پايان نامه تحليل مضامين اخلاقي در سياستنامه و قابوسنامه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل مضامين اخلاقي در سياستنامه و قابوسنامه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل مضامين اخلاقي در سياستنامه و قابوسنامه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار    1
فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسئله    5
1-2- اهداف تحقیق    5
1-3- سؤالات تحقیق    6
1-4- فرضیات تحقیق    6
فصل دو.م: مبانی نظری
2-1- ادبیات تعلیمی    8
2-2- نخستین شاعران حکمت و تعلیم     10
2-3- علم اخلاق    11
2-4- رابطه ادبیات و اخلاق    13
2-5- پیشینه اندرزنامه نویسی    15
2-5-1- انواع گوناگون اندرزنامه ها    18
2-5-2- اندرزنامه و اندرزنامه نویسان    19
2-5-3- جایگاه اخلاق در اندرزنامه نویسی و آثار تعلیمی(قابوس نامه و سیاست نامه)    20
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات در این پایان نامه     23
3-2- تعریف روش تحقیق    23
3-3- طرح نظری مسئله تحقیق    23
3-4- ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات    31
فصل چهارم: زندگی نامه دو نویسنده
4-1- زندگی نامه عنصرالمعالی    33
4-1-1- تألیفات    34
4-1-2- انگیزه عنصرالمعالی از تألیف قابوسنامه    35
4-1-3- مشخصات سبک و شیوه نگارش     35
4-1-4- ترجمه و چاپ قابوس نامه     38
4-2- زندگی نامه خواجه    39
4-2-1- تألیفات نظام الملک    42
4-2-2- انگیزه تألیف سیاست نامه:    43
4-2-3- مشخصات سبک    43
فصل پنجم: مضامین اخلاقی
5-1- آئین عبادی    47
5-2- آئین عقوبت کردن و عفو کردن    57
5-3- آئین تربیتی    69
5-4- سیاست آئینه اخلاق    81
نتیجه گیری    90
منابع    95

منابع و مآخذ

آقاميري، سيده طاهره(1389 ) ، اداي امانت ، تهران: انتشارات عروج ، چاپ سوم.

ابراهيم زاده، حسن(1389) ،اخلاق سياسي ،تهران:انتشارات عروج ، چاپ سوم.

اسلامي ندوشن، محمد علي(1370)، جام جهان بين ( در زمينه نقد ادبي و ادبيات تطبيقي ) تهران: انتشارات نغمه و زندگی .

اكرم ،استیری(1389) عدالت ،تهران:چاپ و نشر عروج .

جوادي آملي ، آيت الله(1388)،منادي اخلاق در قران ، تهران:مركز نشر اسراء ، چاپ هفتم.

حلبي ، علي اصغر(1375) ، تاريخ انديشه هاي سياسي در ايران و جهان اسلامي ، تهران : انتشارات بهجت.

داد ،سيما (1385) ، فرهنگ اصطلاحات ادبي ، واژه به مفاهيم و اصطلاحات ادبي و فارسي و اروپايي ، تهران: انتشارات مرواريد ، ،چاپ دوم

دشتي، حسين (1379 ) ، دايرة المعارف جامع الاسلامي ، تهران: انتشارات آرايه.

ذاكري،علي اكبر(1389)، اخلاق مسئولان ، تهران: انتشارات عروج ، چاپ يازدهم

رزمجو ، حسين(1374) ، انواع ادبي و آثار آن ، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سوم.

شفيعي كدكني ، محمد رضا (1386)، زمينه اجتماعي شعر فارسي ، تهران: انتشارات اختران رزمان.

صفا ، ذبيح اله(1387)، تاريخ ادبيات ايران ، تصحيح دكتر سيد محمد ترابي، تهران :نشر رامين ،چاپ دهم.

طباطبايي ، سيد جواد(1357)، خواجه نظام الملك ، تهران:انتشارات طرح نو .

طوسي ،خواجه نصير الدين(1369 ) ،اخلاق ناصري، تصحيح و تنقیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،تهران : انتشارات خوارزمی .

طوسی ،خواجه نظام الملک(1373) ،سیر الملوک به اهتمام هیربرت داک، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

طوسي ،خواجه نظام الملك (1382)سياستنامه ، به كوشش دكتر جعفر شعار ،  تهران :موسسه انتشارات امير كبير.

