پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
1-1)بیان مسئله5
2-1)ضرورت تحقیق9
4-1)هدف تحقیق11
5-1)سوالات تحقیق11
6-1)تعریف مفاهیم12
فصل دوم:ادبیات پژوهش
2-مقدمه17
2-2تعريف فرهنگ17
2-3)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین18
2-4)تعريف و مفهوم فرهنگ سازماني21
2-4-1)ویژگی های فرهنگ سازمانی21
2-4-2)جلوه های مشخص فرهنگ سازمانی22
2-4-3)عناصر و مولفه هاي فرهنگ سازماني23
2-4-4)گونه شناسي فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان24
2-4-4-1)ديدگاه شاين24
2-4-4-2)ديدگاه شولز24
2-4-4-3)ديدگاه كويين و مك گرد25
2-4-4-4)طبقه بندی چارلز هندی26
2-4-5)الگوي ادگار شاين27
2-4-6)اهميت شناخت فرهنگ براي سازمانها28
2-4-7)وظایف فرهنگ سازمانی28
2-4-8)چگونگی شکل گیری و حفظ فرهنگ سازمانی30
2-4-9) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی32
2-4-10)كاركردهاي فرهنگ سازماني32
2-5 ) تعریف اخلاق35
2-6) اخلاق دراسلام36
2-7)عناصر فرهنگ اخلاقی دراسلام38
2- 8 ) مفهوم اخلاق حرفه ای 39
2-9 ) ویژگی های اخلاق حرفه ای 40
2-9-1)مسئولیت پذیری 40
2-9-2)برتری جویی و رقابت طلبی41
2-9-3)صادق بودن 41
2-9-4)احترام به دیگران41
2-9-5) رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی41
2-9-6)عدالت و انصاف 41
2-9-7)همدردی با دیگران41
2-9-8)وفاداری 41
2-10 ) نظام های اخلاقی عمده42
2-11 ) مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام42
2-12 ) ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان 44
2-13 ) وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان45
2-14اخلاق در تدریس46
2-15)پیشینه پژوهش50
2-15-1)تحقیقات انجام شده در ایران50
2-15-2)تحقیقات انجام شده در خارج ازایران52
فصل سوم: روش انجام پژوهش
3-1)مقدمه54
3-2 جامعه آماری 54
3-3 روش نمونه گیری 54
3-4 حجم نمونه54
3-5 روش و ابزار گردآوری داده ها54
6-3 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها55
1-6-3 روایی (اعتبار) 55
2-6-3 پایایی55
فصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري
4-1) مقدمه58
4-2) تجزيه و تحليل اطلاعات58
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) تایج70
5-2) پیشنهادات : 77
5-2-1)پیشنهاداتاجرایی: 77
5-2-2)پیشنهادات پژوهشی78
5-2-3)محدودیت ها 79
منابع فارسی80
منابع لاتین82
ضمائم 87

منابع فارسی:

آريان‌پور كاشاني،(1385) فرهنگ جامع پيشرو آريان پور، تهران: جهان رايانه

آمدی، سیدناصح الدین (1384) غررالحکم و دررالکلم (سخنان قصار امام علی (علیه السلام) ترجمه : سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

اردلان، محمد رضا، سلیمی، قربانعلی، رجائی پور ، سعید ؛ و مولوي ، حسین (1387) بررسی رابطۀ یگانگی فرد –سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاه ها ي دولتی غرب کشور(همدان ، کرمانشاه و کردستان ( فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، شمارة47 ، ص97-131

ابوالقاسمی،محمود(1388)بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش دربین اعضای هیئت علم یدانشگاه شهید بهشتی تهران،مجله راهبرد فرهنگ،شماره پنجم ص92

الوانی،سید مهدی(1378)مدیریت عمومی،تهران: نشر نی

ابراهيمي بجدني، مريم. ( 1382 ). پايان نامه فرهنگ سازماني و رابطه آن با بهر هوري كاركنان شرکت بیمه ایران کرمان، نشریه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه کرمان ،شماره110ص29

استونر، جيمزوفريمن، ادوارد.(1375). مديريت. ترجمه محمد اعرابي و علي پارساييان، چاپ اول، تهران: انتشارات: موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

اسماعیلی ، یزدی، عباس(1382) فرهنگ اخلاق، فصلنامه هستی، شماره 2، ص20

الیوا،پیتر(1378)نظارت ورهبری آموزشی.مترجم:منوچهرجواهری ،تهران :دفتر همکاری های بین المللی آموزش و پرورش

بابادی ، م( 1386 ) ، بررسی رابطه شایسته سالاری و عدالت مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه اخلاق درعلوم وفناوری، سال هفتم، شماره،3ص212

