پايان نامه تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
پیشگفتار 2
1 .1. طرح مسئله 4
0102 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
3 . 1. اهداف تحقیق 7
1 . 3. 1 هدف اصلی تحقیق : 8
2 . 3. 1 اهداف فرعی: 8
4 . 2 سوالات تحقیق 8
5 . 1 . فرضیه های پژوهش 9
6 . 1 . تعریف نظری برخی مفاهیم 10
فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش 11
مقدمه 12
گفتار اول: مبانی نظری پژوهش 13
1 . 1 . 2 . رسانه های نوین خالق جهان نوین : 13
2 . 1 . 2 . جامعه ی شبکه ای و اجتماعات مجازی: 14
3 . 1 . 2 . شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان 15
4 . 1 . 2 . تاریخچه شبکه های اجتماعی در ایران 16
5 . 1 . 2 . ویژگی های شبکه ی اجتماعی: 17
6 . 1 . 2 . کارکردهای مثبت شبکه های اجتماعی 21
7 . 1 . 2 . کارکردهای منفی شبکه های اجتماعی 26
9 . 1 .2 . تاثیرهای سیاسی شبکه های اجتماعی: 28
10 . 1 . 2 . شبکه اجتماعی فیس بوک 29
1 . 10. 1 . 2. فیس بوک چیست و چه خدماتی را در اختیار کاربران خود می گذارد؟ 30
2 . 10. 1 . 2.کاربران فیس بوک 31
3 . 10. 1 . 2. اعتیاد و اثر روانی فیس بوک بر مردم 32
4 . 10. 1 . 2. فیس بوک و تب فیس بوکی در ایران 33
11. 1 . 2 . مفهوم دین مجازی 34
1. 11. 1. 2. اثرات مثبت فضای مجازی بر دین 35
2. 11. 1. 2.اثرات منفی فضای مجازی بر دین: 36
12. 1. 2. تکنولوژی در خدمت دین 37
13. 1. 2. همکاری تکنولوژی و دین 38
14. 1. 2. فرهنگ و رسانه 38
15. 1. 2. نسبت دین و رسانه 40
16. 1. 2. ادوار رابطه دین و رسانه و مساله رویارویی آن دو 41
18. 1. 2. دنیای سایبر در خدمت دین: 43
19. 1. 2. نظریات در مورد شبکه های اجتماعی 44
1. 19. 1. 2. رسانه یک طرفه، دو طرفه و مخاطب دو طرفه 44
2. 19. 1. 2. نظریه ایده آلیستی( تغییر در ارزش های فردی) 46
3. 19. 1. 2. نظریه بازنمایی 47
4. 19. 1. 2. نظریه های جامعه اطلاعاتی 49
5. 19. 1. 2.نظریه استفاده و خشنودی 51
6. 19. 1. 2. نظریه روانشناسی 52
گفتار دوم: بررسی پژوهش های پیشین 54
1. 2. 2. پژوهش های پیشین داخلی: 54
2. 2. 2. پژوهش های پیشین خارجی: 62
گفتار سوم : چارچوب نظری 65
1. 3. 2 . فهرست مقوله های تحقیق 68
2. 3. 2 . مدل پژوهش: 69
3. 3. 2. سوالات تحقیق 70
2. 3. 3. 2. فرضیه های پژوهش: 71
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 72
مقدمه: 73
1. 3. نوع و روش تحقیق: 74
2. 3. تعریف مفاهیم،مقوله ها و زیر مقوله ها 76
1 . 2. 3. تعریف مفاهیم: 76
2 . 2. 3. تعریف عملیاتی مقوله ها 77
3. 3. واحد ثبت: 81
4. 3. واحد تحلیل: 81
5. 3. جامعه آماری: 81
6. 3. روش نمونه گیری: 81
7. 3. حجم نمونه: 82
8. 3. زمان: 82
9. 3. تکنیک گردآوری اطلاعات: 82
10. 3. تکنیک پردازش داده ها: 83
11. 3. اعتبار و روایی تحقیق: 83
فصل چهارم: بررسی یافته های پژوهش 85
مقدمه: 86
1. 4 . بررسی یافته های توصیفی 87
2. 4. بررسی یافته های تحلیلی 115
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری 116
مقدمه: 117
1. 5. پاسخ به سوالات پژوهش 118
2. 5. نتیجه گیری 122
1. 2. 5نتیجه گیری توصیفی 122
2. 2. 5. نتیجه گیری تحلیلی: 124
3. 5. پیشنهادها: 125
1 . 3 . 5. پیشنهادی های کاربردی 125
2 . 3 . 5. پیشنهاد های پژوهشی 126
4 . 5 . محدودیت های پژوهش: 127

