پايان نامه تحليل و بررسي ديدگاه‌هاي جامعه شناسي در کشف المحجوب از (ديدگاه کنش اجتماعي)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل و بررسي ديدگاه‌هاي جامعه شناسي  در کشف المحجوب از (ديدگاه کنش اجتماعي) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 225 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل و بررسي ديدگاه‌هاي جامعه شناسي  در کشف المحجوب از (ديدگاه کنش اجتماعي) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کليات طرح
1-1 بيان مسئله تحقيق 2
1-2- هدف‌هاي تحقيق 4
1-2-1 هدف کلي 4
1-2-2 اهداف جزئي 4
1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن 4
1-4 سئوالات و فرضيه‌هاي تحقيق (بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه) 5
1-4-1 سوال اصلي 5
1-4-2 سوال فرعي 5
1-5-فرضيه‌هاي تحقيق 5
1-6- مدل تحقيق 6
1-7- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي کليدي 6
1-8- روش تحقيق 7
1-9- قلمرو تحقيق 8
1-10 جامعه‌آماري و حجم نمونه 8
1-11 محدوديت و مشکلات پژوهش 8
فصل دوم:مطالعات نظري
مقدمه 11
2-1 جامعه‌شناسي 12
2-1-1 هدف جامعه‌شناسي 14
2-1-2 موضوع جامعه‌شناسي 15
2-1-3- ديدگاه‌هاي جامعه‌شناسي 15
2-2 نظريه کارکردگرائي 16
2-2-1 نظريه تضاد 18
2-2-2 نظريه کنش اجتماعي 19
2-3 ساختار اجتماعي 30
2-3-1نهاد اجتماعي 32
2-3-2انواع نهادهاي اجتماعي 33
2-3-3گروه‌هاي اجتماعي 33
2-3-4پايگاه اجتماعي 35
2-3-5 نقش‌ها 36
2-3-6 انواع نقش ‌هاي اجتماعي 37
2-4 فرهنگ 38
2-4-1خرده فرهنگ‌ها 41
2-4-2 انواع فرهنگ 42
2-4-3 باورها 45
2-4-4ارزش‌ها 46
2-4-5 شخصيت 47
2-5 ادبيات 50
2-5-1 زبان و ادبيات 52
2-5 -1-1 زبان 52
2-5-1-2 رسالت ادبيات 55
2-5-1-3 جامعه‌شناسي ادبيات: 57
2-5-1-4 زمينه‌هاي مورد مطالعه جامعه‌شناسي ادبيات 59
2-5-1-5نظريه‌هاي جامعه‌شناسي ادبيات 59
2-5-1-6 جامعه شناسي ادبيات و تقسيمات کلي آن 71
2-5-1-7 جامعه شناسي پديده ادبي 71
2-5-1-8جامعه‌شناسي ادبي يا جامعه شناسي آفرينش ادبي 73
2-5-1-9جامعه‌شناسي محتواي اثر ادبي 75
2-5-1-10 اجتماعات در ادبيات فارسي 77
2-6زندگي هجويري 78
2-6-1مقدمه کتاب کشف المحجوب 80
2-6-2کتاب کشف المحجوب 83
2-6-3 ارزش اجتماعي کتاب 86
2-6-4ارزش تاريخی کتاب 86
2-6-5 ارزش ادبي کتاب 87
2-6-6 اوضاع سياسي ايران مخصوصا خراسان 91
2-7 نهاد دين 95
2-7-1 تصوف در قرن پنجم 99
2-7-2سير تصوف در ايران پس از جنيد 100
2-7-3تصوف در سده چهارم هجري/ دهم ميلادي: 101
2-7-3-1 خرقه افکني و جامه دراني: 104
2-7-3-2 سماع 107
2-7-3-3 خرقه 112
فصل سوم:روش‌شناسي تحقيق (متدولوژي) پژوهش
روش شناسي (متدولوژي) پژوهش 117
مقدمه 117
3-1 روش تحقيق 117
3-2 جامعه آماري 117
3-3 حجم نمونه و روش اندازه‌گيري 118
3-4 ابزار جمع آوري اطلاعات 118
3-5 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 118
فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده‌ها
