پايان نامه تصويرهاي ادبي با عناصر مذهبي در عهد صفوي عرفي شيرازي، طالب آملي، کليم کاشاني، محتشم کاشاني و صائب تبريزي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تصويرهاي ادبي با عناصر مذهبي در عهد صفوي عرفي شيرازي، طالب آملي، کليم کاشاني، محتشم کاشاني و صائب تبريزي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تصويرهاي ادبي با عناصر مذهبي در عهد صفوي عرفي شيرازي، طالب آملي، کليم کاشاني، محتشم کاشاني و صائب تبريزي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بيان مسأله 3
1-2 فرضیه‌های تحقیق 4
1-3 اهداف تحقیق 4
1-4 روش تحقیق و جامعه آماری 4
1-5 محدودیت‌های پژوهش 4
فصل دوم: شعر فارسی در قبل و بعد از اسلام
2-1 تعریف شعر 6
2-2 ارکان شعر 7
2-3 واژه شعر 7
2-4 شعر فارسی قبل از ظهور اسلام 7
2-5 شعر فارسی بعد از ظهور اسلام 8
2-6 انواع سبک های شعری بعد از ظهور اسلام 9
2-6-1 سبک خراسانی 9
2-6-2 سبک حد واسط یا دوره سلجوقی 9
2-6-3 سبک عراقی 10
2-6-4 سبک حد واسط عراقی و هندی (مکتوب وقوع و واسوخت) 12
2-6-4-1 مکتب وقوع 12
2-6-4-2 مکتب واسوخت 12
2-6-5 سبک هندی 13
2-6-6 سبک شعر دوره‌ی بازگشت 15
2-6-7 سبک شعر نو در دوران معاصر 16
2-7 زمینه‌ها و بسترهای شکل گیری سبک هندی 16
2-8 دلایل بی توجهی پادشاهان صفوی به شعر و فرار شاعران 16
2-8-1 ترویج مذهب شیعه و تثبیت مبانی ایدئولوژیک 16
2-8-2 نخست بعضی از شاهان صفوی 17
2-8-3 توجه به زبان عربی 17
2-8-4 توجه بیش از حد به علمای مذهبی و کم توجهی به شاعران 18
2-9 وجه تسمیه سبک هندی 18
2-10 جامعه در عهد صفویه 19
2-11 فن و هنر در عهد صفوی 20
2-12 وضع سیاسی ایران در دوره صفویه 21
2-13 روابط ایران با دولت‌های خارجی 22
2-14 سرگرمی‌ها و جشن‌های دوره صفویه 23
2-15 وضع دین و مذهب دوره صفویه 24
2-16 وضع عمومی شعر فارسی در دوره صفویه 26
2-17 نواع شعر در عصر صفوی 29
2-18 ویژگی‌های سبک هندی 30
فصل سوم: معرفی شاعران برگزیده دوره صفویه
3-1 مقدمه 37
3-2 طالب آملی 37
3-2-1 زندگی نامه طالب آملی 38
3-2-2 سبک شعری طالب آملی 40
3-2-3 ویژگی‌های کلام طالب 41
3-2-4 عادات و اخلاق طالب 43
3-2-5 طرز تفکر طالب 43
3-2-6 طالب و عرفان 43
3-2-7 ممدوحان طالب 44
3-2-8 آثار طالب 45
3-3 کلیم کاشانی 45
3-3-1 زندگی نامه کلیم کاشانی 46
3-3-2 ویژگی‌های اخلاقی کلیم 47
3-3-3 باورهای دینی کلیم 48
3-3-4 آثار کلیم 49
3-3-5 مقام شاعری و ویژگی‌های سخن کلیم 49
3-3-6 ویژگی‌های کلام 51
3-4 عرفی شیرازی 53
3-4-1 آثار عرفی 55
3-4-2 مقام شاعری و سبک بیان عرفی 55
3-4-3 در باب اخلاق و منش 56
3-4-4 ویژگی‌های غزل عرفي 56
3-4-5 مدایح عرفی 58
3-5 صائب تبریزی 59
3-5-1 زاويه ديد در شعر صائب 64
3-5-2 اخلاقیات صائب 64
3-5-3 سبک و شیوهی صائب 65
3-5-4 تصویرگری در شعر 65
3-5-5 باورهای دینی و مذهبی صائب 66
3-5-6 آثار صائب 67
3-5-7 غزلیات صائب 67
3-5-8 شهرت صائب 68
3-5-9 شخصیت بخشیدن به اشیاء 68
3-6 محتشم کاشانی 69
3-6-1 مقام شاعری محتشم 70
3-6-2 ممدوحان محتشم 71
فصل چهارم: تصاویر و عناصر مذهبی در شعر شاعران برگزیده عهد صفوی
(عرفی شیرازی، طالب آملی، محتشم کاشانی، صائب تبریزی و کلیم کاشانی)
4-1 مقدمه 73
4-2 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی صائب 75
4-3 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی محتشم کاشانی 79
4-4 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی کلیم کاشانی 92
4-5 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی طالب آملی 97
4-6 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی عرفی شیرازی 117
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری 127
منابع 135

