پايان نامه تحليل محتوايي مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کريم وکاربردهاي آن در طراحي يک نظام تربيتي آموزشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل محتوايي مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کريم وکاربردهاي آن در طراحي يک نظام تربيتي آموزشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل محتوايي مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کريم وکاربردهاي آن در طراحي يک نظام تربيتي آموزشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1.1 مقدمه 3
2.1 بیان مساله 3
3.1 اهمیت و ضرورت مساله 6
4.1 اهداف تحقیق 7
5.1 سوالات تحقیق 7
6.1 تعریف اصطلاحات 8
1.6.1 اخلاق 8
2.6.1 قرآن 8
3.6.1 تربیت 8
4.6.1 نظام تربیتی 8
5.6.1 تربیت اخلاقی 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
1.2 مقدمه 11
2.2 تعریف مفهوم اخلاق 11
3.2 دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق 12
3.2. 1 اخلاق توصیفى 12
3.2. 2 اخلاق هنجارى یا دستورى 13
3.2. 2. 1 دیدگاه‏ها و نظریات غایت‏گرایانه 14
3.2. 2. 1.1کورتالیسم 14
3.2. 2. 1.2 اپیکوریسم 15
3.2. 2. 1.3مکتب جرمی بنتام 15
3.2. 2. 1.4مکتب استوارت میل 16
3.2. 2. 1.5مکتب کمال گرایی فریدریش نیچه 16
3.2. 2. 2 دیدگاه‏ها و نظریات وظیفه‏گرایانه 17
3.2. 2. 2. 1 مکتب کانت 17
3.2. 3 فرا اخلاق 17
3.2. 3 .1 طبیعت‏گرایی اخلاقی 18
3.2. 3 .2 غیرطبیعت‏گرایی اخلاقی (یا شهودگرایی) 18
3.2. 3 .3 غیر شناخت‏گرایی اخلاقی‏ (یاعاطفه‏گرایى) 19
4.2 دیدگاه صاحب نظران در مورد اخلاق 19
5.2 دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق 21
2. 6 اخلاق ديني، دين، پشتوانه اخلاق 25
2. 7 نظام تربیتی اخلاق قرآنی 26
8.2 پیشینه تحقیق 28
1.8.2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 28
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1.3 مقدمه 32
2.3 روش شناسی تحقیق 32
3.3 جامعه آماری و نمونه 33
3 .4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها 33
3. 5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 34
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
1.4 .مقدمه 36
2.4 پرسش اول تحقیق 37
2.4. 1 مفاهیم و مضامين اخلاقي در قرآن كدامند؟ 37
1.2.4. 1 اخلاق فردی 37
1.1.1.2.4 خودشناسی 37
2.1.1.2.4 کار و تلاش 44
3.1.1.2.4 سلامت جسم و تن 47
1.2.4. 2 اخلاق اجتماعی 50
1.2.1.2.4 پدر و مادر 50
2.2.1.2.4 همسر 52
3.2.1.2.4 فرزندان 53
4.2.1.2.4 معلم و راهنما 56
5.2.1.2.4 شاگردان 56
6.2.1.2.4 ایتام 57
7.2.1.2.4 مستمندان و مستضعفان 61
8.2.1.2.4 همسایگان 64
9.2.1.2.4 دشمنان و مشرکان 65
10.2.1.2.4 منافقین 57
1.2.4. 3 اخلاق محیط زیست 68
1.3.1.2.4 طبیعت 68
2.2.4 پرسش دوم تحقیق 72
1.2.2.4 مبانی هستی شناختی و انسان شناختی 72
3.2.4 پرسش سوم تحقیق 76
3.2.4 .1 اهداف تربیت اخلاقی 77
1.1.3.2.4 هدف کلی 77
2.1.3.2.4 اهداف جزیی 78
1.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق فردی 78
2.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق اجتماعی 78
3.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق زیست محیطی 79
2.3.2.4 مبانی تربیت اخلاقی 80
1.2.3.2.4 توحید 80
2.2.3.2.4 فطرت 81
3.2.3.2.4 اختیار 82
4.2.3.2.4 معرفت پذیری انسان 83
3.3.2.4 شيوه‌هاي تربيت اخلاقي در قرآن 84
1.3.3.2.4 روش حبّ عبودي 84
2.3.3.2.4 روش موعظه و نصيحت 85
3.3.3.2.4 روش الگوسازي با بيان داستان و مثال 86
4.3.3.2.4 روش پرسش و پاسخ 87
5.3.3.2.4 امر به معروف و نهي از منكر 88
6.3.3.2.4 روش مواجه شدن با نتایج اعمال 88
7.3.3.2.4 روش تکلیف به اندازه توان 89
8.3.3.2.4 روش ایجاد انگیزه 90
9.3.3.2.4 روش تفکر و مطالعه 91
10.3.3.2.4 روش تشویق و تنبیه 92
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها
1.5 مروری بر یافته‌های پژوهش 95
1.1.5 مرور یافته‌های پرسش اول 95
2.1.5 مرور یافته‌های پرسش دوم 96
3.1.5 مرور یافته‌های پرسش سوم 97
2.5 بحث و گفتگو 99
3.5 محدودیت‌های تحقیق 100
4.5 پیشنهادات تحقیق 101
منابع
منابع فارسی 104
منابع خارجی 105

