پايان نامه تصحيح انتقادي آثار داستاني آنندرام مخلص -هنگامه عشق، کارنامه عشق-همراه با تحقيق در احوال و سبک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تصحيح انتقادي آثار داستاني آنندرام مخلص -هنگامه عشق، کارنامه عشق-همراه با تحقيق در احوال و سبک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 464 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تصحيح انتقادي آثار داستاني آنندرام مخلص -هنگامه عشق، کارنامه عشق-همراه با تحقيق در احوال و سبک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- عنوان تحقیق 2
1-2- بیان مسئله و ضرورت آن 2
1-3- پرسش¬های تحقیق 2
1-4- فرضیه¬های تحقیق 3
1-5- پیشینۀ تحقیق 3
1-6- اهداف تحقیق 4
1-7- روش تحقیق 4
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 5
2-1- تعریف نسخۀ خطی و تصحیح متن 6
2-2- اهمیت و ضرورت تصحیح متون 7
2-3- روش¬های تصحیح متن 8
2-3-1- تصحیح انتقادی 8
2-3-2- تصحیح التقاطی 9
2-3-3- تصحیح بینابین 11
2-3-4- تصحیح قیاسی 11
2-4- مراحل کار تصحیح 12
2-5- روش تصحیح در این پژوهش 13
2-6- پیشینۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره 14
2-7- نثر فارسی در شبه قاره 18
2-8- داستان¬نویسی در هند 21
2-8-1- داستان¬نویسی در هند در دورۀ سبک هندی 22
2-8-2- داستان¬های عاشقانه در هند 24
2-8-3- بن¬مایه¬ها و خویشکاری¬های داستان¬های عاشقانۀ هندی 25
فصل سوم: پژوهش در احوال و آثار و سبک آنندرام مخلص 29
3-1- نام، شهرت و تخلص 30
3-2- زندگی¬نامه آنندرام مخلص 30
3-3- خانواده و نیاکان آنندرام مخلص 35
3-4- اوضاع سیاسی اجتماعی هند در زمان آنندرام مخلص 37
3-5- اوضاع ادبی هند در زمان آنندرام مخلص 40
3-6- جایگاه ادبی آنندرام مخلص 42
3-7- دیگر علائق مخلص 51
3-8- آثار آنندرام مخلص 54
3-9- هنگامۀ عشق 60
3-9-1- بررسی ارتباط هنگامۀ عشق با داستان پدماوت 61
3-10- کارنامۀ عشق 71
3-11- ویژگی¬های سبکی هنگامۀ عشق و کارنامۀ عشق 73
3-11-1- ویژگی¬های زبانی 73
3-11-2- ویژگی¬های بلاغی 96
3-11-3- بیان 113
3-11-2- ویژگی¬های فکری 118
فصل چهارم: معرفی نسخه¬ها 121
4-1- نسخه¬های هنگامۀ عشق 122
4-2- نسخه¬های کارنامۀ عشق 125
4-3- رسم¬الخط نسخه¬ها 132
فصل پنجم: متن نسخۀ هنگامۀ عشق 135
فصل ششم: متن نسخۀ کارنامۀ عشق 294
فصل هفتم: نتیجه¬گیری 405
پیوست¬ها 409
– تصویر نسخه¬های هنگامۀ عشق و کارنامۀ عشق 410
فرهنگ واژگان 431
فهرست منابع 452
چکیدۀ انگلیسی 460

فهرست منابع:

1- آرزو، سراج­الدین علی خان، (1385)، مجمع­النفائس، تصحیح میرهاشم محدث، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

2- …………………………………………..، (1268ق)، موهبت عظمی، به اهتمام خواجه علی حسن، دهلی: مطبع شرف المطابع.

3- آزاد بلگرامی، غلام­علی، (1390)، خزانۀ عامره، تصحیح ناصر نیکوبخت و شکیل اسلم بیگ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

4- ابن خلف تبریزی، برهان قاطع، ]بی­تا[، تصحیح محمد عباسی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی فریدون علمی.

5- احمد، ظهورالدین، (1977م)، پاکستان مین فارسی ادب، لاهور: دانشگاه پنجاب.

6- ……………………………، (1383)، ملاشاه بدخشی آثار و افکار، ترجمۀ فضل­الرحمن فاضل، چاپ دوم، کابل: بنگاه انتشارات میوند.

7- اقبال آشتیانی، عباس، (1386)، تاریخ ایران پس از اسلام، چاپ سوم، تهران: نگاه.

8- امامی، نصرالله،(1377)، مبانی و روش­های نقد ادبی، تهران: جامی.

9- امیری، کیومرث، (1374)، زبان و ادب فارسی در هند، چاپ چهارم، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.

10- انصاری، نورالحسن، (1969م)، فارسی ادب به عهد اورنگ زیب، دهلی: جامعه فارسی هندو.

11- انوشه، حسن، (1380)، دانشنامۀ ادب فارسی در شبه قاره، ج4، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

12- ایمان، رحم علی خان، (1386)، منتخب اللطایف، تصحیح حسین و مهدی علیزاده، تهران: طهوری.

13- برهمن، چندربهان، (1385)، چهار چمن، تصحیح سیدمحمدیونس جعفری، دهلی نو: مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

14- بزمی، عبدالشکور، (1350)، داستان پدماوت، به کوشش امیرحسن عابدی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران

15- بهگوان ­داس هندی، (1958م)، سفینۀ هندی، تصحیح سید شاه محمد عطاءالرحمن عطاکاکوی، پتنه: ادارۀ تحقیقات عربی و فارسی.

16- بینش، تقی، (1354)، «روش تصحیح متون فارسی»، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شمارۀ 115، پاییز، ص390-426.

