پايان نامه تحليل وضعيت کنش ارتباطي در کافه هاي تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل وضعيت کنش ارتباطي در کافه  هاي تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل وضعيت کنش ارتباطي در کافه  هاي تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1-طرح مسئله 2
1-2-ضرورت و اهمیت موضوع 6
1-2-1-ضرورت و اهمیت نظری 6
1-2-2-ضرورت و اهمیت عملی 6
1-3-اهداف پژوهش 6
1-3-1-هدف اصلی 6
1-3-2-اهداف فرعی 6
1-4-سوالهای اصلی تحقیق 7
1-4-1-سوال اصلی 7
1-4-2-سوالهای فرعی 7
1-5-مفاهیم پژوهش 7
1-6-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش 8
2-1-کلیات اندیشه هابرماس 13
2-2-زندگینامه 14
2-3-مروری اجمالی به افکار و اندیشههای هابرماس 15
2-4-دانش و علایق بشری 18
2-5-تاریخچه حوزه عمومی (فرانسه، آلمان، انگلستان) 25
2-6-حوزه عمومی 29
2-7-اخلاق گفتگو در حوزه عمومي 47
2-8-عقلانیت در نزد هابرماس 47
2-9-مفهوم دموکراسی در نزد هابرماس 49
2-10-موقعیت آرمانی گفتگو 53
2-11-احتجاج 54
2-12-کنش ارتباطی 57
2-13-زیست جهان 66
2-14-پیشینه پژوهش 73
3-1-روش پژوهش 77
3-2-سوالهای اصلی تحقیق 78
3-2-1-سوال اصلی 78
3-2-2-سوالهای فرعی 78
3-3-جامعه و نمونه آماری 77
3-4-نحوه جمع آوری داده ها 78
3-5-ابزار اندازهگیری پژوهش 78
مصاحبه نیمه ساخت یافته با افراد کافهرو شهر تهران 78
3-6-پایایی و روایی در دادههای کیفی 79
3-7-شیوه تجزیه و تحلیل دادهها 80
4-1-مقدمه 82
4-2-یافتههای پژوهش 82
4-2-1-سوال اول پژوهش 84
4-2-2-سوال دوم پژوهش 87
4-2-3-سوال سوم پژوهش 88
4-2-4-سوال چهارم پژوهش 91
4-2-5-سوال پنجم پژوهش 92
فصل پنجم 95
نتایج و پیشنهادات 95
5-1-بحث و نتیجهگیری یافتههای پژوهش 97
5-1-1-سوال اول پژوهش 99
5-1-2-سوال دوم پژوهش 100
5-1-3-سوال سوم پژوهش 101
5-1-4-سوال چهارم پژوهش 102
5-1-5-سوال پنجم پژوهش 102
5-2-محدودیتهای پژوهش 103
5-3-پیشنهادات پژوهش 104
5-3-1-پیشنهادات کاربردی 104
5-3-2-پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی 104
منابع 105

منابع

اباذری، یوسف. (1389). خرد جامعه­شناسی. تهران: انتشارات طرح نو.

ارمکی، تقی آزاد؛ امامی، یحیی. (1383). تکوین حوزه عمومی و گفت­وگوی عقلانی، بررسی موردی چند تشکل دانشجویی. مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 1، ص 58- 89.

اکبری تخمشلو، جواد، (1390). آرای روش­شناختی و فلسفی هابرماس، فلسفه علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره اول، صص 1-35

انصاری، منصور. (1384). دموکراسی گفتگویی؛ امکانات دموکراتیک اندیشه­های میخاییل باختین و یورگن هابرماس. تهران: نشر مرکز.

اوث ویت، و (1386). هابرماس؛ معرفی انتقادی. (ترجمه: جو افشانی، لیلا؛ چاوشیان، حسن)، تهران: نشر اختران.

بلیکی، ن. (1392). طراحی پژوهش­های اجتماعی. (ترجمه: حسن چاوشیان)، تهران، نشر نی.

