پايان نامه تصوير بيگانگان در شعر مشروطه (سيد اشرف الدين گيلاني، بهار و عشقي)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تصوير بيگانگان در شعر مشروطه (سيد اشرف الدين گيلاني، بهار و عشقي)  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تصوير بيگانگان در شعر مشروطه (سيد اشرف الدين گيلاني، بهار و عشقي)  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات تحقیق    1
1-1- بیان مسأله    2
1-2- سؤال‏های پژوهش‏    2
1-3- پیشینه ی پژوهش    3
1-3-1- پژوهش‏های خارجی    3
1-4- حدود پژوهش    4
1-5- اهداف پژوهش    4
1-6- ضرورت انجام پژوهش    4
1- 7- روش شناسي پژوهش    5
فصل دوم-چارچوب مفهومی تحقیق    6
2-1- تصوير شناسی    7
2-2- تاريخچه ي تصوير شناسي    9
2-3- اصول و فرضیه های تصويرشناسي    10
2-4- انواع تصاوير    11
2- 4-1- تصاوير باز    12
2-4-2- تصاوير بسته    12
2-5- انواع تصوير پردازي    12
2-6- تصویرشناسی سیاسی    13
2- 7- مفاهيم تصوير شناسي    14
2-7-1- كليشه    14
2 -7- 2- الگوي قالبي    15
2-7-3- پيش داوري    16
2-7-4- تصوير    17
2-7-5- بازنمايی    17
2-7-6- سمبل    17
2-7-7- افسانه    18
2-8- تفاوت رويكردهاي تصويري درميان شعراي مشروطه    18
فصل سوم- شعر سیاسی و معرفی شاعران مشروطه    1
3-1- شعر سیاسی و کیفیت شعر شاعران مشروطه    22
3-2- زندگی سید اشرف الدین گیلانی    24
3-2-1- نسب، تولد، کودکی و تحصیلات    24
3-2-2- وقایع جوانی و میانسالی و انتشار روزنامهی نسیم شمال    24
3-2-3- واپسین سالهای عمر و وفات سید اشرف الدین    25
3-2-4- آثار سید اشرف الدین گیلانی    26
3-2-5- ویژگی و سرگذشت  روزنامهی نسیم شمال    26
3-3- زندگینامه ی ملک الشعرای بهار    28
3-3-1- نسب، تولد و کودکی    28
3-3-2- وقايع جوانی و ميانسالی    29
3-3-3- زمان و علت فوت    29
3-3-4- مشاغل و سمتهاي مورد تصدي    29
3-3-5- فعاليتهاي آموزشي    29
3- 3-6-  بهار، سیاست و مشروطه    30
3-3-7- آثار بهار    32
3-3-8- سبک شعری بهار    33
3- 4- زندگی نامه ی میرزاده عشقی    35
3-4-1- نسب، تولد ،کودکی و تحصیلات    35
3-4-2- وقایع جوانی    36
3-4-3- محور های فکری و اندیشه سیاسی اجتماعی  عشقی    37
3-4-4- مرگ عشقی    39
3-4-5- سبک شعری  و آثار میزراده عشقی    40
فصل چهارم-تحلیل تصویرشناسی بیگانگان در اشعار گیلانی، بهار و عشقی    41
4-1- سید اشرف الدین گیلانی ( نسیم شمال)    42
4-1-1- کلیشه    42
4-1-1-1- انگلیس    42
4-1-1-1-1- تصویرشناسی انگلستان    45
4-1-1-2- روسیه    45
4-1-1-2-1- تصویرشناسی روسیه    50
4-1-2- پیش داوری    51
4-1-2-1- فرنگ    51
4-1-2-1-1- تصویرشناسی فرنگ    55
4-1-2-2- موسیو مرنارد بلژیکی    56
4-1-2-2-1- تصویرشناسی موسیو مرنارد بلژیکی    56
4-1-2-3-  هنسیس بلژیکی    56
4-1-2-3-1- تصویرشناسی هنسیس بلژیکی    57
4-1-3- تصویر    57
4-1-3-1- فرانسه    57
4-1-3-1-1- تصویرشناسی فرانسه    59
4-1-3-2- اعراب    59
4-1-3-2-1- تصویرشناسی اعراب    62
4-1-3-3-میرزا علی اکبر صابر(ملا نصرالدین):    62
4-1-3-3-1- تصویرشناسی میرزا علی اکبر صابر( ملانصرالدین)    63
4-2-ملک الشعرای بهار    64