بهادری نژاد،مهدی(1388). جایگاه اخلاق مهندسی درشایستگی های حرفه ای مهندسان، فصلنامه علمی وپژوهشی راهبرد فرهنگ،شماره 8و9صص200-184

بیک زاده، محمد ،صادقی،محمد، ابراهیم پور،داوود (1391) تاثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه ای کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مازندران، فصلنامه اخلاق درعلوم وفناوری،سال هفتم شماره،2ص122

بیدختی، حسین ( 1379 ). فرهنگ سازمانی، زمینه هاي پیدایش و نمودها، مجله روش، سال نهم، شمارة58 صص-13- 6

بهروان،حسین(1389) عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز، مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال ششم شماره 25صص 199-181

رجب بیگی ،مجتبی وهمکاران(1387) بررسی فرهنگ سازمانی در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور،پژوهش وسازندگی در منابع طبیعی،شماره 81ص153

پیمانی عبدالرسول و محمدامین شریعتی (1385) نهج البلاغه (سخنان و خطبه های رسول مکرم اسلام (صلی الله و آله و سلم) اصفهان: انتشارات خاتم الانبیاء.

جوادیان،یحیی، سید محمد میری، رضا علیزاده و پگاه کریمی(1382) نظرات دانشجویان از نحوه تدریس نظری در دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، شماره 2صص47-40

جوادی آملی، عبدالله(1381)، اخلاق کارگزاران،تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی چ14.

حرانی، ابومحمد (1385) تحف العقول (سخنان چهارده معصوم علیهم السلام)، ترجمه : صادق حسن زاده، قم: انتشارات آل علی (علیه السلام).

حسینیان،سیمین(1385)اخلاق درمشاوره وروان شناسی،تهران:انتشارات کمال تربیت

رابرت، جی، آونز، (1382)رفتار سازمانی درآموزش و پرورش، ترجمه سلیمی. ق و فروغی. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

رابینز، استیفن؛جاج، تیموتی (1389). رفتار سازمانی. ترجمه : مهدی زارع. تهران: موسسه ی علمی فرهنگی نصر

ژکس(1355)، فلسفه اخلاق: حکمت عملی، ترجمه ابوالقاسم پورحسنی، تهران، سیمرغ.

شرفی ،محمدرضا(1386)تربیت اسلامی،تهران : نشرپنجره

شاهرودی ، عفت(1389)،بررسی میزان توانمندی معلمان ابتدایی و رابطه آن با مولفه های فرهنگ سازمانی، مجله دانشگاه علوم تربيتي بابل، شماره 3ص47

صالحی امیری، سید رضا،(1389) مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، تهران: پژوهشکده تحصیلات استراتژیک

طوسی،محمدعلی(1372)فرهنگ سازمانی،تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی

طاهری، بهجت ،کاظم پور،زهرا، اشرفی ریزی، حسن (1389) با عنوان میزان توجه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق حرفه‌ای بر اساس اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی ایران ، مجله مدیریت اطلاعات سلامت ،سال هشتم، شماره ششم ص83-70

عزیزی،تعمت الله(1389)اخلاق حرفه ای در آموزش عالی،مجله راهبرد فرهنگ، سال هشتم ،شماره9

عاملی، منیژه، (1381) بررسی مبانی نظری اخلاق حرفه ای دراسلام، پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فانی، علی اصغر،حسین نژاد، حمید ( 1381 ) فرهنگ سازمانی وزارت جهاد سازندگی و کشاورزي،مجله تدبیر، شمارة 130 ، صص38- 42

قاسمی، بهروز (1388). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سپاهان.

قاضی طباطبایی،محمود وابوعلی وداد هیر(1380)سوگیری هنجاری واخلاقی در پژوهش های    دانشگاهی:مطالعه تطبیقی امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران،نشریه دانشکده   ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریزشماره180ص29

قراملکی، فرامرز، (1384) جامعه دینی، جامعه ای هماهنگ، اندیشه حوزه، سال 11، بهمن و اسفند، ش 56، ص 38-29.

