پايان نامه ترکيبهاي آروماتيک معدني مطالعه نظري ساختار،پيوند، ويژگي هاي طيفي و نوري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ترکيبهاي آروماتيک معدني  مطالعه نظري ساختار،پيوند، ويژگي هاي طيفي و نوري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 72 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ترکيبهاي آروماتيک معدني  مطالعه نظري ساختار،پيوند، ويژگي هاي طيفي و نوري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1ترکيب های حلقوی آروماتيک    1
1-2آروماتیستی    1
1-3معيارهاي آروماتيك بودن    2
1-4 بیان کمی آروماتیستی    3
1-4-1 جابه جايي شيميايي مستقل از هسته    3
1-4-2ناهمسانگردي تاثير پذيري مغناطيسي    4
1-4-3تاثير پذيري مغناطيسي    4
1-4-4 شاخصهاي ناشي از نطريه اتم در مولكول    5
1-4-5 مدل هماهنگ كروي آروماتيسيتي    6
1-5ترکيبهای X3Y3H6    7
1-6بورازين    8
1-6-1سنتز    8
1-6-2ويژگيها    8
1-6-3ساختار    9
1-6-4مزومرها    9
1-6-5واكنشها    9
1-6-6كاربردها    10
1-7 فوق قطبش پذيری    10
فصل دوم: شیمی محاسباتی
2-1مقدمه    13
2-2نیروهای بین مولکولی    13
2-3انواع نیروهای بین مولکولی    14
2-3-1نیروهای الکترواستاتیکی    14
2-3-2نیروهای القایی    14
2-3-3نیروهای پراکندگی    15
2-4روشهای مدل سازی کامپیوتری    15
2-4-1مکانیک مولکولی    15
2-4-2مکانیک کوانتومی    16
2-5 طبقه بندی روش ها    16
2-5-1روش های نیمه تجربی    16
2-5-2روش های آغازین    16
2-5-3 تقریب هارتری- فاک    17
2-5-3-1تئوری اختلال مولر- پلست    18
2-5-3-2روش بر همکنش های پیکربندی    18
2-5-3-3روش میدان خودسازگار چند پیکربندی    18
2-5-4تئوری تابع چگال(DFT)    18
2-6مجموعه های پایه    19
2-6-1مجموعه پایه حداقل    20
2-6-2مجموعه پایه ظرفیتی شکافته    20
2-6-3توابع پایه نفوذی    20
2-6-4 مجموعه های پایه قطبش پذیر    20
2-7نرم افزارهای به کار رفته در این مطالعه    21
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1جنبه های پر انرژی (انرژتیک )    23
3-2گشتاور دو قطبی    24
3-3 قطبش پذیری    25
3-4 آنالیز اوربیتال جبهه ای    28
3-5 تجزیه و تحلیل ساختاری    31
3-6 طیف های الکترونی    33
3-7 فوق قطبش پذیری    34
نتیجه کلی    37
کارهای آینده    38
مراجع    39
نمونه‌هایی از فايل‌های ورودی    42
نمونه ای از فايلهای خروجی يک ساختار بهينه شده    44
نمونه ای از داده های خروجی گشتاوردوقطبی    46
نمونه ای از داده های ورودی فوق قطبش پذيری    46
نمونه ای از داده های خروجی فوق قطبش پذيری    47
مقالات    48
چکیده انگلیسی    54

مقالات

To evaluate the electrophilicity of these complexes, we have calculated the electrophilicity index,w, using the expression:

The values of electrophilicity index in Table 3 indicate more stable isomer has the largest electrophility.

Structural analysis

The optimized geometries ofborazine-based chromophores studied in work with atom labeling are depicted in Figure 1.All studied molecules are essentially nonplanar. Table 4shows the B3LYP/6-311G(d,p) selected structural data for the optimized structures with various X-groups.