4-2-1- کلیشه    64
4-2- 1-1- انگلستان    64
4-2-1-1-1- تصویرشناسی انگلستان    70
4-2-1-2- روسیه    71
4-2-1-2- 1- تصویرشناسی روسیه    76
4-2-1-3- چین    77
4-2-1-3- 1- تصویرشناسی چین:    78
4-2-2- الگوی قالبی    78
4-2-2-1- آلمان    78
4-2-2-1-1- تصویرشناسی آلمان    80
4-2-2- 2- عثمانی    80
4-2-2-2-1- تصویرشناسی عثمانی    82
4-2-2-3- کشورهای عربی: (اعراب)    82
4-2-2-3-1- تصویرشناسی کشورهای عربی( اعراب)    84
4-2-2-4-پاکستان:    85
4-2-2-4-1- تصویرشناسی پاکستان    85
4-2-2-5- هند    86
4-2-2-5-1- تصویرشناسی هند    87
4-2-2-6-ژاپن    88
4-2-2-6-1- تصویرشناسی ژاپن    88
4-2-2-7- فرانسه    89
4-2-2-7-1- تصویر شناسی فرانسه    89
4-2-3- تصویر:    90
4-2-3-1- آمریکا    90
4-2-3-1-1- تصویرشناسی آمریکا    91
4-2-3-2- جمهوری آذربایجان    91
4-2-3-2-1- تصویرشناسی جمهوری آذربایجان    92
4-2-3-3-پوشکین    93
4-2-3-3-1-تصویرشناسی پوشکین    93
4-2-3-4-رابیند رانات تاگور    94
4-2-3-4-1- تصویرشناسی رابیند رانات تاگور    94
4-2-3-5-کنفوسیوس    95
4-2-3-5-1- تصویرشناسی کنفوسیوس    95
4-2-3-6-ادوارد براون    95
4-2-3-6-1- تصویرشناسی ادوارد براون    96
4-3- میرزاده عشقی    96
4-3-1-کلیشه    96
4-3-1-1- انگلستان    96
4-3-1-1-1- تصویرشناسی انگلیس    105
4-3-1-2- روسیه    105
4-3-1-2-1- تصویر شناسی روسیه    108
4-3-2- الگوی قالبی    108
4-3-2-1- عثمانی (ترکیه)    108
4-3-2-1-1- تصویرشناسی عثمانی    110
4-3-2-2- آلمان    110
4-3-2-2-1- تصویرشناسی آلمان    111
4-3-3- تصویر:    111
4-3-3-1- فرانسه:    111
4-3-3-1-1- تصویرشناسی فرانسه    113
4-3-3-2- داروین    113
4-3-3-2-1- تصویرشناسی داروین    114
4-3-3-3- بوآلو    114
4-3-3-3-1- تصویرشناسی بوآلو    115
4-3-4- پیش داوری    115
4-3-4-1- اعراب    115
4-3-4-1-1- تصویر شناسی اعراب    116
فصل پنجم-نتیجه گیری    117
5- نتیجه گیری    118
5-1- سید اشرف الدین گیلانی    119
5-1-1- کلیشه    119
5-1-1-1- انگلیس    119
5-1-1-2- روسیه    119
5-1-2-پیش داوری    119
5-1-2-1- فرنگ    119
5-1-2-2- موسیو مرنارد بلژیکی    120
5-1-2-3- هنسیس بلژیکی    120
5-1-3- تصویر    120
5-1-3-1-فرانسه    120
5-1-3-2- اعراب    120
5-1-3-3- میرزا علی اکبر صابر    121
5-2-  ملک الشعرای بهار    121
5-2-1- کلیشه    121
5-2-1-1- انگلستان    121
5-2-1-2- روسیه    121
5-2-1-3- چین    122
5-2-2- الگوی قالبی:    122
5-2-2-1- آلمان    122
5-2-3- تصویر:    124
5-2-3-1- آمریکا    124
5-2-3-2- جمهوری آذربایجان    124
5-2-3-3- پوشکین    124
5-2-3-4- رابیند رانات تاگور    124
5-2-3-5- کنفوسیوس    125
5-2-3-5- ادوارد براون    125
5-3- عشقی    125
5-3-1- کلیشه    125
5-3-1-1- انگلیس    125
5-3-1-2- روسیه    125
5-3-2- الگوی قالبی    126
5-3-2-1- عثمانی    126
5-3-2-2- آلمان    126
5-3-3- تصویر    126
5-3-3-1- فرانسه    126
5-3-3-2- داروین    126
5-3-3-3- بوآلو    127
5-3-4- پیش داوری    127
5-3-4-1- اعراب    127
یادداشت ها:    129
فهرست منابع و مآخذ فارسی :    131
فهرست منابع و مآخذ خارجی :    136

