پايان نامه تحليل و ارزيابي صورت بندي مضامين معنوي (حس معنوي – استعلايي) در سينماي فرانک دارابانت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل و ارزيابي صورت بندي مضامين معنوي (حس معنوي – استعلايي) در سينماي فرانک دارابانت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 230 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل و ارزيابي صورت بندي مضامين معنوي (حس معنوي – استعلايي) در سينماي فرانک دارابانت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: ‌ج
فهرست مطالب: ‌د
1- فصل اول: کلیات 2
1-1- مقدمه 2
1-2- مسأله پژوهش: 6
1-3- فرضیه پژوهش 6
1-4- پیشینه پژوهش 8
1-5- ادبیات پژوهش: مبانی و پیش فرض ها 12
1-6 روش پژوهش: 19
2- فصل دوم: معنویت و سینما 22
2-1- نگاهی به سیر شکل‏گیری سینمای معنویت‏گرا در تاریخ سینما 22
2-2- کارگردان‏های خاص و دغدغه معنویت‏گرایی 34
2-3- دیدگاه‏ها‏‏ و رویکردها 42
2-3-1- دیدگاه‏ها‏‏ 42
2-3-2- شیوه تعامل میان رویکرد معنویت‏گرا و فیلم 48
2-4- رویکردهای تحلیل و نقد فیلم در سینما 68
3- فصل سوم: فرم فیلم و انتقال معنا 80
3-1- نگرش نئوفرمالیستی و فیلم 80
3-1-1- فرمالیسم/ نئوفرمالیسم و نگره فیلم 80
3-1-2- کارکردهای اجتماعی فیلم و ظهور نئوفرمالیسم 84
3-1-3- نگرش فرمالیستی/نئوفرمالیستی فیلم: شکل‏گیری نظریه 86
3-2- نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم 89
3-3- کاربرد و ویژگی های رویکرد نئوفرمالیسم (پست فرمالیسم) در سینما 93
3-3-1- فرم و محتوا در نگرش نئوفرمالیست‏ها 99
3-3-2- فرم و نسبت آن با صورت هنری در نگاه سنت گرایان 101
3-4- فرم زیبایی شناختی فیلم 108
3-4-1- انتظارات فرمال تماشاگر از فیلم 110
3-4-2- قراردادهای فرمال و تجربه تماشاگر 111
3-4-3- برداشت معنا از فرم فیلم 112
3-4-4- فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل 116
3-5- اصول فرم فیلم 117
3-6- اصول ساختار روایت در فیلم داستانی 120
3-7- تکنیک در فیلم داستانی 129
3-7-1- میزانسن 129
3-7-2- فیلمبرداری و قاب بندی 131
3-7-3- تدوین و چسباندن نماها 133
3-7-4- صدای فیلم 135
3-8- ژانر و سبک در فیلم داستانی 136
4- فصل چهارم: تحلیل فیلم‏های نمونه معنویت‏گرا:مورد پژوهی سینمای فرانک دارابانت 140
4-1- سینمای معنویت‏گرای فرانک دارابانت 140
4-1-1- معرفی کارگردان: 140
4-2- فیلم اول: رستگاری در شاوشنک The shawshank redemption 143
4-2-1- تحلیل اصول فرمال فیلم 147
4-3- فیلم دوم: مسیر سبز The Green Mile 157
4-3-1- تحلیل اصول فرمال فیلم 162
4-4- فیلم سوم: مجستیک The majestic 171
4-4-1- تحلیل اصول فرمال فیلم 174
4-5- فیلم چهارم: مه The Mist 183
4-5-1- تحلیل اصول فرمال فیلم 187
4-6- تحلیل کلی سبک و ویژگی های فرمال آثار سینمایی فرانک دارابانت 197
5- فصل پنجم: نتیجه گیری 210
6- منابع: 213

    منابع:

آبرامسون، رونالد، «ساختار و معنا در سینما»، فصلنامه فارابی، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، دوره سوم شمار دوم، بهار 70.

آشینبرگر، آمبروس ودیگران، نشانه‏های معنوی در سینما، ترجمه فرهاد ساسانی و دیگران، چاپ اول، تهران سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری 1380.

آیشنبرگر، آمبروس، «رویکرد های نقد فیلم دینی»، نشانه های معنوی در سینما ، ترجمه فرهاد ساسانی، 1380، ص 19 تا 42 .

ارجمند، مهدی، «انتقال بصری اندیشه و راز»، فصلنامه فارابی، دوره سوم شماره دوم، ص 6-11، بهار 70.

ارجمند، مهدی، «انتقال بصری اندیشه و راز»، فصلنامه فارابی، دوره سوم شماره سوم، ص 120-127، تابستان 70.

ارجمند، مهدی، «سینما و متافیزیک»، فصلنامه فارابی، شماره 32، بهار 78، ص412 تا 428.

استم، رابرت، مقدمه ای بر نظریه فیلم، گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، چاپ دوم، تهران حوزه هنری سوره مهر، 1389.

استوت، دانیل آ، برگزیده دانشنامه دین، ارتباطات و رسانه، به کوشش سید حمید رضا قادری، چاپ اول، قم مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه‏ها، دفتر عقل 1388.

