پايان نامه تحليل و بررسي تناص قرآني در مقامات زمخشري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل و بررسي تناص قرآني در مقامات زمخشري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 152 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل و بررسي تناص قرآني در مقامات زمخشري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1. بیان مسأله 5
1-2. سوالات تحقیق 6
1-3. فرضیه های تحقیق 6
1-4. اهداف تحقیق 6
1-5. پیشینه ی تحقیق 6
1-6. روش کار و تحقیق 7
فصل دوّم: مروری بر اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی عصر زمخشری
2-1. نگاهی به تاریخ عصر عباسی 7
2-2. اوضاع سیاسی 10
2-3. اوضاع اجتماعی 11
2-4. اوضاع اقتصادی 12
2-4-1. کشاورزی 13
2-4-2. صنعت 14
2-4-3. تجارت 14
2-5. اوضاع فرهنگی 15
2-6. اوضاع دینی 16
2-6-1. حزب عباسی 17
2-6-2. شعوبیگری 17
2-6-3. زندقه 18
2-6-4. معتزله 19
فصل سوم: زندگینامه زمخشری
3-1. زندگینامه زمخشری 22
3-2. صفات و أخلاق زمخشری 27
3-2-1. ویژگیهای جسمی 27
3-2-2. ویژگیهای معنوی 28
3-2-2-1. هوش و استعداد 28
3-2-2-2. عزت نفس 28
3-2-2-3. طمع و قناعت 29
3-2-2-4. دینداری 29
3-2-2-5. تواضع 29
3-2-2-6. عرب و زبان عربی از دیدگاه زمخشری 30
3-2-2-7. تجردی 30
3-2-2-8. سخت گیری در برابر مخالفان 30
3-2-2-9. باورهای مذهبی و کلامی زمخشری 31
3-2-3. مذهب زمخشری 34
3-3. علم و ادبیات زمخشری 34
3-4. استادان زمخشری 37
3-4-1- استادان دیگر زمخشری 39
3-5. شاگردان زمخشری 40
3-6. آثار و تألیفات زمخشری 41
3-14. وفات زمخشری 46
فصل چهارم: تناص، مقامه و مقامه نویسی
4-1. تعریف تناص 48
4-2. بینامتنی وخاستگاه آن 51
4-3. بینامتنی از دیدگاه منتقدان غرب 52
4-4. بینامتنی در ادبیات عرب 53
4-5. عملیات بینامتنی 54
4-6. بینامتنی واژگان، جملات و مفاهیم 55
4-7. بینامتنی نحوی 56
4-8. بینامتنی صرفی 57
4-9. بینامتنی بلاغی 58
4-10. محورهای بینامتنی در رابطه با قرآن کریم 58
4-10-1. نفی جزیی یا اجترار 58
4-10-2. نفی متوازی یا امتصاص 59
4-10-3. نفی کلی یا حوار 59
4-11. تلمیح 59
4-12. تعریف نثر و انواع آن: 60
4-12-1. نثر مرسل 61
4-12-2. نثر مسجع 61
4-13. کاربرد مقامه در لغت 61
4-13-1. مَقَام به فتح (مَ): 61
4-13-2. اگر واژه ی مَقام مصدر میمی باشد؛ یعنی اقامت گزیدن 63
4-13-3. مُقام به ضمه ی (مُ) از أقام یُقیم إقامة است 63
4-13-4. المُقامة به دو معنی آمده است 63
4-2-5. المَقامَة 64
4-14. معنی مقامه در اصطلاح 65
4-15. سرآغاز فن مقامه نویسی 66
4-16. برخی از عوامل احتمالی مؤثر در ظهور فن مقامه نویسی توسط بدیع الزمان 69
4-17. موضوع در مقامات 70
4-17-1. تکدی گری 70
4-17-2. نظم و نثر 70
4-17-3. نقد ادبی 70
4-17-4. مزاح 70
4-17-5. فلسفه، منطق و کلام 71
4-17-6. تاریخ 71
4-17-7. وصف 71
4-17-8. نصایح و مواعظ 71
4-17-9. مسایل اجتماعی 71
4-17-10. مدح 71
4-17-11. سیاست 72
4-17-12. علوم مختلف 72
4-17-13. موضوعات مختلف 72
4-18. ساختار و اسلوب مقامه نویسی 72
4-18-1. راوی 72
4-18-2. قهرمان داستان 73
4-18-3. حادثه (صحنه) 73
4-18-4. قربانی (ضَحیّه) 73
4-18-5. اسلوب قصه در مقامات 73
4-19. اهداف و اغراض مقامات 74
4-20. سیر تاریخی فن مقامه نویسی 75
4-21. برجسته ترین پیروان مقامات بدیع الزمان 76
فصل پنجم: بینامتنی مقامات زمخشری با قرآن کریم
5-1. بینامتنی مقامات زمخشری با قرآن کریم 81
نتیجه گیری و پیشنهادات 129
ملخص البحث 131
منابع و مآخذ 132
فهرست اعلام 139
چکیده انگلیسی II

