پايان نامه تحليل مقايسه اي كارآمدي مدل هاي رگرسيون بردار پشتيبان، شبكه عصبي و ARIMA با مدل هاي تركيبي در پيش بيني بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل مقايسه  اي كارآمدي مدل  هاي رگرسيون بردار پشتيبان، شبكه عصبي و ARIMA با مدل  هاي تركيبي در پيش  بيني بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل مقايسه  اي كارآمدي مدل  هاي رگرسيون بردار پشتيبان، شبكه عصبي و ARIMA با مدل  هاي تركيبي در پيش  بيني بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:
1-1) مقدمه    8
1-2) تشريح و بيان موضوع    9
1-3) ضرورت انجام تحقيق    9
1-4) سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته    10
1-5) فرضيه‌هاي تحقيق    12
1-6) اهداف اساسي از انجام تحقيق    12
1-7) نتايج مورد انتظار پس از انجام اين تحقيق    13
1-8) روش انجام پژوهش    13
1-8-1 ) روش تحقيق    14
1-8-2) روشهاي گردآوري اطلاعات    14
1-8-3) قلمرو تحقيق    14
1-8-4) جامعه¬ی آماري    15
1-8-5) نمونه¬ی آماري     15
1-8-6) روش يا روش¬هاي نمونه گيري  15
1-8-7) روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها    15
1-9)تعريف واژه¬ها و اصطلاحات تخصصي طرح    17
فصل دوم:
2-1)  مقدمه    19
2-2) انواع داده ها     21
2-2-1 ) داده¬های سری زمانی    21
2-2-2) داده¬های مقطعی21
2-2-3) داده¬های پانل22
2-3) مدل¬های سری زمانی تک متغیره    22
2-4) مفاهیم مهم در تحلیل سری¬های زمانی    22
2-4-1)  مانایی    22
2-4-2 ) خودکوواریانس، خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی    24
2-4-3)  تابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی    24
2-4-4)  فرآیند نوفه¬ی سفید    25
2-4-5 ) آماره¬ی Q    25
2-5)  فرآیندهای خودرگرسیو(AR)    27
2-6)  فرآیندهای میانگین متحرک (MA)     28
2-7)  فرآیندهای خودرگرسیو  میانگین متحرک (ARMA)      28
2-8)  مدل¬های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA)      30
2-9)  مراحل ساخت مدل¬های  ARIMA     30
2-10 ) انواع نامانایی     31
2-11 ) آزمون ریشه¬ی واحد     32
2-12)  معیارهای اطلاعاتی     33
2-13)  شبکه¬های عصبی مصنوعی     33
2-13-1) نرون¬های بیولوژیکی     33
2-13-2) سیر تاریخی شبکه¬های عصبی     34
2-13-3) کاربرد شبکه¬های عصبی     36
2-13-4) اجزا و ساختار شبکه¬های عصبی     38
2-13-5) مدل ریاضی نرونها    40
2-13-6)  الگوریتم پس¬انتشار خطا    44
2-13-7) معماری شبکه¬های پس¬انتشار    45
2-13-8) طراحی شبکه¬ی عصبی45
2-13-9) الگوریتم یادگیری Levenberg- Marquardt    48
2-13-10) مزایا و معایب شبکه¬ی عصبی    49
2-14) ماشین بردار پشتيبان50
2-15) ماشین بردار پشتیبان دو کلاسه52
2-16) ماشین بردار پشتیبان با حاشیه ثابت54
2-17) ماشین بردار پشتیبان با حاشیه منعطف58
2-18) ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه59
2-19)رویکرد طبفه بندی غیر خطی در ماشین بردار پشتیبان60
2-20) رگرسیون بردار پشتیبان63
2-20-1) رگرسیون خطی بردارپشتیبان63
2-20-2) رگرسیون غیرخطی بردار پشتیبان66
2-21) مزایا و معایب ماشین بردار پشتیبان67
2-22)  شبکه¬های عصبی و عملکردهای متفاوت    68
2-23)  مروری بر مطالعات ترکیبی    73
فصل سوم:
3-1) مقدمه    79
3-2) فرضیه¬های تحقیق    79
3-3) متغیرهای تحقیق و نحوه گردآوری داده¬ها    80
3-4) دوره¬ی زمانی انجام تحقیق و روش نمونه گیری    80
3-5) برازش مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته(ARIMA)    80
3-6) برازش شبکه¬ی عصبی مصنوعی    83
3-7) مدل ترکیبی    84
3-7-1) شرح  مدل ترکیبی    85
3-7-2) برازش مدل ترکیبی    86
3-8) مقایسه¬ی عملکرد و آزمون فرضیه    87
3-9) آزمون دایبولد- ماریانو87
3-10) جمع بندي89
فصل چهارم:
4-1) مقدمه91
4-2) بررسی مانایی بازده¬های لگاریتمی    92
4-3)محاسبه¬ی معیار میانگین مجذور خطا    93
4-4) محاسبه¬ی تابع زیان قدر مطلق درصد خطا    96
4-5) آزمون فرضیه¬های تحقیق    100
فصل پنجم:
5-1) نتیجه-گیری    116
5-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    118
منابع و مآخذ
منابع داخلی    119
منابع خارجی    121

