پايان نامه ترجمه ي کتاب النقد والدلاله ، نحو تحليل سيميائي للأدب تأليف محمد عزام نقد ودلالت ، به سوي تحليل نشانه شناختي ادبيات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ترجمه ي کتاب النقد والدلاله ، نحو تحليل سيميائي للأدب تأليف محمد عزام نقد ودلالت ، به سوي تحليل نشانه شناختي ادبيات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 254 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ترجمه ي کتاب النقد والدلاله ، نحو تحليل سيميائي للأدب تأليف محمد عزام نقد ودلالت ، به سوي تحليل نشانه شناختي ادبيات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: مقدماتي در نقد ادبي
– نقد ادبی3
– تاريخچه نقد ادبي در ايران 10
– نشانه شناسی30
بخش دوم: ترجمه ي كتاب “النقد و الدلاله نحو تحليل سيميائي للأدب”
[ نقد و دلالت به سوي تحليل نشانه شناسي ادبيات] تأليف: محمد عزام
مقدمه :
– فصل اول: تاريخچه ی مطالعات نشانه شناسی
1 مفهوم نشانه شناسی 40
2 تعريف نشانه شناسی 42
3 رابطه ی نشانه شناسی با علوم ديگر44
4 گرايش های نشانه شناسی معاصر 51
5 اصطلاحات نشانه شناسی 54
– فصل دوم : شیوه های تحليل نشانه شناسی
1 شیوه های مطالعات نشانه شناختی 64
2 متد نشانه شناختی در ادبيات 74
3 متد (تل کل) در تحليل نشانه شناختی ادبيات 94
4 متد (لاتمن) در تحليل نشانه شناختی ادبيات 105
5 تحليل نشانه شناختی روايت 115
– فصل سوم: متد نشانه شناسی در نقد عربی معاصر
1 مطالعات نشانه ای در زبان شناسی عربی 123
2 نقد نشانه ای عربی کهن 137
3 نقد نشانه شناختی عربی معاصر 141
– فصل چهارم: نشانه شناسی
1 دو گرايش در تحليل نشانه شناسی
الف- تحلیل ادبی165
ب- تحلیل نشانه های زندگی اجتماعی 171
2 نگاه نشانه شناسانه به یک قصیده 172
3 افسانه های امروزی 200

– پیوست ها
– پیوست 1 : زندگی نامه ی محمد عزّام 209
– پیوست 2 : زندگی نامه ی محمد عمران 212
– پیوست3 :
– قصیده ی شاهین 215
– برگردان قصیده227
– منابع 241

منابع (بخش اول )

کتابهای فارسی

زرين کوب عبد الحسين– آشنايی با نقد ادبی – انتشارات سخن – چاپ هشتم – 1388

شميسا سيروس– نقد ادبی – انتشارات ميترا- چاپ سوم –

شفيعی کدکنی محمد رضا- شاعری در هجوم منتقدان – انتشارات آگاه – چاپ دوم – 1385 .

دو سوسور فرديناند- درس های زبانشناسی همگانی – ترجمه ی خلخالی نازيلا- انتشارات فرزان – چاپ دوم – 1385 .

برسلر چارلز – در آمدی بر نظريه ها و روش های نقد ادبی – ترجمه ی عابدينی فرد مصطفی – ويراستاری پاينده حسين – انتشارات نيلوفر – چاپ اول – 1386

برتنز يوهانس ويلم – نظريه ی ادبی – ترجمه ی سجودی فرزان – انتشارات آهنگ ديگر – چاپ دوم – 1388

تايسن ليس – نظريه های نقد ادبی معاصر – ترجمه ی حسين زاده مازيار ، حسينی فاطمه – ويراستاری پاينده حسين – انتشارات حکايت قلم نوين – چاپ اول – 1387

داد سيما – فرهنگ اصطلاحات ادبی – انتشارات مرواريد – چاپ چهارم – 1387

صفوی کورش – در آمدی بر معنی شناسی – پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسلامی – چاپ سوم – 1387

سجودی فرزان – نشانه شناسی کاربردی – نشر علم – چاپ اول – 1387

چندلر دانيل – مبانی نشانه شناسی – ترجمه پارسا مهدی– پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسلامی – چاپ دوم – 1387

