پايان نامه تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 83 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش
1-1- مقدمه. 1
1-2- شرح وبيان مسأله پژوهش 2
1-3- هدف پژوهش 4
1-4- فرضيه¬هاي پژوهش 4
1-5- اهميت و ارزش پژوهش 4
1-6- روش پژوهش 5
1-6-1- داده¬هاي استفاده¬شده در پژوهش 6
1-6-2- ابزار گردآوري و تحليل داده¬ها 6
1-7- واژگان کليدي 7
1-8- جمع¬بندي فصل 7

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
مقدمه 8
2-1- رهيافت¬هاي مختلف در تعريف پول 9
2-1-1- رهيافت¬هاي نظري تعريف پول 9
2-1-2- رهيافت تجربي تعريف پول 13
2-2- وظايف پول 15
2-2-1- پول به عنوان وسيله مبادله 16
2-2-2- پول واحد حساب يا سنجش 16
2-2-3- پول به عنوان ذخيره ارزش 17
2-2-4- پول، وسيله¬اي جهت پرداخت¬هاي آتي 17
2-2-5- وظيفه و نقش پوياي پول 17

2-3- نظريه¬هاي پولي 18
2-3-1- نظريه کلاسيک¬ها 18
2-3-1-1- نظريه مقداري پول کلاسيک¬ها 21
2-3-1-2- نظريه کمبريج 23
2-3-2- نظريه نئوکلاسيک¬ها 26
2-3-3- پول¬گرايي 27
2-3-4- موريس اله: بيان مجدد نظريه مقداري پول 30

فصل سوم: الگوي نظري پژوهش
مقدمه 32
3-1- اصل نسبيتي 33
3-2- اصل موروثي 35
3-3- اصل منطقي بودن 40
3-4- فرمول¬بندي اصول موضوعه 41
3-5- تفسير اقتصادي نتايج حاصله 42

فصل چهارم: تجزيه و تحليل الگو بر اساس مشاهدات تجربي
مقدمه 44
4-1- پارامترهاي ثابت الگو 44
4-1-1- توضيحاتي درباره نرخ بهره خالص 46
4-2- مقادير نظري و داده¬هاي تجربي 47
4-3- معياري براي خوبي برازش 58
4-4- جمع¬بندي فصل 59

فصل پنجم: نتيجه¬گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه 62
5-2- نتايج پژوهش 63
5-3- آزمون فرضيه¬ها 64
5-4- محدوديت¬هاي پژوهش 65
5-5- پيشنهادات 65
5-5-1- پيشنهادات پژوهشي 65
5-5-2- پيشنهادات کاربردي 65
پيوست 66
منابع و مآخذ 71

منابع و مآخذ

 – اسنودن،بي. وين، اچ و وينارکوويچ.(1383). راهنماي نوين اقتصاد کلان. ترجمه خليلي عراقي، منصور و سوري، علي، انتشارات برادران، تهران.

– برانسون، ويليام.اچ. (1376). تئوري و سياست هاي اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکري، تهران، نشر ني، چاپ اول.

– بلانچارد، اليور و فيشر، استانلي. (1376). درس هايي در اقتصاد کلان. ترجمه محمود ختايي و تيمور محمدي، تهران، سازمان برنامه و مديريت، چاپ اول.

– توتونچيان، ايرج. (1375). اقتصاد پول و بانکداري. تهران، انتشارات مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي.

– حاجيان، محمدرضا. (1369). نکاتي چند در رابطه با تعاريف پولي در ايران. روند، نشريه علمي، تخصصي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شماره اول.

– رئيس دانا، فريبرز و قبادي، فرخ. (1369). پول و تورم. تهران، انتشارات پيشبرد، چاپ اول.

– زماني فراهاني، مجتبي. (1378). پول، ارز و بانکداري. تهران، انتشارات ترمه.

– ستار رستمي، همت. (1380). تحليلي ساده از رکود (بيکاري) مداوم در اقتصاد پولي (مطالعه موردي اقتصاد ايران).پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.

– شجري، هوشنگ و کمال زاده، محمد. (1381). اقتصاد پول و بانکداري. اصفهان، انتشارات هشت بهشت.

– شومپيتر، جوزف آلويس.(1375). تاريخ تحليل اقتصادي، فاطمي، فريدون. نشر مرکز، تهران.

– قديري اصلي، باقر. (1366). نظريه هاي پولي. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

– قديري اصلي، باقر.(1334). سير انديشه اقتصادي.انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

–  قياسوند، محمدسعيد. (1384). كاربرد تئوري مقدار بهينه ي پول در ايران. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.

– کميجاني، اکبر. (1375). آزمون توهم پولي بر اساس نظريه انتظارات عقلايي در اقتصاد ايران. مجموعه مقالات پنجمين سمينار سياست هاي پولي و ارزي.

