پايان نامه تحليل و بررسي سبک ‌نوشتاري متون طب ‌سنتي فردوس الحکمه، الحاوي، کامل الصناعه الطبيه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل و بررسي سبک ‌نوشتاري متون طب ‌سنتي فردوس الحکمه، الحاوي، کامل الصناعه الطبيه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل و بررسي سبک ‌نوشتاري متون طب ‌سنتي فردوس الحکمه، الحاوي، کامل الصناعه الطبيه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه
1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-2- هدف تحقیق 7
1-3- پیشینه تحقیق 7
1-4- روش تحقیق 8

فصل دوم: تاریخ پزشکی ایران
2-1- منشأ فن طبابت 12
2-2- تاریخ طب قبل از اسلام 12
2-3- تاریخ طب پس از اسلام 13
2-4- نقش نهضت ‌ترجمه در تاریخ پزشکی 14
2-5- دوران تألیف و تصنیف کتاب‌های پزشکی 15
2-6- زبان تألیفات پزشکی 16

فصل سوم:فردوس الحکمه
3-1- سبک از نظر لغوی و اصطلاحی 19
3-2- نگاهی به زندگی ابن ربّن طبری 20
3-3- آثار و مؤلفات ابن ربّن طبری 22
3-4- نگاهی به ساختار نگارش کتاب فردوس الحکمه 22
3-5- شیوه‌ی نگارش ابن ربّن طبری 24
3-6- سبک ‌شناسی کتاب فردوس الحکمه 25
3-6-1- اسلوب جمله‌ی اسمیه 26
3-6-1-1- مبتدا معرفه + خبر نکره 26
3-6-1- 2- مبتدا معرفه + خبر معرفه 26
3-6-1-3- مبتدا معرفه + خبر جمله 27
3-6-1-4- مبتدا معرفه + توالی خبر 27
3-6-1-5- خبر مقدم + مبتدا مؤخر 27
3-6-1-6- نواسخ و کاربرد آن 27
3-6-2- اسلوب تأکید 28
3-6-2-1- تأکید به تکرار 29
3-6-2-2- تأکید قصر 29
3-6-2-3- تأکید به حروف 30
3-6-2-4- تأکید معنوی 30
3-6-3- اسلوب عطف 31
3-6-4- اسلوب حال 32
3-6-5- اسلوب تمییز 33
3-6-6- اسلوب أفعل‌تفضیل 34
3-6-7- اسلوب إلّا أنّه 35
3-6-8- اسلوب صفت 35
3-6-9- اسلوب موصول‌های اسمی 36
3-6-10- اسلوب تعلیل 37
3-6-11- اسلوب تقسیم 37
3-6-12- اسلوب جمله‌ی فعلیه 38
3-6-13- اسلوب شرط 39
3-7- نگاه کلی به سبک کتاب فردوس الحکمه 41
فصل چهارم: الحاوی
4-1- نگاهی به زندگی ابوبکر محمّد بن زکریای رازی 43
4-2- مهمترین آثار رازی در علوم پزشکی 44
4-3- نگاهی به ساختار نگارش کتاب الحاوی 45
4-4- شیوه‌ی نگارش ابوبکر محمّد بن زکریای رازی 46
4-5- سبک ‌شناسی کتاب الحاوی 47
4-5-1- اسلوب جمله‌ی اسمیه 47
4-5-1-1- مبتدا معرفه + خبر نکره 47
4-5-1-2- مبتدا معرفه + خبر معرفه 47
4-5-1-3- مبتدا معرفه + خبر جمله 47
4-5-1-4- مبتدا معرفه + توالی خبر 48
4-5-1-5- خبر مقدم + مبتدا مؤخر 48
4-5-1-6- نواسخ و کاربرد آن 48
4-5-2- اسلوب تأکید 49
4-5-2-1- تأکید به تکرار 49
4-5-2-2- تأکید قصر 49
4-5-2-3- تأکید به حروف 50
4-5-2-4- تأکید معنوی 50
4-5-3- اسلوب عطف 50
4-5-4- اسلوب تحذیر 51
4-5-5- اسلوب حال 52
4-5-6- اسلوب تمییز 53
4-5-7- اسلوب أفعل‌تفضیل 53
4-5-8- اسلوب إلّا أنّه 54
4-5-9- اسلوب صفت 54
4-5-10- اسلوب موصول‌های اسمی 55
4-5-11- اسلوب تعلیل 55
4-5-12- اسلوب تقسیم 56
4-5-13- اسلوب جمله‌ی فعلیه 57
4-5-14- اسلوب شرط 58
4-6- نگاهی کلی به سبک کتاب الحاوی 59