فهرست منابع و مآخذ فارسی :

1- آبادیان، حسین (1385) انگلستان و روابط ایران و شوروی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره­ی 52، ص 16-1.

2- آبراهامیان،ی.(1386). ایران بین دو انقلاب: از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، مترجم: کاظم فیروزمند و همکاران چاپ یازدهم، تهران: نشر مرکز.

3- آتش بر آب، حمیدرضا (1382). عصر طلایی شعر روس (2) پوشکین این پیامبر شهر روس، مجله­ی چیستا،شماره 193-198، ص659-666.

4- آجودانی، ماشالله (1382). یا مرگ یا تجدد، دفتری در شعر و ادب مشروطه،چاپ اول، تهران: نشر اختران.

5- آدمیت، فریدون(1340). فکر آزادی و مقدمه­ی نهضت مشروطیت، تهران: انتشارات سخن.

6- آرین پور، یحیی ( 1372). از صبا تا نیما، تهران: انتشارات زوار .

7-                 (1382).از نیماتا روزگار ما، چاپ چهارم، تهران: زوار.

8- آژند، یعقوب (1363)، ادبیات نوین ایران، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.

9- اسکویی، نرگس.(1384). « نگاهی به کارکردهای ادبیات کودکان در اشعار نسیم شمال» مندرج در: یادنامه­ی اشرف الدین حسینی، به اهتمام: علی اصغر محمدخانی، تهران: سخن. ص126-272.

10- اسلامی ندوشن، محمد علی(1340). دهمین سال مرگ بهار، مجله ی یغما، سال 14، شماره 3.

11- انوشیروانی، علی رضا(1389)، آسیب شناسی ادبیات تطبیقی در ایران، نشریه ادبیات تطبیقی، 1/2، ص39.

12- باستانى‌ پاريزي‌، ابراهیم (1354). «گيلان‌ و نسيم‌ شمال‌»، مجموعة گفتارهايى‌ درباره­ی چند تن‌ از رجال‌ ادب‌ و تاريخ‌ ايران‌، به‌ كوشش‌ قاسم‌ صافى‌، مجله گوهر، شماره33.

13- بهار، محمدتقی (1387).دیوان اشعار ملک الشعرا بهار،چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه.

14-                (1332). تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران: امیر کبیر.

15- بهمنی مطلق، یداله (1390). انعکاس مکاتب ادبی  سیاسی جهان در شعر میرزاه­ی عشقی، مجله­ی مطالعات و تحقیقان ادبی، شماره 16، ص 7-32.

16- پروین، ناصرالدین( 1381). سرگذشت نسیم شمال، مجله­ی ایران شناسی ، شماره 54، ص 379- 392.

17- پورداود، ابراهیم (1340). رابیندرانات تاگور، مجله­ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، شماره 2، ص 30-13.

18- تیموری، ابراهیم(1332)، عصر بی خبری، چاپ اول، تهران: اقبال.

19- جعفری، مسعود (1386). سیر رمانتیسم در ایران، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

20- جمال زاده، محمد علی(1339). پنجاهمین سال تأسیس روزنامه­ی نسیم شمال، مجله­ی یغما،ص 121-129.

21- جوادی، حسن (1351). نامه هایی از تبریز، تهران: خوارزمی.

22- خاتمی، احمد (1374). پژوهشی در نثر و نظم دوره­ی بازگشت ادبی، چاپ اول، تهران: انتشارات پایا.

فهرست منابع و مآخذ خارجی :

Guyard, M-F. 1969. La littérature comparée. 5e éd. Paris: PUF.

Chevrel, Yves. 2009. La litérature comparée. P.U.F.

Horaţiu Tiberiu Gorun(2007). Annals of the University „Constantin Brâncuşi” of Târgu Jiu, The University – part of the strategies for Romania`s postaderation to the European Union, Imagology Reference Marks, ISSN 1842-1856 .