These values indicate bonds C1C2, C3C4, and C5C6 are longer, while bonds B1N2 and B3N3 are shorter. These changes in the bond lengths indicate a larger contribution of the zwitterionic (nonaromatic) resonance structure to the ground state of these derivatives.

 Electronic spectra

We found the most intense electronic transition (lmax) of molecules. The wavelength, oscillator strength and the composition of the transitions obtained by TD-DFT calculations are given in Table 5. These calculations illustrate the decreasing of lmax in B-isomer. There is a good correlation between sp and Dlmax(=lmax­, N-isomer -lmax, B-isomer) for all subtituents, except X=Cl, CN, Br (Figure 7). The most intense electronic transition for all molecules is attributed to HOMO®LUMO transition.

Hyperpolarizability

The first static hyperpolarizability (btot) values for the all molecules are shown in Table 6. The results show that the magnitude of the first hyperpolarizability tensor of all molecules is rather moderate, and NO2 and NH2 substations have the most value in N- and B-isomers, respectively. Also, these values indicate the first hyperpolarizability values of N-isomer are more than B-isomer with withdrawing substitutions. On the other hand, these values of N-isomer are less than B-isomer with donor substitutions.

A good correlation has been shown between btot and lmax in N-isomer for all substituents (Figure 8). But, there is similar correlation in B-isomer for donor stubtituents and withdrawing substituents.

Conclusion:

The study of electronic, structural and spectroscopic properties as well as the static first hyperpolarizabilities of the borazine-based chromophores indicated stability of B-isomer species is more than N-isomer. The decreasing of isotropic and anisotropic polarizability values and increasing of HOMO-LUMO gaps values in the stable complexes is compatible with the principles of minimum energy and minimum polarizability in most cases (expect, X=NH2, OH). Calculations showed that the most intense electronic transition is due to HOMO®LUMO transition in all molecules. Theoretical studies indicated acceptor substitutions causes to increasing the first hyperpolarizability values in N-isomer rather than B-isomer, whist, these values of N-isomer are less than B-isomer with donor substitutions.

References:

(1)    Dimitrakopolous, C. D.; Malenfant, P. Adv. Mater. 2002, 14, 29.

(2)    Kanis, D. R.; Ratner, M. A.; Marks, T. J. Chem. Rev 1994, 94, 195.

(3)    Mendes, P. J.; Silva, T. J. L.; Carvalho, A. J. P.; Ramalho, J. P. P. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 946, 33.

(4)    Avcı, D.; Basoglu, A.; Atalay, Y. Struct Chem 2010, 21, 213.

(5)    Medved, M.; Budzák, S.; Cernušák, I. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 2010, 961, 66.

(6)   Bartkowiak, W.; Strasburger, K. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 960 (2010) 93–972010, 960, 93.

(7)   Souza, L. A. D.; Jr., A. M. D. S.; Junqueira, G. M. A.; Carvalho, A. C. M.; Santos, H. F. D. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 2010, 959, 92.

(8)   Karton, A.; Iron, M. A.; Boom, M. E. v. d.; Martin, J. M. L. J. Phys. Chem. A2005, 109, 5454.

(9)    Ray, P. C. Chemical Physics Letters 2004, 354.

(10)   Hameed, A.; Rybarczyk-Pirek, A.; Zakrzewski, J. Journal of Organometallic Chemistry 2002, 656, 102.

(11) Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Montgomery, J. A.; Jr.; Vreven, T.; Kudin, K. N.; Burant, J. C.; Millam, J. M.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; Barone, V.; Mennucci, B.; Cossi, M.; Scalmani, G.; Rega, N.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Klene, M.; Li, X.; Knox, J. E.; Hratchian, H. P.; Cross, J. B.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Ayala, P. Y.; Morokuma, K.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Zakrzewski, V. G.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Strain, M. C.; Farkas, O.; Malick, D. K.; Rabuck, A. D.; Raghavachari, K.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Cui, Q.; Baboul, A. G.; Clifford, S.; Cioslowski, J.; Stefanov, B. B.; Liu, G.; Liashenko, A.; Piskorz, P.; Komaromi, I.; Martin, R. L.; Fox, D. J.; Keith, T.; Al-Laham, M. A.; Peng, C. Y.; Nanayakkara, A.; Challacombe, M.; Gill, P. M. W.; Johnson, B.; Chen, W.; Wong, M. W.; Gonzalez, C.; Pople, J. A.; Revision B.03 ed.; Gaussian, Inc., Pittsburgh PA,: 2003.

