پايان نامه تحليل نظام حقوق مالياتي حاکم بر شرکت هاي تجاري از منظر کارآيي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل نظام حقوق مالياتي حاکم بر شرکت هاي تجاري از منظر کارآيي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل نظام حقوق مالياتي حاکم بر شرکت هاي تجاري از منظر کارآيي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل 1-کلیات
1-1-جایگاه مقررات مالیاتی در حقوق ایران5
2-1-تبیین مفهوم مالیات و بررسی انواع آن6
1-2-1-تعریف اقتصادی مالیات6
2-2-1-تعریف حقوقی مالیات6
3-2-1-انواع مالیات8
4-2-1-ماليات مستقيم و ماليات غيرمستقيم9
5-2-1-اهداف و وظایف مالیات    10
6-2-1-اصول ماليات    11
1-6-2-1-اصول اقتصادي ماليات     11
1-1-6-2-1-اصول كلاسيك    11
2-1-6-2-1-اصول جديد     13
2-6-2-1-اصول حقوقي ماليات    15
3-1-کارآیی19
1-3-1-تعریف كارايي،‌ زمينه‌ها و ملازمات    19
2-3-1-مفهوم کارآیی در شرکت های تجاری    21
3-3-1-تحلیل موضوع کارآیی در شرکت های تجاری و مقررات مالیاتی مربوطه    21
فصل2-مالیات مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری
1-2-موارد شمول    24
2-2-مالیات بر درآمد املاک    24
1-2-2-بررسی مالیات بر درآمد اجاره در قانون مالیات¬های مستقیم      25
2-2-2-مالیات بر نقل و انتقال     26
3-2-2-مالیات بر حق واگذاری محل     26
3-2-ماليات بر درآمد‌اشخاص حقوقي    27
1-3-2-موارد شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی    28
2-3-2-مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه    29
3-3-2-ادغام و تجزيه‌ي شركت‌ها در قانون ماليات‌ها     30
4-2-ماليات بر درآمد اتفاقي    32
5-2-تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری32
6-2-تحلیل و بررسی شرکت های تجاری34
1-6-2-تعریف شرکت های تجاری34
2-6-2-اقسام شرکت های تجاری     36
1-2-6-2-شرکت سهامی    37
2-2-6-2-شرکت با مسئولیت محدود    39
3-2-6-2-شرکت تضامنی     40
4-2-6-2-شرکت نسبی    40
5-2-6-2-شرکت مختلط    41
6-2-6-2-شرکت تعاونی     43
7-2-6-2-شرکتهای دولتی    46
8-2-6-2-شرکت های واقع در مناطق آزاد ایران    49
9-2-6-2-شرکت خارجی     50
3-6-2- تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری    52
فصل 3-مالیات غیر مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری
1-3-تعريف ماليات بر ارزش افزوده     58
1-1-3-تعريف ارزش افزوده     59
2-1-3-تعريف ماليات بر ارزش افزوده     59
2-3-مشمولین    61
3-3-نرخ    63
4-3-انواع ماليات بر ارزش افزوده     65
1-4-3-ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد    65
2-4-3-ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف    65
3-4-3-ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد    67
5-3-ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده     67
1-5-3-ماليات بر ارزش افزوده؛ يك ماليات عام    68
2-5-3-گستردگي پايه‌ و درآمدزا بودن ماليات بر ارزش افزوده     68
3-5-3-خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده     69
4-5-3-عدم ايجاد تورم    70
5-5-3-قابل انتقال بودن ماليات بر ارزش افزوده     71
6-5-3-قابليت غيرتنازلي بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعي     71
7-5-3-ماليات بر ارزش افزوده مبتني بر عدم انباشت است    72
8-5-3-تأثير اجراي ماليات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعي با وجود اقتصاد غيررسمي     73
9-5-3-خودكنترلي بودن و جلوگيري از فرار مالياتي    73
10-5-3-اجتناب از وضع ماليات مضاعف    74
11-5-3-ايجاد تحول در ساختار مالياتي    75
12-5-3-با ثبات بودن درآمد ماليات بر افزايش  افزوده     75
13-5-3-ايجاد انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد و افزايش رشد اقتصادي    76
14-5-3-دارا بودن كمترين تأخير در عمليات وصول77
15-5-3-تشويق صادرات و اثر مثبت بر تراز تجارت خارجي    77
16-5-3-تسهيل ورود به پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي    78
6-3-تحلیل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های تجاری    79
فصل 4- رویکرد«حقوق و اقتصاد» به قانون گذاری
در حوزه مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری
1-4-تحلیل کارآیی شرکت های تجاری در تفاهم با نظريه بازي‌ها     82
1-1-4-مفهوم نظریه بازی ها    82
2-1-4-تعامل دولت و شرکت های تجاری در قالب نظریه بازی ها    82
2-4-قانونگداری بهینه از منظر اقتصادی    84
1-2-4-معیارهای اقتصادی برای قانون بهینه    85
1-1-2-4-معیارکارایی اقتصادی پارتو    85
2-1-2-4-معیار رفاه اقتصادی کلدور و هیکس    86
3-1-2-4-معیار عدالت اقتصادی رالز    87
4-1-2-4-معیار ثروت اقتصادی پازنر    88
2-2-4-جمع بندی معیارهای اقتصادی قانون گذاری    89
نتیجه و پیشنهاد91
منابع94