چکیده

تصویرشناسی یکی از رشته­ های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل گرفت در این دانش، تصویر بیگانه در آثار ادبی مورد مطالعه قرار­ می­گیرد. تصاویر از بیگانه در دسته­بندی کلی آن به تصاویر باز و بسته  بخش می­شود. آن چه در تصویرشناسی مورد اهتمام است تصاویر­بسته است، چه تصاویر بسته تصاویر عمومیت یافته­اند. در تصویرشناسی برخی واژه­ها کلیدی هستند، واژه­هایی چون: این­جا، آن­جا ، دیگری و … . در این دانش مفاهیم اساسی وجود داردکه مهم­ترین آنها عبارتند از: کلیشه، الگوی قالبی، پیش داوری، تصویر، بازنمایی، سمبل و افسانه. آثار ادبی بر اساس این مؤلفه­ها بررسی می­شوند.

در این پایان­نامه اشعار سید اشرف­الدین گیلانی، ملک­الشعرای بهار و میرزاده­ عشقی به عنوان شاعرانی که در عصر مشروطه و پس از آن حضور داشتند بر اساس مفاهیم تصویرشناسی مورد بررسی قرارگرفته است.

دستاورد پژوهش ناظر بر این است که در اشعار این سه شاعر، بیگانگان به دو دسته­ی نیک و بد تقسیم شده­اند، عموماً کشورهای غربی یا اروپایی ( انگلیس و روسیه)، کشورهایی استعمارگر، خون ریز و غاصب تلقّی شده­اند، درحالی که کشورهایی چون ترکیه یا عثمانی، پاکستان، هندوستان، آذربایجان و حتی ژاپن کشورهایی مثبت قلمداد شده­اند. با این که مباحث مهم سیاسی و اجتماعی، اندیشه­هایی وارداتی از غرب به ایران هستند، شاعران فوق از غربیان به نیکی یاد نکرده­اند، با این وجود از شخصیت­های علمی و فرهنگی بیگانه چون: ادوارد براون، تاگور و کنفوسیوس به نیکی یاد شده است.

بیش­ترین تصویر منفی از کشورهای بیگانه در شعرهای بهار، عشقی و نسیم شمال به انگلیس و روسیه و مثبت­ترین تصویر به کشورهای شرقی و اسلامی اختصاص دارد. هرچند اختلافی از نظر نوع نگاه به دیگری در بین این شاعران دیده می­شود. درحالی­که سیداشرف الدین بهترین تعابیر را به عنوان مثال، برای اعراب به­کار‌ می‌برد، عشقی در مقابل دیدگاهی عرب­ستیز دارد و همواره از گذشته تاریخی ایران پیش از اسلام و حمله­ی اعراب به ایران را یاد می­کند. ملک­الشعرا اما شاعری ملی – مذهبی است و جامع­ترین تصویر­ها از بیگانگان، در شعر بهار بازتاب یافته است.

واژهای­ کلیدی: تصویرشناسی، ادبیات مشروطه، سیداشرف­الدین گیلانی، ملک­الشعرای بهار و میرزاده عشقی.

فصل اول-کلیات تحقیق

 1-1- بیان مسأله

فرمان مشروطیت که در سال 1324ق. به امضای «مظفرالدین» شاه رسید، دست‌آورد نهضتی سیاسی- اجتماعی بود که پیش‌تر از آن، در اثر بیداری جامعه‌ی ایرانی، تحت تأثیر عوامل متعدّد فرهنگی و اجتماعی حاصل شده بود. ادبیات غرب با انقلاب مشروطه به ایران راه یافت؛ چرا که ملت‌های اروپایی تجربه‌ی بیش‌تری در تحولات سیاسی داشتند در نتیجه افکار نوین سیاسی و اجتماعی غرب وارد ایران شد و زمینه برای تحولی اساسی در شکل اداره‌ی کشور و طرز زندگی مردم فراهم گردید؛ به نوعی که می‌توان ادبیات مشروطه را تلاش مردم ایران برای استقرار حکومت قانون و رهایی از چنگال استبداد تفسیر کرد.

تعامل و تقابل فرهنگی ایران با کشورهای دیگر سبب تأثیرپذیری‌ها و تأثیرگذاری‌های فراوان و درنهایت ایجاد تصاویر و الگوهای خاص در دوره‌های مختلف گردیده است. در دوره‌ی مشروطه که ارتباط ایران با کشورهای دیگر به ویژه اروپاییان افزایش می‌یابد بازتاب تصاویر« دیگری » در شعر شاعران نیز فزونی می‌گیرد و به خوبی می‌توان انعکاس آن را در شعر شاعران معاصر دید. سادگی، بیان بی‌پیرایه و کوچه و بازاری بودن شعر شاعران عصر مشروطه، برگرفته از موج جدید تجدّد و تحوّلی است که در اثر ارتباطات روشنفکران و ادیبان ایران با دیگر کشورها به ویژه مغرب زمین حاصل شده است.