استون، برایان پی، مفاهیم مذهبی و کلامی درسینما، ترجمه امید نیک فرجام، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی، زمستان 1383.

اف دیک، برنارد، آناتومی فیلم، ترجمه حمید رضا احمدی لاری، چاپ اول، نشر ساقی

امون، ژاک و میشل ماری، تحلیل فیلم، ترجمه علی هاشمی، چاپ اول، مشهد انتشارات سیاه سفید 1385.

اوحدی ، مسعود ، روایت فیلمیک: مبانی درک داستان سینمایی، فصلنامه هنر ، ش 82، ص 186 تا 218.

اوحدی، مسعود، «رهیافت های اخلاقی در سینمای کلاسیک»، فصلنامه هنر، شماره 32 ،ص462 تا 467.

اوحدی، مسعود، «سیری در نگره‏ها و مکاتب نگره ساز سینما»، فصلنامه هنر، شماره شصت، ص 186 -213.

ایگلتون، تری، پیش در آمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، ویراست دوم، تهران نشر مرکز، 1380.

ایندیک، ویلیام، سینما و روح بشر،ترجمه ابولحسن علوی طباطبایی، چاپ اول، تهران دانژه پاییز 1388.

بارسوتی، کاترین ام، رابرت کی جانستین، جست و جوی نگره‏های دینی درسینما، ترجمه مهناز باقری، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی 1385.

براهیمی، منصور، «درباره سینمای دینی»، ماهنامه تخصصی خانه هنر و اندیشه، اردیبهشت ماه 86،ص 62-75.

برد، مایکل، «فیلم درمقام تجلی قدسی»، فصلنامه فارابی، ترجمه محمد شهبا، دوره پنجم، شماره چهارم، پاییز 1372، ص 4 تا 25.

بردول، دیوید و کریستین تامپسن‏، هنر سینما، ترجمه فتاح محمدی، چاپ دوم، تهران نشر مرکز 1382.

بردول، دیوید، «نگره فیلم»، ماهنامه رواق هنر و اندیشه، ترجمه علی عامری مهابادی، شماره 30، دی ماه 1387.

بردول، دیوید، روایت در فیلم داستانی، علا الدین طباطبایی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، بنیاد سینمایی فارابی، 1375.

تاجدینی، علی، «ماهیت سینما»، ماهنامه نقد سینما، پاییز 78، شماره هجدهم، ص 7-18.

جانستن، رابرت کی، معنویت در فیلم، ترجمه فتاح محمدی، چاپ اول،تهران، بنیاد سینمایی فارابی،1383.

جسپر، دیوید، «در باب نظام مند کردن امر غیر نظام مند : واکنش»، کاوش در الهیات و سینما، ترجمه : امید نیک فرجام، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی 1384، ص 295 تا 304.

دانکین دین ، «فیلم»، برگزیده دانشنامه دین ارتباطات و رسانه، نیما ملک محمدی، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه‏ها 1388 ص 231 تا 249.

دبیرخانه جشنواره فیلم‏های کوتاه دینی رویش ، مجموعه مقالات سینمای دینی از منظری دیگر (هفتمین جشنواره فیلم‏های کوتاه دینی رویش)، سازمان توسعه سینمایی سوره .

دهقان، محمد صادق و رقیه چاووشی، راهکارهای برگردان مفاهیم معنوی به فیلم نامه، چاپ اول، قم مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 1390.

رحیمی بندر آبادی، ابراهیم، ماوراء الطبیعه در هنر و فیلم، چاپ اول، قم انتشارات دفتر عقل 1387.

رحیمیان، بهزاد، راهنمای فیلم روزنه: گزیده سینمای جهان 2000 تا 2021، ج اول، چاپ اول، تهران ، روزنه کار ،1392.

رحیمیان، بهزاد، راهنمای فیلم روزنه: گزیده سینمای جهان1895 تا 2000، ج اول،چاپ اول، تهران ، روزنه کار ،1391.

«روش نئوفرمالیستی در نقد فیلم»، فصل نامه سینمایی فارابی، شماره 31، زمستان 1377، ص 116.

سایمون، استفن، الهامات معنوی در سینما، ترجمه شاپور عظیمی، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی زمستان 1383.

سلدن، رآمان و پیتر ویدوسون، راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، چاپ سوم، تهران طرح نو 1384.

شرایدر، بل، سبک استعلایی در سینما، ترجمه محمد گذر آبادی، چاپ اول، تهران انتشارات بنیاد سینمایی فارابی 1375.

شهبا، محمد، مقالات اولین و دومین هم اندیشی نقد هنر، انتشارات فرهنگستان هنر 1385.

شوان، فریتیوف و دیگران، هنر و معنویت، ترجمه انشاء الله رحمتی، چاپ اول، تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران 1383.

صداقت، محمد، «بحران اخلاقی در سینمای هالیوود»، فصلنامه فارابی، شماره 32، بهار 78، 429 تا 426.

طاهری زاده، مهدی، قابلیت فیلم مستند برای انتقال مفاهیم دینی، چاپ اول، قم مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 1389.

عادل، شهاب الدین، تحولات معاصر در مفهوم زمان سینمایی، اول ، تهران ، دانشگاه هنر ، 1389.

