پايان نامه تحليل محتواي وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و جمعيت شناختي معتادين در سريال هاي پخش شده در حوزه اعتياد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل محتواي وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و جمعيت شناختي  معتادين در سريال هاي پخش شده در حوزه اعتياد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل محتواي وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و جمعيت شناختي  معتادين در سريال هاي پخش شده در حوزه اعتياد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
1-1 پیشگفتار  2
1-2  بیان  مساله 2
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 4
1-4 هدف های تحقیق 5
1-5  سوال های تحقیق 6
1- 6 فرضیه ها  6
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1   مقدمه (  معضل اعتیاد – قدرت رسانه )9
2- 2   مبانی و چهار چوب نظری تحقیق  13
2- 3   پیشینه مطالعاتی تحقیق 25
فصل سوم : روش  شناسی تحقیق
3-1روش تحقیق  38
3- 2 جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه38
3-3 جمع آوری داده ها 39
3-4 تعریف نظری مفاهیم اصلی   39
3-5 تعریف عملیاتی مفاهیم  39
3-6 واحد تحلیل 40
3-7 واحد ثبت و واحد شمارش 40
3-8 اعتبار و روایی داده ها 41
3-9 تحلیل داده ها 41
فصل چهارم : یافته های مربوط به تحلیل محتوای سریال ها
مقدمه
4-1 صحنه های مربوط به اعتیاد در سریال ها 44
4-2  جنس  شخصیتهای معتاد 45
4-3  سن  شخصیتهای معتاد 46
4-4  شغل   شخصیتهای معتاد 47
4-5  وضع تأهل شخصیتهای معتاد 48
4-6 تحصیلات شخصیتهای معتاد 49
4-7 سن بر اساس صحنه ها  50
4-8  شغل بر اساس صحنه ها 51
4-9  وضعیت تأهل بر اساس صحنه ها 52
4-10 تحصیلات بر اساس صحنه ها 53
4-11 درآمد  بر اساس صحنه ها 53
4-12  پایگاه طبقاتی بر اساس صحنه ها 54
4-13  منطقه محل سکونت بر اساس صحنه ها 55
4-14  خاستگاه جغرافیایی بر اساس صحنه ها 56
4-15  دوستان بر اساس صحنه ها 57
4-16  ثبات خانوادگی بر اساس صحنه ها 58
4-17  انگیزه اعتیاد بر اساس صحنه ها 59
4-18  پیامد اعتیاد بر اساس صحنه ها 60
4-19 نوع برخورد خانواده با معتاد بر اساس صحنه ها 61
4-20 برخورد جامعه با معتاد بر اساس صحنه ها  62
4-21 نگرش فرد معتاد نسبت به اعتیاد بر اساس صحنه ها  63
4-22 نوع مواد مصرفی بر اساس صحنه ها 64
4-23 پیشنهادات ارائه شده برای ترک اعتیاد بر اساس صحنه ها 65
4-24  ویژگیهای افراد بعد از ترک بر اساس صحنه ها 66
4-25  نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد بر اساس صحنه ها 67
4-26  سریال و جنس68
4-27 سریال و سن69
4-28 سریال و شغل 70
4-29 سریال و تحصیلات71
4-30 سریال و درآمد72
4-31 سریال و وضع تأهل73
4-32  سریال و منطقه محل سکونت74
4-33 سریال و خاستگاه جغرافیایی75
4-34  سریال و انگیزه اعتیاد76
4-35  سریال و برخورد خانواده77
4-36  سریال و برخورد جامعه78
4-37 سریال و نگرش نسبت به اعتیاد79
4 -38  سریال و نوع مواد80
4-39 سریال و نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد81
فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه   83
5-2 نتیجه گیری     83
5-3  پیشنهادات   88
5-4 فهرست منابع و مآخذ90

 5-3   منابع

-آقابخشی،حبیب(1378). اعتیاد و آسیب شناسی خانواده ، تهران ،انتشارات سازمان بهزیستی کشور.

-امینی خوئی ،ناصر(1377) . بررسی و مقایسه منبع کنترل ،شیوه های مقابله ای و باورهای غیر منطقی افراد (20تا 40 سال) معتاد وعادی استان بوشهر وارائه راهبردهایی جهت بازپروری معتادان ، دانشگاه علامه طباطبائی.