مقدمه 122
4-1-ساختار اجتماع 123
4-1-1 نهاد اجتماع 124
4-1-1-1- اوضاع اجتماع 124
4-1-1-2زنان در جامعه آن روزگار 125
4-1-1-3مشاغل 127
4-1-2نهاد سياست 129
4-1-2-1رابطه هجويري با دربار غزنوي و سلجوقي 131
4-2-2-1رابطه هجويري با مشايخ 133
4-1-2-3 شخصيت هاي متصوفه 134
4-1-2-3-1 ابوالقاسم کرکاني 136
4-1-2-3-2 ابوالقاسم قشيري 137
4-1-2-3 -3از ديگر نام‌هاي درخشان در زندگي عارفانه هجويري ابوالعباس شقاني است: 139
4-1-2-3-4 مظفر حمدان 140
4-1-2-3-5 ابوعلي الحسن بن ابي الحسن البصري 141
4-1-2-3-6 ابوالقاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري 142
4-1-2-3-7 مالکم بن دينار 143
4-1-2-3-8 ابوالسحاق ابراهيم بن ادهم بن منصور 143
4-1-2-3-9ابوسعيد فضل الله بن محمد الميهني 144
4-2 فرهنگ 146
4-2-1 باورها 148
4-2-2 ارزش‌ها 150
4-2-3 هنجارهاي اجتماعي 152
4-2-3-1رسوم اجتماعي 152
4-2-3-2 رسوم اخلاقي 153
4-2-3-3-کنترل اجتماعي 155
4-3شخصيت هجويري 157
4-3-1 صورت هجويري 158
4-3-2 سيرت هجويري 160
4-3-2-1ديدگاه هجويري در باب تصوف 161
4-4 تصوف 164
4-4-1 ارتباط فقر و تصوف از ديدگاه هجويري 164
4-4-2ديدگاه هجويري در باب تصوف 165
4-3-2-1 صفات و ويژگي هاي اخلاقي هجويري 165
4-3-2-1-1 تساهل و مردم داري از ديدگاه هجويري 165
4-3-2-1-2- مدارا و عدم خصومت و بخشندگي 167
4-3-2-2-طنز از ديدگاه هجويري 167
4-3-2-3-شعر در نزد هجويري 170
4-4-2-1 اعقايد 172
4-4-2-1-1 اعتقاد به خواب از ديدگاه هجويري 172
4-4-2-1-2 رضا از ديدگاه هجويری 174
4-4-2-1-3- ديدگاه هجويری در مورد صحو سکر 175
4-4-2-1-4 نماز از ديدگاه هجويری و بيان نظرات مشايخ 175
4-4-2-1-5 محبّت از ديدگاه هجويری 176
4-4-2-1-6 دوستی از ديدگاه هجويری 177
4-4-2-1-7 ديدگاه هجويري راجع به سماع 178
4-4-2-1-8 تفسير و تعبير آيات و عبارات از ديدگاه هجويري 180
4-4-2-1-9 ديدگاه هجويري راجع به خرقه 182
4-4-2-1-10 خرق از ديدگاه هجويري 183
4-4-2-1-11شرط مقعه پوشيدن از ديدگاه هجويري 185
4-4-2-1-12 شرط پوشيدن مرقعات از ديدگاه هجويري 185
4-4-2-1- 13 آداب و رسوم و سنت: از ديدگاه هجويري 186
4-4-2-1-14 خرقه افکني و جامه دراني: از ديدگاه هجويري 187
4-4-2-1-15 آداب سفر و اقامت کردن در جايي از ديدگاه هجويري 191
4-4-2-1-16 علم از ديدگاه هجويري 193
4-4-2-1-17 ملامت از ديدگاه هجويري 194
4-4-2-1-17-1 صورتِ ملامت راست رفتن 195
4-4-2-1-17-2 صورتِ ملامت قصد کردن 196
4-4-2-1-18 اعتقاد به حل مشکلات از طريق ملامت از ديدگاه هجويري 198
4-4-2-1-19 رسم ملامت از ديدگاه هجويري 199
4-4-2-1-20 حج از ديدگاه هجويري 199
4-4-2-1-20-1 بيان خاطرات حج از زبان ديگران 200
4-4-2-1-21 رحمت‌الهي از ديدگاه هجويري 201
4-4-2-1-22 قبض و بسط – وقت از ديدگاه هجويری 202
4-4-2-1-23 وقت 203
4-4-2-1-24 رياضت ازديدگاه هجويري 203
فصل پنجم:نتيجه‌گيري
5-1 نتيجه‌گيری 207
5-2 پيشنهادات پژوهشي 209
فهرست منابع 210