قراملکی، 1.فرامرز،(1382) اخلاق حرفه ای ،تهران، نشر:مؤلف

قراملکی، 1فرامرز، (1383) «روش شناسی مسئولیت پذیری در سازمان» اندیشه حوزه، شماره شماره 49 و 50، آذر و اسفند ص 34

قراملکی، فرامرز (1383) اخلاق حرفه ای، تهران:انتشارات مجنون

 

مقیمی، محمد(1387)اخلاق سازمانی، جوهره فرهنگ سازمانی کارامد،فرهنگ مدیریت ،سال پنجم،شماره 17بهار وتابستان ص63

مظفری،امین وهمکاران(1387)بررسی رابطه فرهنگ سازمانی وسبک های رهبری دردانشگاهای ایران،فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی،شماره47

معیدفر ،سعید(1378) اخلاق کار وعوامل موثر بر آن درمیان کارکنان ادارات دولتی استان تهران،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی سال ششم شماره 23 بهار1385ص 321

منوریان، عباس؛ و بختایی، امیر ( 1386 ). شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون مورد مطالعه:سازمان مدیریت صنعتی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران

محمودي، مهدي. ( 1384 ). نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري. مجله تدبير،سال ششم شماره 160،ص32

ممی زاده،جعفر.(1373).مدیریت فرهنگ سازمانی،فصلنامه مدیریت دولتی،سال ششم ،شماره 25،ص84

میرسپاسی، ناصر(1381) مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: میر

نراقی، ملا احمد (1386)، معراج السعاده، قم: دفتر انتشارات زینی

نصیری،فخرالسادات،­ سيروس قنبري، مصطفي­نيكنامي­ و معصومه آخوندي(1390)، رابطه بين فرهنگ سازماني با ادراك توانمندي مديران مدارس متوسطه شهر همدان، فصلنامه علمي – پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت سال سوم – شماره1ص 20

نیکنامی ،مصطفی(1388)صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش عمومی وارائه چارچوب ادراکی مناسب،مجله دانش وپژوهش در علوم تربیتی وبرنامه ریزی درسی دانشگاه آزاداصفهان شماره23ص22

احمد نیازی ، زیبر( 1385)، بررسی اخلاق اداری در بهبود امور سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استان گیلان، فصلنامه مدیریت دولتی،سال ششم ،شماره 28،ص54

واثقی، قاسم،(1384) مدیریت اسلامی،تهران: انتشارات زمزم هدایت

هندی، چارلز (1380). خدایان مدیریت، ترجمه ی : کهزاد آذرهوش، تهران: نشر فرا

هوی ومیسکل(1385)مدیریت آموزشی،تئوری،عمل،مترجم: میرمحمد سید عباس زاده: ارومیه : دانشگاه ارومیه

منابع لاتین

Australian Capital Territory. (2006). Teachers Code of Professional Practice. Canberra: Publishing Services for the Department of Education and Training.

Banner J.M. & H.C. Cannon. (1997). The Elements of Teaching. New Haven and London: Yale University Press.

Andrew(1995)Organizationai culture.Londan:pitman polishing.p:14-21

Barbosa,I.and,c.c(2007).Managing diversity hn academic organization:achllenge to organizational culture,Journal of Woman in management Review,22,pp274-288

Bishop،j(2006)، The relationship between organizational culture and work ethic of teachers journal citation : southern – communication –journal , 41 , )3(.241-250

چکیده

هدف انجام این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اخلاق حرفه ای معلمان از ديدگاه مديران مقطع متوسطه شهرستان زاهدان می باشد. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای 33 سوال (ادگارد شاین2003) باضریب پایایی آلفای کرونباخ 90/ . و پرسشنامه  محقق ساخته اخلاق حرفه ای 22 سوال( اقتباس از مورای و همکاران 1992) با ضریب پایایی آلفای کرونباخ79/0 جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 149نفرکلیه مدیران مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان زاهدان که در سال 1392-1391مشغول به خدمت هستند تشکیل می دهندکه به صورت سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که اخلاق حرفه ای و  فرهنگ سازمانی در مدارس مورد بررسی از حد متوسط بالاتر بوده ودربررسی متغیر های دموگرافیک ( جنسیت ، سابقه خدمت ، میزان تحصیلات )  میزان اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی در بین مدیران زن بیشتر از مرد می باشد. اما میزان اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سایر متغیر های دموگرافیکی یکسان می باشد. همچنین نتیجه گرفته شد که با افزایش فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای ومولفه های آن،چون شایستگی تخصصی معلمان، شایستگی پداگوژی، رشد و توسعه دانش آموزان، حفظ اسرار دانش آموزان و  انجام ارزشیابی صحیح نیز افزایش می یابد.

