پايان نامه تدوين برنامه بازاريابي در راستاي افزايش فروش شرکت کاشي الوند

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تدوين برنامه بازاريابي در راستاي افزايش فروش شرکت کاشي الوند  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 195 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تدوين برنامه بازاريابي در راستاي افزايش فروش شرکت کاشي الوند بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول کلیات پژوهش    2
1-1- مسئله پژوهش    3
2-1- پرسش های پژوهش    5
3-1- اهداف پژوهش و ضرورت های آن    6
4-1- سوال های پژوهش    6
5-1- کاربردهای پژوهش و استفاده کنندگان از نتایج    6
6-1- تعاریف عملیاتی    7
7-1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    9
فصل دوم مبانی نظری    10
مقدمه    11
1-2- ساختار برنامه بازاریابی    12
2-2- تجزیه و تحلیل موقعیت     20
3-2- تعیین اهداف    31
4-2- تدوین استراتژی    39
5-2- بازاریابی هدف     40
6-2- تعیین تاکتیک های بازاریابی    49
زمینه پژوهش    74
فصل سوم: روش تحقیق    82
مقدمه    83
1-3- روش تحقیق    83
2-3- مسئله تحقیق    83
3-3- سوالات تحقیق    84
4-3- روشهای گردآوری اطلاعات    84
5-3- روایی و پایایی پرسش نامه     87
6-3- جامعه و نمونه آماری    88
7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها    88
فصل چهارم: یافته های پژوهش    90
مقدمه    91
1-4- تجزیه و تحلیل صنعت کاشی و سرامیک در جهان    93
2-4- تجزیه و تحلیل صنعت کاشی و سرامیک در ایران    102
3-4- معرفی شرکت صنایع کاشی الوند    117
4-4-تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت صنایع کاشی الوند وجایگاه آن در صنعت    122
5-4-ساختار سازمانی    125
6-4-تجزیه و تحلیل نقاط قوت ، ضعف،فرصتها و تهدیدها    126
7-4- ارزیابی وضعیت رقابت و سهم بازار شرکت کاشی الوند    132
8-4- بیانیه ماموریت شرکت کاشی الوند    134
9-4- استراتژی شرکت کاشی الوند    135
10-4- اهداف بازاریابی شرکت صنایع کاشی الوند    139
11-4- اهداف فروش شرکت صنایع کاشی الوند    140
12-4- تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از فرم نظرسنجی نمایندگان فروش    142
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    161
مقدمه    162
1-5- تحلیل نتایج پرسش های مطرح شده در پژوهش    162
2-5- پیشنهاداتی در خصوص برنامه ریزی تولید و صادرات از نگاه صاحبنظران صنعت کاشی و سرامیک    170
3-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی    171
4-5- محدودیت های پژوهش    171

منابع

استیفن شیفمن، قدرت فروش مثبت، مترجم روستا. احمد، رحیمی. جهانبخش، باغملک سال نشر 1393

درگی، پرویز، بازاریابی و زندگی با فروش، سال نشر 1393

جرمی. کوددی،1393، عصر بازاریابی، مترجم روستا. احمد، صالحی. فرانک

درگی، پرویز، 1393، نرومارکتینگ، نظریه کاربرد

معیری فرد. هاجر، کیافر. الهام، 1393، استراتژی های بازاریابی مشتری مداری،

گرشلیز. لیندا، مارین. ادوارد، چاک وست، 1393، راهنمای مدیران در کانال توزیع، مترجم: درگی، پرویز امیر حسین سرفرازیان

دهدشتی. شاهرخ، بحرینی زاده. منیجه، 1393، تحقیقات بازاریابی، چاپ چهارم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

کریشنا ک. هاوالدار،2003، بازاریابی صنعتی، مترجم: عبدالوند. محمدعلی، نیکومرام. هاشم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

الکساندر چرتو، مدیریت استراتژیک بازاریابی، مترجم: فرید چهر. الهام

پیتر فیسک، پرورش نبوغ بازاریابی، مترجم: قربانلو.سینا

درگی، پرویز، هوشمندی رقابی و هوشمندی بازاریابی

درگی، پرویز، تکنیک های فرصت یابی در بازاریابی و فروش

علی احمدی. علیرضا، تاج الدین. ایرج، فتح اله. مهدی، 1386، نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، چاپ هفتم

فروزنده دهکردی، لطف اله، 1384، مدیریت استراتژیک، انتشارات پیام نور

نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4 ، بهار و تابستان 1389

دل هاوکینر، راجربست، کنث کانی،1385، مترجمان: روستا. احمد، بطحایی. عطیه، انتشارات سارگل