فهرست منابع

– قرآن کريم

– آريان پور، اميرحسين، جامعه‌شناسي هنر، تهران،  انتشارات گستره، 1391

– اسکار پيت روبر، جامعه‌شناسي ادبيات، ترجمه مرتضي کتبي، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، 1388

-انوری، حسن، فرهنگ کوچک سخن، تهران: سخن 1383

– الجلابي هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان ‌مقدمه،  تصحيح و تعليقات، تهران، انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش)  محمود عابدي، چاپ هفتم: 1390

– باقري، مهري، مقدمات زبانشناسي، نشر قطره، چاپ ششم، 1382

-برزگر خالقی- محمد رضا- عفت کرباسی، شرح گلشن راز ، چاپ هفتم، تابستان 1387، چاپ شرکت قلم

– بروس کوئن- توسلي – فاضل – غلامعباس، رضا، مباني جامعه شناسي تهران، انشتارات سمت چاپ دوازدهم، 1380

– بشردوست، مجتبي موج ومرجان، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول، 1390

– پروين، لارنس 1، روانشاسي نظريه و تحقيق، ترجمه محمد  جوادي و پروين کديور، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رستا، چاپ دوم، 1373

– پژوهش شرح، دشواري هاي کشف المحجوب هجويري مقدمه و شش باب اول، پژوهشگر مهناز نيز اري، تهران، 79/1378

– ترابي، علي‌اکبر، جامعه‌شناسي ادبيات فارسي، تبريز، انتشارات فروغ آزادي، چاپ دوم، 1380

– تسبيحي، محمد حسين، تحليل کشف المحجوب و تحقيق در احوال حضرت داتا گنج بخش، ناشر کرسي هجويري شناسي، دانشکدة خاور شناسي دانشگاه پنجاب لاهور، محل نشر،‌ايس، تي، پزترز، گوالمندي راولپندي، نشر تيرماه 1377

– توسلي، غلام عباس، نظريه‌هاي جامعه شناسي، تهران، سمت، 1383

– جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي ايران، تهران، انتشارات نداي آريانا، چاپ اول‌، 1376

-جامعه – فرهنگ – ادبيات، تهران، انتشارات چشمه، چاپ دوم، تابستان 1388،

– جستجو در تصوف ايران، تهران، انتشارات امير کبير، چاپ هشتم،‌1386

– حلبي، علي اصغر، مباني عرفان و احوال، تهران، انتشارات اساطير، چاپ دوم، 1377

– حيدرخاني، حسين،‌سماع عارفان، تهران، انتشارات سنايي،‌چاپ اول، 1374

– دامادي، محمد، ابوسعيد نامه، در بيان شرح حال و عقايد و افکار و روش زندگي ابوسعيد ابوالخير، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1374

– دهخدا، علي اکبر، معين محمد- سيدجعفر شهيدي، تهران، 1345

– دهخدا، علي‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377

– ر.ن. فراي، تاريخ ايران (جلد چهارم) ترجمة محمد حسين انوشه، تهران، مؤسسة انتشارات اميرکبير، چاپ چهارم، 1380

– روح الامين، محمود، زمينه فرهنگ شناسي، تهران، انتشارات عطار، چاپ نهم، 1388

– روح الامين، محمود، گرد شهر با چراغ در مباني انسان شناسي، تهران، چاپ يازدهم، انتشارات عطار، 1385

– زرين کوب، عبدالحسين، ارزش ميراث صوفيه، تهران، انتشارات اميرکبير، چاپ چهاردهم، 1389

– ستوده، هدايت الله، جامعه‌شناسي در ادبيات فارسي، تهران، انتشارات آواي نور، چاپ دوم، 1381

– سجادي، سيد جعفر فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، تهران، انتشارات طهوري،‌چاپ نهم، 1389

– سجادي، سيد ضياء الدين، مقدمه‌اي بر عرفان و تصوف، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم، 1376

– سليم، غلامرضا، جامعه‌شناسي ادبيات يا اجتماعات در ادب فارسي، تهران، انتشارات قوس، چاپ اول، 1377

– شيفعي کدکني، محمدرضا، چشيدن طعم وقت از ميراث عرفاني ابوسعيد ابوالخير، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، تابستان 1385

– صفا، ذبيح الله، تاريخ ادبيات ايران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ نوزدهم، 1383

– عابدي،  محمود ، کشف المحجوب،تهران، انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش)  ، چاپ هفتم:،‌1390

– غني، قاسم، تاريخ تصوف در اسلام، تهران، انتشارات زوار، چاپ نهم، 1383

– قرائي مقدم، امان الله، مباني جامعه شناسي، تهران، انتشارات ابجد، چاپ هشتم، 1389

– کمالي ايرج، جامعه شناسي با تاکيد برديدگاه‌هاي کارکرد گرائي، تضاد واکنش متقابل اجتماعي، تهران، انتشارات مريم، چاپ اول، 1381

– کياني،‌محسن، تاريخ خانقاه در ايران، تهران،‌انتشارات طهوري،‌چاپ اول، 1369

– گريس، ويليام ج، ادبيات و بازتاب آن، ترجمه بهروز غرب دفتري تهران، موسسه انتشارات آگاه،‌1363

– گل محمدي، احمد، ‌جهاني شدن فرهنگ، هويت، تهران ، نشر ني،1381

– گيدنز، آنتوني ‌جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، نشر ني، چاپ يازدهم، 1383

– گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمة حسن پاوشيان، تهران، نشر ني،  چاپ پنجم، 1389

– لوونتال، لئو، رويکرد انتقادي در جامعه‌شناسي ادبيات، ترجمة محمدرضا، شادرو، تهران، نشرني،‌چاپ دوم، 1390

– محمد بن منور، اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد، مقدمه، تصحيح و تعليمات دکتر شعيفي کدکني، تهران، انتشارات آگاه، چاپ نهم، 1389،

