پايان نامه ترکيب وب سرويس‌ها مبتني بر معيار‌هاي کيفيت سرويس‌ با استفاده از رويکرد فرا مکاشفه‌اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ترکيب وب سرويس‌ها مبتني بر معيار‌هاي کيفيت سرويس‌ با استفاده از رويکرد فرا مکاشفه‌اي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 128 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ترکيب وب سرويس‌ها مبتني بر معيار‌هاي کيفيت سرويس‌ با استفاده از رويکرد فرا مکاشفه‌اي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب
فصل 1 : مقدمه و كليات تحقيق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 هدف از اجرای طرح 6
1-3 توجيه ضرورت انجام طرح و اهمیت موضوع 7
1-4 مدل تحقیق 9
1-5 فرضیات مسئله 10
1-6 چارچوب تحقیق 10
فصل 2 : ادبیات و پیشینه تحقیق 12
2-1 مقدمه 13
2-2 مفاهیم پایه 13
2-2-1 رهیافت‌های یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی 13
2-2-2 کاربرد معماری سرویس گرا 14
2-2-3 تعریف معماری سرویس گرا 15
2-2-4 مزایای استفاده از معماری سرویس گرا 17
2-2-4-1 استفاده مجدد 17
2-2-4-2 کاهش هزینه در یکپارچه سازی 19
2-2-4-3 چابکی کسب و کار 19
2-2-5 وب سرویس 20
2-2-5-1 انتخاب و کشف وب سرویس 21
2-2-6 ترکیب وب سرویس‌ها 23
2-2-6-1 سرویس مرکب 24
2-2-6-2 BPEL 24
2-2-6-3 چرخه حیات سرویس مرکب 25
2-2-6-4 ساختارهای ترکیب وب سرویس 29
2-2-6-5 محدودیت‌ها در ترکیب وب سرویس‌ها 32
2-2-7 معیارهای کیفیت سرویس 33
2-2-7-1 انواع معیارهای کیفیت سرویس 35
2-3 کارهای مرتبط 36
2-3-1 چارچوب Boumhamdi و Jarir 36
2-3-2 چارچوب DynamiCoS 37
2-3-3 دیدگاه Chan و Lyu 39
2-3-4 دیدگاه Yang و Chun-Hung 39
2-3-5 چارچوب METEOR 40
2-3-6 چارچوب SODIUM 41
2-3-7 دیدگاه Yau و Yin 42
2-3-9 چارچوب WSSR_Q 43
2-3-10 رویکرد WSMX 45
2-3-11 دیدگاه Chaari و Badr و Biennier 45
2-3-12 دیدگاه MOGA 46
۲-۳-۱۳ جمع بندی از کارهای مرتبط 46
فصل 3 : روش تحقیق 49
3-1 مقدمه 50
3-2 معماری ارائه داده شده 50
3-2-1 درخواست سرویس 52
3-2-2 انتخاب سرویس‌های کاندید 52
3-2-3 رویکرد ترکیب وب سرویس‌ها 55
3-3 فرمول بندی و بی مقیاس سازی معیار‌های کیفیت سرویس 56
3-4 محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب 58
3-5 رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای 67
3-5-1 نمایش جواب مسئله 67
3-5-2 رویکرد ژنتیک 68
3-5-2-1 ساختار كلي الگوريتم ژنتيك 69
3-5-2-2 مفاهيم کليدي الگوريتم ژنتيک 71
3-5-2-2-1 ايجاد جمعيت اوليه 71
3-5-2-2-2 عملگر‌های ژنتیک 71
3-5-2-2-3 انتخاب 73
3-5-2-2-4 تابع برازش 74
3-5-3 رویکرد رقابت استعماری 74
3-5-3-1 شکل دهي امپراطوري‌هاي اوليه 75
3-5-3-2 حرکت مستعمره‌ها به سمت امپرياليست 77
3-5-3-3 جابه جایی موقعیت مستعمره و امپریالیست 79
3-5-3-4 قدرت کل يک امپراطوري 80
3-5-3-5 رقابت استعماري 80
3-5-4 رویکرد جریان آب 82
3-5-4-1 عملگرهای جریان آب 84
3-5-4-1-1 ايجاد جمعيت اوليه 85
3-5-4-1-2 انشعاب و حرکت جریان آب 85
3-5-4-1-3 ادغام جریان‌ها 88
3-5-4-1-4 تبخیر و بارش 89
3-5-4-1-5 جستجوی همسایگی 89
فصل 4 : محاسبات و یافته‌های تحقیق 91
4-1 مقدمه 92
4-2 تنظیم پارامتر رویکرد های فرا مکاشفه‌ای 92
4-3 ارزیابی و کارایی رویکردها 96
4-4 مشاهده نتایج 98
4-4-1: تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های انتزاعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده 98
4-4-2 تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های واقعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده 101
4-4-3 مقایسه کارایی رویکرد های فرا مکاشفه‌ای و روش دقیق 102
4-4-4 مقیاس پذیری 105
4-4-5 کارایی 106
فصل 5 : نتیجه گیری و پیشنهادات 107
5-1 مقدمه 108
5-2 مزایای رویکرد ارائه شده 109
5-3 عملکرد رویکرد های ارائه شده 110
5-4 تحقیقات آتی 112
منابع و مآخذ 113

