پايان نامه تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي دهه هشتاد ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي  دهه هشتاد ايران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 204 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي  دهه هشتاد ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه      1
11 بيان مسئله      3
12  ضرورت تحقيق    7
13  اهداف تحقيق    7
14 پرسش‌ها و فرضيه تحقيق    8
15 روش تحقيق و مراحل آن    8
16 پيشينه    8
161 پيشينه خارجي    9
162 پيشينه داخلي    9
17 کليد واژه‌ها    11
فصل دوم: مروري بر تحقيقات پيشين و ادبيات تحقيق
مقدمه    13
21  سينما    14
211 سينما هنر، صنعت يا رسانه    14
212 سينما و کارکردهاي آن    16
213 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما    18
214 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70    21
22 هويت چيست؟    25
221 ابعاد هويت    26
22 2 دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي هويت جمعي    28
223 هويت يني    28
23 دين چيست؟    30
231 دشواري‌هاي تعريف دين    30
232 مفهوم دين از نظر لغوي در گستره ي تاريخ.    30
233 تعاريف دين    31
234 کارکرد‌هاي دين    33
235 اسلام چيست؟    37
24 دولت و هويت‌‌سازي    40
25 رويکرد‌هاي نظري تحقيق    45
251 رويکردهاي روانشناسي به هويت    45
ويليام جيمز    46
زيگموند فرويد    46
اريکسون    47
مارسيا    48
252 رويکردهاي روانشناسي اجتماعي به هويت    49
کنش متقابل نمادين    50
نظريه پردازان کنش متقابل نمادين    51
جرج هربرت ميد    51
چارلز کولي    52
موريس روزنبرگ    53
جنکينز    56
هنري تاچفل    58
جوانا واين، راب رايت    60
253ديدگاه‌هاي جامعه شناختي    61
مانوئل کاستلز    61
254مباني نظري رسانه‌ها    62
نظريه پردازان  رسانه‌ها    66
ديويد رايزمن    66
مارشال مک لوهان    67
فرديناند تونيس    67
الوين تافلر    68
والتر ليپمن    68
استوارت‌هال    69
برنارد برلسون    69
‌هاولند، جانيس    69
لازارسفلد    69
ژوزف کلاپر    70
تامپسون    70
فانک‌هاوزر، شاو.    71
مک کورمک    71
لاسول    71
نظريات رسانه‌هاي جمعي    72
نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي    72
نظريه وابستگي    73
نظريه مارپيچ سکوت    74
نظريه دروازه بانان    74
نظريه گروه مرجع    75
نظريه برجسته‌سازي    76
نظريه کاشت    77
نظريه کارکرد گرايي رسانه    77
255 جامعه شناسي شناخت    80
26 هويت زن در اسلام    82
261 شخصيت انسان در قرآن    83
262 زن و خانواده    86
263 استقلال اقتصادي زن    99
264 زن و حضور اجتماعي    104
265 جمع بندي هويت زن در اسلام    111
27 چارچوب نظري تحقيق    117
فصل سوم: روش شناسي
مقدمه        122
31 تعاريف عملي موضوعات    124
311 هويت اجتماعي    124
312 هويت زن در خانواده    124
313 استقلال اقتصادي زن    126
314 ابعاد رفتاري هويت    126
315 حضور اجتماعي زن    127
316 شرايط مشترک اجتماعي و خانوادگي (شخصيت انساني)    127
317 پيام‌هاي تصويري حجاب    127
32 ابزار گردآوري داده‌ها    128
33 آزمون مقدماتي    128
34 اعتبار چک ليست    128
35 پايايي چک ليست    129
36 جامعه آماري    129
37 حجم نمونه    129
38 روش نمونه‌گيري    133
39 واحد تحليل    134
310 ابزار تجزيه و تحليل    134
311پرسش ها و فرضيه تحقيق    134
فصل چهارم: تجزيه و تحليل
مقدمه    135
41 يافته‌هاي توصيفي    136
411 تعداد فيلم‌هاي بررسي شده به تفکيک موضوع    136
412 جنسيت کارگردان و نقش اول فيلم ها    136
413 تعداد پيام ارائه شده    137
414 بررسي هويت زن در خانواده    137
415 بررسي حضور اجتماعي زن    141
416 بررسي استقلال اقتصادي زن    142
417 بررسي رفتار ديني و انجام مناسک توسط زنان    143
418 بررسي وضعيت پوشش زنان    144
419 بررسي ميزان احترام به زن و حق ابراز عقيده زنان     145
4110 بررسي ميزان کل پيام‌هاي ارائه شده به‌ترتيب تعداد پيام    146
42 يافته‌هاي استنباطي    147
421 بررسي تفاوت معنادار پيام‌هاي خانوادگي    147
422 بررسي تفاوت ميزان پيام اقتصادي در دو نيمه دهه هشتاد    150
423 بررسي پيام حضور اجتماعي زن در دهه هشتاد    151
424 بررسي پيام احترام به زن در دهه هشتاد    152
425 بررسي ميزان به تصوير کشيدن حجاب در دهه هشتاد    152
426 بررسي ميزان پيام رفتار و مناسک اسلامي در دهه هشتاد    153
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
51 نتيجه گيري    154
52پيشنهادات    162
پيوست ها    163
منابع و مآخذ    185

منابع و مأخذ

– قرآن کريم

–  اباذري، يوسف و حسن چاوشيان. (1381). از طبقه اجتماعي تا سبک زندگي: رويکردهاي نوين تحليل جامعه شناختي هويت اجتماعي. نامه علوم اجتماعي. شماره20.

