پايان نامه تعيين ترکيبات شيميائي و خصوصيات فيزيکي چين دوم يونجه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تعيين ترکيبات شيميائي و خصوصيات فيزيکي چين دوم يونجه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تعيين ترکيبات شيميائي و خصوصيات فيزيکي چين دوم يونجه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 1 مقدمه
4 بررسی منابع 2
4 1-2- نقش تغذیه
5 2-2- اهمیت شناسایی مواد مغذی در تغذیه حیوانی
7 3-2- تاریخچه شناسایی خوراکها و مواد مغذی آنها
7 4-2- جداول ارزش غذایی علوفه ها
10 5-2- جداول استاندارد
13 6-2- تفاوت و تغییرات مواد مغذی در خوراک های دام وطیور
13 1-6-2- علوفه های مزارع و مراتع
13 7-2- روشهای شناسایی ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور
15 1-7-2- شناسایی مواد خوراکی با روشهای شیمیایی
15 2-7-2- تجزیه تقریبی
16 8-2- مواد خوراکی و طبقه بندی آن
16 1-8-2- مواد خوراکی متراکم انرژی زا
16 2-8-2- مواد خوراکی خشبی
17 9-2- یونجه
18 1-9-2- یونجه و اهمیت آن درتغذیه دام
19 2-9-2- عوامل موثر بر ارزش غذایی یونجه
21 3-9-2- ارقام مختلف یونجه
21 4-9-2- انواع یونجه زراعی داخلی و خارجی
24 10-2- ترکیبات شیمیایی خوراک
29 11-2- خصوصیات فیزیکی خوراک
30 1-11-2- اندازه ذرات
30 1-1-11-2- اندازه گیری ذرات
32 2-1-11-2- توصیه های اندازه ذرات
32 3-1-11-2-تاثیر اندازه ذرات در تغذیه نشخوارکنندگان
35 2-11-2- عامل موثر فیزیکی و فیبر موثر فیزیکی
38 3-11-2- جرم حجمی لحظه ای
40 4-11-2- ظرفیت نگهداری آب
41 5-11-2- دانسیته توده ای
42 6-12-2- ماده خشک محلول
43 12-2- فعالیت جویدن
44 13-2- خوردن
44 14-2- نشخوار
45 15-2- عوامل تغذیه ای تاثیرگذار روی فعالیت جویدن
45 1-15-2- ساختار شیمیایی خوراک
45 2-15-2- ساختار فیزیکی خوراک
47 مواد و روشها 3
47 1-3- مراحل اجراي تحقيق
48 2-3- روشهاي نمونه برداري
48 1-2-3- نمونه برداري از خوراك ها
48 2-2-3- نمونه برداری از علوفه خشک
49 3-2-3- نمونه برداري از علوفه خشك مورد آزمایش
49 3-3- آماده سازي و نگهداري نمونه ها
49 4-3- همگن سازي نمونه ها

آزمایش اول
50 5-3- اندازه گيري تركيبات شيميايي (تجزيه تقريبي)
50 1-5-3- تعيين ماده خشك
50 2-5-3- تعیین پروتئين خام
51 3-5-3- تعیین NDF
52 4-5-3- تعیین ADF
53 5-5-3- تعیین خاکستر
54 6-5-3- تعیین چربي خام
54 7-5-3- آنالیز آماری طرح
آزمایش دوم
55 6-3- اندازه گیری خصوصیات فیزیکی
55 1-6-3- تعیین توزیع اندازه ذرات
55 2-6-3- تعیین میانگین هندسی و انحراف معیار استاندارد میانگین هندسی ذرات
56 3-6-3- تعیین عامل موثر فیزیکی
56 4-6-3-تعیین فیبر موثر فیزیکی
56 1-4-6-3- روشهای استاندارد اندازه گیری الیاف موثر فیزیکی
57 5-6-3- تعیین دانسیته توده ای
57 6-6-3- تعیین ظرفیت نگهداری آب
57 7-6-3- تعیین ماده خشک محلول
58 8-6-3- آنالیز آماری طرح
58 9-6-3- تعیین روند آبگیری و تغییر جرم حجمی لحظه ای
60 1-9-6-3- آنالیز آماری طرح
61 نتایج و بحث 4
61 1-4- نتایج آزمایش اول: تعیین ترکیبات شیمیایی یونجه
68 2-4- نتایج آزمایش دوم: تعیین خصوصیات فیزیکی یونجه
84 3-4- نتیجه گیری
86 4-4- پيشنهادات
87 پیوست
89 مراجع
چکیده انگلیسی

مراجع

1- ابن عباسی، ر. (1383) . تعیین ترکیبات شیمیایی و ضریب هضم علف خشک یونجه استان کردستان به روش in vivo. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کردستان.

