پايان نامه تدوين راهبردهاي مديريت توليدات دامي در منطقه سيستان با استفاده از مدل SWOT

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تدوين راهبردهاي مديريت توليدات دامي در منطقه سيستان با استفاده از مدل SWOT یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 98 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تدوين راهبردهاي مديريت توليدات دامي در منطقه سيستان با استفاده از مدل SWOT بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه 13
2-1- ضرورت تحقیق .16
3-1- فرضیه‌ها 17
4-1- اهداف تحقیق 17
5-1- تعاریف و مفاهیم مدیریت استراتژیک 17
1-5-1- تعریف مدیریت 19
2-5-1- تعریف عملیاتی 19
3-5-1- تعریف استراتژی 19
4-5-1- مدیریت استراتژیک 20
5-5-1- تعریف محیط خارجی 20
6-5-1- تعریف محیط داخلی 21
6-1- مدیریت علمی 21
1-6-1- مفهوم علم مدیریت 22
2-6-1- مفهوم مدیریت بوروکراسی 22
3-6-1- مفهوم مدیریت مبتنی بر روابط انسانی 22
4-6-1- مفهوم مدیریت رفتار سازمان 23
5-6-1- مفهوم مدیریت سیستمی 23
6-6-1- مفهوم مدیریت اقتضایی 23
8-6-1- مفهوم مدیریت تغییرات استراتژی 23
9-6-1- مفاهیم استراتژی های مدیریت تغییر تحول آفرین 24
7-1- مفهوم تفکر استراتژیک 25
1-7-1- مفهوم جدید استراتژی 25
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
1-2- مقدمه 28
2-2- مدیریت استراتژیک 29
1-2-2- اهداف مدیریت ارشد در مدیریت استراتژیک 29
2-2-2- مدیریت خوب 30
3-2-2- مزایای مدیریت استراتژیک 32
4-2-2- الگوی مدیریت عملکرد در سازمانهای تحقیق و توسعه 34
3-2- برنامه ریزی استراتژیک 35
1-3-2- تفاوت تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 35
2-3-2- تفاوت برنامه ریزی استراتژیک بین سازمانهای بزرگ و کوچک 36
3-3-2- مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه ای 27
4-3-2- برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های کوچک 38
5-3-2- معمول ترین برنامه ریزی استراتژیک 38
4-2- تفکر استراتژیک 39
1-4-2- تجزیه و تحلیل محیطی 41
2-4-2- پایه گذاری و جهت گیری سازمانی 42
3-4-2- هدف گذاری 42
5-2- تعیین و تدوین استراتژی 44
1-5-2- عوامل موثر در مرحله تدوین استراتژی 45
2-5-2- الگوی مدیریت تغییرات استراتژی 46
3-5-2- الگوی مدیریت تحول کاریزماتیک 46
4-5-2- الگوی مدیریت تغییرات تحول آرانه 46
5-5-2- الگوی رهبری تعغییرات استراتژیک 47
6-5-2- استراتژی های مدیریت تغییر تحول آفرین 47
6-2- سیاست گذاری استراتژیک 48
1-6-2- انحصار چند جانبه و سیاست استراتژیک 48
7-2- بستر سازی و اجرای استراتژی ها 50
1-7-2- مهارت تعامل 50
2-7-2- مهارت تخصیص 51
3-7-2- مهارت نظارت 51
4-7-2- مهارت های سازمانده 51
8-2- کنترل استراتژی 52
1-8-2- بخش های ساختار تحلیلی استراتژی 53
2-8-2- تحلیل گلوگاه 53
فصل سوم: مواد و روشها
1-3- منطقه مورد مطالعه 55
2-3- جامعه آماری 55
1-2-3- دهکده دامداران زاهدان 56
2-2-3- دهکده دامداران خاش 56
3-2-3- دهکده دامداران سیستان 57
3-3- چگونگی جمع آوری اطلاعات 57
1-3-3- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه 57
4-3- روش انجام تحقیق 58
1-4-3- بررسی عوامل داخلی 59
2-4-3- ماتریس اولویت عوامل داخلی 59
3-4-3- بررسی عوامل خارجی 60
4-4-3- ماتریس اولویت عوامل خارجی 60
5-3- اراِئه راهبردها و راهکارهای توسعه دامداریها 61
1-5-3- استراتژیهای so 61
2-5-3– استراتژیهای wo 62
3-5-3- استراتژیهای st 62
4-5-3- استراتژیهای wt 62
فصل چهارم: نتایج و بحث
1-4- تجزیه و تحلیل 54
1-1-4- عوامل داخلی موثر بر دامداری ها در ناحیه مطالعه شده 54
2-1-4- عوامل خارجی موثر بر دامداری ها در ناحیه مطالعه 56
2-4- تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدید ها 57
1-2-4- تحلیل نقاط قوت از دیدگاه مسئولان 61
2-2-4- تحلیل نقاط ضعف از دیدگاه مسئولان 63
3-2-4- تحلیل نقاط فرصت از دیدگاه مسئولان 64
4-2-4- تحلیل نقاط تهدید از دیدگاه مسئولان 65
5-2-4- تحلیل نقاط قوت از دیدگاه دامداران 66
6-2-4- تحلیل نقاط ضعف از دیدگاه دامداران 68
7-2-4- تحلیل نقاط فرصت از دیدگاه دامداران 68
8-2-4- تحلیل نقاط تهدید از دیدگاه دامداران 70
9-2-4- تحلیل نقاط قوت از دیدگاه فارغ التحصیلان 71
10-2-4- تحلیل نقاط ضعف از دیدگاه فارغ التحصیلان 72
11-2-4- تحلیل نقاط فرصت از دیدگاه فارغ التحصیلان 73
12-2-4- تحلیل نقاط تهدید از دیدگاه فارغ التحصیلان 74
3-4- اولویت بندی نهایی 74
4-4- ارائه راهبردهای و راهکارهای توسعه دامداری ها 76
1-3-4- راهبرد های رقابتی/تهاجمی SO 76
2-3-4- راهبرد های تنوع ST 77
3-3-4- راهبرد های بازنگری WO 78
4-3-4- راهبرد های تدافعی WT 79
5-4- نتیجه گیری 81
6-4- پیشنهادات 83
7-4- فهرست منابع 85