17- پرشاد، دیبی، (1885م)، تذکرۀ آثارالشعرای هنود، دهلی: مطبع رضوی.

18- توفیقی، حسین، (1386)، آشنایی با ادیان بزرگ، چاپ دهم، تهران: سمت.

19- تهرانی، آقابزرگ، (1373)، مصنّفات شیعه(ترجمه و تلخیص الذریعه)، به اهتمام محمد آصف فکرت، ج3، مشهد: آستان قدس رضوی.

20- ثروت، منصور، (1379)، روش تصحیح انتقادی متون، تهران: پایا.

21- جعفری، یونس، (1376)، ارمغان ادبی(پژوهش­های ادبی در ادبیات فارسی هند)، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

22- جلالی نایینی، سیدمحمدرضا، (1375)، هند در یک نگاه، تهران: شیرازه.

23- چندبهار، لاله تیک، (1380)، بهار عجم، به کوشش کاظم دزفولیان، تهران: طلایه.

24- چندر شکهر، (1384)، «بررسی اجمالی فرهنگ­های هندی- فارسی و نظری بر عناصر فنّی و فرهنگی مرآت­الاصطلاح آنندرام مخلص»، ترجمۀ ثریا پناهی، نامۀ­ بهارستان، شمارۀ 27، پاییز، ص 167-182.

25- چوهدری، شاهد، (1375)، فرهنگ واژه­های فارسی در زبان اردو، تهران: علمی و فرهنگی.

26- جهان­بخش، جویا، (1378)، راهنمای تصحیح متون، تهران: میراث مکتوب.

27- حاج سیدجوادی، سیدکمال، (1390)، فرهنگ­نامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره، تهران: خانۀ کتاب.

28- حسینی مدنی توی، عبدالرشید بن عبدالغفور، (1386)، فرهنگ رشیدی، تصحیح اکبر بهداروند، تهران: سیمای دانش.

29- حیرت اکبرآبادی، قیام الدین، (1968م)، تذکرۀ مقالات الشعرا، به کوشش نثار احمد فاروقی، دهلی.

30- حمیدالله، محمد، (2003 م)، مختصر اردو لغت، دهلی نو: قومی کنسول برای فروغ اردو زبان.

31- خافی خان، محمد هاشم، (1874م)، منتخب اللباب، ج 2، کلکته: انجمن آسیایی بنگال.

32- خلیل بنارسی، علی ابراهیم خان، (1385)، صحف ابراهیم، تصحیح میرهاشم محدث، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

33- خواجه عبدالرشید، (1346)، تذکرۀ شعرای پنجاب، کراچی: اقبال آکادمی.

34- خوشگو، بندرابن داس،(1959م)، سفینۀ خوشگو، تصحیح سیدشاه محمد عطاءالرحمن عطا کاکوی، ج 3، پتنه: لیبل لیتهو پریس.

35- دالاپیکولا، آنا ال.، (1393)، اسطوره­های هندی، ترجمۀ عباس مخبر، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.

36- دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران.

37- دهلوی، سیداحمد، (1908م)، فرهنگ آصفیه، 4 جلد، لاهور: رفاه عام پریس.

38- دهلوی، میرحسن، (1922م)، تذکرۀ شعرای اردو، تصحیح محمد حبیب­الرحمن خان صاحب شروانی، علیگره: انجمن ترقی اردو.

39- دیچز، دیوید، (1366)، شیوه­های نقد ادبی، ترجمۀ غلامحسین یوسفی و محمدتقی صدقیانی، تهران: علمی.

40- ذوالفقاری، حسن، (1392)، یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسی، تهران: چشمه.

41- رامپوري، غیاث­الدین محمد، (1375)، غياث اللغات، به کوشش منصور ثروت، تهران: امیرکبیر.

42- رزمجو، حسین، (1390)، انواع ادبی و آثار آن در ادبیات فارسی، چاپ سوم، مشهد: دانشگاه فردوسی.

43- رستگار فسایی، منصور، (1380)، انواع نثر فارسی، تهران: سمت.

44- رضازاده شفق، صادق، (1336)، «وسعت انتشار زبان و ادبیات فارسی»، ارمغان، شمارۀ 1، ص4– 9.

45- زرین­کوب، عبدالحسین، (1371)، یادداشت­ها و اندیشه­ها (از مقالات، نقدها و انتشارات)، تهران: اساطیر.

46- ستاری، جلال، (1386)، افسون شهرزاد، تهران: توس.

47- سدا رنگانی، هرومل، (1335)، پارسی­گویان هند و سند، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

48- سرخوش، محمدافضل، (1389)، کلمات الشعراء، تصحیح علیرضا قزوه، تهران: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

49- سید عبدالله، (1371)، ادبیات فارسی در میان هندوان، ترجمۀ محمد اسلم خان، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

50- شاه­نوازخان‌، صمصام­الدوله، (1888م)، مآثرالامرا، ج 1، تصحیح مولوی عبدالرحیم‌‌، کلکته‌: ایشیاتک سوسایتی بنگال.

51- …………………………………………….، (1890م)، مآثرالامرا، ج 2 و 3، تصحیح مولوی عبدالرحیم و میرزا اشرف علی، کلکته: ایشیاتک سوسایتی بنگال.

52- شفیعی­کدکنی، محمدرضا، (1378)،  ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، ترجمۀ حجت­الله اصیل، تهران: نی.

53- شفیق اورنگ آبادی، لچهمی نرائن، ]بی­تا[، تذکرۀ گل رعنا، حیدرآباد دکن: مطبوعۀ عهدآفرین پریس.

