پايان نامه تعيين اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله و مديريت استرس بر افزايش عملکرد تحصيلي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تعيين اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله و مديريت استرس بر افزايش عملکرد تحصيلي دانشجويان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تعيين اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله و مديريت استرس بر افزايش عملکرد تحصيلي دانشجويان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده :1
فصل اول: موضوع پژوهش
1-1مقدمه :3
1-2 بیان مسأله :5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :9
1-4  اهداف پژوهش :10
1-4-1 هدف کلی :10
1-4-2اهداف جزئی :10
1-5 سؤال های تحقیق :10
1-6 فرضیه های پژوهش :11
1-6-1 فرضیه های اصلی :11
1-6-2 فرضیه های جانبی پژوهش :11
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :12
1-7-1  تعاریف مفهومی :12
1-7-2 تعاریف عملیاتی :13
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)
2-1 مقدمه :15
2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :15
2- 2-1 مفهوم استرس :15
2-2-2 مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیرآن :16
2-2-3 آسیب پذیری در مقابل استرس :17
2-2-4 استرس از دیدگاه نظریات :18
2-2-5 مراحل پاسخ به استرس از دیدگاه هانس سلیه :19
2-2-5-1 مرحله اول- اعلام خطر :20
2-2-5-2 مرحله دوم- مقاومت :20
2-2-5-3 مرحله سوم- فرسودگی :20
2-2-6 ارزیابی استرس، راهبردهای رویارویی و سازگاری روان شناختی :20
2-2-6-1 ارزیابی استرس :22
2-2-6-1-1 ارزیابی اولیه :22
2-2-6-1-2 ارزیابی ثانویه :23
2-2-6-2 رویارویی با تهدید :24
2-2-7 مقابله با استرس :25
2-2-7-1 مقابله ی مسأله محور :25
2-2-7-2 مقابله ی هیجان محور :25
2-2-8 مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک :26
2-2-8-1 مهارت های معطوف به حل مسأله :27
2-2-8-2 مهارت های هیجانی :27
2-2-9 راه های مقابله با استرس :27
2-2-9-1 مهارت های رفتاری :28
2-2-9-1-1  سلامتی و توانایی :28
2-2-9-1-2 تعامل های اجتماعی مثبت :29
2-2-9-1-3 مدیریت زمان :29
2-2-9-1-4 روش تنفسی :29
2-2-9-2 مهارت های شناختی :30
2-2-9-2-1 افکار مثبت :30
2-2-9-2-2 توانایی حل مسأله :30
2-2-9-2-3 منبع کنترل :30
2-2-9-2-4  کمک حرفه ای :31
2-2-9-3 منابع اجتماع :31
2-2-9-3-1 حمایت اجتماعی :31
2-2-9-3-2  امکانات مالی : 31
2-2-10 استرس و راهبردهای مقابله با آن :32
2-2-2 عملکرد تحصیلی :34
2-2-2-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :34
2-2-2-2 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی :36
2-2-2-2-1 عوامل فردی :36
2-2-2-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :36
2-2-2-2-3 عوامل آموزشگاهی :36
2-2-2-2-4 جنس :36
2-2-2-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :37
2-2-2-4 عوامل مؤثر بر پيشرفت و افت تحصيلي :39
2-2-2-5 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان :39
2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :41
2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :41
2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :43
فصل سوم : روش  اجرای تحقیق
3-1 مقدمه :49
3-2 نوع پژوهش:49
3-3 جامعه آماري : 50
3-4 نمونه و روش نمونه گيري :50
3-5 ابزار پژوهش :50
3-5-1 پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس  50
3-6  شرح مراحل تحقیق :51
3-7 طرح مداخله و  محتوای جلسات آموزش :51
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :54
فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقدمه :56
4-2 یافته های توصیفی پژوهش :56
4-2-1 سن :56
4-2-2وضعیت تأهل :58
4-3 پیش فرض های آماری :60
4-4  یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش :64
4-4-1 فرضیه اول :64
4-4-2 فرضیه دوم :65
4-4-3 فرضیه سوم :66
4-4-4 فرضیه چهارم :67
4-4-5 فرضیه فرعی اول :68
4-4-6 فرضیه فرعی دوم :69
فصل پنجم :بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
5-1 مقدمه :71
5-2 یافته های اصلی :71
5-3 تبیین فرضیه های جانبی پژوهش :74
5-4 محدودیت های پژوهش :76
5-5 پیشنهادهای پژوهشی :76
5-6 پیشنهادهای کاربردی :77
منابع
منابع فارسی :79
منابع غیرفارسی  :83
پیوست
پیوست الف :91
چکیده انگلیسی :96

منابع فارسی:

کتاب:

آزاد، خ. (1385). آسیب شناسی روانی(2). تهران: انتشارات بعثت.

