پايان نامه تخريب فتوشيميايي رودامين B درمحلول هاي آبي با استفاده از نانو فتوکاتاليست ZnO آلاييده با C, N ,S

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تخريب فتوشيميايي رودامين B درمحلول هاي آبي با استفاده از نانو فتوکاتاليست ZnO آلاييده با C, N ,S یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تخريب فتوشيميايي رودامين B درمحلول هاي آبي با استفاده از نانو فتوکاتاليست ZnO آلاييده با C, N ,S بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
مقدمه:    2
فصل اول کلیات    3
حذف ناخالصیهاباروش تخریب فوتوکاتالیزوری    4
آشناییباتعدادیازفوتوکاتالیزورهادرواکنشهایتخریبی    5
1-2-1 فوتوکاتالیزورTiO2    6
1-2-2 فوتوکاتالیزورZnO:    10
فصل دوم بررسی متون ومطالعات دیگران دراین زمینه    17
2-1 مقدمه    17
2-2 اجزاءتشكيل دهندةرنگ    19
2-3 خصوصيات اجزاءتشكيل دهنده رنگ    20
2-3-1-رنگدانه هاورنگدانه يارها:    20
2-3-2-رزينها: (Resin)    20
2-3-3حلال    21
2-3-4موادافزودني دررنگ    21
2-5 آلودگی آب (Water Pollution )    22
2-5-1 آلودگي ناشيازرنگها    23
2-5-2 آلودگي ناشيازحلالها    24
2-6 نانوتكنولوژیدرصنعت آب    24
2-7 بررسی روشهای خالصسازی آب بابه کارگیری فناورینانو    26
2-7-1 نانوپلیمرهای متخلخل    27
2-7-2 نانوفیلترها    27
2-7-3 نانوفوتوکاتالیستها    29
2-8 روشهای خالصسازی حلال    31
2-9 قوانین بنیادی فوتوشیمی    32
2-9-1 فرآیندهای برانگیختگی وآسایش مولکولی    32
2-9-2 برانگیختگی الکترونی نیمه رساناها    34
2-9-3 موقعیتلبهباند    38
2-9-4 فرآیندانتقال الکترونی برروی سطح کاتالیزور    39
2-10 مکانیسم های مختلف تخریب فوتوکاتالیزوری    40
2-10-1 اکسیداسیونتوسطرادیکال های هیدروکسیل    42
2-10-2 واکنش فوتوشیمیاییKolbe    44
2-11 نانوموادنیمه هادی وخاصیت فوتوکاتالیزوری    44
2-11-1 اثرات اندازه کوانتومی (QSE)1    45
2-11-2 اثرات افزایش مساحت سطح    46
فصل سوم روش کاروموادمورداستفاده    15
3-1 موادشیمیایی مورداستفاده    47
3-1-1 آلایندهمورداستفاده    47
3-1-2 ترکیباتشیمیایی    47
3-1-3 فوتوکاتالیزورها    47
3-2 دستگاههایمورداستفاده    48
3-2-1 طیفسنجماوراءبنفشـمرئی (UV-Vis)    48
3-2-2 سانتریفیوژ    48
3-2-3 ترازویدیجیتال    48
3-2-4 دستگاهآبمقطرگیری    48
3-2-5 PHمتر    48
3-2-6 راکتورفتوشیمیایی    48
3-3 نرمافزارمورداستفاده    50
3-3-1 نرمافزارMinitab 15    50
3-4 سنتزفوتوکاتالیستZnO/C,N,S    50
3-5 طیف جذب یورسم منحنی استانداردبرایآلاینده موردبررسی    51
3-6 آزمایشات تخریب فوتوکاتالیزوریوبررسی شرایط مختلف واکنش    51
3-6-1 بررسی اثرنوع کاتالیزور    52
3-6-2 بررسی اثرتابش نورUV    52
3-6-3 بررسی اثراکسنده هابرواکنشهای فوتوکاتالیزوری    53
3-6-4 بررسی اثرPH    53
3-6-5 بررسی اثراتزمانتابش    53
3-6-6 بررسی اثرمقدارکاتالیزور    54
3-6-7 بررسی اثرغلظت رنگبرتخریب فوتوکاتالیزوری    54
3-6-8 بررسی اثرسرعت چرخش دورمگنت    54
3-6-9 بررسی اثریونهای معدنی    55
3-6-10 بررسی های سینتیکی    55
3-6-11 بررسی آزمایشهای تخریب فوتوکاتالیزوریبهروشتاگوچی    55
فصل چهارم نتایج    59
4-1طیفXRD،FE-SEM،XPS،EDXجهت اطمینان ازحصول سنتزنانوفوتوکاتالیستZnO/C,N,S    59
4-1-1 XRD    59
4-1-2  FE-SEM    61
4-1-3 XPS    61
4-1-4 EDX    62
4-2 رسم منحنی استانداردجهت تعیین غلظت آلاینده    63
4-3 نتایج بررسی آزمایشات تخریب فوتوکاتالیزوریرنگ    64
4-3-1 نتایج بررسی توانایی فوتوکاتالیزوریفوتوکاتالیست های مختلف درتخریب آلاینده    65
4-3-2 نتایج بررسی اثرتابش نورUVدرتخریبرنگ    66
4-3-3 نتایج بررسی اثرعوامل اکسنده برتخریب فوتوکاتالیزوری    67
4-3-4 نتایج بررسی اثرPH    72
4-3-5 نتایج بررسی اثراتزمانتابش    74
4-3-6 نتایج بررسی اثرحضورومقدارکاتالیزور    76
4-3-7 نتایج بررسی اثرغلظترنگ    78
4-3-8 نتایج بررسی اثرسرعت چرخشدورمگنت    80
4-3-9 نتایج بررسی اثریونهای معدنی    80
4-3-10 نتایج مطالعات سینتیکی    82
4-3-11 نتایج بررسی تخریب فوتوکاتالیزوریرنگرودامینBبااستفادهازروشتاگوچی    85
فصل پنجم بحث ونتیجه گیری    91
5-1  نتایج کلیازآنچه دراینپروژه بررسی شد،به شرح زیرخلاصه میگردد:    91
5-2 کارهای تحقیقاتی جنبی    92
مراجع    91
Abstract    105

