پايان نامه تحليل محتواي کتاب رياضي هفتم متوسطه اول

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل محتواي کتاب رياضي هفتم متوسطه اول یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 208 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل محتواي کتاب رياضي هفتم متوسطه اول بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1مقدمه   2
1-2بیان مسأله  4
1-3اهمیت وضرورت موضوع  8
1-4اهداف پژوهش  9
1-5سؤال های پژوهش 11
1-6تعریف واژه ها و اصطلاحات 12
1-6-1 تعاریف نظری  12
1-6-2 تعاریف عملیاتی  14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مبانی نظری  17
2-1-1 ویژگی ها و تعاریفی از تعلیم و تربیت   17
2-1-2 اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت  19
2-1-3 ویژگی ها، روش ها، اهمیت و ضرورت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی 20
2-1-3-1 ویژگی های آموزش و پرورش دوره راهنمایی  20
2-1-3-2 روش های آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی  21
2-1-3-3 اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره راهنمایی  22
2-1-3-4 اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی  25
2-1-4 ضرورت و انواع برنامه ریزی  33
2-1-5 جایگاه، اهمیت و تعاریفی از محتوا  38
2-1-6 انتخاب محتوا  42
2-1-6-1 دیدگاه های اساسی در زمینه انتخاب محتوا  42
2-1-6-2 منابع انتخاب محتوا  44
2-1-6-3 اصول انتخاب محتوا  46
2-1-7 تحلیل محتوا و هدف های آن  55
2-1-8 انواع تحليل محتوا  57
2-1-9 كتاب درسي 58
2-1-9-1 جایگاه و اهمیت كتاب درسي  58
2-1-9-2 ضرورت پژوهش در كتاب های درسي  60
2-1-10 مفهوم و تعريف تحليل محتواي كتاب درسي  62
2-1-11 تكنيك ها و روش هاي متداول در تحليل محتواي كتاب هاي درسي  67
2-1-12 ابزارهاي فهرستي يا چك ليست هادر تحلیل محتوای کتاب های درسی  68
2-1-12-1 ويژگي هاي مطلوب كتاب درسي  70
2-1-12-2 چك ليست انتخاب كتاب درسي مناسب  71
2-1-12-3 الگو یا تکنیک ميزان دعوت به پژوهش ويليام رومي  73
2-1-12-4 روش بررسي شكل ها، تصويرها و نمودارهاي كتاب  75
2-1-12-5 روش بررسي سئوال ها و تمرين هاي كتاب  75
2-1-12-6 مدل طراحي و طبقه بندي هدف هاي آموزشي مريل  76
2-1-13 اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی  81
2-1-14 ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی  83
2-1-15 جمع بندي مباني نظري  85
2-2 تحقيقات انجام شده  86
2-2-1 تحقيقات انجام شده خارجي  86
2-2-2 تحقيقات انجام شده داخلي  90
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 روش پژوهش  101
3-2 جامعه آماري، نمونه آماری و روش نمونه گيري  102
3-2-1 جامعه آماري  102
3-2-2 نمونه آماري  103
3 -2-3 روش هاي نمونه گيري  104
3-3- ابزار گردآوري اطلاعات، بيان ويژگي‌ها، روايي و پايايي آن  105
3-4 روش تحليل داده ها  109
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 توصيف و تحليل داده ها به تفكيك سوال هاي پژوهش  111
4-2 بررسي وضعيت جمعیت شناختی پاسخگويان  111
4-3 بررسی سوال های پژوهش  118
4-3-1  سوال اول پژوهش  118
4-3-2 سوال دوم پژوهش  121
4-3-3 سوال سوم پژوهش  123
4-3-4 سوال چهارم پژوهش  125
4-3-5 سوال پنجم پژوهش  127
4-3-6 سوال ششم پژوهش  130
4-3-7 سوال هفتم پژوهش  133
4-3-8 سوال هشتم پژوهش  135
4-3-9 سوال نهم پژوهش  137
4-3-10 سوال دهم پژوهش  140
4-3-10-1  جنس  140
4-3-10-2 مدرک تحصیلی  143
4-3-10-3 رشته تحصیلی  145
4-3-10-4  ناحیه محل خدمت  147
4-3-10-5 سنوات تدریس در دوره متوسطه اول(راهنمایی)  151
4-3-10-6 حضور در دوره بررسی  153
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 خلاصه اي از پژوهش  158
5- 2 بيان يافته ها و بحث پيرامون آن  159
5-3 بحث کلی  171
5-4 پيشنهادهاي عملي جهت كاربست يافته ها  172
5-5 پيشنهاد موضوع هاي پژوهشي  177
5-6 محدودیت های پژوهش  179