عظیمی، شاپور، سایه‏های متحرک دین و فیلم به مثابه ی محصولات فرهنگی، چاپ اول، تهران شرکت انتشارات سوره مهر 1384.

علوی مهیار نظریه‏های نقد ادبی معاصر، چاپ دوم، ، تهران، 1381.

فرید، مهرداد و رضا سالک، «ویژگی های سینمای دینی»، نشریه نقد سینما، پاییز 78، شماره هجدهم، ص 18-22.

فرید، مهرداد و رضا سالک، «مفاد و موضوعات سینمای دینی»، نشریه نقد سینما، زمستان 78، شماره نوزدهم، ص119-121.

کالکر، رابرت، فیلم، فرم و فرهنگ، ترجمه بابک تبرایی، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی 1384.

کدیور، محسن و طیبه کرمی، «معنای سنت از دیدگاه سنت گرایان»، مقالات و بررسی ها دفتر 77 فلسفه، بهار و تابستان 84، ص 201 -223.

کریستی، یان ، «فرمالیسم و نئوفرمالیسم»، رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم، ترجمه علی عامری مهابادی، چاپ اول، تهران شرکت انتشارات سوره مهر 1388، ص 121 تا 132.

کوری، گریگوری، تصویر در ذهن، ترجمه محمد شهبا، چاپ اول، تهران نشر مهر نیوشا 1388.

کوییک، اندرو، «پدیدار شناسی و فیلم»، ماهنامه رواق هنر و اندیشه، ترجمه روح الله عطایی، شماره 36، تیر ماه 1388، ص 48 تا 66.

گالاخر، مایکل پل، «الهیات، تأویل و سینما»، نشانه های معنوی در سینما ، ترجمه: محمد کریمی، 1380 ، ص 95 تا 116.

لیدن، جان، «پژوهش های دینی و سینمای مردم پسند»، نقد سینما ، سودابه نبیئی، ش 19، زمستان 78 ، ص 113 تا 118.

مارش، کلایو،سینما و مقصود، چالش فیلم با علوم الهی، ترجمه نگین نگهبان، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی بهمن 1385.

مارش،کلایو و گی ارتیز، کاوش در الهیات و سینما، ترجمه امید نیک فرجام و دیگران، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی 1384.

مشکوه، سید حمید، «فرمالیسم و نئوفرمالیسم»، ماهنامه رواق هنر و اندیشه، شماره 5، آذر ماه 1385، ص 66 تا 73 .

معتمدی، احمدرضا، «سمبلیسم از نظر هگل و سنت گرایان»، فصلنامه قبسات، سال شانزدهم، تابستان 90، ص166 –

مکاریک، ایرنا ریما، دانش نامه نظریه‏های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ اول، تهران آگه، 1383.

مورگان، ادوارد، «تصاویر، رسانه و آگاهی مذهبی»، فصلنامه فارابی، ترجمه مهدی ارجمند، شماره 32، ص 447 تا 462.

موسوی گیلانی، سید رضی ، هنر و عرفان، دو زبان جهانی: با تکیه بر آرای سنت گرایان، فصلنامه دین و رسانه.

موسوی گیلانی، سید رضی، جایگاه مراقبه و تمرکز در عرفان و هنر،رواق هنر و اندیشه، شماره 27، ماهنامه خانه هنر و اندیشه، سال هفتم، مهر 87،ص 58 –59

موسوی گیلانی، سید رضی، در آمدی بر روش شناسی هنر اسلامی، چاپ اول، قم نشر ادیان و انتشارات مدرسه اسلامی هنر 1390.

می، جان ر، «مقاله نظریه های معاصر درباره تفسیر فیلم دینی»، نشانه های معنوی در سینما ، ترجمه فرهاد ساسانی ،1380، ص 41 تا 78 .

میتری، ژان، روان شناسی و زیبایی شناسی سینما، ترجمه شاپور عظیمی، چاپ اول، تهران شرکت انتشارات سوره مهر 1388.

میلز، مارگاریت آر، دیده و ایده: جایگاه مذهب و ارزش ها در فیلم‏های سینمایی، ترجمه حسن بلخاری، چاپ اول، تهران بیناد سینمایی فارابی بهمن 1385.

نصر، سید حسین ، معرفت و معنویت، ترجمه انشالله رحمتی ، تهران سهروردی ،1380، ص 155 -156

هانسبرگ پیتر ، «امور مذهبی در فیلم: از شاه شاهان تا شاه ماهی گیر»، نشانه های معنوی در سینما، ترجمه مریم صابری پور نوری فام ، 1380، ص 152 تا 181 .

هوور، استوارت، دین در عصر رسانه، ترجمه علی عامری مهابادی و…، چاپ اول، قم انتشارات دفتر عقل 1388.

هیل، جان و پاملاچرچ گیبسن، رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم، ترجمه علی عامری مهابادی، چاپ اول، تهران شرکت انتشارات سوره مهر 1388.

هیوارد، سوزان، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه فتاح محمدی، چاپ اول، زنجان نشر هزاره سوم 1381.

ویلسون، جرج، «روایت فیلم و معنای روایت»، فصلنامه فلسفی ادبی فرهنگی ارغنون، ترجمه بابک مظلومی، شماره 23، زمستان 82، ص231-252.

یزدانجو، پیام، اکران اندیشه: فصل هایی در فلسفه سینما، چاپ اول، تهران نشر مرکز 1383.

