پايان نامه ترجمه کتاب ذات و تجلّي دين نوشته فان در ليو به همراه مقدّمه تحليلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ترجمه کتاب ذات و تجلّي دين نوشته فان در ليو  به همراه مقدّمه تحليلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 214 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ترجمه کتاب ذات و تجلّي دين نوشته فان در ليو  به همراه مقدّمه تحليلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدّمه
پیشگفتار1
بخش اول: پدیدارشناسی دین.23-2
الف. پدیدارشناسی3
ب. تاریخچۀ پدیدارشناسی دین4
ج. تعریف پدیدارشناسی دین…6
د. جایگاه و نقش هوسرل و پدیدارشناسی فلسفی در پدیدارشناسی دین.7
ه. مولفه های مهم پدیدارشناسی دین11
1/ه.پنج مشخصۀ پدیدارشناسی دین از نگاه الن داگلاس.12
2/ه.اصول پدیدارشناسی دین از نگاهی دیگر…17
و. نقد پدیدارشناسی دین20
1/و.نقد دعاوی پدیدارشناسی دین از نگاه الن داگلاس.20
2/و.نقد کلی پدیدارشناسی دین از نگاه دایره المعارف الهیات انجیلی21
بخش دوم: گراردوس فان در لیو..53-24
الف. زندگی نامه..24
ب. آثار و نوشته ها..24
ج. پدیدارشناسی فان در لیو.26
سه
1/ج. تاثیرات دیگر دانشمندان بر پدیدارشناسی فان در لیو..26
2/ج. جایگاه فان در لیو در پدیدارشناسی دین28
3/ج. آرای فان در لیو در پدیدارشناسی دین…29
4/ج. تحلیل پدیدارشناسی فان در لیو از نگاه ژاک واردنبرگ..33
1/4/ج. تجزیه و تحلیل پدیده.34
2/4/ج. هفت مرحلۀ ضروری برای شناخت پدیده37
3/4/ج. امکان شناخت دین به عنوان یک پدیده..43
4/4/ج. تعیین مرزهای پدیدارشناسی دین با سایر رشته های مرتبط با دین.45
د. کتاب ذات و تجلی دین..48
1/د. جایگاه کتاب از نگاه دانشمندان و نویسندگان.48
2/د. گزارشی از محتوای کتاب51
بخش سوم: مقدمۀ نینیان اسمارت بر کتاب ذات و تجلی دین..67-54
فهرست منابع..68
آثار عمومی مورد استناد نویسنده70
چهار
فهرست مطالب ترجمه
بخش اول: موضوع دین190-73
فصل اول: قدرت. 74
فصل دوم: نظریه پردازی دربارۀ قدرت 82
فصل سوم: اشیا و قدرت  92
فصل چهارم: نیرو، هیبت، تابو..  101
فصل پنجم: محیط مقدس : سنگ ها و درختان مقدس  112
فصل ششم: محیط مقدس : آب و آتش مقدس. 122
فصل هفتم: جهان مقدسِ بالا  130
فصل هشتم: “جهان به هم پیوستۀ” مقدس.حیوانات. 142
فصل نهم: اراده و صورت.. 152
فصل دهم: صورت مادر. 161
فصل یازدهم: قدرت، اراده، نجات. 174
فصل دوازدهم: منجی 180
چکیدۀ لاتین (Abstract) 191

فهرست منابع

الف. منابع انگلیسی

Scott Moreau, Evangelical Dictionary of Theology, revised edition, Baker Academic 2001, entry of The Phenomenolgy of Religion.

Arivind Sharma, To The things themselves, NewYork, 2001.

Bradley L. Herling, A Beginner,s Guide to the Study of Religion, London & New York , 2007.

Clive Erricker, “Phenomenological Approaches”, Approaches to the study of Religion Peter Connolly (ed), London , NewYork, 2001.

Douglas Allen, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion , Mircea Eliade (ed).

Eric J. sharpe , “ The study of Religion in Historical perspective” The Routledg componion to the study of Religion, John R. Hinnells, London and New York, 2005.