–  آذربايجاني، مسعود.(1384). آثار دينداري از ديدگاه ويليام جيمز.  فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسي.  سال اول،شماره1.

– آذرخش، مسعود. (1387). بررسي وضعيت هويت ديني دانش آموزان مدارس متوسطه (پسرانه) سنندج.  پايان نامه دوره کارشناسي ارشد علوم اجتماعي . اصفهان

– آرون، ريمون. (1370). مراحل اساسي‌انديشه در جامعه شناسي. (‌ترجمه باقر پرهام).  چاپ دوم . تهران: انتشارات انقلاب اسلامي.

– آرنهايم، رودلف. (1361). فيلم به عنوان هنر. (‌ترجمه فريدون مغري مقدم) تهران: انتشارات امير کبير.

-آقابابايي،احسان. (1386). بررسي نقش و پايگاه اجتماعي زن و مرد در سينماي دهه‌ي هفتاد ايران.  پايان نامه کارشناسي ارشد جامعه شناسي . اصفهان.

– اسدي،علي . (1371). افکار عمومي و ارتباطات .  تهران: انتشارات صدا و سيما.

– ابن بابويه، محمد بن علي. (1349).  امالي صدوق. بي جا: اسلاميه.

– اسکات، جولي و‌هال آيرين. (1382).  دين و جامعه شناسي. (‌ترجمه افسانه نجاريان).  تهران: نشر رسش.

– اسپارشات، فرانسيس. (1376).  نظريه‌هاي زيباشناسي فيلم .مجموعه مقالات .(ترجمه مجيد کاوش).  چاپ اول. تهران: انتشارات فارابي.

– اشرفي، ابوالفضل. (1377). بررسي عوامل اجتماعي-فرهنگي مؤثر بر گرايش نوجوانان به الگوهاي فرهنگ غربي در تهران.  پايان نامه کارشناسي ارشد جامعه شناسي. تهران: دانشگاه‌تربيت مدرس.

-الطايي، علي. (1382). بحران هويت قومي در ايران. چاپ دوم. تهران: نشر شادگان.

– آويني، مرتضي.(1375). حکمت سينما. تهران: بنياد سينمايي فارابي.

– ايمان، محمد تقي. (1381). بررسي عوامل مؤثر بر هويت اجتماعي زنان. فصلنامه علمي- پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا. سال دوازدهم و سيزدهم،شماره44و45.

– اينگليس، فِرد. (1377). نظريه رسانه‌ها. (ترجمه محمود حقيقت کاشاني). تهران: مرکز تحقيقات، مطالعات وسنجش برنامه اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

– باستاني پاريزي، محمد حسين. (1371). بحران هويت مسأله اي جهاني. نامه فرهنگي شريف.

– باهنر، محمدجواد. (1361). دين شناسي تطبيقي. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

– برقي، احمد بن محمد بن خالد. (1371ه.ق). المحاسن. قم: دارالکتب الاسلامية.

– برگر، پيترل و توماس لوکان. (1375). ساخت اجتماعي واقعيت در رساله اي در جامعه شناسي شناخت. (ترجمه فريبرز مجيدي).  تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

– بشير، حسن. (1386). تعامل فرهنگ وسياست از تئوري تا واقعيت. تهران: پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات. چاپ اول.

– بشيريه، حسين. آموزش دانش سياسي:مباني علم سياست نظري. تهران: نشر نگاه معاصر. ج اول.

– بيابانگرد، احمد. (1377). تعهد اجتماعي جوانان و عوامل مؤثر بر آن. پايان نامه کارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.

– پاينده، ابوالقاسم. (1364). نهج الفصاحه. چاپ19. تهران: جاويدان.

– پيماني، عبدالرسول و همکاران. (1385). نهج الفصاحه. اصفهان: خاتم الانبيا.

– تامپسون، جان. (1381). رسانه‌ها و مدرنيته: نظريه اجتماعي رسانه‌ها، نوگرايي. (ترجمه مسعود اوحدي). تهران: سروش(انتشارات صداو سيما).

– تامپسون، جان و بروکشاير. (1379). رسانه‌ها،نوگرايي. (‌ترجمه علي ايثاري کسمائي). تهران: مؤسسه انتشاراتي روزنامه ايران.

-‌ترنر.اچ، جاناتان. (1371). پيدايش نظريه‌هاي جامعه شناسي. (‌ترجمه عبدالعلي لهسائي زاده). تهران: انتشارات فرهنگي.

– توسلي، غلامعباس. (1369).  نظريه‌هاي جامعه شناسي. تهران: سمت.