با توجه به توسعه‌ي ارتباطات فرهنگي، سياسي، علمي و يا حتي نظامي با ديگر كشورها از دوره‌ي مشروطه به بعد و به ويژه نفوذ استعماري كشورهايي چون انگليس، روسيه، آلمان و فرانسه در ايران، تصوير ارائه شده از اين كشورها به شكل‌هاي مختلف در شعر شاعران معاصر، افزايش يافته است.

در اين پژوهش ضمن پرداختن به گوشه‌هايي از وضعيت اجتماعي و سياسي ايران در دوره‌ي مشروطه، با رويكرد تصويرشناسي يا «ايماگولوژي»، تصاير ارائه شده­ توسط شاعران در دوره‌ي مشروطه (سيد اشرف الدين گيلاني ، ملك الشعراي بهار و ميرزاده عشقي) از بيگانگان، بررسي می‌گردد.

1-2- سؤال‏های پژوهش‏

1- سید اشرف الدین گیلانی، ملك الشعرای بهار و ميرزاده‌ عشقي چه تصويرهایي از بيگانگان داشتند؟

2- آیا تصویر شاعران فوق از بيگانگان با هم متفاوت است؟

1-3- پیشینه ی پژوهش

1-3-1- پژوهش‏های خارجی

پژوهشی تاکنون درباره‌ی موضوع تحقیق حاضر در میان پژوهش­های خارجی سابقه ندارد و پژوهش­های خارجی که به نوعی با این تحقیق در ارتباط است بیش­تر در زمینه­ی مبانی تصویرشناسی است که در چارچوب مفهومی از آن­ها استفاده شده است و مستقیماً به موضوع پژوهش حاضر نپرداخته­اند. :

از جمله مقالاتی که با چارچوب مفهومی این پژوهش در ارتباط است عبارتند از:مقالات ایو شورل(2009)،  ژان ماری­کاره(1999)، دانیل پاژو(1994)، آموسی و هرچبرگ­پیرو(1999)، که در این مقالات به پیشینه­ی تصویرشناسی و تعریف ابعاد و چارچوب مفهومی تصویرشناسی پرداخته­اند.

1-3-2- پژوهش‏های داخلي

1- نامور مطلق، بهمن(1388)، «درآمدی برتصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی»، مطالعات تطبیقی، سال سوم، شماره­ی۱۲، ص 119 – 138.

نویسنده در این مقاله در قالب روش نقد ادبی و هنری به معرفی تصویرشناسی پرداخته است. وی ضمن تعریف تصویرشناسی نظرهای موافقان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده با تأکید بر تصویر می­نویسد انسان تصویرساز بیش از این که در جهان بیرونی زندگی کند در جهان تصویری که خود و دیگران ساخته و پرداخته اند زندگی می کند. آن چه برای نویسنده نقش محوری دارد بررسی تصویرشناسی در حوزه ادبیات تطبیقی است. او ضمن ارائه­ی تاریخچه­ی تصویرشناسی به جایگاه تصویرشناسی در ادبیات تطبیقی و انواع تصاویر در ادبیات تطبیقی اشاره کرده است. اما در این پژوهش با وجود بیان اصول کلی تصویرشناسی به مصداق­های عینی تصویر شناسی که هدف پژوهش حاضر است اشاره ندارد.

2- نانکت، لاتیشیا( 1390)،«تصویرشناسی به منزله­ی خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسی»، ترجمه­ی مژده دقیقی، ادبیات تطبیقی، شماره ی 1، ص100- 115 .

نانکت در این مقاله بر آن است که تصویرشناسی را در متون نثر معاصر فرانسه و فارسی نشان دهد. او پس از بحث درباره­ی مفهوم «دیگری» که مبنای اندیشه­ی تصویرشناسی است، قواعد تصویرشناسی و مراحل خوانش آن را در متون فرانسوی و فارسی، ارائه کرده است و از شیوه های تحلیلی چون کلیشه، تصویر و الگوی قالبی در زمینه­ی نمونه­های ادبی در ادبیات فرانسه و ایران بحث کرده است. وی بر این نکته تأکید دارد که تصویرشناسی می تواند ما را به درک بهتری از عمل دیگرسازی رهنمون شود. این مقاله اگرچه در تشریح مفهوم «دیگری» به خوبی عمل کرده است، تصویرسازی­هایی که شاعران معاصر ایران از کشورهای بیگانه دارند و مقصود این تحقیق است را بیان نکرده است.