منابع:

کتاب:

احمدی، بابک، (1388)، « از نشانه های تصویری تا متن»، تهران: نشر مرکز

آرتور، کریس، (1382)، «معنا و روش در مطالعات دینی، بازاندیشی درباره رساله، دین و فرهنگ» مترجم مسعود آریایی نیا، تهران: انتشارات سروش

افتاده، جواد،(1391)، «تفاوت بین رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی»، تهران: کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 56

ببی،ارل.(1381)،«روش های تحقیق در علوم اجتماعی»،(ترجمه رضا فاضل)،چاپ اول،تهران:سمت

بدیعی، نعیم، (1380)، «تحلیل محتوا»، تهران: انتشارات اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان نامه:

جوادی یگانه، محمد رضا و عبدللهیان، حمید، (1388)، «دین و رسانه»، تهران: دفتر پژوهشهای رادیو

خیری، حسن، (1389)، «دین، رسانه،ارتباطات اجتماعی:پژوهشی بر نظریه ارتباطات اسلامی»،قم:دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،معاونت پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دانسی، راسل، (1388)، « نشانه شناسی رسانه ها»، ترجمه گودرز میرزایی و بهزاد دوران، تهران: انتشارات آنیسه نما و نشر چاپار.

رجبی، زهره،(1389)،«بازنمایی گرایش های کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی با مطالعه موردی فیسبوک»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

رسولی، محمدرضا، (1383)، «بررسی مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون»، تهران: کتاب ماه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

رفیعی، شهاب الدین،« مقاله ای پیرامون شبکه های اجتماعی»، برگرفته از تارنمای تبیان، 16 اسفند 1390.

روشه، کل، (1366)، «تغییرات اجتماعی»، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشر نی.

زارع، سمیه، (1391)،« مطالعه جمعیت شناختی شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر کاربران فیسبوک در ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 56

ساروخانی، باقر،(1377)، «روش تحقیق در علوم اجتماعی»، جلد دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سلطانی پور، محمد رضا،«شبکه های اجتماعی»، برگرفته از تارنمای نوقلم، 9 آبان 1389.

شجاعی زند، علی رضا، (1378)، «افول معنا در رسانه»، ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت، سال سوم،شماره 7

صفری شالی، رضا، (1388)، «راهنمای تدوین تحقیق»، انتشارات جامعه و فرهنگ ، چاپ دوم

ضیائی پرور، حمید،(1388)، «ویژگی های شبکه های اجتماعی»، نشست تخصصی شبکه های اجتماعی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

ضیایی پرور، حمید . عقیلی، سید وحید، (1388)، «بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی»، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 4، شماره پیایی 80

عاملی،سعیدرضا، (1390)، «مطالعات جهانی شدن، دوفضایی شدن ها و رو جهانی شدن ها»،تهران: انتشارات سمت

عباس پور، سیما« تعریف لذت»، برگرفته از تارنمای روزنامه همشهری، 28 اردیبهشت 1383.