توحیدفام، محمد؛ حسینیان امیری، مرضیه (1385). تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و هابرماس و تاثیر آن بر جامعه­شناسی جدید، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره سوم، صص 107-79.

حاجی حیدری، حامد. (1383). عقلانیت ارتباطی به جای عقلانیت ابزاری. مجله کتابخانه. شماره 33، ص 333- 366.

حریری اکبری، م. (1383). اندیشه یورگن هابرماس. مشهد، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.، شماره اول، صص 1- 32.

خانیکی، هادی. (1387). در جهان گفتگو؛ بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم. تهران: انتشارات هرمس.

خلیل­بیگی، کمال. (1391). رابطه­ی هوش­های چندگانه و سبک­های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال چهارم دبیرستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه روش­ها و برنامه‏هاي درسي و آموزشي، دانشگاه تهران.

دواس، د. (1390). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. (ترجمه نایبی، هوشنگ)، تهران، نشر نی.

دی ویمر، ر؛ آر دومینیک، ج. (1384). تحقیق در رسانه­های جمعی. (ترجمه: کاووس امامی)، تهران، انتشارات سروش.

ریتزر، ج (1392). نظریه­های جامعه­شناختی معاصر و ریشه­های کلاسیک آن (مترجم: خلیل میرزایی، و علی بقایی سرابی)، انتشارت جامعه­شناسان، تهران

سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛. حجازی، ا. (1385). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات آگاه.

سیدمن، ا. (1386). کشاکش آرا در جامعه شناسی. (ترجمه: هادی جلیلی). تهران، نشرنی.

شفیعی، محمود؛ (1384). نظریه کنش ارتباطی (جهان­زیست و سیستم) و نقد اجتماعی-سیاسی، دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره دوم صص 149-166.

عالم، عبدالرحمن؛ پورپاشا کاسین، علی (1390). دموکراسی گفتگویی: رابطه یا نسبت عامل­ها. فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 1، صص 170-153.

عباس­پور، ا. (1390). بررسی روش­شناسی نظریه «کنش ارتباطی» هابرماس با رویکرد انتقادی. مجله معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، ص 35- 64.

علیخواه، فردین (1378).کنش ارتباطی، بنیاد شکوفایی حوزه عمومی، پژوهشنامه سیاسی- اقتصادی، شماره 140-139، ص 125-114.

فلیک، ا. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، (ترجمه هادی جلیلی)، تهران، نشر نی.

کرایب، ی. (1386). نظریه اجتماعی مدرن، از پارسونز تا هابرماس. (ترجمه: عباس مخبر)، تهران: انتشارات آگه.

لازار، ژ. (1388). افکار عمومی. (ترجمه: کتبی، مرتضی)، تهران: نشر نی.

لیندلف، ت؛ تیلور، ب. (1388). روش­های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. (ترجمه: عبدالله گیویان)، تهران، انتشارات همشهری.

محمد پور، احمد. (1389). روش در روش، درباره ساخت معرفت در علوم انسانی. تهران، انتشارات جامعه شناسان.

محمد پور، احمد. (1389). ضد روش، منطق و طرح در روش شناسی کیفی. جلد یک، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

محمد پور، احمد. (1389). فراروش، بنیان­های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری. تهران، انتشارات جامعه شناسان.

محمد پور، احمد. (1390). ضد روش2، مراحل و رویه­های عملی در روش شناسی کیفی. جلد دو، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

محمدی، سید محمد. (1386). هابرماس و پروژه ناتمام مدرنیته، نامه فلسفی، شماره 1، صص 53-66.

مک کارتی، ت. (1383). کندوکاوی در آرای اخلاقی هابرماس، آگاهی اخلاقی و کنش ارتباطی. (ترجمه: بهزاد حمیدیه)، نشریه راهبرد (کتابخانه)، شماره سی­­وسوم، ص 369- 376.

منوچهری، عباس؛ حسینی، سید محمود (1385). درآمدی بر نظریه شهروندی گفت­وگویی در فلسفه سیاسی هابرماس، نامه علوم اجتماعی، شماره 29، صص 1-28.

