پايان نامه تخمين پارامترهاي شبکه قدرت بر اساس کميات بهره برداري اندازه گيري شده بهنگام با استفاده از واحدهاي اندازه گيري فازوري جايابي شده به کمک الگوريتم ژنتيک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تخمين پارامترهاي شبکه قدرت بر اساس کميات بهره برداري اندازه  گيري شده بهنگام با استفاده از واحدهاي اندازه گيري فازوري جايابي شده به کمک الگوريتم ژنتيک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تخمين پارامترهاي شبکه قدرت بر اساس کميات بهره برداري اندازه  گيري شده بهنگام با استفاده از واحدهاي اندازه گيري فازوري جايابي شده به کمک الگوريتم ژنتيک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه1
1-1-مقدمه2
فصل دوم: مروری بر منابع و پیشینه¬ی تحقیق5
2-1-مقدمه6
2-2-روش تخمین پارامتر با استفاده از الگوریتم تخمین حالت7
2-2-1-تخمین حالت9
2-2-2-محاسبه خطای پارامتر به روش آنالیز حساسیت11
2-2-3-محاسبه خطای پارامتر به روش گسترش بردار حالت15
2-3-روش مستقیم تخمین پارامتر20
2-3-1-مدل خطوط انتقال22
2-3-2-مدل ترانسفورماتور25
2-3-3-الگوریتم تخمین پارامتر در روش مستقیم27
2-4-جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری27
2-4-1-روش توپولوژيكي تحليل مشاهده¬پذيري29
2-5-نتیجه¬گیری31
فصل سوم: الگوریتم ارائه¬شده برای تخمین پارامتر و جایابی بهینه واحد اندازه‌گیری فازوری32
3-1-مقدمه33
3-2-الگوریتم تخمین حالت- پارامتر34
3-2-1-بررسی نحوه عملکرد الگوریتم تخمین حالت- پارامتر35
3-3-جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری38
3-3-1-توصیف کلی الگوریتم جایابی بهینه واحد اندازه‌گیری فازوری40
فصل چهارم: نتایج شبیه¬سازی51
4-1-مقدمه52
4-2-نتایج بدست آمده برای جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری53
4-2-1-نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت سیستم53
4-2-2-نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت و پارامترهای   سیستم به طور همزمان57
4-2-3-نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با در نظر گرفتن شین¬های تزریق صفر61
4-3-ارزیابی دقت تخمینگر پارامترهای سیستم66
4-3-1-بررسی تأثیر تعداد نمونه¬گیری¬ها بر دقت تخمین66
4-3-2-بررسی تأثیر فاصله نمونه‌گیری‌ها بر دقت تخمین68
4-3-3-تخمین پارامترهای یک خط بوسیله ترکیب‌های مختلف75
فصل پنجم: جمع¬بندی و پیشنهادها78
5-1-جمع‌بندی79
5-2-پیشنهاد‌ها81
مراجع82
پیوست84

مراجع

[[1]] J. Grainger and W. Stevenson, Power System Analysis. New York: McGraw-Hill, 1994

[[1]] S Kurokawa, S.; Pissolato, J.; Tavares, M.C.; Portela, C.M.; Prado, A.J., “A new procedure to derive transmission-line parameters: applications and restrictions,” Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.21, no.1, pp.492,498, Jan. 2006

[[1]] Borda, C.; Olarte, A.; Diaz, H., “PMU-based line and transformer parameter estimation,” Power Systems Conference and Exposition, 2009. PSCE ’09. IEEE/PES , vol., no., pp.1,8, 15-18 March 2009

[[1]] Zarco, P.; Gomez-Exposito, A., “Power system parameter estimation: a survey,” Power Systems, IEEE Transactions on , vol.15, no.1, pp.216,222, Feb 2000

[[1]] Debs, A.S., “Estimation of Steady-State Power System Model Parameters,” Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on , vol.PAS-93, no.5, pp.1260,1268, Sept. 1974

[[1]] Liu, W.-H.E.; Swee-Lian Lim, “Parameter error identification and estimation in power system state estimation,” Power Systems, IEEE Transactions on , vol.10, no.1, pp.200,209, Feb 1995

[[1]] Slobodan Pajic´. “Power System State Estimation and Contingency Constrained Optimal Power”. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Worcester polytechnic Institute, april 2007.