فرهنگی، علی اکبر، (1373)، «مبانی ارتباطات انسانی»، جلد اول، تهران:موسسه تهران تایمز

فیروزان،ت، (1360)، «روش تحلیل محتوا:مجموعه مقالات کتاب آگاه»، جلد اول، تهران: انتشارات آگاه

کاستلز،مانوئل، (1380)، «عصر اطلاعات:ظهور جامعه شبکه ای»، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران:انتشارات طرح نو

کچوییان، علی، (1372)، «روش تحقیق در علوم انسانی»، تهران: انتشارات دیدار

کروبی، زهرا،(1388)، « فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران: مطالعه موردی تلویزیون»، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات

کوثری، مسعود، (1386)، « جهان فرهنگی کاربران، ایرانی در شبکه دوست یابی اورکات»، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

گیدنز،آنتونی، (1374)، «جامعه شناسی»، ش 9، مترجم منوچهر صبوری، چاپ دوم، تهران: نشرنی

محسنی، منوچهر، (1380)، «جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی»، تهران: انتشارات دیدار

مسعودی، امیدعلی، (1390)، «تحلیل محتوای وبلاگ های دینی در ایران»، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات

معتمدنژاد، کاظم، (1371)، «مطالعات جهانی در ارتباطات جمعی»، تهران: فصلنامه رسانه

مقالات:

مک کوئیل، دنیس، (1382)، «درآمدی بر نظریه های ارتباطاات جمعی»، ترجمه پرویز اجلالی، چاپ اول، تهران: نشرمرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

مک کی، هیو، با همکاری میلپز، وندی و رینولدز، پال، (1386)، «تحقیق در جامعه اطلاعاتی»، ترجمه رامین کریمیان، تهران:دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

منابع اینترنتی

منتظرقائم، مهدی، (1390)، «امنیت در فضای مجازی»، تهران:پژوهشگاه فرهنگ، هنر،ارتباطات

مهدی زاده، سید محمد، (1389)، «نظریه رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی»، تهران: انتشارات همشهری.

مینایی پور، حمید، (1387)، « تکنولوژیهای کاربردی روابط عمومی الکترونیک»، تهران: شرکت روابط عمومی

نصرتی، محمد، «مقاله شبکه های اجتماعی مجازی-تحلیلی بر رفتار گوگل پلاسی های ایرانی»، برگرفته از تارنمای روز رسانه های اجتماعی، 11 تیر 1391.

 

منابع لاتین:

Maslow H Abraham, (1970), “Hiverachy of need”, In Motivation and Personality, New York: Haper & Row

Elison, Nicols B & Steinfied & CliffLampe, (2008), the benefits of face book.

Hojsgaard, Morten,& warbury. Margit(2005) Religon and Cyberspace. New York.

Jones & Soltren, face book: Threats to privacy, 2007

Mayring, P, (2004),”Qualitative content Analysis”, In U.Flick,E.Kardoff and I.Steink(Eds) A companion to qualitative Research , London:sage

چکیده

موضوع این پژوهش تحلیل محتوای صفحات دینی فیس بوک است و طی آن تلاش شده است تا با توجه به اهمیت فیس بوک در فضای مجازی و همچنین جایگاه دین در  زندگی ساختار صفحات دینی در فضای فیس بوک واکاوی شود. وجود صفحات متعدد دینی این سوال را مطرح میکند که محتوای مطالب صفحات دینی در فضای فیس بوک چگونه است؟

این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه صفحات دینی فارسی زبان فیس بوک است که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی به آنها دست یافتیم و از میان آنها 30 صفحه به صورت تصادفی برگزیده شد. تکنیک گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه معکوس است که پردازش آن از طریق نرم آفزار Spss21   صورت گرفته است.

یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جامعه مورد بررسی مردان فعال تر از زنان هستند و صفحاتی که به صورت گروهی اداره می شوند از غنای بیشتری برخوردارند.

کاربران صفحات دینی در دو حوزه احادیث، آیات و بیان احساسات بیشتر فعالیت دارند.

