پايان نامه ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 82 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1مقدمه2
1- 2 فرضیه¬ها10
1- 3 اهداف10
1-4 سوالات تحقیق10
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
2-1مروری بر مطالعات انجام شده12
2-1-1مطالعات انجام شده در داخل کشور12
2-1-2 مطالعات انجام شده در خارج کشور12
فصل سوم:مواد و روش کار
3-1مکان انجام آزمایش19
3-2سازگاری19
3-2-1مرحله اول سازگاری19
3-2-2 مرحله دوم سازگاری20
3-3-1طرز تهیه گرانول¬های آزمایشی20
3-3-2ساخت گرانول¬های حاوی عصاره شیرونومید21
3- 4 نمونه¬های و شرایط انجام آزمایش22
3-5 انجام آزمایشات رفتار شناسی 23
3-6 تجزیه و تحلیل آماری25
فصل چهارم:نتایج
4-1 مقایسه پارامترهای رفتاری اسیدهای آمینه در غلظت¬های مختلف27
4-2 اثر غلظت بر پارامترهای رفتاری اندازه گیری شده38
4-3 اثر غلظت بر تعداد ماهیان مصرف کننده43
4-4 همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی43
4-4-1 همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی در زمان مصرف گرانول¬های شاهد44
4-4-2 همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی در زمان مصرف گرانول¬های عصاره شیرونومید45
4-4-3 همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی در زمان مصرف گرانول¬های حاوی اسیدهای آمینه46
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1جدابیت چشایی و پاسخ¬های رفت52
5-2 آستانه تحریک چشایی64
5-3 نتیجه گیری68 5-4 پيشنهادات پژوهشي69 5-5 پيشنهادات اجرايي69 منابع 71

منابع

افشار مازندران، ن. 1381. راهنماي عملي تغذيه و نهاده‌هاي غذايي و دارويي آبزيان در ايران، تهران، انتشارات نوربخش، 216صفحه

جعفري، و. 1386. ساختار و ترجيح گيرندگي بويايي و چشايي تاس ماهي ايراني(Acipencer persicus)  با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد. رساله دكتري، دانشکده علوم و فنون دريايي دانشگاه تربيت مدرس، 80 صفحه

دانش مسگران، م. 1387. در ترجمه اسيدهاي آمينه در تغذيه دام، دملو، ج.پ.ف. دانشگاه فردوسي مشهد. 444ص.

سپهري، ح. 1387. در ترجمه فيزيولوژي پزشکي، گايتون، آ. تهران، انديشه رفيع، ، چاپ سوم، 662 ص.

سوداگر،م.، جعفري شموشکي، و.، حسيني، س.ع.، گرگين، س. و عقيلي، ک. 1386. اثر اسيد آمينه هاي آسپارتيک و آلانين به عنوان ماده جاذب غذايي بر شاخص هاي رشد و بقاء بچه فيل ماهيان (Huso huso) مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي15،68-58.

سيد محمدي، ي. 1389. روانشناسي فيزيولوژيکي، تاليف جيمز کات. تهران نشر روان.440 ص.

عبدلي، آ. و نادري، م. 1388. تنوع ماهيان بخش جنوبي درياي خزر، انتشارات آبزيان.238ص

فکر انديش، ح.، عابديان کناري، ع.، متين فر، ع.، منفرد، ن. .و دهقاني، ع. 1385. تاثير بتائين و متيونين در جيره بر تحريک و غذاگيري ميگوي سفيد هنديFenneropenaes indicus)) پژوهش و سازندگي73،141-137.

کريم زاده، ح.، ملک نيا، ن. و شهبازي، پ. 1380. در ترجمه بيوشيمي هارپر، هارپر، ه.آ. انتشارات آينده سازان، پژواک انديشه، جلد يک. ص 760.

وثوقي، غ. و مستجير، ب. 1385. ماهيان آب شيرين، انتشارات دانشگاه تهران، بخش دوم، صفحه 228.

