پايان نامه تدوين و آزمون مدل انگيزشي براي تصميم به ترک يا ادامه تحصيل دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان مناطق روستايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تدوين و آزمون مدل انگيزشي براي تصميم به ترک يا ادامه تحصيل دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان مناطق روستايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تدوين و آزمون مدل انگيزشي براي تصميم به ترک يا ادامه تحصيل دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان مناطق روستايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه 2
بيان مسئله 5
اهميت و ضرورت انجام تحقيق 14
اهداف تحقيق 14
فرضيه تحقيق 15
تعاريف متغيرها و اصطلاحات 15
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
مقدمه 18
پيشينه نظري 18
نظريه ي تعيين گري شخصي 18
نظريه ي ارزيابي شناختي 22
نظريه ي يكپارچگي ارگانيسمي 25
نظريه ي جهت گيري علي 26
نظريه ي نيازهاي بنيادي 27
ديالكتيك ارگانيسمي 28
نيازهاي روانشناختي و انگيزش دروني 30
دروني سازي انگيزش بيروني: نيازها و خود تنظيمي يكپارچه 32
بافت هاي اجتماعي 36
زماني كه نيازها ارضا نمي شوند 39
سبك هاي انگيزشي معلم 41
ارتباط SDT با ساير نظريه ها 43
نظريه ي يادگيري اجتماعي 43
نظريه رواني 46
ترك تحصيل و عوامل مربوط به آن 49
عوامل موثر بر افت تحصيلي 49
عوامل فردي 49
عوامل مربوط به خانواده 51
عوامل مربوط به همسالان 54
عوامل مربوط به مدرسه 55
عوامل مربوط به كار 58
عوامل مربوط به جامعه 59
مداخلات خود تعيين گري: پايه ريزي براي اتمام مدرسه 59
مداخلات خود تعيين گري 63
دستورالعمل حامي خود تعيين گري 65
به كارگيري مهارت هاي خود مختاري براي اهداف دانش آموزان 68
نمونه هايي از رفتارهاي حامي استقلال معلم در كلاس هاي آموزشي 68
پيشينه پژوهشي 71
تحقيقات انجام شده در داخل كشور 71
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 72

فصل سوم: روش اجراي پژوهش
طرح پژوهش 81
جامعه آماري 81
نمونه و روش نمونه گيري 81
ابزار گردآوري اطلاعات 81
روش اجرا 84
روش تحليل داده ها 84
فصل چهارم: تحليل داده ها
الف: يافته هاي توصيفي 86
يافته هاي استنباطي 96
خلاصه مدل 97
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق 105
بحث و نتيجه گيري 106
محدوديت ها 110
پيشنهادات 112
منابع فارسي 113
منابع انگليسي 114
پيوست ها 135
الف) پرسشنامه ها 136
ب) شاخص هاي برازش مدل پيشنهادي با استفاده از نرم افزار AMOS 145
ج) شاخص هاي برازش مدل با استفاده از نرم افزار LISREL 147

منابع فارسی

بحراني، م. (1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، ص –ص: 18-14.

پورفاز،ع. (1380). بررسی عوامل موثر (درون و برون سازمانی) بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان چابهار. مجله علوم انسانی سیستان و بلوچستان، ویژه نامه علوم تربیتی و روان شناسی، سال هفتم، شماره 14، ص –ص 36-28.

حسینی نسب، د؛ و بیکائی منیع، ف. (1377). ادراک دانش آموزان از محیط روان شناختی کلاس و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، انگیزش درونی و اضطراب آنان. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1377 دوره سوم، سال پنجم، شماره های 3 و 4، ص ص: 72 – 55.

حسینی، ح. یعقوبی. (1383). بررسی اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه اصفهان.

شیخ الاسلامی، ر. و رضویه، ا (1384). پیش بینی خلاقیت دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، ص – ص: 56-44.

کشاورز ، غ . ، باغبان ، ا. و فاتحی زاده ، م . ( 1382) . بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه شناختی بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره . دانشگاه اصفهان : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

نجابت، م (1387). بررسی توزیع سنی دانش آموزان استان فارس. طرح تحقیقاتی شورای تحقیقات آموزش و پرورش فارس.