(12)    Dewar, M. J. S.; Reynolds, C. H. J. Comp. Chem. 1986, 2, 140.

(13)   Raghavachari, K.; Pople, J. A.; Replogle, E. S.; Head-Gordon, M. J. Phys. Chem. A1990, 94, 5579.

(14)  McLean, A. D.; Chandler, G. S. J. Chem. Phys. 1980, 72, 5639.

(15)   Krishnan, R.; Binkley, J. S.; Seeger, R.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 1980, 72, 650.

(16)      Becke, A. D. J. Chem. Phys1993, 98, 5648.

(17)   Keleiman, D. A. Phy. Rev.1962, 126, 1977.

(18)  Runge, E.; Gross, E. K. U. Phys. Rev. Lett. 1984, 52, 997.

(19)  March, J. Advanced Organic Chemistry; 3rd ed ed.; John Wiley & Sons: New York 1985.

(20)  Zhang, C. R.; Chen, H. S.; Wang, G. H. Chem. Res. Chinese2004, 20, 640.

(21)  Cheng, H.; Feng, J.; Ren, A.; Liu, J. Acta Chim. Sin.2002, 60, 830.

(22)  Roy, D. R.; Chattaraj, P. K. r. J. Phys. Chem. A 2008, 112, 1612.

(23)   Pearson, R. G. Chemical Hardness; Wiley-VCH: Oxford, 1997.

(24)  Parr, R. G.; Yang, W. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules; Oxford University Press: New York, 1989.

چکیده

با توجه به کاربردخواص نوری غیر خطی (NLO) در فن آوری هایی مانند لیزر، ارتباط از راه دور، سلول های فتوولتائیک،پردازش اطلاعات و هولوگرافیو تنوع معدنی این مواد، پژوهشی را در این زمینه آغاز کردیم و بر روی رنگسازهای دارای بورازین متمرکز شدیم.

هدف اصلی ما دراین پژوهش دستیابی به استفاده از بخش بورازین برای طراحی رنگسازهای مولکولی NLO و برای به دست آوردن روابط عملکرد- ساختار درون این سیستم است.

بدین جهت اثرات مختلف استخلاف های پذیرنده و دهنده(H, F, Cl, Br, Me, NH2, OH, COOH, CHO, CN, NO2)  در پایداری، گشتاور دو قطبی، قطبش، اوربیتالجبهه ای، ساختار، شدیدترین جهش الکترونی و فوق قطبش پذیری را مطالعه کردیم. همچنین روابط خطی خوبی بین بعضی از خواص مطالعه شده به دست آمد.

مطالعه با استفاده از روش محاسبه نظریه تابع چگالی (DFT) بر روی خواص نوری غیر خطی رنگ سازی های دارای بورازین انجام شد.

دو ایزومر B و N  را مورد مطالعه قرار دادیم . همه مولکولهای مورد مطالعه غیر مسطح هستند.

مطالعات تئوری نشان داد استخلاف های پذیرنده باعث افزایش مقادیر اولین فوق قطبش پذیری در ایزومر N نسبت به ایزومر B می باشد والبته این مقادیر در ایزومر N  کمتر از ایزومر B باوجود  استخلافات دهنده است.