منابع و مآخذ

[1]          مهجوریان, ا., & شمس, ف. (زمستان 88). طراحی سازمان سرویس گرا بر اساس اصول معماری سرویس گرا. Paper presented at the طراحی سازمان سرویس گرا بر اساس اصول معماری سرویس گرا.

[2]          Griffiths, N., & Chao, K. M. (2010). Agent-based service-oriented computing: Springer-Verlag New York Inc.

[3]          Erl, T. (2005). Service-oriented architecture: concepts, technology, and design: Pearson Education.

[4]          Ma, C., & He, Y. (2009). An Approach for Visualization and Formalization of Web Service Composition. Paper presented at the International Conference on Web Information Systems and Mining, 2009. WISM 2009. , Shanghai.

[5]          Sha, L., Shaozhong, G., Xin, C., & Mingjing, L. (2009). A QoS based web service selection model. Paper presented at the Information Technology and Applications, 2009. IFITA ’09. International Forum on, Chengdu.

[6]          Committee, U. S. T. (2004). UDDI Version 3.0. 2. from http://uddi.org/pubs/uddi_v3.htm

[7]          Zhang, C. (2011). Adaptive Genetic Algorithm for QoS-aware Service Selection. Paper presented at the Advanced Information Networking and Applications (WAINA), 2011 IEEE Workshops of International Conference on, Biopolis.

[8]          Zhao, L., Ren, Y., Li, M., & Sakurai, K. (2011). Flexible service selection with user-specific QoS support in service-oriented architecture. Journal of Network and Computer Applications.

[9]          Wang, H., Tong, P., & Thompson, P. (2007). QoS-Based Web Services Selection. Paper presented at the e-Business Engineering, 2007. ICEBE 2007. IEEE International Conference on, Hong Kong.

[10]        Kanchanavipu, K. (2008). An Integrated Model for SOA Governance. rapport nr.: Report/IT University of Göteborg 2008: 002.

[11]        Kontogiannis, K., Lewis, G. A., Smith, D. B., Litoiu, M., Muller, H., Schuster, S., et al. (2007). The landscape of service-oriented systems: A research perspective. Paper presented at the International Workshop on Systems Development in SOA Environments.

[12]        Josuttis, N. (2007). SOA in practice-Art of Distributed System Design. 2007: O’Reilly & Assoc.

[13]        MacKenzie, C. M. (2006(accessed 2008-02-14)). Reference model for service oriented architecture, Public Review Draft 2.

[14]        Svensson, C., & Wallen, L. (2006). SOA and M & A-Relationships between Service Oriented Architectures (SOA) and Mergers and Acquisitions (M & A). Department of Informatics, Lund University, Lund, Sweden.

[15]        D’Mello, D. A., & Ananthanarayana, V. S. (2010). Review of Quality of Service (QoS) Driven Dynamic Web Service Selection Techniques. Paper presented at the Industrial and Information Systems (ICIIS).

[16]        Street, J., & Gomaa, H. (2008). Software Architectural Reuse Issues in Service-Oriented Architectures. Paper presented at the Hawaii International Conference on System Sciences, Proceedings of the 41st Annual.

[17]        Sathya, M., Swarnamugi, M., Dhavachelvan, P., & Sureshkumar, G. (2011). Evaluation of qos based web-service selection techniques for service composition. International Journal of Software Engineering (IJSE), 1(5), 73.

[18]        Zeng, L., Ngu, A. H. H., Benatallah, B., Podorozhny, R., & Lei, H. (2008). Dynamic composition and optimization of Web services. Distributed and Parallel Databases, 24(1), 45-72.