منابع

1- آریان­پور، اج، 1354، جامعه شناسی هنر، انجمن کتاب دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا، نشر سوم.

2- رین پور، 1372، از صبا تا نیما، زوار، جلد اول، چاپ پنجم.

3- اسعدی، مریم السادات، 1389، جان مایه‌های درد در شعر کلیم کاشانی.

4- اسکویی، نرگس، 1384، صائب تبریزی و مکتب جمال در عرفان اسلامی، صفحات 76-81.

5- امین، سید حسن،1387، تعریف شعر، مجموعه مقالات: نشریه داخلی، شماره 50، صفحات 22-30.

6- انوشه، حسن، 1376، فرهنگ نامه ادبی فارسی (دانش نامه ادب فارسی 2)، سازمان چاپ و انتشارات.

7- براهنی، رضا، 1371، طلا در مس، ناشر، نویسنده.

8- جبران خلیل جبران، 1385، حمّام روح، ترجمه حسن حسینی، نشر حوزه‌ی هنری، چاپ دوّم.

9- حسین زاده، محمد حسین، 1379، انتشارات پیام یزد، ص 72-71.

10- درگاهی، محمود، 1383، جایگاه معنی در سبک شناسی شعر فارسی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، صفحات 35-54

11- دلیری مالوانی، ابراهیم، 1381، تاریخ ادبیات ایران (شرح زندگی و آثار شاعران و دانشمندان دوره صفویه)، ج سوم.

12- دهخدا، علی اکبر، 1372، لغت نامه، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.

13- زرین کوب، عبدالحسین، 1384، سیری در شعر فارسی، تهران:  سخن.

14- ــــــــــــــــــــــ، 1367، سیری در شعر فارسی، نوین، چاپ دوم.

15- زیبنده، ارسلان، 1390، بررسی سیر تحول شعر منشور در ادب معاصر، پایان نامه کارشناسی ارشد.

16- سید حسینی، رضا، 1358، مکتب‌های ادبی، زمان.

17- شبلی نعمانی، 1363، شعرالعجم، ترجمه فخرداعی گیلانی، دنیای کتاب، جلد سوم، چاپ دوم.

18- شفیعی کدکنی، محمد رضا، 1379، شاعر آیینه‌ها، بررسی سبک هندی و شعر بیدل، تهران:  مؤسسه آگاه، چاپ هفتم.

19- ـــــــــــــــــــــــــ، 1380، ادوار شعر فارسی، از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران:  سخن.

20- شمس لنگرودی، 1372، سبک هندی و کلیم کاشانی، مرکز، چاپ سوم.

21- شمیسا، سیروس، 1375، سبك شناسی در شعر، تهران: فردوس، چاپ دوم.

22- ــــــــــــــــ، 1377، سبک شناسی شعر، انتشارات فردوس، تهران.

23- صائب تبریزی، میرزا محمد علی، 1383، دیوان اشعار، به تصحیح محمد قهرمان، تهران:  علمی و فرهنگی.

24- ــــــــــــــــــــــــــــــ، 1373، کلیات صائب تبریزی، به کوشش امیری فیروز کوهی، خیام، چاپ دوم.

25- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، 1336، کلیات، تصحیح امیری فیروز کوهی، تهران:خیام.

26- صدری، مهدی، 1376، کلیات محتشم کاشانی، نقد و معرفی کتاب.

27- صفا، ذبیح الله، 1356، تاریخ ادبیات در ایران، تهران:  سخن، جلد 3.

28- ــــــــــــ، 1370، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوس، ج 1/5، چاپ ششم.

29- ــــــــــــ، 1367، تاریخ ادبیات در ایران (هشت جلد)، فردوس، چاپ هشتم.