عابديني مطلق، كاظم(1387)،مجموعه كبير ، شامل متن كامل نهج البلاغه ، نهج البلاغه ، صحيفه سجاديه و صحيفه مهديه ) قم : انتشارات توسعه قلم.

عنصر المعالي، كيكاوس ،قابوسنامه (1385) ، مصحح سعيد نفيسي تهران: انتشارات افست مروی.

قادر، قادری (1387) ،اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت.

اللهياري، فريدون(1363)، عنصر المعالي و جريان اندرزنامه نويسي سياسي در ايران دوره اسلامي دانشكده ادبيات و علوم انساني ،اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

يوسفي راد ، مرتضي(1382) ، متدولوژي سياست روسي، علوم سياسي شماره ، تهران: انتشارات قطره

پیشگفتار

ادب و هنر بر خلاف پندار بسیاری از زندگی اجتماعی می تراود و یکی از عوامل ضروری حیات اجتماعی است و پا به پای جامعه تغییر می پذیرد . بس ادب و هنر  صرفا پدیده ای نیست که ساخته  ادیب باشد بلکه باید گفت ادب نتیجه ان چیزی است که وجود دارد و به وسیله ادیب پرداخته می شود  از عواملی که در پدید آوردن  ادب نفش مهمی دارند مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنین وقایع تاریخی جامعه است یعنی ادیب در جامعه به سر میبرد. و موافق مقتضیات ان جهت یابی میکند. جوامع ز ان خود را در میابد . شاید بتوان گفت سیر توفیق ادیب انست که روح زندگی مردم عصر خویش را در میابد. با ارمآنها و غمها و شادیهای آنها آشنا میشود  و نیازهای درونی معاصران خویش را درک می کند و ان را در آثار خود منعکس میکند بنابر این چنین اثری آئینه زندگی مردم همزمان ادیب است . تعهد اجتماعی هنرمند و ادیب نیز یکی از رکن های اصلی مورد بررسی در جامعه شناسی  ادبیات است  شاعر و نویسنده متعهد نارضایتی ناشی از اختلافات و ناهمگونی جامعه  را که دال بر تحولات و تغییرات ان جامعه است در اثر خود جلوه میدهد. درمیان آثار کهن  منثور فارسی ، کتب سیاست نامه و قابوس نامه  فرد اهل ادب و همه فارسی خوانان شهرت بیشتری دارد که در ادبیات فارسی ، شعر به مراتب بر نثر غلبه ورجحان داشته است و صنعت ادیب همیشه با صفت و معنای “شاعر” قرین و همراه بوده است . همانطور که شعر برخاسته از قریحه و ذوق است اما عامل نویسندگی به خصوص در روزگاران کهن انجام وظیفه و شغل بوده است  نویسندگانی مانند عنصرالمعالی ،خواجه نظام الملک طوسی همگی نویسنده دیوانی یعنی کارمند اداری روزگار خود بوده اند و نوشتن شغل و حرفه  انان  بوده است البته هنر و ابتکار موجب پیشرفت انان می شده است  و پس از نویسندگی به مقام وزارت هم رسیده اند. لذا نظام الملک طوسی وزیر نآمدار سلجوقیان کتاب سیاست نامه را به نگارش در آورد تا دستور العملی برای امر کشورداری سلطنت، حکومت باشد و این رسوم کهن بوده است. که دانشمندان و فرزانگان نظر خیر خواهانه خود را به حاکمان و والیان عرضه دارند تاانان با هوشیاری بتوانند به عدل و داد حکومت کنند و در نتیجه حکومت و سلطنتشان استوار باقی بماند .انچه پدران ما به نثر پارسی پیش از این دو کتاب نوشته اند بیشتر به تاراج حوادث رفتندو ورق های ان را باد خزان در سالیان دراز پراکنده کرده و جز نامی از انان نمانده است و انچه به دست است به دلایل بسیار با ین دو کتاب برابری نتوان کرد : نخست انانکه نویسندگان دیگر در لفظ و معنی تا این پایه ساده پسند و خوش سلیقه نبوده اند بیشتر سخنان ایشان  از حیث لفظ از ان روانی و سادگی که از هر پیدایه ای فریبنده ترو از هر زیوری اراینده تر است  دو دست ، تکلف و تصنع که روزی پسند مردم دشوارجوی بود و در این زمانه ما ناپسند است همواره در بیشتر از ان کتاب ها مایه بازار و رباینده خریدارست . اگر اندیشه  پند و اندرزی پخته اند سخنانی دور از خوی مردمی و گران و ناهموار گفته اند که به کار بسته اند ان را مردمانی بزرگ باید . دیگر انکه این دو کتاب در هر ورق شامل فواید لغوی و تاریخی بسیارست و حتی بسیاری از عادات و رسوم زمانه را که در جای دیگر نتوان یافت در خود جاویدان گذاشته و از دستبرد فراموشی باز رهانیده اند . بزرگترین مزیت این دو کتاب  بزرگوار ان است که نویسندگان انان دبیران بسیار توانا بوده و بهترین نمونه نثر فارسی قرن پنجم را از خود به یادگار گذاشته اند  که در حد خود شاهکار هایی از زبان روان و ساده دانشمندان و دبیران زبر دست ایران است .هنگامی که به حسب اشتیاق و به حسن اتفاق به خواندن کتب ارزشمند سیاست نامه وقابوس نامه توفیق یافتم ان دو را مجموعه هایی دیدم پر از نکته ها بدیع و گفته های حکمت اموز که میتوانند همچون سایر متون و آثار ارزشمند ادب فارسی راهگشای بسیاری مسائل نهفته و حقایق ناگفته باشند از سویی چون این کتب جزو واحد های درسی دانشجویان رشته ادبیات فارسی محسوب شده و حتی مطالب زیادی از ان ها در کتاب های درسی دوره متوسطه گنجانده شده است  حقیر که خود را در برابر چنین کاری عظیم و سترگ کوچکتر از ان  میدیدم که حتی فکر دست یازیدن به چنین خطر خطیری را در سر جای دهد با همه سختیهای راه و عظمت کار و قلت بضاعت علمی بر ان شدم تا در حد وسع و توان گوشه ای از حقایق و مضامین اخلاقی نهفته در این کتابها را به دوستداران علم و ادب بنمایاند و بنا به معروف که :

