پايان نامه ترموديناميک سياه‌ چاله ‌هاي لاولاک در حضورميدان هاي الکترو مغناطيسي غيرخطي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ترموديناميک سياه‌ چاله ‌هاي لاولاک در حضورميدان هاي الکترو مغناطيسي غيرخطي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ترموديناميک سياه‌ چاله ‌هاي لاولاک در حضورميدان هاي الکترو مغناطيسي غيرخطي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمه 1
1-1 قراردادِ یکایی 1
1-2 معرفی مفاهیم ارجاعی: ذرات نقطه‌ای، ریسمان‌ها و لایه‌ها 3
1-3 انگیزه، هدف و ساختار تحقیق 10
فصل دوم 17
گرانش در ابعاد بالا 17
2-1 بُعد چهارم و نظریه نسبیت عام اینشتین 17
2-2 نظریه میدان‌های کلاسیکی: فرمول‌بندی لاگرانژی میدان‌های گرانشی 25
2-3 کُنشِ مرزی نظریه نسبیت عام 27
2-4 ایزومتری و میدان‌های برداری کیلینگ 28
2-5 جواب‌های نظریه نسبیت عام 29
2-5-1 فضازمانِ آنتی دوسیته در بُعد 30
2-5-2 حل استاتیک باردار بُعدی معادلات میدان اینشتین در حضور ثابت کیهان‌شناسی 31
2-6 گرانش لاولاک: گسترش استاندارد نسبیت عام به ابعاد بالا 32
2-7 کُنش مرزی در گرانش لاولاک مرتبه سوم 36
2-8 روش کانترترم و رفع واگرایی در محاسبه کمیت‌های پایا 37
فصل سوم 42
نظریه¬ی الکترودینامیک غیرخطی 42
3-1 الکترودینامیک ماکسول 43
3-1-1 جرم الکترومغناطیسی و مسئله¬ی واگرائی خودانرژی بارهای نقطه¬ای 45
3-1-2 اصل برهم¬نهی خطی در نظریه ماکسول 47
3-2 نظریه الکترودینامیک غیرخطی 48
3-2-1 معادلات میدان در نظریه الکترودینامیک غیرخطی 51
3-2-2 محاسبه‌ی شدت میدان مطلق 55
3-2-3 معادلاتِ موج در نظریه¬های الکترودینامیک غیرخطی 56
3-3 جمع¬بندی 58
فصل چهارم 60
ترمودینامیک سیاه‌چاله‌ها در گرانش لاولاک 60
4-1 ترمودینامیک سیستم¬ها در طبیعت 61
4-2 ترمودینامیک سیاهچاله¬ها 64
4-3 ترمودینامیک سیاهچاله¬ها در گرانش خمش مراتب بالا 68
4-4 کمیت¬های ترمودینامیکی 70
4-4-1 بار الکتریکی 70
4-4-2 پتانسیل الکتریکی 71
4-4-2 سرعت زاویه‌ای 71
فصل پنجم 73
ترمودینامیک جواب¬های گرانش لاولاک مرتبه سوم در حضور کلاس¬های نمائی و لگاریتمی نظریه الکترودینامیک غیرخطی 73
5-1 کُنش و معادلات میدان گرانش لاولاک مرتبه سوم در حضور میدان¬های الکترومغناطیسی غیرخطی 74
5-2 جوابهای سیاهچاله¬های باردار استاتیک در گرانش لاولاک مرتبه سوم در حضور شکل¬های نمائی و لگاریتمی الکترودینامیک غیرخطی 75
5-2-1 جواب¬های باردار استاتیک 1+6 بُعدی 79
5-2-2 معرفی جرمِ هندسی در گرانش لاولاک مرتبه سوم 82
5-2-3 خصوصیات فضازمانِ جواب¬های باردار استاتیک 1+6 بُعدی 83
5-2-4 جواب¬های سیاهچاله¬های باردار استاتیک بُعدی 91
5-3 بررسی ترمودینامیک سیاهچاله¬های لاولاک مرتبه سوم در حضور میدان¬های الکترومغناطیسی غیرخطی 94
5-4 طبیعتِ پایداری سیاه‌چاله‌ها در آنسامبل‌های کانونی و کانونی بزرگ 99
5-4-1 بررسی پایداری ترمودینامیکی سیاهچاله¬های باردار مجانباً تخت در آنسامبل کانونی 100
5-4-2 بررسی پایداری ترمودینامیکی سیاهچاله¬های باردار مجانباً تخت در آنسامبل کانونی بزرگ 105
5-5 لایه¬های سیاهِ چرخانِ باردار مجانباً در گرانش لاولاک مرتبه سوم در حضور شکل-های نمائی و لگاریتمی الکترودینامیک غیرخطی 110
5-6 بررسی ترمودینامیک لایه¬های سیاه چرخانِ باردار مجانباً گرانشِ لاولاک مرتبه سوم در حضور میدان¬های الکترومغناطیسی غیرخطی 114
5-7 طبیعتِ پایداری لایه¬های سیاه در آنسامبل‌های کانونی و کانونی بزرگ 120
5-7-1 بررسی پایداری ترمودینامیکی لایه¬های سیاه چرخانِ باردار مجانباً در آنسامبل کانونی 120
5-7-2 بررسی پایداری ترمودینامیکی لایه¬های سیاه چرخانِ باردار مجانباً در آنسامبل کانونی بزرگ 123
فصل ششم 127
نتیجه¬گیری و پیشنهادات 127
پیوست الف 132
پیوست ب 134
پیوست ج 135
مراجع 137