– كميجاني، اكبر و نظريان، راميك. (1370). سنجش درجه­ي جانشيني ميان پول و شبه پول دراقتصاد ايران. اقتصاد و مديريت، شماره 10.

– Allais, M. (1966). A Restatement of the Quantity Theory of Money. The American Economic Review , pp.1123-1157.

– Allais, M. (1972). Forgetfulness and Interest. Journal of Money, Credit and Banking , pp.40-73.

– Friedman, M. (1969). The Quantity Theory of Money: A Restatement. In M. Friedman, The Optimum Quantity of Money and other essays (pp. 51-67). New York: Aldine Publishing Company.

– Harris, L. (1981). Monetary Theory. McGraw-Hill.

– Hulsmann, J.G. (2002). A Theory of Interest. The Quarterly Journal of Austrian Economics,Vol. 5, NO. 4, pp. 77-110

– Mason, W. E. (1996). Classical Versus Neoclassical Monetary Theories. Massachusetts: Kluwer Academic Publishers.

– Mayer, T. (1990). Monetary Theory. Edward Elgar.

– Patinkin, D. (1972). The Chicago Tradition, the Quantity Theory, and Friedman. In D. Patinkin, Studies in Monetary Economics (pp. 92-117). New York: Harper & Row.

چکيده

حجم پول يکي از متغيرهاي مهم اقتصاد کلان و نيز يکي از ابزارهاي اصلي سياست­هاي کنترل تقاضا به­شمار مي­رود. با اين حال اختلاف ريشه­داري بين مکاتب اقتصادي در مورد نحوه به­کارگيري و ميزان تأثير بخشي آن برمتغيرهاي واقعي وجود دارد. در طول تاريخ اقتصاد، بسياري از انديشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظايف، اهميت، انواع، عوامل تعيين­کننده تقاضا، و آثار آن بر متغيرهاي اقتصادي، تحقيقاتي نموده و نظريه­هاي مختلفي ارائه­کرده­اند. به جرأت مي­توان گفت نظريه مقداري پول، معروف­ترين نظريه­اي است که در اين زمينه توسط انديشمندان مختلف ارائه­شده­است، به­طوري که قبل از دهه 1930، نظريه مقداري پول، نظريه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند مي­توان بزرگ­ترين و مهم­ترين پيام نظريه فوق را رابطه حجم پول و سطح قيمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه اين رابطه، ثبات و متغير بودن آن و عوامل مؤثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طي ساليان درازي بيان و بررسي شده­است.

در اين پژوهش با تکيه بر مقاله « بيان مجدد نظريه مقداري پول » موريس اله (1966) سعي شده تا با بررسي عوامل موثر بر  تقاضاي پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنين ثبات يا عدم ثبات اين نسبت در طول زمان مورد بررسي قرار گرفته است. به عبارت ديگر با توجه به پيام­هاي نظريه مقداري پول و همچنين روش اله براي بيان اين نظريه، تفاوت ديدگاه­ها در مورد تقاضاي پول، مسئله شکل­گيري ذهنيت، و ريشه تورم مورد بررسي قرار گرفته­است.

داده­هاي مورد استفاده در اين مطالعه، از اطلاعات سري زماني بانک مرکزي استخراج گرديده­است و از نرم افزار Excel براي محاسبات رياضي داده­ها و به­طور بسيار محدودي از نرم افزار MATLAB براي رسم نمودار استفاده­شده­است.

نتايج اين پژوهش نشان مي­دهد در هر زمان معين، يک رابطه نسبي بين سطح قيمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضريب اين نسبت، ثابت نيست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­هاي رشد مخارج اسمي کل گذشته بستگي دارد. سرعت گردش پول ثابت نمي­باشد، اما تابع ثابتي از نرخ رشد مخارج اسمي کل گذشته­است. بنابراين تنها در شرايط سکون[1]، نسبت  (ضريب کمبريج) ثابت است. رشد توليدات تأثيري مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثيري منفي بر تقاضاي نسبي پول دارد. رشد قيمت­ها (نرخ تورم) تاثيري مثبت بر سرعت گردش پول و تأثيري منفي بر تقاضاي نسبي پول دارد. نرخ بهره خالص تأثيري مثبت بر تقاضاي نسبي پول و تأثيري منفي بر سرعت گردش پول دارد. هر­چه نرخ رشد مخارج اسمي در طول زمان، بزرگ­تر باشد، تأثير حجم پول بر سطح قيمت­ها بيشتر خواهد­بود.