– پور نوروز، منیژه (1382).تحلیل محتوای تصویر ارایه شده از اعتیاد و معتاد در مجموعه تلویزیونی مسافر، مرکز تحقیقات و مطالعات برنامه ای جمهوری اسلامی ایران.

-پیران،پرویز (1373).بررسی اعتیاد و بازپروری معتادان ،تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،معاونت پژوهشی .

-جهانگیری، جهانگیر(1376).بررسی تأثیر اعتیاد معتادان مرکز بازپروری کرمان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.

– حسینی ، سید غلامرضا (1385)،مقایسه و بررسی ویژگیهای شخصیتی سه گروه عادی ،در معرض اعتیاد و معتاد(پسران 17تا24سال) شهر گرگان ، دانشگاه علامه طباطبائی.

-حیدریان، زهرا (1372) . بررسی گرایشهای بیمارگونه روانی و برخی ویژگیهای اجتماعی زنان معتاد، پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی ایران.

-حیدرنیا،احمد،چرخیان ،امیر(1384).بررسی کیفیت رابطه ولی – فرزندی در نوجوانان معتاد به مواد مخدر در مقایسه با نوجوانان عادی ، تهران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانمندی.

-رحمتی، …(1378).مجموعه مقالات همایش علمی – کاربردی اعتیاد و خانواده ، ص88،94،95ف101.

– سورین، ورنرو جیمز تانکارد (1381)، نظریه های ارتباط جمعی، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.

-شاکری ، عبدالحسین (1372).مواد مخدر و اعتیاد ، تهران ،انتشارات گوتنبرگ .

-شایسته،سیاوش(1375)، مقایسه خصوصیات شخصیتی جوانان معتاد به مواد مخدر و جوانان عادی در گروه سنی 14تا22 سال در استان اصفهان ، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

-شجاعی زند ،علیرضا(1384).مدلی برای سنجش دینداری در ایران ، مجله جامعه شناسی ایران ،دوره ششم ،شماره 1 .

-شکربیگی ،عالیه (1376).پژوهشی در مورد اعتیاد و نظر خواهی مجموعه برنامه های تلویزیونی هفته مبارزه با مواد مخدر ، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

-شهمیرزادی ،محسن(1370).بررسی عوامل محیطی سوق دهنده معتادان به اعتیاد ، دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تهران.

-صالحی ، ایرج(1371).زنجیرهای اعتیاد، تهران، نشر نوآوران .

-عدل ،فروع الدین(..) .بررسی تأثیر خودپنداره ونقش دوستان در گرایش به اعتیاد جوانان زیر 25 سال ،تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،معاونت پژوهشی .

-غفوری،فلور(1378). تحلیل محتوای برنامه اعتیاد ، جامعه ،خانواده ،مرکز تحقیقات و مطالعات برنامه ای جمهوری اسلامی ایران

– -قره شیخلو ،فاطمه (1378).نظرخواهی از مردم ساکن تهران درباره برنامه اعتیاد ،جامعه ،خانواده ، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

-قره شیخلو ،فاطمه (1380).نظرخواهی از مردم ساکن تهران درباره مجموعه تلویزیونی مسافر، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره 44.

– محمدی مهر ، غلامرضا ( 1379 ) : تحلیل محتوای سریال پایی برای پرواز ، تهران ، مرکز تحقیقات و مطالعات برنامه ای جمهوری اسلامی ایران .

– محمدی مهر ، غلامرضا ( 1379 ) : تحلیل محتوای سریال خاطرات گمشده ، تهران ، مرکز تحقیقات و مطالعات برنامه ای جمهوری اسلامی ایران .

– محمدی مهر ، غلامرضا ( 1379 ) : تحلیل محتوای سریال یار پسندید مرا، تهران ، مرکز تحقیقات و مطالعات برنامه ای جمهوری اسلامی ایران .

– محمدی مهر ، غلامرضا ( 1379 ) : تحلیل محتوای سریال ضریح ، تهران ، مرکز تحقیقات و مطالعات برنامه ای جمهوری اسلامی ایران .