[[1]] Van Cutsem, T.; Quintana, V.H., “Network parameter estimation using online data with application to transformer tap position estimation,” Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings C , vol.135, no.1, pp.31,40, Jan 1988

[[1]] Slutsker, I.W.; Mokhtari, S.; Clements, K.A., “Real time recursive parameter estimation in energy management systems,” Power Systems, IEEE Transactions on , vol.11, no.3, pp.1393,1399, Aug 1996

[[1]] Yuan Liao; Kezunovic, M., “Online Optimal Transmission Line Parameter Estimation for Relaying Applications,” Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.24, no.1, pp.96,102, Jan. 2009

[[1]] Yan Du, Yuan Liao, “On-line estimation of transmission line parameters, temperature and sag using PMU measurements”Electric Power Systems Research 93 (2012) 39– 45

[[1]] C.S. Indulkar, K. Ramalingam, Estimation of transmission line parameters from measurements, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 30, Issue 5, June 2008, Pages 337-342, ISSN 0142-0615

[[1]] Y. Du, Y. Liao, “Online estimation of power transmission line parameters, temperature and sag”, in: Proc. 2011 North American Power Symposium, Boston, MA, August 4–6, 2011, pp. 1–6.

[[1]] Xiaomeng Bian; Li, X.R.; Huimin Chen; Deqiang Gan; Jiaju Qiu, “Joint Estimation of State and Parameter With Synchrophasors—Part I: State Tracking,” Power Systems, IEEE Transactions on , vol.26, no.3, pp.1196,1208, Aug. 2011

[[1]] Xiaomeng Bian; Li, X.R.; Huimin Chen; Deqiang Gan; Jiaju Qiu, “Joint Estimation of State and Parameter With Synchrophasors—Part II: Parameter Tracking,” Power Systems, IEEE Transactions on , vol.26, no.3, pp.1209,1220, Aug. 2011

[[1]] Ferrigno, L.; Laracca, M.; Liguori, C.; Pietrosanto, A., “Real-time estimation of R, L, and C parameters under non sinusoidal conditions: A proposal,” Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2011 IEEE , vol., no., pp.1,6, 10-12 May 2011

[[1]] E.A. Zamora-Cárdenas, B.A. Alcaide-Moreno, C.R. Fuerte-Esquivel, “State estimation of flexible AC transmission systems considering synchronized phasor measurements,” Electric Power Systems Research, Volume 106, January 2014, Pages 120-133, ISSN 0378-7796

[[1]] F. Aminifar, C. Lucas, A. Khodaei, M.Fotuhi-Firuzabad, “Optimal placement of  phasor measurement units using immunity genetic algorithm,” IEEE Trans. Power Deli.vol. 24, no. 3, pp. 1014-1020, 2009.

[[1]] Y. Gao, Z. Hu, X. He and D. Lio, “Optimal placement of PMUs in power systems based on improved PSO algorithm,” IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2008.

[[1]] N.H. Abbasy, H.M. Ismail, “A unified approach for the optimal PMU location for power system state estimation,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 24, no. 2, pp. 806-813, 2009.

[[1]] Dua, D.; Dambhare, S.; Gajbhiye, R.K.; Soman, S.A., “Optimal Multistage Scheduling of PMU Placement: An ILP Approach,“ Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.23, no.4, pp.1812,1820, Oct. 2008

[[1]] J. Peng, Y. Sun, and H. F. Wang, “Optimal PMU placement for full network observability using Tabu search algorithm,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 28, pp. 223–231, 2006.