[19]        Sivasubramanian, S., Ilavarasan, E., & Vadivelou, G. (2009). Dynamic web service composition: Challenges and techniques. Paper presented at the Intelligent Agent & Multi-Agent Systems, IAMA 2009.

[20]        Baresi, L., Bianculli, D., Ghezzi, C., Guinea, S., & Spoletini, P. (2007). Validation of web service compositions. Software, IET, 1(6), 219-232.

[21]        Milanovic, N., & Malek, M. (2004). Current solutions for web service composition. Internet Computing, IEEE, 8(6), 51-59.

[22]        Pessoa, R. M., Silva, E., van Sinderen, M., Quartel, D. A. C., & Pires, L. F. (2008). Enterprise interoperability with SOA: a survey of service composition approaches. Paper presented at the Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops, 2008 12th.

[23]        Yu, T., Zhang, Y., & Lin, K. J. (2007). Efficient algorithms for Web services selection with end-to-end QoS constraints. ACM Transactions on the Web (TWEB), 1(1), 6.

[24]        Ko, J. M., Kim, C. O., & Kwon, I. H. (2008). Quality-of-service oriented web service composition algorithm and planning architecture. Journal of Systems and Software, 81(11), 2079-2090.

[25]        Canfora, G., Di Penta, M., Esposito, R., & Villani, M. L. (2005). An approach for QoS-aware service composition based on genetic algorithms. Paper presented at the GECCO ’05 Proceedings of the 2005 conference on Genetic and evolutionary computation

[26]        Tang, M., & Ai, L. (2010). A hybrid genetic algorithm for the optimal constrained web service selection problem in web service composition. Paper presented at the Evolutionary Computation (CEC), 2010 IEEE Congress on.

[27]        Canfora, G., Di Penta, M., Esposito, R., & Villani, M. L. (2004). A lightweight approach for QoS-aware service composition. Paper presented at the ICSOC 2004–short papers. IBM Technical Report, New York, USA,.

[28]        Sheu, R. K., Lo, W. T., Lin, C. F., & Yuan, S. M. (2010). Design and Implementation of a Relaxable Web Service Composition System. Paper presented at the Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC), 2010 International Conference on, Huangshan.

[29]        Boumhamdi, K., & Jarir, Z. (2009). Yet another approach for dynamic web service composition. Paper presented at the Internet Technology and Secured Transactions, 2009. ICITST 2009. International Conference for.

[30]        Goncalves da Silva, E., Ferreira Pires, L., & van Sinderen, M. (2009). Supporting dynamic service composition at runtime based on end-user requirements. Paper presented at the 1st International Workshop on User-generated Services, Stockholm, Sweden.

[31]        Chan, P. P. W., & Lyu, M. R. (2008). Dynamic web service composition: A new approach in building reliable web service. Paper presented at the Advanced Information Networking and Applications, 2008. AINA 2008. 22nd International Conference on.

[32]        Fanjiang, Y. Y., Syu, Y., Wu, C. H., Kuo, J. Y., & Ma, S. P. (2010). Genetic algorithm for QoS-aware dynamic web services composition Paper presented at the Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), 2010 International Conference on, Qingdao.

[33]        Verma, K., Gomadam, K., Sheth, A. P., Miller, J. A., & Wu, Z. (2005). The METEOR-S approach for configuring and executing dynamic web processes. LSDIS METEOR-S project. http://lsdis. cs. uga. edu/projects/meteor-s/techRep6-24-05. pdf. Technical report.

[34]        Topouzidou, S. (2007). SODIUM, service-oriented development in a unified framework. Final report ISTFP6-004559. http://www. atc. gr/sodium.

[35]        Yau, S. S., & Yin, Y. (2011). QoS-Based Service Ranking and Selection for Service-Based Systems. Paper presented at the Services Computing (SCC), 2011 IEEE International Conference on, Washington, DC.

[36]        Zou, G., Xiang, Y., Gan, Y., Wang, D., & Liu, Z. (2009). An agent-based web service selection and ranking framework with QoS. Paper presented at the Computer Science and Information Technology, 2009. ICCSIT 2009. 2nd IEEE International Conference on, Beijing.

[37]        Kerrigan, M. (2006). Web service selection mechanisms in the web service execution environment (WSMX). Paper presented at the SAC ’06 Proceedings of the 2006 ACM symposium on Applied computing New York, NY, USA.

