پايان نامه تعهدات منع تبعيض در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت -گات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تعهدات منع تبعيض در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت -گات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تعهدات منع تبعيض در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت -گات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه     1
بخش اول- کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بین¬الملل     5
گفتار اول– تاريخچه تعهدات منع تبعيض     6
گفتار دوم– انواع تعهدات بنابر اصل منع تبعيض     9
بند اول- تعهد رفتار ملت¬ كامله¬الوداد     10
1-1- مفهوم و ماهيت تعهد رفتار ملت ¬كامله¬الوداد     10
2-1- انواع تعهد رفتار ملت كامله¬الوداد     13
1-2-1- تعهد رفتار ملت كامله¬الوداد غيرمتقابل (يكجانبه)     13
2-2-1- تعهد رفتار ملت كامله¬الوداد متقابل (دوجانبه)     13
3-2-1- تعهد رفتار ملت كامله¬الوداد مشروط (مشروط به تعهد هم¬ عرض)     14
4-2-1- تعهد رفتار ملت كامله¬الوداد غيرمشروط (مطلق)     15
بند دوم- تعهد رفتار ملي     16
1-2- تئوري كلاسيك تعهد رفتار ملي (دكترين كالوو)     17
1-1-2- مفهوم و ماهيت تئوري كلاسيك تعهد رفتار ملي     17
2-1-2- چالش¬هاي مفهوم كلاسيك تعهد رفتار ملي با معيار حداقل استانداردهاي بين¬المللي     18
2-2- تئوري نوين تعهد رفتار ملي (مفهوم وماهيت)     21
گفتار سوم– تابعان تعهدات منع تبعیض     22
بخش دوم- انواع تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994     24
گفتار اول– تعهدات رفتار ملت کامله¬الوداد در موافقتنامه گات 1994     25
بند اول– ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملت کامله¬الوداد در گات     25
بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملت كامله¬الوداد در گات     27
1-2- تعهد كلي رفتار ملت كامله¬الوداد و معيارهاي اجراي آن در گات     27
1-1-2- تعهد كلي رفتار ملت كامله¬الوداد درگات     28
2-1-2- معيارهاي اجراي تعهد كلي رفتار ملت كامله¬الوداد در گات     28
الف– اعطا هر نوع نفع كه در ماده يك معين شده است     29
ب– تشابه محصولات     30
1-ب- معيارهاي مرسوم تعيين تشابه محصولات در رويه قضايي گات     31
2-ب- ارتباط معيار هدف و آثار اقدام داخلي با تعيين تشابه محصولات     33
ج- فوري و غيرمشروط بودن اعطا رفتار ملت كامله¬الوداد     35
1-ج- مفهوم رفتار ملت كامله¬الوداد فوري و غيرمشروط     35
2-ج- مناسبات رفتار ملت كامله¬الوداد غيرمشروط و اصل تقابل     36
2-2- تعهدات خاص رفتار ملت كامله¬الوداد در گات     38
گفتار دوم– تعهدات رفتار ملي در موافقتنامه گات 1994     43
بند اول– ماهيت و هدف تعهدات رفتار ملي در گات     44
بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملي در گات     46
1-2- اصل كلي رفتار ملي در ماده (1)3 و ارتباط آن با ساير بندهای ماده 3 گات     47
2-2- تعهد رفتار ملي در جمله اول ماده (2)3 گات     48
1-2-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلي با اجراي تعهد رفتار ملي در جمله اول ماده (2)3 گات     48
2-2-2- معيارهاي اجراي تعهد رفتار ملي در جمله اول ماده (2)3 گات     50
الف– تشابه محصولات داخلي و وارداتي     51
ب– عدم وضع هزينه مستقيم يا غيرمستقيم داخلي مازاد بر محصولات وارداتي نسبت به محصولات داخلی    51
3-2- تعهد رفتار ملي در جمله دوم ماده (2)3 گات     53
1-3-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلي با اجراي تعهد رفتار ملي در جمله دوم ماده (2)3 گات     54
2-3-2- معيارهاي اجراي تعهد رفتار ملي در جمله دوم ماده (2)3 گات     54
الف– محصولات داخلي و وارداتي مستقيماً قابل رقابت يا جايگزيني     55