[[1]] Rakpenthai, C.; Premrudeepreechacharn, S.; Uatrongjit, S.; Watson, N.R., “An Optimal PMU Placement Method Against Measurement Loss and Branch Outage,” Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.22, no.1, pp.101,107, Jan. 2007

[[1]] Chakrabarti, S.; Kyriakides, E., “Optimal Placement of Phasor Measurement Units for Power System Observability,” Power Systems, IEEE Transactions on , vol.23, no.3, pp.1433,1440, Aug. 2008

[[1]] Aminifar, F.; Khodaei, A.; Fotuhi-Firuzabad, M.; Shahidehpour, M., “Contingency-Constrained PMU Placement in Power Networks,” Power Systems, IEEE Transactions on , vol.25, no.1, pp.516,523, Feb. 2010

چکیده

 برنامه­ريزي توسعه شبكه، برنامه­ريزي بهره­برداري و يافتن راهكارهایي براي بهبود امنيت و عملكرد اقتصادي سيستم قدرت همگي نيازمند انجام مطالعات سيستم مي­باشند. ضروري­ترين قدم در انجام اين مطالعات، مدل­سازي شبكه بوده كه خود نيازمند اطلاعات دفيق از پارامترهاي امپدانسي خطوط و ترانسفورماتورها است. این پارامترها مي­توانند تحت شرایط کاري و محیطي و یا عمر تجهيزات تغییر نمايند. بنابراین نیازمند تخمین پارامترهای شبکه به صورت بهنگام خواهیم بود. در سال­های اخیر تخمين پارامترهاي شبكه به صورت بهنگام براساس اطلاعات كميات بهره­برداري، موضوعي است كه با بكارگيري واحدهای اندازه­گیری فازوری مورد توجه واقع شده است. در این پایان­نامه، روش پيشنهادي قادر است که با استفاده از 3 نوبت اندازه­گیری از کمیات­ ولتاژ و جريان در ابتداي دوخط متوالي، پارامترهاي آن دو خط و همچنين ولتاژ شين مياني را تخمين بزند. بوسیله این الگوریتم می­توان به طور همزمان به تخمين متغيرهاي حالت و پارامترهاي امپدانسي شبكه پرداخت. مزیت این روش نسبت به روش­های دیگر این است که به تعداد کمتری از دستگاه­های اندازه­گیری نیاز دارد. در این پایان­نامه ابتدا به معرفی الگوریتم تخمین حالت-پارامتر پرداخته شده و سپس با توجه به الگوریتم ارائه­شده به جایابی بهینه واحدهای اندازه­گیری فازوری پرداخته خواهد شد. در پایان، جایابی بهینه واحدهای اندازه­گیری فازوری و الگوريتم پيشنهادي تخمین حالت-پارامتر بر روي شبکه 39 باسه IEEE به عنوان شبکه آزمون پياده­سازي شده­است.

واژه‌های کلیدی — تخمین پارامتر؛ تخمین حالت؛ كميات بهره­برداري؛ واحدهای اندازه­گیری فازوری؛ جایابی بهینه PMU

1-1-مقدمه

برنامه­ريزي توسعه شبكه، برنامه­ريزي بهره­برداري و يافتن راهكارهایي براي بهبود امنيت و عملكرد اقتصادي سيستم قدرت همگي نيازمند انجام مطالعات سيستم مي­باشند. ضروري­ترين قدم در انجام اين مطالعات، مدل‌سازی شبكه بوده كه خود نيازمند اطلاعات دقیق از پارامترهاي امپدانسي خطوط و ترانسفورماتورها است. تخمين پارامترهاي شبكه به صورت بهنگام بر اساس اطلاعات كميات بهره­برداري موضوعي است كه با به‌کارگیری واحدهای اندازه­گیری فازوری مورد توجه واقع شده است.

تخمین پارامتر[1] روندی است که طی آن یک یا چند پارامتر شبکه که درستی آن‌ها مشخص نیست، تخمین زده می­شوند. مقادیر صحیح پارامترها برای عملکرد امن و اقتصادی سیستم قدرت مورد نیاز است. بیشتر کاربردهای اقتصادی و امنیتی شبکه به مقادیر دقیق پارامترهای شبکه نیاز دارد. این در حالی است که پایگاه داده­ها اغلب دارای پارامترهای نادقیق هستند. خطای پارامترها ممکن است به دلایل زیر باشد:

اطلاعات نادقیقی که سازنده تجهیزات در اختیار مشتری قرار می­دهد.

تغییرات در شبکه که به اطلاع اپراتورهای پایگاه داده نرسیده است.

عملکرد شبکه در شرایطی متفاوت از فرضیات ایده­آلی که برای محاسبات ریاضی فرض شده است.