منابع

الف-کتب و مقالات

1-ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران،انتشارات جاودانه،جنگل،چاپ اول، تهران،1391

2-اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت:شرکت های تجاری، سمت،جلد اول، چاپ هشتم، تهران، ، 1383

3-پاسبان،محمدرضا،حقوق شرکت های تجاری، سمت،چاپ ششم،تهران،1390

4-پاکدامن، رضا، حثوق شرکت های تجاری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، 1389

5-پژويان، جمشيد، بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران،پژوهشنامه اقتصادی، ش 1، 1380

6-پيرنيا، حسين، مالية عمومي، ماليات‌ها و بودجه، انتشارات كتابخانه ابن سينا، تهران، 1339

7-پیرایی، خسرو و فرهانیان، محمدجواد،حداقل نرخ نالیات بر ارزش افزوده ی قابل اعمال در ایران،مجله تحقیقات اقتصادی،شماره 66

8-تروتابا، لويي و كوتره، ژان ماري،حقوق مالیاتی،ترجمه محمد علی یزدان بخش،شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون، چاپ اول، تهران ،1367

9-تفرشی،محمد عیسی،«معرفی شرکت تجاری»،مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات کانون وکلای دادگستری آذر بایجان شذقی و اردبیل ،1379، ص 108

10-توكل، محمد، تحليلي پيرامون ماليات بر ارزش افزوده، فصلنامه ماليات، شماره 9

11-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم ، تهران، 1386،

12-حیدری بالی،حسن،رابطه تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی،1384

13-خاندوزی، سید احسان، معیار های اقتصادی در قانونگذاری نوین، مجله  مجلس و راهبرد، شماره 54، بهار 1386

14-دادگر، یدالله، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس-انتشارات نورعلم،چاپ ششم،تهران،1390

15-دادگر، یدالله، مؤلفه ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نورعلم،چاپ اول،1389،ص 271

16-دادگر، یدالله، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان، نشر آماره،چاپ اول،تهران، 1391، ص 87

17-دادگر،یدالله، اقتصاد بخش عمومی، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، 1386، ص 400

18-رستمي، ولي، اقتدارات و اختيارات دستگاه‌ مالياتي در حقوق مالياتي ايران، فصلنامه حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 38، شماره 3، پاييز 1387

19-رستمي، ولي، ماليه‌ي عمومي، نشر ميزان، تهران، 1390

20-رنجبري، ابوالفضل و بادامچي، علي، حقوق مالی و مالیه عمومی،انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1341

21-زندي حقيقي، منوچهر، اقتصاد و ماليه عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، 1341

