پايان نامه تدوين ماتريس SWOT با تکيه بر مدل هاي FMEA و SMEA در بانک ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تدوين ماتريس SWOT با تکيه بر مدل هاي FMEA و SMEA در بانک ها  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 130 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تدوين ماتريس SWOT با تکيه بر مدل هاي FMEA و SMEA در بانک ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول (کلیات تحقیق)
1.1مقدمه    3
2.1بیان مساله    4
3.1 اهداف تحقیق    5
4.1 سوال های تحقیق    6
5.1 مبانی نظری تحقیق    7
6.1 روش تحقیق    10
7.1 جامعه و نمونه ی آماری    10
8.1روش گرداوری وتجزیه و تحلیل  داده ها/اطلاعات    10
9.1 قلمرو تحقیق    11
10.1 تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و متغیر ها    12
11.1 جمع بندی    16
فصل دوم(ادبیات وپیشینه تحقیق)
1.2مقدمه    18
2.2 برنامه ریزی استراتژی    19
3.2مدل های برنامه ریزی استراتژیک    20
1.3.2.ماتریس گروه مشاوران بوستون    20
2.3.2. ماتریس GE    21
3.3.2 مدل پورتر    22
4.3.2 مدل کارت امتیاز متوازن(BSC)    23
5.3.2گسترش فعالیت های کیفی (QFD)    25
6.3.2مدل هفت s مک کنزی    27
7.3.2مدل SWOT    30
1.7.3.2تاریخچه مدل SWOT    30
2.7.3.2 تعریف مدل SWOT    31
4.2 ارتباط بین ماتریس SWOT و مدل BSC     34
5.2 حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن،FMEA    34
6.2حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن،SMEA    36
7.2تحقیقات مرتبط    37
1.7.2 تحقیقات داخلی    37
2.7.2 تحقیقات خارجی    42
7.2 جمع بندی    49
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1.3 مقدمه    51
2.3 روش تحقیق    51
3.3 جامعه و نمونه آماری    52
4.3 ابزار گردآوری اطلاعات    53
5.3 پرسشنامه    54
1.5.3روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات    55
6.3 معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    56
1.6.3 روش تجزیه و تحلیل SWOT    57
2.6.3 حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (FMEA)    57
3.6.3 حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن) (SMEA    58
7.3 مراحل انجام پژوهش    59
8.3 خلاصه    60
فصل چهارم(روش تجزیه وتحلیل داده ها)
1.4مقدمه    62
2.4تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی    62
1.2.4جنسیت    63
2.2.4 سطح تحصیلات    64
3.2.4 سن    65
4.2.4 سمت شغلی     66
5.2.4 منظر مالی    67
6.2.4 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار    68
7.2.4 منظر رشد و یادگیری     69
8.2.4 منظر مشتری     70
3.4 تعیین و اولویت بندی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان    71
1.3.4 اولویت بندی فاکتورها بر اساس اهمیت    71
2.3.4 اولویت بندی فاکتورهای منتخب بر اساس عملکرد    73
3.3.4 اولویت بندی نقاط قوت و ضعف بر اساس اختلاف ستون اول و دوم    75
4.4 معرفی و اولویت بندی نقاط قوت وضعف شعب بانک مهر اقتصاد    76
4.4 تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای     77
1.4.4معرفی اولویت های نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای شعب بانک مهر اقتصاد    80
5.4  جمع بندی    84
فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)
1.5  مقدمه     86
2.5نتایج تحقیق    86
1.2.5اطلاعات توصیفی    86
2.2.5 منظر مالی    87
3.2.5منظر فرایند داخلی کسب و کار    87
4.2.5 منظر رشد و یادگیری    87
5.2.5 منظر مشتری    87
3.5 بررسی و تحلیل نتایج ماتریس SWOT    88
4.5 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های تحقیق    97
5.5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی    100
6.5 محدودیت هاي تحقیق    100
منابع و مواخذ    101

منابع و مأخذ

 1.آذر ،عادل و مومنی، منصور ” آمار و کاربرد آن در مدیریت” 1385، تهران، انتشارات سمت

