پايان نامه تعيين اهداف جذب منابع با رويکرد منطق فازي و شبکه‌هاي عصبي در مؤسسات مالي و اعتباري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تعيين اهداف جذب منابع با رويکرد منطق فازي و شبکه‌هاي عصبي در مؤسسات مالي و اعتباري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 158 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تعيين اهداف جذب منابع با رويکرد منطق فازي و شبکه‌هاي عصبي در مؤسسات مالي و اعتباري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 فصل اول-طرح تحقیق    0
1-1 مقدمه    1
1-2  بیان مسئله تحقیق    2
1-3 ضرورت انجام تحقیق    3
1-4 فرضیه و اهداف    6
1-4-1 فرضیه    6
1-4-2 اهداف    6
1-5 روش تحقیق    6
1-6 قلمرو تحقیق    8
1-7 بررسی اجمالی منابع در سال‌های اخیر    8
1-7-1 رابطه منابع (سپرده‌ها) با مصارف (تسهیلات)    8
1-7-2 رابطه پس‌انداز و تورم    9
1-8 محدودیت‌های انجام تحقیق    11
1-9 ساختار کلی تحقیق    12
1-10 تعاریف واژگان    14
2 فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق    16
2-1 مقدمه    17
2-2 پول    18
2-2-1 خلاصه‌ای از پیدایش پول    18
2-2-2 خلاصه‌ای از وظایف و ویژگی‌های پول در جامعه    19
2-2-3 اصطلاحات مرتبط با پول    21
2-3  بانکداری    25
2-4 مؤسسات مالی و اعتباری  و بانک مرکزی    27
2-4-1 تعریف مؤسسات مالی و اعتباری    27
2-4-2 اهداف مؤسسات مالی و اعتباری    27
2-4-3 بانک مرکزی    28
2-4-4 انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری    29
2-4-5 رقابت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جذب منابع    30
2-5 جذب منابع    30
2-5-1 مفهوم  جذب منابع    30
2-5-2 مفهوم تعیین اهداف جذب منابع    30
2-5-3 عوامل مؤثر برجذب منابع    31
2-5-4 نقش پیش‌بینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد    32
2-6 پیش‌بینی و روش‌های آن    35
2-6-1 جایگاه پیش‌بینی در علم    36
2-6-2 تعریف پیش‌بینی    38
2-6-3 جایگاه پیش‌بینی در مؤسسات مالی و اعتباری    38
2-6-4 سیستم پیش‌بینی    38
2-6-5 طبقه‌بندی پیش‌بینی    40
2-7 شبکه عصبی و منطق فازی    45
2-7-1 شبکه عصبی    45
2-7-2 منطق فازی    57
2-7-3 شبکه عصبی – فازی    61
2-8 پیشینه    65
2-8-1 پیشینه داخلی    65
2-8-2 پیشینه خارجی    74
3 فصل سوم – روش تحقیق    81
3-1 مقدمه    82
3-2 متدولوژی تحقیق    82
3-3 جامعه آماری    84
3-4 شیوه گردآوری اطلاعات    84
3-5 نحوه آماده‌سازی داده‌ها    84
3-5-1 جمع‌آوری داده و یکسان کردن داده‌ها    85
3-5-2 پاک‌سازی داده    85
3-5-3 انتخاب ویژگی    87
3-5-4 نمونه‌برداری    87
3-5-5 تبدیل داده    88
3-6 بررسی متغیرهای تحقیق    90
3-6-1 نظریه‌های تقاضای پول    90
3-6-2 متغیرهای تأثیرگذار بر منابع    93
3-7 ساختار شبکه عصبی- فازی    98
3-8 ساختار پیش‌بینی    98
3-9 ساختار تعیین اهداف    99
4 فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده‌ها    101
4-1 مقدمه    102
4-2 شبکه عصبی فازی    102
4-3 اجرای    102
4-3-1 طراحی الگوی شبکه عصبی فازی    102
4-3-3 اجرای مدل    103
4-4 روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات    103
4-5 اندازه‌گیری میزان خطا در پیش‌بینی    104
4-6 اندازه‌گیری میزان انحراف در تعیین اهداف جذب منابع    105
4-6-1 انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری به روش جاری    105
4-6-2 انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری بر اساس 150درصد پیش‌بینی    105
5 فصل پنجم – نتایج وپیشنهادات    106
5-1 مقدمه    107
5-2 بررسی نتایج سیستم پیش‌بینی    107
5-3 بررسی نتایج سیستم هدف‌گذاری    108
5-4 بررسی فرضیه و اهداف    111
5-5 نتیجه‌گیری    115
5-6 پیشنهادات    118
6 فهرست منابع    119
7 پیوست‌ها    124