احمدی، س. (1374). روانشناسی نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات مشعل

بیابانگرد؛ ا. (1383). روانشناسی نوجوانان. چ 8. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام.

پازوکی، ع. (1371). افت تحصیلی و عوامل مؤثر در آن، تکنولوژی آموزشی، ویراستار مرتضی مجدفر، تهران: انتشارات انیس.

سیف، ع. (1387). روانشناسی پرورشی نوین(روانشناسی یادگیری و آموزش)، تهران: نشر دوران.

شعاري نژاد ، علي اكبر . (1375). درآمدي در روانشناسي انسان، تهران ، انتشارات آزاده.

قاضی، ق. (1373). زمینه مشاوره و راهنمایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

فلچر، ب. کارفشار روانی، بیماری و امید به زندگی. ترجمه نوری، و پورخاقان، ع.(1381). اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.

مایکن بام. (2001).، آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، ترجمه مبینی، س(1386). تهران: انتشارات رشد.

پایان نامه:

ابراهیمی، ا. (1381). مطالعه جنبه های روانشناختی سازگاری پس از ضایعه نخاعی: بررسی تفاوت شیوه های مقابله با استرس و کیفیت حمایت اجتماعی در جانبازان قطع نخاعی افسرده و غیر افسرده مقیم منزل، پایانامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران.

اکبری پور، س. (1385). اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران عروق کرونری قلب شهر اصفهان، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

انصاری، ف. 01385). بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

پزشکیان، ف (1374). بررسی شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان13-17 سال شهر مشهد و ارتباط آن با شیوه های مقابله والدین و پیشرفت تحصیلی آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا.

پور شافعي، ه. (1380). بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان قائم سال سوم. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.

تابع بردبار، ف (1381). بررسی راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، شیراز، دانشگاه شیراز.

خوش کنش، ا (1386). « بررسی رابطه ساده و چندگانه پیشایندهای شخصیتی-شناختی و مذهبی با احساس شادکامی و ارتباط متغیر اخیر با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز». پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز.

مقالات:

پورکاظمی، م. (1375). عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان، خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 186.

ثمري، ع ،لعلي فاز؛ ا,عسكري، ع (1383). بررسي منابع حمايتي و شيوه هاي مقابله با عوامل استرس زا در دانشجويان. اصول بهداشت رواني پاييز و زمستان 1385; 8(32-31):97-107.

جاویدی، ح و میمندی نژاد، م. (1387). شیوه های مقابله با استرس، خودکارآمدی و رابطه ی آن با عملکرد تحصیلی دانش اموزان مقطع راهنمایی شهرستان مرودشت، دوره دوم، شماره 14.

حسینیان، س. (1388). سندرم فرسودگی شغلی در مشاوران. مجموعه مقالات همایش سراسری مشاوره، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.

مجلات:

اباذري، ف؛ عرب، م؛ عباس زاده، ع و رشيدي نژاد، م (1383). “بررسي منابع استرس زا در دانشکده هاي پرستاري رشت، مشهد، زاهدان و شيراز”. مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد. سال دهم ضميمه شماره سوم، ص 97- 91.

ابوالقاسمی، ش و سعیدی، م (1391). اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر  میزان اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر تنکابن. مجله روانشناسی دین، سال پنجم، شماره دوم، ص55-66.

امیری، م؛ آقایی، ا و عابدی، ا. (1390). بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر علائم اختلال جسمانی کردن بیماران دیابتی، مجله رویکردهای نوین آموزشی، سال ششم، شماره 1، ص74-61.

امین فر، م. (1365). افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره 7 و 8، صص 25-7.

امین یزدی، ا و صالحی فدری، ج. (1387). بررسی رابطه سبک اسنادی با استرس ادراک شده، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره دوم.

منابع غیرفارسی:

Asadi Noghabi A, Zandi M, Nazari A(2010). Essential of learning and education to patient. Tehran: Hakim hidgi; [Persian].

Al klineke C. )2001( Coping with life challenges.[Sh. Mohammadkhani, Trans.,] Tehran: SpandHonar publisher.

Allen, R. J. (1983). Human stress in nature and control. Minneapollis. Burgess Publishing company.