فلاح، غلامعلی(1383)، بازتاب حضور سیاسی بیگانگان در دیوان محمد تقی بهار، زبان و ادبیات فارسی، شماره ی 47-49 ، ص 179-212 .

نویسنده در این مقاله دیدگاه­های محمد تقی بهار را درباره­ی رخدادهای مهم بین المللی از جمله جنگ جهانی اول و دوم، عواقب آن­ها، وضعیت ایران و برخی دولت­های آسیایی و اروپایی در این جنگ ها، بررسی کرد. با توجه به این که ارائه­ی تصویر بیگانگان در اشعار سه شاعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی) هدف این پژوهش است در این مقاله، از نوع تصویر ایرانیان از بیگانگان بر اساس چارچوب مفهومی این پژوهش، مطلبی گفته نشد.

فلاح، مرتضی- جعفری، لیلا (1387)، بیگانه­ستیزی در اشعار میرزاده عشقی، دانشکده­ی علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره22 ، ص 111- 130 .

نویسندگان این مقاله سعی کرده­اند به یکی از مهم­ترین درون مایه­های اشعار میرزاده عشقی که مخالفت با بیگانگان و ستیز وی با استعمارگران به ویژه انگلیس است، بپردازند. این مقاله با وجود بیان دقیق خود درباره واکنش عشقی در برابر بیگانگان و مبارزه­ی بی­امان او با وطن فروشان، تنها به جنبه­های منفی حضور بیگانگان و بالاخص انگلیس اشاره کرده و کشورهای دیگر را به نوعی نادیده گرفته است.

1-4- حدود پژوهش

ديوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی، میرزاده عشقي و محمدتقی بهار

1-5- اهداف پژوهش

این پژوهش می­خواهد به این هدف برسد که سید اشرف الدین گیلانی، عشقی و بهار، چه تصویرهایی از بیگانگان در قالب چارچوب مفهومی که در فصل دوم ارائه شده، دارند و این تصاویر چقدر با هم یکسانند و یا از هم متمایز و متفاوت.

1-6- ضرورت انجام پژوهش

در خصوص تصویرشناسی بیگانگان در عصر مشروطه، با توجه به بررسی­های انجام شده، پژوهش خاصی صورت نگرفته است؛ بنابراین با توجه به این­که عصر مشروطه یا عصر بیداری با حضور چشم­گیر بیگانگان در عرصه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم­زمان بوده است و به نوعی می­توان این دوره را شروع مداخلات گسترده­ی خارجی­ها در امور ایرانیان به شمار آورد؛ روشن شدن ابعاد حضور بیگانگان در آثار شاعران عصر مشروطه ( بهار، عشقی و نسیم شمال) می­تواند در دیدگاه ایرانیان، نسبت به این حضور گسترده موثّر باشد. هم­چنین بررسی تصاویر بیگانگان در اشعار این شعرا، نوع ارتباط و تعامل ایرانیان را با کشورهای دیگر(دوست یا دشمن) تبیین می­کند.

1- 7- روش شناسي پژوهش

روش پژوهش در این پایان­ نامه تحلیلی و از روش جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای است. در این تحقیق دیوان و کلیات اشعار سید اشرف­الدین گیلانی (نسیم شمال)، ملک الشعرای بهار و میرزاده عشقی متن معیار قرارگرفته است. محقق پس از مطالعه در زمینه­ی نظریه­ی تصویرشناسی، متون مورد نظر را بر اساس مؤلفه­های نظریه­ی فوق مورد بررسی قرار داده است.

فصل دوم-چارچوب مفهومی تحقیق

 2-1- تصوير شناسی

روابط انسان­ها بر اساس تصاویری که از دیگران دارند بنا می­شود. این دیدگاه­ها و نظرها، اساس روابط انسانی را شکل می­دهند. انسان تصویرساز بیش از این­که در جهان بیرونی زندگی کند در جهان تصویری که از خود و دیگران ساخته و پرداخته است زندگی می­کند. در شاخه­های متعدد دانش بشری پژوهش­های زیادی در زمینه­ی تصویر صورت گرفته و هر دانشی از دریچه­ی خاص خود، آن را تبیین کرده است. بخشی از تحقیقات ادبی، هنری، روانشناسی، انسان شناسی، مردم شناسی و نیز فلسفه به این موضوع اختصاص دارد. بنابراین تصویرشناسی به نوعی موضوع بینارشته­ای محسوب می­شود(نامور مطلق، 1388: 120).