فصل پنجم:کامل الصناعه الطبیه
5-1- نگاهی به زندگی ابن عباس 61
5-2- آثار و مؤلفات ابن عباس 62
5-3- نگاهی به ساختار نگارش کامل الصناعه الطبیه 62
5-4- شیوه‌ی نگارش ابن عباس 64
5-5- سبک ‌شناسی کتاب کامل الصناعه الطبیه 66
5-5-1- اسلوب جمله‏ی اسمیه 66
5-5-1-1- مبتدا معرفه + خبر نکره 67
5-5-1-2- مبتدا معرفه + خبر معرفه 67
5-5-1-3- مبتدا معرفه + خبر جمله 67
5-5-1-4- مبتدا معرفه + توالی خبر 67
5-5-1-5- خبر مقدم + مبتدا مؤخر 67
5-5-1-6- نواسخ و کاربرد آن 67
5-5-2- اسلوب تأکید 68
5-5-2-1- تأکید به تکرار 68
5-5-2-2- تأکید قصر 68
5-5-2-3- تأکید به حروف 69
5-5-2-4- تأکید معنوی 69
5-5-3- اسلوب عطف 69
5-5-4- اسلوب حال 70
5-5-5- اسلوب تمییز 71
5-5-6- اسلوب أفعل‌تفضیل 71
5-5-7- اسلوب إلّا أنّه 72
5-5-8- اسلوب صفت 72
5-5-9- اسلوب موصول‌‌های اسمی 73
5-5-10- اسلوب تعلیل 73
5-5-11- اسلوب تقسیم 74
5-5-12- اسلوب جملهی فعلیه 75
5-5-13- اسلوب جملهی شرط 76
5-6- نگاهی کلی به سبک کتاب کامل الصناعه الطبیه 77

فصل ششم: نتایج
6-1- ویژگی‌های سبک ‌ساز فردوس الحکمه 79
6-2- ویژگی‌های سبک ‌ساز الحاوی 81
6-3- ویژگی‌های سبک‌ ساز کامل الصناعه الطبیه 82
6-4- نتیجه کلی 86
منابع و مآخذ: 87

منابع و مآخذ

 

الأهوازی، علی بن عباس (1387). کامل الصناعه الطبیه، قم: انتشارات جلال الدین.

ابراهیم مصطفی و همکاران (1989م). المعجم الوسیط، استانبول: دارالدعوة.

احمد بدوی، احمد (2004م). أسس النقد الأدبی عند العرب، جیزة: نهضة مصر.

ابن ربّن طبری، علی بن سهل (1387). فردوس الحکمه، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران.

ابن ذریل، عدنان(2000م). النّص و الأسلوب بین النظریّة و التطبیق، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.

براون، ادوارد (1337). طب اسلامی، ترجمه: مسعود رجب نیا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول.

بهار، محمّد تقی (1380). سبک‌ شناسی، به کوشش: سید ابوطالب میر عابدینی، تهران: انتشارات توس، چاپ اول.

پناهی آراللو، مائده (1391). «تاریخ پزشکی»، کتاب ماه علوم و فنون، سال ششم، دوره‌ی دوم، شماره‌ی یازدهم، ص 50-57.

