پايان نامه تحليل محتوي اسامي ‌سه دهه اخير

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل محتوي اسامي ‌سه دهه اخير یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 82 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل محتوي اسامي ‌سه دهه اخير بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:‌ مقدمات و کليات
1ـ1ـ مقدمه 3
1ـ2ـ بيان مسأله 4
1ـ3ـ اهميت و ضرورت پژوهش 6
1ـ4ـ اهداف پژوهش 8
1ـ4ـ1ـ هدف اصلي 8
1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصي (فرعي) 8
1ـ5ـ محدوده پژوهش 9
1ـ5 ـ1ـ محدوده موضوعي 9
1ـ5ـ2ـ محدوده مکاني 9
1ـ5ـ3ـ محدوده زماني 9
1ـ6ـ تعريف مفاهیم و اصطلاحات 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
2ـ1ـ مقدمه 13
2ـ2ـ مبانی نظری پژوهش 14
2ـ2ـ1ـ دیدگاه دگرگونی فرهنگی وبر 14
2ـ2ـ2ـ نظریه دگرگونی اجتماعی مارکس 16
2ـ2ـ3ـ نظریه نظام اجتماعی پارسنز 17
2ـ2ـ4ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی گیدنز 18
2ـ2ـ5ـ نظریه تحول ارزشی اینگلهارت 21
2ـ2ـ6 ـ نظریه تطور فرهنگی مید 23
2ـ2ـ7ـ نظريه ساختاري ـ تاريخي مانهايم 25
2ـ2ـ8ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی روشه 27
2ـ2ـ9ـ نظریه همگرایی کلارک کر 29
2ـ3ـ پیشینه پژوهش 30
2ـ3ـ1ـ پژوهش‌های خارجي 30
2ـ3ـ2ـ پژوهش‌هاي داخلي 32
2ـ4ـ چهارچوب نظري پژوهش 35
2ـ5ـ سؤالات پژوهش 36

فصل سوم: روش پژوهش
3ـ1ـ مقدمه 38
3ـ2ـ روش تحقیق 39
3ـ3ـ طرح پژوهش 41
3ـ4ـ جمعیت آماری 41
3ـ5ـ تکنيک گردآوري داده‌ها 42
3ـ6 ـ روايي و پايايی 42

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها
4ـ1ـ مقدمه 44
4ـ2ـ توصیف داده‌ها 45
4ـ3ـ تحلیل داده‌ها 53

فصل پنجم:‌ نتايج پژوهش
5ـ1ـ مقدمه 62
5ـ2ـ بحث و نتیجه‌گیری 64
5ـ3ـ پیشنهادات تحقیق 67
5ـ4ـ محدودیت‌های تحقیق 68
فهرست منابع و مآخذ 69

فهرست منابع و مآخذ

ـ آبراهاميان، يرواند. (1378). ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی. چاپ  4. تهران: نشر ني.

ـ آزادارمکی، تقی. (1383). جامعه‌شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات

ـ اینگهارت، رونالد. (1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. مریم وتر. چاپ اول، تهران: انتشارات روزنه.

ـ بیرو، آلن. (1375). فرهنگ علوم اجتماعی. باقر ساروخانی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات کیهان.

ـ پورجبلی، ربابه. (1380). بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی فرهنگی نوجوانان دانشگاه شیراز. رشته جامعه‌شناسی. کارشناسی ارشد.

ـ تقوی، نعمت‌الله. (1381). جامعه‌شناسی خانواده. چاپ پنجم. انتشارات پیام نور.

ـ چلبي، مسعود. (1375). جامعه‌شناسي نظم. تهران: نشر نی.

ـ حاج سید جوادی، علی اصغر. (1357). بحران ارزش‌ها. چاپ دوم. تهران: چاپخانه دیبا.

ـ دارياپور، زهرا (1386). ساختار ارزشي و مناسبات نسلي. فصلنامه تخصصي جوانان و مناسبات نسلي. شماره اول.

ـ ربیعی، علی. (1380). جامعه‌شناسی تحولات ارزشی. تهران: فرهنگ و اندیشه.

ـ رجب زاده، احمد. (1378). تحلیل اجتماعی نام‌گذاری ـ بررسی موردی اراک. همدان و بوشهر، تهران: روش.

ـ رحیمی، محمد. (1390). عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف بین نسلی (مطالعه موردی شهر خلخال). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران. سال اول. شماره سوم.