  منابع انگلیسی

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Algozzine, B. Browder, D., Karvonen, M., Test, D., & Wood, W. (2001).          Effects of intenientions to promote self-detennination for individuals with                disabilities. Review of Educational Research, 71 , 219- 277.

Bayder, N & Brooks- Gunn, J. (1991). Effects ofMatemal Employment  And Child- Care. Arrangments on Presohoolers Cognitive and Behavioral. Out. com; Evidence From The Children of The National Longitudinal  Survey of Youth. Developmental.

Bean, J. P. ( 1985 ). Interaction effects based on class level in an explanatory            model of college student dropout syndrome. American Educational Research          Journal, 24, 521-540.

چكيده

هدف از پژوهش حاضر تدوين و آزمون يك مدل انگيزشي براي تصميم دانش آموزان به ترك يا ادامه تحصيل از دبيرستان بر مبناي نظريه تعيين گري شخصي بر روي دانش آموزان روستايي پسر اول دبيرستان شهرستان اقليد مي باشد. در پژوهش حاضر، نمونه اي 192 نفري از دانش آموزان پسر اول دبيرستان مورد بررسي قرار گرفتند. اين پژوهش متغيرهاي انگيزشي كه بيانگر قصد دانش آموزان به ادامه تحصيل يا ترك تحصيل بود را مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد و براي سنجش متغيرها از شش سازه مكنون – ادراك حمايت معلم از خود پيروي، ارزش ادراك شده تحصيل، انگيزش خود تعيين شده، شايستگي ادراك شده، عملكرد تحصيلي و تصميم به ادامه تحصيل استفاده شد.

براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار ليزرل و همچنين از روش رگرسيون چند متغيري براي تحليل مسير داده ها استفاده شد.

تحليل مسير اطلاعات پرسشنامه اي نشان داد كه حمايت از خود مختاري توسط معلم و ارزش ادراك شده تحصيل در كلاس درس به طور غير مستقيم از طريق ارتباط با عملكرد تحصيلي و شايستگي ادراك شده باعث تمايل آنان به ادامه تحصيل مي شود.

واژه هاي كليدي:نظريه تعيين گري شخصي، مدل انگيزشي

 فصل اول:

کلیات پژوهش

مقدمه

در طول دهه‌ي گذشته مطالعه‌‌ي فرايندها و پويايي‌هاي انگيزشي توجه تجربي فزاينده‌اي را در حوزه‌ي روانشناسي به خود جلب کرده است.این درحالی است بررسي‌هاي مختلف نشان داده‌اند که علاقه‌ي طبيعي کودکان به يادگيري و پرداختن به آن در طول سال‌هاي مدرسه کاهش پيدا مي‌کند که اغلب نيز تاثير منفي بر پيشرفت تحصيلي آنها مي‌گذارد. برخي از پژوهشگران مدعي هستند که اين وضع حداقل تا حدودي به علت روش معلمان و رويکرد مدرسه به فرايند يادگيري است(مورفي[1] و الکساندر[2]، 2000؛ پينتريچ[3]، 2000). نظريه‌ي تعيين‌گري شخصي (SDT)[4]‌،(دسي و رايان، 1985؛ رايان و دسي، b2000) يکي از نظريه‌هايي است که مي‌تواند به ما در روشن ساختن اين موضوع که چگونه محيط مدرسه و سبک انگیزشی معلمان، نمره و انگيزش کودکان و نوجوانان را تحت تاثير قرار مي‌دهد، کمک کند.

SDT فرض مي‌کند که همه‌ي انسانها به دنبال برآورده ساختن سه نياز بنيادي خود هستند که اساس ماهيت و کيفيت درگير شدن[5] را در هر حيطه تشکيل مي‌دهند (دسي و رايان، 1985). اين نيازها عبارتند از : نياز به خود پيروي[6] که تمايل افراد به درگير شدن در فعاليت‌ها به انتخاب خود و منشاء رفتار خود بودن را نشان مي‌دهد (دوچارمز[7]، 1968؛ دسي و رايان، 1985).

نياز به وابستگي[8] که شامل احساس پيوند با ديگران، يا احساس تعلق داشتن به محيط اجتماعي است (باميستر[9] و لييري[10]، 1995؛ دسي و رايان، 1985). و نياز به شایستگی[11] که به تمايل افراد براي تعامل تاثير گذار با محيط، و تجربه‌ي احساس موثر بودن در ايجاد نتايج دلخواه و جلوگيري از رويدادهاي ناخواسته اشاره دارد (دسي و رايان، 1985؛ ادموندز[12]، نتومانیس[13] و ال. دودا[14]، 2008).