تجدد، حسین (1391). «پیشینه تاریخ پزشکی در ایران و جهان»، نشریه‌ی ادبیات و زبان‌ها «حافظ»، شماره‌ی 97، ص 11-15.

جمعی از نویسندگان (1387). جستارهایی در تاریخ پزشکی، تهران: مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا.

دهخدا (1374). لغت نامه، تهران: نشر دانشگاه تهران، چاپ سی و هشتم.

ذاکری، مصطفی (بی تا). «تصحیح یک طلسم در فردوس الحکمه»، مجله‏ی تاریخ علم، شماره‏ی سوم، ص 63-74.

رازی، ابوبکر محمّد بن زکریا (بی تا). الحاوی.

رومی، سیروس (1388). تاریخ نشریات پزشکی شیراز، شیراز: نوید شیراز.

السامرائی، کمال (1405 هـ . ق). مختصر تاریخ الطب العربی، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران.

سرمدی، محمّد تقی (1384). دایره المعارف پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر، تهران: انتشارت سرمدی.

شمیسا، سیروس (1373). کلیات سبک‌ شناسی، تهران: نشر اندیشه.

صفا، ذبیح الله (1371). تاریخ ادبیات در ایران، تهران: انتشارات توس.

ـــــ، ـــــ (1331). تاریخ علوم نقلی در تمدن اسلامی تا اواسط قرن پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

طباطبایی، سید محمود و دیگران (2011). «توصیف رازی از فلج صورت و نحوه‌ی درمان آن‌ها»، ترجمه: نادر آقاخانی، فصل نامه‌ی گزیده‌ی مقالات طب‌ سنتی و تاریخ طب، سال دوم، شماره‌ی چهارم، ص 62-65، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

عبدالله جبر، محمّد (1998م). الأسلوب و النحو، اسکندریه: دارالدعوة.

عزیزی، محمّد حسین (2005). «مفاهیم گوش، حلق، بینی از نگاه ابن سینا و رازی»، ترجمه: محمّد هاشم هاشم‌پور، فصل‌نامه‌ی گزیده‌ی مقالات طب ‌سنتی و تاریخ طب، سال دوم، شماره‌ی سوم، ص 85-88، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

ـــــــ، ـــــــ (بی تا). «پیشینه‌ی مدرسه‌ی گندی‌شاپور، مهمترین مرکز پزشکی در دوره‌ی باستان»، طب و تزکیه، دوره‌ی 19، شماره‌ی 3، ص 23-30.

غفاری، فرزانه (1389). «دورنمایی از اخلاق پزشکی و رعایت حقوق بیمار در برخی متون طب ‌سنتی ایران و اسلام»، فصل‌نامه‌ی تاریخ پزشکی، سال دوم، شماره‌ی چهارم، ص 11-42، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

غلام رضایی، محمّد (1377). سبک‌ شناسی شعر فارسی، تهران: نشر جامی.

القفطی، جمال الدین علی ‌بن ‌یوسف (1371). تاریخ الحکماء، به کوشش: بهین دارایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کیانی، حسین و دیگران (1390). «معرفی مشاهیر طب ‌سنتی اسلام و ایران، عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی»، مجله‌ی طب‌ سنتی اسلام و ایران، سال دوم، شماره‌ی سوم، ص 247-254، گروه طب اسلامی و طب ‌سنتی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

الگود، سیریل (1386). تاریخ پزشکی ایران و سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه: باهر فرقانی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

محدثی، احمد (1377). تاریخ طب در دوره آل بویه، تبریز: انتشارات احرار، چاپ اول.

میر‌قادری، فضل الله، زهرا ریاحی زمین (1384). قواعد کاربردی زبان عربی، شیراز: دانشگاه شیراز.

نجم‌آبادی، محمود (1366). تاریخ طب در ایران پس از اسلام (از ظهور اسلام تا دوران مغول)، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

ـــــــــ ، ــــــــــ (1371). محمّد زکریای رازی، تهران: انتشارات دانشگاه رازی.