منابع فارسی:

اکرمی، کاظم (1385). جزوه برنامه ریزی آموزشی متوسطه مقطع کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

امیراحمدی، ایروانی ش، شرفی م، (1389). تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدائی بر مبنای الگوی حل مساله دیویی، پايان نامه کارشناسي ارشد.

انصاری راد، پرویز (1391).

انصاريان، فهيمه و دبستاني، رامبد (1389). تحليل محتواي كتاب دين و زندگي 1. فصلنامه علمي پژوهشي ارتباطات و آموزش در توسعه منابع انساني.

آقا زاده، احمد (1382). تاریخ آموزش و پرورش ایران. تهران: ارسباران.

بیابانگرد، اسماعیل(1388). روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر دوران.

تقی پور ظهیر علی (1387). برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدائی در هزاره سوم. تهران: آگاه.

تقی پورظهیر، علی (1377). اصول و مبانی آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور.

جعفری هرندی، رضا (1375). ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب فیزیک (1) نظام جدید آموزش متوسطه. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

جعفري هرندي، رضا (1387)، تحليل محتوا روشي پر كاربرد در مطالعات علوم اجتماعي، رفتاري و انساني با تاكيد بر تحليل محتواي كتاب هاي درسي، فصلنامه روش شناسي علوم انساني حوزه و دانشگاه، قم: سال چهاردهم، شماره 55.

جهانی ج، قاسمی ف (1387). ارزيابي اهداف و محتواي کتاب هاي علوم تجربي دوره ي ابتدايي از ديدگاه الگوي آموزش خلاقيت پلسک. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوراسگان، پائیز 1387، شماره 10.

حج فروش، احمد (1380). بررسي پيشنهادهاي معلمان مجرب و کارشناسان سازمان و پژوهشگران درباره محتواي آموزشي کتاب هاي درسي دوره ابتدايي (علوم تجربي).

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش (1379). آیین نامه های اجرایی مدارس.

دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی

دفتر همكاري حوزه و دانشگاه (1372). فلسفه تعليم و تربيت، ‌جلد اول، تهران: انتشارات مدرسه.

دلاور، علی (1390). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد.

دلاور، علی (1390). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی،نشر ویرایش.

دهقان، حسن خانی (1393). تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هفتم چاپ 1392بر مبنای طبقه بندی اندرسون.

منابع خارجی:

Delgato,H.,Margaret.(2009).”Considerations of multicultural science and curriculum reform: A content analysis of state-adopted biolgy textbooks in Florida”Graduate School Theses and Dissertations.

Duban, Nil.( 2008). Analyzing the Elementary Science and Technology Course book and Student Workbook in Terms of Constructivism . International Journal of Human and Social Sciences 3:6

Erdogan,Mehmet, Kostova, zdravka, and Marcinkowski, Thomas. (2009). Components of

environmental literacy in elementary science education curriculum in Bulgaria and Turkey.   Eurasia journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(1),15-26

Hamburg, Maryanna. (2009). Financial mathematical task in a middle school mathematics textbook. Doctor of philosophy, university of Akron. Available at:

Hwang, Hye Jeang. (2004). A comparative analysis of mathematics Curricula in Korea and England focusing on the content of the algebra domain. Chosun University, Korea.