مهدوی، م، ص؛ مبارکی، م. (1385). تحلیل نظریه کنش ارتباطی هابرماس. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی، سال دوم، شماره هشتم، ص 1- 21.

مهدی­زاده، سید محمد. (1391)، نظریه­های رسانه؛ اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی. تهران، انتشارات همشهری.

مهدی­زاده، سید محمد (1375). عقل ارتباطی در اندیشه­های هابرماس، فصلنامه رسانه، سال هفتم، شماره اول، ص 58-52.

میناوند، محمد قلی (1385). اینترنت و تسعه سیاسی: حوزه عمومی در فضای سایبرنتیک، پژوهش علوم سیاسی، شماره دوم، صص 146-116.

نقیب­زاده، میر عبدالحسین؛ نوروزی، رضا علی (1389). تحلیلی بر اهداف تربیت اخلاقی و اجتماعی از دیدگاه هابرماس با تاکید بر نظریه کنش ارتباطی، جامعه­شناسی کاربردی، سال بیست­ویکم، شماره اول، صص 123-142.

نوذری، حسینعلی (1389). بازخوانی هابرماس؛ درآمدی بر آراء، اندیشه­ها و نظریه­های یورگن هابرماس. تهران، نشر چشمه.

نوذری، حسینعلی. (1384). نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی. تهران، نشر آگه. نیلوفر، صمیمی (1385). شیئی­شدگی از لوکاچ تا هابرماس، فصلنامه راهبرد، شماره 41، صص 234-223.

هابرماس، ی. (1384). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی،  کاوشی درباب جامعه بورژوایی. (ترجمه: محمدی، جمال)، تهران: نشر افکار.

هابرماس، ی. (1392). نظریه کنش ارتباطی، عقل و عقلانیت جامعه، زیست جهان و نظام نقادی مفهوم کارکردگرایانه عقل. (ترجمه: کمال پولادی)، تهران: نشر مرکز.

هاو، ال. ای. (1387). یورگن هابرماس. (ترجمه: جمال محمدی)، تهران: انتشارات گام نو.

هرسیج، حسین؛ حاجی­زاده، جلال، (1389). تبیین دموکراسی رایزنانه در اندیشه­های فلسفی یورگن هابرماس، پژوهشنامه حکت و فلسفه، سال ششم، شماره شوم، صص 75-93.

هولاب، ر (1391). یورگن هابرماس، نقد در حوزه عمومی، (ترجمه حسین بشیریه)، تهران، نشر نی.

ویندال، س؛ سیگنایتزر، ب؛ اولسون، ج. (1387). کاربرد نظریه­های ارتباطات. (ترجمه: علیرضا دهقان)، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

Calhoun, C. (1994). Introduction: Habermas and Public Sphere, in c. Calhoun (ed.), Cambridge, MIT press. pp. 2-18.

Edgar, A. (2006). Habermas, the key concepts. Routledge press, New York, pp xv-xvi.

Habermas, J. (1979). Communication and the evolution of society. Beacon press, Boston, p 3.

Habermas, J.(1984). the theory of communicative action. Beacon press, Boston, vol1. pp 98-171.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه­های تهران است. این پژوهش از نوع کیفی و به شیوه مصاحبه نیمه­ ساخت­یافته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد کافه­رو تهران است. به منظور انتخاب نمونه از روش غیر احتمالی نمونه­گیری هدفمند استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 30 نفر می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش تفسیر مصاحبه­ها با تکیه بر نظریه کنش ارتباطی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است الگوی­های کنش ارتباطی افراد در کافه­های تهران از الگوی کنش ارتباطی هابرماس پیروی نمی­کند. در حقیقت کنش ارتباطی افراد بیشتر بر مبنای احساسات، سنت، قومیت و روابط دوستی بود و بسته به نوع مساله مورد بحث، نوع کنش فرق می­کرد.