منابع

منابع داخلی:

1. احمدی. علی محمد، ذوالفقاری. مهدی، نژاد مهربانی. آیدین. مطالعه­ی تطبیقی روش­های ARIMA و شبکه­ی عصبی مصنوعی در پیش‌بینی نیاز­های داخلی برق کشور، فصل نامه ی پژوهش های اقتصادی ایران (1388)

2. تاجیک. محمد مهدی. بررسی تحلیل تکنیکال با استفاده از رگرسیون تعمیم یافته شبکه­ی عصبی(GR NN)، پاین نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی مدیریت (1389)

3 . درخشان، مسعود .مشتقات ومدیریت ریسک در بازارهای نفت ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی ،(1390)

4.راعی.رضا. طراحی مدل سرمایه­گذاری مناسب در سبد سهام با استفاده از شبکه­ی عصبی مصنوعی، رساله ی دکتری، دانشکده ی مدیریت (1377)

5 . راعی ،رضا. فلاح پور،سعید. کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از نسبت های مالی ،بررسی های حسابداری وحسابرسی،دوره 15،شماره 53،1387

6-راعی،رضا .چاوشی،کاظم. پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار : مدل شبکه های عصبی مصنوعی ومدل چند عاملی،تحقیقات مالی، مجله دانشکده مدیریت دا­نشگاه تهران،شماره 15،(1382)

7-رمضانی،رضا. مقایسه عملکرد پیش­بینی­در مدل های شبکه عصبی مصنوعی و ARIMA (مورد مطالعه : تقاضای ماهیانه برق در ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد،(1383)

8.روشن.رضا. پیش‌بینی تورم ایران به کمک مدل­های،ARIMA، ARCH/GARACH، شبکه­های مصنوعی و مقایسه­ی کارآیی مدل­های مذکور. پایا نامه ی کار شناسی ارشد رشته ی علوم اقتصادی،دانشگاه سیستان و بلوچستان (1385)

9-زرراء نژاد،منصور.فقه مجیدی،علی­.رضایی،روح الله. پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ومدل ARIMA ، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 5، شماره 4، (1387)

10-زراء نژاد،منصور.حمید،شهرام(1388) پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از شبکه های عصبی پویا(دیدگاه سری زمانی) ،فصلنامه اقتصاد مقداری ،­ ­دوره6 ،شماره 1،(1388)

11) سوری ،علی .اقتصاد سنجی همراه با کاربردEviews7، چاپ الغدیر،1391

12.صادقی،آ .پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ماشین بردار پشتیبان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت (1389)

13) صادقی،مهدی.شوال پور،سعید.اقتصاد­سنجی سری های زمانی با رویکرد کاربردی، جلد اول، دانشگاه امام صادق(ع)،1386

14.صادقی. حسین، ذوالفقاری. مهدی، الهامی نژاد. مجتبی. مقایسه­ی عملکرد شبکه­های عصبی و مدل ARIMA در مدل­سازی و پیش‌بینی کوتاه­مدت قیمت سبد نفت خام اوپک(با تاکید بر انتطارات تطبیقی)، فصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی(1390)

15.طبسی،م. برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان وگارچ، پایان نامه کارشناسی­ارشد ،دانشکده مدیریت (1391)