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق  تحلیل  محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94- 1393 می باشد.این تحقیق، از نوع توصیفی و روش مورد استفاده، روش تحلیل محتوا و روش پیمایشی و از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و کنترل متغیرها در گروه تحقیقات غیر آزمایشی قرار دارد. در این تحقیق دو جامعه آماری وجود دارد: الف) کتاب ریاضی هفتم دوره متوسطه اول چاپ 1393  ب) دبیران ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد که 488 نفر می باشند. در این تحقیق دو نمونه آماری نیز مطرح است:

الف) برای جامعه اول کل کتاب مورد نظر بود که بر اساس الگوی ویلیام رومی تعیین شد. ب) برای جامعه دوم 170 نفر زن و مرد از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای متناسب باحجم از 3 ناحیه  انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق یکی فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی و دیگری پرسش نامه محقق ساخته بود.نتایج بدست آمده باتوجه به ضرایب فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی در سه بخش متن، سوالات فعالیت ها، کاردرکلاس هاو تمرین ها و تصویرها نشان می دهد که کتاب ریاضی هفتم در میزان دعوت به پژوهش یا به تفکر مطلوب بوده است.همچنین نتایج بدست آمده از پرسش نامه نشان می دهد که کتاب ریاضی هفتم به اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان بیشترین توجه و به نیازهای دانش آموزان کمترین توجه را داشته است.

کلمات کلیدی: تحلیل محتوا، ویلیام رومی و کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول

مقدمه

اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد (دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، 1379).

با توجه به شتاب روزافزون تکنولوژی و فن آوری اطلاعات، نیاز به بازنگری کتب درسی هر چند سال یک بار احساس می شود، یکی از راههای رسیدن به این مهم تحلیل محتوای کتب درسی است که شیوه های متفاوتی برای این امر وجود دارد (صاحبی و حسینی ،  1389).

کتاب های درسی یکی از مهمترین نقش ها را در برنامه های درسی ایفا می کنند زیرا بیشتر فعالیت های آموزشی در چارچوب کتاب های درسی صورت می گیرد و بیشترین فعالیت ها و تجربه های آموزشی دانش آموزان و معلم حول محور آن سازمان دهی می شود (عریضی، 1382).

ساختار نظام تحصیلی آموزش وپرورش در جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شامل 6 سال دوره ابتدایی و 6 سال دوره متوسطه (جمعا دوازده سال) است. هر دوره تحصیلی نیز به دو دوره سه ساله تقسیم می شود.

دوران تحصیلی رسمی و عمومی، با توجه به ماهیت و ویژگی برنامه های درسی شامل دوره آموزش عمومی (مرکب از دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول) و نیمه تخصصی (دوره متوسطه دوم) خواهد بود و در پایان دوره متوسطه دوم به دانش آموزان مدرک دیپلم اعطا می شود (دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، 1390).

این دوره از چند نظر حايز اهمیت است:

دانش آموزان این دوره در مرحله حساسی از زندگی، به نام نوجوانی هستند. ویژگی های خاص این سنین وتحولات جسمانی و روانی در نوجوانان ایجاب می کند که آنان در مراکز تربیتی خاص تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند و جدا کردن آنان ازکودکان دوره ابتدایی و نوجوانان دبیرستانی ضرورت دارد.

همان گونه که گفته شد این سنین به لحاظ روانشناسی رشد و تربیت، مرحله مهمی است؛ زیرا بنا بر تحقیقات روانشناسان علاوه بر ظهور ویژگی های شخصیت، تفکر انتزاعی دانش آموزان در این مرحله شکل می گیرد و موضوعات و شیوه آموزش به آنان با کودکان دوره قبل تفاوت بارز پیدا می کند.