فهرست منابع

نادری، اسماعیل، « تحلیل آشوب، تجزیه موجک و شبکه عصبی در پیش بینی شاخص بورس تهران » دانشگاه تهران ، 1391

آذر، عادل و فرجی، حجت، علم مدیریت فازی، تهران: مهربان نشر،1387.

راجاسکارانویجی و آلاکشمی پای، شبکه‌های عصبی، منطق فازی و الگوریتم ژنتیک: ترکیب و کاربرد، ترجمه ی محمود کشاورزمهر، تهران: نشر نوپردازان،1391.

سپانلو، ه، «تحلیل عوامل مؤثر بر سپرده‌ها در بانک (مطالعه موردی بانک ملت) »، دانشگاه علوم و فنون مازندران، 1381.

آذر، افسر، «مدل‌سازی پیش‌بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد شبکه‌های عصبی فازی»، مجله پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 40 ، 1385.

آذر، افسر و احمدی، «مقایسه روش‌های کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش‌بینی شاخص قیمت سهام و طراحی مدل ترکیبی»، فصل نامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، پیاپی30 ، 1385.

رمضانیان، محمدرحیم و رمضانپور، اسماعیل و پوربخش، سیدحامد، «رویکردهای جدید در پیش‌بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی-فازی: قیمت نفت»، دانشگاه گیلان،1389.

کردستانی، غلامرضا و معصومی، جواد و بقایی، وحید، «پیش‌بینی مدیریت سطح سود با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی»، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ، دوره 5، پیاپی3/64 ، 1391.

فدایی، محمد، بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی ، پایگاه خبری تحلیلی بازار پول و مالی ایران و جهان ،1391.

آذر، رجب‌زاده، «ارزیابی روش‌های پیش‌بینی ترکیبی: بارویکرد شبکه‌های عصبی-کلاسیک در حوزه اقتصاد»، تحقیقات اقتصادی ، شماره63 ، 1382.

نژادمقدم، قاسم و بقایی نیا، فاطمه و بافنده ، «منطق فازی به زبان ساده»، نشریه صنعت خودروی ، شماره119، 1391.

ابونوری، اسمعیل و سپانلو، هادی، «تجزیه‌وتحلیل آثار عوامل درون‌سازمانی برجذب سپرده بانکی-مطالعه موردی بانک ملت تهران»، پژوهشی دانشگاه شاهد ، ماهنامه علمی-پژوهشی ، شماره14، 1384.

پاسبانی، فرید ، «بررسی متغیرهای کلان درجذب منابع بانک ملت»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز ، 1380.

بانکداری داخلی تجهیز منابع ، جلد 10، بانک ملی ایران- اداره آموزش و مدیریت, 1385.

حبيب اله، سلامي و علی، بهمني، «اثر تعیین سود تسهیلات بر کارایی بانکداری اسلامی» ، پژوهش هاي اقتصادي، 1380، 27-40.

حسینی، سید فخر الدین و صفیار و امینی و محمدی، سمیه، «بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌های بانکی با تاکید بر بانک صادرات ایران» فصلنامه علوم اقتصادی 6 1388، 159-172.

دهقان، علی، «بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده‌های بانکی» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی, 1383.

آذر، عادل و افسر، امیر ، مدل سازی پیش بینی قیمت سهام با رویکرو شبکه عصبی – فازی ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 52، پاییز 1385، ص 33-55 .

بومنفلد، یوریک، انسان و آینده اش ، ترجمه خواجه پور غلامرضا، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ سوم 1393 ص 3-6 .

عزتی، مرتضی ، مقدمه ای بر منطق علمی پیش بینی، فصلنامه مفید، شماره 13، بهار 1385، ص 139-146 .

Alam, P., Booth, D., Lee, K., & Thordarson, T“,The use of fuzzy clustering algorithm and self-organizing neural networks for identifying potentially failing banks: an experimental study”, Expert Systems with Applications, 18(3), 185-199.