منــــابع

منابع فارسی :

ابن مسکویه، ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب(1415)،تهذیب الاخلاق وتطهیر الاعراق ،قم:انتشارات بیدار.

اصفهاني، راغب(1416 )، مفردات الفاظ قرآن،ج 1 ،بیروت :دارالقلم.

امید، مسعود(1381 )،درآمدی بر فلسفه اخلاق از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر ایران،تبریز: مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی – انسانی دانشگاه تبریز

باردن،لورنس(1375)،تحلیل محتوا ،ترجمه ملیحه آشتیانی ومحمد یمنی دوزی ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.

باقري،خسرو) 1377)مبانيوشيوههايتربيتاخلاقی،تهران:انتشاراتسازمانتبلیغات اسلامی.

تمیمی‌آمدی، عبدالواحد (1388) غررالحکم و دررالکلم، ترجمه لطیف راشدی، سعید راشدی، قم: پیام علمدار.

جانی پور،محمد ،شکرانی رضا (1392) رهاوردهای استفاده از روش تحلیل محتوا در فهم احادیث،مجله ی پژوهش های قرآن وحدیث، 28-42.

جعیط، هشام (1381) بحران فرهنگ اسلامی، ترجمه سید غلامرضا تهامی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

جمعی از نویسندگان(1386 )، فلسفه اخلاق، چاپ دوم، قم: نشر معارف.

جوادی آملی، عبداله (1391) مفاتیح الحیات، قم، مرکز نشر اسرا.

حاجي ده‌آبادي،محمد(1377)،درآمدي بر نظام تربيتي اسلام،قم:مرکز جهانی علوم اسلامی.

حسینی،داوود(1385)اصول حاکم بر روش تشویق وتنبیه در تربیت اخلاقی ،مجله راه تربیت،119-134.

خسرو پناه،عبدالحسین(1381)،تعلیم و تربیت و انتظار بشر از دین، مجله:پرسمان، شماره 5 ،22

دلشادتهرانی،مصطفی (1387). سیریدرتربیتاسلامی، چاپ دهم،تهران: انتشاراتدریا.

دهخدا، علی اکبر (1357) لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رجایی، فرهنگ (1382) مشکله هویت ایرانیان امروز، ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، تهران: نشر نی.

سادات ،محمد علی(1380)،اخلاق اسلامی،تهران :انتشارات سمت.

سروش، عبدالکریم (1372)، مداراومدیریت، قم:انتشاراتصراط.

سروش، عبدالکریم (1373)، حکمت و معیشت، جلد دوم، تهران :انتشارات صراط.

سیف، علی اکبر(1387)، رفتار درمانی وروان درمانی، انتشارات :دوران .

شیروانی، علی (1379) اخلاق اسلامی‌ و مبانی نظری آن، قم: دار الفکر.

صادقی، محمدرضا (1371)، پایه هایاجتماعی اخلاق، تهران:نشراشاره.

صانعی دره بیدی،منوچهر(1368)،فلسفه اخلاق در تفکر غرب،چاپ اول :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

طباطبایی، محمد حسین (1363) تفسیر المیزان، ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، جلد 20- 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طوسی، خواجه نصیر(1364)اخلاق ناصری،تصحیح وتوضیح مجتبی مینویی وعلیرضا حیدری،تهران :خوارزمی.

فرانکنا، ویلیام کی(1376)،ترجمه :هادی صادقی: چاپ اول،فلسفه اخلاق :مؤسسه فرهنگی طه.

فیض کاشانی،ملا محسن،بی تا،المحجت البیضا،تهران:انتشارات اسلامی.