-مرکزتحقیقات،مطالعات وسنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(1381). نظرسنجی از مردم تهران در باره سریال خط قرمز.

– مرکزتحقیقات،مطالعات وسنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(1380) .نظرسنجی از مردم تهران در باره سریال مسافر .

-مرکز تحقیقات،مطالعات وسنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(1383). نظرسنجی از مردم تهران در باره سریال بچه های خیابان .

-مرکزتحقیقات،مطالعات وسنجش برنامه ای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران (1381)نظرسنجی از مردم تهران در باره سریال گل مرداب و مسأله اعتیاد

-مرکز تحقیقات،مطالعات وسنجش برنامه ای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران(1383). نظرسنجی از مردم تهران در باره سریال تب سرد .

-وسیمه ، علی اکبر(1381).بررسی راههای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان با تأکید بر نقش صدا و سیما ،مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

–  ويلبر شرام و ديگران، پيشين، ص 40-150/ امه دور، ( 1374) تلويزيون و کودکان، رسانه اي خاص براي مخاطبان خاص، ترجمه ي علي رستمي، تهران، سروش، ص 5- 152.

– کديور ،  پروين( 1381 )شخصيت – نظريه و پژوهش پروين ،– ترجمه دکتر محمد جعفر جوادی –– چاپ پژمان – چاپ اول

چکیده  :

امروزه در هیچ جای جهان جامعه ای را نمی یابیم که مصون از انواع آسیبهای اجتماعی باشد .اعتياد وسوءاستفاده افراد از موادمخدر از جمله مسائل اجتماعي است كه بشريت را در معرض خطر جدي قرار داده و غالب كشورهاي جهان به نحوي از انحاء با اين معضل اجتماعي مواجه هستند . تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی قوی می تواند هم در بازنمایی این گروه و هم  در نشان دادن مسائل و مشکلات آنها فعالیت داشته باشد  در مطالعه حاضر اولین سئوالی که مطرح می شود این است که تلویزیون در برنامه های خود ،خصوصاً در سریالهای تلویزیونی که پربیننده ترین برنامه های این رسانه جمعی است ، چقدر توانسته وضع موجود معتادان را  به بینندگان نشان دهد و تا چه میزان پیامدهای اعتیاد و مسائل معتادان  را  با محتوایی مناسب  به تصویر بکشد؟ مطالعه محتوای سریالهای پخش شده از سیمای مرکز هرمزگان در رابطه با معتادان که درسالهای 90 – 88 پخش شده است می تواند  از جهات گوناگون از جمله : جامعه پذیر کردن ، الگو دهی ،تغییر نگرش ، جهت دهی به اندیشه ها ، آگاهی دهی به مخاطبین و دادن اطلاعات به تولید کنندگان برنامه هایی در این رابطه نیز حائز اهمیت باشد . دراین پژوهش هدف ، شناخت میزان به تصویر کشیده شدن گروه معتاد در سریالهای مورد بررسی برحسب جنس ، سن، شغل ، تحصیلات ، وضع تأهل ، درآمد و مقولاتی چون برخورد افراد جامعه و همچنین خانواده با فرد معتاد  است . جامعه آماری در این پژوهش شامل كلیه سریالهایی است که توسط شبكه استانی مرکز هرمزگان در سالهای 1388 و 1390پخش شده و به اعتیاد پرداخته اند . نمونه مورد مطالعه دربرگیرنده هشت سریال است که به طور تصادفی انتخاب شده اند . سریالهایی که بیش از 17 قسمت داشته اند به طور تصادفی 13 قسمت آنها انتخاب شده و در کل 67 قسمت مشتمل بر 2680 دقیقه مورد تحلیل محتوا  قرار گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا و منبع مورد مطالعه سریالهاست. در این پژوهش نخست متغیرها مشخص شده  ، سپس شاخصها ی هر متغیر شناسایی  ، كدگذاری و شمارش می شوند .