– شيعري، تاج الدين. (1363ه.ش). جامع الاخبار. قم: انتشارات رضي.

– جاوري، يان. (1376). زيباشناسي و اصالت ماهيت. مجموعه مقالات زيبا شناسي فيلم. (ترجمه مينا نوايي)

– جاوداني، هما. (1381). سال شمار تاريخ سينماي ايران تير1279-شهريور1379. چاپ اول.  تهران: نشر قطره.

چکيده

مفهوم هويت به معناي درک نسبتاً پايدار  هر شخص از کيستي و چيستي خود در ارتباط با افراد و گروه‌هاي ديگر   تعريف شده است که از طريق تعاملات اجتماعي فرد با ديگران در فرآيند اجتماعي شدن کامل مي‌شود. به طور کلي هويت به دو بعد هويت فردي و هويت جمعي تقسيم مي‌شود. مبناي اصلي هويت فردي تمايز از ديگران و مبناي اصلي هويت اجتماعي شباهت با ديگران است. هويت فردي به نظام شخصيت هر فرد تکيه دارد و شامل ويژگي‌هاي فردي و نقش‌هاي خاص هر فرد در زندگيش مي‌شود. اما هويت جمعي انتساب يا عضويت فرد را در يک جمع يا گروه خاص نشان مي‌دهد. هويت جمعي در پاسخ به ما کيستيم و چيستيم؟ و گروه‌هاي ديگر کيستند؟ مطرح مي‌شود. اين هويت تمايز جمعي از افراد را از جمعي ديگر نشان مي‌دهد. هويت قومي، هويت طبقاتي، هويت ديني، هويت ملي و هويت فرهنگي مصاديقي از هويت جمعي هستند.

برخوداري از دين و تعاليم مذهبي مشترک پايبندي و وفاداري به آن و اعتقاد و تمايل به مناسک و آيين‌هاي مذهبي فراگير، در شکل دهي به هويت اجتماعي بسيار مؤثر است. امروزه هويت ديني يکي ازمهم‌ترين اجزاء هويت اجتماعي و يک منبع مهم اوليه هويت بخشي و معنا بخشي به بسياري از مردم دنياست. اسلام به عنوان يک دين الهي شاخص‌هاي يک هويت موفق را براي افراد تبيين کرده است. اين شاخص‌ها را مي‌توان از بين آيات قرآن و سخنان پيامبر مکرم (ص) اسلام دريافت کرد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه تعريفي از هويت زن مسلمان با توجه به معيارهاي دين مبين اسلام و بررسي ميزان به تصوير کشيده شدن اين هويت توسط سينماي دهه هشتاد ايران است.

بدين منظور ابتدا مولفه‌هاي هويت زن مسلمان از بين آيات قرآن کريم و احاديث پيامبر مکرم اسلام (ص) اخذ گرديده و بعد از آن به دنبال اين هويت در بين فيلم‌هاي سينمايي بوده‌ايم. چارچوب نظري اين تحقيق مشتمل بر نظريه برجسته‌سازي رسانه و مباني جامعه شناسي شناخت مي‌باشد. تحقيق حاضر از نوع تحليل محتواي کمّي مي‌باشد. نمونه اين تحقيق 94 فيلم از بين467 فيلم اکران شده دهه هشتاد بوده است که به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شده‌اند. ابزار تحقيق، چک ليست محقق ساخته است و يافته هاي تحقيق توسط نسخه 16 نرم افزارspss سنجيده شده است. اعتبار تحقيق از نوع صوري مي‌باشد و پايايي تحقيق با ضريب اسکات سنجيده شده است و رقم 79.2 بدست آمده است.

نتايج تحقيق نشان مي‌دهد سينماي ايران نقش مثبت و موثري در ارائه هويت زن مسلمان به جامعه نداشته است.  بين دو نيمه‌ي دهه‌ي هشتاد از نظر ارائه پيام‌هاي هويتي تفاوت معناداري ديده نشده است. بيشترين پيام ارائه شده در حوضه ي زن و خانواده بوده است.

كليدواژه‌ها: زن، هويت اجتماعي، هويت ديني،‌ قرآن، اسلام، هويت، سينما

 فصل اول :کليات تحقيق

 مقدمه

هم زمان با تولد انسان يک سؤال بزرگ نيز به همراه او پا به جهان هستي خواهد گذاشت، سؤالي که پاسخش مسير هر انسا ن و به تبع آن موقعيت اجتماعي و در يک روند کلي و اجتماعي، راه جامعه اش را مشخص خواهد کرد .انسان همانگونه که به پرسشگري از محيط خود خواهد پرداخت و علاقمند است و ضروري مي‌داند که بداند در اطراف او چه مي گذرد، جهانش چگونه است و آ يا مي‌توانست به گونه‌اي ديگر باشد؟ در مورد خودش نيز سراسر ابهام و سوال خواهد بود. اصولاً انسان‌ها قدم به قدم در راه شناخت اجتماع و دنياي خويش به شناخت خود نيز خواهند پرداخت.