2.انصاري، مريم و رحيمي، عليرضا و يارمحمديان، محمدحسين، يعقوبي، مريم “تحليل استراتژيك دروني و بيروني (SWOT Analysis)دانشكده ي مديريت و اطلاع رساني پزشكيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان” خرداد 1388، مدیریت سلامت،شماره36، ص 33-38

3.ایرانی نژاد پاریزی،مهدی، “روش های تحقیق در علوم اجتماعی”،1387، تهران،مدیران

4.پیرس و رابینسون. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمۀ خلیلی شورینی،دکتر سهراب. انتشارات یادواره کتب. چاپ پنجم صفحات 307-309

5.حبیب پور، کرم و صفری، رضا ” راهنمای جامع کاربرد SPSS  در تحقیقات پیمایشی” 1390، موسسه راهبرد پژوهش

6-خاتمی،بهزاد، ” مطالعه تطبیقی مدل های برنامه ریزی استراتژیک” سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،تهران، 1387

7.خاکی،غلامرضا “روش تحقیق با رویکرد مروری در پایان نامه نویسی”1388،تهران،انتشارات بازتاب،

8-دری،هاشم و معزز،بهروز و سلامی، هادیرويكردي تلفيقي درتحليل ريسكبااستفاده از روشهاي و فرايندتحليل (FMEA) تجزيه وتحليل شكست و آثارآن (ANP)شبكهاي” زمستان 89 ، مدرسعلومانساني- پژوهشهاي مديريت درايران دوره 14 ،شماره 4،

9.دیود، فرد آر، 1388، “مدیریت استراتژیک” ترجمه علی پارسائیان، و محمد اعرابی، چاپ پانزدهم، تهران،دفتر فرهنگی پژوهش های فرهنگی

10-روستا، احمد و ونوس،داور و ابراهیمی، عبدالحمید 1389″ بازاریابی و مدیریت بازار” تهران، انتشارات سمت

11.سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه”روش های تحقیق در علوم رفتاری”1389،تهران،موسسه ی انتشارات آگاه

12.سرآبادانی،ابوالقاسم و زندی،رسول و جانفزا،فاطمه “راهبرد بهبود خدمات بانكداري خرد در دفاترخدمات بانكي پستبانك (ICT) روستايي ايران” فرايند مديريت و توسعه/ شماره75 / بهار1390

13-سید جوادین,سید رضا، و تاب، محمد، 1388، “الگوی پیشنهادی تجزیه و تحلیل محیطی (swot) مراکز آموزش عالی ایران در راستای برنامه ریزی استراتژیک” چهارمین کنفرانس بین المللی استراتژیک،تهران

14-شاهرودی،کامبیز و قلی زاده توچایی،محمد رضا، ” AWOT رویکردی متفاوت در برنامه ریزی استراتژیک” اولین همایش ملی مدیریت،1389

15-صحت سعيد، پريزادي عيسي،(1388)” به كارگيري تكنيك فرايند تحليل شبكهاي در تحليل نقاط قوت،ضعف،فرصت وتهديد (مطالعه موردي شركت سهامي بيمه ايران)” نشريه مديريت صنعتي،دوره1،شماره2،،ازص ص105-120

16.صادق عمل نیک،محسن و کشه فراهانی،سمیه (1388) “تدوین استراتژی های بانکداری الکترونیک در ایران با استفاده از ماتریس SWOT ” پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

17.علیزاده،طاهر،” بررسی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) بروی محصولات صنعت لوازم خانگی کشور با استفاده از مدل “swot ” ،1383، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

18.قزا آني قمصري ايمان،قدرتي حسن،رضايي حسين،(1389)” عوامل مؤثر بر صادرات فرش دستباف در قالب ماتريس سوات (swot)مطالعه موردي تعاونيهاي فرش دراستان اصفهان” تعاون،سال21،دوره جديد،شماره2،ص ص 49-61.

19.كاپلان،ر. نورتون،1384،ترجمهي حسين اكبري،مسعودسلطاني،اميرملكي،نفشه ي استراتژي،تبديل داراييهاي نامشهود به پيامدهاي مشهود،تهران،انتشاراتآسيا،چاپاول.