الوداری، حسن، 1384،بازاریابی ومدیریت، انتشارات دانشگاه پیام نور

فرانک جی بینگهام، راجرگومز، پاتریشیا ای. نالز، 1392، مترجم: نوریان، مجید، چاپ دوم، انتشارات تهران، مبلغان

آلینا ویلر، طراحی هویت برند، 1392، مترجم: جلالی، سید مهدی، انتشارات سیته

آذر، عادل، مومنی، 1383، آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری) جلد دوم انتشارات سمت

آقا زاده ، هاشم، ناطق، محمد، 1387، موضع یابی رقابتی شرکت در بازارهای هدف، ماهنامه کار وجامعه، شماره 96، صفحات 109-98

اسلام، علی اکبر ، 1387، راهنمای برنامه ریزی بازاریابی، چاپ اول، شرکت چاپ ونشر بازرگانی

بنگز دیوید،1387، راهنمای برنامه ریزی بازار، مترجم ، اعرابی، سید محمد، آرمان پور، رضا، چاپ اول ، دفتر پژوهش های فرهنگی

بگلری، سروش، خرمی زاده، محمد رضا، 1386، مدیریت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، ماهنامه بازاریابی، شماره 61 صفحه 41-36

پلی نورتن، 1384، راهنمای گام به گام طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی، مترجم، نصیری قیداری، حسن، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر بازارگانی

حکیم، امین، 1384، برنامه ریزی استراتژیک مدیریت بازار، ماهنامه تدبیر، شماره 157، صفحه 28-24

دیوید آکر، 1385، مدیریت استراتژیک بازار، مترجم، فرهنگی، علی اکبر، خادمی، مهدی، صفرزاده، حسین، چاپ، نشر پیام پویا

درگی، پرویز، 1386، مباحث و موضوعات بازاریابی با نگرش بازار ایران چاپ اول، انتشارات رسا

درگی ، پرویز، 1386، قضایای موردی واقعی بازاریابی با نگرش بازار ایران، چاپ اول ، موسسه خدمات فرهنگی رسا

رضایی دولت آبادی، حسین، علی زاده، سعید، 1387، طراحی استراتژی های پیشبردفروش در محیط های کسب و کار، نشریه عصر مدیریت، شماره 8، صفحه 42-36

صالحی، محمدرضا، 1384، اصول و روشهای بازاریابی و مدیریت فروش محصولات، چاپ اول، انتشارات فرهنگ مردم

کاتلر، فیلیپ، 1383، مبانی مدیریت بازار، مترجم، پارساییان، علی ، چاپ اول ، انتشارات ترمه

کاتلر، فیلیپ، 1382، مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل برنامه ریزی اجرا و کنترل ، مترجم، فروزنده، بهمن، چاپ اول، نشر آتروپات

گلچین فرد، شادی شادی، بختایی، امیر، 1385، کلینیک بازاریابی و تبلیغات 2، ماهنامه تدبیر، شماره 170

گلچین فرد، شادی شادی، بختایی، امیر، 1385،مدیریت فروش، ماهنامه تدبیر، شماره 176

منتی، حسین، متولی، علی چاوشی، کاظم یاوری گهر، فاطمه، 1385، برنامه بازاریابی، (راهنمای عملی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی) چاپ اول انتشارات ترمه

میلر، جان، مور ، دیوید 1385، کسب و کار نام های تجاری ، مترجم ، بطحایی، عطیه، درگی، پرویز، چاپ اول، انتشارات رسا

مارتین، کریستوفر، 1380، مدیریت توزیع، (علمی – عملی) مترجم، اخوی، احمدی، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

منتی، حسین ، یاروگهر، فاطمه، 1384، برنامه بازاریابی لازمه توفیق سازمان، ماهنامه بازاریاب، شماره 46، صفحه 28-21

مومنی ، منصور 1387، تحلیل آماری با استفاده از SPSS چاپ دوم، ناشر کتاب نو

نیلی مسعود، 1382، خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

واکر، اورویل سی، بوید. هارپردابلیو، مالینز. جان، لرش ژان کلود، 1383، استراتژی بازاریابی: بارویکردی تصمیم محور، مترجم ، اعرابی، سید محمد، ایزدی ، داود ، چاپ اول، دفتر پژوهش های فرهنگی

هتن ، آنجلا، 1387، راهنمای جامع برنامه ریزی بازاریابی، مترجم ، کرمی ، مسعود، چاپ اول ، انتشارات رسا

Keith;Barnes.Stephen;2001;Business planning; Cheltenhame: Nelson Thornes

George E; Belch. Micheal A; 2004; Advertising and Promotion an Integrated Marketing Communication Perspective; McGraw

Edward;2002; How to prepare a business plan: planning for successful start-up and expansion; London: kogan page

Scott W; Hiebing Jr. Roman G; 2003; The successful Marketing Plan; McGraw. Hill.