کلید واژه ها: تحلیل محتوا، صفحات دینی، فیس بوک، فارسی زبان

فصل اول: کلیات پژوهش

پیشگفتار:

اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابداعات بشر در قرن اخیر، با قابلیت ها و کارکردهای متعدد و گسترده اش، بخش های مختلف زندگی انسانی را تحت تاثیرات مثبت و منفی خود قرار داده است. مبنا و هدف اصلی اینترنت، برداشتن فاصله جغرافیایی میان انسان های سراسر دنیا و ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و تبادل اطلاعات است.

اینترنت، کار خود را به عنوان ابزار ارتباط دانشمندان و خصوصا جهت تبادل داده ها و منابع تحقیقاتی، یا به عبارتی جهت خلق اجتماعی علمی شروع کرد و به مرور زمان توانست خود را تا سطح برقراری ارتباط بین افراد از طریق پست الکترونیکی ارتقا بخشد. پس از مدتی، اینترنت به منزله فضایی جدید جهت بسط فعالیتهای تجاری در امور نقل و انتقالات مالی، بازاریابی و همچنین ابزار پیگیری برای مصرف کنندگان، مورد توجه واقع شد. وبلاگ ها و وب سایت ها، نرم افزارهای گفتگوی آنلاین، سرویس های پست الکترونیک و … امکانات جدیدی بودند که در پرتو اینترنت و شبکه جهانی وب، در اختیار کاربران قرار گرفتند.

در حالی که هنوز هیچ کس تصور نمی کرد که روزی جنبه اجتماعی اینترنت، به صورت کاربرد اصلی آن درآید، شبکه های اجتماعی اینترنتی پای به عرصه وجود گذاشتند. این موضوع در بین کاربران اینترنت چنان مورد استقبال قرار گرفت که به جرات می توان گفت یکی از تاثیرگذارترین سرویس های ارائه شده در اینترنت و وب که در سالهای اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای مختلف به وجود آورده، شبکه های اجتماعی بوده است. شبکه های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه های اینترنت قرار گرفته اند. این گونه پایگاه ها بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می کنند و هر کدام دسته ای از کاربران اینترنت با ویژگی خاص را گرد هم می آورند.

شبکه های اجتماعی را گونه ای از رسانه ها می دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند.

جهان انسانی به موازات پیشرفت و بهره مندی از فن آوری نوین ارتباطات و اطلاعات و شکل گیری شبکه های اجتماعی مجازی، با سرعت و شتاب، در حال گذار از یک جامعه شبکه ای است.

شبکه های اجتماعی به مثابه پدیده ای نوین از نسل جدید وب، توانسته است با بهره گیری ازفن آوری های نوین ارتباطی، آرمان های انسان ها را در همه حوزه ها گسترش دهند به طوری که با توجه به برخورداری از ظرفیت های مناسب، شرایط را برای توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایجاد می کنند. در راستای تغییر و تحولاتی که شبکه های مجازی در تمام زندگی بشر بوجود آوردند دین نیز وارد این تغییر و تحولات شد. واقعیت مجازی شدن دین، منعکس کننده ظهور دین در جهان جدیدی است که از آن می توان به جهان مجازی و یا جهان واقعی مجازی و یا جهان مجازی واقعی تعبیر شود.

صنعت مربوط به این جهان که می توان از آن به جهان جایگزین یا جهان دوم نیز تعبیر کرد، می کوشد تا تمامی حس دینی اعم از اعتقادات دینی، مراسم و شعائر دینی و مبارزات دینی را به فضای واقعی مجازی منتقل کند.