 

Marsh, Clive, Theology goes to the movies, first published, New York, Routledge, 2007.

 

چکیده:

پژوهش حاضر تلاشی برای تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی (Spirituality)) در سینماست. در این مسیر ابتدا به سیر شکل‏گیری سینمای معنویت‏گرا و هم چنین کارگردان‏های خاصی که دغدغه معنویت‏گرایی در فیلم‏هایشان اهمیت داشته، نگاهی اجمالی شده است. سپس به بیان شیوه تعامل میان رویکرد معنویت‏گرایی و فیلم از منظر دین‏گرایان پرداخته شده و در ادامه نیز انواع رویکردهای تحلیل فیلم به عنوان روش‏های تحلیلی موجود مطرح شده است. روش و رویکرد تحلیلی این پژوهش بر ارزیابی فرم و قالب ارائه روایت داستانی در فیلم از نگاه نئوفرمالیست‏ها (پست‏فرمالیست‏‏ها) تکیه دارد. بنابراین در گام بعد نگرش نئوفرمالیستی در سینما و چگونگی کاربرد نظریه آن‏ها در فیلم تبیین شده و به نسبت فرم و محتوا در فیلم پرداخته شده است. در این رویکرد از آن جهت که فرم به نوعی محتوا را می‏آفریند؛ نزدیک به دیدگاه سنت گرایان در مورد نماد و صورت اثر هنری است که آن را جلوه ای از امر متعالی و قدسی می‏دانند. به تعبیر دیگر فرمی که محتوایی معنویت‏گرایانه را با خود دارد همان صورت هنر معنوی در نگاه اهل سنت است. این دیدگاه تبیین می‏کند که تجربه فرم فیلم در تعامل با تماشاگر تبدیل به یک تجربه معنوی – آیینی می‏شود. این رویکرد با دیدگاه اصحاب مکتب دریافت آلمان برای تبیین نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم تکمیل می‏شود. در این نگرش معتقدند که معنا و حس معنوی برآمده از فرم با مشارکت فعال تماشاگر و از طریق تجربه او، شکل می‏گیرد. درادامه به تبیین فرم فیلم پرداخته شده است. در این تبیین مواردی چون اصول فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل، اصول ساختار روایی در فیلم داستانی و عناصری چون میزانسن، قاب بندی و فیلمبرداری، تدوین، صدای فیلم و سبک کارگردانی بیان شده است. در پایان نیز به تحلیل چهار فیلم از فرانک دارابانت کارگردان صاحب نام آمریکایی مجاری تبار پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: حس معنوی – استعلایی، (Spirituality)، مضمون معنوی، فرم، نئوفرمالیسم، فرانک دارابانت.

 

1-  فصل اول: کلیات

1-1-    مقدمه

هنر همواره بیانگر شکلی از اشتیاق آدمی برای جاودانگی است. به بیان امروزی مشتاق بودن یعنی هیجان زده‏ بودن برای چیزی. غلیان احساسات و شور و احساس برای درک، دریافت یا حس کردن امری را اشتیاق می‏نامند، جالب آنکه «مشتاق بودن» – (enthusiasm)- از دو لغت یونانی en  و  Theosگرفته شده است و به معنای ((in God «خدایی» است. این خدا گونه بودن و نسبت اشتیاق با امری خدایی همان حس کشش معنوی است که در هنر باعث ماندگاری، جاودانگی و ایجاد حسی متفاوت در مخاطب می‏گردد. این مشارکت مخاطب که در فضایی آکنده از اشتیاق و معنویت صورت می‏گیرد برای انسان تبدیل به تجربه ای معنوی شده و به زندگی انسان معنا و جهتی الهی می‏بخشد.

با چنین رویکردی می‏توان تمامی امور زندگی و فضای خلاقیت هنری را به اموری معنوی و قدسی پیوند زد. از این رو می‏توان گفت فیلم‏ها خود به خود دارای معنویتی درونی هستند که آدمی را برای تأمل و جست و جوی ناخودآگاه فردیشان(و چه بسا جمعی) تحریک و تهییج می‏کند.

از سوی دیگر هنر قصه گویی در فیلم الهام گرفته از هنر قصه گویی بزرگان دینی و کتب آسمانی است. با تأملی گذرا در کتب آسمانی و الهی می‏توان دریافت که همواره برای مخاطبان عام (و چه بسا فرهیخته) از زبانی هنرمندانه و با پرداختی داستان وار برای انتقال مفاهیم معنوی استفاده شده است، فیلم نیز چنین شیوه ای را برای انتقال مفاهیم و معنای خود به مخاطب برگزیده است. از این رو یکی از هیجان انگیزترین مجاری ارتباطی که از طریق آن می‏توان آدمی را با مضامین معنوی پیوند داده و آشنا کرد استفاده از سینما و قصه گویی با تصاویر یک فیلم است.