کليد واژه­ها: نظريه مقداري پول، اصل نسبيتي، اصل موروثي، اصل منطقي بودن، نرخ رشد روان­شناختي

[1] . Stationary

فصل اول

کليات پژوهش

1-1- مقدمه

قبل از دهه 1930، نظريه مقداري پول، نظريه مسلط در اقتصاد کلان بود. اما با انقلاب کينز، ديدگاه­ها در مورد روابط متغيرهاي کلان و همچنين تاثير پول بر اين متغيرها تغيير کرد، تا اينکه در اواخر دهه 1960 و با شکل­گيري مکتب پولي شيکاگو، نظريه مقداري پول مجدداً احيا شد.  اگرچه معادله مبادله ايروينگ فيشر-شکل کلاسيک نظريه مقداري پول- و مطالعه فريدمن –شکل نوين نظريه مقداري پول- معروف­ترين مطالعاتي هستند که در اين زمينه انجام شده­اند، اما از آنجا که مطالعات موريس اله در ادبيات اقتصادي داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنين مطالعه وي در زمينه نظريه مقداري پول، شامل نکات و پيام­هاي بسيار ظريفي مي­باشد، لذا اين پژوهش به بررسي و تحليل ديدگاه موريس اله در زمينه نظريه مقداري پول مي­پردازد.

اين فصل به کليات پژوهش خواهد پرداخت و در اين زمينه به بيان مسأله پژوهشي، اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيه­هاي پژوهش، روش تحقيق، ابزار گردآوري و تحليل داده­ها، داده­هاي استفاده­شده در پژوهش و در نهايت به بيان تعريف کليد واژه­ها مي­پردازد.

1-2- شرح و بيان مسئله پژوهشي

در طول تاريخ دانش اقتصاد، بسياري از انديشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظايف، اهميت، انواع، عوامل تعيين کننده تقاضا، و آثار پول بر متغيرهاي اقتصادي، تحقيقاتي نموده و نظريه­هايي ارائه کرده­اند. به جرأت مي­توان گفت نظريه مقداري پول، معروف­ترين نظريه­اي است که در اين زمينه توسط انديشمندان مختلف ارائه شده­است. نطفه نظريه مقداري پول را مي­توان در کتاب ژان بدن جستجو کرد. او اين کتاب را در سال 1568 نوشت و در آن مسئوليت ترقي قيمت­ها را به عهده هجوم طلاي خارجي انداخت. اين ديدگاه در مورد ترقي قيمت­ها در نيمه دوم قرن هفدهم نيز توسط برخي ديگر از انديشمندان بيان شد، که از ميان آنان مي­توان به بريسکوئه(1694) اشاره کرد. هيوم نيز در مقاله مهم خود، « در مورد پول»(1752) اشاره­اي آشکار به اين قضيه داشته­است. در طي ساليان طولاني اين قضيه همچنان در ذهن انديشمندان مختلف بوده و بسياري از آنان آن را مورد بازبيني و تغيير و تحول قرار داده­اند. از ميان آنان مي­توان به ريکاردو، پتي، لاک، کانتيلون، ميل، مارشال، فيشر، پيگو، هايک و حتي کينز اشاره کرد. مثلا پتي، لاک و کانتيلون هر کدام در مورد مفهوم سرعت گردش پول بحث کرده­اند. نتيجه کار نيوکامب و فيشر، رابطه معروف مبادله فيشر است که توسط اقتصاددانان کمبريج همچون پيگو مورد بازبيني قرار گرفت و رويکرد ديگري از اين نظريه را تحت عنوان رويکرد کمبريج ارائه داده­اند.(شومپيتر، 1375و قديري اصلي، 1334).

در واقع اين انديشمندان تلاش کرده­اند تا ويژگي­هايي را مشخص کنند که به کمک آن­ها برابري جرياني از پرداخت­هاي پولي را با جرياني از مبادلات کالاها و خدمات بيان کنند. هرکدام از آن­ها تمرکز خود را بيش­تر بر روي يکي از متغيرهاي معادله متوجه ساخته­اند (فرهنگ پالگريو[1]). از آخرين اقتصادداناني که هرکدام به طريقي متفاوت به بيان اين نظريه پرداخته­اند مي­توان به فريدمن، موريس اله و کاگان اشاره کرد. هرچند مي­توان بزرگ­ترين و مهم­ترين پيام نظريه مقداري پول را رابطه حجم پول و سطح قيمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه اين رابطه، ثبات و متغير بودن اين نسبت و عوامل مؤثر بر آن توسط اقتصاددانان مذکور و طي ساليان درازي بيان و بررسي شده­است.