ـــــــــــ ‌، ــــــــــ (1377). تاریخ پزشکی ایران و جهان اسلام، به کوشش: حسین حاتمی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی.

ولایتی، علی اکبر (1384). پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از پیدایش تا شکوفایی)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

ـــــــــ ، ـــــــــ و دیگران (1388). تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تهران: چوگان، چاپ اول.

چکیده 

سبک ‌شناسی که به بررسی شیوه‌های گوناگون بیانی و سبک ‌نوشتاری متون مختلف می‌پردازد، در شناخت سبک دوره‌های گوناگون مؤثر بوده و شیوه‌های سبک ‌ساز متون را نشان می‌دهد. این شیوه‌ها که از آغاز تا پایان متن یک اثر به شکل قابل توجهی تکرار شده است در حقیقت کلیدهای اصلی ورود به متون بوده و در شناخت شیوه‌ی نگارش نویسندگان کمک شایانی می‌کند و فهم مطالب این متون را آسان خواهد نمود.

هدف از این پژوهش بررسی سبک ‌نوشتاری کتاب‌های فردوس الحکمه تألیف علی بن ربّن طبری (تاریخ وفات: 247 هـ . ق)، و الحاوی تألیف أبوبکر محمّد بن زکریای رازی (تاریخ وفات: 313 هـ . ق)، و کامل الصناعه الطبیه تألیف علی بن عباس مجوسی اهوازی(تاریخ وفات: 400هـ . ق) است.  این کتاب‌ها از مهمترین و قدیمی‌ترین کتاب‌های طبی سده‌های نخستین هجری است که تأثیر به سزائی در شیوه‌ی نگارش دیگر متون طبی داشته‌ است.

برای دستیابی به شیوه‏ی نگارش نویسندگان این کتاب‏ها، متن هر کتاب چند مرتبه با دقت مطالعه شد و سپس ترتیب انتقال مطالب و شیوه‏های بیان آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های سبک علمی در کتاب‌های مذکور رعایت شده است به گونه‌ای که نویسندگان برای هر موضوع یک شیوه تا آخر کتاب به کار برده‌اند و این همان چیزی است که در نگارش اسلوب‌های علمی باید رعایت شود. طبری، رازی و اهوازی در تألیف کتاب‌های خود تقریباً از عناصر سبک ساز مشترک استفاده کرده‌اند چرا که متون علمی به هدف ایضاح نوشته می‌شوند، پس سبک آن‌ها تفاوت چندانی با هم ندارد برخلاف متون ادبی که به هدف زیبایی شناسی نوشته می‌شوند.

به عنوان نمونه در بیان شکل مصرفی دارو در هر سه کتاب از اسلوب حال پیروی شده است.

واژگان کلیدی: طب‌ سنتی، سبک ‌شناسی، فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه.

 مقدمه

 اسلوب يا سبک ‌نوشتاری به معنای روش بيان انديشه و احساسات در قالب واژگان است بنابراين اسلوب ارتباط تنگاتنگی با انديشه و موضوع نوشته دارد. در تقسيم­بندی­های اسلوب‌های نوشتاری، اسلوب کتاب­های طب‌ سنتی، از اسلوب­های علمی به­ شمار می­آيد.

سبک ‌نوشتاری اسلوب­های علمی با ديگر اسلوب­ها متفاوت است. در اين اسلوب ايجاز و اطناب کم­رنگ می­شود و عواطف و احساس نويسنده در اين شيوه بر خلاف شيوه­ی ادبی در نوشته تاثير ندارد و از مسائل زيبايی‌شناسی همچون تشبیه و استعاره و کنایه و تضاد و ترادف صحبت کرده نمی‌شود. تنها هدف نويسنده بيان واقعيت­های علمی است که از طريق تجربه به دست آورده است و به دنبال استفاده از اسلوب­هایی است که بتواند اين معانی را به گونه­ای آشکار برای مخاطب خود بيان کند.