22-سيد نورايي، سيد محمدرضا و عزيزخاني، فاطمه، بررسي تأثير متقابل اقتصاد زيرزميني و ماليات بر ارزش افزوده، مجلس و پژوهش ، سال 13، شماره 51

23-صالح نژاد، سید حسن، جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران، رساله دکتری حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی، 1378

24-ضيايي بيگدلي، محمد تقي و طهماسبي بلداجي، فرهاد، ماليات بر ارزش افزوده مالياتي مدرن، انتشارات پژوهشكرده امور اقتصادي،تهران، 1384

25-طوسی،عباس،تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها،مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،تهران، 1393

26-عباسي، بيژن، مبانی حقوق اساسی، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، 1388

27-عباسی، محمدرضا، حقوق مالیات ها از منظر حقوق خصوصی، انتشارات تهران نگاه بینه،چاپ اول، تهران، 1390

28-عرب مازار،علی اکبر ،مروری کوتاه بر پاره ای مفاهیم و نظارت مالیاتی ،،فصلنامه ماليات، دوره دوم، شماره 1، تابستان 1376

29-فرهنگ، منوچهر، فرهنگ اقتصادي، 1374.

30-كميجاني، اكبر، تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدمات اجرای آن در اقتصاد ایران،انتشارات معاونت اقتصادی وزارت دارایی، تهران، 1374

31-گرجي ازندرياني، علي اكبر،مبانی حقوق عمومی،تهران،جنگل، چاپ دوم،تهران، 1389

32-مهندس، ابوطالب و تقوي، مهدي، ماليه عمومي، انتشارات كتابخانه فروردين،تهران، 1365

33-موسي زاده،‌رضا حقوق اداري (2-1)، نشر ميزان، چاپ نهم، تهران،

33-نادران، الياس، تخمين ظرفيت مالياتي ناشي از اجراي لايحه‌ي ماليات بر ارزش افزوده در ايران، انتشارات دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده، تهران، 1384

34-نادران، الیاس، مالیات بر ارزش افزوده، روش­ها و آثار، پژوهشنامه اقتصادی،شماره 1، تابستان 1380

35-ویلیم بلوم، نظریه های نظام سیاسی، ترجمه احمد تدین، تهران، آران، 1373

36-Hammond P, Welfare Economics in Lssues in Contemporary Microeconomics and welfare London. Mcmillan, ch .13, 1985

37-McClcanncn & Shapiro in The Encyelopedia of Economics and Law , ed . By Newman, NewYork. Oxford, 1998

38-Parisi, F & Klick, J Wealth, Utility and The Human Dimension. NYU “ Joumal of law and Liberty , Vol. l N.l, 2004

39-Posner, R, Economic Analysis of Low, Newyork : Aspen Pulishbers: 7th Edition, 1973

40-Rawls. J, A Theory of Justice, Havard University Press, Cambridgc, MA. 1971

41-Smith, Adam; An Inguiry into the Nature and Causes Of the Wealth of Nations; edited by R.H. Campbell and A.S. Skinner; Claredon Press; 1976; Book V; Volume I.

42-Zoe, Howeil, H, 1995, “Value Added Tax” in Tax policy Handnook,

چکیده

مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده  که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها، میزان کارآیی آن قوانین بررسی تا در نهایت راه کاری حقوقی-اقتصادی متناسب برای قانونگذاری در این حوزه انتخاب گردد تا علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، به سمت ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات شرکت های تجاری گام برداشته شود.

واژگان کلیدی:کارآیی،شرکت تجاری،مالیات بر درآمد،مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه

اصلی‌ترین عنصر چرخاننده اقتصاد کشورها و ابزار تأمین مالی هزینه های دولت ، مالیات محسوب میگردد. این تأسیس مالی به طور چشمگیری هدایت کننده اقتصاد کشور و بازار شناخته می شود به گونه ای که جهت تنظیم مبادلات و قیمت و رفع مشکلات به کار رفته و عمده سهم خود را ابزار مالی از طریق بازیگران عرصه اقتصاد به ویژه بنگاه های اقتصادی یعنی شرکت های تجاری به دست می آورد . و با تأثیر مستقیمی که بر آن قبیل شرکت ها دارد از نظر مالی بر شرکت ها مداخله خواهد کرد. از طرفی در دوره معاصر، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است به طوری که نه تنها خرید و فروش، تولید، واردات و صادرات، خدمات فنی و مهندسی که بطوری سنتی در حوزه  تجاری بوده است، بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های فرهنگی و هنری و ورزشی نیز رشد بسیاری داشته است. بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجاری صورت می گیرد، لذا مباحث مربوط به حقوق شرکتهای تجاری نیز در کلیه کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند، نیز گسترش و توسعه چشمگیری داشته است. در کشور ما نیز خصوصاً طی دو دهه اخیر تشکیل شرکتهای تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است  نکته حائز اهمیت این است که رشد این قبیل شرکت ها عواید بسیاری را برای جامعه داشته و غیر از منفعت مستقیم حاصله به مردم، می تواند درآمد زیادی برای دولت از طریق مالیات ایجاد کند لیکن متأسفانه به موازات رشد فعالیت شرکتهای تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیتها توسعه نیافته و حتی بسیاری از فعالان تجاری از دانش اولیه در ارتباط باحقوق و تکالیف قانونی خود غالباً بی اطلاع هستند. لذا تدوین مقررات مناسب و کارآمد مالیاتی می تواند در جهت کارآیی شرکت های تجاری گام بردارد که با وقوع این اتفاق، شرکت های تجاری به منفعت بیشتری دست خواهد یافت و نه تنها از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل خواهد آمد خود عاملی جهت پرداخت مالیات مناسب به دولت خواهد بود نتیجتا  بر خورد مالیاتی دولت نباید اثر اقتصادی منفی بر کارکرد شرکتها داشته باشد.

از منظر اقتصادی هر نوع کسر سود به عنوان هزینه تلقی می گردد و مالیات هم از آن مستثنا نمی باشد شرکت های تجاری به این ابزار مالی دولت با دید هزینه پیش بینی شده می نگرند و در صورتیکه مالیات معین شده با سود مورد انتظار ناشی از عملکرد شرکت تناسبی نداشته باشد دیگر تمایلی به پرداخت آن نداشته و انگیزه فعالیت را از دست می دهند  لذا شناسایی معضلات و مشکلات مالیایی حاکم بر شرکت های تجاری و ارزیابی اصول و قوانین مالیاتی حاکم بر آنان از منظر کارآیی اقتصادی می تواند منجر به مقررات گذاری مناسب در حوزه مالیات و بازدهی مالی شرکت های تجاری و سرانجام راهگشای اهداف اقتصادی شرکت گردد. در این پژوهش سعی بر آن بوده که با ارزیابی قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری، میزان کارآیی این قوانین مشخص گردیده تا با اتخاذ راه کارهای حقوقی-اقتصادی مقررات مالیاتی مناسبی در این حوزه وضع و تصویب شود.در این راستا قانون مالیات های مستقیم و مقررات مرتبط با شرکت های تجاری علی الخصوص مبحث مالیات بر درآمد شرکت های تجاری مورد تحلیل قرار گرفته است و در حوزه مالیات های غیر مستقیم به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده بزرگ ترین پایه مالیاتی را دارا می باشد به عنوان بارزترین وتأٌثیرگذارترین نوع مالیات غیر مستقیم مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.

پیشینه موضوع

بسیاری از معضلات و مشکلات مقررات مالیاتی و به تبع آن نارسایی های مالیاتی شرکت های تجاری، در علوم اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از طرفی در مقالات و کتب حقوقی اصولا حقوق و وظایف مودی و دولت و دستگاهای اجرایی مربوط به امر مالیات مد نظر بوده است در این پژوهش مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری با دیدگاه اقتصادی نگریسته شده و تاکنون از این منظر و با این رویکرد حقوقی-اقتصادی موضوع مقررات مالیاتی شرکتها مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و امری بدیع می باشد.