1– الف– تمايز کلی محصولات مستقيماً قابل رقابت يا جايگزيني با محصولات مشابه     55
2– الف– معيارهاي تعيين محصولات مستقيماً قابل رقابت يا جايگزيني     56
ب– عدم ماليات متفاوت ميان محصولات داخلي و وارداتي     59
ج– عدم حمايت از محصولات داخلي     60
4-2- تعهد رفتار ملي در ماده (4)3 گات     61
1-4-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلي با اجراي تعهد رفتار ملي در ماده (4)3 گات     61
2-4-2- معيارهاي اجراي تعهد رفتار ملي در ماده (4)3 گات     62
الف– تشابه محصولات داخلي و وارداتي     62
ب– قوانين، مقررات و شرايط مؤثر بر فروش داخلي، عرضه براي فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا
استفاده محصولات     63
ج– عدم رفتار نامطلوبتر بر محصولات وارداتي در مقايسه با محصولات داخلي     65
5-2- ساير تعهدات رفتار ملي در گات     66
بند سوم– روش مقايسه ضوابط داخلي بر محصولات داخلي و وارداتي بنابر تعهدات رفتار ملي در گات     67
گفتار سوم– تعهد منع تبعيض در ماده 20 موافقتنامه گات 1994     68
بند اول– موضوع و هدف تعهد منع تبعيض در ماده 20 گات     68
بند دوم– مقايسه تعهد منع تبعيض در ماده 20 با تعهدات رفتار ملت كامله¬الوداد و رفتار ملي در گات     69
بند سوم– ارتباط هدف خاص اقدام داخلي با تعهد منع تبعيض در ماده 20 گات     70
بند چهارم– معيارهاي تعهد منع تبعيض در ماده 20 گات     72
1-4- عدم تبعيض غيرموجه يا خودسرانه ميان كشورها با شرايط يكسان     72
1-1-4- عدم تبعيض غيرموجه يا خودسرانه     72
2-1-4- كشورهاي دارای شرايط يكسان     73
2-4- عدم محدوديت پنهاني بر تجارت بين¬الملل     76
گفتار چهارم– تعهد منع تبعيض در نظام عام ترجیحات     76
بخش سوم- استثنائات تعهدات منع تبعيض در موافقتنامه گات 1994     82
گفتار اول– استثنائات مشترك تعهدات رفتار ملت كامله¬الوداد و رفتار ملي در موافقتنامه گات1994    84
بند اول– استثنائات عام در گات     84
1-1- موضوع و ماهيت استثنائات عام در گات     84
2-1- معيارهاي استثنائات عام در گات     86
بند دوم– استثنائات امنيتي در گات     88
بند سوم– حقوق و عوارض ضد دامپينگ و جبراني     89
1-3- مفهوم و اهداف دامپينگ     90
2-3- معيارهاي اجراي حقوق و عوارض ضد دامپينگ و جبراني     92
3-3- نحوه وضع حقوق و عوارض ضد دامپينگ و جبراني     93
4-3- اجرای غيرتبعيضی حقوق و عوارض ضد دامپينگ و جبراني     94
بند چهارم– استثنائات بر اساس اقدام مشترك اعضاي سازمان جهاني تجارت     95
گفتار دوم– استثنائات خاص تعهدات رفتار ملت كامله¬الوداد در موافقتنامه گات 1994     96
بند اول– موافقتنامه¬هاي منطقه¬اي و بلوكهاي آزاد تجاري     96
1-1- اتحاديه¬هاي گمركي     100
2-1- مناطق تجارت آزاد     102
3-1- موافقتنامه¬هاي موقتي     103
4-1- ترتيبات ترجيحي  منطقه¬اي يا جهاني ميان كشورهاي در حال توسعه     103
بند دوم– نظام عام ترجيحات از گات 1947 تا 1994     104
گفتار سوم– استثنائات خاص تعهدات رفتار ملي در موافقتنامه گات 1994     110
بند اول– استثنا بر تعهد رفتار ملي در ماده (2)3 گات     110
بند دوم– استثنائات بر تعهد رفتار ملي در ماده (4)3 گات     110
بند سوم– استثنا بر تعهد رفتار ملي در ماده (5)3 گات     112
بند چهارم– استثنا بر تعهدات رفتار ملی در ماده 3 گات     113
گفتار چهارم– استثنائات تعهدات خاص رفتار ملت كامله¬الوداد در موافقتنامه گات 1994     113
بند اول– استثنا تعهد رفتار ملت¬كامله¬الوداد راجع ¬به رفتار بنگاههاي¬تجاري¬دولتي     113
بند دوم– استثنا بر تعهد رفتار ملت كامله¬الوداد راجع به محدوديتهاي مقداري     114
نتیجه گیری     118
ضمیمه- متن انگلیسی تعهدات منع تبعیض و استثنائات آن در موافقتنامه گات 1994    122
فهرست منابع     140