کتابهای عربی

مندور محمد – فی الأدب و النقد – نهضه مصر – 1988

ضيف شوقی – النقد – دار المعارف – چاپ پنجم – 1984

منابع بخش دوم

کتاب النقد والدلاله…نحو تحليل سيميائی للأدب

الف- عربی:

احمد مختار عمر – علم الدلاله – دار العروبه – کويت – 1982

تمام حسان – اللغه العربيه معناها و مبناها – الهيئه المصريه – 1979

صلاح فضل – بلاغه الخطاب و علم النص – عالم المعرفه – الکويت 1992

عبد السلام المسدی – النقد و الحداثه – دار الطليعه – بيروت – 1983

عادل فاخوری – علم الدلاله عند العرب – دار الطليعه – بيروت 1985

عبد الله ابراهيم وهمکارش – معرفه الآخر – المرکز الثقافی العربی – بيروت – الدار البيضاء – 1990

کمال أبو أديب – فی الشعريه – مؤسسه الأبحاث العربيه – بيروت – 1987

محمد علی الخولی – معجم علم اللغه النظری – مکتبه لبنان – بيروت – 1983

محمد مفتاح – فی سيمياء الشعر القديم – دار الثقافه – الدار البيضاء – 1982

محمد عزام – الأسلوبيه منهجا نقديا – وزاره الثقافه – دمشق – 1989

محمد عزام – التحليل الألسنی للأدب – وزاره الثقافه – دمشق – 1994

محمد عزام – مصطلحات نقديه – وزاره الثقافه – دمشق – 1995

محمد خطابی – لسانيات النص – المرکز الثقافی العربی – بيروت – الدار البيضاء – 1991

ب- منابع ترجمه شده:

آندره مارتينه – مبادیء اللسانيات العامه – ترجمه ی أحمد الحمو – وزاره التعليم العالی – دمشق – 1985

پی ير گيرو – السيمياء – ترجمه ی انطوان أبو زيد – عويدات – بيروت – 1984

ژرژ مونان – مفاتيح الألسنيه – ترجمه ی الطيب البکوش – تونس – 1981

رولان بارت – مبادیء فی علم الأدله – ترجمه ی محمد البکری – دار الحوار – اللاذقيه – 1987 – چاپ دوم

رولان بارت – لذه النص – ترجمه ی فؤاد صفا وهمکارش – دار توبقال – الدار البيضاء – 1988

رونالد الوار – مدخل إلی اللسانيات – ترجمه ی بدرالدين القاسم – وزاره التعليم العالی – دمشق – 1980

ج – لاتين

R:the pleasure of the text- Newyork- 1975

J:Structure de language poetique- Paris – 1966

J:writing and difference Chicago- 1978

J:of grammatology- 1976

P:Essaise de stylostique- Paris – 1969

R: Essaise de Linguistique general

G:Semantics- 1979

S:The semantics of Mentaph U.S.A- 1977

D: Semantic theory . U.S.A – 1977

J:Structuralism. Newyork- 1970

T:Introduction to poetics – 1980

S: Style in the French Nov Cambridge – 1967

L:The theory of Semantic fields

 چکیده:

نقد ادبی، امروزه فراز و نشیب های زیادی را طی نموده، در روزگار قدیم دانشمندان ومحققان ایرانی و عرب زبان در این زمینه کوششهای درخور توجهی را به عمل آوردند، که سالیان سال سرچشمه ومنبع بسیاری از بحث های نقد ادبی و خوانش های نقادانه متن ها وآثار ادبی واقع گشته است. در زمان معاصر هم تعداد معتنی بهی از محققان و منتقدان ادبی با الهام گیری از روش های محققان دوره های پیشین و با روی آوردن به آخرین متدهای به کار گرفته در مغرب زمین، همت گماردند.

در این تحقیق دو بخش اصلی دنبال شده است، نخست خلاصه ی فشرده ای از تاریخ نقد ادبی در ایران آورده شده و به بحث نشانه شناسی و مطالعات و تحقیقات انجام گرفته درین زمینه، اشاره شده است.

