های آماری حداکثر شدت بارندگی های 24 ساعته در استان سیستان و بلوچستان تاکنون تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است.

 

2-1-  مروری بر تحقیقات داخلی انجام شده در مورد تحلیل فراوانی حداکثر شدت بارش و سیلاب

استفاده از داده هاي بارش روزانه با هدف مطالعه ویژگی هاي بارش در نواحی مختلف در حال گسترش روزافزون است. تحقیقات متعددي از زوایاي گوناگون در داخل و خارج از کشور پیرامون بارش­هاي روزانه و نسبت بارش هاي روزانه به بارش هاي بلند مدت انجام شده است که در زیر به تعدادي از این پژوهش­ها اشاره می­گردد :

رستمی و همکاران (1388)، با استفاده از آمار 26 ایستگاه آب­سنجی حوضه دز اقدام به تحلیل ایستگاهی و منطقه­ای سیلاب با روش گشتاورهای خطی کردند. برای تشخیص مناطق همگن از روش خوشه­بندی سلسله مراتبی شامل الگوریتم Ward و آزمون­های گشتاورهای خطی استفاده شد. برای انتخاب بهترین توزیع آماری و رابطه احتمال تجربی در تحلیل ایستگاهی از روش  و در تحلیل منطقه­ای از روش  و نمودار نسبت گشتاورهای خطی استفاده شد. در تحلیل منطقه­ای توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته برای مناطق 1 و 3 و توزیع لجستیک تعمیم یافته برای نیمه جنوبی استان  مناسب­ترین توزیع آماری شناخته شد. در نهایت با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره معادله­ای منطقه­ای جهت استفاده در مناطق فاقد آمار بدست آمد.

کوهستانی و سلیمانی ساردو (1388)  با استفاده از گشتاورهای خطی به بررسی فراوانی سری­های حداکثر سالانه دبی در حوضه لوت پرداختند. نتایج نشان داد که منطقه مورد مطالعه با استفاده از آزمون غیرهمگنی مبنی بر گشتاورهای خطی همگن تشخیص داده شد. جهت انتخاب بهترین توزیع در هر ایستگاه، از مجذور میانگین مربعات خطا، و همچنین جهت برآورد چندک­های توزیع از روش حداکثر درستنمایی و با استفاده از آزمون نکوئی برازش  توزیع پیرسون نوع 3 به عنوان بهترین توزیع منطقه­ای شناخته شد. براي برآورد دبي با دوره بازگشت ها مختلف خصوصيات فيزيكي و اقليمي حوضه بكار برده شد كه در نهايت مساحت حوضه بعنوان اصلي­ترين پارامتر وارد مدل گرديد. در ادامه معادلات رگرسيون خطي، لگاريتمي، تواني و نمايي مدل منطقه­اي با استفاده از­ معیارهای معیار ضریب همبستگی، خطای نسبی و خطای برآورد استاندارد (SEE) مقايسه شد و رگرسيون تواني SE بهترين دقت را دارا بود  به طوري كه مي­توان با داشتن مساحت حوضه، دبي در دوره­هاي برگشت مختلف را برآورد نمود .

در تحقيق ذوالفقاری و همکاران (1388) داده­هاي بالاترين بارش روزانه 46 ايستگاه سينوپتيک ايران طي سال هاي 1976 تا 2005، با هدف بررسي نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه از سازمان هواشناسي کشور دريافت شد. ابتدا از روش هاي آماري شامل آزمون هاي همبستگي، رگرسيون دومتغيره و چندگانه، آناليز واريانس و آزمون ناپارامتري فريدمن استفاده شد تا تاثير عوامل مستقل ارتفاع، عرض و طول جغرافيايي بر اين نسبت و همچنين داري تغييرات نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه درطول دوره آماري بررسي شود. سپس براي بررسي مشاهداتي از نمودارها و نقشه ها استفاده شد. در نهايت با روش خوشه بندي وارد، پهنه بندي اقليمي ايستگاه هاي مورد مطالعه از نظر نسبت بارش ارايه شد. در بررسي تاثير عرض جغرافيايي بر نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه ايران، نتايج نشان داد که با کاهش عرض جغرافيايي از شمال به جنوب کشور ميزان اين نسبت افزايش مي­يابد. بررسي تغييرات نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه در طول دوره آماري در هر يک از ايستگاه ها نشان داد که اين تغييرات تنها در ايستگاه سنندج معني دار است. تغييرات اين نسبت در گستره ايران نشان داد که دهه اول با دهه دوم تفاوت معني­داري ندارد. اما تغييرات دهه سوم نسبت به دهه اول به صورت معني دار افزايش پيدا کرده است. همچنين نتايج نشان داد بين حداکثر بارش روزانه ايستگاه ها و بارش سالانه آنها رابطه معني داري وجود دارد. يعني با افزايش بارش سالانه ميزان حداکثر بارش روزانه ايستگاه ها افزايش مي يابد. در نهايت، پهنه بندي اقليمي ايستگاه ها وجود پنج طبقه اقليمي را از نظر نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه در کشور نشان مي دهد.