كلمات كليدي : فرهنگ سازماني، اخلاق حرفه اي، آموزش و پرورش ، معلم

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

دهۀ هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روي مسئله فرهنگ سازمانی[1] به شمار آورد.  علاقه براي انجام تحقیقات بیشتر بر روي فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی می باشد. ازجمله به این مواردمی توان اشاره کرد: اولاً دهۀ هشتاد دهۀ آغاز جهانی شدن سازمان ها و کسب و کارها می باشد ؛ لذا بحث هماهنگی بین کارکنان این گونه سازمان ها، بحث روز بود. ثانیاً، در این دهه مشخص شد که سطوح مختلف عملکرد سازمان را می توان به نوع فرهنگ سازمان مرتبط دانست. ثالثاً، فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان منبعی براي ایجاد مزیت هاي رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی از فرهنگها به راحتی قابل تقلید توسط رقبا نیستند و همچنین، از دلایل دیگر می توان به ظهور قدرت اقتصادي و صنعتی ژاپن به مثابۀ یک رقیب قابل توجه و مهم در برابر آمریکا اشاره کرد که محققان یکی از دلایل عمدة آن را تفاوت هاي فرهنگی بین دو کشور دانسته اند) کویین و کامرون[2]2006)

در بین رشته هاي علمی مختلف بر روي مفهوم فرهنگ توافق نظري وجود ندارد ؛ با وجود این ، ازدیدگاه سازمانی، فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده اند که موجبات پایداري سازمان رانزدیک به دو دهه است که فراهم می کند ) بیدختی ،1379)نظریه پردازان و صاحب نظران عرصۀ سازمان و مدیریت، به ویژه صاحب نظران حوز ة رفتار سازمانی ومتخصصان تحول سازمان به طرح موضوع مهمی در سازمان پرداخته اند که چندان ملموس و محسوس نیست. این موضوع توسط صاحب نظران معروفی نظیر وارن بنیس[3]، ادگار شاین، ویلیام اوشی[4] مورد نقد وطرح قرار گرفت .لذا این موضوع مهم فرهنگ سازمانی نام گرفت و بیشتر با جنبۀ غیرمادي وغیرملموس در سازمان شناخته شد و در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت(فانی و حسین نژاد ،1381)

عموماً عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش هاي افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان ونرسیدن به اهداف و چشم انداز نشود، حداقل اشکالات عدیده اي را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده وانرژي زیادي را براي حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد. آن گونه که از شواهد موجود برمی آیدفرهنگ سازمانی پدیده اي پیچیده می باشدکه در عین حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد. لذا زمانی که سازمان هااز                       فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و شاخص ها ي آن شناخت کافی نداشته باشند ، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه می شوند .  بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک می کند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضاي حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و براي نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش بینی نمایند. فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است که شالوده وجودي آن را تشکیل میدهد و باعث تشکل و انسجام سازمان در حرکت به سمت اهداف میشود. ازآن جا که فرهنگ سازمانی شکل دهنده رفتار اعضاي سازمان اعم از کارکنان و مدیران درسطوح مختلف است، میتواند توانایی سازمان در ایجاد تغییر و جهتگیري استراتژیک را به نحو چشمگیري تحت تأثیر قرار دهد.بدون داشتن یک فرهنگ سازمانی اثر بخش نمیتوان اخلاق حرفه ای[5] مناسب رادریک سازمان انتظارداشت.

اخلاق سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی، پدیده های جدیدی نیستند. موج اخیر ورشکستگی و رسوایی های مالی شرکت ها و سازمان ها، توجه به فوریت نیاز سازمان ها به حکمرانی مناسب سازمانی، مسؤولیت پذیری اجتماعی و اخلاق سازمانی را به اوج خود رسانده است. علاوه بر سازمان های عمومی، سازمان های بازرگانی نیز به این تشخیص رسیده اند که مجبورند علاوه بر رفتارهای اقتصادی(حداکثر سازی سود) به رفتارهای اخلاقی روی بیاورند. بنابراین رفتارهای اقتصادی و اخلاقی به صورت توأمان تنها گزینه آن ها برای دستیابی به اهداف سازمانی است( که وبو[6]، 2004)

اخلاق سازمانی به عنوان یک مفهوم علمی در غرب از نیمه دوم قرن بیستم ظهور نموده است (سونسون و وود[7]، 2004) و در سطوح فردی و سازمانی توجه پژوهشگران مختلف را در چهار دهۀ گذشته به خود جلب کرده که از آن به عنوان یک چالش اساسی فراروی سازمان های مختلف در سطح جهان یاد می شود (کاردی و سلوار راجان[8]، 2006).