20.گودرزی، علی ” طراحی و استراتژی مدیریت پسماند رشت” پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه پیام نور،تهران،1388

21.ملکی عليرضا ، ظهور عليرضا ،عبادی فرد فربد،  کامران رضائی آذر، عباديان محمود،” طراحی ومدلسازی يک ساختار يک پارچهQFD\FMEAدرمراکزخدمات درماني”(1389)،فصل نامه پايش،سالن هم شماره دوم،صص١٣٠-117

 22.ملکی ، محمدحسن ، محقر ، فاطمه ، کریمی دستجردی ، داوود ،” تدوین و ارزیابی استراتژی های سازمانی با به کارگیری مدل های SWOT  و فرایند تحلیل شبکه ای ANP” بهار و تابستان (1389)، مدیریت فرهنگ سازمانی ، 21 ، 159-176

23.منصوری فر کریم ” روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری” 1385،تهران، انتشارات دانشگاه تهران

24.نور النساء، رسول و محمد جواد،اصغرپور و نصیری،ژیلا ” اولویت بندی خواسته های مشتریان در روش QFD ” مجله بین المللی علوم مهندسی،شماره 2، جلد 16، تابستان 1384، ص 21-27

25.والمحمديچنگيز وفيروزه نگين ،(1389)،”ارزيابي عملكردسازمان با استفاده ازتكنيك BSC”،(پژوهشگر)فصلنامه مديريت،سال هفتم،شماره18،ص ص 87-72.

26.Ahn, H., 2001, Applying the Balanced Scorecard Concept: An Experience Report.  Journal of Long Range Planning.

27.AndrewSai On Ko and S.F. Lee “Implementing the strategic formulation framework for the banking industry of Hong Kong Managerial Auditing Journal, 15/9 ,2000,469±47

Chan, Xia , A SWOT Study of the Development Strategy of Haier Group as One of the Most Successful Chinese Enterprises ,2011, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 11 [Special Issue – June 2011] 147 ,pp1-7

Feurer, R. and Chaharbaghi, K, “Strategy development: past, present and future”, (1997) Training for Quality, Vol. 5 No. 2, pp. 58-70.

30.Humphrey, A.S. (2005), “SWOT analysis”, available at:

31.Gorener ,ali and kerem,toker and korkmaz,ulucay ( 2012 ) “Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for  Manufacturing  Firm” Procedia – Social and Behavioral Sciences 58 pp.1525 – 1534

İncekaraAhmet and Ustaoğlu Murat (2012)” European Union’s Multilateralism on Trade Policies, Custom Unions and Free Trade Agreements; Comparative SWOT Analyses of Turkey and South Korea’s Automotive Industries / Procedia – Social and Behavioral Sciences 58 ,p p 464 – 473.

33.Ip Y.K and Koo L.C. (2004)BSQ strategic formulation framework: A hybrid of balanced scorecard, SWOT analysis and quality function deployment  Managerial Auditing Journal Vol. 19 No. 4, 2004 pp. 533-543

Jang, HyeonAe and Sutrisno, Agung and Kwon, Hyuck Moo ” Corrective Action Selection Methodology in FMEAInitial Survey and New Research Challenges” 2012, Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference,V. Kachitvichyanukul, H.T. Luong, and R. PitakasoEds

35.Kamla Ali Al-Busaidi, (2014) “SWOT of social networking sites for group work in government organizations: An exploratory Delphi study from IT managers’ perspective”, VINE, Vol. 44 Iss: 1, pp.121 – 139

36.Kaplan, R. S, ” Devising Balanced Scorecard Matched To Business Strege”, 1994, Planning Review,

Kaplan, R.S & Norton, D.P., 2000, The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in The New Business Environment, First Edition, Harvard Business School Press, Massachusetts

38.Kim, W.C. and Mauborgne, R, Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested MarketSpace and Make the Competition Irrelevant,(2005), Harvard Business School Press, Boston, MA.

