پايان نامه تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 164 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و تعاریف
1-1. بیان مسأله    2
1-2. ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق    2
1-3. اهداف تحقيق    2
1-4. سؤال‌های تحقيق    3
1-4-1. سوال اصلی    3
1-4-2. سوال‌های فرعی    3
1-5. پيشينه تحقیق    3
1-6. شرح روش تحقیق    4
1-7. جامعه آماری    4
1-8. تعاریف    5
1-8-1. انواع ادبی    5
1-8- 2. موضوع    6
1-8-3. مکتب وقوع و واسوخت    6
1-8-3-1. خاستگاه مکتب وقوع    8
1-8-3-2. ویژگی‌های شعر وقوعی    8
1-9. زندگی، آثار و ویژگیهای شعر وحشی بافقی    9
1-10. اوضاع ادبی و اجتماعی عصر شاعر    14
فصل دوم: موضوعات دینی در شعر وحشی بافقی
2-1. توحید    17
2-1-1.آغاز منظومه‌های وحشی با نام خداوند    19
2-1-2. بر شمردن اوصاف الهی    20
2-1-3. نیایش پروردگار    21
2-1-4. لطف پروردگار    23
2-1-5. ولایت مطلق پروردگار    24
2-1-6. بی نیازی خداوند    25
2-2. نبوت    26
2-2-1. نعت رسول اکرم (ص)    26
2-2-2.شرع رسول اکرم (ص)    27
2-2-3. عزت و شکوه پیامبر (ص)    28
2-2-4. معجزات پیامبر    29
2-2-4-1. معراج پیامبر    29
2-2-4-2. شقالقمر    32
2-2-4-3. سایه نداشتن پیامبر    32
2-3. امامت    32
2-3-1. منقبت    33
2-3-2. منقبت امام علی (ع)    34
2-3-3. منقبت امام زمان (عج)    38
2-3-4. منقبت امام هشتم (ع)    40
فصل سوم: موضوعات فردی در شعر وحشی بافقی
3-1. عشق    43
3-1-1. عشق حقیقی    45
3-1-2. عشق مجازی (عشق زمینی)    52
3-1-2-1. عشق درد بی درمان است    53
3-1-2-2. عشق و دیوانگی    54
3-1-2-3. عشق و بی عزتی    55
3-1-2-4. بی پایانی عشق    55
3-1-2-5. عقل و عشق    56
3-1-2-6. عشق و رسوایی    56
3-2. عاشق    57
3-2-1. پستی و بلندی مقام عاشق    57
3-2-2.عاشق اندوهگین و فراغ زده است    58
3-2-3. عاشق بیاختیار و مطیع است    59
3-2-4. عاشق وفادار است    60
3-2-5. عاشق به وصال رسیده است    61
3-2-6. عاشق در حال التماس است    62
3-2-7.  عاشق در حال تهدید به ترک معشوق است    62
3-2-8. عاشق دلزده و پشیمان از عشق ورزی به معشوق  است    64
3-2-9. عاشق مغرور است    65
3-2-10. عاشق خوار و بی اهمیت است    66
3-3. معشوق    67
3-3-1. ویژگی‌های جسمی و ظاهری معشوق    70
3-3-1-1. غمزه    70
3-3-1-2. ابرو    71
3-3-1-3. چشم    71
3-3-1-4. قد    72
3-3-1-5. رخسار    73
3-3-2. جنسیت معشوق    74
3-3-2-1. معشوق زن    74
3-2-2-2. معشوق مرد    74
3-3-2-3. معشوق کم سن و سال    75
3-3-2-4. ویژگی‌های رفتاری معشوق    76
3-3-3-1. بی وفا    76
3-3-3-2. بی توجه    77
3-3-3-3. پاکدامن    79
3-3-3-4. تند خو    80
3-3-3-5.  بی رحم و جفاکار    81
3-3-3-6. معشوق متوجه به غیر    82
3-3-4. بی اهمیت و بی اعتبارشدن معشوق    83
3-4. عرفان    84
3-5.  مرثیه    87
3-6. شکواییه    91
3-6-1. شکایت از روزگار    92
3-6-2. شکایت از زندگی پر درد و رنج    93
3-6-3. شکایت از بیتوجهی ممدوحان    94
فصل چهارم: موضوعات اجتماعی در شعر وحشی بافقی
4-1. مدح    97
4-1-1. مدح غياث‌الدين محمد ميرميران    98
4-1-2.در مدح شاه تهماسب صفوی    103
4-1-3. در مدح عبدالله خان اعتمادالدوله    105
4-1-4. در مدح شاهزادهی آزاده شاه خلیل اللّه    106
4-1-5. مدح خان احمد    107
4-1-6. مدح ولی سلطان    108
4-1-7. مدح عباس بیگ گردون قدر    109
4-1-8. مدح بکتاش بیگ حکمران کرمان    110
4-2. انتقاد    113
4-2-1. انتقاد از زاهدان ریایی    113
4-2-2. انتقاد از ریاکاران    114
4-2-3. انتقاد از یاران ریایی    114
فصل پنجم: موضوعات ادبی
5-1.  طنزو هجو در دیوان وحشی    117
5-1-1. هجو ده بافق    119
5-1-2. هجو خر گدا    119
5-1-3. هجو خواجه    119
5-1-4.هجو مطبخ خواجه    120
5-1-5. هجو غضنفر گله جاری    120
5-1-6. هجو کیدی    120
5-1-7. هجو ملا فهمی    121
5-1-8. حروف شراب    121
5-1-9.  استر گرسنه    121
5-1-10.  مانده‌ي بابا    122
5-1-11.ستور فقیر    122
5-2. مفاخره و خودستایی    122
5-2-1. تفاخر به معروف بودن  شعرش    123
5-2-2.  تفاخر به قانع بودن    124
5-2-3. تفاخر به قدرت شاعری    124
5-2-4.  تفاخر به یگانه بودنش    126
5-3.  وصف    126
5-3-1. وصف مرغزار    127
5-3-2. وصف غار    127
5-3-3. وصف کاخ میرمیران    127
5-3-4. وصف اسب امام علی    128
5-3-5. وصف فصل بهار    128
5-3-6. وصف شب    129
5-3-7. وصف جمال    129
5-3-7-1. وصف جمال امام علی (ع)    129
5-3-7-2. وصف جمال میر میران    130
5-3-7-3. وصف جمال شاهزادهی آزاد شاه خلیل الله    130
5-3-7-4. وصف معشوق    131
5-3-7-5.  وصف شاهزاده منظور    131
فصل ششم: موضوع اخلاقی
6-1.پند و موعظه    134
6-1-1. توصیه به تواضع و فروتنی    135
6-1-2. نکوهش کبر و غرور    135
6-1-3. نکوهش حرص و طمع    136
6-1-4. نکوهش گفتن راز    137
6-1-5. نکوهش حسد ورزی    138
6-1-6. توصیه به قانع بودن و دوری از زیاده خواهی    138
6-1-7. ستایش علم و دانش    139
6-1-8. توصیه به خاموشی و سکوت و نکوهش زیاده‌گویی    139
6-1-9. اغتنام فرصت    139
6-1-10. نکوهش تنهایی و توصیه به یار وفادار گُزیدن    140
6-1-11. جهان سرای جهان سرای مکافات است    140
6-1-12. نکوهش مال اندوزی    141
نتیجه‌گیری    142
منابع و مآخذ    145