با توجه به ورود نوجوانان از مرحله تفکر انضمامی به تفکر انتزاعی لازم است: محتوای دروس در این سطح عمیق تر مطرح گردد و با مشغول کردن ذهن دانش آموزان با دروس مختلف و فعالیت های آزمایشگاهی، فرایند ذهنی جدیدی برای آنان پدید آید و با بهره گیری از دروس ریاضیات با مفاهیم اساسی قانون و محیط آشنا شوند تا شرایط لازم برای تربیت عقلانی و رشد شناختی آنان مساعد گردد ( صافی، 1386).

بنابراین می توان گفت ضرورت تحلیل محتوای کتاب های درسی و آگاهی از نظرات و ایده های معلمان اجتناب ناپذیر بوده و افزایش کیفیت محتوای کتب درسی و بالا رفتن سطح یادگیری دانش آموزان ارتباط تنگاتنگی با این چنین پژوهش هایی دارد.

1-2  بيان مساله

از زمانی که آموزش رسمی در جوامع بشری رواج یافته، پرورش توانمندی های شناختی عالی همانند: فهم و درک، استدلال، تفکر، خلاقیت، حل مساله و قضاوت مورد تاکید بوده است(بورگستروم[1] 1991). در راستای این موضوع، یکی از هدف های آموزش عمومی در هر کشوری از جمله کشور ما پرورش شهروندانی کنجکاو، پرسشگر، جستجوگر و دارای سواد علمی- فناورانه است که در حل مسائل روزانه خود توانا باشند( شهرتاش، فلسفی، رهبر و حاجیان، 1384).

پدیده هایی مثل انفجار اطلاعات و گسترش روز افزون  فناوری در ابعاد مختلف زندگی بشری، پیشرفت های اخیر صورت گرفته در روش های ترویج و آموزش علوم، نشان داده است که با توجه به ضرورت زمان، باید تمامی دانش آموزان برای زندگی در جامعه پیشرفته امروزی که ارتباط تنگاتنگی با مسائل علمی و فناوری دارد، آماده شوند( استرانگ[2]، سیلور[3]و پرینی[4]، 2004).

کتاب درسی نقش مهمی در ساختار و فعالیت های روزمره تدریس در کلاس درس ایفا می نماید. کتاب درسی وسیله ای است که معلم آن را برای برانگیختن دانش آموزان و دادن حداکثر آگاهی و درک و فهم درباره یک مسئله یا موضوع مورد استفاده قرار می دهد (فتحی واجارگاه، 1388).

کتاب درسی، سمبل برنامه درسی رسمی است. از این رو توجه جدی به کتاب درسی و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد. کتاب های درسی در واقع یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در هر نظام آموزشی است. در ایران نیز کتاب های درسی یکی از مهمترین نقش ها را در برنامه های درسی ایفا می کنند زیرا بیشتر فعالیت های آموزشی درچارچوب کتاب های درسی صورت می گیرد و بیشترین فعالیت ها و تجربه های آموزشی دانش آموزان و معلم حول محور آن سازمان دهی می شود (عریضی،1382،به نقل ازعابدپور،1392). این واقعیت باعث شده است که صاحب نظران و پژوهشگران محتوای آموزشی دوره های تحصیلی را با توجه به نیازهای فراگیران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قراردهند.

در نظام های آموزشی متمرکز کتاب های درسی از اهمیت بسیاری برخوردارند و تقریبا عوامل آموزش براساس محتوای آن تعیین و اجرا می گردد. کتب درسی به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوا و خط مشی­های آموزشی دارند، کانون توجه تمامی دست اندرکاران آموزش و پرورش می باشند. کتاب درسی یا محتوای مطالب آموزشی، به ویژه در نظام های متمرکز که محور مکتوب و مدون تعلیم و تربیت محسوب شده و فعالیت ها و تجارب تربیتی دانش آموزان توسط معلم و حول محور آن سازمان دهی می شود نیازمند تحلیل و بررسی علمی است . (صالحی نجف آبادی، 1378).