ـ روح‌الامینی، محمود. (1382). زمینه فرهنگ‌شناسی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات پیام نور.

ـ روشه، گی. (1383). تغییرات اجتماعی. منصور وثوقی. چاپ پانزدهم. تهران: نشر نی.

ـ ریتزر، جورج. (1383). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. محسن ثلاثی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات علمی.

ـ ساروخانی، باقر (1380). درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی (جلد اول). چاپ سوم. تهران: سازمان انتشارات کیهان.

ـ ساروخاني، باقر (1384). روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي. تهران: نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

ـ شرف‌زاده، محمد (1380). بررسی عوامل استنباط‌های متفاوت از اهداف انقلاب فرهنگی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس: رشته جامعه‌شناسی، کارشناسی ارشد.

ـ صانعی، پرویز. (1347). جامعه‌شناسی ارزش‌ها. چاپ اول. تهران: چاپخانه مرد مبارز.

ـ طیب، محمدتقی، علینژاد، بتول. (1382). بررسی گرایش‌های جدید نام‌گذاری در شهر اصفهان. مجله علمی ـ پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. دوره دوم. شماره 32 و 33.

ـ عبدی، عباس. (1378). تحول نام‌گذاری کودکان تهران از 1345ـ1374. تهران: حنانه.

ـ کوئن، بروس (1381). مباني جامعه‌شناسي. ترجمه غلامعباس توسلي و رضا فاضل. تهران: سمت.

ـ گیدنز، آنتونی. (1382). جامعه‌شناسی. منوچهر صبوری. چاپ دهم. تهران: نشر نی.

ـ مانهايم، کارل. (1380). ايدئولوژي و اتوپيا. ترجمه، فريبرز مجيدي. تهران: سمت.

ـ میرزایی، حسینعلی. (1381). بررسی نگرش فرهنگی دانشجویان کارشناسی روزانه تبریز و دانشگاه تبریز. رشته جامعه‌شناسی. کارشناسی ارشد.

ـ نادری، عزت‌الله؛ سیف نراقی، مریم. (1381). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. چاپ بیست و یکم. تهران: انتشارات بدر.

ـ نجاتی حسینی، سید محمود و افشار، سمیه. (1388). تحول نام‌گذاري فرزندان در شهر تهران. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه. شماره سوم. پاییز و زمستان.

ـ Dassbach, charl, H. A. (1995) “long waves and Historical generation” A world system approach, Michigan Technological university, Dep.of. social sciences.

ـ Schonpflung, ute (2000) “intergenerational transmission of values” journal of crossـcultural psychology, vol. 32, N. 2.

ـ Kolland, Franz (1994)  “contrasting cultural profiles between Generations”  interests and common activities in three interfamilial Generations, Aging and society.

ـ  Schwartz,shalom H.& Etta prince ـ Gibson (1998) “value priorities and Gender” social psychology Quarterly, vol. 61. N0. 1.

ـ Habibi, N. (1992) “Popularity of Islamic and Persian names in Iran before and after the Islamic revolution”، International Journal of

Middle East Studies, N: 24.

ـ Florenskiy, Panel Aleksandrovich(1988) “Imena“ Sotsiologicheskie, Issledovaniya, N: 15, 6.

چکیده

در این پژوهش روند تحولات نام‌گذاری افراد از دهه 70 تا 90 بررسی شده است. روند نام‌گذاری در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است، این تغيير و تحولات مي‌تواند‌ نشان‌دهنده فرآيند تغييرات اجتماعي و فرهنگي در نظام اجتماعی باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است و روش آن، روش تحلیل محتواست. با بررسی تأثیر دوره‌های تاریخی، جنسیت، منطقه محل سکونت، گرایش به ترکیبی شدن نام‌ها و روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی در میزان تحول ارزش‌های نام‌گذاری در طی سه دهه اخیر به بررسی نام‌ها پرداخته شد و نتایج زیر به‌دست آمد: بر مردان بیش از زنان اسامی ‌اسلامی ‌نهاده می‌شد، در دوره انقلاب افراد بیشتر نام‌های اسلامی ‌داشته ولی در دوره بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بر میزان نام‌های غربی افزوده شده است، در مناطق روستانشین بیشتر اسامی ‌اسلامی ‌ـ سنتی گذاشته می‌شد، در حالی‌که در مناطق شهرنشین بیشتر از نام‌های مدرن بر روی فرزندانشان می‌گذاشتند، با گذر دوره‌های تاریخی افراد بیشتر نام‌های ترکبیی برای نام‌گذاری فرزندان خود انتخاب می‌کردند، نام‌های افراد در دوره‌های گذشته بیشتر تکراری و نام‌های بزرگان خانواده بوده و نشان از روحیه جمع‌گرایانه داشت ولی امروزه بشتر از نام‌های جدید استفاده می‌شود که نشان از روحیه فردگرایی شهروندان دارد.