-16علوی معلم.جعفر. ترکیب تحلیل تکنیکی با هوش مصنوعی(هوش محاسباتی) و مقایسه­ی آن با روش تحلیل تکنیکی پیش‌بینی قیمت سهام، پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکدهی مدیریت (1385)

17.فرجام نیا،ایمان. مقایسه پیش بینی قیمت نفت توسط مدلهای ANN وARIMA ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد (1384)

18 . فلاح پور،سعید. پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت،(1383)

18.فلاح پور.سعید. پیش‌بینی در ماندگی مالی شرکت­ها با استفادها ز شبکه­های عصبی مصنوعی، پاین نامه ی کارشناسی ارشد،دانشکده ی مدیریت (1383)

19.قدیمی،محمدرضا.مشیری،سعید­.مدلسازی ­و پیش­بینی­رشد­اقتصادی­درایران­با­استفاده­ازشبکه­های­عصبی مصنوعی(ANN)،­فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 12،(1381)

20.کیا. مصطفی. محاسبات نرم در متلب

21.کیانی، محمد فریدون.میر عرب شاهی،رامین.حسین خانی، ابراهیم­. تعیین میزان دقت دسته بندی­کننده ماشین بردار پشتیبان در ارزیابی اعتباری بانکی، (1387)

22.متوسلی. محمود، طالب کاشفی. بیژن.  بررسی مقایسه ای توان شبکه­ی عصبی با ورودی شاخص های تحلیل تکنیکی برای پیش‌بینی قیمت سهام،  نامه مفید (1385)

23.مشیری. سعید، مروت. حبیب.  پیش‌بینی شااخص کل بازدهی سهام تهران با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی،  فصل نامه ی پژوهش نامه ی بازرگانی (1385)

-24منجمی،سید امیر حسین­.ابرزی،مهدی وشوازی،علیرضا. پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی والگوریتم های ژنتیک ومقایسه ی آن با شبکه ی عصبی مصنوعی،فصل نامه اقتصاد مقداری،دوره 6،شماره3 (1388)

25 . نوری،روح اله.خاکپور،امیر .دهقانی، مجید وفرخ نیا،اشکان . پیش بینی ماهانه جریان آب با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر مبنای آنالیز مولفه اصلی،فصلنامه علمی وپژوهشی آب وفاضلاب ، (1389)

منابع خارجی:

Areekul. P Toyoma. H. Yona. Astudhi. Ahybrid ARIMA and NEUral Networks Model for short-Term Price Forecasting in Deregulated Market. Transactions on Power Systems 2010

27. Brooks, C (2008) Introductory Econometrics for Finance, UK Cambridge universit press.

Brooks.c. Introductory Econometrics for Finance

Brace. M.C, Schmidt. J, Hadlin. M. Comparison of the forecasting accuracy of neural networks with other established  techniques. In:  Proceedings of the First Forum on Application 1991

Cadenas. E, River. W. Wind speed forecasting in three different region of mexico,using a hybrid ARIMA-ANN model. Renewable Enegy 2010

Chen. K, Wang .C. A hybrid SARIMA and support vector machines in forecasting the production values of the machinery industry in Taiwan. Expert System with Applications 2007

Chen. K  , Wang.C (2007) a hybrid SARIMA and support vector machines in forecasting the production values of the machinery industry in Taiwan

Ed McKenzie.(1988)A note on using the integrated form of ARIMA forecasts International Journal of Forecasting

Enders.W, Applied Econometric Time Series

Enders.W. Applied Econometric Time Series

Faruk.D. Ahybrid neural network and ARIMA model for water quality time series prediction. Engineering Application of Artificial Intligence 2010

Foster. W.R, CollopyF, Ungar. L.H. Neural network forecasting of short, noisy time series. Computers and Chemical Engineering 1992

35.Gavrishchka . v & banerjee.s (2006).support vector machine as an efficient for stock market volatility forecasting

Gunn, S. R (1998).Support Vector Machines for Classification and Regression .university of south Ampton

Gluck. M. A, Bower.G.H. Evaluating an Adaptive Model of Human Learning. J Memory and Language 1989

 Goh. T . A comparative study of neural networks and Box-Jenkins ARIMA modeling in time series prediction. Computer & Industrial Engineering 2007