منابع و مآخذ

اسدی پور،بیژن وصلاحی،عمران؛طنزآوران امروز ایران،تهران:مروارید،چاپ دوم،1356.

آشوری، بی­نا، توحید،   تهران: چاپ مشعل آزادی، غدیر، 1378.

اژدرفایقی، سعیده دعبل و محتشم؛ سرآمد مرثیه سرایان، شماره 288، 1389،  پایگاه مجلات تخصصی نور.

افراسیاب پور، علی اکبر؛ زیبایی پرستی در عرفان اسلامی، تهران: طهوری، 1380.

امین، سید حسن؛خود ستایی و مفاخره در شعر فارسی،  مجموعه‌ی مقالات، نشریه‌ی داخلی، شماره‌ی 64، 1388.

انوشه، حسن؛ فرهنگنامه ادب فارسی(گزیده اصطلاحات و موضوعات ادب فارسی)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 7، 1381.

امامی، نصرا…؛ مرثیه‌سرایی در ادبیات فارسی. بی‌جا: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1369.

ايزي، ليلا ؛مقايسه‌ي خلد برین  وحشي بافقي با مجمع الابكار عرفي شيرازي از ديدگاه صورخيال، پايان‌نامه فوق ليسانس، دانشگاه الزهراء، تهران: ايران،1390.

باباصفری، دکتر علی اصغر؛ نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبک‌های شعری، مجلة گوهر گویا، شمارة 2، 1386.

بابافغانی شیرازی، لطفعلی بیک؛ دیوان اشعار، به کوشش احمد سهیلی خوانساری، تهران: اقبال، 1385.

براون، ادوارد؛ تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر، ترجمه بهرام مقدادی، چاپ دوم، تهران: مروارید، 1375.

ترابی، علی اکبر؛جامعه شناسی هنر و ادبیّات، (مثلّث هنر)، انتشارات فروغ آزادی، 1379.

تمیمی،  عبد الواحد؛ غرر الحكم و درر الكلم ،ترجمه: سيّد هاشم رسولى محلاّتى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۸ش .

تنکابنی، فریدون؛ اندیشه و کلیشه،   جهان کتاب، 1375.