30- علی­پور، مصطفی، 1380، در تعریف و ماهیت شعر، مجله آموزش زبان و ادب فارسی، شماره و 58 – و 57، صفحات 16-19 و 24-27.

31- غلامی بیدک، محمدی، گردآفرین، 1390، نگاهي به سبك شناسي غزليات عرفي شيرازي و تازگی‌های آن، فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، سال پنجم، شماره اول، 1391، شماره پیاپی 15، صفحات 13-28.

32- فتوحی، محمود، 1379، نقد خیال، تهران:  نشر روزگار.

33- کاشانی، کلیم، 1367، کلیات کلیم، نشر صدرا.

34- کریمی، امیر بانو، 1372، دویست و یک غزل صائب، انتشارات زوّار، تهران، چاپ سوّم.

35- کی‌منش، عباس، 1375، طالب آملی و صور خیال در دیوان او، مجله دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران سال 34، شماره‌های 1 و 2 صفحات 101-117.

36- گودرزي، فرامرز، 1355، زندگينامه و كارنامه ادبي طالب آملي شاعر هنرمندی كه شايسته اين فراموشي نيست. دوره 15، ش 169 و 170، صفحات 95-102.

37- ــــــــــــــــ 1354، زندگی نامه و کارنامه ادب طالب آملی (3)، هنر و مردم شماره 160- 159.

38- محمدی، محمد حسین، 1374، فرهنگ تلمیحات شعر معاصر، تهران، میترا.

39- مسجدی، حسین، 1386، سبک بازگشت و شعر اصفهان در سده سیزدهم، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره چهل و نهم، صفحات 137-163.

40- مشکور، محمد جواد، 1356، تاریخ ایران زمین از روزگار باستان با عصر حاضر، تهران: اشراقی.

41- میر عبد الرزاق، 1387، بهارستان سخن. خوافی.

42- مین لوهوئی، 1354، دودمان‌های شاهی چین، نشر امیرکبیر.

43- نجف‌زاده، مهدی، 1386، صورت‌بندی مذهبی – سیاسی جامعه ایرانی در عصر صفویه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، صفحات 337-354.

 

چکیده

در عهد صفویه و با توجه به اقبال پادشاهان صفوی به مذهب تشیع، ادبیات مذهبی مورد استقبال بیشتر قرار گرفت. از لحاظ سبک شعری، اگر چه شاعران به خاطر گرایش به تقلید در حالت رکود به سر می‌برند اما برخی شاعران مضامین جدیدی در شعر پدید آورده‌اند که در نوع خود بی نظیر است. این تحقیق با هدف بررسی تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی و در شعر شاعران منتخب این دوره انجام شده است، این تحقیق به روش کتابخانه‌ای و توصیفی و با هدف بررسی عناصر و تصاویر مذهبی در اشعار شاعران برگزیده سبک هندی صورت گرفته است که فصل اول شامل کلیات، فصل دوم؛ بررسی شعر قبل و بعد از اسلام و اوضاع سیاسی، مذهبی و ادبی دوره صفوی می‌باشد در فصل سوم به معرفی شاعران برگزیده این عصر پرداخته شده است، در فصل چهارم تصاویر و عناصر مذهبی در اشعار شاعران برگزیده عهد صفوی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد عناصر مذهبی رایج در این دوره شامل عبارات قرانی، اسامی شخصیت‌های دینی و مذهبی و پیامبران الهی، واژگان و اصطلاحات دینی رایج در دستورات اسلام و اولیاء، معجزات پیامبران الهی، احادیث نبوی، اماکن مقدس، بهشت، جهنم و … می­باشد که در این بین مشاهده گردید اشعار و ابیات محتشم کاشانی در حوزه‌ی دین و مذهب بسیار بیشتر از سایر شاعران مورد مطالعه در این تحقیق بوده است.

کلید واژگان: عناصر مذهبی، سبک هندی، عرفی شیرازی، طالب آملی، کلیم کاشانی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی.

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1 بيان مسأله

همه پدیده‌های هستی پیوسته در حال تغییر، تحول و دگرگونی هستند و شعر نیز از این قاعده مستثنی نیست، نگاهی به تاریخچه شعر و ادب فارسی موید این تغییر شیوه سبک و طریق است و شاعران و نویسندگان ما در گذر زمان در آثار گران سنگ و ارزشمند خویش این واقعه را به خوبی نمایان ساخته‌اند. بررسی نوع سبک و آنچه آفریده‌اند حقیقت دگرگونی در آن‌ها را جلوه‌گر می­سازد.