قرآن کریم،(1376)ترجمه الهی قمشه‌ای،تهران، فیض کاشانی

عسگرى،مرتضی (1416 ق)،القرآن الکریم و روایات المدرستین، ج1.

مصباح، محمدتقي)1377)اخلاق در قرآن، نگارش محمدحسين اسكندري،چاپ سوم، قم: مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.

مصباح یزدی، محمد تقی(1374)بررسی و نقد مکاتب اخلاقی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مطهری، مرتضی(1375)،مجموعه آثار،جلد 2،چاپ پنجم ،انتشارات صدرا.

مکارم شیرازی، ناصر(1376) تفسیر نمونه، ج2، تهران : انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهاردهم.

نجارزادگان،فتح الله(1388)رهیافتی براخلاق وتربیت اسلامی،قم :نشر معارف.

نراقی، ملامهدی(1385) جامع السعاده،ترجمه:کریم فیضی،ج1و2، چاپ اول:انتشاراتقاءم آل محمد.

نقیب زاده عبدالحسین(1381) ، نگاهی به فلسفه آ.پ، چاپ پانزدهم، تهران: کتابخانه ظهوری.

ویلیامز، برنارد(1383)، فلسفه اخلاق،قم:نشر معارف.

منابع خارجی :

Moore, G. Principia Ethica, Cambridge University Press, Cambridge,1903

Palmer, Michael, Moral Problems, the Lutterworth Pres, Cambridge, 1995

چکیده:

این پژوهش به ‌منظور تحلیل محتوای مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم و با هدف ارائه یک مدل از نظام اخلاقی تربیتی آموزشی بر اساس مفاهیم  اخلاقی قرآن انجام گرفته است.

در اين مطالعه براي بررسي داده‌ها از روش توصيفي، تحليلي و استنتاجي استفاده شده است و سپس به روش کمی تفکیک و دسته بندی آیات، سنجش فراوانی واژگان کلیدی انجام شده است و با فن تحلیل محتوای کیفی مضامین و مفاهیم، نقاط تمرکز و جهت گیری هر کدام از عبارات و آیات با استفاده از تفسیر المیزان استخراج شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد قرآن کریم به همه ی ابعاد اخلاق فردی، اجتماعی و زیست محیطی توجه دارد، بنابراین برای دستیابی به اخلاقی صحیح و کارآمد، می توان از قرآن کریم الگو گرفت و همچنین اخلاقی کردن انسان ها از دغدغه‌های اصلی هر نظام تربیتی و آموزشی است. بهتر است که تربیت اخلاقی متناسب با  اهداف، مبانی و روش های برگرفته از دین مبین اسلام عرضه گردد که اصلی ترین هدف تربیتی آن قرب به خدا می باشد و مطابق با این آموزه ها، مبانی توحيد، فطرت، اختيار، معرفت‌پذيري انسان تبیین گردید و با توجه به این مبانی روش های تربیتی تعیین شده شامل: روش حبّ عبودي، روش موعظه و نصيحت، روش الگوسازي با بيان داستان و مثال، روش پرسش و پاسخ، امر به معروف و نهي از منكر، روش مواجه شدن با نتایج اعمال، روش تکلیف به اندازه توان، روش ایجاد انگیزه، روش تفکر و مطالعه، روش تشویق و تنبیه می باشد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به بیشتر و گسترده‌تر شدن موانع، راه تربیت اخلاقی مشکل تر شده است که با الگوگیری از مفاهیم اخلاقی قرآن و اجرای راهکارهای درست تربیتی آن می‌توان به اهداف متعالی تربیت اخلاقی دست‌یافت.

واژگان کلیدی: مضامین اخلاقی، قرآن کریم، نظام تربیتی اخلاقی

فصل اول

کلیات تحقیق

1.1. مقدمه

قرآن، بی شک کتاب بزرگ اخلاقی است و یکی از اهداف اصلی اش اصلاح و تکامل اخلاق بشر می باشد،    آموزه های نظری وعملی این کتاب آسمانی، که سندی الهی و گنجینه ی معارف و اخلاق است، نظامی     می سازد که در آن، هرکس به انسان کامل اخلاقی تبدیل می شود.