– محمدي اصل، عباس، پارسنز و نظريه‌کنش، تهران، نشر گل آذين، چاپ اول،1390

– نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي، تهران، نشر آگه، چاپ اول،1375

-باسورث، ادموند کليفورد، تاريخ غزنويان، ترجمه حسن انوشه، انتشارات اميرکبير، چاپ پنجم، 1385

شفيعي کدکني، محمدرضا، حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير،‌تهران، انتشارات سخن، چاپ هفتم، 1386

ماير، فريتس، ابوسعيد ابوالخير حقيقت و افسانه، ترجمة مهر آفاق بايبوودي، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1378

مدرسي، محمد  علي، سماع، عرفان و مولوي، تهران، انتشارات يزدان، چاپ اول: 1387

وحيدا، فريدون، جامعه‌شناسي در ادبيات فارسي، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان: 1388

همايي، جلال‌الدين، تصوف در اسلام (نگاهي به عرفان شيخ ابوسفيد ابوالخير، تهران. نشر هما، چاپ سوم، پائيز: 1374

مقالات

فاضلي، نعمت الله، درآمدي بر جامعه‌شناسي هنر و ادبيات، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

فاضلي- فيروز و کريم‌پور، نسرين، جامعه شناسي ادبيات شاخه ها و روش‌ها، کتاب ماه ادبيات شماره 45/1389

عسگري، حسنلو، عسگر، سير نظريه‌هاي نقد جامعه شناسي ادبيات، ادبي پژوهشي، شماره چهارم: 87/1386

– پوينده، محمد جواد، درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات، مجموعه مقاله (لويس گللدمن، ميشل بوتور، ژاک دونت، ملانري زالامانسکي و…) تهران، انتشارات نقش جهان، چاپ دوم، 1390

چکیده

اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري، ايران بويژه خراسان در نابساماني و تشويش اوضاع سياسي، جنگ‌هاي داخلي، تعدد روزافزون فرقه هاي مذهبي و نزاع بر سر حقانيت هر يک، به سر برده است. آشفتگي‌هاي سياسي و مذهبي منجر به رواج ناامني، فقر و غارت و ديگر نابساماني هاي اجتماعي شده بود.

ميان ائمه و مشايخ متعصب و رياکار، که هر يک  در پي کسب قدرت و محبوبيت‌اند، هجويري، عارف پاک باخته ظهور مي کند که با رفتار و گفتار محبت‌آميز خود توام با تساهل و مردمداري و با تکيه بر علم و آگاهي خويش و با صبر و بردباري تاثير شگرف بر مردمان آن عصر داشته و با کنش و رفتار و شيوه هاي تربيتي خاص خود بدور از هر گونه خصومت و خشونتي، با مردم جامعه رفتار  کرده و ضد ارزشهاي بسياري را به ارزش مبدل کرده است. هجويري با طي مسافت‌هاي زياد و سفرهاي طولاني به سرزمين هاي اسلامي از محضر عارفان و صوفيان بزرگي بهره برده و با توجه به اهميت تصوف و عرفان به عنوان يکي از نهادهاي مذهبي جامعه، تاثير شگرفي بر مردم به ويژه در جو حاکم آن عصر داشته است.

اين پژوهش کوشيده است تا با بهره‌گيري از روش اسنادي و بر اساس تحليل گفتمان و محتوايي به تبيين رابطه علّي بين متن کتاب کشف‌المحجوب و سياست، اجتماع، دين و … پرداخته و با توجه به محتواي کتاب کشف المحجوب که بازتاب دهنده اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري است،  آن را بر اساس ديدگاه کنش اجتماعي جامعه شناختي بر مبناي ساختار اجتماع، فرهنگ، شخصيت هجويري مورد تحليل و بررسي قرار دهد.

واژگان کليدي: کنش اجتماعي ( ساختار اجتماع، شخصيت، فرهنگ)، ابوالحسن علي بن عثمان هجويري، کشف‌المحجوب

فصل اول کلیات طرح

 

1-1 بيان مسئله تحقيق:

جامعه شناسي علمي است که زندگي اجتماعي مردمان جوامع گوناگون را با توجه به نهادهاي اجتماعي موجود و روابط اجتماعي حاکم بر آن مورد مطالعه و تحقيق قرار مي‌دهد.

ادبيات  هر دوره، نماينده روحيات و فراز و نشيب‌هاي اجتماعي است که در زمان‌هاي مختلف تغيير مي‌يابد و در هر عصر معني و مفهوم خاص خود را پيدا مي کند بطوري که اوضاع اجتماعي هر دوره را مي‌توان از ادبيات آن دوره شناخت و انعکاس آن را دريافت؛ چه ادبيات هر عصري رنگ اجتماعي خاص خود را دارد.