«گاهی انقلاب‌ها و جریانات اجتماعی باعث تغییر سبك‌ها می‌شود؛ سبك هندی كه از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت صد و پنجاه سال در ایران و هند و آسیای صغیر معمول بود، در نتیجه همین انقلاب‌های اجتماعی به وجود آمد. «با روی كار آمدن حكومت صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه، شاهان صفوی جز شعرهای مذهبی به دیگر انواع شعر درباری، عرفانی و عاشقانه بی‌توجهی كردند و این باعث شد كه شعر دیگر در انحصار طبقه خاصی نباشد و اصناف گوناگون مردم به شعر روی آوردند». (انوشه، 1376: 795).

«به دلیل گستردگی حوزه زمانی و مكانی سبك هندی، تنوعاتی در این سبك پدید آمد كه باعث پیدا شدن تمایزاتی میان شعر شاعران پیرو سبك هندی مقیم ایران و هند شده است. گروهی سبك متداول شاعران ایرانی این دوره را سبك صفوی نامیده‌اند و سبك هندی را درباره­ی پیروان هندی این شیوه به كار برده‌اند؛ و در تقسیمی دیگر سبك شعر این دوره، سبك صفوی نامیده شده كه برای آن، دوشاخه­ی سبك صفوی ایرانی یا اصفهانی و سبك هندی قائل شده‌اند. در شاخه­ی هندی این سبك به دلیل بومی نبودن زبان فارسی در هند و محیط فرهنگی آن جا، زبان شعر پیچیده‌تر و اغلب با لغزش‌های دستوری و گاه سستی كلام همراه است. این نكته نیز گفتنی است كه اگر چه در ایران در سدۀ دوازدهم هجری در قبال سبك هندی و انحطاطش واكنشی نشان داده شد اما نفوذ این سبك در پاكستان و تاجیكستان و افغانستان تا دوران اخیر ادامه داشته است». (انوشه، 1376: 795).

این پژوهش با هدف بررسی ترکیبات و تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در شعر دوره صفوی مانند شاعران برجسته سبک هندی و عصر صفوی از جمله صائب تبریزی، محتشم کاشانی، حکیم کاشانی، طالب آملی، عرفی شیرازی. انجام می­شود. با توجه به جایگاه مهم سبک هندی و شعر دورۀ صفوی در فرهنگ و ادب فارسی و همچنین جایگاه عمدۀ اصطلاحات و عناصر دین و مذهبی در ساخت ترکیبات و تصویرهای ادبی را شاعرانه، این پژوهش کاملاً جدید می‌نماید.

1-2 فرضیه‌های تحقیق

– به نظر می‌رسد شاعران دورۀ صفویه بیش از دوره‌های دیگر به این موضوع توجه داشته‌اند.

– با بهره گیری از عناصر و اصطلاحات دینی و مذهبی تصاویر ادبی جدید و تازه‌ای ارائه شده.

– به نظر می‌رسد که صائب تبریزی بیش از سایر شعرای دورۀ صفویه به این موضوع توجه داشته.

– از میان تصاویر ادبی تشبیه بیش از سایر تصاویر با اصطلاحات مذهبی و دینی مورد توجه بوده است.

1-3 اهداف تحقیق

یکی از اساسی‌ترین دلایل یک کار پژوهشی نیل به اهدافی از پیش تعیین شده است که محقق به دنبال دست‌یابی به آن‌هاست. پژوهش مورد نظر نیز از این امر مستثنی نیست و در این تحقیق به دنبال اهداف زیر می­باشد:

– ارائه اثری مدون در شناساندن سبک شناسی شعر دوره صفویه.

– بررسی میزان توجه به عناصر و اصطلاحات مذهبی و دینی در شعر دورۀ صفویه.

– مشخص نمودن پرکاربردترین عنصر و اصطلاح دینی و مذهبی در تصویر سازی‌های ادبی .

– مشخص نمودن ترکیبات ساخته شده با عناصر و اصطلاحات دینی و مذهبی.