 Adron, J.W. and Mackie, A.M. 1978. Studies on the chemical nature of feeding stimulant for rainbow trout, salmo gairdneri. Fish Biology 12, 303-310.

Atema,J.1971. Struture and function of the sense of taste in the catfish(Ictalurus natalis). Journal of Brain, Bhaviour and Evolution 4, 273-294.

Bo´rquez, A. and Cerqueira, V.R. 1998 Feeding behavior in juvenile snook, Centropomus undecimalis I. Individual effect of some chemical substances. Journal of Aquaculture 169, 25–35.

Boglione, C., Cataldi e., Saghicelli m., Bronzi p., and Cataudella s. 2006. Contribution to the trohpic ecology of the Adriatic sturgeon acipencer naccari: morphological observations on mouth and head sensorial equipment. Journal of applied. Ichthyol 22, 208-212.

Caprio, J. 1978. Olfaction and taste in the chanel catfish: an elelctrophysiological study of the responses to amino acids and derivates. Journal of Comparative Physiology 123, 357-371.

چکيده

پژوهش­ها نشان مي­دهد اسيدهاي آمينه اثر تحريکي بر سيستم چشايي ماهي­ها دارد. وجود اين مواد در غذاهاي آزمايشي باعث تغيير در رفتار غذايي ماهي ها شده و مصرف بيشتر غذا را در پي دارد. در مطالعه حاضر پاسخ­هاي رفتار چشايي بچه ماهي­هاي سفيد (Rutilus frisii kutum) 5/0±1/5 گرمي به گرانول­هاي حاوي مقادير مختلف اسيدآمينه­هاي متيونين، پرولين، سيستئين و اسيدگلوتاميک، و تعيين مطبوعيت چشايي آن­ها مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور گرانول هاي حاوي غلظت هاي مختلف اين مواد، و شاهد تهيه و پاسخ ­هاي رفتار غذايي در مواجه با هريک از گرانول­ها ثبت گرديد. بيشترين درصد مصرف به ميزان 75 درصد، بالاترين شاخص مطبوعيت با 43/67 درصد، و 73 درصد در فاکتور مصرف غذا به ازای تلاش (خورده به تلاش)، در غلظت­01/0 مولار اسيد گلوتاميک مشاهده شد، همچنين کمترين مقدار اين پارامترها در غلظت­هاي مختلف سيستئين ثبت گرديد. تکرار عمل قاپيدن در مواجه با اسيدهاي آمينه مختلف، تفاوت معني دار را نشان نداد(05/0P≥)، اما در غلظت بالاي مواد، تعداد قاپيدن کاهش يافت. مدت زمان نگهداري گرانول­ها در دهان داراي همبستگي مثبت و معني دار با شاخص مطبوعيت بود. در مقايسه با شاهد اسيدهاي آمينه اسيد گلوتاميک و پرولين در دسته اسيدهاي آمينه جاذب براي ماهي سفيد قرار گرفتند، ساير اسيدهاي آمينه خنثي و يا دافع چشايي بودند. تفاوت در پاسخ چشايي گونه­هاي مختلف ماهي به اسيدهاي آمينه مشابه، به اختصاص گونه­اي در ترجح چشايي نسبت داده شده است.

کلمات کليدي: اسيد آمينه، ترجيح چشايي، سيستم چشايي، رفتار غذايي، ماهي سفيد

فصل اول

مقدمه و کليات

1-1 مقدمه

تغذيه از فرايندهاي اساسي براي بقاي فرد و گونه است. با اين حال روند انتخاب انواع غذاهاي مناسب در ماهيان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است (هارا و زينلسکي[1]، 2007). رفتار غذايي از جمله رفتارهاي پيچيده بوده و شامل چندين پاسخ رفتاري وابسته به غذا خوردن است،كه عبارتند از: روش­هاي تغذيه، عادات تغذيه، فرآيند يافتن غذا، تكرار تغذيه و ترجيح غذايي است (ولكوف و پيتر،[2] 2006). رفتار ماهي در گونه­هاي مختلف متفاوت است. بطور کلي سه مرحله را در جستجوي غذا مي­توان تشخيص داد که عبارتند از: تحريک، جستجو و مصرف (آتما1971[3]). شناخت رفتار هاي تغذيه‌اي در امر پرورش ماهي و همچنين ماهيگيري داراي اهميت است (کاسوميان و داوينگ[4]، 2003).