به طور سنتي پژوهشگران SDT بيشتر به بررسي کيفيت انگيزش يادگيرندگان علاقه‌مند بوده‌اند. کيفيت انگيزش[15] به نوع انگيزش زيربنايي رفتار يادگيري اشاره مي‌کند، که مي‌توان آن را از کميت، مقدار يا سطح انگيزش که يادگيرندگان براي يک فعاليت يادگيري مشخص نشان مي‌دهند، متمايز ساخت (رايان و دسي،b 2000؛ ون‌استينکيست[16]، لنز[17]).

در رویکردی به انگیزش که در آموزش و پرورش مفید نشان داده است بیان می شود که رفتار می تواند به صورت درونی یا به صورت بیرونی برانگیخته باشد (دسی و رایان، 1985).  انگيزش دروني[18] با مشارکت جستن در يک فعاليت به خاطر لذت ذاتي آن سر و کار دارد (رايان و دسي، 2000).

انگيزش بيروني[19] زماني است که فرد براي به دست آوردن بازده‌هايي که از خود فعاليت جدا هستند در آن درگير مي‌شود (رايان و دسي، 2000).

انگیزش بیرونی را مي‌توان در چهار انگيزه‌ي مشخص از هم متمايز کرد. اين انگيزه‌ها شامل “تنظیم بيروني[20]“، ” تنظیم درون فکني شده[21]“،” تنظیم هویت یافته[22]” و ” تنظیم يکپارچه[23]” است (دسي، رايان، 1985؛ رايان و کانل، 1989).

کم خود پيروترين شکل انگيزش بيروني در تنظیم بيروني است يعني زماني که فرد براي بدست آوردن پاداشهاي بيروني يا براي اجتناب از تنبيه در فعاليتي درگير مي‌شود (دسي و رايان، 1985).

در تنظیم درون فکني شده افراد به علت فشار دروني، احساس گناه يا شرم به يک فعاليت مشغول مي‌شوند (رايان و دسي، 2000).

تنظیم هویت یافته زماني ديده مي‌شوند که افراد به اين دليل در يک فعاليت شرکت مي‌کنند که مشارکت در آن را براي رشد شخصي خود با اهميت مي‌دانند. در اين نوع تنظیم از آنجايي که به فعاليت بها داده مي‌شود رفتار بواسطه انتخاب انجام مي‌گيرد و خود تعيين شده است. تنظیم يکپارچه زماني رخ مي‌دهند که تنظیم هویت یافته به طور کامل با خود[24] تلفيق گشته‌اند و با ساير ارزشها و نيازهاي فرد هماهنگ شده‌اند. تحت تنظیم يکپارچه، رفتار نيز بواسطه‌ي انتخاب و به اين دليل انجام مي‌گيرد که با ساير جنبه‌هاي خود نظير نيازها و ارزش‌هاي فرد هماهنگ است (ون‌استينکيست، لنز و دسي، 2006).

دسی ورایان (1985) مفهوم انگیزشی سومی را پیش کشیدند که برای ارایه ی توضیح کامل تر انگیزش آدمی ضروری است. این مفهوم ناانگيختگي[25] است که به حالت فقدان هر گونه توجه به درگيري در رفتار مورد نظر اشاره دارد.

پژوهش‌هاي SDT همچنين بر محيط بين فردي و اثرات آن بر انگيزش خود پيرو و کنترل شده نيز توجه داشته‌اند. بافت‌هاي اجتماعي (مثل جو کلاس درس) با توجه به ميزاني که حمايت کننده‌ي انگيزش خود پيروي يا کنترل کننده هستند، مشخص مي‌شوند، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بافت‌هاي حمايت کننده‌ي خود پيروي انگيزش خود پيرو را افزايش مي‌دهند در حالي که بافت‌هاي کنترل کننده از انگيزش خود پيرو مي‌کاهند و انگيزش کنترل شده را افزايش مي‌دهند (براي مثال، دسي، اقراري[26]، پاتريک[27] و لئون[28]، 1994؛ گرولنيک[29] و رايان، 1987).