1 .1. طرح مسئله

بر اثر تحولات شتابان جهان مجازی”عرصه دین و دین باوری” به شدت دچار تحول شده است. این تحولات ممکن است آسیب زا و بحران آفرین باشد و امنیت دینی را به خطر اندازد و یا فرصت هایی را ایجاد کند. در گذشته دست کم در ایران، نظام دینی تا اندازه بسیاری، در مکانهایی همچون حوزه های علمیه فعالیت داشت و یا در دست کسانی همچون عرفا بود که در حاشیه ی حوزه فعالیت داشتند و همچنین ساختارهایی همچون مسجدکه واعظان و سخنرانان آنجا را اداره می کردند یا در ساختارهای فرعی همچون خانقاه عرضه می شد. خود همین ساختارها که مثلثی و تا اندازه بسیاری، در عرصه دیجیتالی به چالش دچار شده اند. نه تنها از درون مرزهای ملی تکثر در عرصه دین در حال شکل گیری است، بلکه از ورای این مرزها نیز تفسیرها و رویکردهای گوناگونی در حال عرضه است؛ مثلاً در اسلام، شاخه های گوناگون مذاهب تشیع و تسنن، همچنین برخی بدعت آفرینان وجود داشته اند؛ در هر حال این دین در طول تاریخ اولاً همواره در جغرافیای خود زیسته و چندان با مخالفت برخورد نداشته، دوم این که شبهات و بدعت ها در طول سالیان درازی به وجود آمده اند؛ بنابراین یک نسل با موارد معدودی از شبهات یا اندیشه های متفاوت برخورد داشت.

اکنون در عصر اینترنت، همه شبهات، رویکردها و اندیشه های انباشته شده ی تاریخ درباره اسلام،همانند شیطان پرستی، شامانیسم، بت پرستی، هیچ پرستی، همه پرستی و … در حال عرضه است؛ یعنی انسان با سواد دینی سنتی به جهانی ورود می یابد که شبهات هزار ساله و هزار خرقه ای همزمان، به او عرضه می شود؛ بدون آنکه از ابزار و لوازم کافی شبهه و داوری در مورد داشته ها و باورهای خویش برخوردار باشد.

این پدیده می تواند فرصتی برای تفکر، تعقل، بازاندیشی عمیق تر و پالایش مناسک، آیین ها و احساسات دینی باشدو به یک نسل کمک کند تا انسانها بتوانند متکثرتر با یک تجربه بشری،جغرافیایی و تاریخی، مفهوم دین را تعریف کنند؛ مفهومی که این چنین خدشه دار نباشد.

اما در صورتی که این فرایند مدیریت نشود، ممکن است بزرگترین چالش تلقی شود و همین اتفاقاتی رخ دهد که آمارهایی در مورد شیطان پرستی وجود دارد، سالی چند پیغمبر و خدا ظهور می کند و…..( منتظرقائم،1390 :44،45)

حجم بالای کاربران شبکه های مجازی در ایران و زندگی در این فضا این موضوع را امری مهم برای تحقیق می سازد. نگرشهای متفاوت از سوی مخاطبان، سیاستگزاران و دولتمردان به مقوله شبکه های اجتماعی و سعی در مسدود کردن و محدود کردن این شبکه ها و از سوی دیگر اشتیاق کاربران اینترنت، مخصوصا جوانان برای پیوستن به این شبکه ها این سوال را مطرح می کند که آیا شبکه های اجتماعی(فیس بوک) می توانند به خدمت دین درآیند؟

0102 اهمیت و ضرورت تحقیق

رابطه دین و رسانه قدمتی حداقل از زمان اختراع چاپ دارد. از آن زمان تا به حال، ایجاد ارتباط صحیح و موثر بین دین و رسانه و تنظیم ساز و کار و ارائه همکاری هایی که به برقراری ارتباط موثر بین آن ها کمک کند همواره مورد توجه بوده است( جوادی یگانه و عبداللهیان،1388: 115).

امروزه شبکه های اجتماعی با در نوردیدن مرز های جغرافیایی، به خواستگاه و محل پیدایش تفکرات مختلف و گسترده و ماندگاری برای عرصه ایده ها و اندیشه ها تبدیل شده است به همین دلیل شبکه های اجتماعی باید در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گیرد. در عرصه تعاملات دینی این فضا و ظرفیت های آن، می تواند فرصت مناسبی برای طرح اندیشه های دینی به حساب بیاید. امروزه ارتباطات دینی به عنوان یک علم میان رشته ای و البته علم جدید و گسترده، نیازمند مطالعه و تحقیق است.