بررسي رفتار غذايي، هدف تعداد قابل توجهي از مطالعات علمي با موضوع­ مربوط به نقش گيرنده هاي شيميايي در يافتن منابع غذايي بوده است (مورسو[5] و کاسوميان،2010).

سيستم هاي حسي زيادي در رفتار غذايي ماهي شرکت دارند، اما نقش و اهميتشان در مراحل مختلف رفتار غذايي متفاوت است. سيستم­هاي شيميايي ماهيان شامل چشايي، بويايي و حس شيميايي عمومي هستند، عملکرد حس چشايي توسط گيرنده­هاي موجود در جوانه هاي چشايي صورت مي­گيرد. پاسخ­هاي بويايي به واسطه گيرنده هاي پروتئيني خاص موجود در غشاي نورون­هاي گيرنده بيان مي­شود، و بنابراين به لحاظ ساختار و عملکرد با حس چشايي و حس شيميايي عمومي برابري مي­کند. حس شيميايي عمومي و ساير حس­هاي شيمايي ديگر احتمالا به وسيله ساختارهاي عصبي غير اختصاصي مانند انتهاي عصب­هاي­ آزاد عصب­دهي مي­شوند. در حالي که سيستم چشايي تنها سيستم حسي است که توسط سه عصب مغري عصب دهي مي­شود که نشان دهنده اهميت و نقش اين سيستم است. اعصاب همه اين سيستم­هاي حسي به­طور طبيعي به­وسيله مواد شيميايي اختصاصي يا غير اختصاصي تحريک مي­شوند (هارا و زينلسکي2007). حس چشايي ماهيان به دو زير سيستم چشايي تحت عنوان؛ چشايي خارج دهاني و چشايي داخل دهاني تقسيم مي شود (کانوال و فينگر[6]، 1992). آزمايشات رفتاري و الکتروفيزيولوژيکي نشان داده­اند که اين دو سيستم در حساسيت ، دامنه تغييرات و ترکيبات ساختاري با هم فرق دارند (کاسوميان1997، کاسوميان و پروکوپواف[7]،2001).

مطالعات رفتاري نشان داده اند موردي که به عنوان غذا انتخاب مي­شود، بر اساس اطلاعات داده شده توسط هر يک از سيستم هاي حسي شامل بويايي، بينايي، شنوايي و اندام خط جانبي، سيستم چشايي خارج دهاني و گيرنده­هاي الکتريکي است، اما اين حس­ها مناسب بودن غذا براي ماهي را تعيين نمي­کند، سيستم حس چشايي داخل دهاني ارزيابي نهايي را در فرايند تغذيه فراهم مي­کند. به نظر مي­رسد که تحريک سيستم چشايي خارجي واسطه­ي رفتارهايي مانند، قاپيدن، گاز زدن يا تکه کردن، بخصوص در ماهيان تغذيه کننده از کف باشد (گوماهر[8] و همکاران 1992). همچنين اين امکان را به ماهيان مي­دهد که مواد مضر را قبل از اينکه وارد دهان شود تشخيص دهند (هارا و زينلسکي2007). حواس بويايي و چشايي به عنوان حس شيميايي اصلي در موجودات دريايي شناسايي شده­اند (کارلس[9] و همکاران، 2008). بويايي در اكثر ماهيان سيستم هدايت كننده در دريافت علائم شيميايي و جستجوي غذا از راه دور است (داوينگ، 1986) و در تنظيم شكل‌هاي مختلف رفتار ماهي اهميت دارد (كاسوميان ومورسي[10]، 2005). در مقابل عملكرد سيستم چشايي در مرحله نهايي رفتار غذايي و تعيين مناسب بودن غذاي كشف شده است (كاسوميان و داوينگ، 2003).