در این رابطه به نظر می­رسد که این امر در سطح کلان منجر به دو یا چند دستگی شدید در جامعه و بین اقوام و گروه­های مختلف می­شودکه این امر باعث به وجود آمدن فضای تشنج در بین اقشار مختلف می­شود. در این شرایط افکار موافق و مخالف وضع موجود چندان به چالش کشیده نمی­شود و این امر می­تواند منجر به تعارض، درگیری و ستیز بین طبقات مختلف در خوشبینانه­ترین حالت و در بدترین حالت منجر به سرکوب و حذف یکی از طرفین شود.

واژگان کلیدی: کافه، افراد کافه­رو، حوزه عمومی، کنش ارتباطی، تفاهم

فصل اول

 کلیات پژوهش

 1-1-طرح مسئله

ارتباط بنیاد شکل­گیری اجتماع است. در فرایند شکل­گیری ارتباط، شرکت­کنندگان در بستر فرایندی پویا و خودسامان به طرح ادعاهای نظری خویش می­پردازند. مبنای طرح ادعاهای نظری شرکت­کنندگان براساس وضعیت های خودهنجار خاصی شکل می­گیرد که پایه و مبنای شکل­گیری اجتماع ارتباطی است. ارتباط متقابل و هماهنگی با دیگران را نمی­توان براساس خواسته­های شخصی پیش برد (حاجی حیدری، 1383). این به دلیل ماهیت ارتباط است که در آن نفع شخصی باعث خدشه­دار شدن وضعیت ارتباطی می­گردد.

یکی از متفکران انتقادی که به بررسی شکل­گیری وضعیت ارتباطی پرداخته است؛ یورگن هابرماس است. به زعم وی، انسان­ها اساسا به عنوان هستی­های ارتباطی معرفی می­گردند. هابرماس تاکید می­کند که مردم مهارت­های ارتباطی­شان را برای آفریدن و نگه­داشتن مناسبات اجتماعی به کار می­برند (ادگار، 2006: xv). از نظر او، پروژة مدرنیته به دلیل توجه صرف به عقلانیت ابزاري و نادیده گرفتن عقلانیت ارتباطی، از مسیر اصلی منحرف شده است و ارتباطات انسانی به ارتباطاتی تحریف شده بدل شده است که در تعارض با دموکراسی قرار می­گیرد (انصاری، 1384: 12). راه­حلی که او برای مقابله با این وضعیت ارائه می­دهد، عقلانیت ارتباطی است. مفهوم عقلانیت ارتباطی واجد سویه ها و دلالت های ضمنی­ای است که اساسا متکی بر تجربه محوری بحث و گفتگو و استدلال است که فرایندی وفاق­انگیز و آزاد و وحدت­بخش دارند؛ گفتگویی که در آن مشارکت­کنندگان مختلف بر بصیرت­های ذهنی و نظرات فردی خود فائق می­آیند و به یمن اشتراک در باورهای عقلانی، متقاعد می­شوند که وحدت جهان عینی و بین الاذهانی بودن زیست­جهانشان را بپذیرند (هاو، 1387: 50). در حقیقت عقلانیت ارتباطی، پروسه حل کردن مسئله و رفع مناقشه از خلال گفتگوی آزاد است (ادگار، 2006: xvi).

هدف گفتگو سازش و توافق یا، به بیان دقیق­تر، وفاق است. هابرماس وفاق را برای موجه سازی (توجیه عقلانی) دعوی­های اعتبار ضروری می­داند (هاو، 1387: 69). هابرماس سعی دارد نشان دهد که چگونه عقلانیت (و عدم عقلانیت) در کنش متقابل اجتماعی معمولی، یعنی در ارتباط معمولی بین «افراد کنشگر» ظهور پیدا می­کند (خانیکی، 1387 :76). از نظر او کنش ارتباطی فقط در صورتی به شکل سالم ادامه می­یابد که مشارکت­کنندگان تصور کنند دعوی­های اعتباری که به­طور متقابل مطرح می­سازند موجه و قابل قبول­اند (هاو، 1387: 37). به بیان دیگر، کنش ارتباطی نیازمند آن است که همه مشارکت­کنندگان بر سر فرض­ها و تفسیرهای ضمنی و به تبع آن درباره قواعد ارتباط توافق داشته باشند (هاو، 1387: 49).