[38]        Chaari, S., Badr, Y., & Biennier, F. (2008). Enhancing web service selection by QoS-based ontology and WS-policy. Paper presented at the SAC ’08 Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied computing, New York, NY, USA.

[39]        Wang, J., & Hou, Y. (2008). Optimal Web Service Selection based on Multi-Objective Genetic Algorithm. Paper presented at the Computational Intelligence and Design, 2008. ISCID ’08. International Symposium on, Wuhan.

[40]        Holland, J. H. (1992). Adaptation In Natural And Artificial Systems: An Introductory Analysis With Applications To Biology, Control, And Artific.

[41]        Gen, M., & Cheng, R. (1999). Genetic algorithms and engineering optimization (Vol. 7): Wiley-interscience.

[42]        Atashpaz-Gargari, E., & Lucas, C. (2007). Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition. Paper presented at the Evolutionary Computation, 2007. CEC 2007. IEEE Congress on.

[43]        Chung, S. H. (2010). A water flow-like algorithm for manufacturing cell formation problems. European Journal of Operational Research.

[44]        Yang, F. C., & Wang, Y. P. (2007). Water flow-like algorithm for object grouping problems. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 24(6), 475-488.

[45]        Al-Masri, E., & Mahmoud, Q. H. (2007). Discovering the best web service. Paper presented at the Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web.

[46]        Al-Masri, E., & Mahmoud, Q. H. (2007). Qos-based discovery and ranking of web services. Paper presented at the Computer Communications and Networks, 2007. ICCCN 2007. Proceedings of 16th International Conference on.

 چکیده فارسی

با رشد و گسترش معماری سرویس گرا و افزایش روز افزون تعداد وب سرویس‌ها، تقاضا برای استفاده از آن‌ها رشد چشمگیری داشته است. برای پاسخگویی به اکثر فرایندهای تجاری و کسب و کارهای نسبتا پیچیده ممکن است یک سرویس منفرد وجود نداشته باشد، بنابراین بایستی چند سرویس را با یکدیگر ترکیب نموده تا سرویس مناسبی به وجود آید. ترکیب وب سرویس‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه معماری سرویس گرا می‌باشد هر وب سرویس ممکن است پیاده سازی‌های متفاوت با عملکرد‌های مشابه‌ای داشته باشد اما آن چیزی که موجب تمایز بین سرویس‌های مشابه می‌شود، معیارهای کیفیت سرویس است. در این تحقیق مسئله ترکیب وب سرویس‌ها  با توجه به معیارهای کیفیت سرویس مورد بررسی قرار گرفته و معماری برای ترکیب خودکار وب سرویس‌ها ارائه شده است که در آن در ابتدا کاربران نیازهای عملیاتی و غیرعملیاتی خود را توسط یک واسط کاربری وارد سیستم می‌کنند در ادامه رویکرد فرا مکاشفه‌ای برای ترکیب وب سرویس‌ها توسعه داده شده است تا در یک زمان معقول بهینه‌ترین ترکیب برای برآورده سازی نیازهای کاربران را بیابیم. برای ترکیب وب سرویس‌ها از سه رویکرد فرا مکاشفه‌ای استفاده کردیم; (1) رویکرد جریان آب که دارای اندازه پویای عامل‌های حل است تا ضعف‌های رویکرد‌های جمعیت گرا و نقطه گرا را پوشش دهد، (2) رویکرد رقابت استعماری و (3) رویکرد ژنتیک. هر یک از رویکرد های ارائه شده توسط زبان برنامه نویسی c# پیاده سازی شده و نتایج حاصله از آن‌ها را با یکدیگر مقایسه نمودیم.

كلمات كليدي فارسي :وب سرویس، ترکیب وب ‌سرویس، انتخاب وب ‌سرویس، رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای، کیفیت سرویس

مقدمه

امروزه سازمان‌ها به دلیل افزایش جریان اطلاعات در محیط‌های داخل و خارج سازمان و مدیریت این جریان اطلاعات به ناچار باید از مزایای فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی استفاده نمایند. این گونه سیستم‌ها باید با سایر سیستم‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف سازمان در تعامل و ارتباط باشند. برای دست‌یابی به یکپارچگی در سطح وسیع، سیستم‌های اطلاعاتی باید قابلیت‌هایی نظیر : انعطاف‌پذیری، مقیاس‌پذیری و سازگاری سیستم‌های قدیمی با سیستم جدید را دارا باشند. معماری سرویس گرا[1] (SOA) الگوی جدیدی را در پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی ارائه می‌دهد و این امکان را به توسعه‌دهندگان سیستم‌ها می‌دهد تا بیشتر تمرکزشان به تحقق ویژگی‌هایی باشد که سازمان‌ به آن‌ها نیاز دارد و این امر توسط پروتکل‌های ارتباطی استاندارد، واسط‌های کاربر، جریان‌های کاری و خدمات مدیریت زیرساخت‌ها صورت می‌پذیرد [2].