اين موضوع که يک رابطه تابعي باثبات بين تقاضاي مانده­هاي حقيقي و تعداد محدودي از متغيرهاي تعيين­کننده آن وجود دارد، نکته اصلي رويکرد نظريه مقداري جديد به تحليل اقتصاد کلان مي­باشد. اگر تابع تقاضاي پول باثبات باشد، آن­گاه سرعت گردش پول نيز باثبات خواهد بود و اگر بعضي از اين متغيرهاي محدود تغيير نمايند، مي­توان تغييرات متناظر را پيش بيني کرد. فريدمن نظريه مقداري پول را چنين توصيف مي­کند:« تعميم نتيجه تجربي آن است که مانده­هاي حقيقي مطلوب (در تقاضاي پول) معمولا به کندي و به تدريج حرکت مي­کند يا معمولا ناشي از مجموعه وقايعي است که سلسله­وار به دنبال تغيير اوليه در عرضه پول به­وجود­مي­آيند، در حالي که تغييرات عمده در عرضه اسمي مانده­هاي حقيقي مي­تواند مستقل از هر تغييري در تقاضا به­وجود­آيد و غالبا چنين است. نتيجه اين است که تغييرات عمده در قيمت­ها يا درآمد اسمي تقريباً نتيجه تغييرات عرضه اسمي پول است ( راهنماي نوين اقتصاد کلان،ترجمه خليلي عراقي و سوري، 1383).

از آن­جا که مطالعات موريس اله در ادبيات اقتصادي داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنين مطالعه وي در زمينه نظريه مقداري پول، شامل نکات و پيام­هاي بسيار ظريفي مي­باشد، لذا اين پژوهش به بررسي و تحليل ديدگاه موريس اله در زمينه نظريه مقداري پول مي­پردازد. در اين پژوهش با تکيه بر مقاله « بيان مجدد نظريه مقداري پول » موريس اله (1966) سعي شده تا از طريقي متفاوت با کارهاي ديگر، به بيان اين نظريه و بازبيني پيام­هاي آن، تفاوت ديدگاه­ها در مورد تقاضاي پول، مسئله شکل­گيري ذهنيت، و ريشه تورم پرداخته­شود. در واقع با بررسي عوامل موثر بر  تقاضاي پول و به­دست­آوردن روابط رياضي بين اين متغيرها، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنين ثبات يا عدم ثبات اين نسبت در طول زمان مورد بررسي قرار مي­گيرد.

موريس اله به دنبال مقاله­هاي پيشين خود، در مقاله مذکور، با وارد کردن چند اصل روان­شناسي در اقتصاد و به­ويژه در حوزه اقتصاد پولي، نظريه مقداري پول را معرفي کرد، آن­گاه تفاوت­هاي اين نظريه را با ديگر نظريات پولي در چارچوب نظريه مقداري پول مقايسه کرد. اصول روان­شناسي فوق عبارت­اند از: اصل موروثي، اصل نسبيتي زمان، و اصل منطقي.

1-اصل موروثي[2]: تقاضاي واقعي پول در هر دوره، تابعي از ميانگين وزني نرخ­هاي رشد درآمد ملي اسمي است.

2-اصل نسبيتي[3]: با عنايت به­وجود دو مقياس زماني فيزيکي و روان­شناختي، مقياس زماني روان­شناختي تابعي از مقياس زماني فيزيکي مي­باشد؛ به­طوري که اگر  بيان­گر مقياس زماني روان­شناختي و t مقياس زماني فيزيکي باشد، رابطه زير برقرار است:

(1-1)

به­عبارت ديگر درک ذهني افراد از زمان، تابعي از واقعيت فيزيکي زمان است.

3-اصل منطقي[4]: تقاضاي واقعي پول، تابع لاجيت (لجيستيک)[5]  از ميانگين وزني نرخ رشد درآمد ملي اسمي است.

نتايج حاکي از اين است که در هر زمان معين، يک رابطه نسبي بين سطح قيمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضريب اين نسبت ثابت نيست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­هاي رشد مخارج اسمي کل گذشته بستگي دارد. همچنين سرعت گردش پول ثابت نمي­باشد، اما تابع ثابتي از نرخ رشد مخارج اسمي کل است.

1-3- اهداف پژوهش

اهداف اين پژوهش عبارت­اند از:

1- تحليل تقاضاي پول از نظر موريس اله.

2- تحليل سرعت گردش پول از نظر موريس اله.

3- مقايسه مقادير حجم اسمي پول و تقاضاي واقعي پول به­دست­آمده از طريق الگوي نظري با مقادير مشاهده­شده حجم اسمي پول و تقاضاي واقعي پول در اقتصاد ايران.

1-4- فرضيه­هاي(سؤالات) پژوهش

1- تقاضاي واقعي پول تابع نرخ رشد مخارج اسمي کل است.

2- سرعت گردش پول تابع نرخ رشد مخارج اسمي کل است.

3- مقادير حجم اسمي پول و تقاضاي واقعي پول به­دست­آمده از طريق الگوي نظري بيش­تر از مقادير مشاهده­شده حجم اسمي پول و تقاضاي واقعي پول در اقتصاد ايران مي­باشد.