مراجع

[1] J. Scherk and J. H. Schwarz, Nucl. Phys. B 81, 118 (1974).

[2] S. S. Gubser, “The little book of string theory”, (Princeton University Press, 2010).

[3] P. Hořava and E. Witten, Nucl. Phys. B 475, 94 (1996).

[4] B. Zwiebach, “A first course in string theory”, (Cambridge universitypress, 2004).

[5] J. Polchinski, “String Theory”, (Cambridge University Press, Cambridge, England, 1998).

[6] N. D. Birrell and P. C. W. Davies, “Quantum Field  in Curved Space”, (Cambridge University Press, 1982).

[7] M. B. Greens, J. H. Schwarz, and E. Witten,”Superstring Theory”, (Cambridge University Press, Cambridge, England, 1987); D. Lust and S. Theusen, “Lectures on String Theory”, (Springer, Berlin, 1989).

[8] D. Lovelock, Aequationes Math. 4, 127 (1970).

[9] D. Lovelock, J. Math. Phys. 12, 498 (1971).

[10] D. Zwiebach, Phys. Lett. B 156, 315 (1985);

[12] E. Bergshoeff, E. Sezgin, C. N. Pope and P. K. Townsend, Phys.Lett. B 188, 70 (1987).

[13] R. R. Metsaev, M. A. Rakhmanov and A. A. Tseytlin, Phys. Lett. B 193, 207 (1987).

[14] D. Brecher and M. J. Perry, Nucl. Phys. B 527, 121 (1998).

[15] M. Born and L. Infeld, Proc. Roy. Soc. Lond. A 143, 410 (1934); M. Born and L. Infeld, Proc. Roy. Soc. Lond. A 144, 425 (1934).

[16] M. H. Dehghani, N. Alinejadi and S. H. Hendi, Phys. Rev. D 77, 104025 (2008).

[17] A. Einstein, Annalen der Physik 17.891 (1905).

[18] A. Einstein, “The Meaning of Relativity”, )Princeton University Press, 1956.(

[19] S. Weinberg, “Gravitation and Cosmology“, (Jhon Wily and Sons, Inc., 1972).

[20] S. M. Carrol, “An Introduction to General Relativity Space time and Geometry”, (Chicago University, Inc., 2004).

[21] G. W. Gibbons and S. W. Hawking, Phys. Rev. D 15, 2752 (1977).

[22] N. Deruelle and L. Farina-Busto, Phys. Rev. D 41, 3696 (1990).

[23] H. Weyl, “Raum, Zeit, Materie”, 4th ed. (Spring, Berlin ,1921).

[24] P. Kraus, F. Larsen and R. Siebelink, Nuc. Phys. B 563.1, 259 (1999).