54- شوق صدیقی، قدرت­الله، (1965م)، تذکرۀ طبقات الشعرا، به اهتمام نثار احمد فاروق، لاهور: مجلس ترقی ادب.

55- شهریار نقوی، سیدحیدر، (1991م)، فرهنگ اردو- فارسی، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

56- صابر، محمد، (1381)، «اوضاع شبه قاره در دورۀ­ تیموریان هند»، نامۀ­ پارسی، شمارۀ 26، پاییز، ص111-120.

57- صدیقی، طاهره، (1377)، داستان­سرایی فارسی در شبه ­قاره در دورۀ تیموریان، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

58- صفا، ذبیح الله، (1376)، گنجینۀ سخن، چاپ ششم، تهران: فردوسی.

59- …………………….، (1377)، مختصری در تاریخ تحوّل نظم و نثر پارسی، چاپ پانزدهم، تهران: ققنوس.

60- …………………….، (1378)، تاریخ ادبیات فارسی در ایران و در قلمرو زبان پارسی، ج 5، بخش3، چاپ پنجم، تهران: فردوس.

61- صفری آق قلعه، علی، (1389)، نسخه­شناخت، تهران: میراث مکتوب.

62- عابدی، امیرحسن، (1377)، گفتارهای پژوهشی در زمینۀ ادبیات فارسی، گردآوری سیدحسن عباس، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

63- عامر، خان محمد، (1383)، «تعامل ادبیات فارسی با فرهنگ هندوان»، کیهان فرهنگی، شمارۀ 216، ص 67-71.

64- عباس، سیدحسن، (1384)، احوال و آثار میرغلام­علی آزاد بلگرامی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار.

65- عباسی نوشاهی، سیدخضر، (1986م)، فهرست نسخه­های خطی فارسی کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

66- عبدالغنی، مولانا محمد، (1916م)، تذکره­الشعراء، به کوشش محمد مقتدی خان شروانی، علیگره: مطبع انستی تیوت گزت.

67- عرفاني، عبدالحميد، (1340)، داستان­هاي عشقي پاكستان، تهران: كتاب­­فروشي ابن سينا.

68- عظیم­آبادی، حسین­قلی­خان، (1986م)، تذکرۀ نشتر عشق، قسم چهارم، تصحیح اصغر جانفدا، دوشنبه: دانش.

69- علیخان، زیب­النسا، بیات، علی، (1388)، زیب اللغات، قم: مجمع ذخایر اسلامی.

70- عمید، حسن، (1381)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر.

71- غروی، مهدی، (1349)، «افسانـه­های عشقی هنـد باستان»، مجلـۀ هنر و مـردم، شمـارۀ 96 و 97، ص60-67.

72- فتوحی، محمود، (1385)، نقد ادبی در سبک هندی، تهران: سخن.

73- فرح­زاد، محمد، (1379)، مجموعه مقالات کنگرۀ بین­المللی کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی، ج 3، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی.

74- قائم چاندپوری، قیام­الدین، (1966م)، تذکرۀ مخزن نکات، به اهتمام سیداظهارالحسن رضوی، لاهور: مجلس ترقی ادب.

75- قاسم، میرقدرت­الله، (1933م)، مجموعۀ نغز(تذکرۀ شعرای اردو)، تصحیح محمد شیرانی، ج 2، لاهور: دانشگاه پنجاب.

76- قلیچ­خانی، حمیدرضا، (1389)، اصطلاحات نسخه­پردازی در دیوان بیدل دهلوی، دهلی نو: مرکز تحقیقات فارسی.

77- ……………………………………..، (1392)، «اصطلاحات نسخه­پردازی در کتاب
مرآت­الاصطلاح»، نامۀ بهارستان، دورۀ جدید،  شمارۀ 1، پاییز، ص 36-65.

78- کهویهامی، پیرغلام­حسن، (1960م)، تاریخ حسن، حصۀ چهارم، سرینگر: محکمه تحقیق و اشاعت حکومت جمون و کشمیر.

79- گلچین معانی، احمد، (1363)، تاریخ تذکره­های فارسی، ج 1، چاپ دوم، تهران: سنایی.

80- ……………………………….، (1369)، کاروان هند، مشهد: آستان قدس رضوی.

81- گوپاموی، محمد قدرت­الله، (1387)، تذکرۀ­ نتایج ­الافکار، تصحیح یوسف بیگ باباپور، قم: مجمع ذخایر اسلامی.

82- لطف، میرزا علی، (1906م)، تذکرۀ گلشن هند، تصحیح مولوی شبلی، لاهور: رفاه عام پریس.

83- لکهنوی، آفتاب رای، (1361)، تذکرۀ ریاض­العارفین، ج 2، به کوشش سیدحسام­الدین راشدی، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

84- مایل هروی، نجیب، (1369)، نقد و تصحیح متون، مشهد: بنیاد پژوهش­های آستان قدس رضوی.

85- ………………………………، (1380)، تاریخ نسخه­پردازی و تصحیح انتقادی نسخه­های خطی، تهران: کتابخانۀ مجلس.

86- مجتبایی، فتح­الله، (1370)، «داستان‏های هندی در ادبیات فارسی»، مندرج در«یکی قطره باران» جشن‏نامۀ استاد زریاب خویی، به کوشش احمد تفضلی، تهران: نشر نو، ص 476.

87- محجوب، محمدجعفر، (1349)، دربارۀ کلیله و دمنه، تهران: خوارزمی.

88- ………………………………..، (1381)، ادبيات عاميانة ايران، به كوشش حسن ذوالفقاري، تهران: چشمه.