دیدگاه برخی مؤمنین و معنویت‏گرایان نیز بر آن است که زندگی انسان محل الهامِ علائم ربانی و معنوی است. به تعبیر دیگر خداوند از طریق نشانه‏هایی در زندگی آدمی به وی الهام نموده و پیام هایی را برای انسان ارسال می‏نماید و یکی از این نشانه‏ها و محل های علامت گذاری شده در زندگی انسان در دنیای امروز فیلم و سینما است. از این رو برخی نظریه پردازان معتقدند فیلم‏ها نیز به صورت ناخودآگاه نشانه‏هایی از معنویت را در خود دارند، چه فیلم ساز خواسته باشد چنین مفهومی را منتقل کند چه در ناخودآگاه و فرم خاص ارائه اثرش پنهان شده باشد.

از سوی دیگر زندگی در دنیای امروز انسان را در کشاکش سهمگینی با مسائل معنوی و ماورائی قرار داده است که در گذشته وجود نداشته است، زندگی سنتی دیروز به دلیل عدم وجود تکنولوژی و رسانه‏ها فرصتی برای تأمل در طبیعت، هستی، معرفت و نگرش به درون آدمی برای وی فراهم می‏کرد. اما ارتباطات و رسانه‏های امروز (رسانه‏های تصویری چون سینما، تلویزیون و…) نه تنها چنین فرصتی را از وی دریغ می‏کنند، بلکه جنس نیازها و نگرش های آدمی را از مسائل درون گرایانه و معنوی دور می‏کنند. رسانه‏ها (رسانه‏های تصویری چون سینما، تلویزیون و…) امروزه به فرهنگ جمعی مفروضی برای جامعه بدل شده اند که اصلی ترین وظیفه آن تعریف زندگی است. برخی از نظریه پردازان معتقدند امروزه تربیت و پرورش خویشتن مذهبی و نگاه معنویت‏گرایانه نیز در زندگی انسان به مدد رسانه‏ها شکل می‏گیرد. به تعبیر دیگر امروزه کنش دینی فرد در تعامل و برداشت از رسانه‏هایی بدست می‏آید که در زندگی با آن‏ها درگیر است. چه بسا ساختار هویت فردی وی در تعامل با سینما و رسانه‏های تصویری امروز شکل می‏گیرد.

در پژوهشی دانشگاهی در آمریکا در سال 2002 به دست آمد که به طور معمول دانشجویان یک دانشگاه در یک ماه درسی هشت تا ده فیلم می‏بینند و در این تحقیق دانشجویانی وجود داشتند که تا55 فیلم در یک ماه را مشاهده می‏کردند (بیشتر این دانشجویان تمایل داشتند که این فیلم‏ها را در سینما تماشا کنند) همین پژوهش نشان می‏دهد در سال 2002 آمریکایی ها بابت بلیط سینما بیشتر از 4/9 بیلیارد دلار هزینه کرده اند. به این آمار باید اضافه کرد که فروش دی وی دی در همان سال به 7/8 بیلیارد دلار و کاست وی اچ اس 4/3 بیلیارد دلار رسیده است.[1]

آمار بدست آمده در این پژوهش –که با نسبت ها و درصدهای متفاوت در مورد جوانان و دانشجویان کشورهای دیگر قابل رد گیری و بررسی است- نشان می‏دهد که سیل بنیان کن توجه مخاطبان به سینما و فیلم (و البته رسانه‏های تصویری) روز به روز در حال افزایش است. این توجه نشان می‏دهد که یکی از ابزار های مهم برای فرهنگ سازی، هویت یابی و ایجاد تمرکز و معنویت در جوانان امروز رسانه سینما و فیلم است. از این رو سینما امروزه به صورت بخشی منظم از آموزش های فرهنگی و اجتماعی جوامع در آمده است.

جذابیت سینما اگرچه امروزه در مواجهه و مقایسه با تلویزیون و رسانه‏های سهل الوصول امروزی کاهش یافته است، اما جوهره داستان گویی سینما و تکیه اش بر نیروی جذاب روایت داستان، همچنان تخیل و احساسات تماشاگر را به صورتی قدرتمند درگیر می‏کند. امروزه فیلم‏ها جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان هستند و گونه ای جدید از امکانات هویت یابی را برای وی فراهم می‏کنند.

هم چنین داستان‏ها از تجربیات عادی زندگی برای هدایت انسان به قلمرو روحانی و معنوی استفاده می‏کنند. از این رو داستان فیلم نیز امکان ایجاد حسی معنوی، تجربه دینی و مکاشفه‏های معنوی را برای آدم های درگیر و گرفتار زندگی پیچیده و ماشین زده امروز فراهم می‏کند. درک حسی از بخشایش، دوستی، معرفت، احساس امید به زندگی، اعجاز و ایمان و هم چنین یافتن احساس ندامت از گناه، مجازات یا نقصان در اطاعت و مفاهیمی از این دست امروزه در روایت فیلم داستانی امکان پذیر است. بنابراین پرداختن به سینما و فیلم به عنوان یکی از مهم ترین جنبه‏های شکل‏گیری هویت معنوی و دینی در زندگی امروز اهمیتی دو چندان می‏یابد.

از این رو پژوهشگران بسیار تلاش کرده اند تا از منظر های متفاوت به تعامل میان امور دینی (معنوی) و فیلم و تبیین چگونگی اثر گذاری سینما (فیلم) بر جامعه و دنیای پیرامون خود بپردازند. این پژوهش تلاش دارد تا به شیوه طرح مضامین معنوی و استعلایی و اثر گذاری فیلم داستانی بر مخاطب از طریق فرم و تکنیکی که در سینما بکار می‏رود؛ نگاهی بیاندازد. امید که این راهی باشد برای نزدیک شدن به الگویی کارآمد برای جهت دهی سینما و سینماگران به سمت معنویت و روشی باشد برای نقد و تحلیل معنوی فیلم‏های سینمایی.