[25] J. D. Brown and J. W. York, Phys. Rev. D 47, 1407 (1993).

[26] M. H. Dehghani and R. B. Mann, Phys. Rev. D 73, 104003 (2006).

[27] J. D. Jackson, “Classical Electrodynamics, (3th edition, ISBN 0471-30932-X. Wiley-VCH, July 1998).

[28] R. P. Feynman, R. B. Leighton and M. Sands, “The Feynman Lectures on Physics, Vol. 2”, (Addison-Wesley Publishing company, Inc., 2013).

[29] H. H. Soleng, Phys. Rev. D 52, 6178 (1995).

[30] S. H. Hendi, JHEP 03, 065 (2012).

[31] D. d’Enterria, and G. G. da Silveira, Phys. Rev. Lett. 111, 080405 (2013).

[32] F. Reif, “Fundamentals of statistical and thermal physics”, (McGraw-Hil, Inc., 1965).

[33] M. W. Zemansky, “Heat And Thermodynamics”, (Tata McGraw-Hill Education, 2011).

[34] L. E. Reichl and I. Prigogine, “A modern course in statistical physics”, (University of Texas press, 1980).

[35] W. Greiner, L. Neise and H. Stöcker, “Thermodynamics and statistical mechanics”, (Springer, 1999).

[36] R. J. Oppenheimer and H. Snyder, Phys. Rev. 56, 5 (1939).

[37] J. P. S. Lemos and V. T. Zanchin, Phys. Rev. D 54, 3840 (1996).

[38] R. Penrose, Phys. Rev. Lett. 14, 57 (1965).

[39] S. W. Hawking, Phys. Rev. Lett. 26, 1344 (1971).

[40] J. D. Bekenstein, Phys. Rev. D 7, 2333 (1973).

[41] J. D. Bekenstein, Phys. Rev. D 9, 12 (1974).

چکیده 

            در گرانش لاولاک تلاش­هایی برای فهمیدن نقش جملات خمش مراتب بالا از دیدگاه­های مختلف، به ویژه در زمینه­ی فیزیک سیاه­چاله­ها، شده است. در این پایان­نامه با در نظر گرفتن گرانش لاولاک مرتبه سوم در حضور کلاس­های نمائی و لگاریتمی الکترودینامیک غیرخطی، دو نوع جدید از جواب­های سیاه­چاله­ای توپولوژیکی در ابعاد 1+6 بُعد و بالاتر را که شاملِ سیاه­چاله­های باردارِ استاتیک مجانباً تخت، و لایه­های سیاه باردارِ چرخانِ مجانباً آنتی دوسیته می­باشد معرفی می­کنیم. تأثیرات میدان­های الکترومغناطیسی غیرخطی را بر جواب­ها بررسی می­کنیم و خواهیم دید که به ازای مقادیر مناسب برای پارامترهای متریک، این جواب­ها می­توانند به عنوان سیاه­چاله­ (لایه سیاه)هایی با دو اُفق رویداد، یک اُفق اکستریم و یا یک تکینگی عُریان تفسیر شوند. کمیت­های پایای ترمودینامیکی از قبیل دما، آنتروپی، جرم، بار الکتریکی و … را برای جواب­ها محاسبه کرده و نشان می­دهیم که قانون اول ترمودینامیک برای سیاه­چاله­های باردارِ استاتیک مجانباً تخت و لایه­های سیاه باردارِ چرخانِ مجانباً آنتی دوسیته برقرار است. در ادامه تحلیل پایداری ترمودینامیکی را برای سیاه­چاله­های باردارِ استاتیک مجانباً تخت با محاسبه دترمینان ماتریس هسیان در دو آنسامبل کانونی و کانونی بزرگ انجام داده و نشان می­دهیم که پایداری سیاه­چاله­ها در گرانش لاولاک مرتبه سوم می­تواند به نوع آنسامبل انتخابی بستگی داشته باشد، بدین معنی که جملات خمش مراتب بالا روی پایداری سیاه­چاله­ها تأثیر می­گذارد. در این بین نتایجی به دست می­آید که نشان می­دهد حضور میدان­های الکترومغناطیسی غیرخطی تأثیر یکسانی در رفتار آنسامبل­های متفاوت دارد. در پایان تحلیل پایداری ترمودینامیکی را برای لایه­های سیاه باردارِ چرخانِ مجانباً آنتی دوسیته انجام داده و نشان می­دهیم که حضور جملات خمش مراتب بالا و میدان­های الکترومغناطیسی غیرخطی تأثیر یکسانی در پایداری لایه­های سیاه در آنسامبل­های کانونی و کانونی بزرگ دارد. هم­چنین نشان می­دهیم که لایه­های سیاه فیزیکی (با دمای مثبت) دارای رفتار ترمودینامیکی پایداری هستند.