جامعه‌شناسي ادبيات شاخه‌اي از جامعه شناسي است که ساخت و کارکرد اجتماعي ادبيات و روابط ميان جامعه و ادبيات  و قوانين حاکم بر آن را بررسي مي  کند

اين علم به بررسي ساختار و محتواي اثر ادبي و ارتباط آن با ساختار و تحولات اجتماع مي‌پردازد و به محيط که در واقع در بردارنده عناصر اقليمي،‌اوضاع سياسي و اجتماعي حاکم بر ملت است توجه دارد. پيوند بين ساخت جامعه و اثر ادبي مقوله «جامعه شناختي ادبيات» را مطرح مي‌سازد و محققان را بر آن مي‌دارد تا به رابطة اثر ادبي و جامعه پرداخته و از مجراي آثار ادبي به گذشته بنگرند

جامعه‌شناسان با سه نظريه 1- کارکرد گرايي(functionalism)، (fonctinnelism) ، تضاد (opposer)،(opposition)، و کنش اجتماعي(socialaction)،  به مطالعه جامعه مي‌پردازد.

کارکردگرايان به بررسي رابطه بخش هاي جامعه با يکديگر و با کل جامعه مي‌پردازند. مثلا عقايد ديني و آداب و رسوم يک جامعه را با نشان دادن چگونگي ارتباط آن با ساير نهادهاي جامعه تحليل مي‌کنند. در نظريه تضاد توجه آن ها بيشتر بر مباحث قدرت، نابرابري، کشمکش و ستيزه است و جامعه را متشکل از گروه هاي جداگانه اي مي دانند که هر يک به دنبال منافع خاص خويش است. دو نظربه فوق بر ساختارهايي تاکيد مي کنند که سنگ زيرين جامعه هستند و بر رفتار انسان مؤثرند. نظريه کنش اجتماعي توجه بيشتری بر کنش و کنش متقابل اعضاي جامعه در شکل دادن به اين ساختارها مي کند. نظريه کنش اجتماعي متوجه تحليل چگونگي رفتار کنش‌گران فردي و جهت گيري آنان در مقابل يکديگر و جامعه است. کنش اجتماعي همه رفتارهاي انساني است که انگيزه و راهنماي آن معاني است که توجه کنشگر را جلب مي کند و او آنها را در دنياي خارج کشف و به آنها پاسخ مي دهد. اين کنش با ذهنيت کنش گر تفسير مي شود. يعني بر مبناي ادراکي که از محيطش دارد، احساساتي که او را برمي انگيزد، افکاري که در سر دارد، انگيزه‌هايي که او را به عمل وامي‌دارد  (منظور از کنشگر،  مي‌تواند فرد، گروه، سازمان، يک منطقه، يک جامعه يا تمدن باشد).

و از آنجايي که کنش‌ها خصلت‌هاي اجتماعي دارند و ارزش‌ها در آن‌ها موثرند، کنش اجتماعي  را با توجه به نظام اجتماعي که مرکب از نظام فرهنگي و شخصيتي است مورد مطالعه قرار مي دهند.

کتاب کشف المحجوب طبق هر سه نظريه فوق قابل بررسي است چنانچه  تحليل عقايد ديني و آداب و رسوم طبق نظريه کارکردگرائي و يا تحليل طبقات جامعه و نابرابري هاي اجتماعي و بررسي آنها طبق نظريه تضاد. در اين پژوهش سعي ما بر آن است که با ذکر مطالبي در باب مسائل ذکر شده، به تحليل و بررسي ديدگاه هجويري از نظر کنش اجتماعي او در برابر ارزش‌ها، هنجارها و … موجود در جامعه آن عصر بپردازيم و به اين سئوال پاسخ گوييم که آيا هجويري تحت تأثير فرهنگ و ارزشهاي عصر خويش قرار گرفته و ديدگاه او از نظر کنش اجتماعي مطابق با هنجارهاي جامعه بوده است؟!

1-2- هدف‌هاي تحقيق:

1-2-1 هدف کلي:

تبيين  و تشريح کنش و رفتار هجويري در برابر ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه با استناد بر نظريه کنش‌اجتماعي

1-2-2 اهداف جزئي:

تبيين اهميت و نقش هجويري در اجتماع صوفيانه قرن پنجم

1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:

جامعه‌شناسي ادبيات مطالعه علمي محتوي اثر ادبي و ماهيت آن در پيوند يا ديگر جنبه‌هاي زندگي اجتماعي است که سرچشمة بسياري از حوادث و جريانات سياسي، تاريخي، ديني، اخلاقي و … نتيجه تحولات اجتماعي و فرهنگي مي باشد. ما همواره در طول تاريخ شاهد ظهور افرادي بوده‌ايم که مخالف و متفاوت با جريان‌هاي حاکم بر جامعه حرکت کرده و گام نهاده‌. اين امر موجب محبوببيت آنها نزد مردم شده است و در جامعه بسيار تاثيرگذار بوده‌اند. معتقدم که در ميان متصوفه قرن پنجم هجري فردي چون هجويري علاوه بر شناخت مردم و جامعه بر جامعه خود بسيار تاثير گذار بوده است. حال بر آنيم که کتاب کشف المحجوب را از بعد جامعه‌شناختي مورد بررسي قرار دهيم  تا منش و علل وعوامل بسياري از رفتارها و کردارهاي وي  با توجه به جامعه آن روزگار بر ما آشکار گردد.