در کنش ارتباطی، کنش­هاي افراد درگیر نه از طریق حسابگري­هاي خودخواهانه­ی موفقیت، بلکه از طریق کنش­هاي تفاهم آمیز هماهنگ می­شود. افراد دخیل در کنش ارتباطی اساسا در بند موفقیت شخصی­شان نیستند، بلکه هدف­هایشان را در شرایطی تعقیب می­کنند که بتوانند برنامه­هاي کنشی­شان را بر مبناي تعریف­هایی از موقعیت مشترك، هماهنگ سازند. درحالی که هدف کنش معقولانه و هدفدار دستیابی به یک هدف است، هدف کنش ارتباطی، دستیابی به تفاهم ارتباطی است (عباسپور، 1390). در کنش ارتباطی رسیدن به فهم امری اساسی است. هدف رسیدن به فهم نیز، فراهم آوردن توافقی است که [به نحوی] پایان تقابل بین­الاذهانی فهم دوسویه است (هابرماس، 1979: 3).

در مدل ارتباطی کنش، زبان وسیله­ای است برای رسیدن به فهم (هابرماس، 1984: 98). مفهوم کنش ارتباطی، زبان را به عنوان واسطه[ای] برای نوعی از رسیدن به تفاهم پیش­فرض می­گیرد، در جایی که مشارکت­کنندگان از خلال ارتباط با جهان، متقابلا دعوی­های معتبر را مطرح می­کنند که می­تواند پذیرفته شود یا مورد تردید قرار گیرد (هابرماس، 1984: 99). در الگوی کنش ارتباطی، زبان وسیله ارتباطی است که به تفاهم کمک می­کند (هابرماس، 1384: 175). به عبارت دیگر، زبان واسطه ارتباط است که فهم را فراهم می­کند (هابرماس، 1984: 101).

کنش ارتباطی متشکل از آن تعاملاتی است که به واسطه زبان انجام می­گیرد (انصاری، 1384: 303-304). مفهوم کنش ارتباطی متضمن پیش فرض زبان به­ عنوان رسانه لازمی است برای رسیدن به نوعی از تفاهم (هابرماس، 1384: 173). به باور هابرماس در «زیست­جهان» است که افراد به تفاهم می­رسند. زیست­جهان به مثابه یکی از عناصر کلیدی کنش ارتباطی، وسیله­ای است که از طریق آن کنش ارتباطی در سه جهان طبیعت، جامعه و خود تحقق می­یابد (شفیعی، 1384).

او زیست­جهان را در وهله اول به­ عنوان پیوند فرایندهای حصول تفاهم تعریف می­کند. از نظر او فاعلان شناسایی که به نحو ارتباطی عمل می­کنند همیشه در افق یک زیست­جهان به تفاهم می­رسند. زیست­جهان از یک سلسله باورهای پس زمینه کم و بیش اشاعه یافته و «همواره غیر مسئله دار» ساخته شده است. زیست­جهان به عنوان پس زمینه به عنوان منبعی برای تعریف وضعیت به کار می­آید که مشارکت­کنندگان آن را به عنوان غیر مسئله دار پیش فرض می گیرند. افراد متعلق به یک جمع ارتباطی در کار تفسیری خود بین جهان عینی و جهان اجتماعی بین الاذهانی خود با جهان ذهنی دیگر افراد و جمع­ها مرزبندی می کنند. مفهوم زیست­جهان و همطراز با آن اصطلاح «مفاهیم جهان» چهارچوب­های صوری را فراهم می­کنند که افراد مرتبط در کنش ارتباطی حوزه­های وضعیت­های مسئله­دار را – یعنی آن­هایی را که نیازمند توافق هستند – در بستر زیست­جهان که غیر مسئله دار فرض می­شود، سر و سامان می دهند (هابرماس، 1384: 136-137). بنابراین، زیست­جهان ارتباط برقرار کردن مردم را با همدیگر نگه می­دارد، و بدین سان فهم مشترکی از جهان را به عنوان مکان معنی­داری بنیان می­نهد (ادگار، 2006: xvi). بدین سان می­توان زیست­جهان را عرصه­ای برای شکل­گیری افکار انتقادی در نظر گرفت.