منابع

Forgacsa, E., Cserha, T., Oros, G., 2004, Removal of synthetic dyes from wastewaters a review, Environ. Inter., 30, 953.

Balaji, S., Chung, S.J.,  Thiruvenkatachari, R., Moon, Il.S., 2006, Mediated       electrochemical oxidation process: electro-oxidation of cerium(III) to cerium(IV) in nitric acid medium and a study on phenol degradation by cerium(IV) oxidant, Chem. Eng. J. 125, 51–57.

Haque, M.M., Muneer, M., 2007, Photodegradation of norfloxacin in aqueous suspensions of titanium dioxide, Journal of Hazardous Materials. 145, 51–57.

Pirkanniemi, K., Sillanp¨a¨a, M., 2002, Heterogeneous water phase catalysis as an environmental application: a review, Chemosphere 48, 1047.

Kolpin, D.W., Furlong, E.T., Meyer, M.T., Thurman, E.M., Zaugg, S.D., Barber, L.B., Buxton, H.T., 2002, Pharmaceuticals, hormones, and other organic wastewater contaminants in U.S. sterams, Environ. Sci. Technol, 36, 1202.

Hurum , D.C., Agrios, A.G., Gray, K.A., Rajh.T., Thurnauer, M.C., 2003, Explaining the enhanced photocatalytic activity of Degussa P25 mixed-phase TiO2 using EPR, J Phys Chem B, 7, 4545e9.

Andreozzi, R., Raffaele, M., Nicklas, P., 2003. Pharmaceuticals in STP effluents and their solar photodegradation in aquatic environment. Chemosphere 50 (10), 1319–1330.

Gomes, C., Silva, D., Faria, J. L., 2003, Photochemical and photocatalytic degradation of an azo dye in aqueous solution by UV irradiation, J. Photochem. Photobio. A: Chem, 155, 133.

Kansal, K., Singh, M., Sudc, D., 2007, Studies on photodegradation of two commercial dyes in aqueous phase using different photocatalysts, J. Hazar. Mater. 141, 581.