Alvaro V. A. ,Hybrid linear-neural model for time series forecasting” ,IEEETransaction on Neural Network , Vol. 11, 2000.

Gunaydin H., Dogan Murat, Zeyneo S. ,”Aneural network approach for early cost estimation of structural system for building, International Journal of Project Management, No. 22, 2004

Tai-Yue W., Shin- Chien C. ,”Forecasting innovation performance via neuralnetwork– a cascade of Taiwanese manufacturing, Industry Technovation, No. 26, 2006.

Qi M. , Zhang G. P. ,”An investigation of model selection criteria for neural network time series forecasting, European Journal of Operational Research, Vol. 132: 2, 2001.

Ng, G. S., Quek, C., & Jiang, H,” FCMAC-EWS: A bank failure early warning system based on a novel localized pattern learning and semantically associative fuzzy neural network”, Expert Systems with Applications, 34(2), 989-1003.

چکیده :

قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی است که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به میزان سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند تلاش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از قبیل انتخاب و انتصاب و جابجایی مسئولان شعب و دوایر و پرداخت عایدات غیر مستمر و مواردی از این قبیل به میزان تحقق اهداف جذب منابع ارتباط دارد و همچنین سنجش میزان تحقق اهداف جذب منابع در هریک از شعب موسسات مالی و اعتباری متاثر از نوع و میزان هدف گذاری جزء می باشد ، با نگرش شناسایی نقاط ضعف سیستم هدف گذاری جاری در موسسات مالی و اعتباری و بهبود فرآیند سنجش عملکرد و جلوگیری از کاهش نرخ تلاش بعد از رسیدن به هدف و قبل از اتمام دوره ، در این پژوهش میزان منابع آتی شعب دو موسسه مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی از شبکه های عصبی و منطق فازی و خلق معادله ابتکاری و با استفاده از متغیر های جدید پیش  بینی و سپس با توجه به تغییرات منابع هر یک از شعب هدف گذاری با ضریب اطمینان ثابتی صورت پذیرفت و در ادامه هدف گذاری به روش های جاری و روش فرا ابتکاری با واقعیت جذب منابع مقایسه شد .

واژگان کلیدی: تعیین اهداف، جذب منابع، شبکه‌های عصبی، منطق فازی.

فصل اول-طرح تحقیق

مقدمه

بانکداری، صنعت بزرگ هر کشور است و بانک‌ها و موسی‌ات مالی و اعتباری محل نگهداری انبوه سپرده‌های افراد جامعه می‌باشند، بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر سر جذب سپرده‌ها رقابت وجود دارد و تلاش‌های همه‌جانبه از قبیل تبلیغات، ارائه نرخ‌های بالاتر پرداخت سود سپرده‌ها و… در جهت افزایش سهم منابع بازار نشانگر اصل و واقعیت رقابت می‌باشد.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اهداف کل جذب منابع را تعیین و به زیرمجموعه خود ابلاغ می‌نمایند، اطلاع از آینده در خصوص منابع آتی، می‌تواند موسسه مالی و اعتباری را در هدف‌گذاری توانمند سازد، اطلاع از آینده از طریق پیش‌بینی صورت می‌پذیرد. از نگاهی دیگر دنیای امروز دنیای تغییرات است و اطلاع و آگاهی از آینده و شرایط و موقعیت‌های پیش رو عاملی مهم در حفظ حیات سازمان‌های مالی است. همواره هدف‌گذاری در اغلب سازمان‌ها با نگرش رسیدن به رشد و تعالی صورت می‌پذیرد و زمانی می‌توان هدف‌گذاری مؤثر و کارایی داشت که بتوان برآورد و پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از آینده داشت. پیش‌بینی دارای ساختارهای متفاوتی می‌باشد و از روش‌های متفاوتی استفاده می‌نماید که در این پژوهش هدف‌گذاری بر اساس پیش‌بینی ازنقطه‌نظر پیش‌بینی کمی موردبررسی قرارگرفته است.

با پیشرفت علم استفاده از روش‌های نوین و هوشمند پیش‌بینی در اغلب سازمان‌های مالی با ساختار پیچیده رونق گرفته است و به همین جهت در این تحقیق سعی شده از شبکه‌های عصبی و منطق فازی استفاده شود و کاربرد ترکیب این دو روش در پیش‌بینی برای هدف‌گذاری جذب منابع و مقایسه آن با هدف‌گذاری بدون پیش‌بینی موردبررسی قرار گیرد.