در بخش دوم این تحقیق کتاب النقد و الدلاله … نحو تحلیل سیمیائی للأدب [نقد ودلالت… به سوی تحلیل نشانه شناختی ادبیات] تألیف نویسنده عرب زبان سوری محمد عزّام؛ به زبان فارسی ترجمه شده و توضیحاتی که در خور بحث بود، ارائه گردید.

انتخاب این کتاب برای این تحقیق چندین هدف را دنبال می کند:

دیدگاه منتقدان و تحلیل گران ادبی عرب زبان در مورد بحث نشانه شناسی برای محققان و پژوهشگران ادبی فارسی زبان بسط داده شود. زیرا آشنایی با رویکرد منتقدان عرب نسبت این مباحث از سوی علاقمندان در ایران زمین شاید گامی برای پیوند هر چه بیشتر دو فرهنگ وادبیات باشد.

ارائه مفاهیم جدید ادبیات و ارجاع دادن آنها به کوششهای قدیمی که از سوی بسیاری از دانشمندان ومحققان ایرانی و عرب زبان به عمل آمده است؛ به طور جزم می توان گفت  فرهنگ وادبیات این مرز وبوم از این مباحث بسیار غنی است،  و بسیاری از مباحث جدیدی که در غرب مطرح می شوند ریشه در فرهنگ و ادبیات جهان اسلام دارند، در فصل سوم وچهارم کتاب یاد شده به طور مفصل به این مسأله اشاره گردید.

میان تلقی فرهیختگان عرب و فرهیختگان ایرانی از مفاهیم جدید نقد ادبی به ویژه نشانه شناسی مقایسه ای انجام شود؛  تا مباحث تطبیقی را در ادبیات فارسی وعربی بارورتر سازد.

کلید واژه: نشانه شناسی- – نقد نشانه شناختی- دلالت – دال – مدلول

بخش اول

مقدماتی در نقد ادبی

تعريف نقد ادبی:

برای نقد ادبی تعريفات بسياری گفته شده که همگی يا ناظر به جنبه ی کارکردی نقد است که مشتمل بر وظيفه ی آن يا ناظر به رابطه اش با متون و آثاری که نقد بر آنها اعمال می شود. در کتاب های نقدی که به زبان فارسی يا عربی نوشته شده يا از کتاب های غربی ترجمه شده در مجموع تعاريف داده شده شبيه هم هستند با اندکی تفاوت يا توجه بيشتر به برخی از نکات بوده است، اينجا تعريفهايی از چند شخصيت شناخته شده در زمينه ی ادبيات ونقد ادبی آورده شده ومهمترين مؤلفه های اين تعاريف را ارائه می دهيم و مقايسه ای نيز بين آنها به عمل می آوريم.

در آغاز شميسا در کتاب نقد ادبی مفهوم لغوی نقد را می آورد؛ نقد در لغت جدا کردن سره از ناسره است ونزد قدما معمولا اين بوده که معايب اثری را بيان کنند. اما در دوران جديد مراد از نقد ادبی نشان دادن معايب اثر نيست (هرچند ممکن است به اين امر هم اشاراتی داشته باشد) زيرا نقد ادبی به بررسی آثار در جه ی يک ومهم ادبی می پردازد. و در اين گونه آثار بيش از اين که نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت مطرح است. (شميسا نقد ادبی 26-25). آنگاه به جنبه ی ارزيابی آثار از ديدگاه نقد روی می آرود . وی معتقد است نقد ادبی به آثار ضعيف و نامطرح سروکار ندارد، بلکه اغلب با آثار درجه ی يک و قوی و محکم دست و پنجه نرم می کند. در کتاب عبد الحسين زرين کوب با عنوان آشنايی با نقد ادبی آمده است که نقد ادبی عبارت است از شناخت ارزش و بهای اثر ادبی و تفسير آن به نحوی که معلوم شود نيک وبد آن آثار چيست و منشأ آن کدام است. (زرین کوب آشنایی با نقد ادبی 21).