واژگان کلیدی: تحول نام‌گذاری، ارزش‌های فرهنگی، دوره‌های تاریخی، روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی.

 فصل اول مقدمات و کليات

1ـ1ـ مقدمه

تغییر و تحول همواره در طول تاریخ با زندگی اجتماعی عجین بوده است و از دیر باز نظرات متفکران اجتماعی مختلف را به خود جلب کرده است. بررسی دگرگونی‌های ارزشی در جامعه یکی از عناصر کلیدی در نظام فرهنگی هر جامعه به‌حساب می‌آید که شناخت آن‌ها نقش بسیار مهمی ‌در شناسایی تحولات فرهنگی دارد. چرا که تحولات ترجیحات و سوگیری‌های ارزشی را که مشخص‌کننده‌ی نسخه‌های کنشی افراد می‌باشد، معین می‌کند و از طرف دیگر بر اساس تحولات ارزشی می‌توان از جریان تحولات آینده در جامعه سخن گفت.

شروع تغییر و تحولات فرهنگی در طی دهه‌های اخیر در ایران نشان از تحول اساسی در ساختار نظام ارزشی می‌دهد که این امر خود متأثر از گسترش موج وسیع صنعتی‌شدن و مدرن‌شدن، جوامع سنتی را دستخوش تغییرات و تحولات عمده‌ای در زمینه‌های مختلف مسائل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کرده است که بسیاری از این تحولات متأثر از جایگزینی و گزینش‌های متفاوت نسل‌هایی‌اند که از پس هم می‌آیند و به نوبه خود این تفاوت‌ها و تمایزات در بین باورها و نگرش‌های افراد موجب تحولات اساسی در جامعه شده است. یکی از این تغییر و تحولات را می‌توان در تحول نام‌های افراد مشاهده کرد. به‌طور دقیق معلوم نیست که انسان‌ها در چه دوره‌ای از تاریخ برای نخستین بار روی افراد نام‌گذاری کردند، اما مسلم است که نام‌گذاری دارای تاریخچه طولانی است. یکی از دغدغه‌های اصلی والدین پس از تولد فرزندشان، انتخاب نام است. ولی این مسأله تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. امروزه والدین اسامی‌جدیدی برای فرزندان خود انتخاب می‌کنند و تمایل دارند تا بیشتر از اسامی ‌غربی، بازیگران و هنرپیشه‌های معروف در نام‌گذاری فرزندانشان استفاده نمایند. در گذشته به هنگام تولد نوزاد، مطابق ماه‌های سال نامی ‌برای کودک انتخاب مي‌شد اما امروزه ديگر کمتر کسي با اين دلايل اقدام به نام‌گذاري فرزند مي‌کند. امروز ثابت شده است که نام هر فرد به سبب تکرار فراوان در طول عمر شخص، تأثير بارزي روي شخصيت وي باقي مي‌گذارد و اين يعني اثرات منفي بي‌توجهي و سهل‌انگاري والدين در نام‌گذاري فرزندان، در نهايت متوجه فرزند و به تبع آن، والدين خواهد شد. با بررسی روند تغيير و تحول نام‌هاي افراد مي‌توان فرآيند تغييرات اجتماعي و فرهنگي در نظام اجتماعي را شناسایی کرد.

در این پژوهش به تحلیل محتوی اسامی‌ سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال پرداخته می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا به بررسی کلیات پژوهش شامل بیان مسأله، اهداف پژوهش، اهمیت موضوع و قلمرو پژوهش، سپس در فصل دوم به بررسی پیشینه و ادبیات پژوهش، مدل تحلیل، فرضیات پژوهش، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش پرداخته می‌شود. فصل سوم به مباحث روش‌شناختي و فني پژوهش مي‌پردازد. در اين فصل به بيان روش پژوهش، طرح تحقيق، مباحث مرتبط با نمونه‌گيري، اعتبار و پايايي و . . . اشاره شده است. فصل چهارم از چند بخش تشکيل شده است. توصيف و توزيع پاسخگويان، توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش. و نهایتاً در فصل پاياني، به بحث و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات بر اساس يافته‌هاي پژوهش پرداخته می‌شود.