جعفري قريه‌علي، حميد؛ وقوع‌سرايي وحشي بافقي در غزل، نشريه زبان و ادبيات فارسي دانشكده علوم انساني، دانشگاه سمنان، 22، 45، 1387.

جعفريان، رسول؛   صفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياست  ، قم: پژوهشكدة حوزه و دانشگاه، 1379.

جلوداري، يونس؛ تحليل موضوعي ديوان ابن‌حسام خوسفي،   استاد راهنما دکتر رحمان ذبیحی، پايان‌نامه فوق ليسانس، دانشگاه ايلام، ايران. 1390.

چمن آرا، فاطمه؛ تحليل موضوعي ديوان سيف فرغاني، استاد راهنما دکتر رحمان ذبیحی،  پايان نامه‌ي فوق ليسانس، دانشگاه ايلام، ایران. 1391.

حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ اول، قم:مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، 1409ق.

حلبی، علی اصغر؛ مبانی عرفان و احوال عارفان،   تهران: انتشارات اساطیر،1364.

خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی نجار؛ دیوان خاقانی شروانی،   بامقابله وتصحیح و مقدمه وتعلیقات ضیاء الدین سجادی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات زوار، 1385.

خطیبی و دیگران، محمد؛  فرهنگ شیعه، تهران: زمزم هدایت، 1385.

خليلي، نسيم؛ نقش قهوه‌خانه‌ها در بستر سازي فرهنگ عصر صفوي،  مجموعه مقالات ادبيات، گردهمايي مكتب اصفهان، جلد اول، تهران:  فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، 1378.

داد، سیما؛ فرهنگ اصطلاحات ادبی، واژه نامه‌ی مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی به شیوه‌ی تطبیقی و توضیحی، چاپ سوم، تهران: مروارید، 1378.

دو فو شه کور، شال هانري، اخلاقيات، ترجمه: امير معزي، محمّدعلي، و روح­بخشان، عبدالمحمّد، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهي، 1377 .

عنصری بلخی،  دیوان عنصری بلخی، به تصحیح محمد دبیر سیاقی، چاپ دوم،   انتشارات کتابخانه سنائی، 1363.

دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، زیر نظر محمد معین و دکتر سیّد جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران، 1377.

ذوالفقاری، حسن؛بابا فغانی و مکتب وقوع، هلال، سال ششم، شماره‌ی سی و سوم،    1369.

رازی، نجم الدین ؛  رساله عشق و عقل، ج2، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1352.

رادمنش، سید محمد؛ آشنایی با علوم قرآنی، تهران :جامی، 1384.

راستگو، سیّد محمد؛ تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی، چاپ سوم،     تهران: سمت، 1383.

رضایی، عربعلی؛ واژگان توصیفی ادبیات، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1382.

رستگار فسایی،منصور؛مباحثی درشعر کهن و نو فارسی،شیراز:نوید،1372.

چکیده

تنوع موضوعی از ابتدای شکل گیری ادب فارسی به اشکال گوناگون وجود داشته است و هر چه از آغاز شعر فارسی مي‌گذرد بر وسعت و عمق آن افزوده مي‌شود و باید گفت که در قرن دهم  نیز مانند قرن‌هاي پیش از آن شاعران از موضوعات دینی چون توحید و نعت پیامبر(ص) گرفته تا عشق و عرفان طبع آزمایی کرده‌اند وحشی بافقی یکی از شاعران بزرگ مکتب وقوع و مبدع طرز واسوخت در این قرن است و به دلیل اینکه ویژگی شعر مکتب وقوع تغییر در معانی شعری است ما نیز، ابتدا ضمن مطالعه‌ی دقیق دیوان وحشی بافقی تمامی ابیاتی که در حوزه‌ی موضوعات شعری مطرح بود را استخراج و یادداشت برداری کردیم و بعد موضوعات شعری به پنج دسته شامل موضوعات دینی، فردی، اجتماعی، ادبی، اخلاقی تحلیل وطبقه بندی شد. وحشی بافقی در اشعارش مضامین اخلاقی و حکمت آمیزی مانند گذرا بودن عمر، غنیمت شمردن فرصت، بی وفایی دنیا و… را بازگو می‌کند، و یکی از مهمترین ویژگی‌هاي شعر وحشی این است که عشق در اشعار  او جلوه خاصی دارد. در جهان عشق و عاشقي، سخنش سوز و گدازي دارد و در درونش عشقي آتشين مي‌جوشدوبه همین دلیل تمام جهان را طُفيلِ وجود عشق مي‌داند.

واژه‌های کلیدی: وحشی بافقی، تحلیل موضوعی، مکتب وقوع، مکتب واسوخت.