Bandura, A.(1978). The self system in reciprocal determinism. American psychology , 33:344-358.

Bandura, A.(1986).social Foundations Of Thought and Action: A Social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ/;   Prentice hall.

Bandura A,. (1989)Cultiving competence, self efficacy and intrinsic interest

throughproximal self motivation. J Pers & Soc Physiology.; 41(3): 586-98.

Barahani M. )2005.( Fundamental of psychological of Hilgard Etkinson .Tehran: Roshd. [Persian].

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت استرس، طی 8 جلسه هفتگی در شهر بندرعباس انجام شد. مهارت های مقابله و مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر (001/.P<، 62/32=F) و دختر(001/.P<، 18/26= F) موثر بوده است. و همچنین آموزش مهارت های مقابله ای نیز توانست بین گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری ایجاد نماید و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش را افزایش دهد(001/.=p، 67/7= F). در ادامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که میانگین عملکرد تحصیلی گروه آزمایش افزایش یافته و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار شده است(002/.=p، 78/8= F).

واژه های کلیدی: آموزش مهارت های مقابله، مدیریت استرس، عملکرد تحصیلی.

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:

امروزه استرس به عنوان يك عامل خطرزا براي سلامتي مورد توجه است . مطالعات متعدد نشان داده است كه افراد با استرس بالا در هر دو سطح جسماني و رواني شكايات بيشتري را مطرح نموده اند (امیری، آقایی و عابدی،1390). برنامه هايي كه مستقيماً مرتبط با استرس تنظيم شده باشند، اثربخش هستند(پرآلتا ، راميرز ، روبلز ، ناوريت[1]،2009).

نوجوانان و جوانان در جریان رشد، انواع گوناگون و طیف وسیعی از استرس ها را تجربه می کنند و گاه این استرس ها آن چنان شدت دارند، که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می سازند. اخیراً شواهد زیادي مبنی بر گذرا نبودن استرس و نگرانی به دست آمده است که اگر بررسی و ارزیابی نشود تا دوران بلوغ و بزرگسالی در بیشتر افراد تداوم خواهد داشت. به نظر می رسد دلیل افت تحصیلی در بسیاري از دانشجویان، ناتوانی یادگیري یا ضعف هوشی نبوده، بلکه ممکن است سطح بالاي استرس را بتوان دلیل افت یا  کارایی در امتحان و تحصیل دانست، همچنین بررسی ها حاکی از آن است که عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد استرس، نقش عمده اي دارند.همین طور نتایج پژوهش هاي مختلف حاکی از آن است که میزان همه گیرشناسی استرس در دختران بیشتر از پسران است و آن ها استرس را با شدت بیشتري تجربه می کنند و نزدیک به 20-30 درصد موارد افت تحصیلی به علت استرس و نگرانی است(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).

در واقع هریک از افرادی که به تحصیل در مقاطع عالی مشغول می شوند، دیر یا زود از خود خواهند پرسید که آیا وصول به مدرک تحصیلی، تمامی مزایا و فرصت های اجتماعی را که انتظار داشته اند، در اختیار آنان قرار خواهد داد؟ یافته های پژوهش های متعدد نشان از آن داشته است که محدودیت های زمانی، حجم تکالیف درسی، مشکلات مالی، دورنمای آتیه ی شغلی و مشکلات فردی با هم کلاسان، هم اتاقی ها در خوابگاه، کارکنان دانشگاه و سایر افراد مرتبط، می تواند منشأ استرس در دوران تحصیل در دانشگاه باشد(روچاسینگ[2]،1994). به طور کلی با توجه به یافته هایی که اخیراٌ با پژوهش هایی میان دانشجویان به دست آمده مبیّن آن است که عدم استفاده ی موفقیت آمیز از شیوه های رویارویی با استرس، منتهی به خستگی و فرسودگی عاطفی می گردد و یکی از مهم ترین پیامدهای آن افت تحصیلی خواهد بود(خیر و سیف،1383).

بیشتر مطالعات انجام شده (ارجن[3]،2003؛ بنسون[4]،1989 و همبري[5]،1988)، بیانگر این حقیقت است که همبستگی مثبت بین افزایش استرس و کاهش عملکرد تحصیلی وجود دارد. اشپیل برگرووگ(1995)، و زهار(1998)، در پژوهش هاي خود خاطرنشان کرده اند که دانشجویان با اضطراب امتحان بالا، در مقایسه با دانش آموزانی که اضطراب امتحان پایین تري دارند، معمولاً گرایش دارند که امتحانات را به صورت موقعیت خطرآمیز یا تهدیدآمیز ادراك کنند(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).