89- محقق، مهدی، (1369)، «روش تصحیح و نشر متون»، مجموعه مقالات انجمن­وارۀ بررسی مسائل ایران­شناسی، به کوشش علی موسوی گرمارودی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت خارجه، ص 323 – 324.

90- محمد پادشاه، (1363)، فرهنگ جامع فارسی آنندراج، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: خیام.

91- محمدمیرنجان محمدی اله­آبادی، علی کبیر، (1386)، تذکرۀ­ خازن­الشعرا، تصحیح اختر مهدی رضوی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

92- محمود، سيد فياض، عابدي، سيد وزيرالحسن، (1380)، تاريخ ادبيات فارسي در شبه قارۀ هند، ترجمۀ مریم ناطق شریف، تهران: رهنمون.

93- مخلص، آنندرام، (1293ق)، چمنستان، لکهنو: مطبع نامی منشی نولکشور.

94- ………………………..، (1237ق)، مرآت­الاصطلاح، نسخۀ خطی شمارۀ 104/3:اب:63، کتابخانۀ انجمن ترقی اردو دهلی.

95- ………………………، (2013م)، مرآت­الاصطلاح، تصحیح چندر شیکهر و حمیدرضا قلیچ­خانی و هومن یوسفدهی، دهلی نو: انتشارات کمیسیون نسخه­های خطی هند.

96- ………………………..، (1236ق)، کارنامۀ عشق، نسخۀ خطی شمارۀ 21/ 89165527، کتابخانۀ انجمن ترقی اردو، دهلی.

97- ………………………..، (1306ق)، کارنامۀ عشق، نسخۀ خطی شمارۀ Kpi IX,2A، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجاب، لاهور.

 

104- مدرسی، محمدعلی، (1379)، تذکرۀ شبستان، به کوشش اکبر قلم سیاه، یزد: گیتا.

105- مصطفی، سیدکلب، (1941م)، ملک محمد جائسی، دهلی: انجمن ترقی اردو.

106- معدن­کن، معصومه، الیاسی­پور، عزیز، (1388)، «ساختار داستان­نویسی هندی و ویژگی­های آن»، مجلۀ زبان و ادب فارسی، دانشگاه تبریز، سال 52، شمارۀ 211، پاییز و زمستان، ص 135-155.

107- معین، محمد، (1388)، فرهنگ فارسي، 6 جلد، تهران: امیرکبیر.

108- منزوی، احمد، (1365)، فهرست مشترک نسخه­های خطی فارسی پاکستان، ج 9، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

109- ……………………، (1351)، فهرست نسخه­های خطی فارسی، ج 4 و 5، تهران: مؤسسۀ فرهنگی­ منطقه­ای.

110- ……………………، (1382)، فهرست­وارۀ کتاب­های فارسی، ج10، تهران: مرکز دایره­المعارف بزرگ اسلامی.

111- موسوی بجنوردی، محمدکاظم، (1374)، دایره­المعارف بزرگ اسلامی، ج 2، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.

112- موسوی طبری، سیدعبدالرضا، (1388)، مهنّدات، تهران: سوره مهر.

113- میر، میرتقی، (1935م)، نکات الشعرا، اورنگ آباد: انجمن ترقی اردو.

114- میردهقان، مهین­ناز، (1380)، آموزش زبان فارسی به اردوزبانان و زبان اردو به فارسی­زبانان، تهران: انتشارات بین­المللی الهدی.

115- میرصادقی، جمال، (1366)، ادبیات داستانی، تهران: شفا.

116- نفیسی، علی اکبر، (1343)، فرهنگ نفیسی(ناظم الاطباء)، 5 جلد، تهران: خیام.

117- نقوی سید علی­رضا، (1343)، تذکره­نویسی فارسی در هند و پاکستان، تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی.

118- ………………………………، (1372)، فرهنگ جامع فارسی به انگلیسی و اردو، اسلام آباد: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران.

119- نواب صدیق خان، (1386)، تذکرۀ شمع انجمن، تصحیح محمدکاظم کهدویی، یزد: دانشگاه یزد.

120- نوایی، عبدالحسین، (1368)، نادرشاه و بازماندگانش، تهران: زرین.

121- نوشاهی، عارف، (1385)، «پری­خانه»، نامۀ بهارستان، سال ششم، شمارۀ اول و دوم، دفتر 11و12، ص265- 284.

122- ………………………، (1386)، مقالات عارف، دفتر دوم، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

123- نیّر، نورالحسن، (1959م)، نوراللغات، 4 جلد، کراچی: جنرل پبلشنگ هاوس.

124- وارسته، سیالکوتی مل، (1380)، مصطلحات الشعرا، تصحیح سیروس شمیسا، تهران: فردوس.

125- واله داغستانی، علی­قلی،(1384)، ریاض­الشعرا، ج4، تصحیح سیدمحسن ناجی نصرآبادی، تهران: اساطیر.

126- هاشمی، محموده، (1375)، تحوّل نثر فارسی در شبه قاره، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

127- هاشمي سنديلوي، احمدعلي خان، (1994م)، تذكرة مخزن الغرائب، ج 5، به اهتمام محمدباقر، اسلام آباد: مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان.

 

132-Jermiah P.Losty, (1982), The Art of the book in India, london: British library.

134- McLeod James, George, (2010), Anand Ram mukhlis his life and works, Delhi: Henrietta Yasmin James.

135- Phukan, Shantanu, “The Rustic Beloved Ecology of Hindi in a Persianate World” , The Annual of Urdu Studies, P. 3-30

136- Platts, John T. (1911), A Dictionary of Urdu, Classical Hindi And English, London: Crosby, Lockwood and son.