فصل اولکلیات و تعاریف

1-1. بیان مسأله

قرن دهم در تاريخ ادبيات فارسي بسيار حائز اهميت است؛ زيرا از يك طرف شاعران چيره‌دستی چون وحشي، محتشم، بابافغاني و غيره در اين قرن ظهورکرده‌اند و از طرف ديگر اشعار زيبا و دل‌انگيزي با موضوعات شعري متنوع در اين قرن سروده شده، شعر اين قرن حد واسط بين سبك عراقي و هندي است و در واقع پيدايش مكتب وقوع در اين قرن بوده است. که بيشترين تغييرات و دگرگوني‌ها در موضوعات شعري بعد از سبك عراقي در اين دوره بوده است و مضامين و مسائلي در آن مطرح است كه از جهت روان‌شناختي و جامعه شناختي حائز اهميت هستند. وحشي بافقي يكي از برجسته‌ترين غزل‌سرايان اين قرن است كه شيوه­ی جديدي در مكتب وقوع با نام «مكتب واسوخت» به وجود آورد. كه مفادشعر آن اعراض از معشوق باشد.  او پیرامون اکثر موضوعات شعری مانند توحید، منقبت، مرثیه، عشق، عرفان و … شعر سروده است، شالوده‌ي اصلی غزل‌ها و مثنوی‌هاي او عشق است وهنگامی که از عشق سخن مي‌راند گویی  سوز و گذار حاصل از عشق را در وجود خود درک کرده است . وبه همین دلیل ما شعر او را  به عنوان یکی از شاعران بزرگ این قرن از جهت موضوعی بررسی و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی کنیم.

1-2. ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

وحشي بافقي يكي از غزل سرايان بزرگ و برجسته‌ي مكتب وقوع و واسوخت است و از آنجايي كه مهم­ترین ویژگی شعر مكتب وقوع و واسوخت به نوعي تغيير در موضوعات شعري است؛ لذا ضروري است موضوعات ديوان وحشي بافقي به عنوان يكي از برجسته‌ترين شاعران اين مكتب تجزیه و تحليل گردد تا  خواننده شناخت بهتری را نسبت به موضوعات شعري این شاعر بزرگ حاصل کند.

1-3. اهداف تحقيق

كلي‌ترين اهداف اين پژوهش عبارتند از:

1- شناساندن بهتر شخصيت شعري وحشي بافقي

2- استخراج، دسته‌بندي و تحليل موضوعات رايج در اشعار وحشي بافقي و بررسي توانمندي‌هاي او در بيان موضوعات متنوع شعري

3- آشنايي بيشتر با شعر مكتب وقوع و واسوخت و موضوعات شعري آن‌ها

4- شناخت جامعه‌ي عصر شاعر و انعكاس رويدادهاي آن در شعر وحشی بافقی

1-4. سؤال‌های تحقيق

اصلي‌ترين سوال‌هايي كه اين پژوهش به دنبال جوابگويي به آن‌ها است عبارتند از:

1-4-1. سوال اصلی

بسامد موضوعات مختلف در شعر وحشي بافقی چگونه است؟

1-4-2. سوال‌های فرعی

1- اصلي‌ترين درون مايه‌ي شعر وحشي بافقي چيست؟

2- كدام يك از موضوعات مطرح در شعر وحشي بافقي برگرفته از زندگي اوست و جنبه‌ي شخصي دارد؟

1-5. پيشينه تحقیق

از آنجايي كه وحشي بافقي يكي از برجسته‌ترين غزل‌سرايان قرن دهم هجري و از پايه گذاران مكتب وقوع و واسوخت است لذا برای آشنایی بهتر ویژگی‌هاي شعری این مکتب و بعضی از ویژگی‌هاي شعر وحشی از آثاری چون «مکتب وقوع در شعر فارسی» از احمد گلچین معانی (گلچین معانی، 1374)، «سبك‌شناسي شعر» از سيروس شميسا، (شمیسا، 1379)  ،« درباره ادبيات و نقد ادبي» از خسرو فرشيدورد (فرشيدورد، 1378)، «آفاق غزل فارسي» از داريوش صبور (صبور،1384)، «سير غزل در شعر فارسي» از سيروس شميسا (شميسا،1376) ،«سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو» از محمد غلامرضایی (غلامرضایی، 1381)، مي‌توان نام برد و برای آشنایی با شرح حال و آثار وحشی مي‌توان از آثاری چون، «تاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان پارسي از آغاز سده دهم تا ميانه سده­ی دوازدهم هجري» از ذبيح‌الله صفا (صفا، 1378)، «تذکره‌ي میخانه» از ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی به اهتمام احمد گلچین معانی (1367) « تذکره‌ي ریاض الشعرا  از علی قلی واله داغستانی به مقدمه و تصحیح سید محسن ناجی نصرآبادی (1384)، « تذکره‌ي ریحانه الادب تالیف محمد علی مدرس تبریزی »(1374) و « تذکره‌ي آتشکده از لطفعلی خان آذر بیگدلی» (1377) مي‌توان  نام برد  و همچنين پايان‌نامه‌هايی در مورد تحليل موضوعي شعر شاعران ديگر و هم در مورد جنبه‌هاي ديگر شعر وحشي بافقي نوشته شده است كه از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به «تحليل موضوعي ديوان ابن حسام خوسفي» از يونس جلوداري (جلوداري،1390)، «مقايسه‌ي خلد برين وحشي بافقي با مجمع الابكار عرفي شيرازي از ديدگاه صورخيال» از ليلا ايزي (ايزي،1390) و «تحليل موضوع ديوان سيف فرغاني» از فاطمه چمن آرا (چمن آرا،1391) اشاره كرد. همچنين مقالاتی در مورد جنبه‌هاي مختلف شعر وحشي بافقي نوشته شده است كه از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به مقاله‌ي «وقوع سرايي وحشي بافقي در غزل» از حميد جعفري قريه‌علي (جعفري قريه‌علي،1387) اشاره كرد. تا آنجا كه نگارنده جستجو نموده است هيچ تحقيق مستقلي تاكنون به «تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي» نپرداخته است و اين تحقيق ظاهراً اولين كار در زمينه‌ي مورد نظر است.