Guillard, C., Lachheb, H.,  Honas, A.,  Ksibi, M.,  Hermann, J.M., 2003, Influence of chemical structure of dyes, of pH and of inorganic salts on their photocatalytic degradation by TiO2 comparison of the efficiency of powder and supported TiO2, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 158, 27.

Kusvuran, E., Samil, A., Atanur, O. M., Erbatur, O., 2005, Photocatalytic degradation of di- and tri-substituted phenolic compounds in aqueous solution by TiO2/UV, Catal. B: Environ, 58, 211.

Khodja, A.A., Sehili, T., Pilichowski, J.F., Boule, P., 2001, Photocatalytic degradation of 2-phenylphenol on TiO2 and ZnO in aqueous suspensions, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 141, 231.

Lathasree, S., Nageswara, R., Sivasankar, B., Sadasivam, V., Rengaraj, K., 2004, Heterogeneous photocatalytic mineralization of phenols in aqueous solutions, J. Mole. Catal. A: Chem, 223, 101.

Cho, S., Choi, W., 2001, Solid-phase photocatalytic degradation of PVC–TiO2 polymer composites, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 143, 221–228.

Waki, K., Zhao, J., Horikoshi, S., Watanabe, N., Hidaka, H., 2000, Photooxidation mechanism of nitrogen-containing compounds at TiO2/H2O interfaces: an experimental and theoretical examination of hydrazine derivatives, Chemosphere 41,337–343.

Wu, F.C., Tseng, R.L., Juang, R.S., 2001. Kinetic modeling of liquidphase adsorption of reactive dyes, metal ions on chitosan. Water Research 35, 613–618.

Baran, W., Aamek E., Sobczak, A., Sochaka, J., 2009, The comparison of photocatalytic activity of Fe-salts, TiO2 and TiO2/FeCl3 during the sulfanilamide degradation process. Catal. Comm., 10, 811-814.

Herrmann, J.M., 1999, Heterogeneous photocatalysis: fundamentals and applications to the removal of various types of aqueous pollutants, J. Catal. Today, 53, 115–129

Nensala, N., Nyokong, T., 2000, Photocatalytic properties of neodymium diphthalocyanine towards the transformation of 4-chlorophenol, J. Mol. Catal. A: Chem. 164 (2000) 69–76.

Zagal, J.H., 1992, Metallophthalocyanines as catalysts in electrochemical   reactions, Coord. Chem. Rev. 119, 89–136.

Ozoemena, K., Kuznetsova, N., Nyokong, T., 2001, Photosensitized transformation of 4-chlorophenol in the presence of aggregated and non-aggregated metallophthalocyanines, J. Photochem. Photobiol. A 39, 217–224.

Wang, Y.B., Hong, C.S.,1999, Effect of hydrogen peroxide, periodate and persulfate on photocatalysis of 2-chlorobiphenyl in aqueous TiO2 suspensions, Water Res. 33 ,2031–2036.

Malato, S., Blanco, J., Richter, C., Enhancement of the rate of solar photocatalytic mineralization of organic pollutants by inorganic oxidizing species, Appl. Catal. B: Environ. 17 (1998) 347–356.

Lee, J.C., Kim, M.S., Kim, B.W., 2002, Removal of paraquat dissolved in a photoreactor with TiO2 immobilized on the glass-tubes of UV lamps. Wat Res, 36, 1776–82.

Contreas, S., Rodriguez, M., Charmarro, E., Esplugas, S., 2000, UVand UV/Fe(III)—enhanced ozonation of nitrobenzene in aqueous solution. J Photochem Photobiol A, 142, 79–83.

Palmisano, L., Sclafani, A., 1997, Heterogeneous photocatalysis. New York, John Wiley and Sons.

So, C.M., Cheng, M.Y., Yu, J.C., Wong, P.K., 2002, Degradation of azo dye procion red MX-5B by photocatalytic oxidation. Chemosphere, 46, 905–12.

Kim, M.S., Chung, J.G., 2001, A study on the adsorption characteristics of orthophosphates on rutile-type titanium dioxide in aqueous solutions. J Colloid Interface Sci, 233, 31–7.

Corma, A., Garcia, H., 2004, Zeolite-based photocatalysts, Chem. Commun. 1443–1459.

Yu, D.Z., Cai, R.X., Liu, Z.H., 2004, Studies on the photodegradation of rhodamine dyes on nanometer-sized zinc oxide, Spectrochim. Acta A 60, 1617–1624.