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

کتب

1) ارفع­نیا، بهشید، حقوق بین­الملل خصوصی، (انتشارات بهتاب، چاپ پنجم، پاییز 1382، ج 1).

2) امیدبخش، اسفندیار و دیگران، سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقتنامه­ها، (شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، 1385).

3) ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین­الملل عمومی، (گنج دانش، تهران، چاپ بیست و دوم، 1384).

4) ضیائی بیگدلی، محمدرضا ، حقوق معاهدات بین المللی، (گنج دانش، تهران، چاپ سوم، 1385)

5) موحد، محمدعلی، درس­هایی از داوری­های نفتی: ملی کردن و غرامت، (نشر کارنامه، تهران، چاپ اول، تابستان 1384).

پایان نامه ها

6) بهزادی پارسی، آرش، تعامل میان شرط ملتهای کامله­الوداد با حل و فصل اختلافات در معاهدات سرمایه­گذاری، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی دکتر سید جمال سیفی، سال تحصیلی 89- 1388.

7) جوانشیر افشار، حمید، استانداردهای رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی دکتر سید جمال سیفی، سال تحصیلی 75- 1374.

8) چاوشی، فریده­السادات، شرط ملت کامله­الوداد از منظر حقوق بین­الملل عمومی، رساله دکتری حقوق بین­الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی دکتر سید قاسم زمانی، سال تحصیلی 88- 1387.

9) حسیبی، به­آذین، تعهدات دولت میزبان به رعایت استاندارد رفتاری در معاهدات دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، رساله دکتری حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی دکتر بهروز اخلاقی، سال تحصیلی 89- 1388.

 مقالات

10) رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، “بررسی استثناهای زیست – محیطی در رویه گات و سازمان جهانی تجارت”، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 27، پاییز و زمستان 1388.

11) فتحی­زاده، امیرهوشنگ، “اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت”، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 27، پاییز و زمستان 1388.

12) قاسمی­شوب، احمدعلی، “نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین­الملل با تأکیدی بر اسناد بین­المللی حقوق بشر”، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 31، پاییز 1383.

13) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، “دامپینگ، تبعیض در قیمتها در بازرگانی با خارج است”، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 171، آذر 1380.

14) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، “مقابله با دامپینگ بر اساس توافقنامه تعرفه و تجارت 1994″، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 171، آذر 1380.

اسناد و گزارشها

15) اساسنامه صندوق بین المللی پول

16) زمانی، سید قاسم، تقریرات حقوق مسئولیت بین­المللی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال تحصیلی 90- 1389.

17) سازمان جهانی تجارت، اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت؛ نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه، مترجمین: طارم سری، مسعود و دیگران، (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ دوم، 1385).

ب) منابع انگلیسی

کتب

18) Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, (Oxford University Press, 5th ed, 1998).

19) Islam, M. Rafiqul, International trade law of the WTO, (Oxford University Press, 2006).

20) Jackson, John H., The Jurisprudence of GATT and The WTO: Insights on Treaty Law and Economic Relations, (Cambridge University, 2002).

مقالات

21) DiMascio, Nicholas & Pauwelyn, Joost, “Nondiscrimination in Trade and Investment Treaties: Worlds Apart or Two Sides of the Same Coin?”  American Journal of International Law, vol. 102, No. 1, 2008.