سؤال «خودت را بشنا س» در سر در معبد دلفي به چشم مي‌خورد. اين دليلي است که نشان مي‌دهد از ديرباز انسان به پاسخ اين سوال اهميت مي‌داده است(دوران و …، 1383:85). اين سؤال از تولد تا مرگ همراه آدمي خواهد بود و با توجه به زمان در اختيار هر انسان و محيط زندگي‌اش پاسخي به اين سؤال خواهد داد . پاسخ به اين سؤال را «هويت» مي‌نامند.

هويت در ميان دانش‌ها، موضوعي ميان رشته‌اي است؛ هرچند بيش از همه در روان شناسي و علوم اجتماعي از آن بحث شده است، ولي موضوعي فلسفي به معني عام و معرفت شناختي به معناي خاص هم هست. درحوزه‌هاي عرفان، اخلاق، فرهنگ، سياست، امنيت و حتي اقتصاد از موضوعات و مباحث بسيار مهم به شمار مي‌آيد. بنابراين هويت واقعيتي چند بعدي است.

«چالشهاي هويتي امروزه سرنوشت سازند. براساس اجماع علمي،هويت پيش شرط هر نوع عمل، به ويژه عمل اجتماعي و شرط لازم توسعه است»(عليخاني،1383: 20). امروزه در عصر اطلاعات و رسانه‌ها، هنوز هم تعريف هويت از اهميت برخودار است؛ چرا که بدون آن فرد تو خالي بوده و به دنبال آن جامعه‌ي اطراف خويش را تهي مي‌سازد؛ پس بايد دانست هويت چيست؟ چگونه ساخته مي‌شود؟ و همه‌ي آن چيزهايي که در اين امر دخيلند کدامند؟

يافتن هويت در هر کجا و براي هر شخص از اهميت برخوردار است. اما اين مقوله تحت شرايطي مي‌تواند از درجه ي نوسان اهميت و ضرورت برخوردار باشد، به طور مثال پاسخ به سؤال هويت در همه‌ي سال‌هاي زندگي انسان به يک ‌اندازه داراي اهميت نيست، در نوجواني و جواني از اهميت بيشتري برخوردار است و در سنين کهنسالي برعکس. اما بايد در نظر داشت اين قضيه در مورد همه‌ي انسان‌ها صد در صد صدق نمي‌كند و اين احتمال وجود دارد که در برخي انسان‌ها قضيه کاملاً مخالف اين تصور باشد، يعني ضرورت پاسخ به سؤال«هويت من چيست؟» در کهنسالي براي فرد ضرورت يابد.

سؤال هويت و پاسخ به آن در مورد دو جنس متفاوت زن و مرد نيز تفاوت دارد. هويتي که براي اين دو وجود دارد در بخش‌هايي با هم همانند و در برخي قسمت‌هاي ديگر، از هم متفاوت است. از سوي ديگر تعريف هويت در برهه‌هاي مختلف زمان اجتماعي انسان نيز متفاوت است.

آنچه مسلم است، آن است که انسان بايد پاسخي براي اين سؤال بيابد؛ چرا که بدون آن عملاً زندگي انسان فلج خواهد شد و گاه  شأن انساني  فرد به حيوانيت تنزّل خواهد کرد. در اين ميان انسان مراحل و گزينه‌هاي متفاوتي را مي‌تواند پشت سر گذارد تا پاسخي مناسب به اين سؤال سرنوشت‌ساز دهد، به نظر مي‌رسد دين جزء موارد مناسب براي پاسخ به اين سؤال باشد.

1-1بيان مسأله و اهميت

موجوديت هر انساني به تلقي او از خود بستگي دارد و ميزان پيوند و دلبستگي فرد به بيرون از خود و جامعه و تاريخش، دين و فرهنگش، نوع تلقي او از خود را «رقم»  مي‌زند. اين تلقي از خود که جوابي به «چيستي و کيستي» شخص به شمار مي‌رود، همان هويت اوست. هويت جامعه نيز مبني برتاريخ و دستاوردهاي علمي، انساني، اخلاقي، اعتقادي و تاريخي اش است.

هر انسان از بدو تولد، از مرحله‌ي ساده تا پيچيده، به دنبال شناخت خويش است و مشخص نيست که دقيقاً هر فرد چه زماني به اين سؤال پاسخي حقيقي،دقيق و اقناع کننده مي‌دهد؛ آن چنان که هم خود شخص راضي باشد و هم جامعه آن را بپذ يرد. به طور کلي هويت‌يابي افراد مي‌تواند مرحله‌اي پويا و زنده باشد که روز به روز تغيير کند و گاه شخص را به پيروزي و گاه او را به شکست رهنمون سازد.