 

به نظر می رسد مهم ترین پیامد منفی که ترویج و گسترش این شبکه اجتماعی می تواند در جامعه امروز داشته باشد تبلیغات ضد دینی و القای شبهات به منظور تخریب باورها و اعتقادات در این رسانه است که مسئولان و دست اندرکاران جامعه با توجه و شناخت کامل این شبکه اجتماعی محبوب جوانان (فیس بوک)وآگاهی از فرصت ها و تهدید های این فضا که با تحقیق و پژوهش مشخص می شود زمینه را برای برنامه ریزی های هوشمندانه و متناسب با ظرفیت های جامعه انجام دهند و به جای پاک کردن صورت مسئله و اعمال فیلترینگ به استفاده از فرصت های این فضا بپردازند.

از آنجا که جوانان ساعات زیادی را صرف گذراندن در شبکه اجتماعی فیس بوک می کنند فضای مناسبی است که مسئولان و افرادی که دغدغه پرداختن به مسائل دینی را دارند با انجام پژوهش ها و شناخت آن و هماهنگ کردن این فضا با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه گام مثبتی در جهت تقویت باورهای دینی جوانان بردارد. از ضرورت و اهمیت این تحقیق این است که امکان شناخت صحیح تر و بهتر صفحات دینی فیس بوک را فراهم می آورد.

3 . 1. اهداف تحقیق:

کاربران شبکه های اجتماعی به شکل خیره کننده ای در حال افزایش بوده و افراد به خصوص جوانان مدت زیادی را صرف حضور در این شبکه ها می کنند. از جمله محبوب ترین شبکه های اجتماعی که کاربران زیادی در کل دنیا و از جمله کشور ما دارد،  فیس بوک است. این حضور مستمر با عنوان کاربران فعال هنگامی که با دیدگاهها، نظرات و فرهنگ متفاوت مواجه می شوند به طور جدی از نظرفرهنگی دچار چالش شده و همین چالش ها دیدگاه افراد را دستخوش تغییر می کنند.

در این میان مفاهیم و مبانی دینی از تحولات شگرف فیس بوک مستثنی نبوده و از آثار و پیامدهای متاثر آن، مصون نمانده است. با وجود اینکه حوزه ادیان و مذاهب از وسعت و پیچیدگی بسیار فراوانی برخوردار است، طرح مباحثی در ارتباط با آن در این شبکه جهانی، بخش قابل توجهی از فکر و ذهن کاربران را به خود اختصاص داده است.

در زمان های گذشته با استفاده از ابزارهای ساده و در محدوده خاص به تبلیغ احکام و معارف الهی پرداخته می شد، اما امروزه وسعت علوم و فنون مختلف و ارتباط نزدیک میان جوامع و ادیان گوناگون، بهره مندی از شیوه های نوین اطلاع رسانی را گوشزد می کند.

امروزه فضای مجازی به خاستگاه و محل پیدایش تفکرات مختلف و گسترده و به محل عرضه ی ایده ها و اندیشه ها تبدیل شده است. به همین دلیل فضای مجازی باید در حوضه های مختلف مورد توجه قرار گیرد. در عرصه ی تعاملات دینی این فضا و ظرفیت های آن، می تواند فرصت مناسب برای طرح اندیشه های دینی به حساب آید.

1 . 3. 1 هدف اصلی تحقیق :

تحلیل محتوای مطالب صفحات دینی فیس بوک فارسی زبان است.

2 . 3. 1 اهداف فرعی:

توصیف و تبیین ادبیات نظری حوزه ی دین و رسانه

شناخت سبک ها و محتوای صفحات دینی فیس بوک

بررسی شناسایی تاثیر عوامل محتوایی صفحات بر میزان گرایش و استفاده از آنهاست.

بررسی تصاویر صفحات دینی فیس بوک

بررسی استاتوس ها و پست های صفحات دینی فیس بوک

بررسی دیدگاههای نظری در مورد دین و رسانه

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122