2- ارزانی، ح.، ج، ترکان.، م، جعفری.، ع، جلیلی.، ع، نیکخواه. (1380) . تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه‌ای چند گونه مرتعی. مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 2‌.

3- اسدپور، م. (1374) . گزارش منتشر نشده طرح بررسی و تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان آذربایجان شرقی فاز اول یونجه. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان شرقی.

4- اسدپور، م. (1385) . تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان آذربایجان شرقی فاز اول یونجه. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان شرقی.

5- اصفهاني، م. (1368) . تعيين ميزان نسبي ساپونين‌ها در يونجه. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز.

6- آمار طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان همدان. (1380) .

7- بحراني، م. (1380) . فرآورده هاي گياهان علوفه اي. انتشارات مركز نشر دانشگاه شيراز، صفحۀ 74 -76.

8- برال، م. (1345) . تغذيه و مواد خوراكي،‌ جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران.

9-بشارتی، م. (1386) . تعیین ارزش غذایی برخی از ضایعات کشاورزی با استفاده از روش‌های درون تنی، درون کیسه‌ای و برون تنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

10- بهگر، م. (1389) . تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری. مجله علوم دامی ایران، دوره 41، شماره 4. 331-342.

11- پورکاسه گران، س. (1386) . بررسی اثرات منابع کربوهیدرات غیرفیبری مختلف بر موثر بودن فیبر علوفه ای و عملکرد گاوهای شیرده. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 283-278.

12- پيتراي، و. (1369) . توليد و مديريت گياهان علوفه‌اي‌، ترجمه محسن مديرشانه چمي. چاپ اول، آستان قدس رضوي.

13- تربتی نژاد، م و ن. (1367‌) . تعیین ارزش غذایی کاه گندم، کاه جو، کاه برنج، پوسته برنج، ضایعات چای و یونجه با روش‌های شیمیایی و هضمی قبل و بعد از آمونیاکی کردن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دامپروری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

14-  ترك‌نژاد، ا. (1378) . بررسي پتانسيل‌هاي اكولوژيكي يونجه‌هاي يكساله ايران. رساله دكتري، دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس.

15- تقي‌زاده‌، ا. (1375) . تعيين قابليت هضم و خصوصيات تجزيه‌پذيري بعضي از مواد خوراكي به روش in vivo و in vitro وin situ . پايان‌نامه كارشناسي ارشد علوم دامي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران.

16- تیموری یانسری، ا. (1384) . بررسی اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اواسط شیردهی. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، صفحات 109-112.

17- تيموري يانسري، ا. (1386) . بررسي اثرات سطوح مختلف الياف فيبري و غيرفيبري بر قابليت هضم، اسيديته شكمبه و رفتار جويدن گاوميش. دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، صفحات 303-307.

18- جوان، ع. (1374) . ضرورت شناسایی و تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور (سمینار) . مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سیستان و بلوچستان.

19- جوان، ع. (1379) . تعیین ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم مورد کشت در استان سیستان و بلوچستان به روش‌های In vitro and In situ . پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) تهران.

20- جوان، ع. (1383) . تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور استان سیستان و بلوچستان. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سیستان و بلوچستان.

21- خلوجینی، م. (1390) . تعیین قابلیت هضم چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی به 2 روش دام زنده و آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

22- خضری، ا. (1384) . اثر اندازه قطعات علوفه خشک یونجه بر مصرف خوراک، pH شکمبه و فعالیت جویدن گاوهای شیرده هلشتاین در دوره اول شیردهی. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، صفحات 76-73.

23- زالی، ل. (1368) . بررسی اثر تغذیه‌ای تفاله انگور در نشخوارکنندگان به روش آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

24- سازمان برنامه و بودجه. آمارنامه سال. (1383) . استان آذربایجان غربی‌، مرکزآمار ایران.

25- شيدائي، گ. (1350) . بررسي‌هاي مراتع و گياهان علوفه‌اي ايران (‌خلشكوه در استان گيلان).