فهرست منابع و مآخذ

القرآن کریم، 1388، ترجمه آیت اله مشکینی، قم، الهادی.

ابراهیم حسن، حسن، 1959م، تاریخ الإسلام السیاسی والدینی والأدبی، ج2، چ5 مکتبة النهضة المرصیة، قاهره.

ابن ابی سلمی، زهیر، 1995م، دیوان، تحقیق: محمد حمود، الطبعة الأولی، بیروت، دارالفکر اللبنانی .

ابن اثیر، ابوالحسن، 1407 هـ.ق؛ الکامل، ج5 ،چ1، دارالکتب العلمیة، بیروت.

ابن ثور الهلالی، حمید، 1995م، دیوان، تحقیق: دکتر محمد یوسف نجم، الطبعة الأولی، بیروت، دار صادر.

ابن خلکان، احمد بن محمد، 1367هـ ش/1968م ، و فیات الأعیان و أبناء الزمان، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید، الطبة الأولی، القاهرة، المکتبة النهضةُ المصریة.

ابن خلکان،شمس الدین ابوالعباس،699ه ق؛وفیات الاعیان وانباء ابناءآخرالزمان،ظهیر الدین اردبیلی،لانا

ابن طیفور، ابوالفضل احمد بن ابی طاهر، 1908م، بغداد فی تاریخ الخلافة العباسیة، مکتبة المعارف، بیروت.

ابن قتیبه، عبدالهه بن مسلم، بی‌تا، تأویل مشکل القرآن، بی جا.

ابوحلتم، نبیل خلیل، 1990م، الفرق الاسلامیه فکراً و شعراً، دارالثقافة، بیروت.

احمدی، بابک،1385، ساختار و تأویل متن، چ هشتم، تهران: مرکز.

أدنه وی، احمد بن محمد،1417 هـ. ق/ 1997م، طبقات المفسرین، مکتبة العلوم والحکم

الإصفهانی، ابوالفرج، 1368 هـ ش؛ مقاتل الطالبین، به کوشش احمد صقر، داراالکتب المصریة، قاهره.

الأعشی، 1968، دیوان الأعشی،تحقیق فوزی عطوی، بیروت، الشرکة البنانیة للکتاب، الطبعة الأولی.

امیة بن ابی الصلت، بی تا، دیوان امیة بن ابی الصلت، شرح سیف الدین الکاتب و احمد عصام الکاتب،بیروت، دار مکتبة الحیاة، الطبعة الثانیة.

امین، احمد، 1975، فجر الإسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، الطبعة الأولی.

انوری، حسین، 1373هـ.ق ؛ اصطلاحات دیوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی، انتشارات سخن، چاپ دوم.