1-5- اهميت و ارزش پژوهش

پژوهش حاضر سعي در بيان اين موضوع دارد که چگونه مؤلفه­هاي روان­شناسي به آثار واقعي مي­انجامد، و در اين مسير بيش­تر تمرکز خود را بر موضوع تقاضاي پول متوجه مي­سازد؛ يعني تأثير ساختارهاي ذهني متفاوت را بر مقادير تقاضاي پول معلوم مي­کند. اما به هر حال از آنجا که اين پژوهش بر پايه مقاله تئوريک موريس اله انجام شده­است و صرفاً داراي مباني و نتايج نظري مي­باشد، بنابراين اهميت پژوهش جاري مي­تواند در باز کردن فضاي جديدي در پژوهش­هاي علمي و دانشگاهي مؤثر باشد، به­طوري که مباني نظري و علمي اين پژوهش­ها را براي پژوهشگران ارائه نمايد. مطالعه حاضر مي­تواند در تحليل رفتار تقاضاي واقعي پول و سرعت گردش پول، پيش­بيني تقاضاي واقعي پول و سرعت گردش پول، و کنترل (انقباض، انبساط، تثبيت) تقاضاي پول و سرعت گردش پول به­کار رود.

 1-7- واژگان کليدي

نظريه مقداري پول[7]: به کمک معادله نظريه مقداري پول، برابري جرياني از پرداخت­هاي پولي را با جرياني از مبادلات کالاها و خدمات بيان مي­کنند. پيام اصلي اين نظريه را مي­توان رابطه سطح قيمت­ها و حجم پول دانست (فرهنگ پالگريو[8]، صفحه 4).

اصل موروثي[9]: اصل موروثي بيان مي­دارد تقاضاي واقعي پول در هر دوره، تابعي از ميانگين وزني نرخ­هاي رشد درآمد ملي اسمي است. اين تأثير با ضريب آني فراموشي F(t) نشان داده­مي­شود که از اتفاقات گذشته بين زمان t و  تأثير مي­گيرد. همچنين اين تأثير با برگشتن به زمان­هاي پيش­تر(دوره­هاي دورتر) کاهش مي­يابد ( اله[10]، 1966).

اصل نسبيتي[11]: مقياس زماني روان­شناختي تابعي از مقياس زماني فيزيکي مي­باشد. به عبارت ديگر درک ذهني افراد از زمان تابعي از واقعيات فيزيکي زمان است (اله، 1966).

نرخ رشد روان­شناختي[12]: تصميمات پولي عوامل اقتصادي بستگي به تغييرات مخارج اسمي کل در گذشته دارد، اين تأثير توسط متغيري به نام نرخ رشد روان­شناختي تعريف مي­گردد که ميانگين وزني تمام نرخ­هاي رشد مخارج اسمي گذشته مي­باشد (اله، 1966).

اصل منطقي[13]: تقاضاي پول تابع محدودي از تغييرات مخارج اسمي کل مي­باشد، به­گونه­اي که نسبت به مبدأ مختصات مقعر است و داراي مقدار حداکثر قابل تعييني مي­باشد (اله، 1966) .

1-8- جمع­بندي فصل

در اين فصل، پس از شرح و بيان مسئله پژوهشي، به اهميت و ضرورت آن پرداخته­شده­است. سپس هدف و فرضيه مورد نظر جهت رد يا عدم رد مطرح گرديد. در بحث بعدي روش پژوهش و کاربرد آن مورد اشاره قرار گرفت و در نهايت به تعريف کليد واژه­هاي مورد استفاده در پژوهش اشاره­شد.

فصل دوم

ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

 مقدمه

به جرأت مي­توان گفت از زمان پيدايش زندگي اجتماعي شهري، چه در عصر اوليه و چه در عصر متمدن امروزي، «پول» به­عنوان يکي از با اهميت­ترين و جنجالي­ترين متغيرهاي اقتصادي مطرح بوده­است. گرچه مفهوم و کاربرد «پول» در هر دوره متفاوت بوده، اما نقش و اهميت خود را هيچ­گاه از دست نداده­است. از همين رو عده­اي از پژوهشگران، پول را در کنار کشف­ها و اختراعاتي ديگر قرار مي­دهند و معتقدند که در تکامل انسان اقتصادي نقش به­سزايي ايفا کرده­است. مبادلات پاياپاي به­دليل پيچيدگي­هاي ذاتي خود مانع رشد تقسيم کار اجتماعي، گسترش قلمرو داد و ستد و به تبع آن رفاه اجتماعي بود. به همين خاطر به تدريج جاي خود را به شيوه کارآمدتر يعني مبادلات با واسطه داد. در اوايل شکل­گيري داد و ستد، کالاهايي که بيش­تر مورد مبادله واقع مي­شدند و اهميت خاصي در زندگي اجتماعي-اقتصادي افراد داشتند، به­عنوان پول شناخته­شدند.