39. K.L. Jeyaraj1, C. Muralidharan, T. Senthilvelan, S.G. Deshmukh(2012)” Application of Swot and Principal Component Analysis in a Textile Company – A Case Study” International Journal of Engineering Research and Development, Volume 1, Issue 9, PP.46-54

40.Koo Hannah ,Ka-Yin Chau,Koo Leung-Chi ,Liu SongbaiShu-ChuenTsui(2011)”A structured SWOT approach to develop strategies for the government of Macau, SAR”Journal of Strategy and Management Vol. 4 No. 1, pp. 62-81

41.Koo, L.C., Koo, H. and Liu, S.B, (2009), “Strategies for Macau’s development”, Proceedings ofRising Macao: Review and Prospects on the 10th Anniversary of Macao SAR, InternationalConference, Macao Polytechnic Institute, pp.21-22 April.

42.Koo, L.C. and Koo, H. (2008), “Developing strategies for the government of Macau, SAR withSWOT analysis”, Electronic Proceedings of the 3rd International Conference on the PublicManagement in 21st Century: Opportunities and Challenges, 14-15 October, Macau SAFP

Lee, S.F. and Ko, A.S.O. (2000), “Building Balanced Scorecard with SWOT analysis, andimplementing ‘Sun Tzu’s The Art of Business ManagementStrategies’ on QFD methodology”, Managerial Auditing Journal, Vol. 15 Nos 1/2, pp. 68-76.

Liu T.T,.ConkeyB.GMc, Z.Y Ma,.Liu Z.G, X Li.Cheng, L.L(2011)”strengths, weaknesses, opportunities and threats Analysis ofbio-energycropsonmarginal land” Energy Procedia, 5, PP 2378–2386

45.Mehilli, Terida and  Dumi, Alba,” LO EVALUATION AND EFECTS OF SWOT ANALYSE IN ALBANIA”,2012, International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 41,pp.108 – 115

Rowley DJ, Lugan HD, DolenceMG. ,(1997) “Strategic changein collages and universities”,San Francisco: Jossey-Bass, publishers,

47.TeridaMehilli, Alba Dumi,(2012),” EVALUATION AND EFECTS OF SWOTANALYSEIN ALBANIA Procedia – Social and Behavioral Sciences , International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management41, PP 108 – 115.

48.Weihrich, H. “The TOWS matrix: a tool for situational analysis”, (1982), Journal of Long RangePlanning, Vol. 15 No. 2, pp. 54-66.

49.Weihrich, H. “Analyzing the competitive advantages and disadvantages of Germany withthe TOWS matrix: an alternative to Porter’s model”, (1999), European Business Review, Vol. 99No. 1, pp. 9-22.

چکیده:

بانک ها، نقش مهمي در تحقق اهداف كلان اقتصادي و كمك به اجراي پروژه هاي استراتژيك كشور دارند، از طرفي هدف اساسي هر مؤسسة مالي به ويژه بانك‌ها جذب مشتري و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌باشد.با توجه به اهميت منابع انساني و مالی در بانک ها و نيز استفادة بهينه از اين منابع در مقابل فرصت ها و تهدیدات پیش رو، بايد به برنامه‌‌ريزي استراتژيك در اين بخش روي آورده شود. که در این پژوهش با تدوین ماتریس SWOT [1]به  ارزیابی محیط خارجی و داخلی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان  پرداختیم. جامعه آماری پژوهش را مدیران  و کارشناسان عالی رتبه ی کل شعب در سطح استان گیلان که در مجموع 50 نفر می باشند، تشکیل دادند، و چون تعداد افراد جامعه محدود می باشد،بنابراین نمونه گیری انجام نشد و همه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی محیط داخلی شعب از پرسشنامه اول که در چهارچوب مدل BSC [2] تدوین گردیده بود استفاده شد و جهت ارزیابی محیط خارجی از پرسشنامه دوم با روش FMEA[3] برای شناسایی تهدید، و از مدل SMEA [4] ، برای شناسایی فرصت های بیرونی استفاده گردید، پس از تایید روایی پرسشنامه ها از طریق روش محتوایی و همچنین تایید پایایی آنها از طریق روش آلفای کرونباخ(86/0 α= برای پرسشنامه اول) و (84/0 α= برای پرسشنامه دوم) اطلاعات بدست آمده جهت تدوین ماتریس SWOT ، با روش های مذکور توسط نرم افزار Exel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد بیشترین نقاط قوت در فاکتورهای مشتری و بیشترین نقاط ضعف شعب در منظر رشد و یادگیری و فرایند داخلی می باشد.استراتژی های تلفیقی پیشنهاد شده جهت بهره گیری از فرصت های محیطی و تعدیل تهدیدات با توجه به نقاط قوت و ضعف شعب در حوزه SO (6 استراتژی ) ، در حوزه wo (5 استراتژی) ، در حوزه ST (4 استراتژی)، و در حوزه WT (4 استراتژی ) می باشد،  با توجه به جایگاه استراتژیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور وحمایت آن از بانک مهر اقتصاد به عنوان یک فرصت ارزنده، محوریت استراتژی های تلفیقی جهت نفوذ  هر چه بیشتر در بازار رقابتی بانک ها و حفظ جایگاه فعلی،توانمندسازی منابع انسانی با آموزش های به روز در حوزه بانکداری و  ارتقا نظام پیشنهادات می باشد  و جهت قوت بخشیدن به منظرهای فرایند داخلی ارائه خدمات متنوع و نوین بانکی و اتصال به شبکه شتاب جهت ارائه خدمات پربارتر با توجه به پتانسیل های اقتصادی و فرهنگی استان پیشنهاد گردید.