26- صوفي سیاوش، ر.، و ح، جان محمدی. (1378) . تغذيه دام .انتشارات عميدي، تبريز (ترجمه).

27- طباطبايي، م. (1373) . تعيين ارزش غذايي يونجه در مراحل مختلف رشد (‌تَر و خشك) . طرح تحقيقاتی مركز تحقيقات منابع طبيعي امور دام همدان، انتشارات جهاد تحقيقات و آموزش، شماره فروست 36/گ ن.

28- طباطبائی، م. (1374) . تعیین ارزش غذایی یونجه در مراحل مختلف رشد (تر و خشک) . انتشارات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد استان همدان.

29- طباطبایی، م. (1384) . اثر مراحل مختلف رشد بر ارزش غذایی یونجه همدانی در چین دوم. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 67.

30- عشقی زاده،ح. (1386) . بررسی کشت مخلوط بر عملکرد و میزان پروتئین یونجه یکساله و جو در شرایط دیم. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 75.

31- فرهومند، پ. ( 1376) . اصول پرورش گاوهای شیری. چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.

32- فضائلي، ح‌.‌، نيكخواه، ع .‌‌و س‌، ا .‌ميرهادي. (۱۳۷۹‌) . تعيين تركيبات شيميايي و انرژي خام خوراك‌هاي دام استان گيلان. پژوهش و سازندگي ، شماره ۴۶ ص100- ۱05.

33- فضائلی، ح. (1371) . تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان گیلان‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، دانشکده کشاورزی‌، دانشگاه تربیت مدرس.

34- فضلی، ح. (1371) . مقایسه 64 رقم یونجه ایرانی و خارجی از نظر خصوصیات زراعی و کیفی. مجله علوم‌ کشاورزي ایران، جلد 23، شماره یک.

35- قربانی، خسروی نیا. (1379) . اصول پرورش گاوهای شیرده. ویرایش دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان.

36- قربانی، صادقيان. ‌(1374) . تعيين ترکيبات ‌شيميايي‌، قابليت هضم و تجزيه‌پذيري سه گونه مرتعي سميرم‌. مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام اصفهان.

37- قریشی، ف. (1386) . بررسی خصوصیات فیزیکی تفاله سیب سیلو شده و اثرات آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد گرایش تغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

38- کریمی، ه. (1369) . زراعت و اصلاح گیاهان علوفه‌ای. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1566.

39- کریمی، ه. (1369) . یونجه. چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، شماره 517، تهران.

40- کوچکی، ع.، و ع، ریاضی. (1366) . تولید محصولات زراعی. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1845.

41- مزيني، پ. (1369) . بررسي وضع و شرايط گاوداري‌هاي صنعتي در اقتصاد كشاورزي ايران. فصلنامه دام و دامپرور.

42- معاونت امور دام استان آذربایجان غربی. (1384) .

43- معیر، ع. (1387) . تعیین ترکیبات شیمیایی گیاه یونجه در مرحله بسته‌بندی و زمان مصرف در چین‌های متفاوت. نخستین همایش ملی صنعت دام وطیور در استان گلستان.

44- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. (1387) . جداول ترکیبات شیمیایی منابع خوراک دام و طیور ایران.

45- موسوی، م. (1373) . نمونه‌ برداری از مواد خوراکی دام و طیور برای تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام و طیور استان کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج.

46- موسوي، م. (1374) . تعیین ترکیب شیمیایی و انرژي خام منابع خوراك دام استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد‌، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران.

47- موسوي، م. (1374)‌ . روش‌هاي نمونه‌برداري خوراك دام و طیور. نشریه شماره یک، جهاد سازندگی استان کرمانشاه.

48- موسوي، م. (1375) . روش‌هاي نمونه‌برداري خوراك دام و طيور‌. نشريه شماره يك، مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان كرمانشاه.

49- مهرداد، ن. (1383) . تأثیر چین و مرحله رشد بر ترکیب شیمیایی وتجزیه‌ پذیری یونجه. علوم و فنون کشاورزی ومنابع طبیعی، سال هشتم، شماره دوم.

50- نادري، م. (1387) . تعيين ارزش غذايی محصولات نشاسته‌ای حاصل از عمل‌آوری گندم به روش های درون تنی و برون تنی. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه ارومیه.