در طول تاريخ کالاهاي متعددي از انواع حيوانات و گياهان مصرفي(حبوبات…) به­عنوان واسطه مبادله استفاده­ شده­اند، به­طوري که حتي ريشه واحد پول هند «روپيه» برگرفته از کلمه «روپا» يا «گله» مي­باشد و همچنين ريشه کلمه پول در ادبيات يونان از «دام» برگرفته­شده­است (رئيس دانا، 1369). اين موضوع نشان­دهنده اين است که در گذشته­هاي دور در جوامع فوق، دام واسطه مبادلات بوده­است. به هر حال به­دليل نياز به کاهش هزينه مبادلات، پول به­صورت سکه و مسکوک درآمد، به­طوري که طلا و نقره از اهميت خاصي برخوردار شدند و بالاخره امروزه همه اين تحولات به انواع پول کاغذي منجر شده که حذف آن از زندگي تقريباَ غيرممکن است.

در بخش اول اين فصل رهيافت­هاي مختلف تعريف پول معرفي مي­شود؛ در بخش دوم، وظايف و نقش­هاي پول تبيين مي­گردند؛ و بخش سوم به معرفي و مقايسه نظريه­هاي مختلف پولي با تکيه بر سير تاريخي آن­ها اختصاص مي­يابد.

2-1- رهيافت­هاي مختلف در تعريف پول

رهيافت­هاي مختلف تعريف پول عمدتاَ به دو صورت نظري و تجربي ارائه شده­است.

2-1-1- رهيافت­هاي نظري تعريف پول

رهيافت معاملاتي: اين رهيافت به­عنوان قديمي­ترين رهيافت، وظيفه اصلي پول را واسطه مبادله بودن مي­داند. طرفداران اين رهيافت ادعا مي­کنند وجود پول تنها به­عنوان وسيله پرداخت براي کالاها و خدمات ديگر پذيرفته­شده­است و از آن به­عنوان نقطه افتراق پول و ساير دارايي­ها نام مي­برند. زيرا همه دارايي­ها مي­توانند به­عنوان ذخيره ارزش مورد استفاده قرار بگيرند، اما فقط تعداد کمي از آن­ها مي­توانند به­عنوان واسطه مبادله پذيرفته­شوند. نتيجتاَ هر چيزي که بتواند در اقتصاد نقش واسطه مبادله را بازي کند، به­عنوان پول تلقي مي­شود. در هر حال براين پايه تعريف پول فقط شامل سکه و اسکناس دردست مردم و سپرده­هاي جاري يا ديداري در بانک­هاي تجاري مي­باشد (کميجاني، 1375). در نتيجه در قالب اين تعريف نمي­توان سپرده­هاي غيرديداري را جزء تعريف وارد کرد؛ چرا که اين نوع سپرده­ها قبل از آن که هزينه شوند، مي­بايستي به يکي از انواع سکه واسکناس و سپرده­هاي جاري تبديل شود.

رهيافت نقدينگي: تعريف پول از اين منظر مرهون ميلتون فريدمن و شاگردانش نظير ميلزمن[14]، کاگان[15] و ديگران در مکتب شيکاگو مي­باشد. اقتصاددانان شيکاگو تعريف وسيع­تري از پول را با توجه به لحاظ نمودن وظايف بيش­تري براي آن، ارائه مي­کنند. استدلال آن­ها اين است که چون در اقتصاد پولي، جريان­هاي درآمد و مخارج به­طور کامل با هم اتفاق نمي­افتد، لذا براي اين که امکان ذخيره ارزش وجود­داشته­باشد، اين وظيفه را نيز براي پول منظور مي­کنند. در نتيجه در اين رهيافت از نظر کيفي، پول با ديگر دارايي­ها تفاوتي ندارد و نقدينگي، خاصيت همه دارايي­هاست منتهي با درجات مختلف. معيار نقدينگي يک دارايي، سهولت فروش آن دارايي در آينده نامعلوم و به قيمت اسمي آن در کم­ترين زمان با حداقل هزينه است. با اين ملاک دراين روش سپرده­هاي غيرديداري نيز درتعريف پول گنجانده مي­شود که وجه افتراق آن با روش معاملاتي است (کميجاني – نظريان، 1370).

رهيافت گارلي – شاو[16]: از نظرگارلي و شاو، سکه و اسکناس در جريان، تنها دو نمونه از تعهدات بسيار زياد واسطه­هاي مالي مي­باشند. از نظر آن­ها طيف وسيعي از دارايي­هاي مالي وجود دارد که جانشين­هاي نزديکي براي پول هستند. آن­ها تأکيد دارند که يک رابطه جانشيني نزديکي بين سکه و اسکناس، سپرده­هاي جاري، سپرده­هاي مدت­دار و سپرده­هاي پس انداز در بانک­ها و مؤسسات، اعتباري، سهام، اوراق قرضه دولتي و همه آن چيزي که به­وسيله مردم به­عنوان ذخيره ارزش نقد تلقي مي­شود وجود دارد. در اين روش مثل روش شيکاگو، پول وسيله پرداخت تلقي مي­شود اما برخلاف آن فقط سپرده­هاي مدت­دار و پس­انداز بانک­هاي تجاري به­عنوان جانشين نزديک وسيله پرداخت، مورد توجه قرار دارد. در واقع در اين روش کليه سپرده­ها و تعهدات واسطه­هاي مالي به­عنوان جانشين نزديک پول تلقي مي­شوند.