بتیس، محمد، 1997، الشعر العربی الحدیث، المغرب، دار توبقال، الطبعة الأولی.

بروکلمان، کارل1993م ، تاریخ الأداب العربی، تحقیق: سید یعقوب بکر، رمضان عبدالثواب و الاخرون، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب،.

البستانی، بطرس، 1997 م، ادباء العرب فی الأعصر العباسیة، ج2، دارالجیل، بیروت.

البقاعی،محمدخیر،دراسات فی النص والتناصیة،مرکزالإنماءالحضاری،حلب،1998م

بلاشیر، ریجس، 1404هـ/1984م ، تاریخ الأدب العربی، ترجمة ابراهیم الکیلانی، الطبعة الثانیة، دمشق، دارالفکر.

پین، مایکل، 1380، لکان دریدا کریستوا، ترجمه پیام یزدان جو، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.

تفتازانی، سعدالدین،1428ه ق ؛ شرح المختصر، سوم،قم،اسماعیلیان.

تمیمی سمعانی، ابوسعد عبدالکریم ابن محمد ابن منصور،1408 ،تاج الإسلام، تعلیق عبدالله عمر البارودی، نشر دار الجنان، بیروت

حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، 1410هـ .ق/1990م، کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، دارالفکر، بیروت

حتی، فیلیپ خوری، 1380هـ ش؛ تاریخ عرب، چ3، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده، آگاه، تهران

حجاب، محمد نبیه، مظاهر الشعوبیة فی الأدب العربی حتی نهایة القرن الثالث الهجری، 1961م، قاهره، مکتبة نهضة مصر.

الحریری البصری، القاسم بن علی، 1413هـ/1992م ، مقامات الحریری، الطبعة الأولی، بیروت، دارالکتب العلمیة

حسن حمودی، هادی، 1985 ، المقامات من ابن فارس إلی بدیع الزمان الهمدانی، الطبعة الأولی، بیروت، دار الأفاق الجدید.

حسین، طه، 1982م، الأدب و النقد1، ج2، داراکتاب اللبنانی، بیروت.

الحموی، یاقوت، 1357هـ/1938م ، معجم الأدباء، مصر، دارالمأمون.

الحوفی، احمد محمد ، 1966، القومیة فی الشعرالعربی الحدیث. قاهره،

حیدری، علی، 1383، اصول استنباط، ترجمه و تبیین محسن غرویان و علی شیروانی، قم، دارالفکر، چاپ دوم.

خوانساری،محمدباقر،1411ه ق؛ روضات الجنات،بیروت،دارالإسلامیة،ج8،ص118.

داودی، محمد بن علی بن احمد، بی تا، طبقات المفسرین، دار الکتب العلمیة، بیروت.

دبیری‌نژاد، بدیع‌الله،1384، سلاجقه و گسترش ادب فارسی. در: «چشم‌انداز ارتباطات فرهنگی»، تیر و مرداد ۱۳۸۴ – شماره ۱۷. صص۵۷-۶۰.

دیب البغا، محیی الدین، 1418هـ .ق/ 1998م، الواضح فی علوم القرآن، دار الکلم الطیب، دار العلوم الإنسانیة

الذهبی، محمد بن احمد، 1410هـ/1990م ، سیر اعلام النبلاء، تحقیق: شعیب الأرنوط و محمد نعیم العرقسوسی، الطبعة السعابة، بیروت، مؤسسة الرسالة.

ریوقی،عبدالحلیم،2009م، مقاربات بین النقد الغربی الحدیث والنقدالعربی القدیم(التناص انموذجاً )،مجلة الدراسات أدبیة العددالثانی، مرکزالبصیرة للدراسات والبحوث،الجزائر.

الزرکلی، خیرالدین، 1990م، الأعلام، بیروت، دار العلم للملایین.

زعبی، أحد، 1989م، التناص نظریاً و تطبیقیاً، عمان، الأردن، مؤسسة عمریة، ط2.