1-4 روش تحقیق و جامعه آماری

با توجه به اینکه که روش تحقیق در حیطه علوم انسانی و به خصوص زیر مجموعه ادبیات بر مبنای مطالعه و کار کتابخانه‌ای است در این تحقیق نیز جمع آوری مطالب با استفاده از روش فیش برداری انجام می­شود و جامعه آماری دیوان شاعران برجسته سبک هندی و عصر صفوی از جمله صائب تبریزی، محتشم کاشانی، حکیم کاشانی، طالب آملی، عرفی شیرازی می­باشد همچنین روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است.

1-5 محدودیت‌های پژوهش

از بزرگ‌ترین محدودیت‌های پژوهش در حیطه علوم انسانی تهیه منابع، کتب دست اول و معتبر علمی است.

فصل دوم

شعر فارسی در قبل و بعد از اسلام

2-1 تعریف شعر

«شعر به طور جامع و مانع تعریف بردار نیست. اما برای تمییز شعر از نا شعر (غیر شعر)، می‌توان آن را چنین تعریف کرد: سخنی اندیشیده/ خیال انگیز/ رویایی که با شگردهای هنری / ادبی، حس زیبا دوستی و زیبا شناسی انسان را ارضا کند » (امین، 1387: 30-22 ).

«از جمله تعاریفی که بر امور انتزاعی دلالت می­کند و به همین جهت نمی­توان آن‌را تعریف نامید، تعریف مفهوم شعر است. چرا که یک مفهوم زمانی تعریف پذیر است که حدود و ثغوری بتوان برایش فرض کرد و همین حد و مرزها در یک تعریف باعث می­شود، که آن تعریف «جامع و مانع» گردد، در صورتیکه در خصوص مفاهیم انتزاعی این امر بعید یا محال به نظر می­رسد و به قولی باید به توصیف آن‌ها پرداخت و از تعریف صرف نظر کرد» (زیبنده،1390: 17).

«تعریف شعر از مقوله‌هایی است که پیوسته دغدغه­ی شاعران و حتی برخی نویسندگان بوده است. غالب نظریه پردازان شعر را غیر قابل تعریف می­دانند. دلیل غالب آنان تکیه بر ابعاد ناشناخته ظهور و تولد این نوع سحر انگیز کلامی است. (علی پور، 1380: 16-19 و 24-27) در برخی تعریف‌هایی که ارائه شده است، معمولاً «به بعدی از ابعاد وجودی شعر توجه شده است. »شعر نوعی اجرا به وسیله کلمات است. (فراست، 1371). شعر عبارت است از مقدار زیادی شادی، رنج و سرگشتگی، به اضافه مقدار کمی لفظ لغت». (خلیل جبران، 1385: 120).

دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی از کتاب شفای ابن سینا بلخی فصل پنجم مقاله پنجم چنین نقل می‌کند:  «شعر کلامی است مخیل، ترکیب شده از اقوالی دارای ایقاعاتی که در وزن متفق، و متکرر باشند و حروف خوانیم آن مشتبه باشند.» (کدکنی،1373: 78) اما خود وی (دکتر کدکنی) نظر دیگری دارد و می‌نویسد:  شعر حادثه‌ای است که در زبان روی می‌دهد و در حقیقت، گوینده شعر با شعر خود، عملی در زبان انجام داده که خواننده، میان زبان شعری او، و زبان روزمره و عادی تمایزی احساس می‌کند» (کدکنی، 1373: 79).

در جای دیگر می‌نویسد:

«شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل گرفته باشد.» (کدکنی، 1373: 48).

رضا براهنی با توجه به عناصر مختلف شعر، تعبیرهای گوناگونی از آن ارائه داده است:

«شعر، جاودانگی یافتن استنباط انسان است از یک لحظه از زمان گذرا، در جامه‌ی واژه‌ها» (براهنی،1371: 25).

«شعر، زاییده بروز حالت ذهنی است برا انسان در محیطی از طبیعت.» (براهنی،1371: 25).

«شعر یک واقعه‌ی ناگهانی است، از سکوت بیرون می‌آید و به سکوت باز می‌گردد.» (براهنی،1371: 26).

براهنی پا را از این هم فراتر نهاده، هر ایجاد را شعر می‌نامد:

«گفتن، آن هم به قصد ایجاد چیزی، شعر سرودن است.» (براهنی،1371: 28).

«در همه این تعریف‌ها، نگاه ویژه‌ی شاعر و نویسنده به هستی و شخصیت خاص انسانی نهفته است. هرکسی از زاویه دید خود هم چنان که به تعریف انسان می­نشیند شعر را نیز تعریف می­کند. شعر مثل شخصیت روشن انسانی مجموعه‌ای از ابعاد ماهوی است و تنوع تعریف‌ها نیز به همین مسأله باز می­گردد». (علی­پور، 1380: 16-19و 24-27) .