حس چشايي از لحاظ زيست‌شناختي بيشتر در دو زمينه انتخاب مواد غذايي و راه‌اندازي ترشح غدد گوارشي اهميت دارد، به‌طوري كه موجود زنده نه تنها قادر است مواد غذايي مفيد را از غيرمفيد تشخيص دهد، بلكه به صورت شرطي در ميزان ترشح غدد گوارشي تأثير مي‌گذارد (سيد محمدي، 1389). زماني که ماده غذايي قبل از پس زدن و يا قورت دادن در دهان حفظ مي­شود را زمان نگه داري گويند، که طي آن جذابيت ماده غذايي تشخيص داده مي­شود. طولاني بودن اين مدت لزوما منجر به مصرف غذا نمي­شود (کاسوميان، 1997)، در اين مدت غذا به قسمت کام انتقال داده مي­شود، جايي که تراکم جوانه­هاي چشايي بيشترين مقدار است و تعداد آن­ها در سيم به 820 عدد در ميلي متر مربع مي­رسد (اوس[11] وهمکاران، 1997).

اندام محيطي وابسته به سيستم چشايي ماهيان، جوانه هاي چشايي مي­باشند که درماهيان، نه­تنها در حفره دهاني، حلق، مري و آبشش­ها بلکه روي لب­ها، سبيلک­ها، باله­ها و روي کل سطح بدن در اکثر گونه­ها وجود دارند. به دليل تغييرات فيزيکو شيميايي آب، در زيست­گاه­هاي آب شيرين، تکامل جوانه­هاي چشايي موجود در سطح کمان­هاي آبششي ماهيان آب­های شيرين بيشتر است. جوانه هاي چشايي داخلي منشا درون­پوستی و جوانه هاي چشايي خارجي منشاء برون­پوستی دارند (کاپور[12] وهمکاران،            1975 ، ايشي مارو[13] 2005، هارا و زينلسکي 2007). فراواني و توزيع جوانه هاي چشايي  در هر گونه متمايز است، توسعه ساختاري سيستم چشايي و ويژگي جوانه هاي چشايي در هرگونه به صورت معناداري با استراتژي و الگوهاي تغذيه اي در ارتباط است (کاسوميان و پروکوپواف،2001).

ويژگي­هاي عملکردي سيستم چشايي ماهيان عمدتا به­وسيله روش­هاي الکتروفيزيولوژيکي مورد مطالعه قرار گرفته است (کاسوميان و داوينگ، 2003). مرکز توجه تحقيقات الکتروفيزيولوژيکي براي سه دهه برروي حساسيت اعصاب چشايي به اسيدهاي آمينه بوده است (هارا و زيلينسکي، 2007). براي مشاهده رفتار ماهي به تحريك چشايي، از ثبت پاسخ‌هاي رفتاري ماهيان آزمايشي به پلت‌هاي مصنوعي حاوي عصاره هريك از ارگانيسم‌هاي غذايي يا اجسام وابسته به اسيدهاي آمينه (ايزومر L چپ‌گرد) يا چهار مزه اصلي استفاده مي­شود. در سيستم چشايي مهره داران، ترکيبات شيمايي محيطي به وسيله جوانه هاي چشايي دريافت مي­شوند (ايشي مارو و همکاران، 2005)، در نتيجه سيگنال­ها از طريق اعصاب چشايي که سلول­هاي جوانه چشايي را عصب دهي مي­کنند به سيستم اعصاب مرکزي منتقل مي­شوند. ترجيح چشايي تقريبا ناشي از فرآيندي است كه در سيستم عصبي مركزي قرار گرفته است و مربوط به مكانيسمي در خود گيرنده‌هاي چشايي نيست (سپهري ، 1387). گونه­هاي ماهي به ترکيبات شيميايي حل شده در آب مانند اسيدهاي آمينه، اسيدهاي آلی، شکر، نوکلئوتيدها و اسيدهاي صفراوي، با حساسيت بالا نسبت به پستانداران پاسخ مي­دهند (هارا 1994، ايشي مارو و همکاران 2005؛كاسوميان، 1996). حضور يا عدم حضور اين ترکيبات در غذا مشخص مي­کند که غذا قاپيده، رها و خورده يا پس زده شود، همچنين تعيين مي­کنند که چه مقدار از غذا مصرف شود (کاسوميان و داوينگ، 2003). به عنوان يک ديدگاه بيان شده است که گيرنده هاي چشايي نسبت به مواد مورد نياز حساس مي­شوند. ترجيح چشايي به اين معناست كه حيوانات بعضي از غذاها را به غذاهاي ديگر ترجيح مي‌دهند و به صورت ناخودآگاه و اتوماتيك از اين امر براي كنترل رژيم مصرفي استفاده مي‌كنند (سپهري ،1387). علاوه بر اين سيستم چشايي در دوري کردن از مواد مضر نقش داشته وحساسيت بالا به مواد تلخ مانند سموم دريايي دارد (هاراو زينلسکي،2007).