Hansen. J, Nelson. R. Neural networks and traditional time series methods: a synergistic combination in state economic forecasts. IEEE Trans Neural Networks 1997

Harvery, D.The evaluation of economic forecaste .Phd thesis (1997)

Hill T O’Connor. M, Remus. W. Neural network models for time series forecasts. Management Science 1996

42.huang.Z, chen.h, jung.c, hwa.w, soushan.w (2004), credit rating analysis ­with support vector machines and neural net work a market comparative study

Iskandar. N. An artificial neural networks approach for short terms modeling of stock price index. A thesis for the Degree of master of Appiled Science in Industrial System Enginnering University Of Regina 2009

Indro. D.C, Jiang. C, Patuwo. B.E, Zhang. G.P. Predicting mutual fund performance using artificial neural networks. Omega The International Journal of Management Science 1999

Kaastra. I, Boyd. M. Designing a neural network for forecasting financing and economic time-series. neurocomputing 1996

Klein. B.D, Rossin. D. Data quality in neural network models: effect of error rate and magnitude of error on predictive accuracy. Omega, The International Journal of ManagementScience 1999

1-1) مقدمه

سرمایه و نیروی انسانی از ارکان اصلی تولید هستند و تامین این عوامل و تخصیص بهینه آنها لازمه رشد اقتصادی است. این تخصیص مستلزم وجود بازار و عملکرد مطلوب نیروهای بازار است. دررابطه با سرمایه بازار بورس می­تواند این وظیفه را بر عهده داشته باشد. مهم­ترین وظیفه بازار بورس، جذب سرمایه­های پراکنده و هدایت آنها بسوی فعالیت­های سرمایه­ گذاری از طریق یک فرآیند تخصیص بهینه است.

نوسان قیمت سهام نیز در تمام بازارهای بورس امر طبیعی و عادی است، اما در هر صورت می­توان با یک پیش­بینی از قیمت سهام ترکیبی مطلوب از آنها را انتخاب و نوسان­ها را کاهش داد. پیش­بینی شاخص­های مهم بازار بورس می­تواند گامی در جهت افزایش و شفاف نمودن اطلاعات در بازار سرمایه باشد.

پیش­بینی شاخص­های بورس یا بازار سرمایه همواره مورد توجه مطالعات بوده است. این توجه در سال­های اخیر منجر به پیشرفت الگوهای مورد استفاده در پیش­پیش‌بینی شده است. لیکن باید پیش­بینی را مورد توجه قرار داد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به نتایج واقعی مشاهده شده خطای کمتری داشته باشد.

پیش­بینی­ سری­های زمانی یکی از مهم­ترین روش­های پیش­بینی است که در آن از مشاهدات گذشته­ی یک متغیر به منظور توسعه­ی مدل و پیش­بینی در آینده استفاده می­گردد. روش­های سری زمانی، درطول چند دهه گذشته توسعه بسیاری یافته اند، اما یکی از مهمترین و پرکاربردترین آن­ها مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA[1]) می­باشد که  تحت عنوان روش باکس و جنکینز شناخته می­شود.

خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) که خلاصه شده‌ی (Autoregressive Integrated Moving Average) می‌باشد، یکی از پرکاربردترین مدل‌ها در پیش‌بینی سری‌های زمانی در طول سه دهه‌ی گذشته بوده است، اما پیش‌فرض اصلی آن این است که رابطه‌ی خطی میان ارزش‌های سری برقرار باشد. بنابراین رابطه‌های غیرخطی بوسیله‌ی مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته نمی‌توانند خوب توضیح داده شوند.

یکی دیگر از روش‌های مورد استفاده در پیش‌بینی سری‌های زمانی  شبکه‌ی عصبی است که توان تخمین روابط غیر‌خطی مختلفی را دارا می‌باشد (اصطلاحاً به شبکه‌ی عصبی تخمین زننده‌ی همگانی[2] می‌گویند). اما استفاده از شبکه، طبق ادبیات تحقیق در روابط خطی نتایج پیچیده‌ای در بر داشته است.