2.1. بیان مساله

اخلاق یکی از آموزه‌های دین است که در جای‌جای زندگی بشر اهمیت فراوان دارد به طوری که نقش و اهمیت مکارم اخلاق در تعالی معنوی انسان‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست .در اهمیت علم اخلاق می‌توان گفت که وجود انسان به گونه‌ای ضعیف و ناقص آفریده شده است؛ به گونه‌ای که باید خود، ابعاد هستی خویش را شکل دهد و به کمک قدرت اندیشه و ارادة خویش استعدادهای مختلفش را شکوفا سازد و به کمال لایق خود برسد. اخلاق، استعدادی است که در وجود انسان نهفته است و برای آنکه انسان به کمال لایق خود برسد، باید این جنبه از وجودش را نیز شکوفا سازد.(امید، 1381: 166)

اخلاق كه با چگونگى رفتار و حالتهاى اختيارى انسان سروكار دارد، همواره جاذبه ويژه‏اى براى او داشته است و آدمى به ديده احترام در آن نگريسته است.

نهاد اخلاقى زندگى انسان، اساس و پايه تشكيل اجتماع و ظهور تمدنهاى بشرى است. حرمت اخلاق چنان است كه حتى كسانى هم كه خود به زيور اخلاق آراسته نيستند، آراستگان به فضايل اخلاقى را با ديده عزت مى‏نگرند و شان آنها را والا مى‏دانند.

جذبه و دلربايى اخلاق، اگر از چشم‏انداز قرآنى به آن نگريسته شود، دوچندان خواهد شد. زيرا قرآن آخرين كلام الهى با بشر است و به اقتضاى اين ويژگى، كامل‏ترين سخن را درباره اخلاق بيان كرده است. فضايل اخلاقى از نگاه قرآن، صرفاً وسيله‏اى براى سامان‏دهى به رفتار اين جهانى آدمى، به غرض نظم و انتظام دادن به زندگى او نيست، بلكه از آن مهم‏تر، چونان مصالح ساختمانى براى پى‏ريزى بناى حيات ابدى او به حساب مى‏آيد. اين نگرش فرجام شناسانه به فضايل و الزامهاى اخلاقى، بر ارج و اهميت آنها مى‏افزايد .

برای شناخت درست از نادرست در هر موضوعی به معیار و میزان نیاز است، روجوع به كتاب قرآن كريم که حاوي مفاهيم و مضامين بسياري در هر زمینه، به ویژه اخلاق و خودسازی و هنجارهای رفتاری است یک معیار و میزان مناسب می باشد.

در روشنگري اين نكته مي توان به بعضي از آياتي كه در قرآن بر بعد اخلاقي، خواه فردي يا اجتماعي، خانوادگی، زیست محیطی و …  تاكيد شده است، اشاره كرد :

در بحث اخلاق فردی برای متخلق شدن به اخلاق الهی و در نتیجه رسیدن به قرب الی الله بحث خود شناسی و خودسازی فردی است،خودسازی پرورش اخلاق پسندیده و محو رذایل ناپسند است که اساس رشدِ شخصیت انسانی هر فردی را تشکیل می دهد. “کسی که خود را شناخت، خدای خویش را می شناسد. “[1]و همچنین کسب فضایل و مکارم اخلاقی در سایه ی ایمان به خدا و جهان آخرت (امانت، صداقت، وفاداری، درستکاری و……) و رعایت اصول بهداشت جسم تن می باشد اسلام کار کردن را از بزرگ ترین عبادت‌ها و وسیله‌ای برای تقرب به پروردگار شمرده است. قرآن مجید کارکردن را با ارزش می‌داند و می‌فرماید: “و آن که نيست انسان را جزء آن که بکوشد.” [2]

بعد از اخلاق فردی از جمله حق و حقوق هایی که در قرآن کریم بر آن تاکید شده، اخلاق اجتماعی است. انسان موجودی اجتماعی است بر همین اساس انسانها در جامعه نسبت به یکدیگر وظایف متقابل دارند و  به تعبیری دیگر، بر عهده خویش نسبت به افراد دیگر حقوق متقابل دارند. شناخت این حقوق و انجام آنها و مراعات دو جانبه، ضامن تصحیح روابط و سالم سازی معاشرت ها و زدودن کدورت ها و کاهش اختلاف ها و گله مندی هاست.(جوادی آملی،1391)