درنگ در برخی از آثار پدید آمده در قرن‏های دوم تا آغاز قرن ششم نشان می‏دهد که بیشتر آثار این قرون به زبان عربی یعنی زبان علمی رایج اوائل دوره‏ی تمدن اسلامی است.

با توجه به رویکرد جامعه به طب ‌سنتی و گسترش رشته‏های طب‌ سنتی و دارو‏سازی سنتی و نیز عربی بودن بیشتر منابع این دو رشته‏ی نوپا، ضرورت بررسی سبک کتاب‏های طب و دارو‏سازی سنتی آشکار گردیده است.

تاریخ پزشکی یکی از کهن‏ترین تاریخ‏های جهان است، زیرا بشر از آغاز زندگی با درد و رنج و بیماری همراه بوده و برای رفع آن می‏کوشیده است. چون اگر کمال مطلوب انسان، تندرستی باشد همواره در برابر آن درد و بیماری خود‏نمائی می‏کرده است. بنابراین به طور قطع می‏توان گفت از همان روزی که انسان درصدد رفع بیماری و درد بر‏آمده است تاریخ پزشکی آغاز می‏شود و اولین کسی که توانسته از خود و یا از دیگری رفع درد و بیماری نماید اولین درمانگر یا پزشک جهان بوده است. (ر.ک: تجدد، 1391: 11).

این که دانش پزشکی چگونه به وجود آمده است و یا چه اقوامی پایه‏گذاران آن در جهان بوده‌اند، به روشنی معلوم نیست. کتاب‏های تاریخ پزشکی قدیم مانند طبقات الأطباء و الحکماء تألیف ابن جُلجُل (377 هـ . ق)، عیون الأنباء فی طبقات الأطباء اثر ابن أبی أصیبعه (643 هـ . ق)، تاریخ الحکماء نوشته‏ی عبدالکریم شهرستانی (548 هـ . ق)، و تاریخ‌الحکماء نوشته‏ی ابن ‌قفطی (568 هـ . ق) و کتاب الفهرست تألیف ابن ندیم (438 هـ . ق)، نظریه‏های گوناگونی در این مورد بیان داشته‏اند. (ر.ک: کیانی و دیگران، 1390: 247).

درباره‏ی پیشینه‏ی پزشکی نمی‏توان تاریخی قائل گردید چرا که از تمدن‏های خیلی قدیم اطلاعات زیادی در دست نیست که بتوان از تاریخ علوم و یا یکی از رشته‏های آن که علم پزشکی است آگاه گردید ولی بطور مسلم می‏توان گفت که پزشکی قبل از تاریخ‏ بر اساس تجارب و کارهایی بوده که بشر در جریان زندگی خود در برخورد با حوادث و مبارزه با بیماری‏ها آموخته و آن‌ها را مورد استفاده قرار داده است. (ر.ک: تجدد، پیشین).

طب و اخلاق پزشکی در بین ایرانیان از قدمتی طولانی برخوردار است. از قدیمی‏ترین روزگاران امر طبابت در ایران با دیانت توأم بوده است، طب باستانی ایران با آیین زرتشت و تعلیمات اوستا پیوندی جدایی‏ناپذیر داشته است. (غفاری، 1389: 16).

اوستا و دیگر متون زرتشتی (دینکرت و بُندهش) گواهی بر دیرینگی پزشکی در ایران است که دو ویژگی بارز آن توجه به بهداشت محیط و پیش‏گیری از برخی بیماری‏ها بوده است. علاوه بر این، ایرانیان از دیرباز گیاهان دارویی را می‏شناختند و از آن‌ها برای درمان بیماری‏ها سود می‏جستند. آریایی‏ها، نخستین دولت ایرانی، یعنی دولت ماد را در سده‏ی هفتم یا هشتم پیش از میلاد، در غرب ایران پایه‏ریزی کردند. سپس به ترتیب سلسله‏های هخامنشی (330- 559 پیش از میلاد)، اشکانی (250 پیش از میلاد تا 226 م) و ساسانیان (226- 652 م) بر سر کار آمدند. (ر.ک: عزیزی، بی تا: 24).