22) Ya Qin, Julia, “Defining Nondiscrimination Under The Law of The World Trade Organization”, Boston University International Law Journal, vol. 23:215, 2005.

اسناد و گزارشها

23) Charter of Economic Rights and Duties of States, 1974, available at:  shr.aaas.org/article15/Reference_Materials/Charter_of_Economic_Rights_and_Duties_of_States_Eng.pdf.

24) Draft article on most favoured nation clause, 1978, available at: untreaty.un.org/ilc/texts/instrument/english/draft%20articles/1_3_1978.pdf.

25) I.C.J.Pleadings, Anglo-Iranian oil Co. case (United Kingdom v. Iran), 1952.

26) WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Available at:

27) Yearbook of the International Law of Commission, 1978, vol. II, Part two.

مقدمه

تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است[1].

این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده­اند (ماده 56).

مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه­هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می­دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994(موافقتنامه مراکش) باشد.

اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می­دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین­المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین­المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمی­تواند وجود داشته باشد[2].

در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه و رفتار متقابل مبتنی می­باشد[3]. همچنین این اصول و قواعد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال تجارت عادلانه موجب استثناء پذیری اصل منع تبعیض و جواز رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه گردیده است یا اصل منع تبعیض موجبات تسریع و گسترش آزادسازی تجارت میان کشورهای عضو را فراهم می نماید. زیرا در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. در این وضعیت به عنوان نمونه اگر یکی از کشورهای عضو اقدام به رفع برخی موانع تجاری در روابط میان خود و چند کشور خاص (عضو یا غیرعضو) نماید، مثلاً نرخ تعرفه کالاهای خاصی را کاهش دهد، بنابر تعهد رفتار ملت کامله الوداد از جمله تعهدات بنابر اصل منع تبعیض، متعهد به ارائه این امتیاز به همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد و بدین ترتیب رفع مانع تجاری به طور خود به خود و بدون نیاز به انجام مذاکرات تجاری جدید، در سطح گسترده و بین همه کشورهای عضو محقق می شود.

جایگاه مبنایی اصل منع تبعیض و نقش آن در وصول اهداف توسعه ای و آزادسازی تجارت در سازمان جهانی تجارت، اهمیت بررسی اصل و قواعد منتج و مرتبط با آن را بر ما آشکار می سازد و از آن جهت که کشور ایران درصدد الحاق به سازمان است، تحقیق در زمینه نظام حقوقی سازمان از جمله راجع به اصل منع تبعیض ضرورت دو چندان می یابد.

در سازمان جهانی تجارت دایره اعمال اصل منع تبعیض علاوه بر تجارت کالا به حوزه های جدید تجاری یعنی تجارت خدمات و جنبه های تجاری مالکیت فکری گسترش یافته است و در غالب موافقتنامه های این سازمان عمومیت پیدا کرده است که در تحقیق حاضر به طور خاص درصدد بررسی اصل مذکور در محدوده موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)[4] 1994 (از موافقتنامه های کالایی سازمان جهانی تجارت که گات 1947 به آن منضم شده است ) می باشیم.

به طور کلی اصل منع تبعیض توسط دو تعهد رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی محقق می شود. بنابر گات 1994 با اجرای تعهد رفتار ملت کامله­الوداد طرفین می­توانند از شرایط رقابت برابر برای دسترسی به بازارهای سایر دولتهای عضو معاهده بهره­مند شوند. بدین ترتیب که اگر یکی از متعاهدین مزایای مناسبتری در زمینه­های معین به کالاهای خارجی اعطا کند، سایر متعاهدان بدون اینکه نیاز به تقاضا باشد و بدون قید و شرط از این مزایا برخوردار می­شوند و بنابر شرط رفتار ملی تمامی طرفین متعاهد باید در قبال کالاهای وارداتی، در خصوص ضوابط داخلی، رفتاری به مطلوبیت رفتار اعطایی به کالاهای ملی اتخاذ نمایند.