به باور هابرماس افکار انتقادی با شکل­گیری حوزه عمومی در پیوند تنگاتنگی قرار دارد. کافه­ها، قهوه­خانه­ها و سالن­ها در قرن هجدهم مکان­هایی بودند که امکان شکل­گیری کنش ارتباطی را فراهم کردند. به زعم وی، افراد حاضر در سالن­ها، کافه­ها، قهوه­خانه­ها و محافل بورژوایی برای نخستین بار در قرن هجدهم توانستند به نقد سلطه استبدادی دولت در قالب بحث و گفتگو بپردازند (هابرماس، 1384: 53-96). به باور هابرماس حوزه عمومی از افراد خصوصی تشکیل شده بود که در نهادهایی همچون کافه­ها، قهوه­خانه­ها، و سالن­ها یا محافل افراد بورژوا در آن آزادانه به نقد سلطه استبدادی دولت­ می­پرداختند (هابرماس، 1384: 53-57). به باور وی حوزه عمومی نتیجه نظام سیاسی خاصی نیست (لازار، 1388: 42)، بلکه نتیجه تلاش برای رهایی از سلطه استبدادی دولت است.

در مقایسه با اوضاع فرانسه و انگلستان در قرن هجدهم، که افراد در سالن­ها، کافه­ها و قهوه­خانه­ها به نقد سلطه استبدادی نظام پادشاهی می­پرداختند و متقابلا درباره موضوعاتی همچون عشق، انسانیت و ادبیات به بحث می­پرداختند؛ به نظر می­رسد در ایران نیز با شکل­گیری مشروطه نخستین جرقه­های مباحث انتقادی پیرامون نقد دولت شکل گرفت. هر چند که شکل گیری کنش ارتباطی و مباحث انتقادی در ایران عصر مشروطه به همان صورتی که در فرانسه و انگلستان قرن هجدهم شکل گرفت؛ گسترده نبود. اما به هر حال جنبش مشروطه توانست تاثیرات زیادی بر جامعه ایرانی بگذارد.

در فرانسه و انگلستان آن عصر، شرکت­کنندگان حاضر در کافه­ها، سالن­ها و قهوه­خانه­ها به جای اینکه تفاسیر شخصیشان را به واسطه منطق سلطه [استبدادی] بر دیگران غالب کنند؛ بیشتر به طرح دعاوی خویش می­پرداختند تا در این مکان­ها امکان نقدشان فراهم شود. به نظر می­رسد در ایران عصر حاضر جرقه­های نقد دولت و شرایط عمومی در مکان­هایی نظیر کافه­ها، دانشگاه­ها- و همچنین آن مکان­هایی که بستری را برای بحث بر سر نقد اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… فراهم می­کردند- زده شده است. بدین ترتیب می­توان گفت که این مکان­ها بسترهایی را برای به نقد کشیده شدن قدرت حاکم فراهم کرده­اند.

در عصر حاضر کنش ارتباطی می­تواند راهکاری برای حل مسایل و مشکلات روزمره مردم باشد. افراد غالبا از خلال بحث و گفتگوی روزمره خود مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را مطرح می­کنند؛ که در این بین برای حل این مسایل راهکارهای گوناگونی مطرح می­کنند. اغلب مسائلی که در این گفتگوها مطرح می­شود حاوی بنیان­هایی نظری هستند که برای حل مشکلات نقد قدرت حاکم را الزامی می­دانند. در حقیقت آنها بر سر این که اکثر مسایل و مشکلات از نفس قدرت حاکم برمی­خیزد؛ توافقی ضمنی دارند. مطرح کردن مسایل مختلف در رابطه با نقد قدرت حاکم در درجه اول باعث آگاهی مردم نسبت به مسایل و مشکلات جامعه می­شود و در مرحله بعدی، منجر به اقداماتی در تغییر این شرایط مسئله­دار می­شود. تغییر شرایط و بهبود آن در صورتی امکان پذیر است که ادعاهای مطرح شده و کنش­های صورت پذیرفته، به صورت عقلانی به اجرا در آیند. رسیدن به تفاهم لازمه اجرای عقلانی ادعاها و کنش­های صورت پذیرفته است.