منابع

الوانی، س. م. 1387. مدیریت عمومی. انتشارات دانشگاه تهران. 250ص.

آرانی، محمدرضا. 1385. نوآوری در زیرساختها. بازبینی الگوهای ذهنی و بازاندیشی در عمل.

امیری کبیری، ع. 1377سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات ملک، چ 2،.

امیری کبیری، علیرضا 1377 مدیریت استراتژیک، انتشارات ملک.

اوانز، پیتر. 1380. چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمه: عباس زندباف و عباس مخبر. تهران: طرح نو.

برمن، مارشال. 1379. تجربه مدرنیته، ترجمه: مراد فرهادپور. تهران: طرح نو.

پیوزی، مایکل. 1379. هابرماس، ترجمه: احمد تدین. تهران: هرمس، چاپ اول.

جین، آر. کی. و اچ. سی. ترایاندیس. 1990. مدیریت بر مدیریت ناپذیر، مدیریت سازمان های تحقیقاتی، ترجمه دفتر مطالعات-موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، فصل نهم.

دیوید آر.فرد.1380. مدیریت استراتژیک، مترجمان: دکتر سید محمد اعرابی و دکتر علی پارسائیان، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

دیوید، فرد. 1380. مدیریت استراتژیک، مترجم: علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم. تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، ص 8.

رضائیان، علی؛ اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت ، 1369.

رضاییان، علی.1383. مبانی سازمان و مدیریت. تهران.

ساعدی، مهدی. 1369. رشد متعادل و نامتعادل درتوسعه اقتصادی، مجله اقتصادی مدیریت، شماره 5.

شرمرهورن، جان آر. 1381. مدیریت رفتار سازمان، مهدی ایران نژاد. تهران: انتشارات پاریزی. محمدزاده، عباس، مدیریت توسعه. تهران: انتشارات سمت.

شریف زاده.، مراد نژاد ه. 1381. توسعه پایدار و گردشگری روستایی، ماهنامه اجتماعی اقتصادی جهاد، خرداد و تیر.

شریف زاده، فتاح. 1372. بهره وری و جایگاه آن در ارزیابی عملیات سازمان، مجله مدیریت دولتی، شماره 23.

شماع، م. 1361. تغذیه دام و طیور. دانشگاه تهران، 350ص.

طوسی، محمدعلی. 1370. بهره وری در سازمانها، مجله مدیریت دولتی، شماره ویژه بهره وری.

علاقه بند، علی. 1375. مدیریت عمومی. تهران: نشر روان، چاپ اول.