اب دریا را اگر نتوان کشید          هم به قدر تشنگی باید چشید.

حداقل جهت استفاده و اگاهی خود وهم پایگان خود گامی در جهت شناساندن بیشتر این آثار گرانبهای پارسی بردارد.لذا با صلاحدید استادان ارجمند و مشورت دوستان گرانمایه مصمم شدم تا پاره ای از تعابیر و اصطلاحات بکار رفته در این دو کتاب را تحت عنوان : (( مضامین اخلاقی در سیاست نامه و قابوس نامه ))بررسی نمایم .

اگر این دو اثر را به دریایی مانند کنیم که در ان انواع  گوهر ها و مروارید ها جا گرفته باشد ما به اندازه وسع و توان از زیاد قطره ای از دریا را برگزیده ایم  تا دست خالی بر دوستان نرفته باشیم .این پروژه را بیشتر به صاحب نظران و توانمندان این عصر وا میگذارم .

فصل اول:کلیات

1-1- بیان مسئله

همانطور که در میان انسان ها ، برگزیدگان و دانشمندان از دیگران والاترند و سرمشق افراد دیگر واقع می شوند در میان کتب و آثار نویسندگان نیز بعضی از کتاب ها سرلوحه کتب دیگر قرار  می گیرند و قابوس نامه و سیاست نامه  از این نمونه اند . که میتوان آنها را کتاب مادر نام نهاد همانگونه که دانشگاه تهران را در میهن ما دانشگاه مادر نام نهاده اند . انگیزه ام از انتخاب این موضوع این بود که سالها پیش در اغاز جوانی و رسیدن به بلوغ فکری خویش که شیفتگی و اشتیاق وافری که مرا به این گنجینه های گهر بار ادب پارسی مجذوب می ساخت . و نیز اثر ارزنده ای که خواندن ان تاثیری عمیق بر روح و روانم بر جای می گذاشت همین قابوس نامه بود که مولفش عنصر المعالی یکی از نویسندگان قرن پنجم اسلام محسوب می گردد و از او امیر روشن ضمیر تعبیر کرده اند زیبایی و معنویت و اموزندگی این اثر پر مغز نقش تعیین کننده وسرنوشت سازی  در زندگانی وحیات اجتماعی ام تاثیر بسزایی داشت.