کلمات کلیدی : گرانش اینشتین، گرانش لاولاک، خمش مراتب بالا، سیاه­چاله­های توپولوژیکی، ترمودینامیک سیاه­چاله­ها، الکترودینامیک غیرخطی.

فصل اول

مقدمه

1-1  قراردادِ یکایی

برای کاربردهای بعدی، ابتدا مشخص می‌کنیم که در چه یکایی از یکاهای فیزیکی کار می‌کنیم. در این پایان‌نامه از واحدهای طبیعی[1]  استفاده می‌کنیم به جز مواردی که خلاف آن ذکر شود. در واحدی که کار می­کنیم  ثانیه به طور دقیق برابر است با  متر. بنابراین برای سرعت نور خواهیم داشت  و برای گذردهی الکتریکی و تراویی مغناطیسی خلأ مقدار  را اختیار می‌کنیم. در نتیجه ثابت کولن برابر  به دست می‌آید. علاوه بر این برای ثابت پلانک و ثابت بولتزمن نیز مقدار واحد را انتخاب می‌کنیم:

بنابراین در واحدهای طبیعی داریم:

و برای سادگی انتخاب می‌کنیم:

بنابراین با مختصر نویسی داریم . از آن‌جایی که کُنشِ ، بنا به تعریف، انتگرالِ زمانی یک لاگرانژین  (با واحدِ انرژی) است بنابراین تمام کُنش‌ها بدون بُعد خواهند بود یعنی .  در نتیجه برای عنصرِ حجم خواهیم داشت:

و برای داشتن یک کُنش بدون بُعد لازم است که چگالی لاگرانژی  دارای یکای

باشد. برای مثال با این تحلیل پارامتر غیرخطی  در فصل سوم (نظریه الکترودینامیک غیرخطی) دارای یکای جرم خواهد بود.

ثابتِ گرانشِ اینشتین[2] ، که در معادلاتِ میدانِ اینشتین[3]  ظاهر می‌شود، برحسبِ ثابتِ گرانش نیوتن[4]  در چهار بُعد فضازمانی به صورت

است و آن را نیز، در هر بُعدی از فضازمان، برابر با واحد انتخاب می‌کنیم. ثابت گرانش نیوتن در ابعاد بالا به صورتِ زیر در می‌آید

و بنابراین ثابتِ گرانشِ اینشتین در هر بُعد برحسب ثابتِ گرانشِ نیوتن در همان بُعد نوشته می‌شود که مقدار آن، همان‌طور که ذکر شد، برابر واحد اختیار می‌شود.

1-2  معرفی مفاهیم ارجاعی: ذرات نقطه‌ای، ریسمان‌ها و لایه‌ها[5]