کروگمن، پل. 1378. سیاست استراتژیک تجاری و اقتصادی بین الملل جدید»- مترجمین غلامرضا آزاد، حمیدرضا برادران تهران- موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی- صفحات 58- 11

مارشال، کاترین و راس من، گرچن ب. 1377. روش تحقیق کیفی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

مقدس، جلال. 1372. مدیریت و توسعه، مجله مدیریت دولتی، شماره 22.

میرسپاسی، ناصر. 1374. جایگاه مدیریت عملکرد در استراتژی منابع  انسانی سمینار مدیریت عملکرد. تهران

هدایتی سید، ه. 1381. مدیریت استراتژیک (هاروارد) انتشارات فرهنگ، ص 31.

هرسی، پال، کنت، بلانچارد. 1370. مدیریت رفتار سازمانی؛ به نقل از قاسم کبیری. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی،.

هرسی، پال، کنت، بلانچارد. 1993. مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، چاپ سوم. تهران.

هرسی، پال، کنت، بلانچارد. 1377. مدیریت رفتار سازمانی؛ ترجمه علی علاقه بند. تهران: انتشارات امیرکبیر،.

هیکس، هربرت جی و گولت، سی ری. 1993. تئوری سازمان و مدیریت، گویل کهن، ج1، انتشارات اطلاعات.

 Abraham, Stan. 2005. Stretching Strategic Thinking”. Strategy and Leadership. Vol 33. No 5. PP: 5-12

Brander, James & Spencer, Barbara. 1994. Tariff protection and imperfect competition” – in Gene Grossman (ed) – Imperfect Competition and International Trade – The M. I. T Press – pp: 102- 117

Burns, T. G.M. Stalker. 1961; The Management of Information; London: Travis tock,.

Crittenden, W.F., and V.L. Crittenden. 1997. Strategic Planning in Third-Sector. Gournal of  Managerial Issues 9: 86-103.

Ghobadian Abby and Ashworth John. 1994. Performance Measurement in Local Governments- Concept and Practice”. International journal of Operations & production Management. Vol. 14(5).

Kanter R.M. 1994. Collaborative advantage; :The art of  Alliances”; Harvard Business Review,

چکیده

مدیریت استراتژیک به عنوان یک سیستم سیاست گذاری وتدوین برنامه های کلان و خرد در سطوح مناطق نقش مهمی در کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی و ارتقاء وضعیت توسعه دارد و اگر به درستی تهیه و تدوین گردد، منجر به انتخاب استراتژی هایی می شود که در صورت اجراء صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی منطقه و کشور را به ارمغان می آورد. دامداری و اقتصاد دامداری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان و زندگی روزمره مردم است. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت دامداری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. در این راستا دامداری نیز بخش مهمی از صنعت کشاورزی می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های دامداری ها، نقش موثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد، از این رو در اینجا سوال این است که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه دامداری کدام است؟ چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه دامداری هایی که منجر به توسعه این مناطق و توسعه ملی بشود، وجود دارد؟ به این منظور   پایان نامه حاضر با استفاده از روش پیمایشی، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با استفاده از روش SWOT به ارائه راهبردها در جهت توسعه دامداری ها در  منطقه  سیستان و بلوچستان پرداخته است. تجزیه و تحلیل های تجربی در منطقه مطالعه شده نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این نقاط بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی موجود می باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت- تدوین استراتژی- دامداری ها- مدل SWOT