برای عنوان معرفت تصویری یا «ایماگولوژی»[1] معادلی بهتر از «تصویرشناسی» نمی­توان نهاد. با این حال اصطلاح «تصویرشناسی» بسیار عام و فراگیر است؛ درصورتی که این رویکرد و نقد، تعریفی خاص دارد و بخش محدودی از تصویر پژوهی در معنای عام آن را دربر می­گیرد. به بیان دیگر، میان عنوان و محتوا، رابطه­ی منطقی از نظر کمّی و کیفی وجود ندارد. اما نبود کلمات مناسب در این خصوص، موجب استفاده از کلمه­ای عام در معنایی خاص شده است. به این دلیل در همین جا لازم است از یک سوء تفاهم لفظی جلوگیری و اعلام شود که تصویرشناسی، معنایی خاص و محدود خود را دارد (همان: 121).

تصوير شناسي يكي از رشته­هاي فرعي ادبيات تطبيقي است كه در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثير متفكراني مانند مادام دوستال[2]، هيپوليت­تن[3] به وجود آمد.

زمینه­های تحقیق در ادبیات تطبیقی گسترده و متعدد است. مهم­ترین این زمینه­ها عبارتند از: پژوهش در مورد وام ­واژه­ها؛ ادبیات ترجمه و بررسی مترجمان به عنوان واسطه­های انتقال پدیده­ها و آثار ادبی به ملت دیگر؛ بررسی سرگذشت انواع ادبی؛ تحقیق در باب موضوعات و اسطوره­های فرا ملی؛ بررسی سرگذشت نویسندگان و تأثیر آن­ها بر ادبیات ملت­های دیگر؛ مطالعه­ی منابع خارجی یک اثر یا نویسنده؛ بررسی مکتب های ادبی و جریان فکری؛ تصویر یک ملت در ادبیات ملتی دیگر ( تصویر شناسی) و …(نظری منظم،1389: 255).

تصویرشناسی یعنی؛ تصویری که ملتی از مردم و نژاد و فرهنگی دیگر در ذهن دارد، از دیگر موضوعات مورد توجه مکتب فرانسوی است. جواد حدیدی در آثارش، از جمله « جهانگردان فرانسوی در ایران» (1344ش.) و « ایران در ادبیات فرانسه» (1346ش.)، به سفر نامه­های تاوِرنیه[4] و شاردن[5] و نقش آن­ها در ایجاد تصویری مثبت از ایرانیان و تمدن ایرانی در فرانسه اشاره کرده و نشان داده که چگونه انتشار این سفرنامه­ها باعث استقبال از ترجمه­ی آثار ادب فارسی به زبان فرانسه شده است و بسیاری از مضامین و شخصیت­های داستانی ادب فارسی از این طریق به ادبیات فرانسه راه یافته است(انوشیروانی،1389 : 39).

هرچند چنین تحقیقاتی در مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی، مرسوم بوده است، نباید از آسیب­های آن­ها غافل شد. اغلب این سفرنامه­ها مملوّ از برداشت­های ساختگی و مغرضانه یا دست­کم سطحی و منفعت­طلبانه است. نویسندگان غربی بر اساس همین سفرنامه­ها رمان­هایی درباره­ی شرق نوشته­اند که یا با واقعیت انطباق ندارد یا در بهترین حالت، مانند رمان­نامه­های ایرانی منتسکیو، از شخصیت­های ایرانی، برای هجو و نقد اجتماعی کشور خود استفاده کرده­اند(همان : 39).

قدمت تصويرشناسي در شكل امروزي­اش به اواسط قرن بيستم مي­رسد كه ژان- ماري­كاره[6] تصويرشناسي را « تفسير متقابل ملت­ها، سفرها، سراب­ها » تعريف كرد. در تصويرشناسي عمدتاً دو نوع متن وجود دارد: نخست سفرنامه­ها و آثار داستاني هستند كه شخصيت‌هاي­شان خارجي­اند و يا متوني غير سفرنامه­اي و داستاني كه تصوير كلي از يك كشور خارجي به دست مي‌دهند (نانکت، 1390: 105).