نخستین پزشک آریایی به نام تریتا یا آترت، از دیدگاه زرتشت و اهورامزدا شخصی پرهیزگار، دانا و توانا بود که با گیاهان و خواص آن‌ها آشنایی فراوان داشت و برای درمان بیماری‏ها از عصاره‏های گیاهانی که خود استخراج می‏کرد، استفاده می‏نمود. همچنین، در تمدن ایران باستان در کتیبه‏های مربوط به زمان هخامنشیان، از زعفران به عنوان گیاه دارویی با خواص و کاربرد بسیار، فراوان یاد شده است. (ر.ک: پناهی آراللو، 1391: 56).

در زمان شاهان‌ هخامنشی، پزشکی ایران به سبب ارتباط با یونانیان، به پیشرفت‏هایی دست‏ یافته بود و در دوران اشکانیان، ایرانیان با کتاب‏های یونانی بیشتر آشنا شدند و برخی از آن‌ها را به زبان‌های ایرانی برگرداندند. در عصر ساسانی، به گسترش دانش و فرهنگ توجه ویژه‏ای شده و ولایت فارس مهد تمدن ساسانیان بوده است. (ر.ک: عزیزی، پیشین).

گندی‌شاپور یکی از مهمترین شهر‏های فرهنگی ایران عهد ساسانی بوده است که به زبان سُریانی «بت لا‏پات» (Beth Lapat) و به عربی جُندی‌شاپور نامیده می‏شد. (ر.ک: پیشین: 25).

شهر گندی‌شاپور در استان خوزستان کنونی، در نزدیکی شوشتر ساخته شده است. «در ابتدا دانشگاه تحت نظارت کلیسای نسطوری اداره می‏گشت. در دوران خسرو انوشیروان (531 – 578 م ) این دانشگاه به یک مرکز بزرگ علمی و پزشکی تبدیل گشته بود و در بیمارستان آن عده‏ی زیادی از پزشکان ممتاز به خدمت مشغول بوده‏اند که از مهمترین آن‌ها (خاندان بُختیشوع از قرن هفتم تا دهم میلادی در گندی‌شاپور و بغداد به طبابت و چشم پزشکی پرداخته‏اند) و ماسویه (خاندان ماسویه از قرن هفتم و هشتم میلادی در گندی‌شاپور و بغداد طبابت کردند) را می‏توان نام برد. (جمعی از نویسندگان، 1387: 70).

مکتب طبی گندی‌شاپور تا دوران تمرکز علمی بغداد (اواسط نیمه‏ی اول قرن دوم هجری ‌قمری) عظمت و اقتدار خود را از دست نداد امّا با تمرکز یافتن بغداد، از اهمیت آن کاسته شد. علل و عواملی که در شهرت علمی بغداد و سقوط مکتب گندی‌شاپور مؤثر بوده است به شرح زیر است:

1ـ انقراض سلسله‌ی بنی‌‌امیه و روی کار آمدن عباسیان و انتقال مرکز خلافت به بغداد و ارتباط این شهر با گندی‌شاپور و احتیاج خلفای عباسی به اطبای گندی‌شاپور باعث مرکزیت یافتن بغداد شد.

2ـ خدمات ایرانیان و به ویژه برمکیان به تمرکز علمی بغداد کمک شایانی کرد.

3ـ انتقال میراث علمی گندی‌شاپور و یونان و انطاکیه و اسکندریه به بغداد، باعث تمرکز علمی و طبی این شهر شد. (ر.ک: نجم آبادی، 1366: 145-146).