سطح انگیزش و شایستگی ادراک شده دانش آموزان می تواند تصمیم به ترک تحصیل و وضعیت بعدی آنها را پیش بینی کند. نظریه ی تعیین گری شخصی و پژوهش های انجام گرفته پیشنهاد می کنند که با تشویق شایستگی ادراک شده و تعیین گری شخصی دانش آموزان می توان آنها را به ادامه تحصیل ترغیب کرد (ایسن من، 2007). والرند، فورتییر و گوای (1997) معتقدند انگیزش، و به ویژه انگیزش خود تعیین شده، متغیر کلیدی در پیش بینی ترک تحصیل از دبیرستان است، علاوه بر این بافت های اجتماعی نیز نقش بنیادی را در فرایند ترک تحصیل بازی می کند.

انگیزش یکی از نیرومند ترین تعیین کننده های موفقیت یا شکست دانش آموزان در مدرسه است (رایان و کانل، 1989). یک عامل شناخته شده در متون انگیزشی تفاوت های بالقوه ی موجود در روابط میان متغیرهای آموزشی در مناطق روستایی و شهری است. برای مثال محققان اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند که  مدل های انگیزش تحصیلی دانش آموزان روستایی چگونه از مدل هایی که برای دانش آموزان مناطق شهری تدوین و آزمون شده اند تفاوت پیدا می کنند (هاردر و همکاران، 2003).

علی رغم نیازهای ویژه ی مدارس روستایی و شرایط اختصاصی آنها، مدارس روستایی گروههای هستند که در متون پژوهشی کمتر به آنها پرداخته شده است (گاندارا[30]، گوتیرز[31] و اُهارا[32]، 2001). تنها کمتر از شش درصد از پژوهش ها بر روی نمونه های روستایی انجام گرفته اند (هاردر و سالیوان[33]، 2006). روستاها
می توانند منجر به انزوای اجتماعی گردند و بر روی نتایج مرتبط با تحصیل و یادگیری تاثیر بگذارد (هاردر، 2007) با این حال تعمیم نتایج پژوهش های غیر روستایی به محیط های روستایی صورت گرفته است بی آنکه تناسب  آنها تایید شده باشد (کولدارسی[34] و کب[35]، 1996).

علی رغم این نادیده انگاشتن نسبی، تحقیقات روستایی مهم هستند زیرا مدارس روستایی اغلب با محدودیت های منابع اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند از این رو دانش آموزان روستایی را در معرض خطر برای انگیزش کم و فقدان موفقیت تحصیلی قرار می دهد (هاردر و ریو، 2003).

بيان مسئله

ترک تحصيل از دبيرستان مسئله‌ي مهمي است که هر ساله در هزاران دانش‌آموز با آن مواجه هستيم. سياست‌گذاران به طور کلي نرخ 90 درصد را براي فارغ التحصيلي از دبيرستان در نظر مي‌گيرند (هاردر و ریو، 2003). براساس تازه‌ترين اطلاعات نرخ ترک تحصيل حدود 12% در شهرها و 20% روستاها و در مناطق دورافتاده 40% است (دريافت گزارش حضوري از سازمان آموزش و پرورش استان فارس).

ترک تحصيل نه تنها يک مسئله‌ي آموزشي بلکه يک مشکل اجتماعي قابل توجه نيز مي‌باشد. به علاوه اين که، پيامدهاي روانشناختي، اقتصادي و اجتماعي نيز به دنبال دارد. براي مثال، ترک تحصيل مي‌تواند به از دست دادن عزت نفس، مصرف مواد، و تبديل شدن فرد به بار اقتصادي براي جامعه منجر شود (منچ[36] و کندل[37]، 1988؛ تيد ول[38]، 1988).

زماني که منابع بيروني، از قبيل مشارکت‌هاي اقتصادي، و همکاري‌هاي آموزش متوسطه و عالي، فرصت‌هاي تحصيلي و اجتماعي را در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهند کمک زيادي به پيشرفت و ادامه تحصيل آنها مي‌کند (کالنجلو[39] و همکاران، 1999).