اصول اخلاقی راجع به چگونگی بودن افراد و این که در سازمان متبوع خود چطور رفتار کنند، مطرح می شوند (گباداموسی[9]، 2004،). به طور کلی واژه اخلاق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سروکار دارند (فیشر و بون[10]، 2007،).بسياري از کشورها در جهان صنعتي به اين بلوغ رسيده‌اند که بي‌اعتنايي    به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي، به از بين رفتن بنگاه مي‌انجامد. به همين دليل، بسياري از شرکت‌هاي موفق براي تدوين استراتژي اخلاقي احساس نياز کرده، و به اين باور رسيده‌اند که بايد در سازمان يک فرهنگ مبتني بر اخلاق رسوخ کند. از اين‌رو، كوشيده‌اند به تحقيقات دربارة اخلاق حرفه‌اي جايگاه ويژه‌اي بدهند؛ وقتي از حوزة فردي و شخصي به حوزه كسب و كار گام مي‌نهيم‌‌، اخلاق كار و يا اخلاق شغلي به ميان مي‌آيد؛ مانند: اخلاق پزشكي‌‌، اخلاق معلمي‌‌، اخلاق مهندسي و نظاير آن‌.

چگونه ممكن است سيستم يك مدرسه يا دانشگاه فاسد باشد، اما از مدرسان بخواهيم اخلاقي باشند. امروزه اخلاق حرفه‌اي نقش راهبردي درسازمان ها دارد و متخصصان مديريت استراتژيك، اصول اخلاقي شايسته در سازمان را از پيش‌‌شرط‌هاي مديريت استراتژيك خوب دانسته‌اند. در اخلاق حرفه‌اي، مسئوليت‌هاي اخلاقي سازمان در قبال محيط داخلي و خارجي است و اين متمايز از حقوق كار است؛ اما حقوق كار نيز در آن وجود دارد. اصول اخلاق خوب از پيش‌‌شرط‌هاي مديريت خوب است. اين اصول موجب ايجاد يك سازمان خوب مي‌شود(قراملکی،1387) .در فرهنگ دینی و اسلامی معلمی به منزله شغل انبیا است و آموزش و تدریس فرآیندی است که از طریق آن آدمی می تواند از جنبه های مختلف به کمال برسد. از این رو در دیرینه فرهنگ اسلامی، اساس فرآیند و فعل تدریس از یک بنیان اخلاقی محکمی برخوردار بوده است و معلمان و مدرسان می بایست از اصولی در ایفای نقش های حرفه ای خود تبعیت می کردند

1-1)بیان مسئله

مفهوم فرهنگ با پيچيدگي و ابهام همراه است .  انسان شناسان يك تعريف كامل از فرهنگ ارائه نداده اند، بنابراين به جاي يك تعريف واحد، با تعدا د زيادي از تعاريف متنوع مواجه هستيم بدين جهت تعجب آور نيست كه درباره فرهنگ سازماني نيز تعاريف زيادي وجود دارد .براي مثال  ویلیام اوچي  فرهنگ سازماني را به عنوان سمبلها ، تشريفات وافسانه هایي تعريف مي كند كه ارزشها و اعتقادات سازمان و كاركنان را تحت الشاع قرار ميدهد . جي پورج فرهنگ را به معني اعتقادي بكار مي برد كه مديران سطوح بالاتر يك شركت مشتركاً دارند درباره ي اينكه چگونه بايد خودشان و كاركنان را اداره كنند و چگونه بايستي امور شركت خود را به پيش برند. (هوی ومیسکل[11]،1385)

رابينز2  (1374)معتقد است  كه 10 ويژگي وجود دارد كه در مجموع معرف و نمايانگر عصاره ي فرهنگ سازماني هستند اين 10 ويژگي  عبارتند از:

1-خلاقيت فردي،2-ریسک پذیری3 – رهبري4-يكپارچگي5-حمايت مديريت6-كنترل7-هويت8-سيستم پاداش9-سازش با پديده تعارض10-الگوهاي ارتباطي

اين ويژگي ها روي طيفي قرار ميگيرند كه دامنه آن از كم تا زياد (بسيار زياد) كشيده مي شود

ادگار شاين فرهنگ را الگويي از مفروضات بنيادين مي دانند كه بر اثر اندوختن از دشواريهاي سازگاري بيروني و يكپارچگي دروني از سوي گروهي معيين، آفريده، كشف و يا پرورده شده است  (طوسی،1372)

ادگارد شاین سطوح فرهنگ سازمانی را درسه سطح قرار می دهد

1-فرضهاي ضمني( ماهيت طبيعت انساني، ماهيت روابط انساني، ماهيت طبيعت و واقعيت، رابطه با محيط)

2-ارزشها: (بازبودن،کارگروهی،همکاری،صمیمیت)

3-هنجارها: (از همكاران خود حمايت كنيد، از مدير انتقاد نكنيد، مشكلات انضباطي خود را حل كنيد، به دانش آموزان كمك اضافي كنيد، همكاران خود را بشناسيد)