در واقع تکامل و رشد معماری سرویس گرا به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا تمام قابلیت‌های خود را در قالب سرویس ارائه دهند، در این نوع از سازمان‌ها فرآیند‌های کاری از مرز‌های سازمانی فراتر رفته و بین تولید‌کنندگان مواد اولیه، مشتریان و تمامی شرکا ارتباط برقرار می‌کنند.

بعد از رشد چشم‌گیر ارتباطات به دلیل گسترش استفاده از اینترنت معماری سرویس گرا به موضوع مهمی در کسب‌وکار و محافل علمی در دنیا تبدیل شده است. نرم افزار‌های معماری سرویس گرا در حوزه تجارت الکترونیک و یکپارچه‌سازی نرم افزار‌های سازمانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. برای معماری سرویس گرا لایه های متفاوتی را می‌توان در نظر گرفت شکل 1-1 لایه‌های اصلی این معماری را نشان می‌دهد که شامل لایه کسب و کار، لایه سرویس و لایه نرم افزار است [3].

[1] Service-Oriented Architecture

یکی از نقاط قوت معماری سرویس گرا قابلیت آن در همگون سازی عملیات بین سیستم‌های اطلاعاتی ناهمگون می‌باشد. معماری سرویس گرا برای یکپارچه‌سازی و ارتباط بین سیستم‌های اطلاعاتی از وب سرویس‌ها استفاده می‌کند. با پیشرفت معماری سرویس گرا وب سرویس‌ها محبوبیت بسیاری یافته و بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها تجاری توسط این تکنولوژی صورت می‌پذیرد.

اگرچه پتانسیل واقعی سرویس‌ها و معماری سرویس گرا زمانی مشخص می‌شود که برای پاسخگویی به نیاز جدید مشتریان، ترکیبی از سرویس‌های موجود را در کنار هم قرار دهیم. به عبارت دیگر زمانی ما به ترکیب وب سرویس‌ها[1] نیازمند خواهیم بود که به تنهایی یک سرویس نتواند پاسخگو درخواست‌های پیچیده مشتریان باشد اما با ترکیب نمودن آن‌ها توابع و قابلیت‌های متنوع سرویس‌ها در کنار هم می‌توانند پاسخگو نیاز‌ها و درخواست‌های پیچیده مشتریان باشد [4].

روز به روز تعداد وب سرویس‌ها با عملکردها و قابلیت‌های مشابه در محیط‌های شبکه‌ای و اینترنت در حال افزایش می‌باشد حال کاربران و توسعه‌دهندگان سیستم‌های اطلاعاتی چگونه می‌توانند مناسب‌ترین سرویس از بین وب ‌سرویس‌های موجود را کشف و انتخاب[2] کنند.

سفارش دهندگان سرویس‌های وب معمولاً نیازمندی‌های غیرعملیاتی خود را با استفاده از یکسری معیار‌های کیفی بیان می‌دارند. کیفیت سرویس[3] قابلیت‌های یک محصول یا سرویس برای مواجه شدن با نیازمندی‌های غیرعملیاتی کاربر را توصیف می‌کند و این معیارهای کیفی می‌توانند به عنوان یک محک زن برای تفاوت و برتری دادن بین سرویس‌ها و فراهم آورندگان سرویس‌ها مورد استفاده قرار گیرند [5].

در بین سرویس‌های مشابه ممکن است سرویس‌هایی وجود داشته باشند که با توجه به معیار‌های کیفیت سرویس برای کاربران مناسب‌تر می‌باشند بنابراین زمانی که برای اجرای یک عملیات چندین سرویس با عملکرد‌‌های مشابه وجود دارند آنگاه سرویس را بر مبنای نیاز‌ها و معیار‌های کیفیت سرویس کاربران انتخاب می‌کنیم.