1ـ2ـ بيان مساله

تغيير و تحول لازمه زندگي است و به همان ترتيب كه انسان‌ها با گذشت زمان تغيير مي‌كنند، روابط اجتماعي هم تحت تأثير شرايط گوناگون، به‌‌طور دائم دستخوش تغيير و تحول مي‌شود. در دهه‌هاي اخير جامعه ما به دليل گسترش روزافزون صنايع، به رشد قابل توجهي در حيطه اقتصادي دست يافته است كه اين امر باعث بروز تغييراتي در ارزش‌ها و شيوه‌هاي زندگي مردم شده است. دگرگوني و تغيير در عرصه‌هاي فرهنگي تدريجي و آرام صورت مي‌گيرد و اين دگرگوني‌ها بازتاب تجربه نسل‌ها و انتقال آن به نسل‌هاي بعد است. در دهه‌های اخير با شاخص‌هايي چون صنعتي‌شدن، شهرنشيني، باسوادي، جواني جمعيت، گسترش وسائل ارتباط جمعي، مهاجرت گسترده به شهرها و همچنين رشد طبقات متوسط فرهنگي و اقتصادي مواجه بوده‌ایم (آبراهامیان، 1378: 534؛ ربیعی، 1380: 132).

با توجه به وقوع انقلاب اسلامي در سال 57 و استقرار نظام جديد و همچنين شروع جنگ  بعد از گذشت سال‌هاي كوتاه از انقلاب و ايجاد زمينه‌هاي دشوار اجتماعي ـ اقتصادي ارزش‌هايي چون دين، عدالت، استقلال و ايثار مطرح شده و نهادهاي مختلف اجتماعي سعي كردند تا در اين قضاياي جديد افراد را به گونه‌اي پرورش دهند كه به اين ارزش‌ها وفادار بوده و تفكر و الگوي زندگي خود را مطابق ارزش‌هاي انقلاب سازماندهي كنند. از اين‌رو پايبندي به ارزش‌ها و هنجارهاي سنتي در ميان نسل‌هاي گذشته كاملاً به چشم مي‌خورد؛ در صورتي كه در ميان نسل‌هاي جوان‌تر، ارزش‌ها و گرايش‌هاي جديدي نفوذ مي‌كند كه خود نتيجه جها‌ن‌بيني‌هاي متفاوت آن‌ها است. به‌عبارت ديگر جهان‌بيني افراد با توجه به تجارب كلي آن‌ها در زندگي خودشان شكل مي‌گيرد كه گاه با تجارب نسل‌هاي قبل تفاوت‌هايي دارد. از آنجا كه دگرگوني فرهنگي در ميان نسل‌ها و گروه‌هاي جوان‌تر زودتر شكل مي‌گيرد، لذا ما بيشتر شاهد تفاوت‌هايي در ميان نسل‌ها هستيم (نجاتی حسینی و دیگری، 1388: 142).

امروزه هر چند نسل جديد جامعه ايران، تجربه نسل قبل را در اختيار دارد ولي به تغيير قالب‌ها و ساختارها اقدام نموده است كه اين تغيرات نهايتاً به تغيير در روش و سبك زندگي مي‌انجامد. روند تغيير و تحول نام‌هاي افراد يكي از مواردي است كه مي‌تواند تجلي فرآيند اين تغييرات در نظام اجتماعي باشد. در واقع نام‌گذاري مانند هر عمل ديگري از ارزش‌ها و انگيزه‌هاي رواني تأثير پذيرفته و در زمينه اجتماعي و فرهنگي معيني انجام مي شود. از اين رو مي‌توان از نام‌گذاري به مثابه يك نهاد، يك عمل فرهنگي و به تبع آن عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر به آن ياد نمود (رجب‌زاده، 1378: 1).بررسي تحول نامگذاري در طي نسل‌هاي مختلف، تفاوت نام‌هاي انتخاب شده در ميان طبقات اجتماعي و در ميان دو جنس مذكر و مؤنث، مي‌تواند ما را در شناخت و مقايسه ارزش‌هاي نسل‌ها ياري دهد. در این پژوهش نگارنده قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا نام‌گذاری افراد با توجه به دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت است؟