_____،_____، (2000)، التناص نظریاً و تطبیقاً، الأردن، مؤسسة عموم للنشر و التوزیع، الطبعة الأوری.

زغلول، محمد حمد، 1425هـ .ق/ 2004م، التفسیر بالرأی، مکتبة فارابی

الزمخشری، محمود بن عمر، 1407هـ/، مقامات الزمخشری (النصائح الکبار)الطبعة الثالثة تحقیق : یوسف البقاعی، بیروت، دارالکتب العلمیة.

زمخشری، محمودبن عمر، 1407 ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت دار الکتاب العربی، الطبعة الثالثة.

_____،_____، 1412هـ/1992م، ربیع الأبرار، تحقیق: عبدالامیر مهنا، الطبعة الأولی، بیروت، مؤسسة الأعلمی.

_____،_____،1420هـ/1999م،المفصل فی صنعة الإعراب، تحقیق: امیل بدیع یعقوب، الطبعة الأولی، بیروت، دارالکتب العلمیة

الزّیات، احمد حسن، بی تا؛ تاریخ الأدب العربی للمدارس الثانویة و العلیا، چ28، دارالثقافة، بیروت.

_____،_____،، بی تا؛ تاریخ الأدب العربی للمدارس الثانویة و العلیا، چ28، دارالثقافة، بیروت.

زیات، حسن. 1995م. تاریخ الأدب العربی. ط 1. بیروت: دارالمعرفه.

ساسانی، فرهاد، 1384، تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن، زبان و زبان شناسی، سال اول، شماره دوم 45-67.

_____،_____،،1386ه ش؛ دلالت یا تداعی؟ روند شکل گیری معنا در موسیقی،مجله زیبا شناخت،ص245.17-266

سالم، سعدالله محمد، 2007، مملکة النص، بیروت، دارالکتب العالمی، الطبعة الأولی.

سعیدی روشن، محمدباقر، 1385، تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن، قم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.

سلدن، رامان،1372، راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو.

سلیمان،عبدالمنعم محمد فارس،2005م، مظاهرالتناص الدینی فی شعر احمد مطر،الطبعة الثانیة، کلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنیة.

سمعانی،عبدالکریم ابن محمد، الانساب،دارالکتب العلمیة،بیروت،ج3.

سیوطی،جلال الدین،1979م ؛ بغیة الوعاة،الطبعة الثانیة،دارالفکر،ج2.

شافعی، محمد بن ادریس، 1993، الرسالة، تحقیق:

الشریشی، احمد بن المؤمن القیسی، 1412هـ/ 1992م ، شرح مقامات الحریری، تحقیق صدقی محمد جمیل، الطبعة الأولی، بیروت، دارالفکر.

ضیف، شوقی، 1426هـ.ق؛ العصر العباسی الثانی، چ1، دارالمعارف، مصر.

_____،_____، 1961م؛ العصر العباسی الأول، دارالمعارف، مصر.

_____،_____،1971م، الأدب العربی المعاصر فی مصر، القاهرة، دارالـمعارف، الطبعة العاشرة.

_____،_____،1987، في التراث والشعر واللغة،دار المعارف ـ 1119 كورنيش النيل ـ القاهرة ج.م.ع

طباطبایی، محمدحسین، 1397، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الإسلامیي، چاپ پنجم.

عاصی، میشال و دکتر بدیع یعقوب، امیل، 1987م ، المعجم المفصل فی اللغة و الأدب، الطبعة الأولی، بیروت، دار العلم للملایین.

عبدالجلیل، ج.م، 1373هـ ش؛ تاریخ ادبیات عرب، چ2، ترجمه ی آذرتاش آذرنوش، امیرکبیر، تهران.

عبدالسلام مبارک، محمد زکی، 1352هـ/ 1934م ، النثر الفنی فی القرن الرابع، بیروت، المکتبة العصریة.