واژگان کلیدی : مواد نوری غیرخطی،رنگسازهای دارای بورازین

فصل اول 

 1-1ترکيب های حلقوی آروماتيک

بنزن نمونه نخستين[1]مولكولي است كه داراي خواص فيزيكي قابل ملاحظه اي ناشي از عدم استقرار الكترونهاي p است. از  نظر تاريخي شيميدانان پژوهش­هاي زيادي روي ديگر مولكول­هاي مشابه بنزن نموده اند. بورازين (B3N3H6) ، بوروكسين (B3O3H3) و بورتين (B3S3H3) نمونه هايي از اين تركيب­ها هستند. اين تركيب­ها ساختاري مشابه بنزن دارند و توپولوژي اوربيتال­هاي مولكولي پاي آنها مشابه است. اين پرسش كه آيا الكترونهاي پاي آنها همانند بنزن نامستقرند (رزونانس بين ساختارهاي ككوله) چندان واضح نيست.

1-2آروماتیستی

از معرفي آروماتيستي به وسيله ي August Kekule در 1865 تاكنون به طور پيوسته قلمروهاي[2]نويني در شيمي را تسخير[3] شده است. در ابتدا آروماتيسيتي براي تركيبهاي آلي زير گسترش يافت:

هيدروكربنهاي تك حلقوي مزدوج مسطح و يونهاي آنها كه داراي 4n+2 الكترون p هستند.

هيدروكربنهاي مزدوج چند حلقوي- هيدروكربنهاي بنزوييدي ساخته شده ازحلقه هاي بنزني جوش خورده.

هيدروكربنهاي كربوكسيليك مزدوج چند حلقوي بر پايه سيستمهاي غير بنزوييدي مانند آزولن و ديگر هيدروكربنهاي مزدوج داراي حلقه هاي چهار، پنچ، هفت و هشت عضوي.

تركيبهاي داراي اتمهاي فلزي نيز آروماتيك مي توانند باشند. در 1979 Thorn و Hoffmann پيش بيني نمودند كه برخي متالوسيكلهاي فرضي بايد خصلت پيوندي نامستقر و مقداري خصلت آروماتيك را نشان دهند. در ساليان بعد از آن حدود 25 متالوبنزن جداسازي و شناسايي شد.نخستين مثال از يك متالوبنزن پايدار و قابل جداسازي اسمابنزن بود كه در سال 1982 گزارش شد. خانواده بزرگي از متالوبنزنها (ايريدابنزن)  نيز بعدها تهيهشدند در حالي كه يك سري از دي متالوبنزنها با دو اتم فلز در حلقه بنزن نيز گزارش شدند.

واژه “متالوآروماتيسيتي” در 1979 نخستين بار براي توصيف كمپلكسهاي فلزي سيكلوبوتادي ان پيشنهاد شد. نخستين تركيب آلي فلزي داراي يك حلقه آروماتيك  تشكيل شده از اتمهاي فلز در 1995 تهيه شد. Na2[(Mes2C6H3)Ga]3 كه شامل حلقه آروماتيك سه گوش كه داراي دو الكترون p است. نخستين تركيب آلي فلزي آروماتيك  تشكيل شده از چهار اتم گاليم كه داراي ساختار مربعي بود K2[Ga4(C6H3-2,6-Trip2)2] .

1-3معيارهاي آروماتيك بودن:

جدول (1-1) معیار های آروماتیک بودن

خاصيت آروماتيسيتي
ماهيت الكتروني: 4n+2‌الكترونp
انرژي:

مزدوج شدن حلقوي

نامستقر بودن

شكاف اوربيتالهاي جبهه اي

 

پايداري

افزايش خصلت

افزايش خصلت

شكل هندسي:

طول پيوندهاي يكسان

 

وجود خصلت

خواص مغناطيسي:

ناهمسانگردي تاثيرپذيري ديامغناطيس

برتري5مغناطيسي

جابه جايي شيميايي 1H NMR

NICS

 

افزايش يافته

بالا

دياپروتيك

منفي بزرگ

واكنشپذيري:

ساختار شيميايي

ابقا ساختار

 

براي مثال بنزن

جانشيني الكترون دوستي

طيف سنجي:

UV

IR/Raman

فوتوالكترون

 

انرژي بالا

تقارن بالا

انرژيهاي اتصال زدايي الكترون بالا

جريان حلقه آروماتيك اثري است كه در مولكولهاي آروماتيك مانند بنزن، نفتالن مشاهده مي شود. اگر يك ميدان مغناطيسي عمود بر صفحه سيستم آروماتيك اعمال شود جريان حلقه اي در الكترونهاي p حلقه آروماتيك القا مي شود. اين نتيجه مستقيم قانون آمپر است زيرا الكترونهاي شامل شده آزاد به گردش اند به جاي آن كه در پيوندها مستقر باشند مانند آن چه در مولكولهاي غير آروماتيك است ، لذا به ميدان مغناطيسي به شدت پاسخ مي دهند.

جريانهاي حلقه آروماتيك با طيف سنجي NMR مرتبط اند. پس آنها جابه جاييهاي شيميايي هسته هاي 13C, 1H  را در حلقه هاي آروماتيك و نيز ديگر مولكولهاي آلي و معدني تحت تاثير قرار مي دهند. اين اثر امكان تشخيص محيطهاي هسته اي را ممكن ساخته و در نتيجه در تعيين ساختار مولكولي كاربرد وسيعي دارد. در بنزن پروتونهاي آروماتيك دچار واپوشيدگي مي شوند چون ميدان مغناطيسي القايي جهت يكساني مانند با ميدان خارجي دارد.

پس يك جريان حلقه ديامغناطيس يا دياپروتيك با آروماتيستي همراه است و جريان حلقه اي پاراتروپيك نشانه پادآروماتيسيتي است. اثر مشابهي در فولرنهاي سه بعدي مشاهده مي شود و به آن جريان كره گويند.

كوششهاي متعددي براي بيان كمي آروماتيسيتي  انجام شده است:

1-4 بیان کمی آروماتیستی

1-4-1 جابه جايي شيميايي مستقل از هسته[4]:

پارامتر جابه جايي شيميايي مستقل از هسته براي توصيف آروماتيسيتي از نقطه نظر مغناطيسي به كار برده مي شود. اين شاخص به وسيله P.v.R. Schleyer و همكارانش براساس پوششهاي مغناطيسي ابداع گرديد و با روشهاي ساده محاسبه گرديد. هم اينك محاسبه ها با روشهاي آغازين پيشرفته انجام مي شوند(25). اين شاخص با محاسبه منفي پوشش مغناطيسي مطلق اتم روح[5]در مركز حلقه(26)يا نقطه هاي مورد نظر ديگر(27) به كاربرده مي شود.مقدار NICS نشان داده شده به صورت NICS(1.0) به مفهوم محاسبه آن در فاصله Å1 بالاي حلقه است و انتظار مي رودجزييات ساختار الكتروني p را مشخص كند. زيرا مقدار NICS(0.0) در صفحه با مشاركتهايي موضعي پيوندهاي s و جفتهاي تنها تحت تاثير قرار مي گيرد(28). حلقه هاي داراي NICS منفي آروماتيك، حلقه هاي داراي NICS نزديك به صفر غير آروماتيك و حلقه هاي داراي  NICS مثبت پاد آروماتيك اند.

شاخص ديگر مولفه “خارج صفحه”  تنسور  NICS است كه در فاصله Å1 بالاي مركز حلقه محاسبه مي شود و با NICS(1.0)zz مشخص مي شود كه اندازه خوبي براي مشخصه هاي سيستم p حلقه  است(29). از آن جا كه يك ميدان مغناطيسي عمود بر صفحه حلقه اعمال مي شود، اين مقدار با چگاليهاي جريان القايي در سيستم حلقه اي مولكول ارتباط مستقيم تري دارد. در نتيجه NICSzz محاسبه شده در فاصله هاي دور از مركز حلقه (جايي كه NICSzz تحت تاثير مشاركتهاي از سيستم p قرار مي گيرد) به خوبي NICS را مشخص مي كند(30).