 1-2-اهداف تحقیق

الف: مضامین اخلاقی شخصیت های موجود در سیاستنامه و قابوسنامه و بررسی خصوصیات اخلاقی و روحی آنها به دانشجویان رشته ی ادبیات فارسی و علاقمندان به آن .

ب: دیگر اینکه بعضی از مضامین اخلاقی سیاستنامه و قابوسنامه به مرور زمان در این دوران به فراموشی سپرده شده اند و در این تحقیق سعی بر آن است تا اطلاعاتی در مورد مسائل اخلاقی و اهداف آنها بیان شود .

ج: با استفاده از این پژوهش یک الگوی ساختاری بدست می آید که مورد استفاده پژوهشگران در زمینه ی آثار ادبی قرار گیرد .

 1-3- سوالات تحقیق

1-ادبیات تعلیمی چیست ؟

2-مضامین اخلاقی قرن پنجم چیست ؟

3-جایگاه اخلاق و مضامین اخلاقی در سیاستنامه و قابوسنامه بیان کنید ؟

1-4- فرضیات تحقیق

الف: تطبيق مضامين اخلاقي شخصيت ها در اين تحقيق به ما كمك مي شود كه با اشخاص روحيات و رفتار آنها آشنا شويم

ب: شخصيتهاي موضوع هاي موجود كتاب سياستنامه هم پند است و هم حكمت هم مثل و تفسير قران واخبار پيغمبر و قصص انبياء و سير حكايات پادشاهان عادل از گذشتگان خبر مي دهد و از گذشتگاه پند است.

ج: با انكه سياستنامه داستان هاي دراز دارد خواننده را از مطالعه ان ملالي دست نمي دهد اما پندها پيداست كه در برخي موارد ملال انگيز است و شايد هم اين امر مربوط به تكرار يا درازي سخن نباشد چه اساسا خود پند براي شنونده و خواننده ناگوار است و گويا به همين سبب است كه مردم روزگار ما امروز براي پند و اندرز ارزش اخلاقي قائل نيستند

د: سياستنامه شامل عصاره افكار و عقايد و تجربه هاي نظام الملك در پايان زندگي است و او وزير با سياست دوران خود مي باشد كه در ان بيان حوادث حيات خود صرف نظر كرده وبيشتر به راهنمايي و آموختن طريق مملكت داري پرداخته است.

ح: در قابوسنامه مطالب بسيار سود مند و اخلاقي و حكمت هاي عملي دقيقه اي فرو گذار نكرده است و از حيث شناسايي تمدن قديم و معيشت ملي و علم زندگي و دستور حيات است و بايد اورا از مجموعه تمدن اسلامي پيش از مغول ناميد.

فصل دوم:مبانی نظری

2-1- ادبیات تعلیمی

تعلیم باب تفعیل عربی است به معنای اموزش دادن )دادسیما 1385: ص 30).در اصطلاح ،ادبیات تعلیمی یکی از مهمترین و قدیمی ترین انواع ادبی است که هدف اصلی ان اموزش است . این اصطلاح  از بدو پیدایش به دو معنای خاص و عام به کار رفته است ، در گذشته معنای خاص ان بیشتر مورد توجه بوده است  اما بعد ها معنای عام ان اهمیت فوق العاده ای یافته.

1– ادبیات تعلیمی در معنای خاص خود شامل دستور العمل هایی بوده که به اموزش یک فن یا هنر خاص اختصاص داشته است. قدیمی ترین نمونه از این دست ،  شعری از هسیود یونانی (قرن هشتم قبل از میلاد) است که تجربه های خود را در کشاورزی به برادر خود می اموزد ویرژیل شاعر رومی نیز منظومه ای دارد که موضوع ان چگونگی  اداره مزرعه و نگهداری از ان است . این نوع ادبیات در زبان فارسی  نیز نمونه هایی دارد از جمله :” نصاب الصبیان” ابونصر فراهی در لغت، دانشنامه سیری در دارو شناسی و طب.