1-6. شرح روش تحقیق

در يك پژوهش علمي براي رسيدن به پاسخ پرسش‌ها، روش‌های متعددي برگزيده می‌شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی – توصیفی و بر پایه‌ی منابع کتابخانه‌ای و گردآوری مطالب به صورت فیش برداری است. بدین ترتیب که ابتدا ضمن مطالعه‌ی دقیق دیوان وحشی بافقی، تمامی ابیاتی که در حوزه‌ی موضوعات شعری مطرح بود استخراج و یادداشت برداری شد پس ضمن طبقه بندی موضوعات شعری از قبیل توحید، نعت، منقبت، انتقاد اجتماعی، مرثیه، عرفان، عشق و … به تحلیل آن‌ها پرداخته می‌شود.

1-7. جامعه آماری

با توجه به این که روش تحقیق در حیطه علوم انسانی و به خصوص زیر مجموعه ادبیات بر مبنای مطالعه و کار کتابخانه‌ای است در این تحقیق نیز جمع آوری مطالب با استفاده از روش فیش برداری انجام می‌شود همچنین روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اشعار وحشی بافقی را شامل می­شود. در اين تحقيق، نگارنده بر آن است تا با شرح و تفسير موضوعات شعر وحشی، آن را براي خواننده بازگو نمايد و سپس افکار و ایده‌های وحشی را در هرکدام از موضوعات شعری باز شناسد؛ بنابراین گستره‌ی تحقيق در اين پژوهش، اشعار وحشی بافقی است كه لازم است، تمام ابيات آن با دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

1-8. تعاریف

با توجه به اینکه تعدادی از موضوعات شعری مورد بررسی در دیوان وحشی مانند مفاخره و خودستایی و شکواییه، به انواع ادبی نزدیک است و از آنجا که تا کنون تحقیق مستقلی در خصوص انواع ادبی و موضوعات و مضامین شعر صورت نگرفته که بتوان تفاوت خاصی بین آن‌ها قائل شد، لازم شد تا در این بخش تحقیقی هرچند اجمالی در خصوص تقسیم شعر از نظر معنی، ماهیت و اغراض آن صورت گیرد.

1-8-1. انواع ادبی

شاعران با بهره گیری از قریحه خدادادی و آمیختن با عقاید و افکار و تجربیات و نیز علوم مختلف آثار منظومی را خلق کرده‌اند که مشتمل بر موضوعات گوناگون است و از اهداف این طبقه بندی بررسی انواع موضوعات در شعر است. صاحب نظران در طول ادوار مختلف، آراء و عقاید خاصی داشته اند؛ ارسطو معتقد است که یکی از خاستگاه‌هاي شعر تقلید است و اغراض شعر را به کمدی و حماسه تقسیم بندی کرده است. ( زرین کوب، 1369: 30-117) با توجه به اینکه در نظریه‌ي انواع ادبی که مفهوم نوع بعد از ظهور نویسندگان بزرگ دگرگونی مي‌پذیرد مي‌توان گفت:« که انواع در اعصار مختلف دستخوش تغییر مي‌شوند؛ چنانکه حماسه در شاهنامه با حماسه پیش از آن فرق مي‌کند و با مفهوم غزل در سبک خراسانی با مفهوم غزل در سبک عراقی متفاوت است و یا غزلی که در دیوان حافظ دیده مي‌شود در دیوان سعدی نیست؛ و از این رو مي‌توان گفت که شاعران صاحب سبک از آن جا که با ذهن و زبان رفتاری خاص دارند در چهارچوب نوع تصرف مي‌کنند تودوروف مي‌گوید هر اثر ادبی ژانر خود را دگرگون مي‌کند»( شمیسا، 1389: 19) سابقه‌ي انواع ادبی در تاریخ ادبیات ملل به گذشته‌هاي  دور برمی گردد  شمیسا مي‌گوید: این سابقه ( به آثار ارسطو و هوراس رومی Horace مي‌رسد . در فن شعرانان، حماسه و تراژدی دو نوع عمده‌اند . البته ارسطو از انواع دیگر هم نام مي‌برد و بین نمایش drama و حماسه و غنا فرق مي‌گذارد . هر چند ارسطو از ادبی غنایی Lyric  بحث نمی کند ولی به طور کلی مي‌توان گفت که در نزد قدمای غرب انواع ادبی عبارت بودند از: 1- حماسه Epic 2- غنایی Lyric 3- نمایشی dramatic  که خود بر دو نوع است: سوگنامه یا تراژدی tragedy و شادی نامه یا کمدی  comedy(همان: 2-31) .