هويت در دنياي سنت چندان به سطح خود آگاه خود نرسيده بود. اما با ورود به دنياي مدرن، دنيايي که رسانه‌ها به شکل‌هاي مختلف آن را تسخير كرده‌اند و سر برآوردن هويت‌هاي تازه و خدشه‌دار شدن هويت‌هاي پيش، هويت در جايگاه خاصي از توجه انسان و علم قرار گرفت. از اولين روزهاي حضور انسان در كره‌ي خاکي تا امروز، او گزينه‌هاي متفاوتي براي شناخت و ساخت هويت خويش و جامعه اش داشته است. اين گزينه‌ها از منابع مختلف و از طرق گوناگون به او رسيده و مي‌رسند. جريان جهاني شدن و گذشتن اطلاعات هويت‌‌ساز از مرزهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي؛ شتاب گرفتن تغييرات، رخداد انقلاب الکترونيک وحرکت به سمت جامعه اطلاعاتي و شبكه‌اي در عصر حاضر، تأثير شگرفي بر شكل‌گيري هويت داشته است و هويت را بيش از پيش در معرض پرسش قرار داده است.

هويت را مؤلفه‌هاي مختلف که از کانال‌هاي گوناگون به انسان مي‌رسند، مي‌سازند. هويت در اصطلاح «مجموعه‌اي از علايم، آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني است که موجب شناسايي فرد از فرد،گروه از گروه  يا اهليتي از اهليت ديگر و فرهنگي از فرهنگ ديگر مي‌شود»(شيخاوندي،6:1380).

يکي از کانال‌هاي پر اهميت در عصر حاضر براي ساخت هويت، رسانه‌ها هستند رسانه‌ها نه تنها هويت‌‌سازي کرده و آن را به افراد بشر منتقل مي‌سازند؛ بلکه مي‌توانند به صورت غير مستقيم نوع و چگونگي رابطه انسان با جامعه و اطراف او را نيز تبيين کنند؛ چرا که«يکي از بنيادي‌ترين نقش‌هايي که هويت در زندگي انسان ايفا  مي‌نمايد، تبيين ارتباط او با عالم هستي است. در واقع، انسان با علم و آگاه شدن به هويت خويش نه تنها رابطه‌ي خود را با هستي تعريف مي‌كند، بلکه فراتر از آن در دگرگوني و تغيير و اصلاح و تکامل(و حتي انحطاط و فساد) محيط به گونه‌اي اهتمام مي‌ورزد تا توسط آن‌ها بتواند هويت خويش را معرفي و تقويت نمايد»(نقي زاده، 1386: 326). پس رسانه‌ها با تأثير گذاري بر هويت، نقشه اي خاص براي شخصيت فرد و روابط اجتماعي او تعريف مي‌كنند.

از گذشته‌هاي دور يکي از ابزارمهم حکومتها براي راهبري جامعه، رسانه‌ها هستند(به فراخور رسانه موجود در هر دوره)،که امروزه با پيشرفت تکنولوژي که در رسانه‌ها رخ داده است، نقش آنها را مؤثرتر ساخته است. با نگاهي دقيق به دولت‌هايي که موفقيت‌هايي در راه اداره‌ي مملکت خود داشته‌اند، متوجه مي‌شويم يکي از دلايل پيروزي آنها درست استفاده کردن آن‌ها از رسانه‌هاي آن کشور است. اين استفاده‌ي حکومتها مي‌تواند به طرق مختلف باشد که اين راه‌ها را سياست‌هاي کلي،‌‌ايدئولوژي و منافع آن کشورها مشخص مي‌كند.

به طور مثال «از نظر لاکان در تجدد غربي هويت انسان در برابر وجود”ديگري”يا “غير” تعريف مي‌شود؛ انسان منفرد و عاقلي که در قرون جديد در غرب پيدا مي‌شود، نيازمند آن است که در برابر خود ديگري يا غيري داشته باشد تا بتواند هويت خود را به منزله‌ي انسان متجدد بشناسد. غير يا ديگري، عالم پر ابهامي است که وقتي هويت پيدا کرد به”ماهو”هويت مي‌دهد» (سمتي، 1385: 9). اين ديگري که لاکان از آن نام مي‌برد را، رسانه‌ها مي‌سازند، تا هم به هويت افراد ملت خود شکل دهند و هم مردم با ديدن افراد غير از خود در ساير نقاط دنيا، به شکلي که رسانه‌ها معرفي مي‌كنند، به تحکيم اتحاد ملي و روند اداره‌ي کشور به صورت دلخواه سران سياسي، کمک کنند. براي نمونه، تصويري که رسانه‌هاي آمريکا از مردم آمريکا و در مقابل آن‌ها، خاورميانه و مردمش مي‌سازند.

از ديگر مواردي که دولت‌ها در رهبري جامعه‌ي خويش از آن سود مي‌جويند، دين است. دين در مناطق مختلف معنا و تعبيرهاي متفاوتي دارد. دين مي‌تواند دستور‌العملي مفيد به حال همه‌ي جامعه باشد و يا برعکس سودمند به حال مخترعان آن! اما در هر صورت وقتي گفته مي‌شود دين، منظور نوعي دستور‌العمل خاص براي ساخت زندگي بشر است،که تعريف هويت افراد نيز جزئي از آن محسوب مي‌شود.

از ابزارهايي که دولت‌ها در راه هويت‌‌سازي ملت خود سود مي‌جويند، دو مورد مد نظر اين تحقيق است: سينما به عنوان يک رسانه و دين اسلام به عنوان يکي از اديان. دولت‌ها مي‌توانند با تلفيق رسانه و دين به هدايت جامعه و از جمله هويت‌‌سازي افراد محدوده‌ي حکومت خويش بپردازند.