          بنیادی‌ترین ذرات در طبیعت به صورت ذراتِ نقطه‌ای[6] فرض می‌شوند زیرا بدون ساختارند و نمی‌توان برای آن‌ها بُعدی در نظر گرفت. یک نقطه در فضای بُعدی، بدون بُعد است. می‌توان ذره‌ی نقطه‌ای را درون یک فضازمان  بُعدی (که بُعد اضافی زمان است) توصیف کرد. با وجودِ مفهوم زمان، حرکت برای ذره‌ی نقطه‌ای معنی پیدا می‌کند. حرکت ذره در فضازمان  بُعدی یک خط 1+0 بُعدی است، یعنی بدون بُعد مکانی. به این موجود 1 بُعدی جهان‌خط[7] می‌گوییم. با گسترش نظری ایده‌ی ذره به ریسمان[8]، به‌عنوان مولدهای احتمالی ذرات بنیادی و رد ایده‌ی نقطه‌ای بودن آن‌ها، می‌توان برای ریسمان‌ها در فضازمان  بُعدی یک جهان‌سطح 1+1 بُعدی در نظر گرفت. بنابراین فضازمانی که یک ریسمان تجربه می‌کند یک جهان‌صفحه[9] است. بر اساس نظریه ریسمان[10] اجزای تشکیل دهنده‌ی ماده، نه ذرات، بلکه ریسمان‌ها هستند. مطابق با این دیدگاه یک الکترون در حقیقت ریسمانی‌ست دارای ارتعاش و چرخش، اما در مقیاسی بسیار کوچک، بنابراین در مقیاس انرژی شتاب‌دهنده‌های امروزی به صورت ذره احساس می‌شوند. این نظریه برای تکامل به لایه‌ها[11] احتیاج دارد[12]. لایه‌ها گسترش ایده‌ی ریسمان‌ها هستند و برخلاف ریسمان‌ها اشیائی چند-بُعدی هستند. لایه شئ‌ای شبیه ریسمان اما با ابعاد دلخواه است. ریسمان را می‌توان یک لایه در نظر گرفت. ذره‌ی نقطه‌ای لایه است. یک پوسته که در هر لحظه از زمان به شکل یک رویه باشد یک لایه است و به همین ترتیب لایه، لایه، لایه (دو نوع)، لایه الی لایه را داریم. این لایه‌ها می‌توانند کل فضای حجمی یک فضازمان را پر کنند. نوع خاصی از لایه‌ها تحت عنوان لایه‌ها وجود دارند که می‌توانند در فضازمان‌های با ابعاد بالا غوطه‌ور باشند و نقش شرایط مرزی دیریکله[13] را در نظریه اَبرریسمان بازی کنند[14]. لایه‌ها ذرات نقطه‌ای هستند. لایه‌ها مشابه ریسمان‌ها و اشیائی یک بُعدی هستند. دو انتهای آن‌ها می‌تواند بر روی هم قرار گرفته و تشکیل یک حلقه دهند و همانند ریسمان‌ها می‌توانند در تمامی جهات حرکت کنند. به همین دلیل می‌توانند ارتعاش داشته باشند و دارای نوسانات کوانتومی هستند. لایه شئ گسترده شده در  بُعد فضایی است و بنابراین در ادامه‌ی امتداد ایده‌ی جهان‌خط و جهان‌صفحه می‌توان برای آن‌ها جهان‌حجم‌هایی[15]  بُعدی در نظر گرفت. این‌ها تعمیم ذره‌ی نقطه‌ای بدون ساختار داخلی به ابعاد بالا هستند. ویژگی بارز آن‌ها این است که مکان‌هایی در فضا هستند که انتهای ریسمان‌ها بر روی آن‌ها قرار می‌گیرد. لایه‌ها دارای جرم مشخصی هستند و با استفاده از این واقعیت که انتهای ریسمان‌ها می‌تواند بر روی آن‌ها قرار گیرد می‌توان جرم‌شان را حساب کرد. با ضعیف‌تر شدن اندرکُنش ریسمان‌ها جرم لایه افزایش می‌یابد. در مطالعه‌ی جهان‌صفحه‌ی ریسمان‌ها از فرض ضعیف بودن اندرکنش ریسمان‌ها استفاده می‌شود. در نتیجه لایه‌ها اجسام بسیار سنگینی هستند به گونه‌ای که حرکت دادن آن‌ها بسیار دشوار بوده و از این لحاظ به سختی می‌توان آن‌ها را اشیائی پویا در نظریه ریسمان محسوب کرد. دلیل اصلی شکل‌گیری انقلابِ مربوط به ورود لایه‌ها به حوزه‌ی فیزیک نظری، اَبرگرانش 11-بُعدی است. این نظریه بر پایه‌ی دو ایده شکل گرفت: اَبَرتقارن[16] و نسبیت عام[17]. این نظریه با نظریه‌های اَبرگرانشی مستخرج از نظریه‌ی ریسمان نیز مرتبط است و نظریه‌پردازان از این ارتباط، قبل از انقلاب دوم ریسمان[18] به خوبی آگاه بودند. اما ارتباط آن با جهان‌صفحه نظریه ریسمان ناشناخته بود. بدتر از همه این‌که این نظریه هیچ هم­گونی با مکانیک کوانتومی نداشت. به همین دلیل نظریه‌پردازان ریسمان با تردید به آن نگاه می‌کردند، زیرا بر این باور بودند که مکانیک کوانتومی و گرانش کاملاً به یک‌دیگر وابسته هستند. با گسترش یافتن این ایده‌ها بین نظریه‌پردازان طی چند سال، مسیر این نظریه در اواسط دهه‌ی 90 به ناگاه عوض شد. با این‌که هنوز هم ریسمان‌ها اشیائی مهم به شمار می‌رفتند اما وجود لایه‌ها با ابعاد مختلف در این نظریه ضروری به نظر می‌رسید و گاه در بعضی موارد حتی دارای اهمیتی به اندازه خود ریسمان‌ها بودند. در مواردی هم لایه‌ها به عنوان سیاه‌چاله‌های دمای صفر[19] توصیف می‌شدند.