نوع دیگر از روش­های پیش­بینی سری زمانی رگرسیون بردار پشتیبان(SVR [3] ) است. ماشین بردار پشتیبان، تابع رگرسیون را با به کارگیری یک دسته تابع خطی تخمین می زند و عملیات رگرسیون را با تابعی که انحراف از مقدار واقعی در آن به میزان کمتر از ɛ مجاز است انجام می دهد سپس با کمینه کردن ریسک ساختاری ، بهترین جواب را ارائه می دهد.[57]

بطور کلی باید به این نکته اشاره کرد که دانستن الگوی داده‌ها، مبنی بر خطی و غیرخطی بودن در دنیای واقعی کمی دشوار است و به ندرت سری‌های زمانی به طور خالص خطی و غیرخطی می‌باشند و اغلب از هر دو الگو تبعیت می‌کنند. بنابراین مسأله اینجاست که چگونه می‌توانیم قیمت پایانی و دامنه‌ی نوسان قیمت را با خطای کمتری پیش‌بینی کنیم؟

1-2) تشريح و بيان موضوع

در زمینه مدل‌سازی سری­های زمانی، روش­های متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل‌های سنتی مانند میانگین متحرک، هموارسازی نمایی و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته پیش‌بینی آینده را به روابط خطی از گذشته محدود می‌نمایند و الگوهای خطی را مدل سازی می­کنند. از این مدل‌ها به دلیل سادگی در فهم و کاربرد در دهه‌های اخیر بسیار استفاده شده است. با وجود انعطاف پذیری بالای مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته در مدل سازی الگوهای خطی این مدل نمی­تواند الگوهای غیر خطی را خوب مدل سازی کند.

به دلیل مشاهده الگوهای غیرخطی در دنیای واقعی یک سری از مدل‌های غیرخطی مانند[4]ARCH GARCH,  [5]  ،[6]TGARCH  مطرح گردیدند. همگی این مدل‌ها، الگوهای غیرخطی بخصوصی­ را­ توضیح می‌دهند.

اما شبکه عصبی مجازی([7]ANN) توان و قدرت پیش‌بینی روابط غیرخطی را داراست و کاملاً انعطاف پذیر عمل می‌نماید. شبکه­های عصبی مصنوعی از عناصر عملیاتی ساده­ای ساخته می­شوند که به صورت موازی در کنار یکدیگر عمل می­کنند. این عناصر که از سیستم­های عصبی زیستی الهام گرفته شده­اند، در تلاش­اند که به صورت ناپارامتریک، مغز انسان را شبیه سازی نمایند. نكته حائز اهميت در استفاده از مدل شبکه عصبی وجود نتایج متفاوت برای روابط خطی است. برای مثال مارکهام[8] و راکس[9] اذعان داشتند عملکرد شبکه عصبی برای مساله‌های رگرسیون خطی وابسته به اندازه نمونه و سطح شوک (Noise) می‌باشد. [53]

از طرفي ماشین بردار پشتیبان (SVM)[10] به عنوان تکنیک نوین یکی از روش­های یادگیری ماشینی است که بر مبنای تئوری یادگیری آماری واپنیک[11] در دهه 90 میلادی توسط واپنیک و همکارانش ارائه گردید.  این روش از جمله روش‌های نسبتاً جدیدی است که در سال‌های اخیر کارایی خوبی نسبت به روش‌های قدیمی‌تر از جمله شبکه‌های عصبی پرسپترون نشان داده است. رگرسيون بردار پشتيبان اين عمل را با تابعي كه انحراف از مقدار واقعي در آن به ميزان كمتر از ɛ مجاز است، انجام مي­دهد.

همانطور که ذکر شد با وجود مزایای متعدد، شبکه های عصبی با محدودیت هایی از جمله مدل­سازی روابط خطی و همچنین نیازمند بودن به شمار بالای نمونه برای آموزش(به منظور انجام فرآیند یادگیری) مواجه می­باشد. اما چون دانستن خصوصیات داده­ها مبنی بر خطی و یا غیر خطی بودن در واقعیت کمی دشوار است و از طرفی به ندرت روابط کاملا خطی و یا کاملا غیر خطی مشاهده می­شود، بنابراین این ایده به ذهن می­رسد که ترکیب مدل خطی آریما با مدل­های غیر خطی شبکه عصبی پیشخور و ماشین بردار پشتیبان می­تواند باعث بهبود دقت پیش­بینی گردد.