سينما يکي از قدرت مندترين رسانه‌هاست. سينما صنعتي است که تولدش، هيجان برانگيز و جادويي بود و در طي عمر نه چندان طولاني‌اش، نه تنها از جذابيتش کم نشد، بلکه امروزه به دليل پيشرفت روزافزونش در وسايل مورد استفاده اش، هنوز هم مي‌تواند قدرت شگرفي را به رخ کشد.

«سينما را رسانه‌اي نمايشي، ارزان، لذت بخش، از نظر فني هوشمندانه و متعلق به همه‌ي طبقات توصيف كرده‌اند. اما غني‌ترين لذت سينما احساس زيبا شناختي است. اين رسانه در عين حال منبع خطرناکي نيز هست، زيرا  مي‌تواند مسائل غير اخلاقي، جنايت، پستي، وحشيگري و بد سليقگي را نيز آموزش دهد،گر چه از قدرت نفوذ آن مي‌توان براي بازسازي و پرورش نيز استفاده کرد. . . اين رسانه در مقايسه با هنرهاي پيش از خود براي انتقال مفاهيم روايي و‌انديشه‌ها و احساسات توانمند‌تر است»(جاوري،47:1376).

خصوصياتي سينما را از ساير رسانه‌ها جدا مي‌سازد. يکي «از اين لحاظ که مردم هنگامي که روزنامه مي‌خوانند، يا به راديو گوش مي‌كنند، از لحاظ محتواي تبليغاتي آگاه‌ترند. از سوي ديگر سينما با فراغت و تفريح نسبت دارد و از اين رو بسيار خطرناک‌تر است»(ولچ، 406:1369).

يک  فيلم سينمايي مي‌تواند ظريف‌ترين و حساس‌ترين اطلاعات را وارد زندگي افراد کند. سينما در مقايسه با تلويزيون مي‌تواند مؤثر باشد، به چند دليل:

1- از آن جهت که سينما بايد توسط بيننده انتخاب شود و همين انتخاب مي‌تواند در درصد تأثير سينما مؤثر باشد.

2- اگر چه سينما با سياست در ارتباط است، اما مردم ارتباط تلويزيون با سياست را بيشتر درک مي‌كنند تا  رابطه‌ي سينما با سياست را و همين کم اطلاعي در قبول اطلاعات در سينما، توسط تماشاگر مؤثر است.

3- جاذبه‌ي بصري سينما نسبت به تلويزيون بيشتر است. يک فيلم سينمايي نسبت به فيلم تلويزيوني، فرصت بيشتري براي استفاده از جاذبه‌هاي بصري دارد. ويژگي‌هاي يک فيلم سينمايي آن است که: «دامنه ي تأثيراتش بسيارگسترده است. فيلم (سينمايي) از بسياري جهات رسانه‌اي بي‌همتاست: توانايي‌اش در ضبط و تجزيه‌ي بصري، قدرتش در انتقال واقعيت موجود، امکاناتش در آشکار ساختن کيفيت‌هاي حيات، توانايي‌اش در رهايي از قيد و بند‌هاي صوري و استعدادش در واقعيت بخشيدن به خيال‌ها و خلق صورت‌هاي انتزاعي به راستي بي‌نظير است (اسپارشات، 30:1376).

4- فيلم سينمايي، داراي برخي خصوصيات به غير از جاذبه‌ي بصري است که، فيلم تلويزيوني از اين خصوصيت نيزمحروم است: الف) فيلم سينمايي اين امکان را دارد که از راه‌هاي قانوني و غير قانوني، به ساير نقاط دنيا سفر کند و در مدت زمان کوتاهي بخشي از فرهنگ يک جامعه را براي جامعه ديگر به تصوير کشد. در صورتي که فيلم‌هاي تلويزيوني معمولاً  از طريق تلويزيون‌ها و مراکز دولتي رد و بدل مي‌شوند و از نظر زماني هم متفاوت از فيلم سينمايي هستند. به طور مثال امروز بيشتر افراد، آمريکا را از آنچه ‌هاليوود عرضه مي‌دارد مي‌شناسند و نه  آنچه واقعاً خود آمريکاست! ب) از سويي ديگر تماشاگران يک فيلم سينمايي در جشنواره‌ها معمولاً افراد خاص جامعه هستند مثل هنرمندان و يا افراد تحصيل کرده جامعه. معمولاً اين افراد در جوامع جزء گروه مرجع و صاحب نفوذ جامعه قرار مي‌گيرند در صورتي که تلويزيون بيشتر رسانه‌ي عوام جامعه است.