1-4 سئوالات و فرضيه‌هاي تحقيق (بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه):

1-4-1 سوال اصلي:

هجويري (ابوالحسن علي بن عثمان) در تحول ارزش‌هاي عصر خويش تا چه حد  موثر بوده است ؟

1-4-2 سوال فرعي

علل موفقيت هجويري درجامعه تصوف چه بوده است؟

 1-5-فرضيه‌هاي تحقيق:

فرضيه اول: با توجه به اوضاع نابسامان قرن پنجم هجري و عدم ثبات سلاطين و اميران، رواج هرج و مرج و بي عدالتي، فقر و تنگدستي پريشاني و ناامني، تعصبات خشک مذهبي، اختلاف فرقها و رواج فرقه اي مختلف، بهره‌برداري غير معقول (Piracy) از آثار ديگران و تعصب و جانبداري از يک صوفي نسبت به صوفي ديگر، جمع شدن مريدان به دور يک صوفي و دور شدن از صوفي ديگر، رواج خرافات  و فرقه پرستي از ويژگي‌هاي آشکار خراسان، نيشابور، غزنه و … بسياري از شهرهاي ايران قرن پنجم هجري است. همچنانکه پايه و اساس فرهنگ ها در جامعه را عواملي مثل تفکر و انديشه هاي سالم و ناسالم، تصورات درست و نادرست، هنجارها و ناهنجاري ها مشخص مي کند که چه چيزي مطلوب و ارزشمند و پسنديده است و چه چيزي نيست. اين تصورات و افکار انتزاعي است که به آدميان در تعامل با اجتماع و جامعه معنا مي‌بخشد و باعث ارزش هاي فرهنگي و انعکاس آن در جامعه مي شود اين عوامل در کنار يکديگر به رفتار وکردار آدميان شکل مي دهد و باعث شکل گرفتن فرهنگ جامعه مي شود.

از جامعه قرن پنجم ايران بر مي‌آيد که رواج ضد ارزش‌هايي چون، حيله و نيرنگ، دروغ و رياکاري و تعصب و فرقه‌گرايي و … ارزش تلقي مي‌شده است با رواج  ضد ارزش‌ها، هجويري به عنوان صوفي و درويش آزاد انديش به پرهيز از اين مسائل و با تکيه بر رفتار و گفتار بزرگان و ائمه به مقابله برخواسته و تاثير شگرفي بر جامعه و فرهنگ آن عصر گذارده.

و با در پيش گرفتن رويه تساهل و مردم داري به مقابله پرداخته زيرا که هنجارهاي جامعه متناسب با ارزش‌ها نبوده است.

فرضيه دوم: تصوف و عرفان هجويري تا حدود زيادي مثبت است چرا که با سفرهاي زياد و ديدن مردم و جامعه‌هاي مختلف به تجربه‌هاي زياد دست يافته گاهي در ميان مردم بوده و مثل مردم عادي زندگي کرده و گاهي از مردم فاصله گرفته و در کنار بزرگان و مشايخ و صوفيان قرار گرفته و يا نشست و برخاست داشته به همين دليل از زهد و رياضت‌هاي بيمارگونه که در آن عصر رواج داشته دوري گزيده. ا و با تحمل سختي‌ها و آزارها و نامرادي و شکست‌هاي مختلف که از طرف مردم به او وارد مي‌شد به دنبال راه، سلامت و صحت انسان کامل بوده. بردباري و صبر و تحمل زياد سبب موفقيت او در جامعه شده است.

1-6- مدل تحقيق:

مدل تحقيق بر مبناي هدف، همبستگي مي‌باشد.

كه به كشف ارتباط بين جامعه و اثر ادبي مورد بحث مي‌پردازد

1-7- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي کليدي:

متغيرها: کنش اجتماعي: جامعه، مجموعه‌اي از کنش هاي متقابل بين افراد و گروههاست

کنش‌هاي متقابل اجتماعي: فرايندي است که از طريق آن مردم نسبت به يکديگر کنش و واکنش نشان مي دهند.

ساختار اجتماع: مجموعه يا کل اجتماعي متشکل از اجزاء که همستگي متقابل اجزاء آن را به صورت يک کل درآورده و بقا و دوام آن را تامين مي کند،

فرهنگ: مجموعه پيچيده‌اي است که شامل مجموعه علوم و دانش‌ها، اعتقادات، هنرها، عادات، مقررات، افکار و انديشه و عقايد، آداب و رسوم و رفتار و کردار انسان به عنوان عضوي از جامعه در مقابل تعهداتي و نقش‌هايي دارد که مي‌پذيرد.