Wang, W.Y., Ku, Y., 2007, Effect of solution pH on the adsorption photocatalyic reaction be haviors of dyes using TiO2 and Nafion–coated TiO2, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 302, 261–268.

Barakat, M.A., Schaffer, H., Hayes, G., Ismat–Shah, S., 2004, Photocatalytic degradation of 2-chlorophenol by co-doped TiO2 nanoparticles, Appl. Catal. B: Environ. 7, 23–30.

Fujishima, A., and Honda, K., 1972, “Electrochemical photolysis of water at

a semiconductor”, Nature, 238, 37.

Fujishima, A., and Honda, K., 1971, “Electrochemical evidence for the mechanism of the primary stage of photosynthesis” Bull. Chem. Soc. Japan, 44, 1971, 1148.

Wu, C., Liu, X., Wei, D., Fan, J., Wang, J., 2001, Photosonochemical degradation of phenol in water, Water Res. 35, 3927–3933.

Wang, C.C., Lee, C.K., Lyu, M.D., Juang, L.C., 2008, Photocatalytic degradation of C.I. Basic violet 10 using TiO2 catalysts supported by Y zeolite an investigation of the effects operational parameters, Dyes Pigments 76, 817–842.

Phanikrishna Sharma, M.V., Durgakumari, V., 2008, Subrahmanyam, M., Solar photocatalytic degradation of isoproturon over TiO2/H-MOR composite systems, J. Hazard. Mater 160, 568–575.

Wu, T., Lin, T., Zhao, J., Hidaha, H., Serpone, N., 1999. TiO2- assisted photodegradation of dyes. 9. Photooxidation of a squarylium cyanine dye in aqueous dispersions under visible light irradiation. Environ. Sci. Technol. 33, 1379–1387.

Yang, T.C.K., Wang, S.F., Tsai, S.H.Y., Lin, S.Y., 2001. Intrinsic photocatalytic oxidation of the dye adsorbed on TiO2 photocatalysts by diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy. Appl. Catal. B: Environ. 30, 293–301.

Zhao, J., Wu, T., Wu, K., Oikawa, K., Hidaka, H., Serpone, N., 1998. Photoassisted degradation of dye pollutants. 3. Degradation of the cationic dye rhodamine B in aqueous anionic surfactant/TiO2 dispersions under visible light irradiation: evidence for the need of substrate adsorption on TiO2 particles. Environ. Sci. Technol. 32, 2394–2400.

C., Jacques, P., Kalt, A., 2001, Photooxidation of an azo dye induced by visible light Incident on the surface of TiO2. J Photochem Photobiol A: Chem,140,

Reife, A., Freemann, HS., 1996, Environmental chemistry of dyes and pigments. Canada: John Wiley and Sons Inc.

Vautier, M., Guillard, C., Herrmann, J.M., 2001, Photocatalytic degradation of dyes in water: case study of indigo and of indigo carmine. J Catal, 201, 46.

Stylidi, M., Kondarides, D.I., Verykios, X.E., 2003, Pathways of solar lightinduced photocatalytic degradation of azo dyes in aqueous TiO2 suspension. Appl Catal B: Environmen, 40, 27.

چکیده:

در سال های اخیر نانو ذرات نیمه رسانا با توجه به خواص الکتریکیو مکانیکی، که از اثرات محدود کوانتومی در مقایسه با مواد همتای آنها حاصل می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در میان نانو ذرات نیمه رسانا، نانو ذرات اکسید روی ZnO کارایی بالاتری دارند. برای دستیابی به فعالیت فتوکاتالیستی بالاتر، نافلز نیمه رسانای ZnO دوپل شده با C,N,S تهیه شد.

در این پایان نامه تخریب فتوکاتالیستی رنگدانه رودامینB  با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO/C,N,S سنتز شده بروش رسوبی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. زینک سولفات و تیواوره بعنوان ماده اولیه استفاده شد. تخریب فتوشیمیایی رنگ با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO/C,N,S بوسیله ی بازبینی تغییرات غلظت ماده با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری UV بر حسب زمان تابش مورد بررسی قرار گرفت. شکل، ساختار و خواص نوری این فتوکاتالیست بوسیله XRD، XPS، EDX و عکس FE-SEM مشخص شد.