در امرتدریس باید مطلبی را به کسی یاد داد. این شخص دانش آموز و آن مطلب محتواست. محتوا را می توان دانش، مهارت ها، گرایش ها و ارزش هایی توصیف کرد که می باید یاد گرفته شوند. محتوا مجموعه مفاهیم، مهارت ها و گرایش هایی است که برنامه ریزان آن را انتخاب و سازمان دهی می کنند و تعامل یاددهی – یادگیری معلم و شاگرد آن را تولید می کند (ملکی، 1387).

با توجه به اهمیتی که محتوا در برنامه های درسی دارد، لازم است که برای انتخاب محتوا معیارها و ملاک های ویژه ای در دسترس باشد تا بر اساس آن بتوان محتوای مناسب را برگزید (فتحی واجارگاه، 1388).

به کمک روش تحلیل محتوا، می توان گرایش ها یا جانبداری های پنهان و آشکار را در متون برنامه تعیین کرد (یارمحمدیان، 1390).

تحلیل محتوا در تحقیق های علوم رفتاری به ویژه روان شناسی و علوم تربیتی برای بررسی های مربوط به محتوای کتاب های درسی به کار برده می شود. معمولا در تحلیل محتوای متون درسی، به منظور پی بردن به تناسب محتوا با ویژگی های روان شناختی یاد گیرنده تلاش می شود که مضامین و محتوا در چارچوب نظریه های روان شناختی نیز مورد بررسی قرار گیرد (سرمد، بازرگان، 1388).

پیشرفت ریاضیات یکی از دستاوردهای ارزشمند تمدن انسانی است که امروز به عنوان یکی از پایه های اساسی رشد صنعتی و تکنولوژیکی مورد توجه می باشد. این علم در شرایط کنونی تغذیه کننده اصلی صنعت و فن آوری عصر فضا و مایه ی اساسی اطلاع رسانی رایانه ای است، هم چنین رشد و توسعه فن آوری رایانه ای در هر مرحله مدیون علم ریاضی می باشد (عصاره،1379-80).

یکی از اهداف مهم درس ریاضی ایجاد توانایی های ذهنی و نظم فکری دانش آموزان است پس منظور اصلی آموزش ریاضی عبارت است از توسعه ی قدرت درک فهم، استدلال، پرورش تفکر عقلی و به وجودآوردن روش استدلال و تفکر منطقی و ایجاد آفرینش های فکری و خلاقیت پروری از دیگر اهداف آموزش ریاضی در فراگیران به حساب می آید. به طور کلی دو نوع تفکر وجود دارد: تفکر نقاد و تفکر خلاق که این دو گروه از تفکر رابطه ویژه ای با هم دارند. این درس یکی از پایه های بنیادین در سطح تحصیلی و از ارکان تدریس به شمار می آید ( فرهادپور، 1393).

با وقوف به اهمیت نقش برنامه درسی و کتاب در پیشرفت امور آموزش و پرورش، کتاب ریاضیات پایه هفتم دوره متوسطه اول به عنوان یکی از محتواهای آموزشی برنامه درسی در دوره متوسطه اول جهت بررسی وتحلیل علمی تعیین می شود.

با توجه به اهمیت کتاب درسی به ویژه در دوره اول متوسطه این تحقیق بر آن است که محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی پایه هفتم را از نظر ارتباط آن با هدف­های دوره متوسطه اول از یکسو و سازمان دهی محتوا بر مبنای ملاک های سازمان دهی و به ویژه ارائه محتوا بر اساس مدل تحلیل محتوای ویلیام رومی[5] از سوی دیگر، بررسی کند. همچنین با استفاده از الگوی ویلیام رومی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که؛ کتاب جدید التألیف ریاضی پایه هفتم متوسطه اول پاسخگوی مناسبی برای کنجکاوی های دانش آموزان بوده است یا خیر؟ و نظرات دبیران مربوطه در این مورد چیست؟

1-3 اهميت و ضرورت موضوع

نهاد آموزش و پرورش عامل رسمی انتقال فرهنگ و دانش به نسل جوان و تعیین کننده بقا و ثبات جامعه است. بنابراین توجه کارشناسانه در انتخاب محتوای درسی و پیام های آن ها می تواند به صحت و سلامت فرایند یادگیری و تفکر و هم چنین رشد آن در دانش آموزان کمک کند.