باید گفت که پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهایی است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفا می کند. این مفهوم یکی از مهم ترین پارامترهایی است که در پیش بینی وضعیت آتی فراگیران از لحاظ کسب صلاحیت و مهارت های علمی و عملی لازم مورد استفاده قرار می گیرد(سوآرس، گوساند، آلمدا و پارامو[6]،2009؛ داویس، وینسلرو میدلتون[7]،2006). معمولاً پیشرفت تحصیلی را با روش های مختلفی اندازه گیری می کنند که از جمله ی آن ها می توان به میزان پیشرفت در هر یک از دوره های آموزشی به طور مجزاء، پیشرفت حاصله در مجموعه دوره های آموزشی، معدل تحصیلی سالیانه، معدل تحصیلی یک برنامه آموزشی و آزمون های تخصصی برای کسب مجوزهای تثبیت شغلی یا احراز صلاحیت حرفه ای مانند آزمون RN(پرستار دیپلمه دارای پروانه رسمی) در پرستاری یا آزمون هایی مانند دستیاری پزشکی اشاره نمود(پیت، پوویس،لوت جانس و هیونتر[8]،2012). معدل تحصیلی یا GPA، یکی از شاخص های متداول ارزیابی عملکرد تحصیلی است. بسیاری از دانشکده ها میزان حداقلی را به عنوان معیار قبولی در امتحانات یا به عنوان حدنصاب مورد نیاز برای ادامه تحصیل دانشجویان در نظر می گیرند(بهامن، آلاسیم، الذاکری، المنسیر و شریف[9]،2012). میزان این معیار در دانشگاه های ایران، این مقیاس از صفر تا 20 درجه بندی شده و معمولاً نمره بالاتر از 14 به عنوان نمره قبولی در نظر گرفته می شود. این درحالی است که به طور مثال در دانشگاه هوستون ایالات متحده، کسب نمره حدافل 2 از 4 به عنوان نمره قبولی منظور شده و نمره 3 و بالاتر، به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مناسب قید شده است(سانسگیری، بوسل و سایل[10]،2006).

امروزه الگوهایی ارائه شده است مبنی بر این که از طریق آموزش و به کارگیري آن ها می توان باعث پرورش و تقویت رفتارهایی در دانشجویان شد که حاصل آن بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی فرد و کاهش عوارض حاصل از مسأله استرس و اضطراب امتحان است. از طریق برخی از برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت که ضمن کم هزینه بودن، تداخلی نیز با برنامه هاي درسی دانشجویان نداشته باشد، می توان برخی از این الگوها را آموزش داد و بدین وسیله کارایی مقابله اي دانشجویان را افز ایش و اسناددهی ها ي منفی آن ها را کاهش داد. پژوهشگران با بررسی راهبردهاي مقابله اي افراد موفق و ناموفق، به نتایج بسیار اساسی دست یافته اند؛ و این مطالعات نشان می دهد کسانی که به طور موفقیت آمیزي با مشکلات مقابله می کنند، افرادي هستند که خود را به مجموعه مهارت هاي مقابله اي مجهز کرده اند(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).

راهبردهاي مقابله با استرس عبارت از تلاش هاي شناختی و رفتاري به منظور تسلط بر تعارض هاي فشارزا، کاهش یا تحمل آن هاست.به عبارت دیگر اثربخشی راهبردهاي مقابله با استرس در درمان بسیاري از مشکلات روان شناختی، از جمله مشکلات مرتبط با استرس و اضطراب تأیید شده است. دیویس و لیساکر[11] اثربخشی تکنیک هاي شناختی  رفتاري را در بهبود مهارت هاي فراشناختی افراد مبتلا به استرس، مؤثر نشان داده اند(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).

1-2 بیان مسأله:

استرس را یکی از جنبه های طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی انسان معاصر خوانده اند که به اشکال مختلف تعریف شده است (هوخلی[12]، 1983). برخی آن را در یک کلمه به فشار روانی یا تنیدگی تعریف کرده و گروهی آن را پاسخ فیزیولوژیک انسان به محرک های محیطی تهدید کننده دانسته اند(لی داکس[13]، 1986).این موضوع که استرس ماهیتی جسمانی، شناختی یا عاطفی دارد، از دیرباز مورد بحث اندیشمندان بوده است. شناخت گرایان به عنوان رویکرد غالب در روانشناسی عصر حاضر، جسم، ذهن و احساس را اجزاء تفکیک ناپذیر وجود آدمی می داند که هر یک از آن ها متشکل از اجزایی متعدد و بهم تنیده هستند و در شبکه ای متعامل، رفتار را شکل می دهند(لازاروس[14]، 1999).