در این فصل مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن بیان می‌شود و در ادامه فرضیات و روش تحقیق. ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل آن ارائه‌شده است. در ادامه نیز قلمرو تحقیق و در پایان محدودیت‌ها و تعاریف واژگان آورده شده است.

 بیان مسئله تحقیق

مؤسسات مالی و اعتباری برای رشد و تعالی نیاز به جذب منابع دارند و جذب منابع توسط شعبه‌ها آنان در این بازار پر از رقابت با ارائه خدمات متنوع از اهمیت بالایی در گسترش حجم فعالیت‌ها و سودآوری برخوردار است. هدف‌گذاری مدیران عالی مؤسسات مالی و اعتباری همواره در جهت گسترش حجم فعالیت‌ها و سودآوری بیشتر بوده است. مدیران مؤسسات مالی و اعتباری برای مقاطع سه‌ماهه یا شش‌ماهه و یا سالانه هدف‌گذاری را برای هر یک از شعب تحت پوشش انجام می‌دهند که اغلب این هدف‌گذاری‌ها بر اساس توانایی در تحقق اهداف دوره‌های گذشته، منصوب نمودن سهمی از کل هدف افزایش سهم بازار، درجه هر شعبه و… می‌باشد.

زمانی که هدف‌گذاری بر اساس پیش‌بینی با معیارها و واقعیت‌ها صورت بپذیرد، اندازه‌گیری عملکرد واقعی‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر تلاش بیشتر و کم‌کاری قابل‌تشخیص است. به‌طور مثال اگر هدف جذب منابع برای برخی از شعبه‌های یک موسسه مالی و اعتباری پایین‌تر از حد معمول و توان آنان تعیین‌شده باشد این موضوع خارج از تصور نیست که نرخ تلاش شعبه‌های موصوف بعد از رسیدن به هدف تنزل یابد و تلاش بیشتر روی حفظ منابع تا پایان مقطع هدف‌گذاری معطوف شود و یا بالعکس سهم یک شعبه و یا چند شعبه از اهداف جذب منابع آن‌قدر بالا باشد که امکان تحقق هدف با شرایط و روند فعلی ممکن نباشد و تلاش شعب تشخیص داده نشود و از طرفی دیگر به آن شعبه‌ها سهم جذب منابع، شعبه‌های دیگری تخصیص داده‌شده که نرخ تلاش آن‌ها بعد از رسیدن به هدف تنزل یافته و با گذر زمان هدف سوخت می‌باشد.

ما در طی روز بعضاً تصمیماتی می‌گیریم که این تصمیمات بر مبنای فرضیاتی در ذهن ما از آینده است، در شکل بزرگ‌تر در سازمان‌های بزرگ ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری اتخاذ تصمیم با پیش‌بینی بر اساس فرضیات ذهنی ممکن نخواهد بود و یا صحیح نمی‌باشد بنابراین مؤسسات مالی و اعتباری محتاج پیش‌بینی‌های نسبتاً دقیقی مبتنی بر روش‌های علمی نوین برای هدف‌گذاری مطلوب‌تر می‌باشند.

دانستن سهم از آینده در بخش منابع در بودجه‌ریزی و تعیین مصارف و… تأثیر مهم و بسزایی دارد و به‌طورکلی مدیران باید بکوشند مدلی را برای پیش‌بینی انتخاب نمایند که پاسخگوی نیازهای سازمان متناسب با فعالیت آنان باشد در بسیار از موارد انتخاب روش غلط ممکن است سازمان را با نتایج ناخوشایندی رهنمون سازد اگرچه پیش‌بینی به‌ندرت با واقعیت تطبیق دارد ولی باید کوشید تا خطاهای آن را به حداقل رساند.