 1-1- مقدمه

توسعه دارای سطوح و شرایط به خصوصی است که از اصلی ترین شرایط آن تصمیم گیری منطقی و عقلانی در راستای رسیدن به اهداف می باشد. قاعدتاً الگوی مدیریت تصمیم گیری بایستی مبتنی بر تدوین راهبردهای منطقی و صحیح باشد تا بتوان به توسعه رسید. از لحاظ مفهومي مديريت استراتژيك با تحول در تئوري‌هاي مديريت همگامي دارد. مكاتب كلاسيك رفتاري و كمي مديريت بر جنبه‌هايي از سازمان و عملكرد آن تأكيد مي‌كردند كه توسط مديريت قابل كنترل بود. مسايلي از قبيل برنامه‌ريزي توليد، رفتار زيردستان، بهبود محيط كار، نقش گروههاي غيررسمي در بازدهي كار، مدل‌هاي كمي تصميم‌گيري و غيره. ليكن هرگز فضاي سياسي جامعه، احساس افراد و نهادهاي خارج از سازمان، مسأله اصلي آنها نبود، چرا كه محيط از ثباتي نسبي برخوردار بوده و چنين نيازي هم احساس نمي شد. به تدريج با رشد مستمر اقتصادي، اوضاع قابل اطمينان محيطي از ميان رفت و تغييرات و حوادث شتابنده اي در جهان اتفاق افتاد. لذا تغييرات و دگرگوني هاي سريع و پيچيده‌ جامعه و تأثير آن بر رشد و توسعه‌  موجب شد كه مديران توجه خود را به محيط سیستم ها معطوف گردانند و مفاهيمي مانند سيستم، اقتصاد، برنامه‌ريزي بلند مدت، استراتژي و فرآيند تصمیم گیری استراتژيك مورد توجه صاحب‌نظران مديريت قرار گيرد. اين مفاهيم و نظريات پاسخ علم مديريت به دگرگوني و تغييرات وسيع اقتصادي واجتماعي بود. توجه به محيط، آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه‌ چشم اندازي از فعاليت آينده براي سیستم ‌ها، لزوم آمادگي براي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه مي كند. وجود عدم قطعيت هاي[1] محيطي در مسائل سیستمی به لحاظ مبهم بودن و طبيعت احتمالي رخدادهاي آتي و آمادگي آنها جهت تغيير، برخوردي متفاوت با تغيير، نوع تصميمات‌، عوامل جديد مؤثر بر تصميم‌گيري و قطعيت در مورد تغييرات آينده، توجه به استفاده از مدل مديريت استراتژيك را افزون تر مي كند.

یکی از اصلی ترین مدل های مطرح در مدیریت استراتژی همان مدل هاروارد است. مدل مدیریت استراتژیک یا همان مدل هاروارد که از دهه 1920 تاکنون در مدرسه بازرگاني ‌هاروارد تدريس مي‌شود الهام بخش اکثر مدل‌هاي تدوين استراتژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، خدماتي، دولتي و غيرانتفاعي به حساب مي‌آيد (هدایتی،1381). هدف اساسي اين مدل ايجاد ارتباط بين سازمان و محيط آن براي دستيابي به بهترين گزينه‌هاي استراتژي است. آنچه در مدل هاروارد در درجه اول اهميت قرار مي‌گيرد. توجه به توانمندي‌ها و ضعف‌هاي داخلي سیستم و فرصت‌ها و تهديدهاي موثر بر آن است (هدایتی، 1381). به عقيده صاحب نظران، مدل هاروارد کاربردي فراتر از سطح شرکت‌ها داشته و در قلمرو کليه بخش‌هاي خصوصي، دولتي و غير انتفاعي نيز امکان بکارگيري دارد. سنجش فرصت‌ها، توانمندي ‌ها، ضعف‌ها و تهديدها که بعدها به تحليل SWOT معروف شد نقطه اصلي و محور مدل هاروارد است. تاکيد بر فرصت ها و قوت‌ها به عنوان مهم‌ترين عامل دستيابي به استراتژي موثر که به رفع کاستي‌ها و حداقل رساندن تهديدها مي‌انجامد مهم‌ترين جنبه مثبت اين مدل است. در واقع تمام مدل‌هاي تدوين استراتژي که طي چند دهه گذشته ارائه شده‌اند خود را نيازمند استفاده از مدل هاروارد دانسته‌اند .

نقش های مختلف مدیریت از قبیل محرک تولید و خدمت، هدایت گری و برنامه ریزی، هماهنگ کنندگی، ناظر و ارزیاب، ابداع گر و خلاق از جمله مواردی است که در تحلیل مدیریت توسعه راهبردی مد نظر قرار می گیرد .(Crittenden, 1997; Anonymous, 2006, 2009) این امور با توجه به دخالت دولت در برنامه ریزی و مدیریت واحدهای تولیدی دام و طیور نقش مهمی دارد. بخصوص در مناطق مرزی و حاشیه ای کشور، آمیختگی مدیریت دولتی و اجرای امور توسط بخش خصوصی، الگوی خاصی را از سیستم اداره واحدهای تولیدی دام در منطقه سیستان به عنوان یک نمونه کشوری فراهم نموده است که دارای شرایط خاص خود است. در این سیستم آشفتگی اقدامات و تصمیمات، .نبود یک طرح جامع و برنامه ای و بسیاری از عوامل دیگر زمینه هدر رفتن سرمایه های ملی را فراهم نموده است.