Eric J. sharpe, “ comparative Religion, “The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade,(ed).

Waardenburg (1973), Classical Approaches to the Study of Religion, The Hague, Mouton and Co.

George Ritzer and Douglas J. Goodman, Sociological Theory (McGraw Hill international edition, 2003), Sixth ed.

Ivan Strenski,Thinking about religion, An Historical Introduction to Theories of Religion, Blackwell Publishing Ltd, 2006.

James Leland Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion, London, 2006.

H. Jourdan, Comparative Religion: its Genesis and Growth, London & New York, 2003.

Merold westphal, “Phenomenology of Religion” , Routledge Encyclopedia.

Mircea Eliade, The quest, History and meaning in Religion, Chicago and London.

Ninian smart, “Religion , study of “, the New Encyclopedia Britanica.

Seymour cain, “study of Religion, History of study” , The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, (ed)

Thomas Ryba, “phenomennnnology of Religion”. Study of Religion”, Blackwell, (ed).

Brede. Kristensen, The Meaning of Religion: Lectures in the Phenomenology of Religion, Martinus Nijhoff, 1960.

William E. Paden, “Comparative Religion” , The Routledg companion to the study of religion , John R. Hinnells (ed), London and New York, 2005.

ب. منابع فارسی

جوادی، محمد اسلم، میرچا الیاده و پدیدارشناسی، ماهنامۀ معرفت ش 131.

خاتمی، محمود، پدیدارشناسی دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، تهران 1382.

خاتمی، محمود، پدیدارشناسی دین: زمینه ها، مجله قبسات شماره 27.

دارتیگ، آندره، پديدارشناسي چيست؟، مترجم محمود نوالي، انتشارات سمت ، 1384.

دانيل پالس، هفت نظريه در باب دين، ترجمۀ محمد عزیز بختیاری، قم 1381.

ریخته گران، محمد رضا، پدیدارشناسی چیست؟، فصلنامه فلسفی، شمارۀ 2و3، پاییز و زمستان 1380.

زروانی، مجتبی، ﺗﺎرﻳﺦ و ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﻦ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوهﺸﻲ اﳒﻤﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ایران، سال دوم، شماره دوم بهار 85..

فرامرز قراملكي، احد، روش شناسی مطالعات دینی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387.

چکیده:

رسالۀ حاضر ترجمه ای است از دوازده فصل نخست کتاب “ذات و تجلی دین” نوشتۀ فان در لیو در حوزۀ پدیدار شناسی دین. نویسندۀ این کتاب در زمرۀ برجسته ترین پدیدارشناسان دین است و نوشتۀ کم نظیر او، اثری ماندگار و تاثیرگذار در تاریخ پدیدارشناسی دین به حساب می آید. دوازده فصل نخست این کتاب، جملگی مربوط به بخش نخست این کتاب با عنوان موضوع دین هستند که در تمامی آن ها، “قدرت” به عنوان ایدۀ اصلی پدیدارشناسی دین فان در لیو، حضور برجسته ای دارد.

در مقدمۀ این رساله، پدیدارشناسی فلسفی و نقش آن در پدیدارشناسی دین مورد بحث قرار گرفته است و ضمن تعریف پدیدارشناسی دین و برشمردن مولفه های اساسی آن، انتقادهای عمده به آن مطرح شده است. بخش دوم مقدمه به گراردوس فان در لیو، زندگینامه  و آثار او اختصاص دارد و ضمن تبیین آرای وی در زمینۀ پدیدارشناسی دین، جایگاه وی و کتاب ذات و تجلی دین در پدیدارشناسی دین معرفی شده است. بخش پایانی مقدمه نیز به ترجمۀ مقدمۀ نینیان اسمارت بر ویرایش جدید کتاب ذات و تجلی دین اختصاص یافته است.

واژه های کلیدی: پدیدارشناسی، پدیدارشناسی دین، فان در لیو، ذات و تجلی دین، موضوع دین، قدرت.

