پايان نامه تعهدات دولت ها در زمينه مسائل زيست محيطي و آثار نقض آن ها در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تعهدات دولت ها در زمينه مسائل زيست محيطي و آثار نقض آن ها در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 204 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تعهدات دولت ها در زمينه مسائل زيست محيطي و آثار نقض آن ها در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار    6
فصل اول: مبانی نظری    10
گفتار اول: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط¬زیست در عرصه بین¬المللی         10
گفتار دوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط¬زیست در سطح منطقه¬ای           21
گفتار سوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط¬زیست در سطح ملی               24
گفتار چهارم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط¬زیست در نظام حقوق¬بشر بین-المللی        25
گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیط¬زیست در بین نسل¬های سه¬گانه حقوق بشری     28
گفتار ششم: رویکرد حق¬محور نسبت به محیط¬زیست    36
فصل دوم: تعهدات دولت¬ها در قبال آلودگی¬های محیط¬زیست با بررسی دعاوی مبتنی بر کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در آرای دیوان حقوق بشر اروپایی    40
گفتار اول: حق حیات و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده دوم کنوانسیون)    42
گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده سوم کنوانسیون)    47
گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده پنجم کنوانسیون)    50
گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده ششم)    55
گفتار پنجم: حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم و مسائل زیست-محیطی(موضوع ماده هشتم کنوانسیون)     72
گفتار ششم: حق آزادی بیان و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده دهم کنوانسیون)    95
گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن¬های مسالمت¬آمیز و مسائل زیست¬محیطی(موضوع ماده یازدهم کنوانسیون)          105
گفتار هشتم: حق حفاظت از اموال و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده یکم پروتکل اول منضم به کنوانسیون)    109
فصل سوم: تعهدات عمومی دولت¬ها در کنوانسیون آرهوس (Aarhus)    116
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل زیست¬محیطی    117
بند اول: معیارهای رژیم دسترسی به اطلاعات    121
بند دوم: محدودیت¬های دسترسی به اطلاعات    129
بند سوم: حق دسترسی به اطلاعات در آرای دیوان    133
گفتار دوم: مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم¬گیری    155
بند اول: معنای حقوقی بین¬المللی این اصل    156
بند دوم: معنای این اصل در حقوق معاهدات بین¬المللی    157
بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافت¬لا (Soft Law)    158
بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس    161
بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق    166
بند ششم: حق بر مشارکت عمومی در آرای دیوان    171
گفتار سوم: دسترسی به عدالت قضایی شایسته    176
بند اول: روش¬های نیل به عدالت قضایی در مسائل زیست¬محیطی    179
بند دوم: دسترسی به عدالت قضایی در نظرات کمیته تطبیق    183
بند سوم: دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان    187
نتیجه¬گیری:     194
فهرست منابع و آرای مورد استفاده از رویه دیوان:    200

فهرست منابع

Subin, nijhawan, “A Human Right to Clean Environment

Science and environmental Health Network & The International Human Right’s clinic at Harvard Law School,“An Environmental Right for Future Generations”, November 2008

Philippe cullet,”Definition of an Environmental Right in Human Right’s Context”, International Environmental Law Research Center, http://www.ielrc.org

Sheila watt- cloutier, “Global Warming and Human Rights”, The Center for International Environmental Law

United Nation’s Human Right’s Office of the High Commissioner,Human Rights and the Environment”

Alan Boyle, “Human Rights or Environmental Rights?”, School of Law, University of Edinburgh

Dinah Shelton, “Human Rights, Health & Environmental Protection”, London Law Center, 2002

Emilie filmer with Michael Anderson, “Integrating Human Rights into Energy and Environment Programming”, may 2005

Oluwatoyin Adejonvo- osho, “The Evolution of Human Right’s Approach to Environmental Protection in Nijeria”

Melik Ozden, “The Right to Health“, Part of a series of Programme of the Europe Third World Centre

Case Law of Aarhus Convention Compliance Committee (2004-2011)

Murray and Anne Fraser Building, University of Victoria Access to Information and Public Participation Project,2004

An Introduction to Openness and Access to Information, Elaborated by Louise Krabbe Boserup, Danish Institute for Human Rights with Assistance of Jens Peter christensen, Danish Union for Local Government,Copenhagen April 2005

ECHR Standards on Public Access to Information, Legal memorandum 2112

Environment Related Case’s in The Court’s Case Law, ECHR December 2112

Freedom of Information, A Comparative Legal Survey, Tobby Mendel, Unesco, Paris 2008