به نظر می­رسد یکی از جاهایی که امکان شکل­گیری کنش ارتباطی را فراهم می­کند، کافه­ ها هستند. امروزه کافه­ها به مکانهایی برای گفتگو بر سر مسایل گوناگون جامعه بدل شده­اند. افراد با حضور در کافه­ها به بحث بر سر مسایل گوناگون می­پردازند. محیط غیر رسمی و دوستانه کافه­ها امکان بحث و توافق بر سر مسایل گوناگون موجود در جامعه را فراهم می­آورد. از آنجایی که کافه­ها عموما خارج از کنترل دولتند و مکانهایی خصوصی به شمار می­­آیند امکان کنترل و نظارت فراگیر بر کافه­ها کاهش می­یابد و بدین ترتیب افراد کافه­رو با آزادی بیشتری به طرح مباحث گوناگون می­پردازند. افراد کافه­رو راجع به مسایل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مختلف راهکارهای گوناگونی ارائه می­دهند. از آنجایی که افراد کافه­رو غالبا از موضع برابری مسائلشان را مطرح می­کنند، به نظر می­رسد که امکان به توافق رسیدن آنها بر سر مسایل گوناگون وجود دارد.

تحلیل کنش­های ارتباطی جماعت کافه­رو می­تواند ما را در فهم مسایل اساسی ایران یاری دهد و نشان دهد که این افراد در طی تعاملاتی که باهم ­دیگر دارند به طرح چه مباحثی می­پردازند؟، در طی این مباحث چه دیدگاه­هایی را مطرح می­کنند؟، این دیدگاه­ها تا چه اندازه از الگوی کنش ارتباطی هابرماس پیروی می­کند؟، این که چه مسایل و مشکلاتی ممکن است مانع از به توافق رسیدن افراد کنشگر شود؟ و مسائلی از این قبیل که تنها با تحلیل کنش­های ارتباطی صورت گرفته می­توان به آن دست یافت. این­ که الگوهای کنش ارتباطی در سطح افراد کافه­رو –به عنوان افرادی که حالتی غیر رسمی­تر و برابرتر در کنش ارتباطی دارند- در جامعه ایران چه شکلی به خود گرفته، بستگی به تحلیل این الگوها دارد. از اینرو هدف اساسی این پژوهش تحلیل وضعیت کنش ارتباطی هابرماس در کافه­های تهران است.

1-2-ضرورت و اهمیت موضوع

1-2-1-ضرورت و اهمیت نظری

همان­طور که هابرماس اشاره کرده است، بی­توجهی به مساله ارتباطات فردی و عدم درک درست کنش ارتباطی می تواند منجر به شکل­گیری روابط سلطه شود. به عبارت دیگر، درک درست کنش ارتباطی همراه با عقلانیت ارتباطی می­تواند تفاهم ارتباطی را به دنبال داشته باشد و بدین ترتیب راه حلی برای اتمام پروژه مدرنیته باشد. به نظر هابرماس، مدرنیته به طور کامل اجرا نشده و به عبارتی پروژه­ی مدرنیته ناتمام است. راهکار او برای به اتمام رسانیدن پروژه مدرنیته کنش ارتباطی است (عباسپور، 1390). با فراگیری منطق کنش ارتباطی، افراد بر مبنای خرد جمعی به تصمیم­گیری می­رسند که درنتیجه آن بنیاد دموکراسی شکل می­گیرد.

هم­چنین با توجه به اینکه پژوهش­های اندکی در زمینه کنش ارتباطی انجام شده است؛ این پژوهش می­تواند سرآغازی برای پژوهش­های بعدی باشد.