مسئله ترکیب سرویس‌ها بر اساس معیارهای کیفت سرویس در شکل 1-2 نشان داده شده است که در آن n تعداد کل وب سرویس‌ها و  نیز تعداد پیاده سازی‌های هر یک از وب سرویس‌ها می‌باشد. بنابراین برای وب سرویس  ،  پیاده سازی وجود دارد که شامل  می‌باشد. همچنین هر پیاده سازی از وب سرویس‌ها معیارهای کیفیت سرویس خاص خود را دارند.  نشان دهنده معیار کیفیت سرویس l ام برای وب سرویس  می‌باشد. در روابط بالا ( ) و ( )

[1] Service Composition

[2] Discovery and selection

[3] quality of service (QoS)

توصيف، تعريف، و يكپارچگي جهاني[1] (UDDI) استانداردي است که فراهم آورندگان، سرویس‌های خود را در آن ثبت می‌کنند و مانند مخزنی عمل می‌کند که سرویس‌ها در داخل آن قرار می‌گیرد برنامه های کاربردی می‌توانند با جستجو در داخل این مخزن سرویس‌های گوناگون را فراخوانی و از توابع عملیاتی آن‌ها استفاده نمایند.

طبق گفته UDDI  این استاندارد برای انتشار و جستجو سرویس‌ها از معیار‌های کیفیت سرویس پشتیبانی نمی‌کند اما ممکن است، نیازمندی‌های کاربران شامل یکسری از نیازهای غیرعملیاتی مانند معیار های کیفی باشد [6].

یکی از روش‌های موجود برای بهینه سازی ترکیب وب سرویس‌ها و به حداکثر رساندن رضایت کاربران برای برآورده سازی نیاز‌های عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده از رویکرد‌های تقریبی می‌باشد که در زمان کوتاه قادر به یافتن جوابی مناسب و نزدیک به بهینه هستند. این گونه رویکرد‌ها را می‌توان به دو دسته رویکرد‌های مکاشفه‌ای و فرا مکاشفه‌ای[2] تقسیم نمود. برای حل مشکلاتی که در رویکرد‌های مکاشفه‌ای از جمله قرار گرفتن آن‌ها در بهینگی محلی وجود داشته است رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای ارائه شده‌اند. این رویکرد‌ها به گونه هوشمند عمل می‌کنند و با جابه‌جا کردن جمعیت‌های متنوع که همان ترکیبی از وب سرویس‌ها می‌باشد ترکیب و انتخاب کارایی از آن‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهند در حقیقت رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای در مواقعی که محدودیتی برای زمان وجود دارد و استفاده از روش‌های حل دقیق، میسر نمی‌باشد و یا پیچیدگی مسائل بهینه سازی زیاد باشند، مناسب هستند.

از آنجا که در بهینه سازی ترکیب وب سرویس‌ها حالات بی‌شماری برای ترکیب به وجود خواهد آمد و جستجوی تمامی این حالات برای دستیابی به یک حالت بهینه در بسیاری از مواقع غیرممکن می‌باشد در نتیجه در این پایان نامه روش جدیدی برای انتخاب و ترکیب کارا وب سرویس‌ها بر مبنای معیار‌های کیفیت سرویس با استفاده از رویکردهای تقریبی ارائه می‌شود تا مناسب‌ترین ترکیب از بین ترکیب‌های موجود را در سریع‌ترین زمان ممکن انتخاب نماییم. در ادامه پایان نامه رویکرد ارائه داده شده را پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

1-2  هدف از اجرای طرح

امروزه اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها، تجارت و کسب و کار خود را در بستر اینترنت قرار داده‌اند و با برون سپاری بخش‌های مختلف سازمان به دنبال کوچک سازی ساختار فیزیکی سازمان می‌باشند همچنین با گذشت زمان نیازمندی‌های مشتریان در محیط‌های کسب‌و‌کار به سرعت در حال رشد می‌باشند که می‌تواند چالش جدی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی به حساب آیند. در بیشتر موارد یک سرویس نمی‌تواند به تنهایی پاسخگو نیاز‌های پیچیده مشتریان باشد از این‌رو برای پاسخگویی به این‌گونه نیاز‌ها باید ترکیبی از سرویس‌ها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین توانایی سازمان‌ها و شرکت‌ها در انتخاب و ترکیب کارای وب سرویس‌ها در توسعه نرم‌افزار‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی سرویس گرا بسیار اهمیت می‌یابد، از طرف دیگر سرویس‌های گوناگون با عملکرد‌های مشابه که توسط فراهم آورندگان متفاوتی ارائه می‌شوند روز به روز در اینترنت افزایش می‌یابند، حال کاربران چگونه می‌توانند از بین سرویس‌های مشابه سرویس دلخواه خود را انتخاب کنند.