1-2-    مسأله پژوهش:

سوال اصلی:

چگونه مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی)[2] به وسیله فرم و تکنیک در سینمای فرانک دارابانت (فیلم‏های او) به تصویر کشیده شده است؟

سوالات فرعی:

آیا تصویر کردن و انتقال این حس (حس معنوی – استعلایی) به مخاطب از فرم خاصی در سینما تبعیت می‏کند؟

اگر ارائه چنین حسی (حس معنوی – استعلایی) و تصویر آن در سینما ممکن باشد، چگونه اتفاق می‏افتد؟ (تبیین چگونگی این امکان با تحلیل امکانات فرمال در سینمای فرانک دارابانت )

 

1-3-    فرضیه پژوهش

امروزه علیرغم تلقی اصحاب دین و دین گرایان، سینما، رسانه و مؤلفه‏های دینی و معنوی روز به روز و بیشتر با هم مرتبط می‏شوند. بخش عمده آموزه‏های دینی و مضامین معنوی دوران معاصر، از طریق تصاویر و رسانه‏ها درک می‏شود. در این میان سینما یکی از مهمترین نقش ها را -در ارائه مضامین معنوی- در میان رسانه‏های صوتی- تصویری[3] ایفا می‏کند؛ چرا که سینما شیوه بیانش، برای ارائه مضامین معنوی و استعلایی، قصه گویی از ورای تصاویر است.

از سوی دیگر با نگاهی اجمالی به فیلم‏های سینمای روز جهان (بویژه سینمای هالیوود) در می‏یابیم که نمایش روز افزون معنویت در سینما، امروزه جزء جدایی ناپذیر سینمای عامه پسند جهانی است. همان طور که فرهنگ عامه در بررسی های جامعه شناسی به عنوان زمینه ای ارزشمند برای جستجوی رفتارها و المان های دینی، قابل تأمل است، سینما نیز به عنوان بخشی از فرهنگ عامه برای یافتن مؤلفه‏های دینی و استعلایی، حائز اهمیت است.

از سوی دیگر در بررسی سینما به عنوان محملی برای تصویر کردن و انتقال مفاهیم معنوی به مخاطب و تماشاگر، چگونگی این انتقال و تصویر سازی، و تبیین روش و فرم های خاصی که یک فیلم ساز به کار می‏گیرد، اهمیت می‏یابد. در این بررسی مفهوم فرم و شکل در هنر سینما، مطابق نظریه نئوفرمالیست‏ها، همان اصول فرمی و تکنیکی است که حامل معنا و جزء جدایی ناپذیر آن به شمار می‏آید. هم چنین مطابق نظر سنت گرایان، صورت و فرم همان معنا و روح اثر است. بنا براین فرم سینمایی همانند نماد در انتقال مفاهیم معنوی و استعلایی عمل می‏کند. به عبارت دیگر نقش نماد ها در هنر دینی، همانند نقش صورت و فرم در اندیشه و هنر استعلایی(در این بررسی: سینما) است.

با این نگرش کارکرد صحیح هنر استعلایی (در سینما) همانا متجلی نمودن جلوه امر متعالی و یا دست کم ایجاد حسی معنوی و استعلایی است. پس این مهم در سینما امکان تحقق دارد. از این رو برای فهم چگونگی عملکرد فرم و تصویر سازی در ارائه حسی معنوی – استعلایی به تحلیل و بررسی اجزای فرمال فیلم‏های “فرانک دارابانت” کارگردان آمریکایی می‏پردازیم که تصویر کردن مضامین معنوی و استعلایی جزو دغدغه‏ها و مؤلفه‏های سینمایی وی بشمار می‏رود.

 

1-4-            پیشینه پژوهش:

پژوهشگران دینی برای مطالعه سینما، مجموعه ای از روش‏ها را به کار می‏گیرند. برخی از این روش‏ها عبارتند از: روش معنا شناسی، مطالعات متنی یا شکل گرایانه، روش‏های فرمالیستی و نئوفرمالیستی، روش‏های روان تحلیلی، نقد ایدئولوژیکی یا سیاسی، نظریه‏های واکنش خواننده یا مخاطب، پژوهش در گونه‏های فیلم و نگره مؤلف و نظایر آن.

برخی پژوهشگران در بررسی و تحلیل تأثیر مذهبی فیلم‏ها، برای تشخیص این که فیلم‏ها چه نقشی در شکل‏گیری مذهب در فرهنگ عامه دارند، اسطوره شناسی آن‏ها را مورد توجه قرار داده و اغلب (حداقل به طور تلویحی) ارزش های بیان شده در این اسطوره‏ها را مورد ستایش قرار می‏دهند.

دسته ای دیگر به این که فیلم بازنمایی از فرهنگ عامه و جنبه‏های مذهبی آن باشد، با دیده شک و تردید نگاه می‏کند. در این دیدگاه، فیلم‏ها به مثابه شکلی از گفتمان استیلا جویانه توصیف می‏شوند که در نهایت از ایدئولوژی های برتری طبقاتی، نژادی و جنسی حمایت می کنند. این رویکرد از نظریات فمینیستی و لیبرالیستی در مورد فرهنگ و مذهب نشات گرفته است.