در مدل ترکیبی سعی بر این داریم ابتدا روابط غیر­خطی در پسماندها را با استفاده از شبکه­ی عصبی و رگرسيون بردار پشتيبان شناسایی کرده سپس پسماندهای بدست آمده را به مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته اضافه کنیم. با این ترکیب، بخش خطی بوسیله‌ی مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و بخش غیرخطی بوسیله‌ی شبکه عصبي و رگرسيون بردار پشتيبان پیش‌بینی خواهد شد.

با عنايت به مطالبي كه ذكر شد اين سوال پيش مي­آيد كه کدامیک از مدل­های رگرسيون بردار پشتيبان، شبكه عصبي، خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و مدل­هاي تركيبي، با دقت بالاتر و خطاي كمتري توانايي پیش­بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران را دارد؟

1-3) ضرورت انجام تحقيق

پيش­بيني بازده شاخص يكي از مسايل بسيار مهم در بازارهاي مالي است كه توجه بسياري از فعالان بازار سرمایه و كارشناسان اين حوزه را در چند دهه­ي گذشته به خود جلب كرده است. اهميت اين موضوع از آن جا ناشي مي­شود كه پیش بینی در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم در زمينه­ي تصميمات سرمايه­گذاري، قيمت­گذاري اوراق بهادار و مشتقه­ها، مديريت ريسك، تدوين مقررات و سياستگذاري پولي است.

همواره پیش­بینی روند شاخص بورس یکی از چالش­های پیش­روی معامله­گران در بازارهای سرمایه بوده که این مساله به عنوان یک امر ضروری وکاربردی مطرح می­شود .البته باید پیش­بینی را مورد توجه قرار داد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به نتایج واقعی مشاهده شده خطای کمتری داشته باشد. بنابراین با وجود تمام این شرایط ما نیازمند مدلی هستیم که بتواند با خطای کمتری بازده شاخص کل بورس را که موضوع مورد بررسی در این تحقیق می باشد را پیش­بینی کند.

1-4) سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته

1) فنگ­پای و شنگ­ لین در سال2005 در مقاله ای تحت عنوان”ترکیب خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و رگرسیون بردار پشتیبان برای پیش بینی قیمت سهام”بیان کردند که ترکیب ­سری­های زمانی آريما و ماشین بردار پشتیبان،در مقایسه با مدل­های خودرگرسیومیانگین متحرک انباشته ­و ماشین بردار پشتیبان، معیارهای ارزیابی­میانگین ­قدرمطلق­ درصد خطا MAPE)) [12]و ریشه میانگین مربع خطا ( RMSE[13]) کمتری را نشان می­دهند.[55]

2) ژانگ و همکاران در سال 2012در مقاله ای تحت عنوان”ترکیب خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و رگرسیون بردار پشتیبان برای پیش بینی بارگذاری کوتاه مدت الکتریسیته” که به پیش­بینی مدیریت کارای سیستم نیرو می­پردازد، بیان نمودند که پیش­بینی سری­های زمانی از طریق مدل ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با هر يك از مدل­های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته  و رگرسیون بردار پشتیبان از دقت بیشتری برخودار است و معیارهای ارزیابی MAPE  و  RMSEکمتری را نشان می­دهد.[68]

3)ژانگ[14] (2003) در مقاله­ای تحت عنوان « پیش­بینی سری­های زمانی با استفاده از مدل­های ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و شبکه­ی عصبی»، اذعان داشت، با توجه به ماهیت خطی مدل خود­رگرسیو میانگین متحرک انباشته و غیرخطی شبکه­ی عصبی، پیش­بینی بخش خطی بوسیله­ی میانگین متحرک انباشته و پسماند غیرخطی بوسیله ی شبکه می­تواند منجر به افزایش دقت در پیش‌بینی شود.

وی از سه سری زمانی Sunspots، Lynx کانادا و نرخ مبادله­ی دلار آمریکا و پوند انگلیس و معیارهای میانگین مجذور خطا (MSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAD) برای آزمون این ادعا و ارزیابی دقت پیش­بینی بهره جست.[67]

نتایج این پژوهش دال بر موفقیت مدل ترکیبی نسبت به مدل­های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و شبکه­ی عصبی می­باشد.