یافته های این تحقیق شامل دو بخش است که بخش اول ، بررسی نتایج مطالعات میدانی در رابطه با معتادان  و بخش دوم ، تحلیل محتوای سریالهای نشان داده شده در این رابطه در سالهای 90–88  می باشد . نتایج مطالعه نشان داد که : سریال « پرواز در حباب » بیشترین صحنه ها را در رابطه با اعتیاد ، مسائل و مشکلات آن مطرح کرده است . در کلیه سریالها تنها مردان معتاد به تصویر کشیده شده اند در حالی که مطالعات میدانی مورد بررسی نشان داده است که زنان معتاد مسائل و مشکلات خاص خود را دارند که باید به طور خاص به آنها پرداخته شود .  هم در مطالعات میدانی و هم در سریالها ، جوانان معتاد بیشترین  میزان را داشته اند . بیکاری و تجرد مهمترین ویژگی معتادان است .

کلید واژگان : اعتیاد . پیامدهای اعتیاد . وضعیت اجتماعی .وضعیت اقتصادی .وضعیت جمعیت شناختی . تلویزیون

فصل اول:کلیات طرح

1-1 پیشگفتار

امروزه در هیچ جای جهان جامعه ای را نمی یابیم که مصون از انواع آسیبهای اجتماعی باشد .اعتياد و سوءاستفاده افراد از مواد مخدر از جمله مسائل اجتماعي است كه بشريت را در معرض خطر جدي قرار داده  و غالب كشورهاي جهان به نحوي از انحاء با اين معضل اجتماعي مواجه هستند . تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی قوی می تواند هم در بازنمایی معتادان و هم  در نشان دادن مسائل و مشکلات آنها فعالیت داشته باشد . در مطالعه حاضر اولین سئوالی که مطرح می شود این است که تلویزیون در برنامه های خود ،خصوصاً در سریالهای تلویزیونی که پربیننده ترین برنامه های این رسانه جمعی است ، چقدر توانسته وضع موجود معتادان  را به بینندگان نشان دهد و تا چه میزان پیامدهای اعتیاد و مسائل معتادان  را با محتوایی مناسب ، به تصویر کشیده است ؟

مطالعه محتوای سریالهای پخش شده از سیمای مرکز هرمزگان  در رابطه با معتادان که در سال 88  تا 90  پخش شده است از جهات جامعه پذیر کردن ،الگو دهی ،تغییر نگرش و جهت دهی به اندیشه ها و آگاهی دهی به مخاطبین و دادن اطلاعات به تولید کنندگان برنامه های در این رابطه نیز می تواند حائز اهمیت باشد  . در این پژوهش هدف شناخت میزان به تصویر کشیده شدن گروه معتاد در سریالهای مورد بررسی بر حسب جنس ، سن، شغل ، تحصیلات ، وضع تأهل ، درآمد و  مقولاتی نظیر  انگیزه اعتیاد ،پیامدهای اعتیاد و برخورد افراد جامعه و خانواده با فرد معتاد است .

1-2 بیان مساله

اعتیاد ، خشونت ، انواع بزهکاری ، کودکان کار، کودکان خیابانی ، فرار دختران و ……  از جمله آسیب های اجتماعی هستند که در تمامی جوامع ، چه پیشرفته و چه در حال توسعه وجود دارند . اعتياد و سوءاستفاده افراد از موادمخدر از جمله مسائل اجتماعي است كه بشريت را در معرض خطر جدي قرار داده و غالب كشورهاي جهان به نحوي از انحاء با اين معضل اجتماعي مواجه هستند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. براساس آمارهای رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، بیش از سه میلیون نفر از مردم ایران معتاد به مواد مخدرند که دست کم 350 هزارنفر از آنها به هروئین اعتیاد دارند . دولت سالیانه 800 میلیون دلار صرف مبارزه با مواد مخدر می کند و طی سالهای پس از انقلاب حدود سه هزار نفر ازافراد نیروهای انتظامی و امنیتی ایران در این مبارزه جان خود را از دست داده اند، با این حال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر همچنان در ردیف مشکلات عمده کشور باقی مانده است.

نتایج مطالعات درمورد وضعیت موجود معتادان و ویژگیهای فردی ،خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی آنها حاکی از آن است که: اکثر معتادان جوان(20-30سال) و شهری اند. تحصیلات آنها پایین است و در مشاغل کارگری و خدماتی مشغولند. اکثراً مجردند ،سیگار زیاد می کشند و اولین ماده ای که مصرف کرده اند، تریاک بوده است. دوستان اولین کسانی هستند که آنها را با مواد مخدر آشنا کرده اند و در محله مورد سکونت آنها اکثر افراد معتادند . اکثراً در خانواده های فقیر و متزلزل زندگی می کنند و یکی از اعضای خانواده(پدر یا برادر)معتاد است.سابقه درگیری با پلیس،زندانی شدن خصوصاً به دلیل سرقت و خرید و فروش مواد مخدر دارند.