کلید واژه: برنامه ریزی استراتژیک، ماتریس SWOT ، FMEA ، SMEA ، بانک مهر اقتصاد استان گیلان

 فصل اول  کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

معرفی مدیریت عملکرد و کاربرد آن نقش با اهمیتی در سیستم بانکداری دارد،از این رو شناخت روش های نوین تدوین استراتژی بسیار موثر است(زهنر، علی،2009)[5] در این راستا فرموله کردن استراتژیک  و اجرای آن ، مسئولیت کلیدی مدیران اجرایی در هر سازمان تجاری است. توسعه استراتژی شامل آنالیز وضعیت موجود و وضعیت آرمانی است و سپس تصمیم­گیری در خصوص تعیین اثربخش ترین راه برای نائل آمدن به­اهداف.نسبی.است.(کواتال،.2011)[6]باوجود­اهميت­برنامه­ريزي­استراتژيك­هنوز­در­بسیاری ازسازمانهاتأثيرحياتي آن دررسيدن به اهداف سازمان به خوبي درك نشده وحتي دربعضي از مواقع مديران آن را یک كار تجملی وپرهزينه می­دانند.(انصاری وهمکاران،1388)یکی­ازروش­های موثر تدوین استراتژی سازمان­ها فرايند ارزيابي محيط داخلي وخارجي سازمان می­باشد، فرايند ارزيابي محيط داخلي وخارجي سازمان،تحليل دروني و بيروني  نامیده می­شود،كه نوعی مقياس واقعبینانه و قابل اعتماد براي ارزيابي سازمان فراهم می آورد،زيرا شامل شناسايي زمينه­هاي ضعف، قوت،تهديد ، و فرصت می­باشد. (رولی دجی و اتال، 1997)[7]لذا در این پژوهش قصد براین است که به تدوین استراتژی SWOT برای شعب بانک­مهر­اقتصاد استان گیلان برآییم.دراین فصل ضمن ارائه­ی بیان­مسأله،موضوعات مربوط به اهداف تحقیق،چهارچوب نظری تحقیق،سوالهای تحقیق،روش شناسی تحقیق،قلمروتحقیق و تعاریف اصطلاحات و واژگان به کار رفته در تحقیق نیز شرح داده می شود.