هدف اصلی

شناسایی راه کارهای مناسب حقوقی – اقتصادی جهت وضع و اصلاح قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری

اهداف فرعی

1)جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های تجاری که خود از تأثیر گذارترین منابع مالیاتی به شمار می آیند.

2)بررسی اهداف و میزان کارآیی مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری

3)شناسایی راه کارهای رسیدن به حقوق مالیاتی پویا و کارآمد

سؤال اصلی

انتخاب کدام راه کارهای حقوقی – اقتصادی منجر به وضع و اصلاح مناسب قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری می گردد؟

سؤال های فرعی

1)چه مشکلات و موانعی جهت پرداخت مالیات شرکت های تجاری وجود دارد؟

2)کدام دلایل موجب عدم توفیق مقررات مالیاتی در شرکت های تجاری شده است؟

3)تقویت واصلاح مقررات مالیاتی بر ارزش اقرزوده چه تأثیراتی بر کارآییشرکت های تجاری دارد؟

فرضیه

1)وضع قوانین و مقررات مالیاتی منطبق با ویژگی های خاص شرکت های تجاری منجر به کارآیی شرکت های تجاری و اقتصاد کشور می گردد.

2)تقویت و هدف دار نمودن قوانین مالیات بر ارزش افزوده موجب پویایی مالی شرکت های تجاری خواهد شد.

فصل 1 – کلیات

 1-1-جایگاه مقررات مالیاتی در حقوق ایران

مالیات بر درآمد به عنوان مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده به عنوان مالیات غیر مستقیم تأثیر بسزایی در نوع اشتغال،تولید و سود دارد و افراد با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به کسب درآمد می کنند حال یکی از عناصر مهم که می تواند در تصمیم گیری اشخاص حقیقی اثر مستقیمی بگذارد بحث میزان مالیات فعالیت درآمدزا می باشد از منظر اقتصادی و از دیدگاه کسی که مبادرت به کسب سود می نماید مالیات به جهت کسر سود، نوعی زیان تلقی می گردد لذا میزان مالیات پرداختی در تصمیم افراد جهت نوع اشتغال تأثیر دارد اشخاص حقیقی به دلیل عدم قدرت مالی یا عدم تخصص یا به دلایل حقوقی و قانونی به دنبال اجتماع و استفاده جمعی هستند تا از این طریق به سودی که در حالت انفرادی امکان پذیر نیست نائل شوند حال این افراد می توانند به صورت مشارکت مدنی یا با ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید شروع به فعالیت نمایند قطعا یکی از تفاوت های که میان مشارکت مدنی با مشارکت در خلق یک شخصیت حقوقی وجود دارد بحث مالیات مخصوصا مالیات بر درآمد می باشد این عامل می تواند در ترغیب افراد برای تعیین نوع مشارکت و میزان سود عایدی از فعالیت مؤثر باشد وفق ماده 101 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ذیل آن، در مشارکت مدنی سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات طبقه بندی شده در ماده 131 قانون فوق می باشد در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تصاعدی وابسته به درآمد در نظر گرفته شده و هر شخصی که درآمد بیشتر داشته باشد می بایست مالیات بالاتری پرداخت کند اما در مشارکت برای خلق یک شخصیت حقوقی، مالیاتی با نرخ ثابت در نظر گرفته شده است یعنی قانونگدار بدون در نظر گرفتن میزان درآمد، نرخ مقطوعی را برای مالیات بر درآمد مقرر کرده است از طرفی قانون مالیات بر ارزش افزوده مهمترین نوع مالیات غیر مستقیم را برای شرکت های تجاری آن هم با نرخ مقطوع در نظر گرفته است هر چند که نوع اخیر مالیات در نهایت بر دوش مصرف کننده است لکن در هزینه های اولیه و علی الخصوص در انگیزه مراجعه کنندگان و خریداران آن بنگاه اقتصادی مؤثر است لذا مقررات مالیاتی در انتخاب نوع مشارکت تاثیر مستقیمی دارد و کارآمدی این نوع مقررات منجر به ترغیب افراد به تشکیل شرکت ها و کسب سود انتظاری می گردد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122