اما وقتي مدارس با محدوديت‌هاي جدي در منابع بيروني (يعني محدوديت‌هاي اجتماعي و اقتصادي) مواجه هستند، آنطور که در مدارس روستايي دور افتاده رايج است، بايد به انواع ديگري از منابع براي حمايت از هدف‌هاي پيشرفت و ادامه تحصيل تکيه کنند. اگر چه بعضي از دانش‌آموزان روستايي در خانه داراي منابعي براي حمايت از بازده‌هاي مثبت تحصيلي هستند، اما بيشتر آنها با کمبودهاي منابع در خانه و اجتماع (يعني؛ وضعيت اجتماعي اقتصادي پايين، خانودادهاي تک والديني، والدين کم سواد، کم ارزش‌گذاري والدين و اجتماع براي تحصيلات) مواجه‌اند که با پيشرفت کم و خطر ترک تحصيل ارتباط پيدا مي‌کند  (فاولر[40] و والبرگ[41]، 1991؛ هالر[42] و ويرکلر[43]، 1993؛ موري[44] و کلر[45]، 1991).

نگاهي به پژوهش‌هاي انجام گرفته درمورد ترک تحصيل از دبيرستان نشان مي‌دهد که يک عامل در تصميم دانش‌آموزان به ترک تحصيل مي‌تواند عامل انگيزش باشد (بيين[46]، 1985؛ رامبرگر[47]، 1987؛
تيد ول، 1988؛ تينتو[48]، 1975). پژوهش‌هاي بسياري نشان داده‌اند که انگيزش مي‌تواند به بازده‌هاي مهمي بيانجامد. از جمله‌ي اين بازده‌ها مي‌توان به تلاش، تجربه‌ي هيجان‌هاي مثبت در کلاس درس، سازگاري روانشناختي در مدرسه، تمرکز، رضايت از زندگي تحصيلي خود، عملکرد تحصيلي، و تمايل به ادامه تحصيل اشاره کرد (فورتير[49]، والرند[50]، و گواي[51]، 1995؛ گاتفريد[52]، 1985، 1990؛ گرولنيک[53] و رايان[54]، 1987؛ رايان و کانل، 1989؛ والرند و بيسونت[55]، 1992؛ والرند وهمکاران، 1989؛ والرند و همکاران، 1993).

به علاوه، بيشتر پژوهش‌هاي آزمايشي نشان داده‌اند که وقتي افراد به طور بيروني براي ادامه دادن به تکليف برانگيخته مي‌شوند در مقايسه با زماني که داراي انگيزش دروني هستند دوام کمتري نشان مي‌دهند (دسي و رايان 1985). اين امر به ويژه زماني بيشتر احتمال دارد که شرکت در تکليف بعدي اجباري نباشد. در اين جا مي‌توان شباهت قابل توجهي را ميان اين يافته‌ها و ترک تحصيل از دبيرستان مشاهده کرد. اگر چه برخي از دانش‌آموزان در سنين 14 يا 15 از دبيرستان ترک تحصيل مي‌کنند، اما به نظر مي‌رسد که عمده‌ي دانش‌آموزان تحصيل خود را حداقل تا زماني که به لحاظ قانوني مجبور هستند ادامه می دهند. در طي اين دوره آنها قصد خود را براي ادامه يا ترک تحصيل مشخص مي‌کنند. بسياري از دانش‌آموزان که به موضوعات مشخصي علاقمند شده‌اند يا به رشته‌هايي که به مدرک دانشگاهي نياز دارندتمايل پيدا کرده‌اند، تصميم به ادامه تحصيل مي‌گيرند. با اين حال براي بخش قابل توجهي از دانش‌آموزان انگيزش خود تعيين شده به تحصيل بسيار کاهش يافته است (يعني در آنها سطوح پاييني از انگيزش دروني و تنظيم شناسايي شده[56] و سطوح بالايي از انگيزش و تنظيم بيروني شکل گرفته است) که در نتيجه ممکن است به تصميم آنها براي ترک تحصيل بيانجامد. نقطه‌ي حساس زماني است که اجبار به مدرسه رفتن به پايان مي‌رسد، يعني زماني که دانش‌آموزان به سن 16 سالگي مي‌رسند و بايد تصميم بگيرند که به تحصيل ادامه دهند يا خير. بديهي است که در اين زمان دانش‌آموزان مطابق با تصميم خود عمل مي‌کنند. دانش‌آموزاني که تصميم به ترک گرفته‌اند به اين نحو عمل خواهند کرد و دانش‌آموزاني که قصد ادامه تحصيل دارند نيز همين طور. پژوهش‌ها در ادبيات نگرش نشان مي‌دهند که قصدها پيش بيني کننده‌ي مهمي براي رفتار هستند ( آژن[57] و فيش بين[58]، 1980).