شخصيت: مظهرهيئتي کم و بيش به هم پيوسته از عادات، افکار و خصوصيات يک فرد است که در جامعه به صورت نقش ها و مزيت‌هاي اجتماعي خاص و عام و در شخص به صورت خودآگاهي مفهوم پيدا مي کند .کتاب کشف المحجوب هجويري از جهات گوناگون يکي از با ارزشترين متون کهن صوفيانه فارسي است و از نخستين آثاري است که در تصوف اسلامي پديد آمده اين کتاب سالها پيش به زبانهاي ديگر از جمله انگليسي عربي و اردو ترجمه شده که بيان گر ارجمندي آن است.

واژه هاي کليدي:

ابوالحسن علي بن عثمان هجويري، کنش اجتماعي( ساختار اجتماعي، شخصيت، فرهنگ) عرفان و تصوف، کتاب کشف المحجوب

1-8- روش تحقيق:

روش تحقيق در اين پژوهش اسنادي – کتابخانه‌اي است مراحل انجام پژوهش بدين ترتيب مي باشد:

1- گردآوري داده‌ها

2- مطالعه منابع و ماخذ اعم از کتاب و مقاله و…

3- فيش‌برداري از داده‌ها

4- توصيف داده‌هاي متن

5- تبيين و بررسي داده‌ها

6- تحليل يافته‌ها

7- نتيجه‌گيري

1-9- قلمرو تحقيق:

کتاب کشف المحجوب قرن چهارم و پنجم هجري مي‌باشد.

1-10 جامعه‌آماري و حجم نمونه:

در پژوهش حاضر، کتاب کشف المحجوب تاليف ابوالحسن علي بن عثمان الجلابي هجويري (1154صفحه) به مقدمه، متن، تعليقات و توضيحات به تصحيح دکتر محمود عابدی تحليل و بررسي خواهد شد.

1-11 محدوديت و مشکلات پژوهش :

با توجه به منابع متعدد جامعه‌شناسي ادبيات و دسترسي به کتابخانه‌ها و مراکز علمي معتبر مشکل خاصي نداشتم.

فصل دوم مطالعات نظری

مقدمه

جامعه‌شناسي عبارت است از مطالعه رفتار و کردار آدمي از يک طرف و چگونگي تاثير مناسبات  متقابل افراد بشر از طرف ديگر، يکي از ابزارهاي برقراري اين مناسبات زبان است، که خود يک نهاد اجتماعي است و  کار کردهاي متفاوتي دارد، يکي از مهمترين آنها نگارش و ثبت وقايع است … و به طور کلي جنبه نوشتاري زبان است که ادبيات هر جامعه‌اي را شکل مي دهد. ادبيات به واقع خود منعکس کننده شکل ويژه زندگاني و فر هنگ هر جامعه است. علم مطالعه فرهنگ و جامعه و … در ادبيات، جامعه شناسي ادبيات است که شاخه‌اي از جامعه‌شناسي است و سعي دارد تا پيوندهاي اين نهاد اجتماعي را با روش علمي با ديگر جنبه‌هاي زندگي اجتماعي مورد بررسي و تبيين قرار دهد.

و به بررسي انواع مختلف نمود ادبيات در جامعه و جامعه در ادبيات هر دوره بپردازد.

کتاب کشف المحجوب به تأليف: ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی  هجويري غزنوي، جلابي در قرن پنجم نگارش يافته که به شرح حال خود و صوفيان و دراويش نامدار قرن چهارم و پنجم هجري پرداخته است و در خلال بحث‌های متعدد کتاب نمود قرن چهارم و پنجم از جمله سياست، اوضاع دين، اوضاع اجتماعي و … به خوبي مشهود است. همچنين هجويري جامعه عصر خود را با آوردن حکايت‌ها و داستانها به تصوير کشيده است.

در اين فصل ابتدا به بيان علم جامعه‌شناسي و نظريه هاي مطرح شده در آن، توصيف ادبيات و رسالت آن همچنين به تعريف علم جامعه‌شناسي ادبيات و بيان نظريه‌هاي موجود و توصيف انواع آن خواهيم پرداخت. گفتاري در باب شرح حال و معرفي هجويري  خواهيم داشت پس به معرفي کتاب کشف المحجوب ازجنبه‌هاي عرفاني، ادبي و ديني… و همچنين معرفي مؤلف کتاب هجويري غزنوي جلابي خواهيم پرداخت.