میزان تخریب رنگ رودامین B، در حضور لامپ UV، با بررسی عوامل مختلف چون اثر غلظت رنگ ،مقدار مشخصی از فتوکاتالیست، PH محلول، حضوراکسنده های مختلفمثل H2O2, K2S2O8, KBrO3, KIO3 ، یون های معدنی، زمان تابشو… انداره گیری و شرایط بهینه برای بیشترین تخریب مشخص شد.

در کار حاضر، بر اساس نتایج، مقدار بهینهء، فتوکاتالیست استفاده شده  mg7 ، غلظت رنگ  ppm20و 9=pH می باشد. لازم به ذکر است بیشترین تخریب در حضور اکسنده K2S2O8 با مقدار ( mM3 ) صورت گرفت.

کلید واژه ها: تخریب فتوکاتالیزوری، اکسید روی آلوده شده با (کربن ،نیتروژن و گوگرد) ، نانو فوتوکاتالیز، رنگ، رودامین .B

 مقدمه:

موضوع مورد مطالعه در این پایان­نامه تخریب فتوشیمیایی رودامینB در محلول های آبی با استفاده ازنانوفتوکاتالیست ZnO آلاییده با C,N,Sمی باشد. رودامین B یک رنگ سنتزی است که در دسته ی رنگ های زانتن قرار می گیرد. این رنگ در صنعت نساجی ، صنعت چرم ، داروسازی و به عنوان رنگ افزودنی لوازم آرایش به کار می رود. به علت سمی و سرطان زا بودن مشکلات زیادی را برای جانداران ایجاد می کند.

این رنگ به جهت کاربرد زیاد، اثرات زیست محیطی فراوانی ایجاد می کند و موجب آلودگی پساب خانگی و صنعتی می گردد.در این پروژه هدف حذف این رنگ از پساب حلالی به کمک تخریب فتوشیمیایی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده شده با نافلزات ( C,N,S) و یافتن شرایط بهینه تخریب می باشد.

از طرفیدستیابی به بهترین شرایط تخریب فتوشیمیایی رنگ به کمک فتوکاتالیست ZnOآلاییده شده با نافلزات (C,N,S) با بررسی عوامل مختلف موثر بر فرآیند تخریب، می توان فرآیند را در پایلوت آزمایشگاهی به شرکت های تولید رنگ ، آب و فاضلاب، صنایع نساجی و داروسازی پیشنهاد کرد.نتایج این تحقیق علاوه بر گسترش مرز های دانش و رعایت جنبه های اقتصادی در بازیابی حلال، می تواند از ورود مواد شیمیایی سمی و خطرناک به آب های جاری و پساب ها جلوگیری نماید.که مسائل مطرح شده ضرورت انجام تحقیق حاضر و اهداف این پژوهش را برای ما روشن می­سازد.

سؤالات و فرضیاتی که ما در این پروژه با آنها روبرو هستیم شامل:

تخریب رنگ، به کمک نور UV و فتوکاتالیست های ZnO آلاییده شده با نا فلزات (C,N,S) صورت

میگیرد.

ارزیابی میزان تخریب به کمک اندازه گیری جذب به روش اسپکتروفتومتری صورت می گیرد.

شرایط بهینه واکنش از نظر غلظت و میزان آلاینده، میزان فتوکاتالیست ،pH، دما و… بررسی می شود.

سنتیک تخریب از نظر مرتبه واکنش بررسی می شود.

مقایسه تخریب رنگ به کمک نور مرئی و فرابنفش در شرایط یکسان.

حذف ناخالصی ها با روش تخریب فوتوکاتالیزوری

روش های شیمیایی متنوعی مانند رسوب دهی و جداسازی آلودگی ها، لخته شدن[1]، لخته شدن الکتریکی[2]و حذف توسط فرآیند جذب روی سطح جاذب (به عنوان مثال روی کربن اکتیو) وغیره روش هایی مخرب نیستند و فقط آلودگی ها را از یک جا به جای دیگرمنتقل می کنند ]1 [. بنابر این روش دیگری برای حذف آلودگی ها مورد نیاز است.