همچنین یکی از نکات اساسی درهر سازمانی پس از فرهنگ حاکم بر سازمان اخلاق حرفه ای کارکنان سازمان می باشد . درسازمان آموزش وپرورش   رعایت اخلاق حرفه ای از سوی معلمان بسیار مهم است زیرا تربیت نیروی انسانی رابرعهده دارد. در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه‌اي به معناي اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار مي‌رفت. مراد از اخلاق حرفه ای، مسئولیت اخلاقی فرد، از حیث شغل وی است. یک پزشک یا مهندس به    عنوان یک شخص حقیقی، قطعاً مسئولیت اخلاقی دارد، ولی مسئولیت های حرفه ای او برخاسته از شغلی است که بر دوش گرفته است، به گونه ای که اگر شغل دیگری را می پذیرفت، مسئولیت های حرفه ای او نیز تغییر می کرد. لذا از این نگاه، اخلاق وابسته به شغل است و تنوع کاربردی دارد: اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق مدیریت، اخلاق معلمی، اخلاق پژوهش، اخلاق خبرنگاری، اخلاق تجارت، اخلاق قضاوت، اخلاق وکالت و …اگر ماهیت اخلاق را «رفتار» بدانیم، مقولات اخلاقی مستقل از یکدیگر می باشند؛ یعنی می توان تصور کرد که کسی اخلاق فردی مطلوبی نداشته باشد ولی اخلاق حرفه ای او مطلوب باشد. (بهادری نژاد، 1388  )

در اینجا به تعاریفی از اخلاق حرفه ای اشاره می شود: کدوزیر[12](2009)معتقد است که اخلاق كار، متعهد شدن انرژي ذهني و رواني و فيزيكي فرد يا گروه به ايده جمعي است در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر نحو.  هرتاگ[13](2007)اخلاق حرفه‌اي را يکي از شعبه‌هاي جديد اخلاق می داند که مي‌کوشد به مسائل اخلاقي حرفه‌هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور است . مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشي (2009)، استانداردهای اخلاق حرفه ای را مجموعه ای از اصول اطلاق مي كند که در صورت پیروی از آن، ارزش هایی چون اعتماد، رفتار مناسب کاری، انصاف و مهربانی ارتقا می یابند.چنین استانداردهایی درحوزه آموزش به مفهوم پاسخگویی متقابل وپاسخگویی افرادی که متولی نیل به یک آموزش کیفی هستند، می باشد. هدف کلی این استانداردها بهبود تعهد، تلاش و کارایی در خدمات افراد درگیر در حرفه معلمی و ارائه راهنماییهای حرفه ای به آنان از طریق تدوین هنجارهای رفتار حرفه ای می باشد بررسی جایگاه و وضعیت استانداردهای اخلاق حرفه ای در نظام آموزش وپرورش کشورمی تواند به سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان کشور در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کاهش شکاف بین وضع موجود و مطلوب در این زمینه و ارتقای وضعیت چنین استانداردهایی مدد رساند(به نقل ازعزیزی،1389)

در فرهنگ دینی و اسلامی معلمی به منزله شغل انبیا است و آموزش و تدریس فرآیندی است که از طریق آن آدمی می تواند از جنبه های مختلف به کمال برسد. از این رو در دیرینه فرهنگ اسلامی، اساس فرآیند و فعل تدریس از یک بنیان اخلاقی محکمی برخوردار بوده است و معلمان و مدرسان می بایست از اصولی در ایفای نقش های حرفه ای خود تبعیت می کردند. تأملی در اندیشه ها و آثار مربیان بزرگ تعلیم و تربیت در کشورهای اسلامی مؤید این مطلب است. اما در مجامع علمی دامنه بحث بسترهای اخلاقی تدریس در سال های دهه 90 به طور جدی مطرح و صاحب نظران زیادی در این حوزه ورود پیدا کرده اند. به عنوان مثال     کلارک[14]  (1990) بیان داشته است که تدریس بیش از آنکه تلاشی شیوه مند و فنی باشد یک مهارت و تکنیک اخلاقی است. او اضافه می کند که موضوعات اخلاقی در تدریس همیشه مطرح بوده و از ارزش ذاتی برخوردارند. از نظر کلارک تدریسی که متضمن مسئولیت اخلاقی است، کاری مشکل، پیچیده و گاهی اوقات نیز پرزحمت است که کسی هم قدر آن را نمی داند. در واقع تدریس اساساً یک بنگاه اخلاقی است که در آن بزرگسالان از بچه ها می خواهند در جهتی تغییر نمایند که توسط آنها انتخاب شده است.

لاکوفسکی[15] (1996) معتقد است که . مطالعه کاربرد اخلاق،یک عنصر حیاتی در آماده کردن و توسعه آموزشگران حرفه ای است. برای به کارگیری اصول اخلاقی در معلمان و استادان باید این اصول در آموزش و بالندگی علمی آنها مدنظر قرار بگیرد. این بالندگی در مدرسان شامل دانش درباره فرآیندهای تصمیم گیری و توانایی در به کار بردن اصول اخلاقی است.