51- نوروزیان، ح.، ع، علامه. (1370) . بررسی تغییرات پروتئین و الیاف خام گیاهان علوفه‌ای از تیره گندمیان و بقولات در طول دوره نمو. پژوهش‌های دامپروری، جلد چهارم، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج.

52- نوید شاد، ب. و ع، جعفری صیادی. (1379) . تغذیه دام (ترجمه). انتشارات فرهنگ جامع.

53- نيكخواه، ع. (1364) . مصرف ضايعات چاي در تغذيه گوساله‌هاي پرواري. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 16‌، دانشكده كشاورزي كرج.

54- نيكخواه، ع. (1369) . هزينه توليد افزايش وزن زنده گوسفند پرواري در استان يزد. فصلنامه دام و دامپرور، شماره 2.

55- نیکخواه، ع. و ح، امانلو. (1374) . اصول تغذیه دام و خوراك دادن دام (ترجمه). چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی زنجان.

56- نیکخواه، ع. (1386) . اثرات طول قطعات یونجه و اندازه ذرات جیره کاملاً مخلوط شده بر توان تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی. پژوهش و سازندگی‌، امور دام وآبزیان، شماره 76 ‌.

57- همتي، ز (1378) . تعيين ترکيبات شيميايي دانه گندم و جو استان آذربايجان غربي. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه ‌ارومیه.

58- A. Ahmadi and D. A Barker. The effect of water stress on grain filling pro- cesses in wheat. J. Agric sci. 136: 257-269, 2001.

59- A. J. Heinrichs., B. P. Lammers and D. R. Buckmaster. Processing, mixing, and particle size reduction of forages for dairy cattle. J. Anim Sci, 77: 180-186. 1999.

60- A. K. Uhlen., M. S. Sahlstrom., E. M. Magns., E. M. fergestad., J. A. Dieseth and K. Ringlund. Influence of genotype and protein content on the baking quality of hearth bread. J.sci. food and Agric 84:887-894. 2004.

61- A. Mirzaei-Aghsaghali., N. Maheri-Sis., A. Mirza-Aghazade and A. R. Safaei. Esti-mation of quality indices of Iranian alfalfa varieties using in vivo and in situ methods. J.Anim Veter Adv.6(8):1022-1027. 2007.

62- A. N. Heristov. Nitrogen fraction and In sacco dry matter and crude protein degradability of fresh and frozen alfalfa. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 71: 351-355. 1998.

63- A. O. A. C. Official Methods of Analysis. 15th Edn. Association of Official Analytical Chemists, Washington, D. C. 1990.

64- A. O. A. C. (Association of official analytical chemist). 15th edition U.S.A. 2000.

65- A. P. Hooper and J. G. Welch. Effects of particle size and forage composition on functional specific gravity. J. Dairy Sci. 68:1181–1188. 1985.

66- A. R. C. (Agricultural Research Council). The nutritional requirment of farm livestock no. 1 Poultry: London. 1963.

67- ASAE, S424. Method of determining and expressing particle size of chopped forage materials by sieving.In Standards.Am. Soc. Agric. Eng., St. Joseph, MI. 2001

68- A. Susenbeth., R. Mayer., B. Koehler and O. Neumann. Energy requirement for eating in cattle. J. Anim Sci. 76: 2701 – 2705. 1998.

69- A. Teimouri Yansari ,. R. Valizadeh., A. Naserian., D. A. Christensen., P. Yu and F. Eftekhari Shahroodi. Effects of Alfalfa Particle Size and Specific Gravity on Chewing Activity, Digestibility, and Performance of Holstein Dairy Cows. J. Dairy Sci. 87:3912–3924. 2004.

70- B. Anderson and T. Mader. Management to minimize hay waste. Published by cooperative extension, Institute of agriculture and natural resources, University of Nebraska- Lincoln, Internet: http://ianrpubs.unl.edu/range/g738.htm. 1999.

71- B. Carre., N. Muley., D. Guillou., C. Signoret., F.X. Oury and J. Gomez. Effect de la durete des sur la digestion de leur amidon chez les poulets de la Recher che Avicole. Tours, F. Pp. 125-128. Itavi, Paris. 2003.

72- B. P. Lammers., D. R. Buckmaster and A. J. Heinrichs. A simplified method for the analysis of particle sizes of forage and total mixed rations. J. Dairy Sci. 79: 922 – 928. 1996.