نادقیق بودن دستگاه‌های اندازه­گیری­

سازنده­های تجهیزات قدرت آزمایش­هایی را بر روی تجهیزات خود انجام می­دهند. با این آزمایش‌ها پارامترهای مدار معادل تجهیز خود را به دست آورده و در اختیار مشتری قرار می­دهند. باید دقت داشت که این پارامترها به دلایل مختلفی دارای خطا می­باشند. اگر این پارامترها در پایگاه داده بدون تصحیح ثبت شوند ممکن است در نتایج مطالعات سیستم خطا به وجود آورند. شبکه قدرت دائماً در حال تغییر است. عملکرد رله­ها در هنگام خطا و جدا کردن خطوط، خارج کردن تجهیزات قدرت مانند ترانسفورماتورها و خطوط به علت تعمیرات، ورود و خروج واحدهای تولیدی و مصرفی و تغییر در تپ ترانسفورماتورها از جمله تغییراتی است که به دفعات در سیستم قدرت در حال رخ دادن است. در این بین ممکن است برخی از این تغییرات به علل مختلف در پایگاه داده­ها ثبت نشود. پس لازم است این تغییرات شناسایی شوند. علاوه بر این موضوع مدل­هایی که برای سیستم ارائه می­شود شامل معادلات غیرخطی خواهد بود. برای بالا بردن سرعت و ساده­سازی محاسبات اغلب خطی­سازی­هایی در معادلات صورت می­گیرد که این باعث کاهش دقت در محاسبات و در نتیجه کاهش دقت پارامترهای تخمین زده خواهد شد؛ بنابراین برای عملکرد صحیح سیستم قدرت، پایگاه داده باید امکان به‌روز کردن پارامترها را به طور پیوسته دارا باشد.

کاربردهای امنیتی شبکه نیازمند اطلاعات دقیقی از شبکه است. همان طور که بیان شد به دلایل مختلف ممکن است مقادیر ثبت‌شده برای پارامترها با خطا همراه باشند. در حفاظت سیستم­های قدرت، الگوریتم­های حفاظتی مختلفی همچون الگوریتم حفاظتی رله دیستانس مستلزم دسترسی به پارامترهای دقیق شبکه برای تنظیم رله­ها و در صورت بروز خطا، مکان­یابی آن است؛ بنابراین نیازمند دسترسی به پارامترهای دقیق هر خط هستیم.

در بهره­برداری از شبکه نیز این امر بسیار مهم است. با اندازه­گیری کمیت­های موثر مانند ولتاژها، جریان­ها و توان خطوط، وضعیت خطوط انتقالی و پارامترهای آن، وضعیت کلیدها، فرکانس، توان تولیدی واحدها، تپ ترانس­ها و… بررسی می­شود. این اطلاعات به نرم‌افزارهای مختلفی مانند نرم­افزار تخمین زننده حالت سیستم ارسال‌شده تا وضعیت کلی سیستم در دسترس باشد. اطلاعات به دست آمده از این فعالیت­ها بایستی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج این بررسی­ها به طور دقیق در اختیار بهره­بردار شبکه قرار گیرد تا بهره­بردار بتواند با سرعت کافی جهت جلوگیری از ایجاد اختلالات بزرگ، اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

دقت تخمین پارامتر به شدت به دقت اندازه­گیری­ها وابسته است. همواره در سیستم­های اندازه‌گیری عواملی همچون نویز و خطا در کالیبره کردن دستگاه‌های اندازه­گیری وجود دارد که این باعث کاهش دقت اندازه­گیری و به تبع آن کاهش دقت در تخمین پارامتر خواهد بود ][1][. در گذشته اندازه­گیری کمیت­های سیستم قدرت توسط سیستم­های اندازه­گیری سنتی صورت می­گرفته است. این سیستم­ها از دقت مناسبی برخوردار نبودند. مشکل دیگر این سیستم­ها همزمان نبودن عملکرد آن‌ها بود. در یک زیرسیستم که به صورت مجزا کار می­کند، همزمان­سازی به معنای گسترده معنا نخواهد داشت؛ چرا که یک سیگنال پالس می­تواند تمام اندازه­گیری­ها را همزمان کند؛ اما هنگامی­که کمیت­های اندازه­گیری از مناطق مختلف بدست آورده می­شوند، نیاز داریم تا با استفاده از سیستمی مناسب این کمیت­ها را همزمان کرده و تا جای ممکن دقت اندازه­گیری و به تبع آن دقت تخمین را بالا ببریم.