1-2-بیان مساله

بانک ها، نقش مهمي در تحقق اهداف كلان اقتصادي و كمك به اجراي پروژه هاي استراتژيك كشور دارند،از طرفي هدف اساسي هر مؤسسة مالي به ويژه بانك‌ها جذب مشتري و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌باشد.با توجه به اهميت منابع انساني و مالی در بانک ها و نيز استفادة بهينه از اين منابع در مقابل فرصت ها و تهدیدات پیش رو، بايد به برنامه‌‌ريزي استراتژيك در اين بخش روي آورده شود.(سرآبادانی،1390)مدیریت استراتژیک فرآیند اتّخاذ تصمیماتی است که منجربه موفّقیّت و ادامه حیات سازمان می شود.یک مدیریت استراتژیک پویا و حساب شده جریان هدف گذاری،تصمیم گیری، و پیش بینی انجام فعّالیّت هایی است که موجب تدوین استراتژی اثربخش برای دستیابی به اهداف  سازمان می باشد.(ویتک کراب، 2012) [8]تدوین استراتژی اغلب یک فرایند پیچیده بوده، که مستلزم اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک جهت تشخیص عوامل خارجی،و تطبیق این عوامل با قابلیت های داخلی سازمان می باشد.(وایریچ، 1982و 1999)[9]شکست و موفقیت یک سازمان در گرو این است که با چه روش موثری استراتژی ها را توسعه داده و اجرا و نظارت نماید. (کو اتال، 2009)[10]رویکردها و تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی­ها به کار برد،که از جمله تکنیک­های تدوین استراتژی، ماتریس  BCG،نیروهای پنجگانه پورتر،مدل هفت s مکنزی، توسعه تابع کیفیت، کارت امتیاز متوازن،….. وSWOT،می باشند.(بیسایدی، 2014)[11]SWOT[12]متداول ترین و مشهورترین تکنیک،و یک ابزار حمایت مدیریت برای تصمیم گیری است و عموماً برای تحلیل نظام مند ارزیابی نقاط قوت وضعف  درونیو فرصت و تهدید های محیطی سازمان به منظور رسیدن به رویکردی نظام مند و نیز حمایت از موقعیت های تصمیم به کار برده می­شود.(مهلی و دومی، 2012)[13] و کارت امتیاز متوازن برای مدیران چارچوب مفهومی را ایجاد می­کند، این چارچوب در برگیرنده سنجه­های هر دو بعد مالی و غیر مالی است که این سنجه ها باعث جاری شدن اهداف استراتژیک در سراسر سازمان می­شوند، لذا عملکرد افراد سازمان را با اهداف استراتژیک پیوند می­دهد(کاپلن، 1994)[14]منظرهای تعریف شده در کارت امتیاز متوازن،می­توانند چهار چوب مناسبی برای تدوین مدل SWOT باشند. پژوهش­های متعددی در زمینه تخمین، و کمی کردن اندازه فرصت­ها و تهدید­ها صورت گرفته است، که دو تکنیک محاسبه FMEA[15](حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن) برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها و[16]SMEA (حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن) برای پیش بینی و مدیریت فرصت ها اولین بار در پژوهش کو[17]و همکاران در سال 2008 در یک کارخانه بزرگ تولید کننده محصولات مصرفی در چین جهت تخمین اندازه کمی فرصت ها و تهدیدها اجرا شد.(کو اتال، 2011)[18] که در این پژوهش به تدوین ماتریس SWOT ،با تکیه بر منظرهای کارت امتیاز متوازن و مدل­های FMEA&SMEA برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان، خواهیم پرداخت،

حال  سوال اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که:

مناسب ترین استراتژی­ها با توجه به نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل فرصت­ها و تهدیدها و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است ؟

1-3-اهداف تحقیق

با توجه به اینکه بانک ها در معرض رقابت شدید بازارهای داخلی می باشند، لذا اتخاذ و تدوین برنامه های استراتژیک درجهت تقویت بانکداری می­تواند موثر باشد،حال این برنامه­ریزی باید مبتنی بر تفکر استراتژیک صورت­گیرد.زیرا رویکرد مدیریت استراتژیک برتعامل مدیران همه سطوح وسلسله مراتب سازمانی در برنامه ریزی و اجرا تاکید دارد، در حال حاضر در شعب بانک مهر اقتصادااستان گیلان  جهت برنامه ریزی استراتژیک از روش های علمی و سیستماتیک استفاده نمی شود.

اهدف علمی این تحقیق :

کمک به سازمان مذکور جهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی است تا بدین وسیله بقای سازمان در بازار رقابتی تضمین شود.