آیا سرویس همواره در دسترس می‌باشد؟ آیا هزینه آن مناسب است؟ آیا سرویس در زمان کمتر از 3 ثانیه می‌تواند به جواب برسد؟ آیا سرویس انتخابی سرویس معروفی می‌باشد؟ این سؤال‌ها در مورد معیار‌های کیفیت سرویس، در تجارت الکترونیک و تبادلات بین بنگاه‌ها همواره مطرح بوده است.

بنابراین هدف از انجام این تحقیق، ارائه رویکرد جدید برای انتخاب و ترکیب کارا وب سرویس‌ها در سازمان‌هایی با مقیاس بزرگ بر مبنای معیار‌های کیفیت سرویس می‌باشد تا کاربران بتوانند بر مبنای معیارهای کیفی هر یک از سرویس‌ها، مناسب‌ترین ترکیب از بین ترکیب‌های موجود را در سریع‌ترین زمان ممکن انتخاب کنند.

1-3  توجيه ضرورت انجام طرح و اهمیت موضوع

با گسترش استفاده از تکنولوژی‌های مرتبط به سرویس گرایی و وب سرویس‌ها و نیز تشدید رقابت میان ارائه‌دهندگان سرویس‌های وب، به ناچار بسیاری از فراهم ‌آورندگان، سرویس‌هایی با عملکرد‌های مشابه اما با ویژگی‌های کیفی متفاوت را ارائه دادند. این سرویس‌ها می‌توانند به ده‌ها هزار حالت متفاوت ترکیب شوند بنابراین حالت‌های بی‌شماری برای ترکیب به وجود خواهد آمد در نتیجه در فرایند ترکیب، سازمان‌ها باید پیاده‌سازی‌های متنوع از سرویس‌ها را از بین انبوهی از پیاده‌سازی‌های موجود در اینترنت که دارای عملکردهای مشابه اما ویژگی‌های کیفی متفاوت می‌باشند انتخاب نمایند [7].

در زیر دو دلیل مهم که سبب می‌شود که به دنبال راه حلی برای مشکل انتخاب و ترکیب کارای سرویس‌ها بر مبنای معیار‌های کیفی باشیم آورده شده است :

1 : انواع مختلف و تعداد بسیار زیادی از سرویس‌ها توسط فراهم آورندگان آن‌ها در اینترنت قرار گرفته است که دارای کارایی، قیمت، زمان پاسخگویی و پلت فرم‌های متفاوت اما دارای عملکرد مشابه‌ای می‌باشند در نتیجه انتخاب سرویس مناسب برای کاربران کار پیچیده و سختی و تا حدی غیرممکن می‌باشد.

2 : نیازهای کیفی کاربران در زمینه های بازار گرایی و اعتماد به سرویس‌ها رشد یافته در نتیجه باید معیارهای متنوعی برای کیفیت سرویس از قبیل درجه اعتماد، موفقیت سرویس، هزینه های مالی، زمان پاسخگویی در راه حل‌های جدید گنجانده شوند [8].

کشف و ترکیب سرویس‌ها در زمان اجرای آن همواره جزء مهم‌ترین چالش پیش‌رو در نرم‌افزار‌های سرویس گرا بوده است. اگر ما تعداد کل کار‌ها در جریان کاری را k و برای انجام هرکدام از این جریان‌های کاری n وب‌ سرویس با عملکرد مشابه داشته باشیم، در این صورت  ترکیب مختلف از وب سرویس‌ها برای اجرای فرایندهای کاری به وجود می‌آید. بنابراین دستیابی به یک ترکیب بهینه از ترکیبات موجود بسیار  پیچیده خواهد بود و جستجو تمامی حالت‌ها بسیار پرهزینه و زمان ‌بر است. از طرف دیگر تعداد ترکیبات به وجود آمده با در نظر گرفتن معیار‌های کیفیت سرویس کاربران بیشتر نیز خواهد شد [9].

[1] Universal Description, Discovery and Integration

[2] Heuristic and Meta-Heuristic Approach

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122