در اين تعريف عبد الحسين زرين کوب ارزيابی اثر را مطرح می کند و قائل به اين است که نقد هم خوبی های اثر را بازنمايی می کند وهم از بديهای اثر پرده برمی دارد. وقتی نقد به يک اثر روی می آورد معرفت پيشينی نسبت به آن ندارد.بلکه با کاويدن و باز کردن تار وپود آن به نتايجی دست پيدا می کند، که سره از ناسره ی اثر جدا می گردد.

ماتيو آرنلد منتقد ادبی قرن نوزدهم در تعريف نقد ادبی می گويد: ” کوششی بی غرضانه است به منظور آموختن واشاعه ی بهترين آموزه ها و افکار در دنيا ” (چارلز برسلر  در آمدی بر نظريه ها وروش های نقد ادبی 28)

آرنلد در تعريف پا را فراتر می گذارد و به وظيفه ی مهم نقد ادبی می پردازد، وی يکی از اغراض نقد ادبی ووظايف آن را آموختن ياد می کند، و به پويايی عملکرد نقد ادبی اشاره می کند. نقد ادبی کاری نيست که در حدود اثر ادبی و نتايج به دست آمده متوقف شود، بلکه همين حالت نقد وارزيابی  منجر به پالوده شدن فضای آفرينش آثار ادبی می شود، و اديبان در عين ابتکار وخلاقيت آثار خود باز هم سطحی از ادبيات را مطرح می کنند، که از قافله عقب نماند و همپای بقيه در تکاپو باشد.

چرا بهترين آموزه ها وافکار در دنيا با نقد ادبی اشاعه می شوند؟

می توان با توجه به تعريف شميسا  بگوييم چون کم کم آثار ضعيف و ناتوان از حرکت باز ايستاده و ميدان را به آثار زيباتر، قويتر و محکم تر باز می گذارد گويی طبيعت در اين فضا هم قوانين خود را اعمال می کند، وحالتی از انتخاب طبيعی اما در عين حال عاقلانه روی می دهد.

اما شوقی ضيف در کتاب خود “النقد ” می گويد : ” نقد به معنای اصطلاحی آن در دوره ی عباسيان اين معنا را به خود گرفت؛ اما بيش از آن معنای نکوهش و نپسنديدن امری بود. صرّافان اين واژه را در مفهوم جدا کردن دينار و درهم اصل از بدل به کار می گرفتند. و از آن پس محققان اين اصطلاح را در متون ادبی به کار بردند، تا متن های خوب و بد و زيبا وناپسند را از همديگر تمييز دهند. (ضیف النقد 9).

محمد مندور نيز در کتاب خود “النقد الأدبی” تعريف نقد را اين گونه بيان می کند ” نقد عبارت است از هنر مطالعه و بررسی سبک ها و روش ها و تمييز دادن آن هاست ” (مندور النقد 9)

در تعريف مندور نکته ی قابل توجه اين است که وی نقد را نوعی هنر می داند؛ برخی هم نقد را علم می دانند. البته اينجا اين سؤال مطرح می شود. هنر يا علم بودن نقد چه نتايجی را ارائه می دهد؟  شميسا به اين سؤال جواب می دهد، وی معتقد است اگر نقد ادبی علم باشد، پس بايد  چارچوبی داشته باشد، و مسائل آن را بتوان به ديگران ياد داد وآموخت. اما اگر هنر باشد بيشتر جنبه ی ذوقی آن نمايان می شود. معمولا نقد ادبی را علم قلمداد نمی کنند زيرا هرچند آموختن اصول وموازين آن تأثير بسزايی در ذهن دانشجويان و اصحاب فرهنگ دارد، اما لزوما منتقد ادبی به وجود نمی آورد. گذشته از فضل، خلاقيت و ذوق هم مطرح است. لذا برخی نقد ادبی را هم يکی از انواع ادبی قلمداد کرده اند،و برای نقد هم چون آثار ادبی جايگاه ويژه ای در نظر گرفته اند. (شمیسا  نقد ادبی31) البته مندور در مورد سبک توضيحاتی می دهد. وی معتقد است سبک بايد به معنای وسيع آن فهميده شود. سبک تنها روش های به کارگيری لغت ها و عبارت ها نيست، بلکه منظور از آن همان رويکرد عمومی نويسنده  و روش آن در تأليف، عبارت پردازی، فکر کردن و احساس نمودن است؛ و چنانچه بگوييم هر نويسنده ای يک سبکی دارد معنای سبک مشتمل بر همه عناصر ياد شده می شود.وی اضافه می کند اساس و پايه ی نقد نمی تواند چيزی جز تجربه ی شخصی باشد. هر نقد ادبی با تأثر شرو ع می شود؛ زيرا نمی توان از ذوق شخصی و تجربه ی مستقيم برای ادراک حقيقت مستغنی شد. ذوق اگر وسيله ی ادراک باشد؛ اما وسيله ی رسيدن به معرفت نيست. ذوق يک مسأله ی شخصی است در حالی که معرفت از آن همه است. و ملکه ای که باعث تبديل ذوق به معرفت می شود همان ملکه ی تفکر است. فکر کردن ذوق را پشتيبانی می کند، و آن را از خاص به عام مننتقل می سازد. ( مندور فی النقد والأدب9)