طب اسلامی، با ترکیبی از سنّت‏های بقراطی و جالینوسی پزشکی یونانی و با نظریه‏ها و جنبه‏های علمی طب ایرانی و هندی در زمینه‏ی کلی اسلام به وجود آمده است. بنابراین جنبه‏ی ترکیبی داشته و در بردارنده‏ی شیوه‏ای مشاهده‏ای و عینی مکتب بقراطی، روش فلسفی و نظری جالینوس، و همراه با معلومات نظری و تجربی پزشکان ایرانی و هندی در زمینه‏ی دارو‏سازی می‏باشد. (ر.ک: کیانی، پیشین: 247-248).

طب اسلامی در روند تکاملی خود دو مرحله‏ی اساسی را پشت سر گذاشته است: مرحله‏ی اقتباس و جذب که از طریق ترجمه صورت گرفت و دیگری مرحله‏ی ابداع و آفرینش آثار پزشکی که اغلب به نام پزشکان ایرانی به ثبت رسید. (ر.ک: پیشین).

«کار عظیم ترجمه‏ی متون پزشکی از زبان‌های یونانی، سریانی و تا حدودی نیز هندی به زبان عربی در اواخر دوران حکومت بنی‌امیه و در دوران حکومت بنی‌عباس (به خصوص در عهد هارون و مأمون) آغاز شد و گسترش یافت و مترجمین برجسته‏ای چون حنین بن اسحاق و ثابت قرّه در این کار سهم مهمی داشتند و به این ترتیب در حفظ میراث گذشته و انتقال آن به ملل گوناگون نقش مهمی ایفا کردند» (جمعی از نویسندگان، پیشین: 90).

بعد از دوران ترجمه، مرحله‏ی جدیدی در طب دوران تمدن اسلامی آغاز شد، علم پزشکی رونق یافت و چهار پزشک بزرگ و مشهور (علی بن ربّن طبری، محمّد بن زکریای رازی، علی بن مجوسی اهوازی و ابو علی سینا) ظهور کردند و کتاب‏هایی در زمینه‏ی پزشکی به رشته‏ی تحریر در‏آوردند.

در این نوشتار، به حکم آن که «ما لا یُدَرک کُلُّهُ لا یُترک کُلُّهُ» با رویکردی توصیفی – تحلیلی به بیان سبک ‌نوشتاری فردوس الحکمه، الحاوی و کامل الصناعه الطبیه پرداخته شده است که بیشتر مورد توجه پژوهشگران و دانشجویان طب‌ سنتی است.

در بررسی سبک ‌نوشتاری کتاب‏های مذکور به مسائل زیر توجه شده است:

1ـ مختصری درباره‏ی نویسنده.

2ـ بررسی ساختار نگارش کتاب‏ها.

3ـ بررسی شیوه‏ی تنظیم کتاب‌ها.

4ـ بررسی سبک ‌نوشتاری کتاب‏ها.

1-1-       اهمیت و ضرورت تحقیق

گسترش روزافزون گرایش به  طب‌ سنتی و تصحیح و تحقیق متون پزشکی و نيز آموزش متون به زبان عربی در رشته­های داروسازی سنتی و طب ‌سنتی و نبود کتاب‌های تألیفی در زمینه‌ی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی لزوم پرداختن به چنین موضوعی را ضروری می‌کند. با انجام چنین پژوهشی، پژوهشگران فارسی زبان می‌توانند تصویری روشن از سبک کتاب‏های طب ‌سنتی به زبان عربی به دست آورند.

آثاری که در بر‏گیرنده‏ی معرفی سبک نوشته‌های علمی در دوره‌های اولیه‏ی‏ تمدن اسلامی و تحلیل و نقد آن‌ها باشد، همواره مورد نیاز پژوهشگران بوده است. در بیشتر آثاری که امروزه در دست است، تنها مشخصات آغاز کتاب مانند عنوان، نام نویسنده، زمان و مکان انتشار و… ارائه می‌شود و تنها سودی که برای خواننده دارد، آگاهی از وجود چنین کتابی است و هرگز او را از مراجعه به کتاب و خوانش اثر بی‌نیاز نمی‌کند. این پژوهش  چند امکان بنیادین را برای خواننده فراهم می‌کند:

1ـ پژوهشگران با مراجعه به این پژوهش، از سبک مهمترین کتاب‌های طب‌ سنتی آگاه می‌شوند.