Jeffrey S; White. Chris; 1999; Marketing Program Planning, Process Benefits and Store Performance: An Initial Study Among Small Retail firms; Journal of Retailing; Vol.75, No. 4. PP.525-541

Fava Neves. Marcos; 2007; Stategic Marketing Plan and Collaborative networks; Marketing Intelligence & Planning; Vol.25, N. 2. PP.175-192

Johnston . Mark W; Marshall. Greg W; 2003T Sales Force Management; Mc Graw. Hill.

Mark W; Marshall. Geoge W;2009; Marketing Management; McGraw. Hill Irwin.

Kerin Roger; Hartly Seven; N. Berkowitz; Rudelius William;2006; Marketing; Mc Graw. Hill.

M;2004; Research and advice on strategic environmental assessment; Stockholm Enviroment Institue Publication

چکیده

تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو محقق به منظور دستیابی به این مهم بعد از کسب اجازه، اقدام به تشخیص رویکرد مدیران بخش های مختلف به ویژه دپارتمان فروش و کارکنان فروش نسبت به برنامه ریزی نموده و جهت آشنایی با نظرات مشتریان و ذینفعان این سازمان که نمایندگان کلیدی تعیین شدند (بدلیل اینکه از حیث دسته بندی B 2 B تشخیص داده شد) اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه بود، بنابراین روش تحقیق توصیفی بکار گرفته شده است و به منظور تعیین موقعیت فعلی شرکت در کسب و کار بعد از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و اطلاعات حاصل از پرسشنامه ای که در اختیار مدیران بخشهای مختلف و کارکنان فروش قرارگرفته بود به ارزیابی صنعت، بازار و رقبا پرداخته ایم و توانستیم با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها ضمن پاسخگویی به سوال دوم پژوهش با استفاده از ماتریس آنسف استراتژی های مناسب تعیین گردندو همچنین اهداف فروش پس از پیش بینی فروش طبق مدل پیش بینی نمو همواره هلت – وینترز برای سه سال آینده پیش بینی گردید و از نتایج بدست آمده از پرسشنامه ای که در بین نمایندگان کلیدی فروش شرکت در سراسر کشور توزیع گردیده بود. نقاط ضعف و قوت آمیخته بازاریابی که سوال چهارم پژوهش حاضر بود شناسایی و مشخص گردید  و متعاقب آن برنامه عملیاتی بازاریابی، بعد از مطابقت با اهداف در قالب آمیخته بازاریابی با ارائه راهکارهای پیشنهادی بیان گردید.

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مساله پژوهش

تصمیم گیری،رکن اساسی تمام وظایف مدیریتی و در عین حال،مبنای برنامه ریزی است چرا که نمیتوان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه تصمیمی اتخاذ شده است. به عبارت بهتر،تصمیم گیری ، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر، نمود داردو به همین دلیل برخی (مانند هربرت سایمون)مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف می دانند.

در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه آغاز همه حرکتها در یک سازمان است. بطوری که اهمیت آن از گذشته دور برای همه مدیران و کارشناسان آشکار شده است. د رهمین راستا سیل تحول سازمان ها از صورت ساده به پیچیده و با فرآیندهای بی شمار و تحولات عظیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی، به ویژه در دهه اخیر باعث بروز صحنه های جدید و نگرش های تازه به این مقوله شده است. در نگرش جدید مباحث برنامه ریزی راهبردی یا استراتژیک در سازمان ها مطرح شده است که گام مهمی در جهت تحقق و دستیابی به اهداف سازمان هاست. برنامه استراتژیک سندی است که چشم انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی های آینده یک سازمان را به همراه مجموعه منابع مورد نیاز برای اجرای موفق آن ها مشخص می سازد و می تواند آرزوهای محال یک سازمان را به حقیقت مبدل سازد. سازمان هایی که برنامه استراتژیک دارند، نسبت به سازمانهایی که چنین برنامه هایی را تهیه نمی کنند، با احتمال بیشتری به آنچه می خواهند می رسند. بدون وجود برنامه استراتژیک سازمان به یک کشتی بدون سکان شبیه است. برنامه ریزی استراتژیک جهت حرکت و مقصد سازمان را مشخص می کند. این برنامه ، با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان، فرصت ها و تهدید های محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی میکند و با در نظر گرفتن ماموریت سازمان، اهداف بلند مدتی را برای آن تدوین می کنندو برای دستیابی به این اهداف از بین گزینه های استراتژیک، به طراحی استراتژی هایی اقدام میکند که با تکیه بر فرصت ها و نقاط قوت داخلی، ضعف ها را از بین می برد و بر تهدید های محیطی غلبه می کند و به پیروزی سازمان در محیط رقابتی موجود منجر می گردد. [1]