«تصويرشناسي» واژه­اي نو است كه حتي در برخي از فرهنگ­هاي لغت، هنوز ثبت نشده است (نامورمطلق،1388: 121). شورل در اين زمينه، ضمن مقايسه با اسطوره­سنجي مي­نويسد: دو عبارت تصويرشناسي و اسطوره­سنجي از ابداعات نو هستند كه فرهنگ­هاي تازه نيز آن­ها را هم­چنان ناديده انگاشته­اند. به طور مثال در فرهنگ گنجينه­ي زبان فرانسه در ويرايش مجازي آن در سال 2004 م.  از تصويرشناسي سخني به ميان نياورده است( به نقل از شورل در نامور مطلق،1388 : 121).

«ما هرگز خودمان را نخواهیم شناخت، اگر فقط خودمان را بشناسیم». این جمله­ی معروف فردیناند برونتی­یر[7] (1849- 1906 م.)- استاد زبان فرانسه و عضو فرهنگستان فرانسه است( شرکت­مقدم، 1388: 52).

موضوع تصويرشناسي، مطالعه­ي تصوير «ديگري» و به بيان دقيق­تر« فرهنگ ديگري» و يا عناصر آن در ادبيات و يا هنر است. به عبارت ديگر تصويرشناسي، دانش و روشي است كه در آن تصوير كشورها و شخصيت­هاي بيگانه در آثار يك نويسنده يا يك دوره و مكتب مطالعه مي­شود(نامور مطلق،1388: 122).

هدف تصويرشناسي، بررسي تصوير فرهنگ خودي در ادبيات ديگري يا فرهنگ ديگري در ادبيات خودي است( همان :121).

تصویر برگرفته از عقاید، تقاضا، نگرش­ها، فرضیه­ها، مسائل ذهنی، نظرهای از پیش­ تعیین شده، توهّم یا خیالاتی است که متعلق به گروهی از جامعه، مؤسّسات یا موارد دیگر است (گرون، 2007: 21).

«در مطالعات تصويرشناسي، فراتصوير، به اين انديشه راجع است كه به نظر يك ملت، ديگري چه دريافتي از آن ملت دارد» (نانكت،1390 : 113).

آلن مونتاندون[8] در تعريف تصويرشناسي بر موضوع «ديگري» تأكيد مي­كند و مي­نويسد:« تصوير شناسي، مطالعه­ي بازنمايي­هاي بيگانه در ادبيات است» (به نقل از مونتادون در نامورمطلق،1388: 122).

2-2- تاريخچه ي تصوير شناسي

تاريخچه­ي تصويرشناسي به ادبيات تطبيقي مي­رسد؛ زماني كه در فرانسه بحث ادبيات تطبيقي به ميان آمد و به چگونگي ماهيت تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ميان نويسندگان و آثار ادبي ملت­ها و زبان­هاي مختلف توجه شد. در شكل­گيري مكتب تأثير و تأثّر كه به پيشتازي فرانسوا ويلمن[9] يكي از استادان دانشگاه سوربن و چند تن از اديبان فرانسوي صورت گرفت(كفافي،1382: 7)  ژان ماري­كاره شركت داشت؛ كاره را بايد معرّف بعد جديدي در ادبيات تطبيقي از منظر تصويرشناسي و پايه­گذار اين نظريه به حساب آورد( گويار ،1969: 33 ).

بعد از كاره كه در دهه­هاي چهل و پنجاه قرن بيستم ميلادي نظريه­ي تصويرشناسي را مطرح كرد بايد از گويار[10]، پاژو[11] و هوگو ديزرنک[12] نام برد .

[1] – Imagology

[2] – Madame de Staël

[3] – Hipollyte Taine

 – [4]  برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، ر.ک: تاورنیه،1336: سفرنامه تاورنیه ، ترجمه ی ابوتراب نوری. Jean-Baptiste Tavernier

[5] – سیاح و تاجر فرانسوی که به سرزمین فارس سفر کرد. Jean Chardin

[6] – Jean-Marie Carré

[7] – Ferdinand Brunetiere

[8] –  alain montandon

[9]François. Villemain

[10] – Guyard

[11] – Pageaux

[12] – hugo Dyserinck

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي وضعيت اجتماعي اسماعيليان ايران از مشروطه تا پايان پهلوي1285-1357ش 1906-1976م
 • پايان نامه نقد جامعه شناختي در ديوان اشعار سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122