در حالی که ميشل فوکو نقد را اينچنين تعريف می نمايد که بيشتر ناظر به بعد عملی وکاربردی نقد به اضافه ارتباط آن با مؤلف است :” کار نقد، آشکار ساختن مناسبات اثر با مؤلف نيست و نيز قصد ندارد تا از راه متون، انديشه يا تجربه ای را بازسازی کند، بلکه می خواهد اثر را در ساختار، معماری، شکل ذاتی و بازی مناسبات درونی اش تحليل کند” (همان30).

تأثير و فايده ی نقد:

در واقع نقد از طريق تأثير در افکار عامه، عقايد و افکار نويسندگان وگويندگان نيز تأثير می کند. و خط سير تحول ادبی رامشخص و روشن می نمايد.(زرین کوب آشنایی با نقد ادبی 59)

با نقد ادبی: اولا- همواره ادبيات و علوم ادبی متحول و زنده می مانند، زيرا منتقد ادبی در بررسی آثار والا از آن بخش از ابزارهای ادبی استفاده می کند، که کارآمدست. و خود به خود برخی از ابزارهای علمی و فنی فرسوده از دور خارج می شوند. و ثانيا – بررسی آثار والا معايير و ابزارهای جديدی را کشف می کند، و به ادبيات کشور خود ارزانی می دارد. خوانندگان با کمک منتقدان ادبی معاييری به دست می آورند، که آثار والا را بشناسند و بدين ترتيب به آثار سطحی وقعی ننهند، و اين باعث می شود که جريانات فرهنگی وادبی در مسير درست خود حرکت کنند و صاحبان رأی وانديشه و ذوق ونبوغ مقام شايسته ی خود را بازيابند.  (شمیسا نقد ادبی 27)

منتقد ادبی

می توان در این مورد این سؤال را مطرح کرد؛ منتقد کيست؟ منتقد چه ويژگيهايی بايد دارا باشد؟ آیا نقد ادبی تخصصی نيز وجود دارد؟منتقد متخصص يک ژانر ادبی يا يک رهيافت نقدی وجود دارد که اثر ادبی را از همان ديدگاه نظری که خود بر می گزيند و در آن خبره می شود نقدکند، و ديگر نتواند از آن پا را فراتر بگذارد، و در همان حيطه بماند و همه ی نظرات و ديدگاههای او بر همان رهيافت اوليه استوار باشد؟چه علومی بايد منتقد فرا گيرد تا عملا وارد فضای نقد شود واين حق را داشته باشد تا متون وآثار ادبی را از منظر خود تحليل وتفسير نمايد وحتی ارزيابی کن؟آيا برای نقد نقدی هست؟ زیرا نقد هم يک مقوله ای است ادبی، حال درست است که اختلاف نظر هست که نقد علم است يا هنر. اما انديشمندان و محققان ديگر  هم بر لزوم جدا کردن نظريه ادبی از تاريخ ادبيات و از نقد ادبی اصرار می ورزند. برخی هم معتقدند تا وقتی ادب بود نقد هم بود و بر اين اساس مدعی اين شدند که منتقد ادبی خود اديب است ونمونه هايی هم در اين زمينه می آورند.