غذاي ماهيان شامل انواع موجودات تغذيه­اي جانوري و گياهي آبزي است. همه­ي اين غذا­ها حاوي مقادير قابل توجهي از اسيدهاي آمينه آزاد هستنند. اسيدهاي آمينه عملکردهاي متعددي در سلول هاي زنده به عهده دارندو بصورت آزاد يا ترکيبي (نه به شکل پروتئين)، نقش مهمي در فرايندهاي متابوليک بازي مي­کنند (کريم زاده، 1380) مشخص گرديده است که اسيدهاي آمينه نوع چپ گرد ( ال) به تنهايي يا بصورت ترکيبي، نوکلوتيدها و بتائين محرک بويايي و چشايي براي ماهيان باله دار محسوب مي­شوند (هاراو زينلسکي2007). در ماهيان باله دار آب شيرين اسيدهاي آمينه پاسخ­هاي الکتروفيزيولوژيکي قوي را در فعاليت نورون­هاي چشايي تحريک مي­کنند (موري و کاپريو[14] 1992؛. بورکويز و سويرکويرا[15]، 1998)، بنابراين اسيدهاي آمينه محرک­هاي کارامد براي انواع ماهيان دريايي و آب شيرين هستند (لامب و فينگر[16]، 1995)، درحالي که ايزومرهاي نوع راست گرد (D) آن­ها فاقد اثر تحريكي بر ماهي و ميگو هستنند (افشارمازندراني، 1387).

تعداد اسيدهاي آمينه اي که به عنوان محرک عمل مي­کنند محدودند و همه آن­ها، براي ماهي جذاب نيستند (کاسوميان و داوينگ 2003). پاسخ­هاي رفتاري يک گونه به هريک از اسيدهاي آمينه متفاوت است، در حالي که بعضي از اسيدهاي آمينه رفتار قاپيدن و خرد کردن را در ماهي القا مي­کنند بعضي از اسيدهاي آمينه باعث افزايش حرکت ماهي مي­شوند. همچنين پاسخ­هاي رفتاري به اسيدهاي آمينه مطلوب و غير مطلوب متفاوت است، در اسيدهاي آمينه مطلوب رفتارقاپيدن و بلعيدن مشاهده مي­شود، در حالي که معمولا واکنش به اسيدهاي آمينه نامطلوب پس دادن هاي مکرر است. گونه هاي مختلف ماهي رفتارهاي متفاوتي نسبت به تحريک با اسيدهاي آمينه مطلوب نشان داده اند، افزايش حرکت، جستجو در کف و نوک زدن به سنگريزه هاي کف بستر، از جمله رفتارهاي بروز يافته در گونه­هاي مختلف ماهي است (هارا،2007).