2-1 جامعه‌شناسي

جامعه‌شناسي را مي‌توان مطالعه علمي زندگي گروههاي انساني تعريف کرد. از آنجا که انسانيت انسان از طريق زندگي اجتماعي به دست مي‌آيد، شخصيت و رفتار آدمي در درون جامعه انساني رشد و توسعه مي‌يابد، تمام زندگي ما از خوشي‌ها و ناخوشي‌ها، خنده‌ها، گريه ها، افتادن ها و خاستن‌ها عشق‌ها،  افسردگي‌ها، جنگ‌ها و صلح‌ها و همه و همه در جامعه است که شکل مي‌گيرد و همه شرح حال زندگي ما انسانهاست و بالاخره جامعه است که به زندگي ما محتوا، جهت و معنا مي‌بخشد. جامعه محصول گردآمدن انسانها و کنش‌هاي متقابل ميان آنها است که با هم زندگي مي‌کنند و در رسيدن به هدف معيني با يکديگر همکاري دارند به علاوه معيارها و مقرراتي ساده يا پيچيده بر روابط عادي آنها حاکم است و نهادها و سازمانهايي، تداوم و پايداري اجتماعي آنان را تأمين مي کند. در واقع جامعه گروه بسيار وسيع و پردوامي است مرکب از تعداد زيادي زن و مرد که وجوه اشتراک فراواني دارند و براي بقا و تداوم خود همکاري مي کنند و سازمان‌هاي متعددي به وجود مي آورند. (ستوده،1381: 21)

در اين صورت موضوع جامعه سازمان‌هاي اجتماعي است. جامعه‌شناس وظيفه دارد که جريان فراهم آمدن و دگرگون شدن و در شکستن سازمان‌هاي متفاوت جامعه را دنبال کند و علل تحول و تطور آن‌ها را دريابد و قوانين را که بر آنها حاکم‌اند کشف نمايد: (همان:12)

واژه جامعه شناسي از ابداعات (آگوست کنت) فيلسوف فرانسوي نيمه اول قرن نوزدهم است، اما به خوبي مي‌دانيم که جامعه‌شناسي يک مرتبه به وجود نيامده بلکه به تدريج شکل گرفته است و از سالها و قرن‌ها قبل بنيان آن توسط کساني چون: سوفسطائيان، سقراط، افلاطون، ارسطو، سنت اگوستين، فارابي، ابن‌ خلدون و … به وجود آمده بود و اينان بودند که افکار را به سوي مطالعه زندگي اجتماعي هدايت کردند. در ايران نيز دکتر صديق در واقع بنيان گذار جامعه‌شناسي در دانشگاه تهران بودند و به قول آقاي دکتر اميرحسين آريان‌پور مفهوم و کلمه جامعه شناسي به وسيله آن استاد زنده ياد به ايران آورده شد و نخستين کتاب منظم جامعه‌شناسي به زبان فارسي و يا به قول آقاي دکتر يحيي مهدوي (علم الاجتماع) توسط ايشان انتشار يافت(سلیم، 1377:11) گروهي از جامعه شناسان جامعه را بر مبناي کليت آن و نحوه آن در تاريخ مورد مطالعه قرار مي‌دهند از جمله اگوست کنت جامعه شناسي را اين طور تعريف مي کند: «جامعه شناسي علم قوانين کلي پديده‌هاي اجتماعي مي‌باشد که خود حاصل عمل تاريخي و واقعيات اجتماعي پيچيده‌اي است» که به صورت کلي اخذ شده و به صورت يک سيستم کلي از قوانين درآمده است. (قرائی،1389:13)

گروهي ديگر بيشتر به واقعيت روابط موجود ميان افراد وگروه توجه دارند و به حرکت تاريخي و قوانين کلي حاکم بر آن کمتر توجه مي‌کنند آنها جامعه‌شناسي را علم بررسي مناسبات و روابط اجتماعي مي‌دانند. چنانچه ساموئل کنيگ در تعريف جامعه‌شناسي مي‌گويد: «جامعه‌شناسي عبارت است از مطالعه رفتار و کردار آدمي از يک طرف و چگونگي مناسبات متقابل افراد بشر از طرف ديگر» «و يا آلبيون اسمال مي‌گويد: «جامعه‌شناسي کنش‌هاي متقابل اجتماعي را بررسي مي کند» يا «جامعه شناسي يعني علم روابط اجماعي، هم رفتار در گروه و هم در جامعه. (همان: 14)

گروهي بر مطالعه، نظام اجتماعي و نهادهاي جامعه تاکيد مي‌ورزند و در حقيقت براي امور اجتماعي نوعي اصالت قائل هستند. دورکيم جامعه‌شناسي را «علم نهادهاي اجتماعي و چگونگي تکوين و عمل آنها تعريف مي‌کند به نظر دورکيم «نهادهاي اجتماعي مجموعه اعمال و افکاري هستند که فرد آنها را ساخته و پرداخته و در برابر خود مي‌يابد و آنها خود را کم و بيش بر افراد تحميل مي کنند». به نظر او واقعه اجتماعي (پديده‌هاي اجتماعي) هر گونه شيوه عملي ثابت شده يا ثابت نشده است که قادر است از خارج فرد را مجبور سازد او مي‌گويد «جامعه‌شناسي ضميمه هيچ علم ديگري نيست بلکه مستقل است او «واقعيت اجتماعي» را مانند شي تلقي کرده و معتقد است که (واقعيت اجتماعي ) (پديده هاي اجتماعي) را نمي‌توان جز با واقعيت اجتماعي  ديگري تبيين کرد.» (همان:15)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122