اين الگوي انگيزشي نه تنها به لحاظ نظري درست است بلکه با متون ترک تحصيل نيز هم سويي دارد. نخست اين که؛ با توجه به بافت اجتماعي، دانش‌آموزان ترک تحصيل کرده به نسبت دانش‌آموزان دیگر، گزارش کرده‌اند که در فرايند تصميم‌گيري در مدرسه بسيار کمتر مشارکت داشتند، اغلب به آنها گفته مي‌شد که خود را اصلاح کنند و غالبأ تاديب مي‌شدند (دان[59] 1992). همچنين آنها گزارش داده‌اند که کمتر روابط معلم ـ شاگرد مثبتي داشته‌اند و معلمان آنها را کنترل مي‌کردند (بييردن[60]، اسپنسر[61] و موراکو[62]، 1989؛ دان 1992).

دوم اين که در ارتباط با ادراک دانش‌آموزان از شايستگي[63] و خود پيروي[64]، ديده شده است که دانش‌آموزان ترک تحصيل کرده ادراک پاييني از شايستگي تحصيلي ( هورويتز[65]، 1992) و خود پيروي (دان 1992) در مقايسه با دانش‌آموزاني دارند که به تحصيل خود ادامه داده‌اند. و آخر اين که، در ارتباط با انگيزش، دانش‌آموزان ترک تحصيلي سطوح پاييني از علاقه و نگرش اما سطوح بالايي از بيگانگي و خستگي نسبت به مدرسه را نشان مي‌دهند ( بييردن و همکاران، 1989؛ کالابرس[66] و پو[67]، 1990؛ هورويتز، 1992؛ رامبرگر، 1987؛ تيد ول، 1988). اين نتايج از اين فرضيه که دانش‌آموزان ترک تحصيل کرده ممکن است جهت گيري انگيزشي غير خود تعيين شده را دروني کرده باشند حمايت مي‌کند.

اگرچه معلمان کنترلي بر شرايط بيرون از مدرسه اعمال نمي‌کنند، با اين حال آنها مي‌توانند  بافت کلاس درس را به نحوي فراهم بياورند که درگيري موقعيتي و علاقه‌ي طبيعي را ايجاد کنند و رشد منابع انگيزش دروني را افزايش دهند (دسي[68] ،1995؛ هيدي[69] و هرکايوس[70]، 2000؛ ريو[71]، 1996؛ سنسون[72] و مورگان[73]، 1992). زماني که معلمان علايق دانش‌آموزان را حمايت مي‌کنند (تا اين که رفتار آنها را کنترل کنند)، دانش‌آموزان با احتمال بيشتري براي رفتن به مدرسه ارزش قايل مي‌شوند و احتمال کمتري دارد که تصميم به ترک تحصيل بگيرند (استرنبرگ[74]، المن[75] و مانتس[76]، 1989؛ والرند و بيسونت، 1992؛ والرند، فورتير و گواي، 1997). زماني که انگيزش در کلاس درس ايجاد شد وگسترش يافت، مي‌تواند به عنوان منبع دروني خود دانش‌آموز عمل کند که به طور معنا داري در تصميم او براي ادامه تحصيل دخيل است. يک نظريه‌ي اميد بخش براي درک تاثيرات انگيزشي زيربناي تصميم دانش‌آموزان براي ادامه تحصيل در مقابل ترک تحصيل، نظريه‌ي تعيين‌گري شخصي[77] (SDT) است (دسي و رايان، 1985؛ رايان و دسي، 2000؛ والرند و همکاران، 1997).

نظريه‌ي تعيين‌گري شخصي، وقتي به حوزه‌ي آموزش و پرورش وارد مي‌شود، به ايجاد علاقه به يادگيري در دانش‌آموزان، ارزش نهادن به آموزش و پرورش، و اطمينان يافتن به قابليت‌هاي شخصي توجه دارد (دسي و رایان ، 1991).