2-2 ارکان شعر

«شعر دو رکن دارد:  محتوا  Content یا عنصری معنوی/ روانی از یک سو و شکلForm  یا عنصر صوری/ زبانی از سوی دیگر محتوای شعر در تجزیه و تحلیل ریز تر شامل عناصر سه‌گانه­ی اندیشه، احساس و خیال می­شود. شکل یا پوشش شعر هم باز در تحلیل ریز تر شامل زبان، وزن، آهنگ یا موسیقی- اعم از بیرونی یا درونی- کلام می­شود. شعر ناب تمام این ارکان و عناصر محتوایی و شکلی را در ساختار اندام‌وار خود می­تند و در مجموعه واحد ترکیب و ادغام می­کند و در یک رابطه «میان- ذهنی» از دل شاعر در دل مخاطب می­نشیند. در نتیجه شعری که در اوج است، حقیقتی یگانه و موجودیتی یک­پارچه و واحد دارد: به این معنی که عناصر معنوی / روانی شعر ناب با عناصری صوری/ زبانی­اش همچون تار و پود یک فرش دست بافت نفیس در هم بافته شده و از هم جدایی ناپذیرند ».(امین، 1387: 30-22).

2-3 واژه شعر

«واژه شعر، برگرفته از «شیر» – به تخفیف حرف یا- است و «شیر» در زبان عبری یا آرامی – هم چنان که «شور» در موسیقی ایرانی – به معنی سرود و آواز است. از این رهگذر، شعر (= سرود و آواز) برآیند اصل کنشی عاطفی و واکنشی وجدانی، یعنی نتیجه قبض و بسط روحی و روانی در قالب کلامی آهنگین و موسیقیایی است. البته واژه شعر در زبان عربی- با تاکید بر حرف ع- از ریشه­ شعور به معنی علم و درک است. اما به مفهوم خاص ادبی، در عربی هم، معرب «شیر» عبری یا آرامی است». (امین، 1387: 30-22).

2-4 شعر فارسی قبل از ظهور اسلام

با اینکه موضوع این پایان نامه سیر تحول شعر سپید است، اما نگاهی به تحولات شعر فارسی از ابتدا تا اکنون ضروری به نظر می‌رسد. هر چندان نگاه بسیار کوتاه و مختصر باشد.

«قدیمی‌ترین آثاری که از زبان و ادبیات فارسی در دست است مربوط به 2500 سال پیش است. آثاری که از آن دوره باقی مانده؛ مربوط به دو لهجه‌ی ایرانی است. یکی لهجه شمالی که به قوم ماد تعلق داشت و نام آن قوم را یونانی‌ها «مد» و «مدی» تلفظ کرده‌اند و به همین صورت به زبان‌های اروپایی نقل شده است. دو: دیگر لهجه جنوبی که مربوط به قبایل پارس است و نام آن به صورت «پرس» به زبان یونانی نقل شده است. از لهجه شمالی کتاب معروف اوستا باقی مانده است و به همین مناسبت آن لهجه را زبان اوستایی می‌نامند. قدیمی‌ترین قسمت‌های این کتاب که «گاثه، گاثا» نام دارد و به زبان شعر است. مربوط به قرن هفتم پیش از میلاد است. از لهجه جنوبی که لهجه رسمی دوره هخامنشی بوده و در قرن ششم پیش از میلاد در ایران رواج داشته است؛ کتابی در دست نیست. اما هفتاد و پنج سنگ‌نوشته در دست است که مفصل‌ترین آن‌ها در بیستون و تخت جمشید قرار دارد. اختلاف‌های فارسی اوستایی و هخامنشی بسیار کم است. از اواسط قرن سوم قبل از میلاد زبان ایران تحولاتی پیدا کرده است. زبان پهلوی در دوره امپراتوری ساسانیان و اشکانیان در ایران رواج داشته است. از این زبان ادبیات وسیعی در دست داریم؛ یعنی مجموع دویست جلد کتاب و رساله در دست است که قسمتی از آن‌ها کتب اخلاقی و تاریخی و ادبی و شعر و قسمتی از آن‌ها متون و تفسیرهای مذهبی است» (شمیسا،1377: 35).