چکیده

آنندرام (Anand Ram)، متخلص‌ به‌ «مخلص‌«، شاعر و نويسندة پارسى­گوي‌ قرن دوازدهم هجری، در سودهره (Sodhra) در بخش سیالکوت (Sialkot) از توابع‌ لاهور(Lahore) به‌ دنيا آمد. مخلص‌ در شاعري‌ از استاد خود ميرزا عبدالقادر بيدل‌ پيروي‌ مى‌كرد و از بهترين شاگردان‌ او بود، ولى‌ سخنش‌ از پيچيدگي­ها و نازك‌ خيالي­هاي‌ معماواري‌ كه‌ در شعر بيدل‌ ديده‌ مى‌شود، خالى‌ است‌. علاوه‌ بر قريحة سرشار آنندرام‌ در شاعري‌، ذوق‌ نكته­یابى‌ و نقادي‌ وي‌ نيز شايستة توجه‌ است و سبك‌ نگارش‌ او در نثر هم به‌ متانت‌ و روانى‌ مشهور بوده‌ است‌، به گونه­ای که مخلص را یکی از بهترین نویسندگان آن روزگار خوانده­اند.

هنگامۀ عشق، داستان منثور عاشقانه­ای است که آنندرام مخلص در سال 1152ق. از هندی به فارسی ترجمه کرده، با نثری شاعرانه و زیبا به رشتۀ تحریر درآورده است. این کتاب تا کنون تصحیح نشده و در این پژوهش با کمک چهار نسخۀ موجود، تصحیح گردیده است.

کارنامۀ عشق، اثر داستانی دیگر آنندرام مخلص است که در سال 1144ق. با نثری زیبا از هندی به فارسی برگردانده شده است. این کتاب در این پژوهش با کمک سه نسخه موجود، تصحیح گردیده است.

در پژوهش حاضر، ضمن ارائۀ کلیاتی راجع به نسخ خطی و تصحیح، وضعیت زبان و ادبیات فارسی، نثر فارسی و داستان­نویسی در شبه قاره، به شرح حال و معرفی آثار مخلص به ویژه دو اثر داستانی «هنگامۀ عشق» و «کارنامۀ عشق»، بررسی وِیژگی­های سبکی این دو اثر، معرفی نسخه­ها و تصحیح انتقادی آنها، پرداخته شده است. همچنین در پایان، فرهنگ واژگان برای توضیح لغات هندی و دشوار این دو اثر تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها: تصحیح انتقادی، نسخۀ خطی، آنندرام مخلص، هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق

 فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- عنوان تحقیق

تصحیح انتقادی آثار داستانی آنندرام مخلص(هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق) همراه با تحقیق در احوال و سبک نویسنده

1-2- بیان مسئله و ضرورت آن

تاریخ ادبی، علمی، اجتماعی یا سیاسی هر ملتی، تنها زمانی می‏تواند به شیوه‏ای کاملاً عینی به‏ نگارش درآید که بر مآخذ اصلی تکیه داشته باشد و بی­تردید یکی از سرچشمه­های این مآخذ اصلی، نسخه­های خطی است که آیینه فرهنگ و ادبیات ملت­ها محسوب می­شوند. احیای نسخه­های خطی یکی از وظایف مهم و مؤثر علاقه­مندان فرهنگ و تمدن ایران و پژوهشگران و متخصصان زبان و ادبیات فارسی است. مجموعه­های نسخ خطی فارسی و عربی که در کتابخانه­های بزرگ ملّی و عمومی شبه قاره نگهداری می­شود، از بزرگ­ترین سرمایه­های فرهنگی و تاریخی جهان اسلام است و بعضی از این نسخه­ها از لحاظ قدمت و اهمیت علمی، ادبی و تاریخی و یا از لحاظ تصاویر، تذهیب­کاری و خطاطی در نوع خود در شمار نفیس­ترین آثار قرار دارند.

هنگامۀ عشق و کارنامۀ عشق، دو اثر داستانی آنندرام مخلص، از جملۀ این آثار است که با تصحیح و شناساندن آنها، می­توان گامی هرچند کوچک در مسیر معرفی گنجینه­های گران­سنگ ادب پارسی برداشت.

1-3- پرسش­های تحقیق

ویژگی­های بارز سبکی نثر مؤلف در این دو اثر چیست؟

چه ارتباطی بین داستان هنگامۀ عشق و داستان پدماوت اثر ملک محمد جائسی وجود دارد؟

تصحیح انجام شده قبلی کارنامۀ عشق چقدر قابل اعتماد است؟

 1-4- فرضیه­های تحقیق

بهره­گیری از اشعار فارسی خود و دیگر شاعران در جای­جای داستان، استفادۀ فراوان از اصطلاحات نسخه­پردازی، خط، نقاشی و کتابت در توصیف­ها، به­کاربردن عبارات وصفی بلند، ساخت اسامی مرکّب، استفاده از واژه­های هندی و بهره­گیری بسیار از صنایع لفظی و معنوی از ویژگی­های بارز نثر هنگامۀ عشق و کارنامۀ عشق است.

با مقایسۀ گزارش این دو داستان، درمی­یابیم که هنگامۀ عشق نمی­تواند ترجمه­ای از پدماوت اثر ملک محمد جائسی باشد و گمان می­رود داستان دیگری از ملک محمد بوده، یا با احتمالی نسبتاً ضعیف، مخلص در داستان پدماوت، دخل و تصرّف فراوانی کرده و تغییراتی اساسی در آن داده، یا از آنجا که مخلص داستان را از دیگری شنیده و بر اساس آن هنگامۀ عشق را به نگارش درآورده، ممکن است روایتگر داستان، در آن تغییراتی داده باشد. از این روی، هنگامۀ عشق را نمی­توان ترجمه­ای از پدماوت دانست و اشتباه اشاره­کنندگان به این موضوع شاید عدم دقّت در بیان مخلص در مقدمۀ هنگامۀ عشق و نیز مقایسه نکردن این دو داستان باشد.