سينما امروزه يکي از ابزارهاي مهم اجتماع سازي در دنياي مدرن محسوب مي‌شود، که با استفاده از مواد مختلف مي‌تواند در روند اجتماعي شدن دخيل باشد. دين يکي از مصالحي است که مي‌تواند در دست سينما قرار گيرد و بر روند جامعه‌پذيري و هويت‌يابي جامعه مؤثر باشد. در يک تعبير«دين مجموعه‌اي از اعتقادات و آداب و اعمال، که کم وبيش سازمان يافته بوده و با يک حقيقت ما فوق تجربي و متعالي(همراه) باشد و هم چنين بر آن امر باشد که در درون جامعه معين، يک يا چند وظيفه زير را اعمال نمايد: يک پارچه ساختن، هويت بخشيدن، تبيين تجربه‌ي جمعي به ماهيت و اساساً شکل بخشيدن به حيات فردي و اجتماعي انسان‌ها»(کشاني، 24:1383).

در اين تحقيق، دين اسلام از مجموع دين‌هايي که در جهان امروز حضور دارد مورد توجه است. دين اسلام به عنوان يک دين يکتا پرستي، در درجه اول به صورت عام نوعي هويت را براي انسان تعريف کرده است و در  درجه ي دوم و به صورتي خاص نوعي هويت جنسيتي را براي زن و مرد، به صورت جداگانه‌ ترسيم کرده است؛که اين هويت را مي‌توان با در کنار هم قرار دادن آيات قرآن، به عنوان اصلي‌ترين منبع فکري و عقيدتي مسلمانان، تجسم بخشيده و از آن به صورت عملي در زندگي استفاده نمود. اين هويت ساخته شده را از طرق مختلف مي‌توان به اقشار جامعه منتقل کرد که يکي از اين راه‌ها سينما است.

براي تحقق يک زندگي اجتماعي منسجم و سازمان يافته لازم است حداقل، افراد جامعه از يک ذهنيت مشترک در مورد واقعيت‌هاي اجتماعي بين اعضاي جامعه برخوردار باشند،که مذهب و رسانه جزء عوامل عرضه کننده اين ذهنيت مشترک مي‌باشند. پس مهم به نظر مي‌رسد که عوامل شکل دهنده‌ي هويت ديني را يافته و موشکافانه به دنبال آن باشيم که،آيا رسانه‌هاي ما عرضه کننده‌ي اين هويت هستند؟ و مهم‌تر آنکه دريابيم آيا هنر هفتم در کشور ما توانسته است از اسلام به عنوان يک منبع غني اطلاعات انساني استفاده لازم را ببرد؟ پس به دنبال آن هستيم که بدانيم آيا سينما در ايران توانسته است با توجه به ارزش‌هاي ديني، مروج اين ارزش‌ها در جامعه باشد و به طور خاص‌تر در مورد مسائل زنان آيا توانسته است هويت زنانه تعريف شده از سوي دين مبين اسلام را به زنان شناسانده و آنان را با اين هويت آشنا سازد؟ آيا حکومت ايران  توانسته است از سينما به عنوان يک ابزار فرهنگي مهم در راستاي‌ترويج فرهنگ اسلامي در جامعه و به خصوص در مورد زنان استفاده کند؟

1- 2 ضرورت تحقيق

زنان نيمي از جامعه بشري را تشکيل مي‌دهند و از آنجا که طبق عرف جوامع شرقي بيشترين مسئوليت درخانواده بر عهده‌ي زنان است پس انجام تحقيقاتي که به بهترشدن وضعيت  زنان در جامعه و خانواده کمک کند ضروري به نظر مي‌رسد.

در عصر حاضر که مرزهاي اطلاعاتي بازتر از گذشته شده‌اند و افراد از منابع مختلف مي‌توانند آگاهي خود را وسعت بخشند ضروري به نظر مي‌رسد که تحقيقاتي انجام شوند تا نشان دهند چه آگاهي‌هايي و از چه طريقي به دست افراد جامعه مي‌رسد. در اين ميان مسأله هويت از اهميت خاصي برخوردار است چرا که مرز ميان هويت داشتن و بي هويتي و يا داشتن هويت درست يا غلط، بسيار حساس و ظريف است. شايد بتوان گفت زنان در هويت‌يابي وضعيتي حساس‌تر از مردان را تجربه مي‌كنند چرا که نقش مادري را بر عهده دارند پس به تعبيري هويت‌يابي زنان به معني هويت‌يابي نسل آينده است. از طرفي مدل زندگي زنان و دشواري‌هاي زن بودن باعث شكل‌گيري جنبش‌هاي حمايت از زنان شد که شاخص‌ترين آن‌ها فمنيسم است. تعريفي که فمنيسم از هويت زن ارائه مي‌كند بر اساس عقلانيت افراد ارائه دهنده نظريه بوده و متمايل به تفکرات غربي مي‌باشد؛ پس اين نظريه داراي اشکالاتي مي‌باشد که مانع مفيد بودن آن مي‌گردد. در نتيجه ارائه هويتي مطابق با فرهنگ و مذهب جامعه ايراني ضروري به نظر مي‌رسد.

1-3  اهداف تحقيق

1-3-1 اهد ف  کلي

ارائه هويت جنسيتي براي زنان با توجه به معيارهاي اسلامي.

1-3-2 اهداف فرعي

–  بررسي ميزان فعاليت سينماي ايران در جهت معرفي  هويت زنان از منظر اسلام.