در این پایان‌نامه اصول الگوريتم پيشنهادي براي تخمين پارامترهاي شبكه و ولتاژ شين­ها مبتني بر دسته­بندي خطوط شبكه به بسته­هاي متشكل از دو خط متوالي مي­باشد. تركيب هر دو خط متوالي و سه شین آن‌ها تشكيل يك بسته تخمين پارامتر را داده كه واحد اندازه‌گیری فازوری[2] در ابتداي دو خط قرارگرفته و با اندازه­گيري ولتاژ و جريان ابتداي خطوط در طي چند نمونه اندازه­گيري قادر به تخمين پارامترهاي دو خط و ولتاژ شين ميان آن‌ها خواهند بود.

در يك شبكه واقعي با تعداد خطوط زياد، تركيبات متعددي از بسته­هاي دوتایی خطوط وجود دارد لذا انتخاب يك آرايش بهينه براي نصب واحدهای اندازه­گیری فازوری مستلزم محاسبات بهينه­سازي مي­باشد. فرآيند كلي الگوریتم پيشنهادي براي تخمین پارامترها و حالت سيستم را می­توان به دو مرحله کلی تقسیم­بندی نمود. در مرحله اول، با توجه به تمام تركيبات ممكن براي بسته‌های دوتایی خطوط، بر اساس يك روش بهينه­سازي مانند الگوريتم ژنتيك محل نصب واحدهای اندازه­گیری فازوری در شبكه جايابي مي­گردند. اساس بهينه­سازي بر حداقل­سازي تعداد واحدهای اندازه‌گیری فازوری براي رويت­پذيري و تخمين تمام خطوط و ولتاژ شين­ها مي­باشد. پس از جايابي بهينه محل واحدهای اندازه­گیری فازوری بر روی شين­های شبكه، تركيب بسته­هاي دوتایی خطوط براي تخمين پارامترهاي شبكه مشخص ‌شده كه با پياده­سازي الگوریتم تخمین پارامتر-حالت بر روی هر بسته مي­توان پارامترهاي خطوط و ولتاژ شين­ها را تخمين زد. براي اين منظور بايد حداقل 3 نمونه اندازه­گيري شده از كميات ولتاژ و جريان ابتداي خطوط تهيه گردد. از ویژگی­های این الگوریتم می­توان به کاهش زیاد تعداد دستگاه­های اندازه­گیری و عملكرد مستقل تخمينگر پيشنهادي براي هر بسته دوتایی از خطوط شبكه اشاره کرد. در پایان برای بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، شبکه 39 شینه IEEE انتخاب شده است. در این شبکه ابتدا جایابی بهینه دستگاه­های اندازه­گیری انجام شده و سپس به بررسی عملکرد الگوریتم تخمین-پارامتر پرداخته خواهد شد.

فصل دوم

 مروری بر منابع و پیشینه­ی تحقیق

2-1-   مقدمه

از ابتدای پدید آمدن و گسترش شبکه قدرت همواره به دنبال مدل کردن آن بوده­ایم. همواره برای مطالعه، برنامه­ریزی، بالا بردن امنیت سیستم، توزیع اقتصادی بار به منظور کاهش هزینه تولید و تلفات و … نیازمند مدلی برای سیستم هستیم. این مدل شامل پارامترهای سری و موازی خطوط، مدل ترانسفورماتورها، ژنراتورها، جبران­سازها و دیگر المان­های استفاده‌شده در سیستم قدرت است. مدل سیستم می­تواند بسیار پیچیده و شامل معادلات غیرخطی باشد و یا ساده‌شده و به صورت خطی مدل شود؛ بنابراین مدل­های گوناگون با دقت­های مختلفی را می‌توان برای سیستم در نظر گرفت. از جمله پارامترهایی که در مدل سیستم بسیار مهم هستند پارامترهای خطوط هستند. پارامترهای خطوط شامل مقاومت و راکتانس سری خطوط و سوسپتانس موازی آن‌ها در راه­اندازی نرم­افزارهای آنالیز سیستم قدرت نقش مهمی دارند. دقت پارامترهای خطوط نقشی اساسی در تعیین دقت خروجی­های این نرم­افزارها دارد.