اگرچه اصل منع تبعیض از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت است، قاعده ای منعطف بوده و استثنائات متعددی بر آن وارد است که البته بعضی از این استثنائات، خود متضمن مقررات منع تبعیض دیگری هستند. از این رو علاوه بر تبیین تعهدات ناشی از اصل منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994، از دیگر اهداف این نگارش بررسی استثنائات این اصل و تعهدات منع تبعیض ذیل این استثنائات در محدوده موافقتنامه مزبور می باشد.

در این راستا دو سؤال اصلی از نقاط تمرکز این تحقیق می باشد. اول آنکه معیار مشترک وجود تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 چه می باشد که با مطالعه اولیه قواعد مرتبط، به عنوان فرضیه در پاسخ این مسئله، وجود وضعیت مشابه میان موضوعات ذیربط (حسب مورد محصولات و کشورها) به عنوان معیار مشترک وجود تعهدات منع تبعیض در نظر گرفته می شود.

در هر حال به نحو صریح یکی از شرایط اجرای تعهدات منع تبعیض در برخی مقررات گات، وجود وضعیت مشابه بیان شده است. مثلاً تعهد رفتار ملت کامله­الوداد میان محصولات مشابه موضوعیت  می­یابد. لذا سؤال محوری دوم آن است که معیارهای تعیین تشابه چیست. و این فرضیه طرح می­شود که علاوه بر معیارهای مرسوم تعیین تشابه در رویه گات سابق و سازمان جهانی تجارت، بایستی هدف و آثار اقدام داخلی مورد بحث (به علت ادعای نقض یک تعهد منع تبعیض) به عنوان یکی از عوامل تعیین تشابه لحاظ شود.

منظور از معیار اخیر آن است که اگر اقدامی بین محصولات مورد نظر یا کشورهای مورد نظر تمایز نماید و آنها را مشابه نداند، اما این تمایز و رفتار متفاوت موجب پیشرفت هدف قانونی آن اقدام باشد، آیا به علت آنکه این هدف قانونی بوده و آن تمایز موجب پیشرفت این هدف شده است (به علت هدف و آثار اقدام)، می توان این ادعای عدم تشابه را پذیرفت و لذا این تمایز  ناقض تعهد منع تبعیض ذیربط محسوب نشود.

درباره سوابق تحقیقات راجع به تعهدات منع تبعیض در شاخه های ذیربط حقوق بین الملل، کتب، مقالات و رساله های متعددی به ویژه در کشورهای غربی تدوین شده است. همچنین چندین طرح و گزارش حقوقی و قضایی از سوی برخی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان جهانی تجارت ارائه شده است و همچنان مطالعات به خصوص در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری برای رسیدن به توافق چند جانبه بین المللی در حال انجام است. در ایران تعداد اندکی کارهای تحقیقی راجع به این نوع تعهدات در برخی حوزه های حقوق بین الملل مانند حقوق بشر، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل سرمایه گذاری انجام شده است و حتی در خصوص تعهد رفتار ملی به عنوان یکی از تعهدات ماهوی و مهم منع تبعیض، مطالعات بسیار کمتری صورت گرفته است. در تحلیل مباحث خاص این نگارش از منابع مرتبط فارسی و انگلیسی استفاده و در فهرست منابع به آنها اشاره شده است.

نوع روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و براساس مطالعه روی متون مختلف اعم از اسناد بین المللی، نظریات نویسندگان حقوقی و رویه قضایی ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت است.

در پایان اشاره می شود، جهت بررسی انواع تعهدات منع تبعیض، استثنائات آنها در حوزه گات 1994 و سؤال ها و فرضیه های مذکور، این تحقیق در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول به بررسی کلیات تعهدات منع تبعیض، یعنی تاریخچه، مفهوم و ماهیت تعهدات بنابر اصل منع تبعیض و تابعان این تعهدات اختصاص داده شده است. در بخش دوم به معرفی تعهدات منع تبعیض در گات و معیارهای اجرای آنها در پرتو آراء صادره از  پانل­ها و نهاد استیناف سازمان جهانی تجارت، همچنین بررسی معیار هدف و آثار اقدام داخلی در تعیین وضعیت مشابه بین محصولات و کشورهای ذیربط و اجرای تعهدات منع تبعیض پرداخته شده است. در بخش سوم، استثنائات تعهدات گوناگون منع تبعیض در موافقتنامه گات مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بخش اول