–  بررسي ميزان نوسانات عرضه‌ي هويت ديني زنان در سينما در دهه هشتاد.

1-4 پرسش‌ها و فرضيه تحقيق

1-4-1  پرسش‌ها

-آيا فيلم‌هاي سينمايي اکران شده دهه هشتاد در ايران توانسته‌اند يک هويت درست اسلامي مختص زنان را براي جامعه به  تصوير کشند؟

-آيا دولت توانسته است از سينما به عنوان يک ابزار فرهنگي مهم، براي‌ ترويج هويت ديني استفاده لازم را ببرد؟

1-4-2 فرضيه

-فيلم‌هاي اکران شده در دهه هشتاد  نقش مثبت و مؤثري در‌ترويج هويت ديني زنان نداشته‌اند.

1- 5 روش تحقيق و مراحل آن

اين تحقيق با روش بررسي تحليل محتوا کمي و کيفي انجام شده است. ابتدا با تحليل محتواي قرآن و احاديث پيامبر (ص) به عنوان منابع مشترک بين شيعه و سني، مؤلفه‌هاي هويت زن از نظر اسلام تبيين مي‌شود و در انتها با تحليل فيلم‌هاي سينمايي به دنبال يافتن زناني با اين هويت در فيلم‌ها بوده‌ايم. مقادير بدست آمده از فيلم‌ها بصورت کمّي دسته بندي شده‌اند. نتايج بدست آمده از تحقيق در دو مرحله کمّي و کيفي تفسير شده‌اند.

جامعه آماري اين تحقيق فيلم‌هاي اکران شده از ابتداي فروردين1380 تا انتهاي اسفند1389 است. در اين مدت حدود 738 فيلم ساخته شده، که 467 فيلم اکران شده است كه به عنوان نمونه 94 فيلم از اين تعداد بررسي شده است. روش نمونه‌گيري، تصادفي مي‌باشد که بر‌اساس سال ساخت و موضوع فيلم انتخاب شده است. داده‌هاي گرد آوري شده توسط نرم افزارSpss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

1-6 پيشينه

پيشينه­ي هر موضوع  از سويي نشان مي‌دهد که هر موضوع چقدر مورد توجه محققان بوده است و از سويي ديگر راهگشاي تحقيقات تازه است براي انجام تحقيقات غيرتکراري و مثمر ثمر. در اين تحقيق عليرغم تمام تلاش انجام شده، هيچ پژوهشي که کاملاً موضوع اين پايان نامه را پوشش دهد يافت نشد. به همين علت سعي شده است در بين تحقيقات داخلي و خارجي نزديکترين پژوهش‌ها به اين رساله ذکر شود.

1-6-1پيشينه خارجي

عبدالرحمن عواض(2002) وضعيت زنان در رسانه‌هاي جهان عرب را در يک مقاله با عنوان “بازنمايي تصوير زن در رسانه‌هاي عربي ” مورد بررسي قرار داده است. وي اين مقاله را در کنفرانس زن و رسانه ارائه کرد که در امارات متحده عربي با شرکت استادان و پژوهشگراني از کشورهاي مختلف عربي برگزار شد. نويسنده اين پرسش که آيا تصوير يکساني از زن عرب در رسانه‌ها وجود دارد و يا با تنوع رسانه‌ها و مناطق اين تصوير نيز متفاوت است؟ را در مقاله خود پاسخ داده است و مي‌کوشد با بهره‌گيري از پژوهش‌هاي گوناگون به بررسي رسانه‌هاي نوشتاري، ديداري و شنيداري بپردازد و نقش آنها را در بازنمايي چهره واقعي زن عرب و بلکه زن مسلمان تو ضيح دهد. وي با توجه به نقش مهم تبليغات بازرگاني، چگونگي حضور زن را در آن مورد بررسي قرار مي‌دهد و نقش ايفا شده را در بيشتر موارد منفي مي‌داند و خواستار تصحيح نگاه به اين مقوله مي‌شود. به نظر وي اين نقش، زن را تا حد يک شيء همچون لوازم منزل و ديگر کالاهاي تبليغ‌شده تنزل مي‌دهد و او را از هويت و شخصيت انساني خود دور مي‌کند. آنگاه به بحث در مورد محتواي رسانه‌هاي خاص زنان مي‌پردازد و توجه افراطي به مسايلي مانند مد لباس، آرايش و زيبايي، تجمل‌گرايي و … و نيز ناديده گرفتن مسايل اصلي، ديدگاه‌ها، مشکلات و واقعيت‌هاي مربوط به زنان را مورد بررسي قرار مي‌دهد و نقش رسانه‌ها را در واژگون نشان دادن چهره‌  زنان و نيز ساختن الگوهاي نامناسب براي آنان باز مي‌نمايد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ديني كاربران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ادراک از خدا و هويت اجتماعي در سبک زندگي دانشجويان وکارکنان دانشگاه
 • پايان نامه مقايسه ي تطبيقي جايگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامي با ژاله اصفهاني
 • پايان نامه ادبيات زنانه در آثار (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني)
 • پايان نامه رابطه ي هويت ديني با شادماني در دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122