Human Right’s and Environment, The Case Law of Europian Court of Human Right’s in Environmental Case’s, Legal Analysis ,Justice and Environment 2011

Is Access to Environmental Information a Fundamental Human Right?, Svitlana Kravchenho, Professor of University of Oregon, President of Public Interest Environmental Law Organization, Ukraine 2012

The Right of Access to Information, A Registered Non-Profit Organization in Sofia, Bulgaria

Sir Crispin Agnew, “Environmental Justice and Public Participation”, 2005

The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe “Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention”, March 2003

“Manual on Human Rights and the Environment”, Council of Europe Publishing, 2012

Malgosia Fitzmaurice Participation of Civil Society in Environmental Matters”, 2008

Alastair R.Lucas, Faculty of law, University of British Columbia, Legal Foundations for Public Participation in Environmental Decesionmaking, 2009

Bottriell, with M.C. Cordonier Segger,The Principle of Public Participation and Access to Information and Access to Justice, Oxford, United Kingdom, March 2005

Petter H. Sand, The Right to Know, Institute of International Law, University of Munich, December 2002

John Litton QC, The Second Pillar: Public Participation in Decisionmaking, 2011

Francis Taylor Building,Your Right in Planning Decisions: A Guide, 2010

پیشگفتار:

گونه­های انسانی از زمان­های طولانی،متکی بر طبیعت بوده و بر سر آن با یکدیگر نزاع داشته­اند و هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه از توانایی آلوده­سازی محیط­زیست برخوردار نبوده است.نیز هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه برای تحقق آنچه «زندگی شایسته» نامیده می­شود تا این اندازه بر محیط­زیست خود تکیه نداشته که به واسطه هر تغییر اساسی در محیط­زیست،حیات وی نیز در معرض تغییرات بنیادینی قرار گرفته یا حتی آن را تجربه نماید.فعالیت انسان در تمام اشکال خود،تاثیری بس عمیق بر چهره محیط­زیست داشته و به صورت جدی توازن اکولوژیکی طبیعت را بر هم زده است.در این میان،مادر طبیعت نیز به واسطه قلت توانایی خود در رویارویی و سازگاری با این مصائب بشر ساخته، همواره با زبان بلایای طبیعی نظیر سیل­ها،طغیان رودخانه­ها، و خشکسالی­های شدید،اشک ریخته است.در واقع باید گفت،گونه­های انسانی هم علت و هم قربانی نابود­سازی محیط­زیست بوده­اند و به همین علل ضروری است که انسان­ها بدانند که آنان به انحاء گوناگون هم فعالان بهره­برداری از محیط­زیست و هم صیانت از آن هستند[1].

روند رو به رشد فعالیت­های تولیدی و صنعتی در جهان که به آلودگی­های زیست­محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از ایجاد گازهای گلخانه­ای و آسیب­های جدی به طبیعت و هوا انجامیده است، حیات و سلامت بشر را بر روی کره خاکی مورد تهدید قرار داده است.امروزه این مسئله به یکی از مهم­ترین دغدغه­های حامیان حقوق بشر و محیط­زیست مبدل شده و ادامه آن حیات نسل حاضر و حقوق نسل­های آینده را در معرض خطر قرار می­دهد[2].لذا بیم گسترش این آلودگی­ها و عدم کنترل آن و اعمال نظارت بر آلاینده­های صنعتی،ضرورت مداخله دولت و مشارکت­های بین­المللی و اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آثار سوء ادامه این روند را دوچندان نموده است.ما نیز در راستای بررسی تحولات حقوق بشر در سال­های گذشته،برآنیم تا حق بشر بر محیط­زیست سالم وهواي پاک را در این تحقیق مورد تبیین و مداقه قرار دهیم.