4) فرجام نیا،ایمان (1384) در پایان نامه خود تحت عنوان “مقایسه پیش­بینی قیمت نفت توسط مدل­های شبکه عصبی و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته “با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دادند که شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت روزانه نفت خام میزان MSE[15] وSSE[16] کمتری را نسبت به مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته دارند. و با توجه به معیارهای ارزیابی فوق مشخص شد که شبکه های عصبی مصنوعی­عملکردی بهتر از مدل­های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته در خصوص پیش بینی قیمت های روزانه نفت خام دارند.در نتیجه می توان از مدل شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری دقیق برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی در کنار سایر روش­ها بهره جست. [17]

5)رمضانی،رضا (1383) در پایان نامه خود تحت عنوان” مقایسه عملکرد پیش بینی در مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (مورد مطالعه : تقاضای ماهیانه برق در ایران) “با استفاده از داده های مربوط به سال های 1370 تا سال  1381 ، برای هر کدام از مدل های شبکه عصبی مصنوعی وخود رگرسیو میانگین متحرک انباشته داده های سال­های 1380 و1381 به عنوان معیار ارزیابی انتخاب گردیده و در نهایت با توجه به پیش بینی های انجام گرفته توسط بهترین مدل از مدل های شبکه عصبی میزان MSE وMAPE کمتری را در پیش بینی انجام گرفته نسبت به مدل خود رگرسیو میانگین متحرک انباشته داشته است و با توجه به معیارهای ارزیابی فوق مشخص است که شبکه های عصبی مصنوعی عملکردی بهتر از مدل های خود رگرسیو میانگین انباشته درخصوص پیش بینی مقادیر سری زمانی دارند.[7]

6) هانسن[17] و نلسون[18] در مقاله ای تحت عنوان” شبکه ی عصبی و سری های زمانی سنتی و ترکیب هم افزا در پیش بینی‍‍‍ های اقتصادی” بعد از بیان کردن اهمیت پیش بینی درآمد مشمول مالیات اذعان داشتند عواملی مثل بحران مالی باالقوه می توانند موجب انحراف تحلیل­های مبتنی بر سری­های زمانی سنتی گردند .آنها اذعان داشتند در این موارد شبکه می تواند با معرفی الگوهای جدید این مدل­ها را اصلاح نماید و نتایج تحقیقشان حاکی بر موفقیت آن‌ها در ترکیب شبکه‌های عصبی مانند شبکه‌های Time –delay و شبکه‌های پس انتشار با مدل‌های سری زمانی سنتی بود. [39]

7) لئو،تانگ،سو[19] در مقاله‍ای تحت “عنوان ترکیب سری‍های زمانی و شبکه‍ی عصبی برای مدل‍های پیش‍بینی قابل اطمینان ” پیش‌بینی بهتر مدل ترکیبی نسبت به مدل سری‌های زمانی و شبکه‌ی عصبی در داده‍های دارای روند رشد را اذعان داشتند. [59]

1-5) فرضيه‌هاي تحقيق

1- عملكرد مدل تركيبي شبكه عصبي پيشخور – خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته از مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته بهتر است.

2- عملكرد مدل تركيبي شبكه عصبي پيشخور –  خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته از مدل شبكه عصبي پيشخور بهتر است.

3- عملكرد مدل تركيبي رگرسیون بردار پشتیبان – خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته از مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته بهتر است.

4- عملكرد مدل تركيبي رگرسیون بردار پشتیبان – خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته از مدل رگرسیون بردار پشتیبان بهتر است

5- بین عملکرد مدل تركيبي خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته –شبكه عصبي پيشخور( FFNN)[20] با مدل تركيبي خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته  – رگرسیون بردار پشتیبان اختلاف معناداری وجود دارد.

[1]– Autoregressive Integrated  Moving Average

[2] -Universal

-2 Support vector regression

[4] -AutoRegressive conditional heteroskedasticity

[5]– Generralized autoregressive conditional heteroskedasticity

[6] -Threshold Generralized autoregressive conditional heteroskedasticity

-Artificial Neural Network 4

5-Markham

[9] – Rakes

[10]-Support vector machine

[11]-vapnik

[12]– Mean absolute percentage error

-Root mean square error2

Zhang – [14]

Mean squre error-[15]

Sum squared error -[16]

[17] – Hansen

[18] – Nelson

[19] – Su,Tong,Leou

[20]– Feed Forward Neural Network

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122