2-5 شعر فارسی بعد از ظهور اسلام

در نیمه قرن هفتم میلادی یعنی از سال (65 هجری) انتشار اسلام در ایران آغاز شد. با از بین رفتن سازمان‌های قبلی و انحلال مدارس و مراکز علمی، زبان پهلوی دچار فترت شد و نزدیک به دویست سال آثار ادبی مهمی به وجود نیامد. از اواسط قرن سوم هجری به زبان فارسی دری آثار متعددی به وجود آمد و بنای شعر فارسی کنونی گذاشته شد. شعر فارسی به لحاظ تاریخی تاکنون ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است که هر یک از این دوره‌ها به سبک خاصی شهرت یافته‌اند که ما در اینجا به طور مختصر درباره این سبک‌ها بحث خواهیم کرد.

«سبک ادبی ویژگی آثار یک نویسنده و یا گروهی از نویسندگان است که بر مبنای جهان بینی مشترکی قرار دارد و به صورت ویژگی‌های مشخص شکل و محتوا، خود را پدیدار می­سازد» (آریان پور،1354: 78).

برای استخراج ویژگی­های و اختصاصات سبک­های ادبی، بهترین و دقیق­ترین راه، مطالعه متون و توجه به مسئله بسامدها، ابداعات، اشتراک‌ها و افتراق‌ها میان هر دوره است. زیرا هم بسامدها و تکرارها نشان دهنده ویژگی سبکی است و هم خروج از هنجارها و ابداعات ادبی می­تواند به عنوان ویژگی سبکی به شمار آید. به همین دلیل در چنین مطالعه‌ای که محقق به سبک توجه دارد لازم است تعریف هر کدام از سبک‌ها را داشته باشد.

«زیبایی اندیشه از زیبایی قالب، جدایی ناپذیر است. این نکته را نخستین بار «بوفون» با کمال وضوح بیان کرد و گفت: «سبک عبارت است از نظم و حرکتی که انسان به اندیشه‌های خود می­دهد. آنچه مردم بنا به عادت، به دو قسمت قالب و محتوی تقسیم می­کنند، در واقع چیز واحدی نیست و قالب و محتوا دو دیدگاه مختلف و کیفیات یک جوهر واحد هستند» (سید حسینی، 1358: 162).

2-6 انواع سبک های شعری بعد از ظهور اسلام

2-6-1 سبک خراسانی

«این سبک که از آغاز شعر فارسی تا سده ششم هجری دامن می­کشد، سبک دوره‌ای از شعر فارسی است که در طی آن زبان فارسی دوره تکوین خود را می­گذراند. در این دوره زبان فارسی غالبا بدون آمیختگی با واژگان و تعبیرات بیگانه و بیرونی به کار می­رود و واژهای اصیل فارسی، به ویژه بخشی از واژه‌های کهنه و دشوار در کنار تعبیرات و ساختارهای دستوری ساده و … رواج دارد». (درگاهی، 1383: 54-35).

اولین سبک شعری زبان فارسی به لحاظ تاریخی، سبک خراسانی نام دارد. این سبک از آغاز نیمه دوم تا پایان قرن پنجم سبک رایج شعر فارسی دری بوده است و چون که اولین آثار نظم و نثر جدید زبان فارسی بعد از اسلام در ناحیه خراسان پیدا شد؛ این سبک را خراسانی گفته‌اند. این سبک به لحاظ تاریخی سلسله‌های طاهری و صفاری و سامانی و غزنوی را در بر می‌گیرد. از نظر فکری شعر این دوره شاد و پر نشاط است و از محیط‌های اشرافی و تفریح و باغ و بزم سخن می‌گوید و شعری واقع گراست و اوضاع دربارها، محیط زندگی، روابط ارباب و کنیز و غلام و غیره را به خوبی منعکس می‌کند. در این دوره شاعران با معارف پیش از اسلام آگاه هستند؛ و ازآن رو تلمیح به اسم شاهان و اعیاد و مراسم باستان به چشم می‌خورد. اشعار این دوره بیشتر روحیه دارد و جنبه‌های عقلانی در اشعار این دوره بر جنبه‌های احساسی غالب است. از نظر ادبی قالب شعری مسلط بر این دوره قصیده است و غزل به معنی مسطح آن خیلی کم موجود است اما رباعی و مثنوی رواج بیشتری دارد. مسمط و ترجیع بند نیز در این دوره دیده می‌شود. استفاده از بیان و بدیع در این دوره طبیعی است و صنایع بدیعی این دوره بیشتر لفظی هستند و از صنایع معنوی، بیشتر به موارد ساده‌ای مثل تضاد و مراعات نظیر توجه دارند. در شعر این دوره از روش‌های دشوار و غیر معمول استفاده نمی‌شود و در ردیف، کاربرد کمی دارد. توصیفات شعری در این دوره بسیار قوی است و عین بودن شعر باعث شده است که شاعران به توصیف جزئیات طبیعت بپردازند. تشبیهات این دوره بیشتر حسی هستند و بحور عروضی آن امروزه غیر مطبوع و بدون کارمزد است.