عزام، محمد، 2001م، النص الغائب، دمشق، فی إعراب القرآن، عمان- ریاض: بیت الأفکار الدولیة، الطبعة الأولی.

_____،_____، 2005م، شعریة الخطاب السردی، دمشق، منشورات اتحاد الکتاب العرب، ط: 1.

عطا،احمد محمد، 2007م، التناص القرآنی فی شعر جمال الدین نباتة المصری،کلیة الآداب والعلوم الانسانیة جامعة قناة السویس،المؤتمرالدولی الرابع لکلیة الألسن جامعة المنایا.

عکبری، عبدالله بن حسین، بی تا، التبیان فی إعراب القرآن، عمان- ریاض: بیت الأفکار الدولیة، الطبعة الأولی.

الفاخوری، حنا ، 1991م، الموجز فی الأدب العربی و تاریخه، ج2، چ2، دارالجیل، بیروت.

_____،_____، 1986م ، الجامع فی الأدب العربی، الطبعة الأولی، بیروت، دار الجیل.

فارابی، ابونصر،1986م، القیاس الصغیر علی طریقة المتکلمین، تحقیق دکتر رفیق العجم، بیروت: دارالمشرق.

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب،1419هـ/ 1998م ، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسی، الطبعة السادسة، بیروت، مؤسسة الرسالة.

قدوری الحمد، غانم، 1423هـ .ق/ 2003م، محاضرات فی علوم القرآن، دارعمار، عمان

قزوینی، خطیب، 1424، الإیضاح فی علوم البلاغة، تحقیق محمد الفاضلی، بیروت، المکتبة العصریة، الطبعة الأولی.

قمی،شیخ عباس، 1386ه ش؛الکنی والالقاب،قم،دفتر انتشار اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم ج2.

کیوان، عبدالعاطی، 1998م، التناص القرآنی فی شعر أمل دنقل، الطبعة الأولی.

لچت،جان، 1377 هـ شپنجاه متفکربزرگ جهان از ساختارگرایی تا پسامدرنیته،ترجمه محسن حکیمی،انتشارات خجسته.

لوشن، نورالهدی، 1424هـ ق، التناص بین التراث والمعاصره،مجلة جامعة ام القری لعلوم الشریعة واللغة العربیة،15،-1

مجاهد، احمد، 1957م، الدولة الأمویة والعباسیة، چ1، مکتبة النهضة.

محمد الحوفی، احمد، 1966م ، الزمخشری، الطبعة الأولی، القاهرة، دارالفکر العربی.

مدرس تبریزی، محمدعلی، 1369هـ.ش ، ریحانة الأدب فی تراجم المعروفین، انتشارات خیام، تهران.

مطهری، مرتضی، 1368 هـ ش؛ آشنایی با علوم اسلامی، ج2، چ6، صدرا، تهران.

معلوف، امین، 2000، دیسه بالتازار، انتشارات زرین ، انتشارات دستان.

المیدانی النیشابوری، احمد بن محمد، 1412هـ/1992م ، ارجاع الأمثال، تحقیق: سعید محمد اللحام، بیروت، دارالفکر.

میرزایی، فرامرز و ماشاءالله واحدی، 1388هـ ش، روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر، نشریه‌ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره ی جدید، شماره ی 25 (پیاپی22)

ناهض، نقولا، 1998م، الموسوعة عربیة عالمیة مصورة بالألوان، ج8، موسسة خلیفة للطباعة، قبرص.

ناهم، احمد، 2004م، التناص فی شعر الرواد، بغداد: دارالشؤون الثقافیة العامة، الطبعة الأولی.

نفیسی، علی اکبر، 1343هـ.ش ؛ فرهنگ نفیسی، انتشارات خیام، تهران.

النیشابوری، حسن بن محمد، 1421هـ.ق ، شرح النظام، تحقیق: علی الشملاوی، الطبعة الثالثة، قم، مکتبةُ العزیزی.