در کتاب آشنايی با نقد ادبي عبد الحسين زرين کوب در اين مورد آمده است : ” نقاد آثار ادبی، کارش عبارت از اين است که بين نويسنده اثر ادبی با خواننده عادی واسطه شود و لطائف و دقايقی را که در آثار ادبی هست، وعامه مردم را اگر کسی توجه ندهد، بسا که از آن غافل و بی نصيب بمانند، معلوم کند، و آنها را بدان لطايف و بدايع متوجه نمايد. و معايب و نقائص را نيز آشکار بنمايد و از پرده بيرون اندازد تا قيمت حقيقی و بهای واقعی هر يک ازآثار معلوم ومعين باشد”. (زرین کوب آشنايی با نقد ادبی )

در کتاب نقد ادبی شميسا در مورد منتقد وخصوصيات آن آمده است: گاه منتقد ادبی به اندازه ی صاحب اثر بايد دارای ذوق و خلاقيت باشد. با اين فرق که نويسنده و شاعر ضرورتا اهل فضل و به صورت خود آگاه آشنا به همه فوت وفن های علوم ادبی نيست، حال آن که منتقد ادبی بايد دقيقا به علوم ادبی آشنا باشد تا از آن ها به عنوان ابزاری در تجزيه وتحليل عوامل علوّ آن اثر ادبی بهره گيرد. از سوی ديگر منتقد ادبی گاهی به عنوان واسطه ای بين نويسنده و خواننده عمل می کند، و باعث می شود تا خواننده متون طراز اول را که به سبب برجستگی و تازگيشان معمولا با ابهام و اشکال همراهند فهم کند. (شمیسا نقد ادبی27)

انواع نقد ادبی:

در تقسيم بندی مکاتب نقد ادبی معاصر چندين رويکرد هست، شميسا بر اساس سه محور اين مکاتب را برمی شمارد. محور اول نظرياتی که به ادبيات از زاويه ی زباشناسی می پردازد؛ مشهورترين آنها صورتگرای روسی، ساختارگرايی ونقد نو است. محور دوم نظرياتی که بر پايه ی علوم انسانی ديگر استوار هستند؛ از قبيل: نقد راونکاوانه، نقد اسطوره گرا، نقد مارکسيستی، محور سوم نيز ناظر به فلسفه ی زبان، هرمنوتيک،  پست مدرنيسم وفمينيسم است.

اما در تقسيم ديگر از يوهانس ويلم برتنز خوانش هايی را معرفی می کند، که پايه واساس آن معنا يا شکل است، که بدين گونه اند: نقد عملی ونقد نو زير مجموعه ی نقد معنامدار می شوند، و صورتگرايی، ساختگرايی اوليه و ساختگرايی فرانسه زير مجموعه ی نقد شکل مدار می گردند. آن گاه نقد پساساختارگرايی است که مشتمل بر واسازی، پسامدرنيسم، فمينيسم فرانسوی، در نهايت تاريخ گرايی جديد، ماترياليسم فرهنگی وسرانجام نقد پسا استعماری است.

فرهنگ اصطلاحات ادبی نيز اين مکاتب را برپايه ی تاريخ انتشار و گستردگی آنها در جهان غرب تقسيم کرده است:

دهه های 1930 و 1920 صورتگرايی روسی.

دهه های 1940و 1930 نقد نمونه ازلی يا کهن الگويی.

دهه های 1950 و 1940 نقد نوين، پديدار شناسیو سبک شناسی.

دهه ی 1960 نقد ساختگرايی ، و شکل های جديد نقد فمينيستی.

دهه ی 1970 اضطراب نفوذ، شالوده شکنی، تحليل گفتمان، شکلهای نقد خواننده محور، نظريه ی دريافت، نشانه شناسی و نظريه ی کنش گفتاری.

دهه ی 1980 نقد مبتنی بر منطق مکالمه، تاريخ گرايی نوينو مطالعات فرهنگی.

از دهه ی 1970 مجموعه ای از رويکردهای نقد ادبی را به دليل اشتراکاتی که دارند تحت عنوان کلی نقد پساساختگرايی می نامند. (داد فرهنگ اصطلاحات ادبی 476-475).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122