به همین دلیل به منظور شناسایی شرایط سیستمی حاکم بر نظام اداره واحدهای دام و تولیدات شیر از مدل SWOT استفاده خواهد شد. در این مدل دو نوع بررسی صورت خواهد گرفت، یکی بررسی درونی که در برگیرنده قوت ها و ضعف های داخلی سیستم مدیریت واحدهای تولیدی دام است و دیگری شناسایی فرصت ها و تهدیدات محیط بیرونی این گونه نظام مدیریتی و تصمیم گیری است (الوانی،1387). اگر متن نوشته های موجود در رابطه با مدیریت تغذیه دام و طیور به الگوهای غذایی (جامعی،1357)، چگونگی تغذیه دام (شماع،1361)، ترکیبات خوراک (جامعی،1376) مقایسه تغذیه ای طیور (رحیمی،1385) استفاده از مکمل های غذایی (نصابیان،1377؛ نیکخواه،1375؛ کمال زاده،1380) احتیاجات غذایی (امامی دوست،1372 و گلیان،1375) روش علمی تغذیه (کامیاب،1383) و غیره پرداخته اند و لیکن تا به حال در کشور ما تحقیق مرتبط با مدیریت کلان توسعه دراین زمینه به ثبت نرسیده است. اما در کشورهای دیگر از این مدل استفاده گسترده ای شده است از قبیل گزارش تحقیق دانشگاه سیدنی (2006) و گزارش کمیته(2007) NRMMC  و مؤسسه کشاورزی و جنگلهای استرالیا (2005) و مرکز تحقیقات دامی دانمارک (2002) و آنتال و همکاران (2007) که ساختار مدل SWOT را بررسی کردند.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته این پژوهش از چند بعد دارای اهمیت است.

اولاً: برای اولین بار این مدل و ارزیابی مدیریت تولیدات دامی در ایران و به خصوص منطقه سیستان انجام می شود.

ثانیاً: تا به حال بصورت کلان مدیریت تغذیه دام و طیور مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

ثالثاً: می توان با استفاده از این مدل تحلیل های مدیریتی را در حوزه مدیریت تغذیه دام و طیور گسترش داد.

2-1- ضرورت تحقیق

مدیریت یکی از اصلی ترین محورهای اساسی در زمینه توسعه و خودکفایی در تولید فرآورده های دام و طیور می باشد. تأثیرپذیری سیستم مدیریتی دامداری ها و مرغداری ها از عناصر و عوامل مختلف منجر به پیچیده شدن تصمیم گیری و ارائه راهبردهای بنیادی در این زمینه شده است. فرض اساسی بر این است که سیستم مدیریت تولیداتی دامی استان سیستان و بلوچستان با توجه به شواهد اولیه مورد مطالعه منفعل می باشد. این انفعال باعث ناپایداری بلند مدت خواهد شد. بدین منظور از مدل swot استفاده شده است. در این مدل دو نوع بررسی صورت خواهد گرفت، یکی بررسی درونی که در برگیرنده قوت ها و ضعف های داخلی سیستم مدیریت واحدهای تولیدی دام است و دیگری شناسایی فرصت ها و تهدیدات محیط بیرونی این گونه نظام مدیریتی و تصمیم گیری است (الوانی،1387).

با توجه به بررسی های مقدماتی صورت گرفته، عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی دام منطقه سیستان مشکل مدیریتی می باشد و این ناشی از نامشخص بودن راهبردهای مدیریتی واحدهای مذکور می باشد. در همین راستا تدوین استراتژی تولیدات دامی در منطقه یک ضرورت اساسی است. چرا که به غیر از شرایط درونی عناصر معتبر دیگری ناشی از شرایط مکانی نیز بر آن تأثیر می گذارد، از جمله مرزی بودن منطقه به همراه چالش هایی همانند خشکسالی، دور بودن از بازارهای مختلف همانند بازار مصرف، فرآوری، توزیع، ضعف زیر ساختارهای اساسی همانند انبار، سردخانه، سیستم های حمل و نقل و غیره.

بدون شک لازم است به منظور ارتقاء شاخص بهره وری و کارایی نسبت به تدوین استراتژی مدیریت تغذیه تولیدات دامی در منطقه سیستان اقدام اساسی صورت گیرد. اساساً پیش فرض های این پژوهش این است که بایستی یک قالب مشخصی در راستای تعادل بخشیدن به مهار بحران ها و همچنین افزایش میزان بهره وری واحدهای دامی اقدام لازم صورت پذیرد.