با توجه به اینکه مصحّحان کارنامۀ عشق فقط از دو نسخه استفاده کرده­اند و همچنین با وجود افتادگی در آغاز و پایان یکی از نسخ و نیز متأخّر بودن نسخۀ اساس، اشکالات فراوان در تصحیح آن به چشم می­خورد. از این رو ضرورت تصحیح دوباره با استفاده از نسخه­ای قدیمی­تر و دقیق­تر، احساس گردید.

1-5- پیشینۀ تحقیق

نسخۀ هنگامۀ عشق تا کنون تصحیح و چاپ نشده است. کارنامۀ عشق، یک بار با استفاده از دو نسخه کتابخانۀ دانشگاه همدرد کراچی و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور، توسط محمداقبال شاهد و محمد صابر در سال 2007 م. تصحیح و توسط دانشگاه پنجاب لاهور چاپ شده که با توجه به افتادگی در آغاز و پایان نسخۀ کراچی و نیز متأخّر بودن نسخۀ اساس(پنجاب)، اشکالات فراوان در تصحیح آن به چشم می­خورد، به همین دلیل با استفاده از نسخۀ قدیمی­تر، کامل­تر و دقیق­تر کتابخانۀ انجمن ترقی اردو دهلی، دوباره به تصحیح این اثر اقدام گردید.

1-6- اهداف تحقیق

تصحیح منقح این دو اثر داستانی.

معرفی و شناساندن شاعر و نویسندۀ کمتر شناخته شده، آنندرام مخلص و آثار وی.

آگاهی از ویژگی­های سبکی نثر مؤلف.

مقایسۀ داستان هنگامۀ عشق و داستان معروف پدماوت و بررسی ارتباط بین این دو اثر.

1-7- روش تحقیق

در تصحیح این دو اثر، تلاش شده با مقایسۀ چند نسخه از متون مورد نظر و مقابلۀ آنها و تحقیقات کتابخانه­ای و گردآوری اطلاعات لازم و دسته­بندی آنها، به تصحیح این دو کتاب پرداخته شود. در این کار، ضمن پیروی از شیوۀ تصحیح انتقادی، از متن دیگر نسخه­ها نیز غفلت نشده و متن کاملی از این آثار ارائه گردیده است.

    فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

 2-1- تعریف نسخۀ خطی و تصحیح متن

وجه تسمیۀ نسخه یا سبب خواندن کتاب خطی به نام نسخه، این بوده است که چون کاتب بر اساس رونویسی از کتاب، رونویسی دیگر فراهم آورده، رونویس جدید، کاتب (یا خوانندۀ آن) را از رونویس مأخوذ بی­نیاز می­داشته است و چون رونویس جدید (یا نسخۀ نوشته شدۀ جدید) نسخۀ قبلی یا رونویس مأخوذ را نسخ و ازاله می­کرده است، از این رو به آن نسخه می­گفته­اند که مأخوذ از واژۀ نسخ به معنای زدودن و زایل کردن است(مایل هروی، 1380: 26). البته در تعریفی کلّی­تر، «نسخه عبارت است از هر دست­نوشته­ای که دارای ساختار ظاهری کتاب باشد»(صفری آق­قلعه، 1389: 3).

در تعریف تصحیح متن آمده: «به حاصل آوردن نسخه­ای از اثری که بر اساس عرض دادن و مقابله کردن نسخه­های خطی معتبر و موثّق آن اثر فراهم آمده باشد، طوری که نسخۀ مذکور چه از جهت مفهوم و معنی و چه از بابت لفظ و صورت، عین نسخه­ای باشد که مؤلف عرضه داشته است و یا لااقل هیئتی داشته باشد که مؤلف اثر را به مانند آن و یا نزدیک به آن فراهم آورده است»(جویا، 1378: 13-14).

مصحّح، ويراستار علمي متن و يا انشاءكننده و نويسندۀ آن نيست؛ يعني اگر در يك متن كهن نادرستي­هاي محتوایي وجود داشته باشد كه از خود مؤلف و پديدآورندۀ متن سر زده است، مصحّح حق ندارد در آن متن تصرف كند و آن مطلب را صحيح گرداند. همچنين نمي­تواند در انشاء و نگارش متن با پديدآورندۀ اصلي شريك شود و به دلخواه خويش در پاره­اي الفاظ و عبارات نويسندۀ اصلي دخالت نمايد.

تصحیح متن، به دست آوردن متنی است که به متن اصلی نویسنده از همه نزدیک­تر باشد. مصحح در قبال متن، نه ویراستار علمی است و نه منشی و نویسنده، بلکه امینی است که می­کوشد غبار تصرفات کاتبان و اهل ازمنۀ پیش را از چهرۀ اثر بزداید و بر مبنای دریافتی که از حیات و روزگار و زبان و باورهای نویسندۀ اثر دارد، در چارچوب ضوابط علمی و احتیاطات امانتدارانه، متنی مطابق یا همانند آنچه مؤلف تسوید کرده است، ارائه دهد.(جویا، 1378: 13) «هدف و غایت نقد و تصحیح متون ادبی آن است که از روی نسخ خطی موجود، نسخۀ اصلی‏ یا قریب به اصل یک اثر را احیا و مرتّب و مدوّن کنند و آن را به صورتی عرضه دارند که خوانندۀ اهل‏ تحقیق بتواند یقین و اطمینان حاصل کند که اگر اصل یک اثر را در دست ندارد، نسخه­ای از آن را دارد که به صورت اصلی و شکلی که مصنّف و مؤلّف اصل نوشته است به نهایت درجه نزدیک است»(زرین­کوب،1371: 27).