هنگامى كه سخن از حق و حقوق افراد نسبت به يكديگر به ميان مى‏آيد معمولا در ذهن افراد حق و تكليف فرزندان نسبت به پدر و مادر، حقوق والدين نسبت به فرزندان، زن و شوهر نسبت به يكديگر، همسايه ها نسبت به يكديگر، حقوقي كه معلم بر شاگردان و بالعكس دارد و مسؤلیت فرد در قبال همسایگان، ایتام و مستمندان و…، مواردى از اين نمونه حق و حقوق متقابل که به عنوان اخلاق اجتماعی یاد می شود، نقش می بندد که عمل به این وظایف، موجبات رشد و تعالی انسان در زمینه های مختلف می گردد. پیوند با خویشاوندان و نیکی به آنان بویژه پدر و مادر، از راه های مهم رشد و تعالی در همه زمینه ها  و تقرب به خدای سبحان است[3] که پس از ایمان به خدا از با فضیلت ترین اعمال دینی بشمار می آید.[4] اهمیت رعایت حقوق والدین (پدر و مادر) در قرآن زیاد است و در روایات نیز جزو با فضیلت ترین اعمال ذکر شده است. ما به انسان وصیت كردیم نسبت به پدر و مادر نیكی كند. سخنی كه آنها را برجاند بر زبان جاری نسازید و با آنها با احترام سخن بگویید. [5]همانگونه که اسلام وظایفی را برای فرزندان، در قبال والدین مشخص نموده است، والدین نیز وظایفی را در قبال فرزندان خود دارند که با رعایت حقوقی که اسلام معین نموده، فرزندان خود را در امر تربیت یاری نمایند. ای فرزند من به خدای بزرگ شرك میاور. زیرا شرك گناه بزرگی است. ای فرزند نماز را بپا دار، به نیكی امر كن از زشتی و منكر باز‌دار. و صبر را پیشه خود نما. یکی دیگر از جوانب وظیفه مداری که در قرآن به آن ذکر شده احترام به همسر می باشد که در جامعه اسلامی نیز دارای اهمیت ویژه ای است. به‌طور پسندیده و نیكو با زنان معاشرت كنید. [6](همان،58)

از آنجا كه دين مبين اسلام كاملترين و آخرين دين الهي است، بدون شك احكام و حقوقی كامل درباره حيوانات و طبیعت نیز دارد كه شايد كمتر به آنها توجه شده است . انسان به عنوان اشرف مخلوقات در تمام اديان آسماني، از كرامت خاصي برخوردار است و حقوق و تكاليف زيادي دارد . برطبق ديدگاه دين مبين اسلام و تعليمات آن، اگر چه خداوند سبحان آنچه كه درآسمان و زمين است مسخر انسان قرار داده است ولي انسان فقط حق بهره گيري مشروع از اينها را دارد . دقت و تامل به مباني ارزشي و اعتقادي محيط زيست در اسلام نشان مي دهد كه پيروان و باورمندان به اين مكتب ارزشي در برابر حفاظت و صيانت از محيط زيست و تلاش براي پاك نگهداشتن و بهبود آن مسؤل و مكلف هستند و رعايت مسايل محيط زيستي نه تنها يك موضوع انساني صرف بحساب ميرود بلكه يك تكليف شرعي و ديني نيز هست كه تخطي از آن نافرماني آشكار در برابر دستورات خالق هستي و گناه محسوب ميشود.آب و هوای سالم و زمین حاصلخیز موهبتی خدایی است که تحصیل و نگهداری آن ضرورت زندگی است. بفرموده قرآن: آب و خاک، ماده نخست آفرینش انسان اند[7]. بویژه آب که ماده نخست آفرینش هر موجود زنده در زمین و مایه حیات زمین است.[8]  (جوادی آملی، 1391)

با توجه به آموزه های اخلاقی بیان شده ، مساله اصلی مورد بحث در این پژوهش این است که با توجه به آسمانی بودن دین اسلام و اهمیت قرآن کریم ونقش آن در زندگی انسان ها به بررسی مفاهیم ومضامین اخلاقی بپردازیم و جهت هر چه بهتر شدن نظام آموزشی اخلاقی با استفاده از مضامین اخلاقی و اجتماعی دین آسمانی اسلام، پیشنهاداتی را ارائه دهیم.