1-2-2-ضرورت و اهمیت عملی

در عصر حاضر کنش ارتباطی می­تواند راهکاری برای حل مسایل و مشکلات روزمره مردم باشد. کافه­ها به عنوان مکانی که به گفتگوها حالتی غیررسمی و دوستانه­ای می­دهند، می­توانند یکی از مهمترین مکانهایی باشند که افراد در آن از خلال گفتگوی خود به تفاهم دست یابند. کما این که در مباحث هابرماس نیز کافه­ها یکی از مکانهایی بودند که افراد در آن از خلال مباحث خود به نقد دولت می­پرداختند. افراد کافه­رو غالبا از خلال بحث و گفتگوی روزمره خود مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را مطرح می­کنند؛ که تحلیل این مسایل می­تواند به درک بهتر شرایط ایران کمک کند.

1-3-اهداف پژوهش

1-3-1-هدف اصلی

تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه ­های تهران

1-3-2-اهداف فرعی

شناخت الگوهای کنش ارتباطی افراد در کافه­های تهران

شناخت چگونگی شکل­گیری کنش ارتباطی افراد در کافه­های تهران

شناخت میزان عقلانیت در کنش ارتباطی افراد در کافه­های تهران

شناخت مسایل مطرح شده در مباحث افراد کافه­رو

شناخت عوامل موثر بر توافق یا عدم توافق افراد کنشگر در کافه­های تهران

 1-4-سوال­های اصلی تحقیق

1-4-1-سوال اصلی

وضعیت کنش ارتباطی در کافه­های تهران چگونه است؟

 1-4-2-سوال­های فرعی

آیا الگوهای کنش ارتباطی افراد در کافه­های تهران از الگوی کنش ارتباطی هابرماس پیروی می­کند؟

نحوه شکل­گیری کنش ارتباطی افراد در کافه­های تهران چگونه است؟

افراد کافه رو در کنش­های ارتباطی خود چه میزان عقلانی عمل می­کنند؟

افراد کافه­رو در مباحث خود به طرح چه مسایلی می­پردازند؟

وضعیت توافق یا عدم توافق کنشگران در کافه­های تهران چه گونه است؟

1-5-مفاهیم پژوهش

کنش ارتباطی: مفهوم کنش ارتباطی متضمن پیش­ فرض زبان به عنوان رسانه لازمی است برای رسیدن به نوعی تفاهم در فرایندی که شرکت­کنندگان به واسطه ارتباط با جهان متقابلا دعاوی نقدپذیری را طرح می­کنند (هابرماس، 1384: 173).

کنش راهبردی: کنشی است که در آن یک کنشگر قصد دارد امتیازی را در وضعیتی به دست آورد بدون این که دیگری از قصد او آگاه باشد. در این شکل از ارتباط کنشگر قصد دارد بر روی کنش­های دیگری نفوذ داشته باشد (مهدوی؛ مبارکی، 1385).

عقلانیت ارتباطی: عقلانیت ارتباطی، فرایند حل مسئله و رفع تعارض از خلال گفتگوی آزاد است (ادگار، 2006: xvi). . این مفهوم از طریق پرسشنامه محقق ساخته سنجش خواهد شد.

عقلانیت ابزاری: عقلانیت ابزاری، کنشی است که بوسیله برنامه­ریزی موثر و کارآمد کاربرد وسایل برای اهدافی معین مشخص شده است (هابرماس، 1984: 171).

زیست­جهان: زیست­جهان، پایگاهی استعلایی است که در آنجا گوینده و شنونده با یکدیگر تلاقی می­کنند، جایی که آنها می­توانند متقابلا مدعی شوند که گفتارهای آنها با جهان (جهان عینی، اجتماعی، ذهنی) همخوانی دارد، جایی که آنها می­توانند آن دعاوی اعتبار را نقد و تایید کنند، اختلاف نظر­ها را حل و فصل کنند و به توافق برسند (هابرماس، 1384: 178).

حوزه عمومی: حوزه­ی عمومی عرصه­ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می­آیند (خانیکی، 1387: 81).

حصول تفاهم: حصول تفاهم عبارت است از فرآیند رسیدن به توافق در میان فاعلان (سوژه­ها) در مقام گوینده و عمل­کننده (هابرماس، 1384: 391).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122