1ـ3ـ اهميت و ضرورت پژوهش

بحث از ارزش‌های سنتی و مدرن از مباحث قدیمی‌ می‌باشد که ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی از شاخصه‌های اصلی این مبحث می‌باشند. این بحث اگرچه پیشینه‌ای قدیمی‌ دارد ولی در سال‌های اخیر توجه به ارزش‌های سنتی و مدرن و تحول ارزش‌ها نسبت به قبل آشکارتر شده است به‌ویژه ارزش‌های فرهنگی و این‌که نسل جوان امروزه تحت تأثیر عوامل گوناگون، ارزش‌های فرهنگی تاحدودی متفاوت‌تری را پذیرفته است.

حال با توجه به اینکه حضور برخی از ویژگی‌های سنت هم چون اخلاق، . . . در بسیاری از عرصه‌های زندگی بشر جایگاه خاص خود را دارد بنابراین بررسی و شناخت ارزش‌های سنتی و مدرن و عواملی که در تقویت یا تضعیف این ارزش‌ها مؤثر هستند ضروری است. در مورد اهمیت این نوع تحقیقات فرهنگی می‌توان گفت که از یک‌سو به تعبیر پارسونز که فرهنگ را مشتمل بر مؤلفه‌های درونی شده شخصیت عاملان فردی و انگاره‌های نهادی شده نظام اجتماعی می‌داند و از سوی دیگر که وجود ارزش‌های مختلف در جامعه از مؤلفه‌ها و عناصر مهم نظام فرهنگی جامعه به حساب می‌آیند و بالطبع جهت‌گیری‌های رفتاری و گرایش‌های افراد را شکل می‌دهند می‌توانند تأثیرات بسیاری را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در زندگی اعضای جامعه در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند به‌طوری که امروزه میزان جامعه‌پذیری نسل‌ها و درونی‌شدن ارزش‌ها در هر نسل موجب تمایزگذاری آن‌ها بر حسب نسل ارزشی می‌گردد.

در جوامع در حال گذر مثل جامعه ما با بركنده‌شدن ساختارها و شالوده‌هاي سنتي حاكم بر جامعه، افق‌هاي جديدي در زندگي افراد شكل مي‌گيرد كه يكي از نمونه‌هاي اين امر تغيير و دگرگوني در نحوه نگرش افراد نسبت به نام‌گذاری است. نام‌گذاری افراد موضوعی است که مورد توجه بسیاری از محققین حوزه‏های علوم اجتماعی قرار گرفته است. نام‌گذاری مانند هر عمل دیگر، در زمینه و بستر اجتماعی و فرهنگی معینی انجام می‏شود و از این مؤلفه تأثیر می‏پذیرد. نام‏ها می‏توانند از زوایا و ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و به شناخت حیات اجتماعی کمک نمایند. هم به‌عنوان یک شاخص هم به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی که در تعامل با واقعیت‏های اجتماعی و فرهنگی دیگری می‏باشد.

نام در زندگی اجتماعی فرد نقش به‌سزایی دارد. همان طور که انسان از لحاظ ظاهر علاقمند به زیبایی و آراستگی‌اس در مورد نام هم پیرو همین طرز فکر می‌باشد. نام نامناسب باعث حقارت و شرمندگی و انزوای فرد می‌شود، برعکس نام خوب، زیبا و مناسب بدون هیچ احساس شرم و با کمال افتخار بیان می‌شود و حتی باعث برانگیخته شدن حس احترام افراد نسبت به دارنده نام می‌شود. پيامبر گرامي اسلام (ص) بارها به اهميت نام و نام‌گذاري اشاره مي‌کردند و انتخاب نام نيکو براي فرزندان را از جمله وظايف مهم پدر و مادر دانسته‌اند. لذا با توجه به موارد فوق ضروری است تا به بررسی تحولات به‌وجود آمده در نحوه نام‌گذاری افراد در سه دهه اخیر پرداخت و عوامل مؤثر بر بروز چنین تحولاتی را شناسایی کرد.

از سوی دیگر جنبه کاربردی این پژوهش به این موضوع برمی‌گردد که شناخت تحولات فرهنگی از اساسی‌ترین نیازهای بنیادی در امر برنامه‌ریزی فرهنگی و پیشگیری از تحولات و مسائل آن در آینده است. بنابراین یک برنامه‌ریزی دقیق و نسبتاً هماهنگ در جامعه با شناخت ارزش‌ها الزامی ‌است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122