رهيافت کلاور: کلاور[17](1969) معتقد است هر نوع ابزار، وسيله يا روشي که امر مبادله بين افراد و مؤسسات را تسهيل کند و به­صورت نهادي بين آنان پذيرفته شده باشد، مي­توان پول ناميد. در اين حالت به­طور سنتي، مهم­ترين وظيفه پول، در نگرش نظري آن وسيله مبادله بودن آن است. در واقع يک دارايي مالي تنها هنگامي مي­تواند به­عنوان وسيله مبادله عمل نمايد که ابتدا خود آن، در مبادلات قابل پذيرش باشد. البته نبايد فراموش کرد که اين نوع ديدگاه نهايتاَ منجر به­نوعي مغلطه و دور باطل در تعريف نقش واسطه خواهد بود که تولوک (1975) آن را به اين صورت بيان مي­کند:

«پول به تنهايي و به خودي خود تقريباَ توصيف کاملي از صرفه­هاي خارجي است. من پول را به اين دليل مي­خواهم که مي­دانم بسياري از افراد ديگر هم آن را مي­خواهند بنابراين در هر لحظه قابل مبادله با چيزهايي است که من نياز دارم. تناقص موجود در ارتباط با پول در اينجاست که پذيرش وسيع آن به نوبه خود به­دليل پذيرش وسيع آن است» (تولوک، 1975).

رهيافت گودهارت: مشکل فوق با تغيير مفهوم واسطه مبادله بودن پول و محدود شدن آن به مفاهيم مشخص­تر تا حدودي برطرف گشته است. اين مفاهيم در قالب مفاهيم «اطلاعات» و «عدم اطمينان» ملموس تر قابل بحث است. گودهارت[18] (1985) معتقد است در دنيايي که درآن عدم اطمينان وجود نداشته باشد، يعني هزينه مبادله درآن صفر باشد، هيچ دليلي وجود نخواهد داشت که پرداخت­هاي نهايي از طريق يک ابزار تخصصي صورت پذيرند. به­عقيده وي اصلي­ترين وظيفه پول به­عنوان يک ابزار تخصصي براي انجام پرداخت­ها، مواجهه با مسائل مربوط به مبادله و بهبود شرايط مبادله در وضعيت عدم اطمينان است. در اينجا مسأله عدم هم‌زماني دريافت‌ها و پرداخت­ها، عاملي مهم تلقي مي­شود.

براساس اين نگرش از ميان تمامي ابزارهاي مالي موجود، مجموعه­اي که به­عنوان تخصصي­ترين ابزار، جهت انجام پرداخت‌­ها به­کار مي­رود، به­عنوان تعريف پول انتخاب مي­شود. اين نوع نگرش و تقسيم­بندي به تعريف محدود پول منجر مي­شود. اما در مخالفت با اين ديدگاه برونر[19] و متزلر[20] معتقدند به­دلايل مختلف، ماهيت عدم همزماني معاملات و مسأله عدم اطمينان (که تبلور آن را بي اطمينان نسبت به سطح قيمت­ها مي­دانند) نمي­تواند توضيح­دهنده ماهيت و دليل به­کارگيري پول باشند. زيرا اولاَ عدم اطمينان در مورد سطح قيمت وجود نخواهد داشت که بتوان در مورد آن نامطمئن بود. ثانياَ مسأله عدم همزماني پرداخت­ها در اقتصاد، صرفاَ يک مشکل موجودي انبار است و به­خودي­خود دليلي براي متمرکز ساختن اين موجودي انبار بر روي يک يا چند نوع دارايي مالي نيست. از نظر برونر و متزلر آنچه که باعث مي­شود افراد و واحدهاي اقتصادي، ملزم به جايگزيني براي نظام تهاتري باشند، نبود اطلاعات نيست. بلکه توزيع ناهماهنگ اطلاعات است که نهايتاَ منجر به ارائه معياري براي سنجش ارزش اقتصادي مي­گردد. از نظر آنان «سود حاصل از به کارگيري يک واحد حسابداري دقيقاَ مشابه منفعت حاصل از به­کارگيري هرنوع واحد اندازه­گيري ديگري مثل فاصله، وزن و يا دماست» (برونر و ديگران، 1971).