2-2- اهمیت و ضرورت تصحیح متون

در طول روزگاران و در كشاكش­ زمان، معمولاً نسخۀ اصلی نوشته­هاي پيشينيان مفقود گرديده يا از ميان رفته است و غالباً آنچه به دست ما رسيده، يك يا چند نسخه از نسخه­هايي است كه كاتبان مختلف در اعصار گوناگون كتابت كرده­اند؛ ولي اين نسخه­ها معمولاً به طور کامل يكسان نيستند و در بعضی موارد با نوشتۀ اصلي پديدآورنده تفاوت دارند.

كاتبان كه معمولاً در يك پايه از دانش و دقّت و حوصله نبوده­اند، گاه سهل­انگاري كرده­اند، دچار بدخواني شده­اند يا حتّي به عمد در متن كتاب تصرف نموده­اند. صاحبان نسخه­ها نيز به اقتضاي فهم و پسند خويش كاهش و افزايش­هايي در متن پديد مي­آورده­اند و تصحيحي مي‌كرده­اند كه احياناً عين تغليط بوده است. اقتضائات سياسي، اجتماعي و مذهبي و گوناگوني ذوق­ها و پسندها هر يك تغييرها و تبديل­هايي را به هنگام كتابت يا پس از آن، موجّه جلوه مي­داده و افزون بر آن بي­دقتي و بي­امانتي برخي كاتبان سبب مي­شده است در آنچه مي­نويسند از نسخۀ اصل خود پيروي نكنند.

شیوۀ کهن رایج در کتابت نسخه­ها موجب می­شد که با هر بار استنساخ از روی نسخه­ها، نادرستی­هایی به نسخه­های بعدی افزوده شود. این نادرستی­ها بدین دلیل بود که با هر بار استنساخ، بدخوانی یا افتادگی­هایی به نسخۀ تازه­تر منتقل می­گشت. گاهی نیز به دلایل فکری و عقیدتی، برخی کاتبان به دستکاری متن می­پرداختند. به همین دلیل از همان روزگاران، برای جلوگیری از ورود نادرستی به نسخه­ها روش­هایی را در پیش گرفته بودند که از آن با عنوان عمومی تصحیح نسخه یاد می­کنیم(صفری آق قلعه، 1389: 19).

نسخه­های خطی، از مهم­ترین و بازرترین دلایل و مدارک برای جلوه دادن هویت واقعی ملل و فرهنگ و تمدن اقوام مختلف است؛ چرا که در هر دوره، معمولاً بزرگان و دانشمندان قوم، دستی در کتابت داشتند و به دلیل مشکلات در کتابت و کمبود ابزار آن، سعی بر این بوده تا بهترین‏ تجربه‏ها و اندوخته‏ها تحریر گردد. نسخه­های خطی در هر زبان، سند هویت آن زبان و ابزار انتقال دانش و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است. با توجه به اینکه این آثار در طی زمان با خطر دگرگونی و فراموشی روبرو هستند، ضرروی است که از طریق تصحیح، غبار فراموشی و نابودی از چهره آنها زدوده شود و به صورت مطلوب و مقبول به آیندگان عرضه گردد.

یکی از راه­های انتقال فرهنگ و دانش بشری از نسلی به نسل دیگر، آثار مکتوب است؛ از این رو دانایان هر نسلی در میان هر قومی می­کوشیدند تا آثار اسلافشان را به هیئتی صحیح و دور از تحریف و تعریف- که توسط نساخ بر اثر گذشت روزگار به آنها وارد شده است- عرضه کنند. از اینجاست که فن تصحیح متون در نزد دانایان عهد باستان امری رایج بوده است(مایل هروی، 1380: 383).

«انجام هرگونه نقد در متون ادبی، وابسته به وجود متنی درست و معتبر است؛ زیرا منتقد باید اطمینان حاصل کند که به بررسی همان اثری می­پردازد که اصالتاً از زیر دست صاحب اثر بیرون آمده است.»(امامی،1337: 103) به قول دیوید دیچز (David Daiches): «تصحیح، مقدمه­ای برای هرگونه ارزیابی انتقادی است.»(دیچز،1366: 502) تاریخ ادبی، علمی، اجتماعی یا سیاسی هر ملتی، تنها زمانی می‏تواند به شیوه‏ای کاملاً عینی به‏ نگارش درآید که بر مآخذ اصلی تکیه داشته باشد و بی­تردید یکی از سرچشمه­های این مآخذ اصلی، نسخه­های خطی است که آیینۀ­ فرهنگ و ادبیات ملت­ها محسوب می­شوند.

 2-3- روش­های تصحیح متن[1]

2-3-1- تصحیح انتقادی (تصحیح بر پایۀ نسخۀ اساس)

تصحیح انتقادی هر متن کهن یعنی آماده کردن هر کتاب منثور یا منظوم که دارای ارزش ادبی، تاریخی یا فرهنگی است. در چنین کاری، هدف، تهیۀ نسخه­ای خواهد بود که نزدیک­ترین محصول به قلم نویسنده است. مقصود از روش انتقادی در تصحیح، انتخاب بهترین و اصلی­ترین نسخه، پس از مطالعۀ موشکافانه و دقیق در میان نسخه­های موجود است. در این روش، اصلی­ترین نسخه، قدیمی­ترین آنها از نظر تاریخ کتابت و یا کشف و اثبات نسخه­ای است که به دست خود صاحب اثر تحریر شده باشد. این روش زمانی به کار می­رود که از یک اثر چندین نسخه در دست باشد. در این صورت نسخۀ مؤلف یا نسخۀ قدیمی­تر، به عنوان نسخۀ اساس عیناً در متن خواهد آمد و متن نسخ دیگر به هیچ وجه در داخل متن آورده نخواهد شد و تنها به عنوان نسخه بدل از آنها استفاده می­شود؛ مگر در جایی که نسخۀ اساس، دچار افتادگی، پوسیدگی یا ناخوانایی باشد. در این روش اگر مؤلف نسخه­ای به دست خود نوشته باشد و این مطلب برای مصحّح با دلایل روشن ثابت شده باشد، همان، نسخۀ اساس قرار خواهد گرفت. اگر نسخ متعدّد مکتوب از خود مؤلف وجود داشته باشد، آخرین نسخۀ او باید نسخۀ اساس قرار بگیرد.