2 – در معنای عام به آثاری گفته میشود که موضوع ان مسائل اخلاقی ،عرفانی ، مذهبی، اجتماعی ، پند و اندرز حکمت و … است (رزمجو ، 1374، ص 79-82).شعر تعلیمی در قدیم شامل سروده های اخلاقی و مذهبی و عرفانی است ولی از انقلاب مشروطه به بعد مسائل سیاسی و اجتماعی وارد ان گردید و ان را غنی تر می سازد و ادبیات را به سوی تعهد و مسائل اجتماعی سوق می دهد . انچه باعث رونق و شکوفایی و دوام ادبیات تعلیمی گردید،شکل گیری عرفان و تصوف در فرهنگ ایران بود . عارفان که فرهنگ کناره گیری از دنیا را پیش گرفته بودند ،مرتب انسان را به ناپایدار بودن دنیا و گذرا بودن لذت ها و غم های ان متوجه می کردند؛ بنابر این عرفان عمده ترین سهم را در ادبیات تعلیمی ایران دارد . از انجا که مخاطبان شعر تعلیمی مردم عادی هستند زبانی که برای نوع ادبیات به کار برده شده ساده و تا حد امکان قابل فهم همگان است(فصیحی کدکنی ، 1386، 32).عده ای شعر تعلیمی را در برابر شعر ناب  قرار داده اند  و معتقدند اموزش ، وظیفه هنر نیست. از زمانی که افلاطون شاعران را از مدینه فاضله طرد کرد این مباحث در تاریخ ادبیات شروع شد و از ان زمان تا امروز نظریات مختلفی درباره ارتباط بین شعر و تعلیم  و اموزش درباره جوهر هنر و وظایف ان اظهار شده است ؛ عده ای وصف تعلیمی را برای شعر هایی که جنبه آموزشی دارند به صورت تحقیر آمیز به کار میبرند . با این حال در میان شاهکار های بزرگ دنیا به آثاری بر می خوریم که علاوه بر ارزش هنری دارای جنبه آموزشی و تعلیمی هستند . مثل تعلیم، آموختن و یاد دادن است و وعظ و حکمت ، پند دادن  و اندرز گویی و معنی عرفان ، شناخت یا وقوف به دقایق و رموز چیزی است در مقابل علم سطحی قرار می گیرد. شعر تعلیمی انست که هدف  سراینده ان آموزش اخلاق و تعلیم اندیشه های پسندیده مذهبی و عرفانی یا علوم و فنون باد .

بطور کلی دو نوع شعر تعلیمی در ادبیات ملل دیده می شود

الف) شعر تعلیمی که موضوع ان خیر و نیکی است

ب) شعر تعلیمی که موضوع ان حقیقت و زیبایی معنوی است

در ادب پارسی شعر تعلیمی در هر دونوع دارای بهترین نمونه هاست بخش عمده ای از ادب متعالی ما را شعر تعلیمی بوجود اورده است . اغلب آثار شاعران غیر در باری ما سرشار از زمینه های تعلیمی است حتی ادبیات درباری ما در موارد بسیاری مایه های تعلیمی اخلاق را داراست . اصطلاح شعر تعلیمی در زمان گذشته به نوعی از اشعاری که مسائل خاصی را تعلیم می داد گفته می شد اما بعد ها این اصطلاح مفهوم گسترده تری پیدا کرد و شعری شد که هدف ان زمینه ی عام گسترده تری را شامل می شد . مثلا تعلیم بعضی از علوم یا انچه به روش زندگی و اداب و رسوم اجتماعی و داد ستد مربوط می شد و یا شامل دعوت به تهذیب و اخلاق و دوری از زشتی بود. در ادبیات و شعر علاوه بر این دو نوع ، نوع دیگری از شعر تعلیمی وجود دارد که شاعران از ان در آموزش مسائل علوم مختلف استفاده کرده اند و از این رهگذر منظومه هایی در علوم پزشکی ، ریاضیات ، لغت ، عروض ، تاریخ به وجود آمده است از ان جمله دانش نامه میسری(370هجری) در طب “نصاب الصبیان ابونصر فراهی ”

(618هجری) در علوم ادبی و لغت و عروض .

به بحر تقارب تقرب نمای               بدین وزن میزان طبع ازمای

فعولن فعولن فعولن فعول        چو گفتی بگو ای مه دلربای

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه عدالت و دادرسي در تاريخ بيهقي و سياستنامه
 • پايان نامه تحليل محتوايي مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کريم وکاربردهاي آن در طراحي يک نظام تربيتي آموزشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122