آموزش، انتقال اطلاعات، تواناكردن فرد به انجام كاري يا تغيير در عقايد و احساسات او بوده است. هدف از آموزش، تسهيل يادگيري و ايجاد تجربه هاي خوشايند براي فرد می باشد(اسدی نقبی، زندی و نظری، 2010). رسالت نظام هاي آموزشي، پروراندن انسان هایي پرتكاپوست كه مي خواهند از قيدهاي بی شمار و گوناگون وجودیشان رها گشته و راه تكامل خود را هموار سازند(صابریان و حاجی آقایی، 2006). در حرفه های علوم پزشکی که با جان انسان ها سرو کار دارند دانشجویان علوم پزشکی به ویژه دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی، به علت خواسته های روانی بالا و دامنه تصمیم گیری کم در حرفه خود و نياز به فراگیری دانش و مهار ت هاي متعدد براي نقش هاي مختلف و گسترده خود، با عوامل استرس زای متعددی مواجه می شوند(رضایی و حسینی، 1385).

دانشجويان اين رشته علاوه بر استر س هاي ناشي از محيط آموزشي، در معرض استرس هاي محيط باليني نيز قرار مي گيرند زیرا تقريباً 50% از زمان این دانشجویان به فعاليت هاي باليني اختصاص دارد(اباذری، عرب، عباس زاده و رشیدی نژاد، 1381).

اگر دانشجويان استرس را به مثابه یک مبارزه احساس كنند، انگيزه آ ن ها جهت يادگیري افزايش مي‌‌‌یابد اما اگر ميزان آن زياد و تهديدكننده باشد مي تواند باعث افت تحصيلي و مانع از ظهور استعدادها و توانايی هاي بالقوه و شكوفايي انديشه هاي خلاقشان شده و نقص در عملكرد مفيد آنان را به دنبال داشته باشد(بندورا[15]، 1986).

در نظریه ی اجتماعی- شناختی چنین بیان می گردد که توانایی انسان برای برقراری ارتباط با محیط و ایجاد تغییر در آن، کارکرد ارتباط تعاملی بین عاطفه، شناخت و رفتار است. بندورا اظهار می دارد که انسان از یک خود نظامی برخوردار است که او را قادر می سازدتا تفکرات، احساسات و رفتارهای خود را مورد سنجش و کنترل قرار دهد. این خود نظامی متشکل از ساختارهای شناختی و عاطفی است و توانایی چون الگوسازی و یادگیری از دیگران، طرح ریزی راهبردهای رودر رویی با موقعیت های مختلف، انعطاف پذیری و خودنظم دهی رفتار را دارد و علاوه بر این اجزای ساختاری، از مکانیسم هایی برخوردار است که کاکردهایی چون دریافت، ادراک، تنظیم و ارزشیابی رفتار و موقعیت را میسر می سازد(بندورا،1978). از دید بندورا ، خود نظامی، نقش میانجی را در بین اطلاعات حاصل از رویدادهای محیطی و کنش های فرد ایفا می کند و به همین دلیل، از یک سو متاثر از محیط و از سوی دیگر موثر بر آن است. بنابراین، درجات رویارویی با رویدادهای استرس زا به وسیله فرد تجربه می شود، تنها متکی بر ویژگی های عینی این رویدادها نیست، بلکه تفکر منبعث از خودنظامی، نقش موثرتری در این برانگیختگی بر عهده دارد(بندورا، 1989).

[1] – PeraltaRamirez, Robles, Navarrete

[2] – Rocha-Sing, I.A

[3] – T. Ergene

[4] – J. Benson,

[5] – R. Hembree,

[6] -Soares AP, Guisande AM, Almeida LS, Paramo FM.

[7] -Davis KD, Winsler A, Middleton M.

[8] -Pitt V, Powis D, Levett-Jones T, Hunter S.

[9] -Bahammam AS, Alaseem AM, Alzakri AA, Almeneessier AS, Sharif MM.

[10] -Sansgiry SS, Bhosle M, Sail K.

[11] – W. Davis, L. lysaker.

[12] -Hockley, R

[13] -Le Doux, J

[14] -Lazarus, R

[15] -Bendura

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122