مقوله بازاریابی و نداشتن طرح و جایگاه مشخص برای آینده مهم ترین ضعف و چالش برای سازمان ها و بنگاه های کشور محسوب می شود به این ترتیب اهمیت روز افزون بازاریابی و برنامه ریزی باعث شده است برای شرکت ها و موسسات امروزی بسیار مفید و حیاتی و منافع متعددی را بدنبال داشته باشد.

امروزه داشتن توان رقابتی، اساس بقای شرکت است. از سوی دیگر برخورداری و حفظ توان رقابتی بیش از همه چیز نیازمند اطلاعات است. شرکتها باید اطلاعات بسیار زیادی از سازمان های رقیب، واسطه ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند، داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی های استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار میآید. گردآوری اطلاعات مربوط به سازمان های رقیب در امر تدوین استراتژی ها، نقشی حیاتی دارد. بنابراین رد یابی، درک و واکنش به رقبا بعنوان یک جنبه ویژه از فعالیتهای بازاریابی مطرح بوده است ولازم است که سازمان ها یک برنامه اثر بخش به نام هوشمندی رقابتی به اجرا درآورند که بسیاری از شاخه های دیگر نظیر اقتصاد، بازاریابی، نظریه نظامی و مدیریت استراتژیک را در بر میگیرد.[2]

اهداف برنامه ریزی به شرح زیر است:

1.پیش بینی آینده :برنامه آینده نگر

2.برنامه ساختن و شکل دادن به آینده:برنامه آینده ساز

3.برنامه برای انتخاب یک شکل خاص برای آینده:آینده گزین

ایده محوری این تحقیق این است که ورود و نفوذ به بازارهای هدف داخلی و خارجی، مستلزم داشتن یک نگرش جامع و اقدامات و فعالیتهای بازاریابی برنامه ریزی شده و هدفمند است. بنابراین داشتن یک برنامه ریزی علمی را برای اداره موفق شرکت و بازاریابی کارآمد و موثر ضروری میداند و به دنبال ارایه برنامه بازاریابی جهت تشریح وضعیت کنونی شرکت با توجه به مشتریان، رقبا و محیط بیرونی شرکت و ارایه رهنمودهایی برای تحقق اهداف و اجرای اقدامات بازاریابی میباشد که در عمل مبنای تمامی تصمیم گیری ها و راهبردهای بازاریابی شرکت قرار گیرد.

از مزایای برنامه ریزی بازاریابی عبارتند از:

1.افزایش احتمال تحقق اهداف سازمان

2.ایجاد فرصت اجرای منظم تصمیم ها

3.صرفه اقتصادی

4.انطباق با شرایط متغیر محیطی

5.استفاده صحیح از منابع

6.فراهم شدن ابزارهای کنترل

7.امکان سنجش میزان پیشرفت

8.آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و نقش خود

9.تقویت کارگروهی

10.رسیدن به اهداف شخصی

2-1- پرسش های پژوهش

این پژوهش شرکت را در موضوعات اساسی ذیل یاری میدهد:

1- در چه موقعیتی هستیم؟ (تحلیل وضعیت موجود)

2- به چه موقعیتی می خواهیم برسیم؟ (هدف گذاری)

3- چگونه میخواهیم به موقعیت جدید برسیم؟ (راه حل های ممکن)

4- چگونه مطمئن می شویم به موقعیت جدید رسیده ایم ؟ (پایش و ارزیابی)

3-1- اهداف پژوهش و ضرورت های آن

جهانی شدن اقتصاد، سرعت گرفتن تغییرات فنآوری و انفجار اطلاعات باعث گردیده سازمانها فشار بیشتری را برای باقی ماندن در صحنه رقابت تحمل کنند. آنها دریافته اند که تنها تمرکز بر وقایع و بررسی اطلاعات گذشته چندان کارساز نیست، بلکه بررسی دقیق محیط و کسب اطلاعات از رخدادهای در حال ظهور، حیات آنها را استمرار میبخشد.