فرض اولیه در نظریه ریسمان این است که ذرات اشیائی نقطه‌گونه نیستند بلکه مدهای نوسانی از ریسمان‌ها هستند. ریسمان‌ها بی‌نهایت باریک هستند و بر اساس فرضیات نظریه ریسمان دارای طولی بسیار کوچک در حدود  هستند [1,4]. جرم کل ریسمان به سه بخش تقسیم می‌شود:

جرم سکون ریسمان که بین دو لایه قرار گرفته است.

انرژی ارتعاشی مربوط به هر مُد ثانویه ریسمان، که از طریق رابطه‌ی این انرژی به عنوان جرم تعبیر می‌شود.

نوسانات کمینه مربوط به عدم قطعیت کوانتومی (تحت عنوانِ انرژی نقطه صفر کوانتومی[20]).

برخلاف انرژی نوسانی، سهم مربوط به انرژی نقطه‌ی صفر قابل حذف نیست. سهم انرژی نقطه صفر در جرم مقداری منفی است. تمام اثرات مربوط به جرم سکون، انرژی‌های ارتعاشی و انرژی نقطه صفر جمع می‌شوند تا مجذور جرم کل حاصل شود و اگر انرژی نقطه صفر بر بقیه‌ی سهم‌ها چیره شود این مجذور جرم است که منفی می‌شود. یک ریسمان نسبیتی در پایین‌ترین حالت انرژی کوانتومی خود دارای جرم منفی است. ریسمان در این حالت تاکیون[21] نامیده می‌شود. دیدگاه کنونی در مورد تاکیون‌ها این‌ست که آن‌ها نشانه‌ی بی‌ثباتی نظریه هستند. انرژی نوسانی سبب کاهش اثر منفی نوسانات کوانتومی در جرم می‌شود. در نتیجه کوچک‌ترین افزایش در سهم انرژی نوسانی مجاز، بر اساس مکانیک کوانتومی، سبب می‌شود مجذور جرم کل صفر شود که نتیجه­ای رضایت­بخش است. زیرا ذرات بدون جرم مانند فوتون، و تا‌به‌حال از لحاظ نظری گراویتون[22]، در طبیعت وجود دارند. کم‌ترین مقدار انرژی حاصل از نوسانات، ارتباطی به ابعاد فضا ندارند. اما نوسانات کوانتومی نقطه صفر این‌گونه نیستند. وقتی چیزی نوسان می‌کند، به عنوان مثال راستای ارتعاش ریسمان پیانو، دارای راستای معینی برای مثال به سمت بالا و پایین است. اما نوسانات کوانتومی ممکن در تمامی جهات رخ می‌دهد. هر بُعد جدیدی که تعریف شود، راستای جدیدی را در اختیار نوسانات کوانتومی جهت ارتعاش قرار می‌دهد. راستای بیشتر به معنای نوسانات نقطه‌ی صفر بیشتر و در نتیجه سهم منفی بیشتر است. آن‌چه باقی می‌ماند، توضیح نحوه‌ی برقراری تعادل بین نوسانات ریسمان و نوسانات اجتناب‌ناپذیر کوانتومی نقطه صفر است. نظریه‌پردازان ریسمان با محاسبه دریافته‌اند که کمینه‌ی ابعاد لازم، جهت حذف اثر نوسانات کوانتومی توسط نوسانات ریسمان، 1+25 بُعد است که منجر به ایجاد حالات ریسمانی بدون جرم می‌شود که مطلوب ماست. در مقیاس‌های فاصله‌ای بزرگ‌تر از طول ریسمان‌ها، هر مد نوسانی منطبق بر ذراتی متفاوت است که با خواصی هم‌چون جرم، بار و ویژگی‌های دیگری که توسط دینامیک ریسمان‌ها تعیین می‌شود. شکاف و ترکیب ریسمان‌ها متناظر است با انتشار و جذبِ ذرات که به معنی برهم‌کُنش بین ذرات است و بنابراین سازوکار انواع نیروها در بنیادی‌ترین سطح فیزیک، با فرض وجودِ احتمالی ابعاد اضافی[23]، توصیف می‌شود.