سئوال های اصلی تحقیق

1- الگوی مدیریت واحدهای تولیدات دامی در منطقه سیستان چگونه است؟

2- چه راهبردها و راهکارهایی جهت بهبود شرایط مدیریت تولیدات دامی در منطقه سیستان در اولویت قرار دارند؟

3-1- فرضيه ها

1- نشانگرهای مدیریت واحدهای تولیدات دامی (شیر) در منطقه سیستان مؤید انفعالی بودن الگوی آن است.

2- راهبردهای بازنگری (wo[2]) جهت بهبود شرایط مدیریت واحدهای تولیدات دامی (شیر) در منطقه سیستان در اولویت می باشد.

4-1- اهداف تحقیق

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مدیریت واحدهای تولیدات دامی (شیر) در منطقه سیستان برای ارائه راهکارهای مدیریت صحیح صنعت دامداری استان در آینده.

ارزیابی مدیریت و تدوین راهبردهای مناسب برای تولیدات دامی (شیر) در استان و خصوصاً منطقه سیستان با توجه به پتانسیل های بالای منطقه در صنعت دامپروری.

5-1- تعاریف و مفاهیم مدیریت استراتژیک

از بدو ظهور مدیریت استراتژیک در دنیای کسب و کار تا به امروز این رویکرد نوید بخش دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی و همراه با موفقیت بوده است. سابقه برنامه ریزی استراتژیک به شکل امروز آن به دهه 1960 باز می گردد. علم استراتژی توسط وزارت دفاع آمریکا پایه گذاری شد و خیلی زود درسال 1963 توسط آلفرد چندلر و کنت اندروز اساتید دانشگاه هاروارد به دنیای کسب و کار وارد شد. ارائه الگویی برنامه ریزی تجزیه و تحلیل پورت فولیو توسط گروه مشاورین بوستون در اواسط دهه 1960 تحول دیگری دراین رویکرد به شمار می آید. طی دهه 1980 رویکردهای حوزه رقابت و مزیت های رقابتی توسط مایکل پورتر مطرح شد و استراتژی های رهبری، هزینه تمایز در محصول و تمرکز مفاهیم تازه ای را برای دنیای استراتژی ها به ارمغان آورد، این استراتژی مورد رجوع قرار دارد و استراتژی های عمومی  نامیده می شود. عصر جدید رویکرد استراتژی با نظریات هامل و پراهاد از اواسط دهه 1990 آغاز شد. هامل و پراهالاد خلاقیت را به عنوان زیربنای استراتژی بخش و نمایه اصلی مزیت های رقابتی مطرح نمودند.

در پرتو این مفاهیم و رویکردها، سیستم های متعددی به موفقیت های چشمگیری در عرصه کسب و کار دست یافتند. نوکیا یکی ازاین شرکت هاست آنچه این شرکت کهنه کار و زیانده را عرض چند سال به یک شرکت تراز جهانی مبدل ساخت یک استراتژی تحول آفرین بود. شرکت اینترنتی آمازون با بیش از 12 میلیون مشتری در سطح جهان نیز یکی دیگر از این نمونه هاست. اما در نقطه مقابل نیز شواهدی وجود دارد که شرکت های معتبری چون جنرال الکتریک، آی بی ام و هوندا به دلیل تجارب منفی خود ازاین رویکرد برنامه ریزی استراتژیک به رویکردهایی با انعطاف و خلاقیت بیشتری روی آورده اند. کوستادالا در کتاب خود از شرکت فولاد سازی یو اس استیل و آمریکن کن به عنوان غول های صنعتی دهه 1920 که امروز حتی اسمی از آنان وجود ندارد نام  می برد، شرکت برق انتار یوهایدور به عنوان بزرگترین تولید کننده برق هسته ای در کانادا که از استراتژی شکست خورده خود 36 میلیارد دلار بدهی و صدها مگاوات تولید را به ارث برده است نیز در این رابطه قابل ذکر است. براساس مطالعاتی که نشریه فورچون به عمل آورده است بیش از 90 درصد از شرکت های بزرگ دنیا در دستیابی به اهداف استر اتژیک خود ناکام می مانند، در ایران نیز سازمان های متعددی روش ها و ابزار برنامه ریزی استراتژیک را به کار گرفته اند ولی اغلب نتوانسته اند به عوامل مزیت بخش رقابتی دست یابند.

 1- Uncertainties

[2] – Weaknesses Opportunities

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تدوين ماتريس SWOT با تکيه بر مدل هاي FMEA و SMEA در بانک ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122