وعدالله، لیدیا، 2005م، التناص المعرفی فی شعر عزالدین المناصرة، دار المندلاوی، ط: 1.

هداره، محمد مصطفی، 1963م، اتجاهات الشعر العربی فی القرن الثانی الهجری، چ2، دارالمعارف، قاهره.

همداني ، مير سيد علي،1995م، رساله فتوت( به زبان فارسي – تاجيكي ) ، نشر فردوس.

هنداوی، عبدالحمید احمد، 1429، الإعجاز الصرفی فی القرآن، بی‌جا، عالم الکتب الحدیث، الطبعة الأولی.

یاقوت الحموی الرومی،شهاب الدین،1993م؛ معجم الادباءارشاد الأریب إلی معرفة الأدیب،بیروت لبنان،دارالغرب الإسلامی، ج5،ص489.

چکیده

یکی از رویکردهای مورد توجه در پژوهش­های مربوط به ادبیات در دهه های اخیرمطالعات بینامتنی است. بینامتنی یادآور این نکته است که متون به نوعی همواره درتعامل با یکدیگرند .یافتن این روابط ما را به  خوانشی نو از متون رهنمون می سازد.این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی وبا استقراء آیات کریمه قرآنی در مقامات زمخشری انجام شده است.زمخشری باکنیه ابوالقاسم واسم محمود وشهرت زمخشری مفسر، محدث، نحوی، متکلم، لغوی وشاعر حنفی معتزلی ملقب به جارالله که یکی از آثار فراوان وی مقامات زمخشری در اخلاق است. هدف ازاین پژوهش، شناخت ومعرفی چگونگی و  تاثیر تناص قرآن کریم برلفظ ومحتوای مقامات زمخشری است.

زمخشری در مقامات خودرویکرد قابل توجهی به قرآن دارد.این امر وقتی بیشتر مورد توجه قرارمی گیرد که بدانیم اومفسری بزرگ و دارای تفسیر وزین و با عظمت کشاف می باشد و همین امر باعث می شود در جای جای مقامات اواز قرآن کریم و آیات آن استفاده شده باشد.با تحلیل و بررسی عملیات بینامتنی درمقامات (متن حاضر) وقرآن (متن غایب) درمی یابیم که این تعامل هر چند بیشتر به صورت نفی متوازی و نفی جزئی است، امانفی کلی نیز در آن کم نیست.

کلیدواژه: قرآن کریم، تناص، مقامات، زمخشری.

مقدمه

قرآن مجید کتاب دینی ماست، معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنهان و آشکار نهاده است. چنان که امروزه نمی توان جنبه ای از جنبه های گوناگون زندگی مسلمانان را یاد کرد که قرآن کریم و معانی والای آن به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم، در آن تأثیری نگذاشته باشد. (حلبی؛ 1374: 11)

یکی از مسائلی که همواره در علم نقد مورد توجّه است، متن و چگونگی پرداختن به آن است. این موضوع درطول تاریخ علم نقد، مطمح نظر بسیاری از ناقدان و نویسندگان بوده است. روابط بین متون از این دسته موضوعات است که پیشینه ای بس قدیمی دارد. ارتباط یک متن با متن یا متن های دیگر، همراه با ساختارگرایی و پساساختارگرایی مورد توجّه پژوهشگرانی چون کریستوا[1]، بارت[2]، ژنت[3] و… قرار گرفت؛ البته شایان ذکر است که این پدیده مسبوق به علومی چون نشانه شناسی است و افرادی چون سوسور[4] نشانه شناس مشهور و میخائیل باختین[5] در گفتگوهای خود، در پیدایش آن به عنوان نظریه بینامتنی[6] تأثیرگذار بوده اند.در این بین کریستوا سهم بزرگی در مطالعات بینامتنی دارد. در واقع او بود که با وضع واژه‌ی بینامتنی افق نوینی را در مطالعات قرن بیستم گشود.