 کلیات تعهدات منع تبعيض در حقوق تجارت بین­ الملل

 گفتار اول  تاريخچه تعهدات منع تبعيض

تجارت در كنار مسائلي چون ترانزيت، ماهيگيري و آزادي عقيده در معاهدات دوستانه، تجاري و دريانوردی (FCN Treaties)[5] از مدتها پيش مورد توجه بوده است. در ابتدا تنظيم مقررات در سطح بين دولت شهرها و كشورها حسب مورد، تمايز كمي بين تجارت و ساير موضوعات در حوزه رفتار با بيگانگان برقرار مي­كرد. در حقيقت تجارت كالا اغلب از طريق ممالك خارجي در تجارت با ساير ملل انجام مي­گرفته است. بنابراين اصول حقوقي حاكم بر تجارت و ساير موضوعات مرتبط با بيگانگان از قبيل حقوق بشر و سرمایه گذاری، همه از منبع يكسان يعني قواعد عرفي و معاهده­اي حمايت و رفتار با خارجيان نشأت مي­گرفتند[6].

البته در ارتباط با نحوه رفتار حکومتها با بیگانگان باید اشاره نمود که در دوران باستان با بيگانگان همچون بردگان رفتار مي­شده است و آنان در ممالك خارجي از ابتدايي­ترين حقوق محروم بودند. با گذشت زمان به موازات برقراري ارتباط تجاري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ميان حكومتها، آنان ناگزير به پذيرش حداقل حقوقي براي بيگانگان و از جمله تجار در قالب قوانین داخلی به صورت انعقاد معاهدات یکجانبه و غیر متقابل شدند. یعنی بنابر این معاهدات، یک طرف معاهده اعطای امتیازی به طرف دیگر معاهده را متعهد می شد بدون آنکه انتظار دریافت متقابل چنین امتیازی را از آن طرف داشته باشد. ملاحظات سياسي و اشتراك زبان، مذهب و فرهنگ عامل مؤثری در انعقاد اين معاهدات بود[7].

از جمله استانداردهای رفتاری که در این معاهدات درج می­شد، تعهدات منع تبعیض[8] شامل تعهد رفتار ملت کامله­الوداد (MFN) [9] و  تعهد رفتار ملی(NT) [10] بود.

در مقایسه این دو نوع تعهد منع تبعیض قابل اشاره است که اجراي رفتار ملت ­كامله­الوداد نسبت به  رفتار ملي از سابقه و رواج  بيشتري برخوردار است.

نطفه رفتار ملت ­كامله­الوداد به رفتار ملت كامله­الودادي بر مي­گردد كه لردها در دوره فئوداليته از قرن 11 تا قرن 13 امتيازات مساوي به طور يكجانبه به تجار شهرهاي خارجي مختلف اعطا كردند[11]. پس از اين زمان نيز به شكلهاي مختلف در روابط بين­المللي جريان داشته است. در مقابل اعمال برابري بين تجار بيگانه و اتباع، یعنی اعمال رفتار ملی در رويه هايي در قرن 12 و 13 ميلادي مشاهده مي­شود، اما رواج اين استاندارد به دوران معاصر و هنگام انعقاد معاهدات مودّت توسط دولت آمريكا كه اين استاندارد در آنها درج شده است، برمی­گردد[12].

در حمايت از خارجيان رويه دولتها، قواعد عرفي از قبيل آزادی اندیشه و مذهب، جبران خسارت براي مصادره اموال بيگانگان و عدم تبعیض ايجاد نمود. اين قواعد عرفي توسعه­يافته بدون نياز به معاهدات متقابل با توجه به ماهيت­شان بر همه دولتها به جز معترضان پايدار نسبت به آنها الزام­آور بودند.