اخلاق آموزشی دارای ابعاد مختلفی است و توسط افرادی چند مورد توجه قرار گرفته است. از جمله می توان به اصول مطرح شده توسط مورای و همکاران[16] (1996) اشاره کرد که نه اصل را برای تدریس اخلاقی بیان کرده اند.که دراینجا به هفت اصل آن اشاره می کنم.

اثربخشی محتوای درسی:  که دربرگیرنده موضوعاتی چون استفاده از مطالب به روز، دقیق، شفاف (مورای و همکاران ، 1996؛ دارلینق هاموند و اسنایدر ، 2000 و جوهانسون و هورن[17] ، 2008).  اثربخشی آموزشی: که دربرگیرنده مسائل مربوط به مشخص بودن اهداف، استفاده از روش های تدریس مناسب، دریافت بازخورد، توجه به تفاوت های فردی  (استنگل ، 1986، مورای و همکاران، 1996، دارلینق هاموند و اسنایدر[18]، 2000). پرداختن به موضوعات حساس:موضوعاتی که از نظر دانشجویان حساس یاناراحت کننده است باید در فضایی باز، صادقانه و مثبت بررسی شود (میجر، کورتاژن و واسالوس[19]، 2009). اهمیت دادن به رشد فکری دانشجویان: بر این اساس طراحی آموزش باید در راستای استقلال فکری دانشجویان، تفکر انتقادی آنها، تلاش و آماده سازی صورت گیرد(مورای وهمکاران، 1996، کمپل، [20]2008).

نداشتن رابطه دوگانه با دانشجویان: از برقراری روابط غیراخلاقی عاطفی و ارتباط بیش از حد با دانشجویان در خارج از کلاس و دادن و گرفتن هدیه و توجه بیشتر به برخی افراد در کلاس دوری می کند (دوریس، 1989؛ پک براون و همکاران[21]، 2008).

براین اسا س مسئله ای که پژوهشگر باآن چه مواجه است تحلیل فرهنگ سازمانی ورابطه آن با اخلاق حرفه ای در مدارس متوسطه شهر زاهدان می باشد تا بدین وسیله بتوانیم در راستای بهبودآموزش گام های موثری برداریم.

2-1)ضرورت تحقیق

فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مدیریت به كار گرفته‌اند. با بررسی كه توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یكی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه كشورها شناخته شده است. به‌طوری‌كه بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه موفقیت كشور ژاپن در صنعت و مدیریت یكی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است. یکی از مهمترین و پیچیده ترین نظام های اجتماعی، نظام آموزش و پرورش است که موضوع و محور اصلی فعالیت آن، انسان و تعلیم و تربیت می باشد نظامی که کارکردهای متعددی از جمله: انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی، آداب و رسوم علوم و فنون، دین و زبان، کمک به رشد شخصیت کودکان، نوجوانان در ابعاد جسمانی، عاطفی، اخلاقی، عقلانی و تربیت و تأمین نیروی انسانی جامعه در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی را دارد.

. مکان هاي آموزشی که اساس سازمان ها را تشکیل می دهند، فرهنگ خاص خود را دارند. اهمیت فرهنگ سازمانی مکان هاي آموزشی به حدي است که در سال هاي اخیر محققان مدیریت آموزشی را در این صحنه به انجام تحقیقاتی سوق داده است. ستاده و بازده سازمان هاي آموزشی انسان است در سازمان هاي آموزشی که روابط انسانی اهمیت دارد؛ مفهوم فرهنگ سازمانی اهمیت بیشتري کسب می کند. مدیر مدرسه می تواند با یک فرهنگ سازمانی مناسب مدرسه را از مدرسه دیگر متمایز کند.بدین ترتیب فرهنگ سازمانی خاص مدرسه می تواند اصالت خود را حفظ کند (مظفري، 1387 )

تاثير فرهنگ سازماني بر اعضاي سازمان به حدي است كه مي توان با بررسي زواياي آن، نسبت به چگونگي رفتار، احساسات،ديدگاهها و نگرش اعضا ي سازمان پي برد و واكنش احتمالي آنان را در قبال تحولات مورد نظر ارزيابي، پيش بيني و هدايت كرد.بااهرم فرهنگ سازماني، به سادگي می توان انجام تغييرات را تسهيل كرد و جهت گيريهاي جديد را در سازمان پايداركرد(الوانی، 71:1378 )