مواد شيميايي بر اساس تاثيري که بر رفتار غذايي ماهي دارند به سه دسته تقسيم مي­شوند که شامل مواد محرک، مواد دافع و مواد خنثي است، هريک از اين مواد با توجه به تاثيري که بر سيستم چشايي خارجي دهاني يا داخل دهاني مي­گذارند، رفتار هاي متفاوتي را ناشي مي­شوند. رفتارهايي که ناشي از تحريک سيستم چشايي خارج دهاني است شامل: قاپيدن، خرد کردن، تکه کردن و مکيدن ماده غذايي است، اما مواد محرک و مطلوب سيستم چشايي داخل دهاني باعث افزايش عمل بلعيدن مي­شوند و مواد دافع، ماهي را وادار به رها کردن و پس زدن مواد غذايي مي­کنند (کاسوميان وداوينگ، 2003). اسيدهاي آمينه با توجه به گونه مي­توانند از تاثير دافع جاذب يا خنثي برخوردار باشند. حساسيت به اسيدهاي آمينه در گرو‌ه‌هاي مختلفي از كپورماهيان، آزادماهيان، تاس ماهيان، روغن ماهيان و گربه ماهيان مورد مطالعه قرارگرفته است (كاسوميان، 1996؛ يعقوب[17] و همكاران، 2001). در اين ميان، دو راسته کپورماهيان و گربه ماهي شکلان در استفاده از سيستم چشايي بسيار تخصص يافته هستند. توزيع داخل دهاني و خارج دهاني جوانه­هاي چشايي ابزاري براي ماهيان فراهم مي­کند که مواد غذايي را کشف و مواد غير خوراکي و مضر را پس دهند (هارا و زيلينسکي،2007).

نتايج نشان مي­دهد که ترجيح چشايي داخل دهاني به شدت اختصاصي است. طيف اسيدهاي آمينه محرک و دافع و غلظت آستانه آن­ها(حداقل غلظت مورد نياز براي دادن پاسخ چشايي معني دار مثبت يا منفي به محرک­ها (کاسوميان و داوينگ، 2003) در گونه هاي متنوع ماهيان متفاوت بوده است (کاسوميان 1997). در گونه­هاي ماهيان وابسته به خانواده يا جنس­هاي مشابه، اسيدهاي آمينه خاص، پاسخ­هاي چشايي داخل دهاني کاملا متفاوتي ايجاد کرده­اند. ارتباط بين ترجيح چشايي ماهيان با موقعيت سيستماتيک و اکولوژيکي آن­ها، تنوع فردي در يک گونه و اثرات فاکتور هاي متنوع زيستي و غير زيستي بر ترجيح چشايي از جنبه­هاي است که بايد مورد توجه قرار گيرد (کاسوميان و نيکولاو[18] 2002).

اندازه­گيري غلظت آستانه اسيدهاي آمينه زماني يک پارامتر مهم به حساب مي­آيد که از آن در ساخت جيره هاي غذايي استفاده شود و با توجه به اينکه با چه روش­ها و پارامترهايي تعيين شود داراي مقادير متفاوتي است. در روش­هاي رفتار شناسي، هريک از پارامترهاي رفتاري مانند تعداد قاپيدن، مدت نگهداري گرانول در دهان و ميزان مصرف، مقادير مختلفي از آستانه چشايي را ارائه مي­دهند (کاسوميان وداوينگ2003).

اطلاعات درباره مطلوبيت مواد غذايي دانش پايه درفيزيولوژي ماهي را فراهم مي­کند. بسياري از الگوهاي پاسخ چشايي در ماهي و نوع پاسخ به مواد چشايي مختلف در پرورش ماهي ونيز ماهيگيري اهميت دارد. غذاهاي مصنوعي غير قابل قبول، که باعث مرگ و مير وسيع ماهيان مي­شود، مشکل جدي در آبزي پروري ،بخصوص در پرورش لارو ماهيان دريايي است (کاسومان و داوينگ 2003). افزودن اسيدهاي آمينه به جيره غذايي ماهيان در حال رشد اثرات سودمند در مصرف مواد غذايي و رشد ماهي داشته است (جعفري، 1387). افزودن محرک­ها نه تنها هدر رفت مستقيم غذاهاي مصنوعي در پرورش ماهي را کاهش مي­دهد بلکه تبديل کارامد غذا براي رشد ماهي را آسان مي­کند، زيرا مصرف بيشتر غذاهاي جاذب با ترشح بيشتر آنزيم هاي گوارشي همراه است (تاکدا و تاکي[19]،1992).