سرحدی و همکاران (1387) برای تحلیل فراوانی منطقه­ای جریان­های کم در حوضه هلیل رود جیرفت از روش گشتاورهای خطی استفاده کردند. با استفاده از دو آماره ناهماهنگی و غیرهمگنی هاسکینگ و والیس مشخص شد که در منطقه ایستگاه ناهماهنگ وجود ندارد و منطقه کاملا همگن است. با استفاده از آزمون نکوئی برازش  توزیع پیرسون نوع 3 به عنوان بهترین توزیع منطقه­ای شناخته شد و در نهایت با استفاده از رگرسیون چند متغیره مساحت حوضه به عنوان پارامتر اصلی برای برآورد جریان کم با دوره­های بازگشت مختلف در ایستگاه­های فاقد آمار مشخص شد.

شامکوئیان و همکاران (1387) از گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در تحلیل فراوانی سیلاب در حوضه­های آبریز استان خراسان استفاده کردند. آن­ها از آمار دبی سیلاب اوج لحظه­ای سالانه 68 ایستگاه آب‌سنجی با حداقل و حداکثر طول دوره آماری 6 و 39 سال و ویژگی­های فیزیوگرافی حوضه­های آبریز آن­ها استفاده نمودند. با استفاده از روش خوشه­بندی منطقه مورد مطالعه به 7 ناحیه همگن تقسیم شد. آزمون­های ناهماهنگی و غیر همگنی مبنی بر گشتاورهای خطی انجام شد و یک ایستگاه به عنوان ایستگاه ناهماهنگ شناخته شد و همچنین منطقه مورد مطالعه همگن تشخیص داده شد. توابع توزیع لوگ نرمال 3 پارامتری، مقادیر حدی تعمیم یافته، پارتو تعمیم یافته، لجستیک تعمیم یافته و پیرسون نوع 3 با استفاده از آزمون­های نکوئی برازش  و کلوموگروف-اسمیرنوف انتخاب شدند. در نهایت مدل لگاریتمی و چهار متغیره به منظور برآورد سیلاب نمایه در هر نقطه از نواحی همگن، و مقیاس­دار کردن مقادیر سیلاب بی بعد ناحیه­ای با استفاده از ویژگی­های فیزیوگرافی حوضه استخراج شد.

عبدی کردانی و فاخری­فر (1387) با استفاده از روش گشتاورهای خطی به تحلیل فراوانی جریان­های حداکثر رودخانه­ای در استان آذربایجان شرقی پرداختند. آن­ها از دبی حداکثر 38 رودخانه با دوره آماری مشترک 34 ساله استفاده کردند. با استفاده از روش مجذور کمترین مربعات خطا توزیع ویکبی 5 پارامتری به عنوان بهترین توزیع آماری شناخته شد. آن­ها به این نتیجه رسیدند که توزیع ویکبی به عنوان یک توزیع برتر برای تحلیل فراوانی سیل مطرح می‌باشد.

نیک­روح و همکاران (1387) به مقایسه فراوانی حداکثر دبی سیلاب در حوضه­های دز و کرخه با استفاده از روش‌های گشتاور معمولی و گشتاور خطی پرداختند. در این تحقیق نشان داده شد که ایستگاه­های مبنا در منطقه طرح در روش گشتاورهای معمولی با دو توزیع لوگ پیرسون نوع 3 و لوگ نرمال 3 پارامتری و در روش گشتاورهای خطی با دو توزیع نرمال تعمیم یافته و مقادیر حدی تعمیم یافته تطبیق دارند. اگرچه در هر روش توابع توزیع متفاوتی برای رفتار دبی برازش داده شده­اند ولی اعداد بدست آمده برای دبی سیلاب به ازای دوره بازگشت­های مختلف در ایستگاه­های حوضه، نزدیک بهم شدند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122