پیش گفتار

پدیدارشناسی دین گرچه در غرب همچنان رشته ای جدید در مطالعات دینی قلمداد می شود، اما با این حال، چندین دهه از پیدایش رشته ای خاص در مطالعات مربوط به ادیان به نام پدیدارشناسی دین می گذرد. با این همه، این رشته در کشور ما ایران، آن چنان که باید و شاید، شناخته شده نیست و آثار پدیدارشناسان مشهور دنیا کمتر به فارسی برگردانده شده و تالیفات در این زمینه نیز اندک است.

کتاب ذات و تجلّی دین به باور بسیاری از دانشمندان حوزۀ مطالعات ادیان، اثری کلاسیک در زمینۀ پدیدارشناسی دین است و مولّف آن، فان در لیو، یک اثر پدیدارشناسانۀ تمام عیار را ارائه کرده است.

رسالۀ حاضر ترجمه ای است از دوازده فصل نخست این کتاب ارزشمند به همراه مقدّمه ای تحلیلی که درآن، پدیدارشناسی دین، مولّفه ها و نقدهای آن به صورت مختصر، معرفی و در ادامه ضمن معرّفی فان در لیو و آثار اش، دیدگاه های وی در حوزۀ پدیدارشناسی دین ارائه و جایگاه برجستۀ کتاب ذات و تجلّی دین در این حوزه به تصویر کشیده شده است. بخش پایانی مقدّمه نیز ترجمۀ مقدّمۀ نینیان اسمارت بر ویرایش جدید این کتاب است.

بخش اول: پدیدارشناسی دین

الف. پدیدارشناسی

واژه پديدارشناسى را نخستین بار در سال 1764م يوهان هاينريش لمبرت[1] به‏كار برد. به‏نظر لمبرت، پديدارشناسى عبارت است از تحليل پديدارها، و با تحليل پديدارها مى‏توان به تشخيص دقيق حقيقت يا خطا راه يافت؛ اين روش در سنّت فلسفه آلمانى از طريق كانت و به ويژه هگل و ايده‏آليسم آلمانى مورد استفاده قرار گرفت. در 1798 جان رابينسون[2] اين واژه را در دائرة‏المعارف بريتانيكا به‏كار برد و آن‏را روش فلسفه دانست و بر اين اساس، فلسفه را علم «مطالعه پديدارهاى عالم» خواند. پديدارشناسى از اين نگاه روش كشف قوانينِ كلّى حاكم بر قواى جواهر طبيعى است. با اين همه، آن‏چه را امروزه پديدارشناسى مى‏ناميم و از آن همچون روش يا مكتب در تفكّر معاصر غربى ياد مى‏كنيم، دستاورد ادموند هوسرل[3] است.[4]

طرح پديدارشناسى براى هوسرل، در اصل كوششى براى رهايى از بحران فلسفۀ جديد در پايان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است. مسأله اصلىِ فلسفه جديد آگاهى، و آرمان آن، علمى سخن گفتن است. تعبيرى كه هوسرل در پديدارشناسى خود به‏كار برده، «به سوی خود پدیدار»[5] است؛ بازگشت به داده‏هايى كه در تجربه يا آگاهى به ما داده شده‏اند، و نه تجربه خارجى از عالم بلكه همين پديدارهاى آگاهى. ويژگى اصلى آگاهى «نسبت» است. آگاهى همواره آگاهى از چيزى است و اين نسبت ماهيت التفاتى آگاهى را نشان مى‏دهد. التفاتى بودن آگاهی بيانگر نوعى بازتاب و رؤيت درونى در آگاهى است كه بنا بر آن، ما نه به خود موضوع، بلكه به تجربۀ آن دست مى‏يابيم. موضوعات در اين تجربه همچون داده پديدار مى‏شوند.[6]