از طرفی برنامه های دولت در بازپروری معتادان نیز نتوانسته کارساز باشد تا آنجا که حتی نگهداری معتادان در مراکز بازپروری و زندانها نیز تضمینی بر ترک آنان نیست . توزیع مواد مخدر در زندان ها یکی از عوامل عمده ایست که برنامه های بازپروری معتادان را با شکست مواجه می کند.

به یقین، پیشگیری از سوق افراد به سوی مواد مخدر و نه گفتن به این بلای خانمانسوز ،  مهمترین برنامه در جهت مبارزه با این مسأله است . بدین منظور، یکی از برنامه هایی که می تواند تأثیر بسیار زیاد داشته باشد ،آگاه سازی اعضای جامعه و برنامه ریزی برای پیشگیری از این مسأله است .تجربه کشورهایی که در این راستا موفق بوده اند نشان داده است که آگاه سازی و نشان دادن پیامدهای سوء و مخرب آن می تواند یکی از راه های مؤثر کاهش این معضل باشد و رسانه ها از جمله امکاناتی هستند که می توان با استفاده از آنها به این امر پرداخت. از طرفی تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی قوی می تواند هم در بازنمایی این گروه و هم  در نشان دادن مسائل و مشکلات آنها فعالیت داشته باشد  زیرا تلويزيون  رسانه اي است که همه ي قواي ادراکي انسان (عقل، خيال و وهم) را تحت تأثير قرار مي دهد و از اين رو، يکي از ويژگي هاي متمايز کننده ي تلويزيون کيفيت و جذابيت آن است. اين ويژگي، جزو جدا ناشدني اين رسانه است. تلویزیون تمرکز و توجه چشم و گوش را مي طلبد، توجه را به حرکت در يک فضاي کوچک معطوف مي کند. اين جعبه ي جادويي کنار ميز غذاخوري و يا هر جايي که مناسب تر تشخيص داده شود، قرار می گیرد . استفاده کننده از تلويزيون به بيرون رفتن از خانه و تهيه ي بليط نياز ندارد، بدون آنکه از صندلي خود بلند شود، مي تواند با استوديو، صحنه هاي نمايش و دوربين هاي خبري در دور دست ها ارتباط ديداري و شنيداري برقرار کند. ( شرام، لايل و بي پارکر، 1377: 83)  همچنين تلويزيون تصاويري پويا به شکل نمادين، همراه با زبان و صدا و موسيقي منتقل مي کند. از اين رو، کليه ي شرايط لازم براي توجه و جذب در اين رسانه فراهم آمده است و اين ويژگي تلويزيون را به قدرتمندترين رسانه ي جمعي از ساير رسانه ها متمايز مي کند.   (شرام و ديگران، 1377 :84 )

از این رو اولین سئوال این پژوهش این است که تلویزیون در سریال های خود چقدر توانسته وضع موجود این معضل اجتماعی را به بینندگان نشان دهد وتا چه میزان پیامدهای اعتیاد و مسائل معتادان را با محتوایی مناسب ، به تصویر کشیده است ؟

  1 -3 اهمیت و ضرورت تحقيق

از دست دادن سرمایه انسانی از مهمترین زیان های استفاده از مواد مخدر برای جوامع درگیر آن است. افرادی که می توانند نیرو و توان خود را در جهت عمران و پیشرفت کشور به کار گیرند و در سازندگی آن سهیم باشند، با سوءاستفاده از مواد مخدر هرز رفته و یا از بین می روند.

با توجه به تاثیر بسیار قوی ای رسانه ها برتمام جنبه های زندگی اجتماعی، استفاده مناسب وخلاقانه از آنها می تواند موجب شود كه مردم استفاده كنندگانی فعال باشند تا منفعل و در این مورد  تلویزیون به عنوان یك رسانه جمعی ، به طور همزمان سه نقش اطلاع رسانی ، سرگرمی و آموزش را ایفا می كند و به طور محسوس و نا محسوس بر اذهان عمومی مؤثر است .