بینامتنی به بررسی نحوه‌ی حضور یک متن در متن دیگر می پردازد و با حذف مفاهیمی چون مؤلف، تاریخ و جامعه، متن را مستقل، ولی وابسته به متون دیگر در نظر می گیرد. با اندک تأمّلی در آثار پیشینیان درمی یابیم که تشابهات بسیاری بین موضوعات نقدی معاصر در غرب و علم نقد قدیم عرب می توان یافت.

ازمیان آثار فراوانی که به نوعی با متون دیگردرارتباط هستند، مقامات50 گانه ی زمخشری نوشته ی نویسنده ی ایرانی الاصل، اهل زمخشر از توابع خوارزم در شمال خراسان را برگزیده ایم.زمخشری در علوم مختلف،تبحر و تخصص داشت وتسلط او بر علوم گوناگون باعث شد تا در زمینه های مختلف به نگارش بپردازد.او از طرف عالمان بزرگی چون سمعانی که معاصر وی بوده است مورد تقدیر و تکریم قرار گرفته است و مجموع عباراتی که علماء درباره ی زمخشری آورده اند حکایت از وسعت شخصیت علمی او دارد. وی با توجه به اینکه درعلوم مختلف تفسیر و فقه و حدیث وصرف و نحوو لغت ومجازات وعروض و…فریدالعصر ویگانه ی دوران خود بوده است ، توانسته تعامل نیکویی با قرآن برقرار سازد و به نحوی شایسته در مقامات خود از آیات آن بهره برده است.

این پژوهش در پنج  فصل تدوین شده است: در فصل اول کلیات پایان نامه بیان شده است.  در فصل دوم مروری بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر زمخشری در فصل سوم زندگی زمخشری، و اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر زمخشری وصفات، عقاید، توانایی های علمی و ادبی، اساتید، شاگردان و آثار او مورد بحث قرار گرفته است و در فصل چهارم تناص،مقامه و مقامه نویسی به شیوه ای آزاد و نگاهی ادبی که در آن بیشتر از آیات اشاره شده است که مورد توجه بوده است و در این فصل تحلیل مقامه نویسی با تکیه بر مفاهیم دینی و قرآنی نیز بیان گردیده است، در فصل پنجم به توضیح روابط بینامتنی قرآن در مقامات زمخشری پرداخته شده است.

 

فصل اوّل

کلیّات تحقیق

1-1. بیان مسأله

مقامه به طور کلی از انواع داستان های کهن می باشد که با نثر مصنوع آمیخته با شعر در مورد یک قهرمانی است که به صورت ناشناس در داستان ظاهر می شود و حوادثی به وجود می آورد و همین که در پایان داستان شناخته می شود ناپدید می گردد تا آنکه دوباره در هیبتی دیگر، در مقامه بعدی آشکار می شود، لذا مقامات را می توان به مجموعه ای از داستان های مجزا دانست که دارای وحدت موضوع می باشند، محمود بن عمر زمخشری ملقب به ابوالقاسم  شاعر، ادیب و سخن سرای بزرگ ایرانی در زمره ی مقامه نویسان تاریخ ادبیات عرب به شمار می رود. مقامات زمخشری شامل 50 مقامه بوده که در بعضی کتب به  النصائح الکبار معروف است. اگرچه مقامات بدیع الزمان و حریری از شهرت بیشتری برخوردارند. ولی سبک مقامات زمخشری آن را از دیگر مقامه ها ممتاز می سازد. از ویژگی های منحصر به فرد مقامات زمخشری، در این تحقیق استفاده از تناص قرآنی در این مقامات است.