در نظریه ریسمان یکی از مدهای نوسانی ریسمان‌ها متناظر با یک ذره‌ی بدون جرم با اسپین 2 (همان گراویتون[24] پیش‌بینی شده در نسبیت عام) است و بنابراین این ذره مسئول نیروی گرانشی خواهد بود. در نتیجه نظریه ریسمان یک نظریه مکانیک کوانتومی خودسازگار ریاضیاتی‌ست، که وجود گراویتون به عنوان یکی از محصولات این نظریه در آن ایجاب می‌کند که آن را به عنوان نظریه گرانش کوانتومی[25] احتمالی به حساب آوریم. نظریه ریسمان شامل دو گونه ریسمان، ریسمان‌های باز و ریسمان‌های بسته، است. این دو نوع ریسمان ذرات متفاوتی را در بر می‌گیرند. برای مثال تمام نظریه‌های ریسمان شامل ریسمان‌های بسته‌ای با مد نوسانی گراویتون هستند، درحالی‌که فقط ریسمان‌های باز می‌توانند متناظر با ذراتی چون فوتون‌ها باشند. دلیل این امر آن است که دو انتهای ریسمان‌های باز همیشه می‌توانند به یکدیگر متصل شوند و یک ریسمان بسته تشکیل دهند بنابراین تمامی این نظریه‌ها شامل گراویتون نیز می‌شوند و گرانش به صورت طبیعی ظاهر می‌شود. در نتیجه‌ی بررسی این‌که “چطور می‌توان یک نظریه ریسمان شامل فرمیون‌ها داشت” اَبرتقارن، به عنوان ارتباطی ریاضی بین بوزون‌ها و فرمیون‌ها، ابداع شد. نظریه‌های ریسمان شامل ارتعاشات فرمیونی تحت عنوان نظریه‌های اَبرریسمان[26] شناخته می‌شوند. انواع متفاوتی از نظریه‌های اَبرریسمان وجود دارند که به عنوان حدهای متفاوت یک نظریه مادر، تحت عنوان نظریه ، شناخته می‌شوند.