در مطالعات سینمایی، محققان دینی برخی از کارکردهای فیلم برای فرهنگ را تأیید کرده اند، زیرا به تجربه دریافته اند که فیلم‏ها برای انتقال یک جهان بینی دینی خاص، قدرت فراوانی دارند. “جان ر. می” در کتاب “تصویر نوین سینمای دینی” خاطرنشان می سازد که بسیاری از دانشمندان الهیات، نسبت به این نظر که فیلم‏های مردم پسند دارای مضامین مذهبی باشند، بدگمان هستند. “جان ر. می” در مقابل، چنین استدلال می کند که فرهنگ عامه را باید یاریگری در فراگرد تبلیغ مذهبی به شمار آورد. علاوه بر آن، نویسندگان مذهبی که مقالات آنان در کتاب جان ر. می گردآوری شده، فیلم را به مثابه بیان موثر و قدرتمند مفاهیم مذهبی نظیر عالم غیب و مقدسات در جهان نوین می دانند.

به عنوان مثال درباره فیلم “جوخه” ساخته “اولیور استون” می توان گفت یک بازآفرینی حماسی از جنگ است. فیلم به جای آن که تنها گزارش خیره کننده ای از درگیری آمریکا در جنگ باشد، راوی تجربه مذهبی و روحی یک گروه کوچک یا فردی از آن است. به گونه ای که در تاریکی سالن سینما، روح مخاطب با مرهم اسطوره‏های مذهبی التیام می یابد. هم چنین در فیلم رستگاری در شاوشنک ساخته فرانک دارابانت فیلم از طریق روایت ماجرا های زندان و مشکلات زندانیان به مضمون امید، رستگاری و ایمان می رسد و تماشاگر را با تجربه درک موهبت و لطف الهی به نوعی پالایش روحی می رساند. همان گونه که در مه از ورای داستانی هولناک مخاطب را به مضمون ایمان، توکل و امید می رساند.

با استفاده از نقدهای لیبرالیست ها و فمینیست ها در مورد گفتمان استیلا جویی، پژوهش گران دینی که آموزش دیده این مکتب ها هستند، فیلم‏های آمریکایی را نمونه بارزی از آنچه که باعث حفظ و تداوم ایدئولوژی در آمریکا می شود، تلقی می کنند آن‏ها توانسته اند قالب های خداشناسانه و اسطوره شناسانه ای که برای حفظ این ایدئولوژی مورد استفاده قرار می گیرند را مشخص کنند. در پژوهش های سینمایی این رویکرد موارد استفاده فراوانی دارد زیرا نقد ایدولوژیکی فیلم‏ها روش قوام یافته ای در این زمینه محسوب می شود.

“مارگارت میلز”، در کتاب خود به نام “دیدن و باور کردن مذهب و ارزش ها در سینما” با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی به ارزیابی ارزش های مطرح شده در فیلم‏ها می پردازد و آن‏ها را در شبکه اجتماعی- سیاسی- فرهنگی که بستر تولید، توزیع و تماشای فیلم‏ها است، مورد بررسی قرار می دهد.[4] وی معتقد است هر فیلمی علیرغم محتوای ایدئولوژیکی اش می تواند پیام های موثری را منتقل کند. حضور ایدئولوژی در محتوای فیلم، پیام آن را بی اثر نمی سازد. ایدئولوژی و اسطوره، هر دو در فیلم حضور دارند و هیچیک را نمی توان به تنهایی به عنوان معنای اصلی فیلم در نظر گرفت. به این ترتیب برای ارزیابی یک فیلم باید به شیوه‏هایی توسل جوییم که نه تنها ایدئولوژی، بلکه آن نوع اسطوره شناسی را در بر داشته باشد که علیرغم یا شاید به خاطر توهم گرایی و آرمان گرایی آن، بتواند اصولی را برای زندگی و کنش با معنا عرضه کند.[5]

اگرچه پژوهش در حوزه فیلم و سینما با رویکرد اسطوره شناسانه و نماد گرایانه ارتباط قابل توجهی به حوزه دین و معنویت دارد، اما این پژوهش ها در حوزه سینما بیشتر با تکیه بر تحلیل هایی ذوقی و بیشتر در جستجوی یافتن نماد ها و اسطوره‏ها در فیلم‏ها شکل گرفته است و نه پژوهشی مبتنی بر مباحث نظری و علمی که راهکاری برای پژوهش های بعدی ارائه نماید.

هم چنین آثار متفاوتی با نام نظریه پردازان و محققان این عرصه ترجمه و چاپ شده است که هر یک با رویکردی به مسأله معنویت، الهیات و سینما پرداخته است. اما ساختار و منظر ورود پژوهشگران در این عرصه تا به امروز شکل منسجمی نیافته است. از آثار “کلایو مارش” و “گی ارتیز” با عناوین “کاوش در الهیات و سینما”؛ “سینما و مقصود”، “چالش فیلم با علوم الهی”، سینما به سوی کلام می رود، تا “معنویت در فیلم”، “رابرت کی جانستن”؛ جستجوی نگره‏های دینی در سینما، “کاترین ام بارسوتی و جانستن”؛ الهامات معنوی در سینما،” استفن سایمون”؛ مفاهیم مذهبی و کلامی در سینما، “برایان پی استون”؛ “دیده و ایده”، “مارگریت آر میلس” تا رویکرد نظری- رسانه ای “استوارت هوور” در “دین در عصر رسانه” و….