3.1. اهمیت و ضرورت مساله

اخلاق و تربیت اخلاقی از دیرباز و در همه جوامع مورد توجه پیامبران الهی، فیلسوفان، اندیشمندان، معلمان و والدین قرار داشته است، بشر امروز نیز به دلیل رویارویی با بحران هویت انسانی و ارزشهای اخلاقی ناگزیر است  به ارزشهای اخلاقی روی آورد.(نجارزادگان،1388: 22)

در جهان امروز اگرچه انسان از نظر صنعت و تکنولوژی به پیشرفت‌های چشم‌گیری دست یافته، اما به نظر می‌رسد از نظر اخلاقی نه تنها به پیشرفتی نائل نیامده، بلکه از ارزش‌های راستین تهی گشته و در نابسامانی‌ها دست‌وپا می‌زند.(سعیدی،1388)

بعضی از دانشمندان و فیلسوفان تربیتی امروز با تکیه بر علم تجربی و علم مداری و اندیشه‌های الحادی از رهنمودهای منابع آسمانی و وحی الهی محروم شده‌اند و نظام تربیتی با مشکلاتی روبروشده است. لذا یک نظام آموزش اخلاقی مبتنی بر علم و وحی و جامع و فراگیر برای نجات جامعه بشری ضرورت پیدا می‌کند. در مکتب اسلام که هدف اصلی در آن یکتاپرستی و خدا پرستی می باشد، اخلاق جزیی از دین است و مبانی، اصول و روش خود را از دین می گیرد، بنابراین بررسی مفاهیم اخلاقی در این منبع آسمانی دین اسلام ضرورت پیدا می کند تا با سرلوحه قرار دادن این مفاهیم به تربیت اخلاقی ای بپردازیم که هدف نهایی آن رسیدن به قرب الی الله می باشد.

4.1. اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم و کاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

اهداف جزئی:

به کاربستن اين مفاهيم براي طراحي يك نظام آموزش اخلاقي

5.1. سوالات تحقیق

مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کریم كدامند؟

2.چگونه مي توان از اين مفاهيم براي طراحي يك نظام آموزش اخلاقي استفاده كرد؟

3.با توجه به مفاهیم ومضامین اخلاقی در قرآن کریم عناصر تربیت اخلاقی (اهداف، مبانی، روش ها …….)کدامند؟

6.1. تعریف اصطلاحات

1.6.1. اخلاق:

” واژه اخلاق جمع خُلق و خَلق است و در لغت به معنی مفاهیم خوی ها، طبیعت باطنی، سرشت درونی، طبع، مروت، خوشرفتاری” (دهخدا، 1357)

“برخی از لغت شناسان معتقدند خَلق و خُلق هر دو به یک معناست لکن خَلق به هیئت ها و شکل ها و صورت هایی اختصاص دارد که به وسیله ی چشم قابل دیدن هستند و خُلق به خوی و سجایایی که با بصیرت و دیده درک می شود اطلاق می شود”(راغب اصفهاني، ج 1، 1416 ق : 297)

2.6.1. قرآن:

“قرآن کتاب اصلی دین اسلام است ،این کلام الهى را خداوند به تدریج بر حضرت محمد(صلى الله علیه وآله) خاتم پیامبران به زبان عربى و لهجه ى قریش، نازل کرده است”.(علامه عسگری،ج1،1416ق : 261)

قرآن اصلی‌ترین منبع وحی در اسلام به شمار می‌آید و به زبان عربی است. کلمه قرآن در لغت به معنی «قرائت کردن» و «خواندن» است و مسلمانان معمولاً به آن با عناوینی مانند «قرآن کریم» و «قرآن مجید» اشاره می‌کنند. قرآن به ۳۰ جزء تقسیم شده و ۱۱۴ سوره دارد.(ویکی فقه)

3.6.1. تربیت:

“تربیت، دگرگون کردن گام به گام و پیوسته هر چیز است تا آن‌گاه که به انجامی که آن را سزد برسد.”(راغب اصفهاني، ج 1، 1416 ق184)

“تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای آنکه استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود”.(دلشاد تهرانی ،1377:24)

4.6.1. نظام تربیتی:

“مجموعه گزاره ها و اندیشه های منظم و سازمان یافته درباره تربیت که از مبانی، اصول، اهداف و روش های تربیتی شکل گرفته است”.(خسرو پناه ،1381: 22)

5.6.1. تربیت اخلاقی:

“تربیت اخلاقی ناظر بر پرورش استعدادهای روحی و اخلاقی است که مشتمل بر اصلاح درون و تهذیب نفس می باشد و مقدم بر آموزش های فکری است”.(سادات،1380: 24)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري
 • پايان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحليلي آراء فيلسوفان اسلامي و غربي
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه عناصر داستاني قرآن کريم
 • پايان نامه بررسي معاني حروف جر در جزء هفتم و هشتم قرآن کريم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122