ضرورت انجام تحقیق

امروزه دیگر مسئولیت بسیار سنگین و مهم نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار بر هیچ فردی پوشیده نیست. همواره ازجمله مهم‌ترین اجزای اقتصاد کشور که رشد یا رکود ساختار اقتصادی را با فعالیت خود دچار نوسان می‌نماید، نظام بانکی است. دلیل این امر، معادل بودن سرمایه‌ی موجود در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با منبع اصلی خرید محصولات و خدمات و همچنین وام‌های اعطایی آن‌ها به‌عنوان منبع ایجاد اعتبار برای تمامی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. هر بانک و موسسه مالی و اعتباری شاخص‌های متعددی را برای عوامل مؤثر برجذب منابع مالی ازجمله سپرده‌های خود دخیل می‌داند و برای خود با توجه به معیارهایی که به اجماع رسیده‌اند، سیاست کلی را در پیش می‌گیرد. در حقیقت ازجمله عواملی که برای بقاء و ادامه‌ی حیات سازمان‌هایی همچون بانک‌ها و موسسه مالی و اعتباری، مهم به نظر می‌رسد، جذب سپرده‌های مختلف اعم از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده کوتاه‌مدت، بلندمدت و به‌کارگیری این منابع مالی در امور خدماتی، بازرگانی، صنعتی و زیربنایی به جامعه است. (سپانلو، 1381)

افزایش منابع ازجمله مواردی است که در اهداف جذب منابع مؤسسات مالی و اعتباری گنجانده‌شده است، در بررسی وضعیت رقابت چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، بانک و موسسه مالی و اعتباری که دارنده سهم بازار بزرگ‌تری از منابع باشد، به‌عنوان فرمانروای بازار شناخته می‌شود و به‌طورمعمول مؤسسات مالی و اعتباری ضعیف‌تر و کوچک‌تر همواره سعی دارند تا سهم بازار خود را به سهم بازار رقیب نزدیک‌تر کنند.

در بسیاری از شرایط، داده‌های دقیق برای الگوسازی مسائل زندگی واقعی کافی نیستند؛ زیرا قضاوت‌های انسان و ترجیحات او در بسیاری از شرایط مبهم است و نمی‌توان آن‌ها را با اعداد دقیق تخمین زد. برای حل این مشكل نظریه‌ی فازی برای اولین بار توسط لطفی زاده، مطرح شد که برای تصمیم‌گیری در مورد داده‌های غیرقطعی و غیردقیق مناسب بود. چراکه روش‌های علم مدیریت کلاسیک برگرفته از ریاضیات دو ارزشی و چند ارزشی بودند که خواهان داده‌های کمی و دقیق هستند. (آذر و فرجی، 1387)

دانستن موقعیت‌های آینده عاملی مهم در تعیین اهداف جذب منابع می‌باشد. با عنایت به اینکه در تحقیقات متعددی پیش‌بینی آینده به روش‌های از قبیل میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک موزون و نمو هموار ساده، نمو هموار دوبل، روند خطی، روند تابع ترکیبی و روند نمایی انجام‌شده و خطاهای آن با روش‌های ترکیبی از منطق فازی و شبکه‌های عصبی مقایسه شده و نتایج حاکی از این بوده که پیش‌بینی به روش ترکیبی از منطق فازی و شبکه عصبی دارای خطای کمتری نسبت به سایر روش‌ها می‌باشد، ازاین‌رو در این پژوهش سعی می‌شود از پیش‌بینی به روش ترکیبی از منطق فازی و شبکه‌های عصبی برای تعیین اهداف جذب منابع استفاده شود. همچنین چگونگی پیش‌بینی آینده به‌منظور هدف‌گذاری در جذب منابع با خطای کمتر یکی از مباحث مهم برای مؤسسات مالی و اعتباری بوده و در حال حاضر استفاده از سیستم‌های هوشمند به جهت بهبود کیفیت تصمیم و کاهش خطا علاقه‌مندان زیادی در سراسر دنیا پیدا نموده است.

پیش‌بینی آینده با خطای کمتر و هدف‌گذاری جذب منابع بر اساس آن‌یکی از ابزارهای مدیریت شعبه‌های تحت پوشش هر بانک و موسسه مالی و اعتباری بوده و دانش آن در بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در حال رقابت از اهمیت و حساسیت بالای برخوردار است.

در حال حاضر، به دلیل وجود رقابت در جذب منابع، تسلط بر مؤلفه‌های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه‌ای یافته است. جذب منابع علاوه بر اینکه مهم‌ترین رسالت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت کشور دارد. تاکنون تحقیقات چندی در خصوص جذب منابع مالی صورت گرفته است، اما در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد که تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد شبکه‌های عصبی فازی در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخته نشده است. لذا تحقیق حاضر از این لحاظ دارای نوآوری و خلاقیت می‌باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122