مسأله عدم همزماني دريافت­ها و پرداخت­ها در اقتصاد مدرن، اين الزام را به­وجود آورده که واسطه مبادله يا پول بتواند ارزش اسمي خود را در طول زمان حفظ نمايد، چرا که در غير اين صورت انجام مبادلات عملاَ غيرممکن بوده و واسطه مبادله، اصل پذيرش همگاني را از دست خواهد داد. در همين ارتباط ديويدسون[21] (1973) جنبه­ي ديگري از مسأله را عنوان مي­کند. از نظر وي در شرايط عدم اطمينان، پول بايد خاصيت ذخيره ارزش را دارا باشد.

«عنوان اين مطالب که در يک دنياي قابل پيش­بيني، پول داراي اهميت است به يک تناقض منطقي منجر مي­شود چرا که ويژگي به­خصوص پول به­عنوان يک وسيله ذخيره­سازي ثروت در به تعويق انداختن تسلط و توان آن در تمهيد منابع دور از دسترس و نه چندان سهل الوصول است. بنابراين پول تنها دريک دنياي نامطمئن اهميت دارد» (برونر و ديگران، 1971).

به هر حال نبايد از ياد برد که نقش ذخيره سازي ارزش از طرف پول، نقش مبادلاتي آن را زير سؤال نمي­برد. حتي کالدور نيز که نقش ذخيره­سازي ارزش را جزء جدايي ناپذير پول تعريف مي­کند، آن را به­عنوان نوعي گرايش و تمايل مطرح مي­سازد.

«تمامي معاملات بازار شامل دو فعاليت مجزا هستند. خريد به­ازاي پول و فروش به­ازاي پول بدين ترتيب نگه­داري ترازهاي پولي به­منظور انجام مبادلات به­صورت يک الزام در مي­آيد» (برونر و ديگران، 1971).

نکته­ي ديگري که در اين مورد مطرح است، اين است که نقش ذخيره ارزش براي پول بيش­تر به اين دليل اهميت دارد که به نوعي راه را براي «تعريف پول در مفهوم وسيع» آن هموار مي­سازد و در واقع منشأ تئوري کنيزي تقاضاي پول است. کينز با ارائه انگيزه­هاي احتياطي و سفته بازي پول نشان داد که گروهي از معاملات جنبه روزمره نداشته و اصولاَ زمان انجام آن به­طور کلي قابل پيش بيني نيست. بنابراين نگهداري وجوه مربوط به اين معاملات به­صورت اسکناس، مسکوک يا حتي سپرده­هاي ديداري، اصولاَ منطقي نبوده و اين وجوه در قالب گونه­هاي مختلف دارايي­هاي مالي (که نگه­داري آن­ها با نوعي بازدهي مثبت همراه هستند) ذخيره مي­گردند، اين دارايي­ها به­گونه­اي هستند که در صورت نياز به سرعت قابل تبديل به پول مي­باشند. براين اساس، چون وجوه مورد نياز براي انجام مبادلات در اصل به­صورت انواع ابزارهاي مالي غيرپولي (منظور از پول در اينجا تعريف محدود آن M1 است) نگه­داري مي­شوند، بنابراين لازم است که ابزارهاي مالي مذکور نيز که عمدتاَ شامل سپرده­هاي پس­انداز و مدت­دار هستند، در تعريف پول ملحوظ شوند. به اين ترتيب مي­توان مشاهده نمود که بسط و گسترش مفهوم پول در چهار چوب نگرش نظري، عملاَ وابسته به قبول نقش ذخيره­سازي ارزش آن است. چرا که انواع ابزارهايي که در بسط مفاهيم پولي به­کار مي­روند، به­طور مشخص دارايي­هاي هستند که مشمول بازدهي­هاي مالي بالاتر از صفر مي­باشند.

اگر پول را به­عنوان وسيله ذخيره ارزش تلقي کنيم، لاجرم بايد آن را نوعي کالا به­حساب آوريم. اين کالا، بنا به ماهيت خود يک انباره بوده و بنابراين بايد براي آن نوعي بازدهي (مثلاَ مطلوبيت) در نظر گرفت. البته در مورد پول اين بازدهي داراي يک ماهيت عيني نيست. اقتصاددانان معتقدند برخلاف کالاها که مصرفشان مطلوبيتي را به­همراه دارد، مطلوبيت پول در نگه­داري آن است و نه در مصارف آن. مطلوبيت ناشي از مصرف پول در واقع همان مطلوبيتي است که از طريق مصرف کالاها و خدمات خريداري شده توسط آن حاصل مي­شود. در عين حال مطلوبيت ناشي از نگه­داري پول به­صورت مستقيم قابل مشاهده نيست، هر چند اين مطلوبيت حتماَ وجود دارد، زيرا در عمل ما با يک واقعيت روبرو هستيم . واقعيت اين است که افراد و واحدهاي اقتصادي همواره پول را به­عنوان يک قلم نقد در دارايي­هاي خود در نظر مي­گيرند.

[1] Palgrave dictionary

[2] Hereditary Postulate

[3] Relativistic Postulate

[4] Logistic Postulate

[5] Logistic Function

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122