در استفاده از اين شيوه، به چند نكتۀ بسيار مهم بايد توجه داشت:

الف) زماني مي‏توان از شيوۀ تصحيح بر مبناي نسخۀ اساس استفاده كرد كه يكي از نسخ، برتري و امتياز بر ديگر نسخه‏ها داشته باشد.

ب) همواره بهترين و صحيح‏ترين نسخه بايد «اساس» قرار گيرد، كه لزوماً «قديمی‏ترين» هم نيست.

ج) هرگاه نقص و نادرستي ضبط «اساس» محرز شد، ضبط نسخه‏اي جانشين آن مي‏شود كه در رده‏بندي اعتباري نسخ، بالاتر و معتبرتر تشخيص داده شده و اگر ضبط آن نسخه هم فاسد بود، باز به نسخه‏اي بايد مراجعه كرد كه در رده‏بندي، مقام بعدي را دارد.

د) تنها در صورتي مي‏توان از ضبط نسخۀ اساس عدول كرد كه نادرستي آن محرز باشد؛ وگرنه به صرف ضعف ضبط اساس و قوّت ضبط نسخۀ ديگر، نمي‏توان ضبط اساس را فرو نهاد.

2-3-2- شیوۀ التقاطی

وقتي كه هيچ نسخه مضبوط و معتبر درخورِ اعتنايي از متن مورد نظر وجود ندارد و هيچ‏يك از نسخه‏هاي موجود از حيث ضبط و اتقان و صحّت و اصالت، برتري كلّي بر ديگر نسخه‏ها نداشته باشند، نمي‏توان از شيوۀ «تصحيح انتقادی» استفاده كرد؛ زيرا نسخه‏اي نيست كه شايستگي «اساس» بودن را داشته باشد. در چنين مواردي مصحّح بايد از ميان نسخه‏هاي مختلف و با اجتهاد عالمانه، ضبطي را كه تناسب بيشتري با ذهن و زبان و موضوع مورد نظر پديدآورنده دارد، برگزيند و در متن بگذارد. اين، شيوۀ تصحيح التقاطي است كه از «التقاط» و در هم ريختن چند نسخۀ غيرممتاز، يك متن نسبتاً صحیح و مضبوط فراهم مي‏آورد.

شرط تصحيح التقاطي، مهارت و استادي مصحّح در زبان و موضوع كتاب و مصطلحات نويسنده و زبان عصر مؤلف است، آنچنان كه بايد بتواند با دلايل استوار، موارد صحيح را در متن بگذارد و موارد مشكوك را در حاشيه. بنابراين اگر مصحّح، نسخه‌اي معتبر به دست آورد، مجاز به تصحيح التقاطي نيست؛ زيرا در اين صورت اَشكال درست در حاشيه و صورت‌هاي نادرست در متن قرار مي‌گيرد.

در کاربرد اين شيوه بايد توجّه داشت كه:

الف) منظور از «اجتهادِ عالمانه»، اعمال ذوق و پسند شخصي و يا ترجيح بلامرجّح نيست؛ بلكه به كاربستن و به دست آوردن قرائن و دلایل قابل اعتماد محتوايي و زباني و سبك­شناختي است كه نشان دهد احتمال اصالت كدام ضبط بيشتر است و ضبط چه نسخه‏اي با زبان و سبك تحرير و موضوع مورد نظر مؤلّف تناسب بيشتري دارد.

ب) تصحيح التقاطي، از حيث دامنۀ وسيعي كه به «اجتهاد علمي» مي‏دهد، محتاج دقّت و اهليّت و احتياط و صرف وقت فراوان و تتبّع و جست و جوي بي‏حدّ و مرز در منابع و متوني است كه كوچك‏ترين قرينه‏اي براي اختيار و انتخاب ضبط صحيح به دست مي‏توانند داد.

ج) تصحيح التقاطي غير از تصحيح ذوقي و دل‏بخواهي است. ذوق و دريافتي كه در تصحيح التقاطي دخالت مي‏كند، ذوق تربيت­شده و فرهيخته‏اي است كه بر اثر ممارست در متن­پژوهي و خو گرفتن به زبان و بيان و شیوه­های نويسندگان قديم، خصوصاً نويسندۀ متن مورد نظر، مي‏تواند ضبط اصيل را از غير اصيل بازشناسد.

[1]. مطالب این بخش با استفاده از کتاب­های: روش تصحیح انتقادی متون(تألیف منصور ثروت)، راهنمای تصحیح متون(تألیف جویا جهان­بخش) و تاریخ نسخه­پردازی و تصحیح انتقادی نسخه­های خطی و نقد و تصحیح متون(تألیف نجیب مایل هروی) تهیه شده است. ضمناً به دلیل تکراری و عمومی بودن مطالب، سعی شده در حد امکان به شکل خلاصه و موجز ارائه گردد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122