از میان تعداد روش های پیشنهادی و حتی روش های توسعه یافته در راستای تخریب آلودگی های آلی، روش تخریب زیستی[3] یا میکروبی[4]بیشترین توجهات را به خود جلب کرده اند. با این وجود تعداد زیادی از ترکیبات آلی قابلیت اصلاح پذیری با روش میکروبی را نداشتند ]2[. اخیراًّ مطالعات دانشمندان روی استفاده از نیمه رساناها به عنوان ابزاری جهت اکسیداسیون انواع سموم آلی شیمیایی معطوف شده است ]3و4[.

اکثر ترکیبات رنگی ساختار مولکولی قطبی دارند، بنابراین به طور کامل بر زیر خاک بر جذب نمی شوند و با حل شدن در آبهای زیرزمینی، به آب های سطحی نفوذ می کنند]5و 6[.

از ٱنجا که تخریب فوتوکاتالیزوری مزایایی از قبیل عدم تولید باقی مانده های شیمیایی و زائدات سمی در پایان پروسه دارد، می تواند به عنوان یک روش بسیار مناسب جهت پاکسازی انواع پساب ها بکار رود ]6[. اشعه فرابنفش یک اکسنده بسیار قوی و ساده است. این اشعه پتانسیل بالایی برای اکسایش در طول موج 7/253 نانومتر با قدرت 89/4 الکترون ولت دارد که برای برهمکنش با ساختار الکترونی مواد مناسب و کافی است ]7[.

اخیراً مطالعه روی پروسه های اکسیداسیون پیشرفته[5]جهت تخریب کامل انواع ساختارهای آلی توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

این روش بر اساس تولید ذرات فعالی مانند رادیکالهای هیدروکسیل (که توانایی اکسیداسیون گستره وسیعی از آلودگی های آلی را با سرعت زیاد و بدون گزینش پذیری دارد) استوار است ]8[. AOPs شامل سیستم های فوتوکاتالیزوری از قبیل ترکیب نیمه رسانا و نور یا نیمه رسانا و اکسیدکننده است. امروزه فوتوکاتالیزورهای هتروژن به عنوان پرکاربردترین تکنولوژی مخرب شناخته شده که اکثر آلودگی های آلی با ساختارهای مولکولی آلیفاتیک و آروماتیک را به طور کامل به فرم معدنی[6]تبدیل می کنند ]9- 13[.

انتخاب یک شرایط بهینه برای حذف رنگ ها و تخریب ساختار آنها نیاز به بررسی ها و مطالعات زیادی دارد. با توجه به اهمیت تجاری و زیست محیطی رنگ ها، تمامی عوامل شرکت کننده در فرآیند تخریب از جمله فوتوکاتالیست، اکسنده، شدت تابش و غیره باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. در قسمت بعد به بررسی تعدادی از این عوامل می پردازیم.

آشنایی با تعدادی از فوتوکاتالیزورها در واکنش های تخریبی

فوتوکاتالیزورهای مورد استفاده در واکنش های تخریب فوتوکاتالیزوری اکسیدهای نیمه رسانا در ابعاد نانو هستند این کاتالیزورها به علت نسبت سطح به حجم بالایشان بسیار کاراهستند. فوتوکاتالیزورهای رایج در واکنش های تخریب فوتوکاتالیزوری اکسیدهای نیمه رسانا در ابعاد نانو هستند. امروزه، استفاده از مواد نیمه رسانا در ابعاد نانو توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و دارای کابردهای گسترده ای همانند: انرژی فوتوالکتریک تبدیل مواد[14-16] و تصفیه آب و هوا به عنوان فوتوکاتالیست های دوستدار محیط زیست [17 و18] و مواد سوپر مغناطیسی [19] هستند. بعضی از نیمه رساناها مانند TiO2، ZnO، SnO2 به دلیل دارا بودن باند گپپهن دارای توانایی فوتوکاتالیزوری بسیار بالایی هستند ]20[.

1-2-1 فوتوکاتالیزور TiO2

فوتوکاتالیست تیتانیم دی اکسید از مهمترین و پرکاربردترین فوتوکاتالیست های مورد استفاده برای تخریب مواد آلی است. فعالیت فوتوکاتالیزوری با کاهش ذرات TiO2 افزایش می یابد، با کاهش سایز ذرات مساحت سطح TiO2 افزایش یافته که سبب بهبود اثر فوتونی و در نتیجه خواص کاتالیزوری می شود ]21 و22[.