ثابت شده است براي مشتقهاي بورازين NICS(2.0)zz معيار مناسبي براي آروماتيسيته است(31).

مقدارهاي موشكافي شده[6]NICS با نرم افزار  deMonNMRمحاسبه مي شوند(32). بر اين اساس NICS(total) به سهمهايي از پيوندهايp ، NICS(p) ، پيوندهايs ، NICS(s) ، و سهمهاي ديگر (پيوندهاي با هيدروژن، جفتهاي تنها در صفحه مولكول، اوربيتالهاي مغزي) تقسيم مي شود.

براي مثال براي بنزن:

جدول (1-2) NICS برای بنزن

Structure Opt Level/Basis set NICS(0.0) NICS(1.0) NICS(r)zz
Benzene B3LYP/6-311+G** HF/6-31+G* -9.7 -11.5 r=1.0-31.9
Borazine B3LYP/6-311+G** HF/6-311+G** -1.3 -1.9 r=-6.7

1-4-2ناهمسانگردي تاثير پذيري مغناطيسي[7]:

ناهمسانگردي تاثير پذيري مغناطيسي (33)به صورت زير تعريف مي شود:

در اين رابطه محور z به صورت عمود بر صفحه حلقه تعريف مي شود. اين رابطه تفاوت بين تاثير پذيريهاي ديامغناطيس خارج صفحه و ميانگين تاثير پذيريهاي ديامغناطيس داخل صفحه (xy) است. كارايي اين شاخص مستقل بودن از سيستم مرجع است. اين شاخص به روش[8]CSGT محاسبه مي شود(34). منفي تر بودن اين شاخص نشانه خصلت آروماتيسيتي بيشتر است.

1-4-3تاثير پذيري مغناطيسي(35):

اين شاخص تفاوت تاثير پذيري مغناطيسي سيستم و يك سيستم مرجع ناشي از افزايش اتم يا پيوند است:

L=c-c                                                                                    (1-2)

اين شاخص نيز به روش CSGT محاسبه مي شود. منفي تر بودن اين شاخص نشانه خصلت آروماتيسيتي بيشتر است.

1-4-4 شاخصهاي ناشي از نطريه اتم در مولكول[9]:

نظريه اتمها در مولكولها در شكلهاي زير براي مطالعه آروماتيسيتي به كار رفته است(36).

درجه عدم استقرار الكترون پاي (DI)[10]:Bader و همكارانش عدم استقرار چگالي p بيشتري را در هيدروكربنهاي سير نشده حلقوي نسبت به گونه هاي مشابه ناحلقوي پيدا نمودند.درجه عدم استقرار الكترون پاي (DI) به طور كمي بر اساي اين نظريه با استفاده از شاخص عدم استقرار تعيين مي شود. اين شاخص با انتگرال دوگانه چگالي همبستگي- تبادل حول حوزه هاي[11]اتمهاي A و B به دست مي آيد. حوزه يك اتم در نظريه AIM به صورت گستره اي در فضاي واقعي محدود به سطوح گراديان شار صفر در يك چگالي الكتروني r(r) يا تا بي نهايت تعريف مي شود(37) به طور كمي تعداد الكترونهاي نامستقر بين A و B تعيين مي شود(38).

[1] archetypal

[2] territory

[3] conquering

[4] nucleus-independent chemical shift (NICS)

[5]ghost

[6] dissect

[7] Magnetic susceptibility anisotropy

[8]continuous set of gauge transformations (CSGT)

[9] Harmonic Oscillator Model of Aromaticity (HOMA)

[10] Delocalization index

[11] basin

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122