اما نزدیکترین تألیف و شاید مهمترین پژوهش (در حد جستجوی نویسنده) کتاب سبک استعلایی در سینما اثر پل شرایدر است. پل شریدر فیلمنامه نویس و کارگردان سینما است و معتقد است که خویشاوندی روشنگر بین الهیات و فیلم تصادفی نیست بلکه ریشه در دو امکان فراگیر: میل به بیان امر متعالی در هنر و ماهیت رسانه فیلم دارد. شریدر در اندیشه خود متأثر از زیبایی قدسی و دنیوی: امر مقدس در هنر نوشته وان در لیو است. شریدر به نقل از وان در لیو می نویسد: تنها هنر است که در برابر امر مقدس ایستاده است. به این ترتیب کارکرد مناسب هنر استعلایی عبارت است از بیان امر مقدس (امر متعالی).[6]

از نظر شریدر سبک استعلایی فیلم تنها می تواند از سوی منتقدانی نشان داده شود که فیلم‏ها، قابها و صحنه‏ها را به امید استخراج امر کلی از امر جزئی؛ تحلیل می کنند. وی در تحلیل فرم هیروفانی[7] فیلم‏های سه کارگردان کلاسیک – ازو، برسون و درایر – بر این باور است که یک فرم جهانی برای بازنمایی را آشکار کرده است. یعنی معتقد است یک بیان مشترک از امر متعالی در فیلم‏ها وجود دارد. فیلم‏هایی که تماشاگران خود را با امر متعالی روبرو می کنند، برای نمونه متکی بر تکرار روی گونه‏های ذاتی اند و تا آنجا که ممکن است عناصری را که بیانگر تجربه انسان هستند، حذف می کنند.

شرایدر برای بیان دیدگاه خود سه کارگردان از سه فرهنگ متفاوت را برگزیده است که در شکل اجرایی آثار خود وابسته به مکتب کلاسیک سینما هستند و صدای فیلم و سکوت در سینمای آن سه ارزشی همطراز و بلکه بالاتر از تصویر می یابد. وی با مقایسه این آثار با هنر های سنتی و شمایلی مسیحیت و اصول و فرهنگ ذن در حد کلیات به اثبات سبک استعلایی می پردازد.

در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد که با استفاده از تحلیل نئوفرمالیستی اصول فرمال فیلم و تکنیک های سینمایی، و هم چنین تأثیر نقش تماشاگر در شکل دادن معنای فرم؛ تبیینی برای چگونگی تصویرکردن حس معنوی و استعلایی در فیلم‏های معنویت‏گرای کارگردان روز سینما فرانک دارابانت؛ صورت گیرد. از این رو تفاوت این پژوهش با نگرش شرایدر را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

جامعیت در پرداخت به فرم فیلم، شیوه اثر گذاری آن از طریق روایت داستانی، فرم و تکنیک در سینما

استخراج مفاهیم بر پایه مصداق های متعدد در فیلم‏های سینمایی فرانک دارابانت

تلاش برای استخراج اصولی مطابق با نظریه نئوفرمالیست‏ها و پست‏فرمالیست‏‏ها

تطبیق نظریه سنت گرایان در تعریف شکل و صورت هنر با مسأله فرم در سینما از نظر نئوفرمالیست‏ها

پرداختن به مفاهیم معنوی و آموزه‏های دینی به عنوان نوعی نگاه انسانی – اخلاقی به معنویت و ماوراء (حس معنوی (Spirituality)) بدون گرایش به فرهنگ دینی خاص یا مسیحیت و اسلام.

تأکید بر جنبه روایی بودن فرم فیلم همچون جنبه روایی در قصه‏های دینی که هر دو تلاش می کنند مفاهیم و آموزه های معنوی را از طریق قصه منتقل نمایند.

قابل ذکر است که در جستجو های انجام شده پژوهش و پایان نامه ای با این موضوع و قالب ارزیابی و تحلیل ویژه آن یافت نشده است.

[1]. بارسوتی، کاترین ام، رابرت کی جانستین، جست و جوی نگره‏های دینی درسینما، ترجمه مهناز باقری، چاپ اول، تهران بنیاد سینمایی فارابی 1385.

[2]. Spirituality

[3]. multi media

[4] . میلز، مارگاریت آر، دیده و ایده: جایگاه مذهب و ارزش ها در فیلم‏های سینمایی، ترجمه حسن بلخاری، چاپ اول، تهران بیناد سینمایی فارابی بهمن 1385.

[5]. لیدن، جان،  «پژوهش های دینی و سینمای مردم پسند»، نقد سینما ، سودابه نبیئی، ش 19، زمستان 78 ، ص 113 تا 118.

[6]. Paul Schrader, Trunscendentul Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer (NowYork: Da Capo 1972).

:Hierophanies.[7] نمودهای امر متعالی در جامعه.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122