با توجه به آنچه گفته شد مفاهیم شعر بسته به سبک شاعران متفاوت است و نمی توان شعر را به اقسام گفته شده تقسیم بندی و منحصر کرد. بسیاری از محققان سطح فکری و معنایی شعر را به قسمت‌هاي مختلفی تقسیم کرده‌اند که از آن جمله تقسیم بندی موتمن این گونه است: « مدح، رثا، مصف، تصوف، شعر اخلاقی، شعر فلسفی، شعر روایی، غزل، حمزیه، مناظره، حسب حال، حماسه و مفاخره، شکوی، اعتذار، هجا و مطایبه، لغز و معما، ماده تاریخ و … ( مؤتمن، 1364: 10-9).

1-8- 2. موضوع

موضوع در شعر فارسی ارزش و اهمیت بالایی دارد، چرا که موضوع پایه و اساس ذهن شاعر را نمایش می­دهد. «موضوع اندیشه کلی است که زیربنای داستان یا شعر قرار می­گیرد» (داد، 1378: درونمایه)

و مي‌توان گفت موضوع در شعر فارسی از اهمیت بسیاری برخوردار است « موضوع اندیشه‌ي کلی است که زیر بنای داستان قرار مي‌گیرد » ( داد، 1378:   373) در تعریف موضوع آورده‌اند « موضوع اثر، مطلب یا مطالبی است که در اثر عمدتاً درباره‌ي آن بحث شده است، ممکن است اثری یک موضوع اصلی با مضمون متفاوت  باشد و در تعریف مضمون گفته‌اند « مضمون عبارت از فکر اصلی و مسلط در هر اثر است و درونمایه‌ي هر اثری جهت فکری و ادراکی نویسنده اش را نشان مي‌دهد » ( داد، 1378: ذیل درونمایه) موضوع پایه و اساس ذهن نویسنده را شامل مي‌شود که تفاوت آن با مضمون به طور واضح مشخص نشده است و در واقع مي‌توان گفت موضوع بن مایه‌ي اصلی ذهن نویسنده است که دور از تکلف بر زبان نویسنده جاری مي‌شود. و لازم به ذکر است که بگوییم اگرچه برخی از موضوعات شعر وحشی بافقی جزء انواع ادبی است اما در این پژوهش نگاه نگارنده به تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی است.

1-8-3. مکتب وقوع و واسوخت

استادگلچین معانی در مورد مکتب وقوع مي‌گوید:»در ربع اول  قرن دهم مکتب تازه ای درشعر فارسی به وجود آمد که غزل را از صورت خشک وبی  روح قرن نهم هجری  بیرون آورد وحیاتی تازه بخشید  ودر نیمه دوم همان قرن به اوج کمال خود رسید وتا ربع اول قرن  یاز دهم  ادامه داشت . این مکتب تازه را که برزخی است میان شعر دوره‌ي تیموری وسبک معروف هندی «زبان وقوع»گویند».(گلچین معانی،1374: 3).

مکتب وقوع و واسوخت در اوایل قرن دهم به وجود آمد و حدود صد سال جریان داشت. شاعران این دوره عمدتاً غزل پردازند. «در قرن دهم، دو جریان شعری وجود داشت:یکی همان شعر لطیف و فصیح و روان بابافغانی بود که به صورت طبیعی شعر حافظ را به لحاظ رقت معانی و ظرافت به سوی سبک هندی می‌کشاند و دیگری مکتب وقوع است که نخست حاصل چاره اندیشی شاعران، جهت تغییر سبک و رهایی از مخمصه تقلید و ابتذال بود؛ اما نهایتاً راه به جایی نبرد و ثانیاً بازتاب طبیعی محیط اجتماعی قرن دهم بود» (شمیسا،1379: 270).