به موازات برگزاری نخستین معاهده مربوط به محیط زیست بشری در سطح بین­المللی و در قالب کنوانسیون ملل متحد در سال 1972 در شهر «استکهلم»، همواره مسائلی پیرامون حق بشر بر محیط­زیست سالم در مجامع علمی و در بین حقوقدانان از یک سو و حامیان محیط زیست از سوی دیگر مطرح بوده و امکان شناسایی حقی برای بشر در این زمینه محل بحث و مجادلات فراوان بوده است. چرا که نه در این سند و نه اسناد دیگری که پس از آن در عرصه توافقات چند جانبه بین المللی به تصویب رسیده­اند،اشاره دقیق و صریحی به حق بشر بر محیط­زیست سالم نشده است. از طرف دیگر به­رغم این که شناسایی حقی برای بشر در خصوص محیط­زیست و در واقع ورود موضوع به عالم حق­ها،نوعی قدرت هنجاری به آن بخشیده و یکی از موثرترین روش­ها به منظور تامین و تضمین سلامت محیط زیست و زندگی انسان است،اما نمي­توان اين حق را به طور دقیق در یکی از نسل­های سه گانه حقوق بشر جای داد و همین امر سبب ایجاد این توهم در برخی از افراد شده است که اصولا نمی­توان از حق بشر بر محیط­زیست سالم سخن گفت. مضافا تعارضی که در مقام اعمال این حق و حق دولت­ها در توسعه اقتصادی پیش می­آید نیز مسئله مهمی است که ضرورت برقراری نوعی موازنه در اعمال آن­ها توسط شهروندان از یک سو و دولت­ها از سوی دیگر را دوچندان نموده است.اما حق بر بهره­مندی از محیط­زیست سالم به تدریج و از واپسین سال­های دهه هفتاد، به کرات در معاهدات بین المللی و منطقه­ای،قوانین داخلی و نیز در قوانین اساسی کشورهایی که پس از این سال، به بازنگری قانون اساسی خود مبادرت نموده­اند، مورد تایید و تضمین قرار گرفته و حجاب های موجود بر چهره حقوق بشر، در نتیجه رویه قضایی و تفاسیر پویای دادگاه های منطقه ای کنار زده شده تا سیمای جدیدی از حقوق بشر در قالب حق بر محیط زیست سالم و هوای پاک، جلوه گر شود[3].

در ادامه این نوشتار به امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست اختصاص خواهیم پرداخت.عمده مسائلی که در مباحث مربوط به امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست سالم مطرح می­شود، علاوه بر عدم صراحت معاهدات بین­المللی و حقوق بشری به این حق،در ارتباط با نوع رویکردی است که به عقیده صاحبنظران عرصه محیط­زیست و حقوق بشر باید در عرصه مطالعه این موضوع اتخاذ شود.به این توضیح که حامیان محیط­زیست از محوریت محیط­زیست در هرگونه بحثی پیرامون این حوزه حمایت نموده و حق بشر را در درجه دوم اهمیت قرار می­دهند اما حامیان حقوق بشر،محیط­زیست را ابزاری جهت مقاصد بشری تلقی می­نمایند.اما به نظر می­رسد که اتخاذ یکی از این دو رویکرد به طور قطعی نمی­تواند مطلوب نیل به مقصود باشد.

مسئله اصلی ما در این تحقیق بررسی تعهداتی است که برای دولت­ها و در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال حفاظت از محیط زیست و اتخاذ تدابیری به منظور تضمین حق افراد بر آن مقرر شده و مطالعه آثار نقض این تعهدات است. در خصوص انتخاب دادگاه اروپایی حقوق بشر باید گفت از طرفی معاهدات حقوق بشری صرفا به شناسایی و بیان حق­ها پرداخته و دربردارنده مکانیسمی برای احقاق آن­ها نبوده و عملا این مهم را به دادگاه­های منطقه­ای واگذار نموده­اند و از طرف دیگر، در بعد داخلی بر خلاف بعد بین­الملی و منطقه­ای، با فقدان یا نارسایی قوانین و ابهام رویه قضایی مواجه هستیم، لذا بررسی این موضوع در یک نهاد منطقه­ای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر که یکی از فعال­ترین نهادهای منطقه­ای در رسیدگی به دعاوی موضوع بحث بوده و تصمیمات آن برای بیش از 15 کشور اروپایی لازم­الاجرا است وجیه می­نماید.لکن در ابتدا ضروری می­دانیم تا در بخش نخست به چالش­های پیش روی حق بشر بر محیط­زیست سالم پرداخته و به سوالاتی چون جایگاه حق بشر بر محیط­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشر، و رویکرد شایسته در بررسی این موضوع (حق­محور یا محیط زیست­محور) پاسخ دهیم. سپس به بررسی تعهدات دولت­ها در رویه قضایی و تحلیل آرای صادره از سوی این مرجع حسب مورد اختصاص یافته است و در انتها، آثار نقض این تعهدات و به طور خاص مسئولیت مدنی دولت­ها در رویه قضایی دادگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مبانی نظری:

گفتار اول:  شناسایی گسترده ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست در عرصه بین­المللی:

از آنجا که معاهدات حقوق بشری،اغلب پیش از این که حفاظت از محیط­زیست به یک دغدغه بین­المللی تبدیل شود تدوین شده­اند،در اسناد حقوق بشری بین­المللی ارجاع کمی به محیط­زیست وجود دارد اما حق بر حیات و سلامتی عموما در آن­ها درج شده­اند.علی­رغم این که نخستین کنوانسیون چند جانبه در زمینه حقوق محیط زیست بین­المللی – در ارتباط با حفاظت از پرندگان سودمند برای کشاورزی – در سال 1902 برگزار شد اما آگاهی عمومی به منظور توسعه رژیم­های موثر و جامع در این زمینه به اواخر دهه 60 میلادی باز می­گردد. آلودگی جو و دریاها،کاهش گونه­ها،خطرات انرژی هسته­ای،و مشکلات محیط­زیستی، اجتماعی و سلامتی تنها بخشی از ابعادی است که جامعه بین­المللی را در مسیر ایجاد یک نظام حقوقی و موثر تحت­الشعاع قرار داده و در انتها افراد بشر را در مقابل بلایای محیطی حفاظت کرده است.برخی از صاحب­نظران محیط­زیست بر این عقیده هستند که غایت حقوق محیط­زیست، محیط­محور است.به عبارت دیگر،مسائل محیط­زیستی – و در نهایتا حفاظت از اکوسیستم زمین – مبنای اصلی این شاخه حقوقی است و تعهدات و وظایف تحمیل شده بر دولت­ها،کمپانی­ها،افراد،و گروه­ها به منظور دستیابی به این اهداف است. به عنوان مثال، معاهده آنتارکتیکا[4] (1959)، کنوانسیون میراث مشترک بشریت[5] (1972)، کنوانسیون تجارت جهانی در زمینه گونه­های در معرض خطر [6](1973)، و منشور جهانی طبیعت[7] (1982) منحصرا در ارتباط با مسائل سودمند برای بشر نبوده بلکه در ارتباط با بهره­برداری از محیط زیست هستند. از سوی دیگر دیدگاه انسان­محور بر این عقیده است که حفاظت از محیط زیست،عمدتا به عنوان ابزاری برای صیانت از انسان­ها و نه محیط فی نفسه توجیه می­شود.

در این زمینه باید گفت که حفاظت از محیط­زیست می­تواند به صورت منفی صرفا نیاز­های کوتاه­مدت و غایات افراد بشر را فراهم نماید.دولت­ها و افراد باید در نظر داشته باشند که غفلت از مسئله توسعه اقتصادی در کنار حفاظت از محیط­زیست می­تواند آنان را در معرض خطر قرار دهد.این مسئله خصوصا در کشور­های توسعه­یافته و از آنجا که درگیری بخشی از مردم با فقر،اغلب بسیار مهم­تر از موضوع حفاظت از محیط­زیست است، اهمیت بیشتری می­یابد.چرا که دولت­ها باید توانایی خود را به منظور رقابت در بازار اقتصادی جهانی تقویت نمایند،مضافا این که تصویب اعلامیه «حق بر توسعه» توسط مجمع عمومی سازمان ملل می­تواند ادعای هرگونه حقی برای افراد بر محیط­زیست را محدود نماید.اما از آنجا که حق بشر بر توسعه نباید موجب تضییق و تحدید حق بشر بر محیط زیست شود،جوامع بین المللی باید میان این دو توازن ایجاد نمایند و در صورت توفیق در این امر،حق بر محیط­زیست و توسعه دیگر در تضاد با یکدیگر نبوده بلکه مکمل همدیگر خواهند بود.این چیزی است که به اختصار از آن با نام «توسعه پایدار» یاد می­شود[8].

بند اول: اعلامیه استکهلم

سنگ­بنای حقوق بین­المللی مدرن محیط زیست در کنفرانس ملل متحد در ارتباط با محیط زیست بشر در استکهلم (1972) نهاده شده و به صورت اجماعی لکن غیر الزا­م­آور از نظر حقوقی به تصویب رسید و به­رغم این که این کنفرانس در اعلام صریح حقی برای بشر بر محیط زیست ناکام ماند اما نشان دهنده دغدغه­های جامعه بین­الملل در مسائل زیست­محیطی بوده و از همه مهم­تر چارچوبی برای توافقات و ابتکارات آتی فراهم نمود.به منظور بررسی حق بشر بر محیط­زیست سالم در این کنفرانس می­توان به دو اصل که به شکل واضح­تری این حق­ها را بیان می­کنند اشاره نمود.اصل اول این اعلامیه مشعر بر: حق بنیادین بر آزادی،شرایط متناسب و برابر زندگی، در محیطی سالم که یک زندگی شایسته و مرفه را موجب شود، است و اصل هفتم اعلامیه استکهلم دائر است بر: الزام دولت­ها به اقدام در جهت جلوگیری از آلودگی محیط­زیست توسط موادی است که برای سلامتی انسان مضر هستند.اما همان­گونه که عنوان شد، اعلامیه استکهلم صرفا شروعی برای موج قوانین مربوط به محیط زیست در عرصه بین المللی بوده است.