هوسرل در پدیدارشناسی خود درصدد آن برمی آید تا اساس و پایۀ استواری برای همه دانشها خصوصا فلسفه فراهم آورد. مراد او از پدیدارشناسی فلسفه ای بود که همچون علم بر اصولی کاملا متقین استوار باشد. اما چنین فلسفه ای هنوز صورت حصول پیدا نکرده و حوزه فلسفه صرفا محل تفرقه آراء و تفاوت نظریات بود و بالنتیجه نمی توانست مبنای استواری برای علوم مختلف فراهم آورد. پس همه این فلسفه ها را می بایست به کناری نهاد و فقط به عین اشیاء توجه کرد و این است مراد هوسرل از تأویلی  که در حوزه فلسفه می بایست صورت پذیرد. در این تأویل با کنار نهادن همه نظام های فلسفی و با روی آوردن به عین اشیاء می بایست در صدد دستیابی به معرفتی برآمد که در آن حجّیت و سندیت هیچ اندیشه فلسفی از پیش پذیرفته نشده و نسبت به هیچ چیز از پیش داوری نمی شود بلکه صرفا حکم عقل در تشخیص حقیقت معتبر گرفته می شود. در نیل به این معرفت از هر گونه سبق ذهن و باصطلاح پیش داوری در تفکر پرهیز می شود و صرفا بر آنچه که کاملا یقینی و از هر حیث تردیدناپذیر است، توجه می شود.[7]

ب. تاریخچۀ پدیدارشناسی دین

دکتر محمود خاتمی در کتاب پدیدارشناسی دین، دربارۀ پیشینۀ این تعبیر می نویسد:

” در نيمه دوم قرن نوزدهم همراه با رشد و توسعه مطالعات تطبيقى اديان كه همچون يك علمِ ميان‏رشته‏اى از علوم و معارف گوناگون نظير زبان‏شناسى، باستان‏شناسى، روان‏شناسى، جامعه‏شناسى، تاريخ اديان و فلسفه دين بهره مى‏برد، روش نوى براى بررسى پديدارهاى دينى و دستيابى به مشتركات (و احيانا وحدت) اديان ظهور كرد كه آن‏را «پديدارشناسى دين» خواندند. تعبير پديدارشناسى دين، نخست به‏وسيله شنتپى دولاسوسایه[8] در كتاب درسنامه تاريخ اديان[9] (1886) به‏كار رفت. در اين كتاب، هدف، درك ذات و وحدت صورت‏هاى متكثّر اديان بود؛ از اين رو وى كوشيد تا پديدارشناسى دينى را در اديان گوناگون با يكديگر مطابقت دهد تا سرانجام، وحدت ذاتى نهفته در پس اين پديدارها برملا شود:

در وهله اوّل، پديدارشناسى دين در ابتدايى‏ترين صورت خود، رقيب تاريخ دين است؛ يعنى روشى براى تطبيق فرهنگى عناصرِ سازنده اعتقادات و افعال دينى است.[10]

به‏نظر سوساى، روش وصف منظّم پديدارهاى دينى به‏منظور دستيابى به ماهيّت و ذات وحدانى نهفته در آن‏ها، دستور كار پديدارشناسى دين شد.”[11]

پدیدارشناسی شنتپیه، ویژگی های قابل مشاهدۀ دین را فهرست کرد درست مانند یک جانورشناس که حیوانات را طبقه بندی می کند یا یک حشره که حشرات را طبقه بندی می کند. شنتپي‌دولاسوسايه هيچ كجا نگفته و قصد هم نداشته تا بگويد كه در حال ايجاد يك روش علمي جديد است. همه كاري كه او انجام مي‌دهد اين است كه دسته‌هاي پديدار ديني را يكجا جمع مي‌كند. ظاهراً پديدار‌‌شناسي دين در شكل اوليه‌اش جز به معني يك رونوشت روشمند براي تاريخ دين نبوده است. يعني يك روش مقدماتي مقايسه ميان فرهنگي مؤلفه‌هاي پديدآورنده باورها و اعمال ديني.[12] اريك شارپ پديدارشناسي شنتپي‌دولاسوسايه را پديدارشناسي توصيفي مي‌نامد و آن را از روش‌هاي ديگري كه باز از همين اصطلاح استفاده مي‌كنند متمايز مي‌كند. شنتپي‌دولاسوسايه درصدد بود بخشي كامل از كتاب خود را در چاپ دوم به پديدار‌‌شناسي دين اختصاص دهد؛ همان بخشي كه متأسفانه هيچگاه تأليف نشد. از پاره‌اي توجيهات او، اريك شارپ حدس مي‌زند كه شنتپي‌دولاسوسايه در درجه نخست يك متأله بود نه يك فيلسوف. روش او هم عمدتاً روش مبتني بر توصيف روشمند و نظام‌مند است.[13]