دکتر شمیسا در مورد مکتب وقوع می‌گوید: این شیوه، چاره‌ای بود که پاره‌ای از شاعران برای رهایی از قید ابتذال و تکرار اندیشیده بودند، تا بدین حربه شعر اندکی از بند جنبه‌های انتزاعی رها شده و قامت خم شده‌اش در زیر بار سنن ادبی با ساده گویی‌ها راست گردد. از این رو حقیقت گویی آن هم صرفاً بین دو قهرمان اصلی اشعار عشقی یعنی عاشق و معشوق رواج یافت که یکی از جنبه‌های این واقع گرایی انعکاس عشق بازی‌های برخی از شعرا در ارتباط با معشوق مذکر است (همان: 270) .

واسوخت در حقیقت نوعی وقوع گرایی و منشعب از آن است و به شعری اطلاق می‌شود که مفاد آن اعراض عاشق از معشوق است، این شیوه در هندوستان بسیار مورد توجه واقع شد و تا مدت وقوع می‌پیوست به نظم در آورد و در نظم آن به تعابیر قالبی و به اصطلاح پیش ساخته دست نمی‌یازد و شعر خود را با زبانی قابل فهم و عاری از پیرایه‌های لفظی و معنوی و اغراق می‌پردازد. در این مکتب دیگر جناس لفظی و معنوی، ارسال مثل، رد العجز الی الصدر، ایهام و ابهام و امثال آن وجود ندارد و بلکه در آن زبانی ساده و صریح به کار می‌رود زبان حال گوینده و بیان واقع است (گلچین معانی، 1374: 7).

وقوع گویی از همان ابتدا دچار تکرار و ابتذال گردید و لازم آمد تا دوباره راهی برای نو آوری یافته شود. شیوه‌ی فرعی در مکتب وقوع پیدا شد که به آن «واسوخت» می‌گفتند. واسوختن در نزد فارسی زبانان هند به معنی اعراض و روی برتافتن بود. شعر واسوخت هم شعری است که در آن بر خلاف سنت شعری غزل، عاشق از معشوق روی بر می‌تابد و دیگر ناز او را نمی‌خرد و به سراغ معشوق دیگری می‌رود. مبدع این طرز وحشی بافقی است (شمیسا،1379: 272).با مطالعه در مورد مکتب واسوخت می‌توان گفت: شاعران مکتب واسوخت برای رهایی از یکنواختی و تکرار و این که تنوعی را در شعر به وجود بیاورند که شعر جذابیت و گیرایی بهتری پیدا کند بیشتر به سراغ وصف کردن معشوق مرد رفته‌اند وباید گفت در شعر این شاعران معشوق زن چون پادشاهی است که بنا به دلایلی از حکومت عزل شده و دیگر مورد توجه و ستایش اطرافیان قرار نمی‌گیرد و از ارج و قرب گذشته برخوردار نیست.

-8-3-1. خاستگاه مکتب وقوع

مصحّح و محقّق اشعار بابافغانی، ضمن این که به وقوع گویی در اشعار بابا و گرایش شاعران پس از وی به این شیوه اشاره دارد، وحشی، نظیری، ولی دشت بیاضی، ضمیری اصفهانی، میلی، حکیم شفایی، عرفی و محتشم را که از شاعران مکتب وقوع هستند، پیروان بابافغانی معرفی می‌کند که بهتر از دیگران، از عهده برآمده‌اند (بابافغانی شیرازی، 1385 ). هر چند در حقیقت موجد وقوع گرایی در قدیم سعدی و امیر خسرو دهلوی بوده‌اند؛ ولی در آن زمان میدان وقوع گویی چندان وسیع نبوده است؛ اما در قرن دهم بابافغانی شیرازی وقوع گویی را رونق بخشید و با غزلیاتی که اغلب یک آهنگ و یک دست و با معانی و الفاظ ساده سروده شده بود، واقعیات عشق و عاشقی را بیان کرده بود و شاعران دیگری چون وحشی بافقی، نظیری نیشابوری، ولی دشت بیاضی، ضمیری اصفهانی، میرزا قلی میلی، حکیم شفایی، عرفی شیرازی، محتشم کاشانی، شرف جهان قزوینی و دیگران با روی آوردن به این شیوه شهرت فراوانی یافتند و در این میان وحشی بافقی بیشترین شهرت و اقبال را یافت و در عین حال سبک واسوخت را ابداع نمود و این شیوه را در زمان خود رونق بخشید (گلچین معانی، 1374: 5).