اهداف اساسی از انجام تحقیق را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود:

درک و شناخت نسبت به وضعیت موجود صنعت

شناسایی عوامل درونی و بیرونی موثر بر فعالیتهای بازاریابی شرکت برای شناسایی فرصتها، تهدیدها، توانمندی وضعف شرکت کاشی

تعیین اهداف فروش

تدوین برنامه بازاریابی برای دستیابی به اهداف فروش

4-1- سوال های پژوهش

1- رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه است؟

5-1- کاربردهای پژوهش و استفاده کنندگان از نتایج

بر اساس جمع آوری اطلاعات اولیه شرکت کاشی الوند از برنامه ریزی علمی بازاریابی پیشرفته ای برخوردار نیست و این پژوهش یک تلاش و گام علمی در پیاده سازی یک برنامه موثر در این شرکت به شمار می آید.

مزایای استفاده از برنامه بازاریابی موثر را نیز می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

به عنوان یک نقشه راه عمل می کند.

در اجرا و کنترل استراتژی ها به مدیران یاری می دهد.

در تامین منابع برای اجرای استراتژی هایاری می رساند.

امکان استفاده از منابع محدود را فراهم می آورد.

در تعیین وظایف، نقش ها، مسوولیت ها و زمان بندی کارها کمک می کند.

فرصت ها و تهدیدات محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را مشخص می سازد.

علاوه بر این شرکت به کمک برنامه بازاریابی می تواند موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشد و به رشد و سود رضایت بخش دست یابد.

اگر برنامه بازاریابی در این شرکت به عنوان یک مطالعه آزمایشی موفق ارزیابی شود،می توان این الگوی برنامه ریزی را برای سایر شرکت های فعال در این صنعت پیشنهاد داد.

6-1- تعاریف عملیاتی

بازاریابی:در بازرگانی پیشرفته به معنی طیف وسیعی از فعالیتهای تحقیقاتی، طراحی، تدارکات، تولید، بیمه،کنترل کیفیت،انبارداری،آماده سازی برای مصرف،تعیین قیمت عوامل فروش ،شناسایی مشتری،بسته بندی، فروش و خدمات پس از فروش است به طوری که توزیع و انتقال کالا به مصرف کنندگان دور و نزدیک را تسهیل نماید.

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی:فرآیند منطقی،سیستماتیک و برنامه ریزی شده منابع بازاریابی برای تحقق اهداف و استراتژی های بازاریابی است که داده و چارچوبی را برای تهیه برنامه بازاریابی و برنامه استراتژیک بازاریابی سازمان فراهم می کند.فرآیند مذکور معمولا با تحلیل وضعیت و بررسی محیط بازاریابی سازمان و تدوین بیانیه رسالت و ماموریت شروع شده و به طراحی اهداف و استراتژی های بازاریابی ، برنامه عملیاتی و اجرا و کنترل ختم می شود.

[1]مدیریت بازرگانی ، دوره 6، شماره 25 تابستان 1393

[2]پایان نامه: بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژی های بازاریابی شرکت در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد،ربابه السادات پورهاشمی

تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها:بخش مهمی ازتحلیل وضعیت سازمان که در آن نیروها و عوامل داخلی و خارجی موثر بر سازمان در قالب قوت ها و ضعف ها(داخلی) و فرصت ها و تهدیدها(خارجی)مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نکته دیگر این که ، نتایج حاصل از این تحلیل و نه خود تحلیل در برنامه استراتژیک بازاریابی می آید و تعیین کننده عوامل حیاتی موفقیت برنامه می باشد.

استراتژی های بازاریابی:ابزارهای تحقق و نیل به اهداف بازاریابی هستند که برنامه و مسیر کلی حرکت سازمان را بدین منظور تعیین می کند. استراتژی های بازاریابی عموما با عوامل آمیخته بازاریابی مرتبط بوده و در این گام از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی باید ابزارهای نیل به هدف، طرح زمانی و تخصیص منابع به روشنی و شفاف بیان شوند.

آمیخته بازاریابی:مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل (محصول، قیمت،توزیع و ترفیع)که شرکت آن ها را در بازار مصرف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می کند. این ترکیب شامل هر نوع اقدامی است که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تاثیر قراردادن تقاضا،انجام دهد.[1]

[1]اسلام ،1382

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122