اخلاق حرفه‌اي يكي از مسائل اساسي همة جوامع بشري است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعة ما در محيط كار كمتر به اخلاق حرفه‌اي توجه مي‌شود. در حالي که در غرب سكولار، در دانش‌هاي مربوط به مديريت و سازمان، شاخه‌اي با عنوان اخلاق حرفه‌اي وجود دارد، ولي در جامعة ديني ما در مديريت، به اخلاق توجه کافي نشده است. اخلاق حرفه‌اي به مسائل و پرسش‌هاي اخلاقي و اصول و ارزش‌هاي اخلاقي يک نظام حرفه‌اي مي‌پردازد و ناظر بر اخلاق در محيط حرفه‌اي است( قراملكي، 101:1382)

با توجه به احادیث و آیات قرآن سخن رسول خدا که فرمودند: کسانی که سنت مرا زنده می کنند و به بندگان خدا می آموزند جانشینان من هستند اخلاق و رفتار حسنه باید در رأس قابلیتهای معلم قرار گیرد.زیرا آنچه در فرآیند تعلیم و تربیت به متعلم انتقال می یابد تنها معلومات و مهارت های معلم نیست بلکه تمام صفات، خلقیات، حالات نفسانی و رفتار ظاهری او نیز به شاگردان منتقل می شود. (شرفی،55:1386)

باب اهمیت پرداختن به اخلاق حرفه ای، اندیشمندان متعددی اظهارنظر کرده اند و پیشینه موضوع، حتی به حکومت هخامنشیان و یونان باستان هم می رسد

قراملکی (1387) در مجموعه مقالاتی که گردآوری کرده است پیشینه اخلاق حرفه ای را به تمدن ایران باستان و حتی بیش از 3000 سال قبل می رساند. این روند با ظهور ادیان آسمانی خصوصاً اسلام با جهش بزرگی همراه می شود. امروزه در هر یک از حرفه های تخصصی و مهارتی یکی از مطرح ترین مباحث، اخلاق مناسب آن حرفه است.در سال 1994 یک تحقیق پیمایشی پیرامون تأثیرگذاری تدوین و ترویج اخلاق حرفه ای در میان کارکنان و مدیران تعدادی از صنایع گوناگون، صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داده که بین رفتارهای اخلاقمند کارکنان سازمان هایی که برای کدهای اخلاقی بهایی قائل شده اند و سازمان هایی که به آنها بی توجهی کرده بودند، تفاوت آشکار و معناداری وجود داشته است (میلن[22]، 2000).

لشکر بلوکی (1387) در یک پژوهش استقرایی، پیرامون اخلاق حرفه ای پژوهشگران، جدولی از تعهدات اخلاقی را تدوین کرده است. در این جدول، ده گروه ذینفعان با پنج مرحله مطرح در فرآیند یک پژوهش، تضارب سطر و ستونی کرده، 50 مقوله اخلاقی را به وجود آورده است. چارچوب ارائه شده توسط وی که با استفاده از اسناد 30 سازمان پژوهشی تدوین شده، برای سایر حرفه ها نیز قابل بهره برداری است.(به نقل از عزیزی،1389)جامعه ما نيازمند آن است تا ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي مانند دلبستگي به كار، روحيه مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و… تعريف، و براي تحقق آن فرهنگ‌سازي شود.

امروزه بسياري از کشورها در جهان صنعتي به اين بلوغ رسيده‌اند که بي‌اعتنايي به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي، به از بين رفتن بنگاه مي‌انجامد. به همين دليل، بسياري از شرکت‌هاي موفق براي تدوين استراتژي اخلاقي احساس نياز کرده، و به اين باور رسيده‌اند که بايد در سازمان يک فرهنگ مبتني بر اخلاق رسوخ کند. از اين‌رو، كوشيده‌اند به تحقيقات دربارة اخلاق حرفه‌اي جايگاه ويژه‌اي بدهند. بنابراین باتوجه با اهمیت فرهنگ سازمانی  ونقش آن در اخلاق حرفه ای معلمان ضرورت انجام این پزوهش تحت عنوان تحلیل فرهنگ سازمانی ورابطه آن با اخلاق حرفه ای یک امر ضروری به نظر می رسد.

[1] Organizational culture

[2]Quinn and Cameron

[3] Varn bines

[4] Viliyam ochee

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پايان نامه بررسي ارزشيابي توصيفي بر اساس عوامل مديريتي ، آموزشي، فيزيکي و رواني از ديدگاه معلمان ابتدايي
 • پايان نامه بررسي کارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه (E.F.A ).
 • پايان نامه بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي مديران گروه‌هاي آموزشي از ديدگاه اعضاء هيأت علمي دانشگاه بر اساس مدل دنيسن – اسپريتزر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122