با این حال، به باور بعضی از محققان، مبانی استفاده از پدیدارشناسی در بحث های دینی ریشه در کتاب گفتارهایی در باب دین[14] (1799م) اثر اشلایر ماخر دارد که در آن وی به خردگرایی فراگیر در تحقیقات دینی عصر خود واکنش نشان داد اما پدیدارشناسی دین به عنوان یک رشته، تا اواخر دهۀ 1880م، بسط پیدا نکرد. در این زمان بود که شنتپیه دولاسوسایه (که گاهی او را پایه گذار پدیدارشناسی دین می دانند) در کتاب درسنامۀ تاریخ ادیان (1887م)، پیشنهاد کرد که وضعیت مطالعۀ تاریخی سنت های دینی نیازمند پیشرفت به سمت مطالعۀ پدیدارشناختی ماهیت درونی تجربۀ دینی است. کار فان در لیو[15] به خصوص کتاب ذات و تجلی دین (1938م)، نقشی اساسی در تثبیت پدیدارشناسی دین به عنوان یک رشتۀ رسمی پذیرفته شده ایفا کرد. علاوه بر فان در لیو و یواخیم واخ[16]، دیگر دانشمندان مشهور در پدیدارشناسی دین عبارتند از رافائل پتازوني[17]، ویلیام برد کریستنسن[18]، ردولف اوتو[19]، فردریش هایلر[20]، ناتان سدربلوم[21]، ژوکو بلیکر[22] و میرچا الیاده[23].[24]

ج. تعریف پدیدارشناسی دین

پدیدارشناسی دین به عنوان یک رشته را غالبا رشته ای تخصصی در چارچوب پارامترهای گستردۀ مطالعات دینی تطبیقی یا تاریخی می دانند. این واژه صرفا در قرن بیستم بود که در بحث های علمی ناظر به دین در سطح گسترده ای به کار رفت. بنابراین، پدیدارشناسی دین در مقام یک رشتۀ علمی رشته ای جدید است و حتی عالمان دین همگی اصطلاح پدیدارشناسی را به یک معنا به کار نمی برند. از نگاه بعضی، پدیدارشناسی دین، به رهیافتی در پدیده های دینی یا مطالعۀ این پدیده ها در گسترده ترین معنا اشاره می کند. از نظر دیگران، این تعبیر به مطالعۀ میان فرهنگی تجلیات دینی و طبقه بندی آن ها اشاره دارد. از نگاه گروهی دیگر، پدیدارشناسی دین بیان کنندۀ نوعی تعهد به روش تخصصی تحقیق دربارۀ نمودهای دینی است. هرچند ارائۀ تعریفی که همگان بر آن توافق داشته باشند ممکن نیست،عموما پدیدارشناسان از تمام انواعشان (فلسفی ، روان شناختی، جامعه شناختی، لغت شناختی و مانند آن) به آگاهی مومنان نسبت به تجلیات زندگی و اینکه این تجلیات چگونه بیان کنندۀ آن آگاهی هستند و بهترین شیوۀ فهم این نمودها چیست می پردازند.[25] بعضی از پدیدارشناسان فلسفی (مانند مکس شلر، اوتو گراندلر[26]، یواخیم واخ، گراردوس فان در لیو) خود را وقف مطالعۀ دین کرده اند. این معنا نیز معنای دیگری است که ممکن است “پدیدارشناسی دین” در آن به کار رود.[27]