TiO2یک نیمه رسانای باند گپ پهن است، در TiO2نوار والانس از اوربیتال هایp 2هیبرید شده با حالت های d3 تیتانیوم ساخته شده است، در حالی که نوارهدایت از d3 خالص تیتانیوم حاصل شده است. وقتی که  TiO2به وسیله نورUV برانگیخته شد، الکترون ها از لایه والانس به لایه هدایت رفته و حفره ها باقی می مانند.

تیتانیم دی اکسید در طبیعت به صورت معدنی در سه ساختار روتایل[7]، آناتاز[8]، بروکیت[9]وجود دارد ]23-24[.

ساختارهای معدنی آنها در شکل (1-6) و ساختارهای کریستالی در شکل (1-7) نشان داده شده اند. علاوه بر این ساختارها در فشارهای بالا دو فرم دیگر از تیتانیوم دی اکسید به نام های فرم مونوکیلینیک[10] و فرم اورتورومبیک[11] نیز مشاهده شده است ]25 و26[. به طور کلی فرم روتایل متداولترین ساختار است و ساختارهای آناتاز و بروکیت هم در نتیجه حرارت دادن به فرم روتایل تبدیل می شوند]27-30[.

در ساختار TiO2 هر یون Ti4+ توسط 6 یون O2- احاطه شده و ساختار هشت وجهی دارد. تفاوت روتیل و آناتاز در این است که در روتیل هشت وجهی با اندکی واپیچش ارتورومبیک مشاهده می شود و هر هشت وجهی با 10 هشت وجهی مجاور اتصال دارد (دو تا با اشتراک گذاشتن اکسیژن های لبه و 8 تا با اشتراک گذاشتن اکسیژن های کناری)، حال آن که در آناتاز ساختار هشت وجهی کاملاً واپیچیده است و تقارن آن از ارتورومبیک کمتر است، هر هشت وجهی به هشت وجهی مجاور اتصال دارد (4 تا با اشتراک گذاشتن اکسیژن های لبه و 8 تا با اشتراک گذاشتن اکسیژن های کناری). تقارن های ساختاری سبب اختلاف در دانسیته جرمی و وضعیت پیوندها در دو فرم TiO2 می شود.                                                                                                         اولین بار در سال 1967 خاصیت فوتوکاتالیزوری TiO2 توسط آکریا فوجیشیما گزارش شد ]31]. پروسه ای که در یک فرآیند فوتوکاتالیزوری روی سطح TiO2 رخ می دهد تحت عنوان اثر هوندا ـ فوجیشیما[12]شناخته شده است [32 و33]. در مطالعه فوتوکاتالیزوری، TiO2 به طور ویژه در حالت آناتاز مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت TiO2فوتوکاتالیزور بسیار خوبی در سیستم های فوتوکاتالیزوری فرابفش است. طبق مطالعاتی که اخیراً انجام شده، مشخص شده که در صورت دوپه کردن اکسیدهای فلزی مانند تنگستن تری اکسید روی سطح TiO2و مجاور کردن یون های نیتروژن با ذرات TiO2، قدرت فوتوکاتالیزوری آن را حتی در تابش های مرئی تأمین می کند [34 و35].

پودر (Degussa-P25( TiO2تجاری که تقریباً مساحت سطح بزرگی دارد ( m2/g 15±50 ) امروزه به عنوان TiO2 استاندارد در واکنشهای فوتوشیمیایی استفاده می شود. بایکلی اولین بار فعالیت فوتوکاتالیتیکی P25 را توضیح داد. تهیه آن از هیدرولیز TiCl4در دمای بالاتر از°C 120 و در حضور هیدروژن و اکسیژن انجام

می شود.

[1] . Coagulation

[2] . Electro coagulation

[3] . Biodegradation

[4]. Microbial degradation

[5] . Advanced oxidation processes (AOPs)

[6] . Mineralization

[7] . Rutile

[8] . Anatase

[9] . Brookite

[10] . Monoclinic baddeleyite

[11] . Orthorhombic

[12]. Hoonda- Fujishima effect

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122