2ـ  پژوهشگران می‌توانند با الهام از این پژوهش، موضوع‏هایی برای پژوهش‌های جدید به دست آورند.

3ـ اين پايان­نامه اين توانايی را به مدرسان درس قرائت متون طب ‌سنتی به زبان عربی در رشته­ی طب ‌سنتی می­دهد تا قواعد پرکاربرد برای اين متون را انتخاب کنند و در درسنامه‌ی زبان عربی ويژه‌ی دانشجويان طب ‌سنتی به آن قواعد بیشتر بپردازند.

1-2- هدف تحقیق

هدف از تهیه و تنظیم این رساله، تبیین شیوه‏ی نگارش کتاب‏های فردوس الحکمه، الحاوی و کامل الصناعه الطبیه است تا هر محقق بتواند با سبک ‌نوشتاری این کتاب‏ها آشنا شود و بدین طریق نیمی از راه پر رنج تحقیق خود را به آسانی بپیماید.

1-3- پیشینه تحقیق

درباره‏ی بررسی سبک ‌نوشتاری کتاب‏های طب‌ سنتی که پایان‌نامه‏ی حاضر در این زمینه تهیه و تنظیم شده، تا کنون اثری تدوین نشده است.

جمال الدین علی بن یوسف ابن القفطی (568 هـ . ق) کتاب تاریخ الحکماء را تألیف کرد و در آن به ذکر تراجم احوال بیش از چهارصد دانشمند در فلسفه و طب و ریاضیات و نجوم پرداخت که بخش عمده‏ی کتاب اختصاص به پزشکان دارد. در این کتاب نویسنده هر از گاهی اشاره به شیوه‏ی نوشتاری نویسنده کرده است.

موفق‌الدین ابن أبی أصیبعه (643 هـ . ق) در کتاب عیون الأنباء فی طبقات الأطباء که جامع‏ترین کتاب در این زمینه است از تعداد زیادی پزشک و داروشناس و حکیم و منجّم و ریاضی‏دان به تقسیم مولد و منشأ آنان یاد می‏کند و درباره‏ی هر یک اطلاعات فراوانی را ارائه می‏دهد و به روش پژوهش برخی از پزشکان اشاره می‏کند.

در خصوص سبک ‏شناسی متون، کتاب‏های فراوانی در سبک ‏شناسی ادبی تدوین شده که از برخی از آن‌ها در این پژوهش برای تبیین مبانی نظری پژوهش بهره گرفته شده است مانند:

احمد بدوی (2004) در کتاب أسس النقد الأدبی عند العرب، ابتدا معانی و ویژگی‏های اسلوب را بررسی می‏کند سپس به بیان مقاییس نقد اسلوب و انواع اسالیب می‏پردازد و به طور کلی به جنبه‏های مختلف سبک اشاره می‌کند.

و بهار (1380) در کتاب سبک شناسی مطالبی کلی در خصوص سبک ‌شناسی بیان می‌کند.

و شمیسا (1373) در کتاب کلیات سبک شناسی مطالبی کلی درباره‏ی سبک و نظام سبک ‌شناسی بیان می‏کند و مسائل بنیادی مربوط به سبک و سبک‌ شناسی را مورد بحث قرار می‏دهد و به این نکته اشاره می‏کند که نوشته‏های بسیاری وجود دارد که فاقد سبک است و در آن اندیشه‏ی خاص و زبان قابل تأملی وجود ندارد.

در این کتاب‌ها به بیان دقیق مفهوم سبک شناسی و روش‌های بررسی سبک متون مختلف اشاره شده است، که مطالعه‌ی این کتاب‌ها راه را بر سبک شناس نشان خواهد داد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122