مناسب ترین استراتژی ها برای این سازمان معرفی شود.

با استناد بر یک مکانیزم علمی،نقاط قوت و ضعف، همچنین فرصت و تهدید این سازمان کمی گشته تا پیشبینی و مدیریت ریسک موفق تری داشته باشد.

و اهداف کاربردی این تحقیق بدین شرح می باشد:

شناسایی نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان

شناسایی نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان

شناسایی فرصت های پبش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان

شناسایی تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان

1-4-سوالهای تحقیق

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

مناسب­ترین استراتژی هابا توجه به نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است ؟

باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای استفاده از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟

با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است ؟

اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه است؟

تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است ؟

اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه است؟

نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است؟

اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه است؟

نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام است؟

اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه است؟

1-5- مبانی نظری تحقیق

چهارچوب نظری این تحقیق متکی بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک و آمار توصیفی می باشد. بدین نحو که در ابتدا با استفاده از تجزیه وتحلیلSWOT ، محیط داخلی و خارجی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا از این طریق نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید پیش روی این شعب مشخص شود. با استناد به مقاله کو[19] و همکاران در سال 2011، و کو[20] و همکاران در سال 2009 ، سیاون کو و لی[21]از دو پرسشنامه برای مدل swot استفاده شد. که پرسشنامه اول برای تعیین نقاط قوت و ضعف­می­باشد،سازه­های پرسشنامه­ ازمفهوم کارت امتیاز متوازن استخراج شده است،كارت امتيازي متوازن،كارتي است كه درآن استراتژي به يك مجموعه­ي يكپارچه ازشاخصهاي مالي وغيرمالي ارتباط داده مي­شود. در رویکرد کارت امتیاز متوازن، سازمان به چهار وجه  مختلف تقسيم مي­شوند،اين چهار وجه عبارتنداز:

وجه مالي[22]

وجه مشتري[23]

وجه فرآيندهاي داخلي كسب وكار[24]

وجه رشد ويادگيري[25](کاپلن،1994)[26]

که هر یک از سازه های پرسشنامه اول در این چهار وجه دسته بندی شده است،پس از جمع آوری اطلاعات برای این پرسشنامه، جهت ارائه پیشنهادات استراتژیک، منظر مالی را متغیر وابسته و تاثیر سه وجه بعدی را روی این منظر،از طریق رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار خواهیم داد،سازه های پرسشنامه دوم جهت تعیین نقاط فرصت و تهدید شعب بانک مذکور تدوین شده است، که از طریق جلسات طوفان مغزی ، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه ، تکنولوژی ، اقتصاد ، محیط  و چشم انداز سیاسی شناسایی شد.جهت تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید از دو تکنیک FMEA و SMEAاستفاده گردید، FMEA  یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها است ، به منظور تخمین اندازه تهدیدها استفاده شده است و از طریق شاخصی تحت عنوان RPN[27] می تواند محاسبه شود .

[1] Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats

[2] Balanced Score Card

[3] Failure Mode and Effects Analysis:  حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن

[4] Success Mode and Effects Analysis:  حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن

[5](Zhanr&li,2009)

[6](Koo etal,2011)

[7](Rowley DJ,etal ,1997)

[8](Witek-Crabb,2012)

[9](Weihrich, 1982, 1999)

[10](Koo et al,2009)

[11](Al-Busaidi,2014)

[12]Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

[13])Mehilli ,Dumi,2012)

[14](Kaplan,1994)

[15]failure mode and effects analysis

[16]success mode and effects analysis

4 Koo

5(koo etal,2011)

[19]( Koo etal,2011)

[20] Koo etal,2009

[21]Sai On Ko&Lee

[22] Financial Perspective

[23] Customer Perspective

[24] Internal Processes Perspective

[25] Learning & Growth Perspective

[26](Kaplan, 1994)

[27]Risk Priority Numbers

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تدوين راهبردهاي مديريت توليدات دامي در منطقه سيستان با استفاده از مدل SWOT
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122