از سوی دیگر از آنجا كه اعضای جامعه خصوصاً بچه ها و نوجوانان بسیار در معرض تلویزیون قرارمی گیرند ، تعیین اینكه تلویزیون چه نوع تأثیر جامعه پذیرسازی بر آنها دارد ،بسیار مهم می باشد . یکی از نقشهای تلویزیون به تصویر کشیدن واقعیتهاست . با مطالعه برنامه های در رابطه با اعتیاد  ،این ارزیابی بدست می آید که تا چه حد تلویزیون توانسته در نشان دادن واقعیتهای در رابطه با این مسئله موفق باشد ، کاستیها در این رابطه کدامند و بر کدام جنبه باید تأکید بیشتری شود.

محتوای پیام های تلویزیونی و شكلی که ارائه می شوند هنگامی مهم است كه مقدار وقتی كه افراد صرف دیدن  برنامه های تلویزیونی می كنند، مورد توجه قرار گیرد . برآورد شده است، متوسط وقتی كه بینندگان برای تماشای تلویزیون صرف می كنند، تقریباً 4ساعت در روز است (condry & et all,1988) .  تغییر شیوه های آگاهی دهی از دیگر مواردیست که تولید کنندگان برنامه ها باید بدان توجه داشته باشند. برای آگاهی دهی به نوجوانان و جوانان کنجکاو و حساس برنامه های مبتنی بر ترس نمی تواند مؤثر باشد. با توجه به نتایج مطالعات درمورد تأثیر تلویزیون و شیوه های اطلاع رسانی توسط این رسانه جمعی، ضرورت بررسی علمی محتوای پیام های ارسال شده ، از یكسو به لحاظ تأثیری كه بر فرهنگ اجتماعی می گذارد و ازسوی دیگر به دلیل اینكه پیام های ارسال شده ، منعكس كننده فرهنگ جامعه یا دوره خاصی از زمان است ،اجتناب ناپذیر می شود. جامعه پذیری یکی دیگر از نقشهای بسیار مهم رسانه های جمعی خصوصأ تلویزیون می تواند باشد  کودکان ،نوجوانان و جوانان شخصیتهای اصلی برنامه ها خصوصأ در فیلمها و سریالها را الگوی خویش قرار داده و بخشی  از جامعه پذیری آنها براین اساس شکل می گیرد . درصورتی که در این برنامه ها به ابعاد روانشناختی، جامعه شناختی و آسیب شناسی اجتماعی توجه نشود می تواند اثر منفی برجای بگذارد . با تحلیل محتوای برنامه های تلویزیونی مرتبط با گروههای خاص، در این زمینه نیز می توان تولید کنندگان و دست اندرکاران تولید این برنامه ها را یاری رساند تا تصویری از آنچه که ارائه داده اند ، داشته باشند و جنبه های ضعیف را تقویت کرده و جنبه های منفی را کاهش دهند.

مطالعه محتوای سریال های پخش شده از سیمای مرکز هرمزگان در رابطه با معتادان که طی سالهای 88  و 1390 پخش شده است می تواند از دیدگاه جامعه پذیر کردن و آگاهی دهی به مخاطبان نیز حائز اهمیت باشد.

1-4 اهداف تحقیق

در این پژوهش اهداف زیر دنبال خواهد شد:

شناخت ویژگی های جمعیت شناختی معتادین (سن ، جنس ، تحصیلات و تاهل در سریال ها )

شناخت ویژگی های اجتماعی ( طبقه اجتماعی ، محل سکونت ، عواقب اعتیاد، گروه همسالان و دوستان معتادین و…)

شناخت ویژگی های اقتصادی ( شغل – درآمد )

مقایسه ویژگی های ارائه شده از معتادین در سریال ها با واقعیت

1-5سؤالات تحقیق:

1-5-1 ویژگی های جمعیت شناختی :