كريستنسن پديدارشناسى دين را بحث منظّم (سيستماتيك) درباره تاريخ دين دانسته است؛ يعنى وظيفه آن طبقه‏بندى و دسته‏بندى كردن داده‏هاى متعدّد و به‏طور گسترده دور از هم است به شيوه‏اى كه بتوان چشم‏اندازى كلّى درباره محتواى دينى آن‏ها و ارزش‏هاى دينى‏اى كه دربر دارند به‏دست آورد.[28] به‏نظر او، اين چشم‏انداز كلّى، همان چشم‏اندازِ تاريخ اديان نيست؛ بلكه با آن متفاوت است؛ چراكه «تاريخ اديان فقط به ملاحظه جزئيات مى‏انجامد؛[29] حال آن كه دين، چشم‏انداز مطلوب كلّى است و اين چشم‏انداز كلّى را پديدارشناسى دين مى‏كوشد تا فراهم آورد».[30] به‏نظر او، پديدارشناسى دين يك علم نظام‏مند (سيستماتيك) است.[31]

فان درليو نيز پديدارشناسى دين را بحث منظّم درباره آن‏چه پديدار دين ناميده مى‏شود تلقّى مى‏كند.[32]  به‏نظر او، هرچند پديدارشناسى دين با علم دين، تاريخ دين و الاهيّات در ارتباط است، امّا از آن‏ها جدا است؛ از اين رو پديدارشناسى دين در نظر فان درليو همچون يك نظرّيه روش به‏كار مى‏رود. شرح گسترده و منحصر به فردى كه فان درليو از پديدارشناسى دين همچون يك روش نظرى ارائه داده است، نقطه عطف در تاريخ پديدارشناسى دين به شمار مى‏رود.[33] كريستنسن بر آن بود كه پديدارشناسى دين يك روش علمىِ مستقل است كه البّته از حوزه‏هاى معرفتى ديگر نيز بهره‏مند مى‏شود. او به ويژه پديدارشناسى دين را با دو حوزه تخصّصى مرتبط مى‏داند: از يك سو با تاريخ دين، و از سوى ديگر با فلسفه دين. به‏نظر كريستنسن پديدارشناسى دين و تاريخ دين لازم و ملزوم يكدیگرند؛[34] امّا پديدارشناسى دين از تاريخ دين فراتر مى‏رود؛

[1] Johan Heinrich Lambert

[2] John Robinson

[3] Edmond Husserl

[4] نک.محمود خاتمی، پدیدارشناسی دین، صص66-68

[5] Zu den Sachan

[6] نک.محمود خاتمی، همان، صص68-72

[7] نک.فصلنامه فلسفی، شمارۀ 2و3، پاییز و زمستان 1380، صص 195-200

[8] Chantepie do La Saussaye

[9] Handbook of the History of Religion

[10] E. Sharpe, Comparative Religion, P. 222.

[11] خاتمی، محمود، پدیدارشناسی دین صص61-62

[12] . E. Sharpe, Ibid, P;223

[13] . Ibid.

[14] Speeches on Religion

[15] Gerordus Von Der Leeuw

[16] Joachim Wach

[17] Raffaele Pettazzoni

[18] W. Brede kristensen

[19] Rudolf Otto

[20] Friedrich Heiler

[21] Nathan Soderblom

[22] Jouco Bleeker

[23] Mircea Eliade

[24] A. Scott Moreau, Evangelical Dictionary of Theology, revised edition, Baker Academic 2001, entry of The Phenomenolgy of Religion.

[25] A. Scott Moreau, Ibid.

[26] Otto Grundler

[27] A. Scott Moreau, ibid.

[28] Sharpe, ibid, P. 222

[29] Kristensen, Meaning of Religion. P. 1

[30] .Ibid

[31] Ibid.

[32] Ibid. p3.

[33] Van der Leeuw, Religion in Essence and Manifestation, ch.109-110

[34] Ibid.ch.106,111.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122