الگوریتم­های مختلفی برای محاسبه پارامترهای خطوط انتقال در گذشته ارائه‌شده است. روش­های کلاسیک و تئوری که در[[ii]]  ارائه‌شده‌اند از فاکتورهایی مانند پارامترهای هندسی هادی­ها، نوع هادی و در نظر گرفتن شرایط محیطی برای تخمین پارامتر استفاده می­کنند. ممکن است مقادیر حقیقی این فاکتورها با مقادیر به کار گرفته‌شده در معادلات تفاوت داشته باشد. از طرف دیگر در محاسبات، ساده­سازی­هایی در ابعاد هندسی هادی­ها و روابط مغناطیسی آن صورت می­گیرد که این خود باعث کاهش دقت تخمین پارامترها می­شود. در این روش­ها امکان تخمین پارامترهای توالی مثبت و منفی و صفر با ساختارهای هندسی و هادی­هایی با جنس­های مختلف به راحتی امکان‌پذیر است.

روش دیگری در ][iii][ ارائه شده است که در آن یکی از ترمینال­ها را اتصال کوتاه کرده و یا آن را در حالت مدار باز قرار می­دهند و با استفاده از جریان خط و ولتاژ سر دیگر ترمینال به محاسبه پارامترها می­پردازد؛ اما باید دقت داشت که این‌چنین اندازه­گیری­هایی برای خطوط مشکل و در برخی حالات غیرممکن است.

روش­های ذکرشده، روش­های تخمین پارامتر بودند اما به صورت آنلاین قابل‌استفاده نیستند. برای بدست آوردن مقادیر دقیق­تری از پارامترهای خط، روش­های تخمین آنلاین در تخمین پارامتر خطوط بسیار مناسب­تر خواهد بود. این­گونه تکنیک­های تخمین، بوسیله ترکیبی از اندازه­گیری­های ولتاژ، جریان و توان، به تخمین پارامتر می­پردازند. در این­گونه روش­ها به صورت آنلاین کمیت­های مورد نیاز شبکه از شین­ها و خطوط استحصال ‌شده و به نرم­افزارهای مرتبط منتقل می­شوند. این نرم­افزارها با توجه به الگوریتم برنامه‌ریزی‌شده به تخمین پارامترها می­پردازند.

الگوریتم­هایی که به صورت آنلاین به محاسبه پارامترها می­پردازند را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد.

الگوریتم­هایی که به صورت مستقیم و با اندازه­گیری کمیت­های بهره­برداری شبکه به محاسبه پارامترها می­پردازند.

الگوریتم­هایی که به کمک الگوریتم تخمین حالت به تخمین پارامتر می­پردازند.

[1]– Parameter Estimation (PE)

[2] Phasor Measurement Unit (PMU)

[[1]] W Liu, W.-H.E.; Wu, F.F.; Shau-Ming Lun, “Estimation of parameter errors from measurement residuals in state estimation [power systems],” Power Systems, IEEE Transactions on , vol.7, no.1, pp.81,89, Feb 1992 doi: 10.1109/59.141690

[[ii]] J. Grainger and W. Stevenson, Power System Analysis. New York: McGraw-Hill, 1994

[[iii]] S Kurokawa, S.; Pissolato, J.; Tavares, M.C.; Portela, C.M.; Prado, A.J., “A new procedure to derive transmission-line parameters: applications and restrictions,” Power Delivery, IEEE Transactions on , vol.21, no.1, pp.492,498, Jan. 2006

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارائه مدل طراحي شبکه زنجيره تأمين سه مرحله اي چند محصوله با تقاضاهاي فازي و حل آن با الگوريتم ژنتيک
 • پايان نامه طراحي مدل يکپارچه تشکيل سلول با چيدمان سلول و زمانبندي عمليات ها با در نظر گرفتن چيدمان سلولي خطي دو رديفي و حل آن با الگوريتم ژنتيک
 • پايان نامه بررسي پديده فلاتر پانل تقويت شده با ريب و استرينگر و بهينه سازي با الگوريتم ژنتيک
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122