1-2. سوالات تحقیق

1.      زمخشری در ساختار و الفاظ عبارات (شکل ظاهری) مقامات خود از قرآن کریم  به چه شکلی استفاده کرده است؟

2.      زمخشری در مفاهیم و محتوای مقامات خود به چه صورتی از تناص قرآنی بهره گرفته است؟

3-1. فرضیه ی تحقیق

زمخشری در مقامات خود در ساختار و الفاظ و عبارات (شکل ظاهری) از کلمات بینامتنی در قرآن کریم بهره برده استفاده کرده است.

زمخشری در مقامات خود از نظر معنایی مفاهیم و محتوا تناصر در قرآن استفاده کرده است.

1-4. اهداف تحقیق

تبیین کیفیت و کمیت بینامتنی بین قرآن و مقامات زمخشری

بررسی و تحلیل میزان توانایی زمخشری در استفاده از تناص قرآنی در مقاماتش

1-5. پیشینه ی تحقیق

در خصوص  قرآن کریم  درخصوص بینامتنی، و مقامات زمخشری آثار زیادی به رشته ی تحریردرآمده است؛ از جمله: مقاله بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی، مرتضی قائمی، دانشگاه بوعلی سینا همدان سال 1390، مقاله بررسی بینامتنی قرآن در مقامات بدیع الزمان همدانی با تکیه بر دو مقامه ی قزوینیه و وعظیه، مهدی خرمی، دانشگاه سبزوار، 1392، و مقاله بینامتنی در مقامات حمیدی، فائزه عرب یوسف آبادی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391 و …  اما در مورد بینامتنی قرآن کریم با مقامات زمخشری ، مقاله ، پایان نامه و یا کتابی نوشته نشده است.

1-6. روش کار و تحقیق

روش پژوهش این پایان نامه توصیفی، تحلیلی بوده و اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و این روش به صورت کتابخانه ای بوده و جمع آوری مطالب براساس فیش برداری از منابع و کتب موجود در کتابخانه‌ی دانشگاه و دانشگاه‌های همجوار می باشد. قابل توجه است که با توجه به جدید بودن موضوع مراجعه به سایت های عربی هم خالی از لطف نبوده است. بیشتر منابع موردنظر درباره‌ی این نویسنده از کتابخانه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی گردآوری شده است.

فصل دوّم

مروری بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر زمخشری

2-1. نگاهی به تاریخ عصر عباسی

بدیهی است شخصیت هر شخص تا حدود زیادی تابع شرایط زمانه اش است، لذا بدون درک صحیحی از شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و دینی عصر عباسی نمی توان تحلیلی درست از شخصیت، رفتار، تفکرات، آلام و اوهام دعبل و ابن الرومی ارائه نمود.

لذا بر آن شدیم که این عصر را به طور کلی مورد ملاحظه قرار داده و تصویری کلی از آن روزگار ارائه نماییم. از این رو؛ لازم است متذکر شویم که اکثر مورخان عصر عباسی را به دو دوره تقسیم می کنند:

یکی عصر عباسی اول- عصر طلایی اسلام- که دوره ی رفعت و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی است و قرن های دوم و سوم هجری را در بر می گیرد. و دیگری عصر عباسی دوم که عصر ضعف و انحطاط است، این عصر با خلافت متوکل در سال 232 هجری آغاز و با سقوط حکومت عباسی به دست تاتارها، در سال 656 هجری از هم فرو پاشید. (حسین؛ 1982: 2/396)

با سقوط امویان در شام در سال 132 هـ .ق خلافت به فرزندان عباس عموی پیامبر رسید. تجزیه و فروپاشی دولت مروانی از داخل و درگیری حاکمان بر سر قدرت، همچنین سیاست اشتباه اموی ها در نظام ولایت عهدی از علل فروپاشی آن ها بود. (ابراهیم حسن؛ 1959: 2/7)

[1]– Julia Kristeva

[2]– Roland Barthes

[3]– Genette Gerard

[4]– Saussure Ferdinand de

[5]– Mikhai’lBakhtine

[6]– Intertextualite

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122