2-6-2 سبک حد واسط یا دوره سلجوقی

دکتر سیروس شمیسا در کتاب سبک شناسی شعر، مهم‌ترین علل تغییر سبک از خراسانی به سلجوقی را «اختلاف مردم خراسان و عراق، درسی شدن فارسی دری، رواج تصوف و عرفان و فعالیت صوفیان، تاسیس مدارس دینی و رواج معارف اسلام، عدم توجه سلجوقیان در آغاز کار به شعر و شاعری و رواج غزل و انهدام نسل فضلای سابق» می‌داند (شمیسا، 1377: 63-51).

این سبک شعری در قرن ششم رواج پیدا کرد. در قرن ششم سه مکتب شعری در ایران دایر بود:        1- سبک خراسانی:یعنی هنوز افادی وجود داشتند که به سبک قدیم شعر می‌گفتند.2- سبک آذربایجانی:که مهم‌ترین نمایندگان آن خاقانی و نظامی و مجیر و فلکی بودند. این سبک از نظر زبانی به سبک خراسانی شباهت داشت ولی از نظر فکری بیشتر به سبک دوره‌ی عراقی نزدیک است.3-  سبک عهد سلجوقی:که سبکی بین خراسانی و عراقی است و به همین دلیل به آن بینابین نیز گفته می‌شود. مهم‌ترین نمایندگان این سبک، انوری و ظهیر فاریابی هستند. دکتر شمیسا مختصات شعری قرن ششم را در سه سطح زبانی و فکری و ادبی چنین بر می‌شمرد:

«الف) سطح زبانی:1- وفور لغات و اصطلاحات عربی 2- وفور ترکیبات نو 3- فقدان برخی از لغات کهن سبک خراسانی و کم شدن نسبی بسامد برخی از مختصات شعر قدیم 4 – کاسته شدن روشنی و سادگی و روانی و حرکت زبان به سوی دشواری و تعقید.».

ب) سطح فکری: 1 – اشاره به علوم مختلف از قبیل نجوم و طب و تفسیر و فقه 2-اشاره به قرآن و حدیث 3- اشاره به مسائل کلامی، از جمله:  نزاع معتزله و اشعریان در مسائل مختلف مثل روئیت 4 – اشاره به مسائل فلسفی و حکمی اسلامی و در عین حال مخالفت کلی با فلسفه یونانی 5 – مخالفت با تاریخ پیش از اسلام و شاهان عجم طهن در شاهنامه 6 – اشاره به جزئیات بازی‌هایی از قبیل؛ نرد و شطرنج7 – اشاره به تلمیحات مسیحی در سبک آذربایجانی 8- شکایت از ممدوح به جای مدح او 9 – تقاضای خواسته‌های حقیر 10- متوجه حقارت مدح و مداحی شدن 11- پیدا آمدن شعر عرفانی –شرعی که بیشتر مبتنی بر پند و اندرز است12 – مفاخره و به علم خود نازیدن13– شکایت از منسوخ شدن مروت و وفا.

ج) سطح ادبی:1 – به اوج رسیدن اکثر قوالب شعری 2 – مطرح بودن انواع شعر 3 – به کار گرفتن ردیف‌های متشکل و دراز 4 – وفور مبالغه و غلو مخصوصاً در مدح 5 – پیدا شدن نوع غزل در کنار قصیده و رشد سریع آن 6 – رواج تجدید مطلع در قصیده به وسیله خاقانی 7 – توجه به صنایع بدیعی و بیانی 8 – توجه شاعران به وزن دور که به مکث وس آن، گاه توجه ندارند 9 – مشکل بودن شعر و احتیاج آن به شرح 10 – مورد توجه بودن برخی از طرح‌های شعری (شمیسا، 1377: 110).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122