از آن‌جایی که نظریه اَبرریسمان تمامی سازوکارهای بنیادی طبیعت را شامل می‌شود بسیاری از فیزیک‌دانان معتقدند که مناسب‌ترین کاندید برای نظریه‌ی همه چیز[27] احتمالی‌ست. نظریه اَبرریسمان در کنار اَبرتقارن، که فرض می‌کند به ازای هر ذره‌ی بوزونی یک ذره‌ی فرمیونی وجود دارد، تعداد ابعاد نظریه را به 1+9 بُعد کاهش می‌دهد. در حال حاضر پنج نظریه‌ی اَبرریسمانِ نوع ، نوع ، نوع ، نوع  و نوع  وجود دارند که می‌توانند توصیف‌گر طبیعت باشند. برای مثال نظریه‌های اَبرریسمان نوع  دارای لایه‌های با شماره‌های زوج است: ، ، ،  و هم‌چنین لایه‌های سالیتونی و اشیای پیچیده دیگر. در مقابل مدل  دارای لایه‌هایی با شماره‌های فرد است: ، ، ، لایه‌های سالیتونی و تعدادی لایه‌های دیگر که بسیار پیچیده‌اند. یک شبکه پیوسته از دوگانگی‌ها در نظریه ریسمان وجود دارد به طوری که با شروع از یک لایه دلخواه و اِعمال چند دوگانگی[28] و تغییر شکل ناشی از آن‌ها به نوع دیگری از لایه دست می‌یابیم. در واقع بین نظریه‌های اَبرریسمان به ظاهر متفاوت می‌توان ارتباط برقرار کرد. دوگانگی نوعِ  مقیاس‌های فاصله‌ای بلند و کوتاه در نظریه‌های اَبرریسمان را به هم مرتبط می‌سازد، در حالی‌که دوگانگی نوعِ  شدت جفت‌شدگی‌های قوی و ضعیف را در نظریه‌ها به هم مربوط می‌سازد. دوگانگی نوعِ  نیز دوگانگی‌های  و  را به یک‌دیگر مربوط می‌سازد. برای مثال دوگانگی نوعِ  می‌تواند نظریه‌های اَبرریسمان مدل  و  را به هم مربوط سازد. اگر یک لایه را تماماً به دور بُعد دایروی شکل بپیچانیم از دید ناظری فاقد دستگاهی جهت تشخیص ابعاد دقیق بُعد دایره‌ای شکل، لایه را به شکل یک نقطه‌ی بی‌بُعد می‌بیند: یک لایه. بنابراین اگر یکی از 10 بُعد موجود در مدل  را تا کرده و به شکل دایره در آوریم، و اگر این دایره آن‌قدر کوچک باشد که نتوان آن را مشاهده کرد، در این حالت نظریه ریسمان 9 بُعدی به نظر می‌رسد. در جهان 9 بُعدی جدیدی که بدین شکل ساخته می‌شود دیگر نمی‌توان تفاوتی میان مدل‌های  و  قائل شد. می‌توان این فشرده‌سازی[29] برای سایر ابعاد را نیز ادامه داد و به 1+3 بُعد فیزیکی رسید. در نظریه ریسمان ابعاد اضافی از نوع ابعاد فشرده هستند. به منظور درک ابعاد فشرده، برای نمونه می‌توان یک استوانه بینهایت دراز دو بعدی را در نظر گرفت. موجودی که روی این سطح در راستای طولی استوانه حرکت می‌کند به جای خود باز نمی‌گردد، اما در عوض اگر به سمت چپ یا راست حرکت عرضی کند به جای اول خود باز می‌گردد. به بُعدی که در راستای طولی استوانه است بُعد نافشرده و به بُعد عرضی استوانه بُعد فشرده می‌گوییم. در پارادایم فکری نظریه ریسمان، ابعاد بالا از نوع بُعد فشرده هستند. اگر بُعد عرضی این استوانه مانند یک نخ بسیار باریک باشد برای ما یک رویه‌ی یک بُعدی (خط) خواهد بود. یک فضای دو بُعدی فشرده مانند کره نیز می‌توانیم داشته باشیم و با گسترش منطق ریاضی می‌توان اَبرکره کاملاً فشرده در ابعاد بالا داشت. این موضوع که “آیا ابعاد اضافی به خودی‌خود در ارتباط احتمالی بین نظریه‌های فیزیکی در ابعاد بالا (به ویژه نظریه اَبرریسمان) با جهان واقعی نقشی دارند یا نه”، هنوز واضح نیست، در واقع بسیار مبهم و پیچیده است.

[1] Natural Units

[2] Einstein gravitational constant

[3] Einstein field equations

[4] Newton’s gravitational constant

[5]  در این بخش به طور عمده از مرجع‌های [1,2,4,5] استفاده شده است.

[6] Point Particle

[7] World-line

[8] String

[9] World-sheet

[10] String theory

[11] Brane

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122