براساس اين نظريه، دانش‌آموزان زماني در فعاليت‌هاي مربوط به مدرسه فعالانه درگير مي‌شوند که فعاليت‌هاي آموزشي براي آنها جالب هستند، در ارتباط با زندگي آنها مي‌باشند و شايستگي‌هاي آنها را تاييد مي‌کنند. نيازهاي اساسي شايستگي و تعيين‌گري شخصي منبع انگيزشي زيربناي تجارب دانش‌آموزان در علاقمند شدن به مدرسه و دروني سازي ارزش‌هاي مرتبط با مدرسه را توضيح مي‌دهند. هم شايستگي و هم تعيين‌گري شخصي لذت بردن دروني، درگيري، و بهزيستي را تسهيل مي‌کند (رايان و دسي، 2000).

شايستگي نشان دهنده‌ي نياز به جستجوي چالش‌هاي بهينه و ادراک خويشتن به عنوان يک فرد موثر در تسلط يافتن بر آن چالش‌ها است؛ تعيين‌گري شخصي نياز فرد را به تجربه‌ي انتخاب در آغاز به کار و تنظيم رفتارهاي خود بر حسب انتخاب‌هاي شخصي و نه آنچه رويدادهاي محيطي براي نحوه‌ي عمل او تعيين مي‌کنند، نشان مي‌دهد (دسي و رايان 1985؛ رايان و دسي، 2000). بنابراين براي افزايش علاقه به يادگيري، ارزش‌گذاري به آموزش و پرورش، و تاييد قابليت‌هاي شخصي، شرايط آموزشي بايد شيوه‌هايي را براي حمايت از نياز دانش‌آموزان به شايستگي و تعيين‌گري شخصي پيدا کنند.

محيط‌هايي که از نياز دانش‌آموزان به شايستگي و تعيين‌گري شخصي حمايت مي‌کنند، محيط‌هاي حمايت کننده‌ي خود پيروي را به وجود مي‌آورند، اما محيط‌هايي که اين نيازها را مورد غفلت قرار مي‌دهند يا آنها را ناکام مي‌گذارند، محيط‌هاي کنترل کننده را ايجاد مي‌کنند (دسي و رايان 1987؛ ريو و بولت[78] و کاي[79] 1999). زماني که دانش‌آموزان معلمان حمايت کننده‌ي خود پيروي دارند (دسي، شووارتز[80]، شينمن[81] و رايان، 1981؛ دسي، اسپيگل[82]، رايان، کواسنر[83]و کافمن[84]، 1982) يا وقتي معلمان خود را حمايت کننده‌ي خود پيروي ادراک مي‌کنند (گرونليک[85] و رايان، 1987؛ راگبي[86]، دسي، پاتريک[87] و رايان، 1992)، سطوح نسبتأ بالايي از تعيين‌گري شخصي (دسي و رايان، 1985؛ والرند و همکاران، 1997)، شايستگي (دسي، نزلک[88] و شينمن، 1981؛ رايان و گرولنيک، 1986) و ارزش‌گذاري به تحصيل (رايان و کانل[89]، 1989) را گزارش مي‌دهند. زماني که اين منابع انگيزشي در کلاس درس حمايت مي‌شوند و پرورش مي‌يابند، پايه‌هاي انگيزشي را که دانش‌آموزان براي درگير شدن فعالانه در مدرسه و متعهد شدن به فارغ التحصيلي نياز دارند در اختيار آنها قرار مي‌دهند (والرند و همکاران 1997).

هدف از اين پژوهش پيشنهاد و آزمون يک مدل انگيزشي براي تصميم دانش‌آموزان به ترک از يا ادامه تحصيل در دبيرستان بر مبناي نظريه‌ي تعيين‌گري شخصي مي‌باشد. مدل انگيزشي پيشنهاد شده براي ترک تحصيل دانش آموزان از دبيرستان در شکل 1 ارايه شده است.

 

مدل از شش سازه ي مکنون ـ ادراک حمايت معلم از خود پيروي[90]، ارزش ادراک شده تحصيل[91]، انگيزش خود تعيين شده[92]، شايستگي ادراک شده[93]، عملکرد تحصيلي[94]، و تصميم به ادامه تحصيل[95] ـ تشکيل يافته است.