با تحول در فعاليتهاي تجاري كه بيشتر، كالاها نه خارجيان از مرزها عبور مي­كردند، باعث شد كه حقوق تجارت بين­الملل از قواعد عرفي حاکم بر رفتار با خارجيان فاصله بگيرد و به جای آن موافقتنامه­های خاص برای تحت قاعده درآوردن تجارت به کار گرفته شد[13]. با توجه به اینکه موضوع مستقیم موافقتنامه های تجاری، نحوه تجارت بین المللی کالاها و نه نوع رفتار با اشخاص خارجی بود، برخی از این قواعد عرفی مانند تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه های تجاری قابل اعمال بوده و درج می گردیدند. واضح است که چنین قواعد و تعهداتی در حوزه تجارت بین الملل دیگر ماهیت عرفی نداشته و در صورت وجود معاهده حاوی این تعهدات، قابل استناد و اعمال بوده است.

در قرن 15 با ظهور ايده برابري حاكميتها، بر خلاف گذشته، استفاده از تعهدات منع تبعیض بر مبناي تقابل، در حقوق تجارت بين­الملل به کار گرفته شد. اما در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 كه ميان كشورهاي غربي و آسيايي معاهدات نابرابري منعقد گرديد، برخي تعهدات از جمله اعطای رفتار ملت­ كامله­الوداد  به صورت يكجانبه از ناحيه كشورهاي غربي  به كشورهاي آسیايي در رژيم كاپيتولاسيون درج گرديد. با از بين رفتن اين رژيم، يك ­طرفه اعمال شدن اين تعهدات نيز از ميان رفت[14].

“بعد از جنگ جهاني دوم اقتصاد كشورها بسيار آسيب ديده بود و براي بازسازي اقتصادشان با يكديگر مذاكراتي در رابطه با تجارت و به طور اخص كاهش تعرفه­ها آغاز نمودند.

1- این اهداف در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، مقدمه موافقتنامه گات و ماده 36 این موافقتنامه درج شده است.

2- M. Rafiqul Islam, International trade law of the WTO, (Oxford University Press, 2006), pp 5 & 6.

3- اسفندیار امیدبخش و دیگران، سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقتنامه ها، (شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، 1385)، ص 29.

4General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

5- Friendship, Commerce and Navigation Treaties

6- M. Sornaragan, International Law on Foreign Investment 209 (2d ed. 2004), Quoted in Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, “Nondiscrimination in Trade and Investment Treaties: Worlds Apart or Two Sides of the Same Coin?”  American Journal of International Law, vol. 102, No. 1, 2008, p 51.

7- بهشید ارفع­نیا، حقوق بین­الملل خصوصی، (انتشارات بهتاب، چاپ پنجم، پاییز 1382، ج 1)، صص 188 و 187.

وسید قاسم زمانی، تقریرات حقوق مسئولیت بین­المللی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال تحصیلی 90- 1389.

8- Obligations of Non Discrimination

9- Obligation of Most Favoured Nation

10- Obligation of National Treatment

11- Horenbeck, stanely kuhl, “The MFN In Commercial Treaties: It`s Function in Theory and in practice and It`s Relation to Tariff Policies”, Bulletin of the University of Wisconsin, No.343, Economics and Political Science Series, vol. 6, January (1910), p 11.

نقل از فریده­السادات چاوشی، شرط ملت کامله­الوداد از منظر حقوق بین­الملل عمومی، رساله دکتری حقوق بین­الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی دکتر سید قاسم زمانی، سال تحصیلی 88- 1387، صص 13.

12- به­آذین حسیبی، تعهدات دولت میزبان به رعایت استاندارد رفتاری در معاهدات دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، رساله دکتری حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی دکتر بهروز اخلاقی، سال تحصیلی 89- 1388، ص 231.

13- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit.

14- آرش بهزادی پارسی، تعامل میان شرط ملتهای کامله­الوداد با حل و فصل اختلافات در معاهدات سرمایه­گذاری، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی دکتر سید جمال سیفی، سال تحصیلی 89- 1388، ص 12.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه قرارداد فرانشيز در حقوق تجارت بين الملل
 • پايان نامه قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در لايحه قانوني جديد تجارت
 • پايان نامه تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات GATS
 • پايان نامه تاثير الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات داخلي ايران ناظر به اسناد تجارتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122