ماده یک اعلامیه استکهلم همان­گونه که پیداست مبنایی برای ارتباط میان حقوق بشر،سلامتی، و حفاظت از محیط­زیست ارتباط برقرار می­کند. قطعنامه 94/45  مجمع عمومی سازمان ملل با بیان این که تمام افراد سزاوار زندگی در محیط­زیستی شایسته به منظور سلامتی و رفاه آنان هستند،ادبیات اعلامیه استکهلم را تکرار نموده است. سه دهه پس از تصویب اعلامیه استکهلم، نظرات متفاوتی در خصوص ارتباط میان محیط­زیست و سلامتی و حقوق بشر در اسناد مختلفی که به تصویب رسیده و تصمیمات نهادهای حقوق بشری ارائه شد. عمده این اسناد و تصمیمات دربردارنده دیدگاهی حق محور به موضوع بوده­اند اما با تاکید متفاوت. با توجه به مخالفت­هایی که نسبت به ورود مسائل زیست­محیطی به عرصه حقوق بشر وجود داشته است، طبیعی است که دیدگاه­های متفاوتی نسبت به این موضوع به وجود آید.

دیدگاه نخست که شاید نزدیک­ترین دیدگاه به اعلامیه استکهلم باشد،حفاظت از محیط­زیست را به عنوان پیش­زمینه­ای برای بهره­مندی از حقوق بشر تضمین شده بین­المللی خصوصا حق بر حیات و سلامتی تلقی می­نماید.لذا حفاظت از محیط­زیست در تلاش به منظور تضمین بهره­مندی موثر از حقوق بشر دارای نقش حیاتی است.مدیر اجرایی برنامه­ریزی توسعه سازمان ملل نیز همین دیدگاه را در گزارش خود به پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در سال 2001 اتخاذ نموده است.وی در این گزارش عنوان نموده است: حقوق بشر نمی­تواند در شرایط امحاء و آلودگی محیط­زیست رعایت شود. حق بنیادین حیات به واسطه امحاء خاک و انهدام جنگل­ها و قرار گرفتن در معرض آلودگی­های شیمیایی،ضایعات خطرناک و آب آشامیدنی آلوده نمی­تواند حفاظت شود.شرایط محیط­زیستی به وضوح می­تواند به تعیین گستره بهره­مندی مردم از حق بنیادین خود بر حیات،سلامتی،غذا و مسکن مناسب، و معیشت سنتی و بومی کمک نماید.زمان آن فرا رسیده تا افرادی که محیط­زیست طبیعی را آلوده و تخریب می­کنند نه تنها مرتکبین جنایت علیه طبیعت بلکه به عنوان ناقضان حقوق بشر تلقی گردند.مجمع عمومی نیز به همین شکل مسئله حفاطت از طبیعت را به عنوان «پیش­زمینه حیات طبیعی بشر» تلقی نموده است.

[1] Nicole Bjerler, Do Europians Have a Right to Environment?

[2] Science and Environmental Health Network, An Environmental Right for Future Generation

[3] Melik Ozden, The Right to Health

[4] Antarctica Treaty

[5] The World Heritage Convention

[6] The Convention on International Trade in Endangered Species

[7] The World Charter for Nature

[8] در بخش سوم این نوشتار به بررسی آرای صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر در موارد تزاحم این دو حق خواهیم پرداخت. در رویه قضایی دادگاه های منطقه ای همچون دیوان اروپایی حقوق بشر، دولت ها به منظور حفظ حقوق افراد و نیز عدم آسیب در نتیجه محدود شدن حق بر توسعه، ملزم به اتخاذ تدابیری خاص در توسعه اقتصادی خود شده اند که این تدابیر به اعتلا و تضمین هرچه بیشتر حق های فردی و ایجاد موازنه میان آن ها و حق بر توسعه کمک بسیاری کرده اند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122