1-8-3-2. ویژگی‌های شعر وقوعی

دکتر شمیسا بر آن است که در حقیقت می‌توان شعر مکتب وقوع را از سه نظر بررسی کرد :

1- از لحاظ زبانی: زبانی که نه مثل زبان سبک عراقی فصیح و بلیغ است و نه مثل زبان برخی از شاعران هندی عامیانه، اما کلاً بی توجهی به زبان و ورود لغات عامیانه و عدم توجه به درستی جملات و ترکیبات در آن مشهود است. صراحت و سادگی بیان توأم با لحن محاوره‌ای یا کوچه بازاری و همچنین کاهش صنایع ادبی در شواهد مختلف اشعار بابافغانی وحشی و پیروانش مشهود است.

2- از لحاظ فکری: مبتنی بر بیان مطالب جزیی و حالات عاشق و معشوق در ماجراهای عاشقانه است در اجتماعی که عاشق و معشوق آزادانه یکدیگر را نمی‌دیدند و در مجالس هر حرکت آنان در نظر دیگری جنبه رمزی داشت و پای رقیبان هم در میان بود، لذا معشوق باید مذکر باشد.

مضامین مشترک همان بیان حرف و حدیث‌ها و رفتارهای واقع‌گرایانۀ عاشق و معشوق زمینی مکتب وقوع است. حرکات و سکنات و اداهای نازآلود و خجولانه و ملیحانه، سخنان ناخوشایند، وعده‌های خلاف و عهد شکنی‌ها، آزارهای گونه گون و توجّه به رقیب از جمله نقش‌هایی است که معشوق وقوعیان بازیگر آن است. مقام عاشق در این سبک که گاهی در حد سگ تنزل می‌یابد، آزار طلبی‌ها، تحمّل آزارها، و حسادت‌های عاشق به موقعیت‌هایی که معشوق با اغیار یا رقبا دارد هم از رفتارها و حالاتی است که عاشق شعر وقوعیان عهده دار آن است.

3- از نظر ادبی: ساده است و چندان از بدیع و بیان استفاده نمی‌کند مگر از صنایع عادی و مستعمل بدیعی و تشبیهات و استعارات تکراری، قالب مسلط غزل است و ترکیب بند هم رایج است. شعر این دوره از رده اشعار ساده و روان شعر فارسی است و در مقابل شعر دشوار و مبهم (شمیسا، 1379: 1-280).

1-9. زندگی، آثار و ویژگی­های شعر وحشی بافقی

در مورد نام وحشی بافقی اطلاعات دقیقی موجود نیست برخی از تذکره‌ها مانند تذکره‌ی شعرای یزد او را کمال الدین و از شاگردان شرف الدین علی بافقی دانسته‌اند (یزدی، 1382: 37) و بعضی دیگر مانند نویسنده‌ی تذکره‌ی میخانه نام وحشی را شمس‌الدین محمد ذکر کرده‌اند و علت تخلص او به وحشی را آن دانسته‌اند که ابتدا این تخلص از آن برادر مرحوم او بوده است و پس از فوت او وحشی این تخلص را برگزیده است (قزوینی، 1367: 182) مخفی نماند که وحشی از اهل بافق یزد بوده و در ذریعه، قاموس الاعلام، تذکره‌ی نصرآبادی، تاریخ مفصل ایران تألیف عبدالله رازی، ریحانه الادب، عالم آرای عباسی، جامع مفیدی مخصوصاً مؤلف آتشکده‌ی یزدان بنابر تحقیقی که درباره‌ی وحشی نموده می‌نویسد که وحشی یزدی بوده و کرمانی بودن او غلط مشهور، بلکه بافقی بودن او که مسلم است، منافی کرمانی بودن اوست و اینکه برخی او را به اشتباه کرمانی گفته‌اند، همانا منشاء اشتباه نام وطن وحشی است، زیرا وحشی از اهل بافق است و بافق از توابع یزد است اما کرمان هم قریه‌ای دارد به نام بافت، بافت کرمان، قریه‌ی کوچکی است و جمعی بافت و بافق را از همدیگر تشخیص نداده، بافق یزد را که وطن وحشی است همان بافت کرمان پنداشته‌اند و این اشتباه بزرگی است که آذر، در آتشکده نموده و او را به کرمانش منسوب داشته (یزدی، 1382: 8-37) دوران حیاتش مصادف بود با پادشاهی طهماسب صفوی (930-984) و شاه اسماعیل ثانی (985-984) و شاه محمد خدابنده (996-985) و او در شعر خود شاه طهماسب را ستوده و درباره‌ی جلوس شاه اسماعیل ثانی ماده تاریخ ساخته است ولادتش ظاهراً در میانه نیمه‌ی اول دهم در بافق اتفاق افتاده است (صفا، ج 5 بخش دوم: 1378، 2-761)

مؤلف ریاض الشعرا مولانا وحشی را متتبع روش بابافغانی می‌داند و با افزایش شوخی کلام بر شیرینی و نمکین بودن کلام خود افزوده است و اینکه او بر روش روزمره عوام گفتگو کرده است و در این راه استادی تمام داشته است (داغستانی، 1384: 2380).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122