1-معتادان در سریالهای مورد بررسی بیشتر از چه جنسی هستند؟

2-معتادان در سریالهای مورد مطالعه از نظر تحصیلات چگونه نشان داده شده اند؟

3-چه سنینی از معتادان  در سریالهای مورد بررسی دارای بیشترین فراوانی است؟

4-معتادان در سریالهای مورد مطالعه از نظر وضع تأهل چگونه نشان داده شده اند؟

1-5-2 ویژگی های اقتصادی :

1-معتادان در سریالهای مورد بررسی بیشتر در چه مشاغلی نشان داده شده اند؟

2-معتادان در سریالهای مورد بررسی به لحاظ درآمد چگونه نشان داده شده اند؟

1-5-3 ویژگی های اجتماعی:

1- معتادان در سریالهای مورد بررسی بیشتر از چه مناطقی نشان داده شده اند؟

2- معتادان در سریالهای مورد بررسی بیشتر شهری هستند یا روستایی؟

3- گروه دوستان و همسالان در سریالهای مورد بررسی ،با چه ویژگیهای رفتاری نشان داده شده اند؟

4-عواقب اعتیاد  در سریالهای مورد بررسی چه میزان مثبت یا منفی نشان داده شده است؟

1-6 فرضيه ‏هاي تحقیق:

1-6-1 ویژگی های جمعیت شناختی

1- به نظر می رسد  که بین جنس  معتادین در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

2- به نظر می سد  که بین سن  معتادین در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

3- به نظر می رسد  که بین وضعیت تاهل  معتادین در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

4- به نظر می رسد  که بین تحصیلات معتادین در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

 1-6-2 ویژگی های اجتماعی

1- به نظر می رسد  که بین منطقه محل سکونت معتادین در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

2- به نظر می رسد  که بین خاستگاه جغرافیایی  معتادین در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

3- به نظر می رسد  که بین دوستان  معتادین در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

4- به نظر می رسد  که بین عواقب اعتیاد در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

 1-6-3 ویژگی های اقتصادی

1-به نظر می رسد  که بین شغل معتادین در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

2-به نظر می رسد  که بین سطح درآمد  معتادین در سریال ها و دنیای واقعی تفاوت معنادار وجود ندارد .

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه

معضل اعتیاد – قدرت رسانه

امروزه درهیچ جای جهان جامعه ای را نمی یابیم که مصون از انواع آسیب های اجتماعی باشد .

اعتياد وسوءاستفاده افراد از موادمخدر از جمله مسائل اجتماعي است كه بشريت را در معرض خطر جدي قرار داده و غالب كشورهاي جهان به نحوي از انحاء با اين معضل اجتماعي مواجه هستند .

برطبق گزارشUN درسال2008 ، 8/2%ازجمعيت ايران به هروئين يا ترياك معتاد بوده اند.اين ميزان درلائوس2/1 %،درتاجيكستان 2% ودرپاكستان 7/1% مي باشد.

استان هاي خراسان ، سيستان و بلوچستان و كرمان بيش از ساير استانها از سوءاستفاده از موادمخدر متأثر هستند . ( همان منبع )

براساس آمارهای مراکز بازتوانی سرپایی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور – در سال هشتاد و هفت – 83 % معتادین پذیرش شده در این مراکز در سنین 20 تا40 سالگی می باشند ،90% سابقه کشیدن سیگار از سنین 15تا19 سالگی دارند و 38 %   نیز اولین بار در میهمانی های دوستانه اقدام به مصرف مواد مخدر کرده اند .  (همان منبع )

نتایج مطالعات درمورد وضعیت موجود معتادان و ویژگیهای فردی ،خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی آنها حاکی از آن است که: اکثر معتادان جوان(20-30سال) و شهری اند ، تحصیلات آنها پایین است و در مشاغل کارگری و خدماتی مشغولند ، اکثراً مجردند ، سیگار زیاد می کشند و اولین ماده مخدری  که مصرف کرده اند، تریاک بوده است . دوستان ، اولین کسانی هستند که آنها را با مواد مخدر آشنا کرده اند و در محله مورد سکونت آنها ، اکثر افراد معتادند. اکثراً در خانواده های فقیر و متزلزل زندگی می کنند و یکی از اعضای خانواده (پدر یا برادر) معتاد است . سابقه درگیری با پلیس، زندانی شدن خصوصاً به دلیل سرقت و خرید و فروش مواد مخدر را دارند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122