در اين مدل، ادراک دانش‌آموزان از درجه‌اي که شرايط کلاس درس آنها حمايت کننده‌ي خود پيروي است، ميزان برخورداري آنها را از منابع انگيزشي، که توسط تعيين‌گري شخصي و شايستگي ادراک شده نشان داده مي‌شود، پيش بيني مي‌کند. سپس اين منابع انگيزشي، تصميم بعدي دانش‌آموزان را براي ادامه تحصيل يا ترک تحصيل، هم به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم از طريق عملکرد تحصيلي  پيش بيني مي‌کنند. ادراک دانش‌آموزان از ارزش تحصيل نيز  به طور غير مستقيم از طريق  انگيزش خود تعيين شده و عملکرد تحصيلي تصميم به ترک تحصيل را پيش بيني مي کنند.

اين مدل انگيزشي مشابه مدلي است که توسط هاردر[96] و ريو (2003) ارايه شده است. اين مدل در شکل 2 آورده شده است. هر دو مدل، مدل‌هاي ميانجي انگيزشي هستند، زيرا براساس آنها؛ الف) زماني که معلمان حمايت بيشتري از خود پيروي به عمل مي‌آورند، دانش‌آموزان ادراک مثبت‌تري از تعيين‌گري شخصي و شايستگي خواهند داشت، (ب) سطوح انگيزش خود تعيين شده و شايستگي ادراک شده دانش‌آموزان تصميم آنها براي ادامه تحصيل يا ترک تحصيل را پيش بيني مي‌کند، (پ) انگيزش خود تعيين شده و شايستگي ادراک شده به طور مستقيم عملکرد مدرسه را پيش بيني مي‌کنند، و (ت) از طريق عملکرد تحصيلي مي‌توان تصميم به ترک تحصيل را پيش بيني کرد. آنچه در اين دو مدل متفاوت است اين است که در مدل پيشنهادي تاثير ارزش ادراک شده‌ي تحصيل در تصميم دانش‌آموزان براي ترک تحصيل نيز منظور شده است.

در افزودن ارزش ادراک شده‌ي تحصيل در اين مدل به عنوان پيش بيني کننده‌ي تصميم به ترک تحصيل، به طور غير مستقيم از طريق انگيزش خود تعيين شده و عملکرد تحصيلي، از پژوهش‌هاي قبلي (از جمله ويگفيلد[97] و اکسل[98]، 1992، 2000) که نشان مي‌داد ارزش ادراک شده تحصيل فرايند انگيزشي‌اي مي‌باشد که هم با انگيزش خود تعيين شده و هم با تصميم به ادامه تحصيل درارتباط باشد، استفاده برده‌ايم. همچنين مسي، ويگفيلد و اکسل (1990) نشان دادند که ارزش ادارک شده رياضي پيش بيني کننده‌ي نيرومندي براي تصميم دانشجويان (و رفتار واقعي آنها) در گرفتن دروس رياضي در آينده مي‌باشد. به اين ترتيب همان طور که در شکل 1 آمده است پيشنهاد مي‌شود که (الف) ادراک حمايت معلم از خود پيروي به طور غير مستقيم، از طريق تاثير بر انگيزش خود تعيين شده و شايستگي ادراک شده دانش آموزان، تصميم به ترک تحصيل را پيش بيني مي‌کند (ب) انگيزش خود تعيين شده و شايستگي ادراک شده به طور مستقيم تصميم به ترک تحصيل را پيش بيني مي‌کنند، (پ) انگيزش خود تعيين شده و شايستگي ادراک شده به طور مستقيم عملکرد مدرسه را پيش بيني مي‌کنند، و (ت) از طريق عملکرد تحصيلي تصميم به ترک تحصيل را پيش بيني مي کنند، و (ث) ارزش ادراک شده‌ي تحصيل از طريق تاثير برانگيزش خود تعيين شده و عملکرد تحصيلي تصميم به ترک تحصيل را پيش بيني مي‌کند.

 

در پژوهش حاضر، اين سوال مطرح است كه آيا مدل انگيزشي پيشنهاد شده براي جامعه مورد نظر از برازش كافي برخوردار است يا خير. لذا روابط بين متغيرها براساس مدل پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفت.

[1] Murphy

[2] Alexander

[3] Pintrich

[4] Self-Determination Theory

[5] engagement

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122