یکی از عواملی که می تواند در جریان آموزش نقش اساسی بازی کند، شیوه ی ارائه محتوای درسی است. کتاب درسی از عوامل تعیین کننده اثر بخشی فرایند یاددهی –  یادگیری است. کتاب های درسی اثر مثبتی بر روی کارکرد نظام های آموزشی دارند. کیفیت کتاب های درسی می تواند اثر بسیار عمیقی، بنا به تناسبی که با اهداف و محتوای برنامه های درسی به دست می آورند در یادگیری و کسب دانش داشته باشند (فتحی واجارگاه، 1388).

در نهایت می توان ذکر کرد، این تحقیق می تواند اهمیت و حساسیت درس، کتاب و همچنین میزان کارآیی آن را به منظور بهره وری برای دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول روشن سازد. از این رو توجه جدی به کتاب درسی و بهبود و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.

نتایج این تحقیق می تواند قابل استفاده برای این گروه از افراد باشد:

1- برنامه ریزان و مولفان کتاب در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور ایجاد تغییرات احتمالی در محتوای کتاب.

2- عهده داری مسئولیت تدریس کتاب درسی توسط دبیران متوسطه اول.

3- مدیر کل، معاون آموزشی، کارشناسان آموزشی و سایر علاقه مندان.

4- رییس اداره های آموزش و پرورش، معاون آموزشی، کارشناسان آموزشی، مدیران و معاونان مدارس دوره اول متوسطه و سایر علاقه مندان.

5- پژوهشگران علاقه مند در حوزه تعلیم و تربیت.

1-4 اهداف پژوهش

هدف های كلي:

1- تحلیل محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره اول متوسطه سال 1393 بر اساس روش ویلیام رومی.

2- تعیین نظرات دبیران کتاب مذکور نسبت به محتوای آن.

هدف هاي جزيي (ويژه):

1– تحلیل محتوای متن کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره اول متوسطه سال 1393 با روش ویلیام رومی.

2- تحلیل محتوای فعالیت ها ، کاردرکلاس ها وتمرین های کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 با روش ویلیام رومی.

3- تحلیل محتوای تصاویر کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 با روش ویلیام رومی.

4- تعيين میزان توجه محتواي کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 در زمینه دعوت به پژوهش.

5- تعيين میزان توجه محتواي کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 در زمینه ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها.

6- تعيين میزان توجه محتواي کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 در زمینه تمهیداتی برای خود ارزیابی.

7- تعيين میزان توجه محتواي کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 در زمینه میزان توجه به نیازهای روزمره دانش آموزان.

8- تعيين میزان توجه محتواي کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 در زمینه تناسب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان.

9- تعيين میزان توجه محتواي کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 در زمینه اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان.

10- تعیین تفاوت نظرات دبیران مربوطه در مورد مولفه های فوق با توجه به عوامل جمعیت شناختی.

1-5 سوال‌هاي پژوهش

سوال های کلی:

آیا محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره اول متوسطه سال 1393بر اساس روش ویلیام رومی تدوین شده است؟

نظرات دبیران کتاب مذکور نسبت به محتوای آن چیست؟

سوال های جزیی(ویژه):

1- آیا متن کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 با توجه به الگوی ویلیام رومی تدوین و تنظیم شده است؟

2- آیا پرسش ها و تکالیف کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 با توجه به الگوی ویلیام رومی تدوین و تنظیم شده است؟

3- آیا تصاویر کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 با توجه به الگوی ویلیام رومی تدوین و تنظیم شده است؟

4- به چه میزان محتواي کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 به دعوت به پژوهش دانش آموزان توجه نموده است؟

[1]– Buergostrome.N

[2] -Strog.A

[3] -Silver.M

[4] -Perini.D

[5]-William Romay

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122