ماهي سفيد درياي خزر Rutilus frissi kutum)) از جمله ماهيان پرارزش شيلاتي بوده که مختص سواحل جنوبي درياي خزر است. در سال هاي اخير به علت صيد بي رويه و غيرمجاز، نسل اين گونه با ارزش در معرض خطر قرار گرفته است. براي بقاي نسل اين گونه، بازسازي ذخاير و تكثير نيمه مصنوعي و پرورش بچه ماهيان آن در ايران صورت گرفته و بچه ماهيان يك گرمي به رودخانه‌ها رهاسازي مي‌شود (وثوقي و مستجير، 1385). ماهيان قبل از رهاسازي با غذاي دستي عادت داده شده و تا رسيدن به وزن مناسب از غداي مصنوعي تغذيه مي­کنند. ماهي سفيد از نظر رژيم غذائي جزء ماهيان همه چيز خوار بوده ولي برخلاف ساير ماهيان همه چيز خوار به دليل کوتاه بودن طول روده داراي طيف غذايي محدودي مي باشد. دانش ترجيح چشايي ماهي سفيد علاوه بر فراهم کردن اطلاعات رفتاري و غذايي آن مي­تواند در ساخت جيره مصنوعي مورد استفاده قرار گيرد.

باتوجه به مطالب ذکر شده، در اين پايان نامه سعي مي­شود مطلوبيت چشايي و آستانه تحريک اسيدهاي آمينه پرولين، متيونين، سيستئين واسيد گلوتاميک با استفاده از مطالعات رفتار غذايي بررسي شود. اسيدهاي آمينه فوق در گونه­هاي متعددي از کپور ماهيان، از جمله اسيدهاي آمينه­ايي بوده­اند که در تحريک پاسخ­هاي رفتاري موثر بوده­اند.

1- 2 فرضيه­ها

ماهي سفيد نسبت به غلظت پايه اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، اسيد گلوتاميك و متيونين واکنش منفي دارد.

حد آستانه اسيدهاي آمينه فوق متفاوت است.

1- 3 اهداف

بدست آوردن حد آستانه چشايي براي 4 اسيد آمينه( سيستئين، پرولين، اسيد گلوتاميك و متيونين) در ماهي سفيد.

بررسي تحريک چشايي ايجاد شده در مواحه با هريک از اسيدهاي آمينه فوق.

فصل دوم

2-1 مروري بر مطالعات انجام شده

2-1-1 تحقيقات انجام شده در داخل کشور

مطالعات پژوهشي صورت گرفته روي ترجيح چشايي آبزيان و اثرات تحريکي اسيدهاي آمينه در ايران بسيار محدود است. تنها مورد گزارش شده عبارت است از:

جعفري شموشكي (1386) ترجيح بويايي و چشايي را در تاس ماهي ايراني(Acipenser persicus)  مورد مطالعه قرار داد، وي با بررسي ترجيح بويايي نشان داد كه اسيدهاي آمينه آلانين و گليسين بيشترين اثر تحريکي را در اين ماهي دارا هستند، همچنين اغلب اسيدهاي آمينه بر گيرنده هاي چشايي خارج دهاني اثر جاذب داشته­اند كه مهم­ترين آنها ترئونين و هيستيدين وسيستئين بوده و براي گيرنده­هاي چشايي داخل دهاني سرين، آرژنين و سيستئين بودند. بر طبق نتايج، وجود اين مواد در گرانول‌ها ميزان مصرف را به طور معني داري افزايش داد.

[1] – Hara and Zielinski

[2]– Volkoff and Peter

[3]– Atema

[4] – Kasumyan

[5] – Marusov

[6]– Kanwal and Finger

[7]– Prokopova

[8] – Gomahr

[9] – Charles

[10] – Morsi

[11] – Osse

[12] – Kapoor

[13] – Ishimaru

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122