73- B. Singh and M. P. Narang. Some physico-chemical characteristics of forages and their relationship to digestibility. Indian j. Anim. Nutr. 8: 179-186. 1991.

74- C. B. Rodrigue and N. N. Allen. The effect of fine grinding of hay on ration digestibility, rate of passage, and milk fat content of milk. Can. J. Anim Sci. 40:23 – 29. 1960.

75- C. C. Balch. Factors affecting the utilization of food by dairy cows. Br. J. Nutr. 4: 361–388. 1950.

76- C. F. Morris. puroin dolines: the Molecular genetic basis of wheat grain hardness. Plant Molecular Biology 48:633-647. 2002.

77- C. Meliefste. feed composition tables. Analysis results from the ARA feed laboratory (1986-1989). Yemen Arab Republic. 1989.

78- D. C. Church. Livestock feeds and nutrition. Second edition 49-60. Printice- Hall Inc. Englewood cliffs, Nj. U.S.A. 1986.

79- D. C. Church. Livestock feeds and feeding. third Eddition, prentice- Hall.Inc. Englewood cliffs, NJ. 1991.

80- D. Cash and F. Howard. Alfalfa Hay Quality Testing. Plant and soil science Department. Msu. Bozeman MT 59717. 1993.

81- D. H. Bae., J. G. Welch and B. E. Gilman. Mastication and rumination in relation to body size in cattle. J. Dairy Sci. 66: 2137 – 2141. 1983.

82- D. I. Givens. The nutritive value of spring-grown herbage production farms throughout England. An international J. Anim. Feed Sci & Technol. 27 (1-2): 157-170. 1989.

83- D. Lall and T. Prasad. Composition quality of certain unconventional clacium and phosphorus sources in india.J. Anim. Feed Sci & Technol. 23: 343-348. 1988.

84- D. P. Poppi  and B. W. Norton. The validity of the critical size theory for particles leaving the rumen. J. Agric Sci. 94: 275 – 280. 1980.

85- D. P. Poppi., R. E. Hendrickson and D. J. Minson. The relative resistance to escape of leaf and stem particles from the rumen of cattle. J. Argric Sci. 105:9 – 14. 1985.

86- D. R. Mertens. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows. J. Dairy Sci. 80:1463–1481. 1997.

87- D. R. Mertens. Physically effective NDF and its use in dairy rations explored. Feedstuffs. Pages 11 – 14, April 10. 2000.

88- E. Bradford. Animal agriculture research and development chalwnges and opportunities. Canadian J. Anim Sci. 7: 852-854. 1989.

89- E. F. Timothy., J. P. Reynolds., S. L. Beasom and Demarais. Mineral content of guajillo regrowth fallowing roller chapping. J. Range Management. 44: 520-522. 1991.

90- E. J. Underwood. Irace Element in Human and Animal Nutrition. Academic press New yourk. 1971.

91- E. R. Estell., L. E. Fredrickson and K. M. Havstad. Chemical composition of Flourensia cernua at four growth stage. Grass and Forage Science. 51: 434-441. 1996.

92- E. W. Crampton and L. E. Harris. Applied animal nutrition. Second edition Utah state university. Utah, America. 1968.

93- F. A. O. Small ruminant in the near east. bolume 11. Animal production and health paper 55. 1987.

94- F. Debore and H. Bickel. Livestock feed resources and feed evaluation in Europe. Elsvier Amsterdam, Netherland. 1988.

95- F. J. Perez-Barberia and I. J. Gordon. Factors affecting food comminution during chewing in ruminants: A review. Biol. J. Lin. Soc.63: 233 – 256. 1998.

96- F. P. Raymond., Redman and R. Waltman. Forage conservation and feeding. Fourth edition. Farmaing press LTD, Great Britain. 1986.

97- F. R. Ehle. Influence of particle size on determination of fibrous feed components. J. Dairy sci. 67: 1482-1488. 1984.

98- H. G. jung. Analysis of forage fiber andcell walls in ruminant nutrition. J.Nutr.127:8105-8135. 1997.

99- H. Kaldmae., R. Mvadi and  A. Kirsel. Effect of growth stage of legumes on silage digestibility. Institute of Animal Science of Estonian Agricultural University, Kreutzwaldi. Issn. T.22(44). 2003.

100- H. V. Petit and G. F. tremblay. In situ degradability of fresh grass and grass conserved under different harvesting methods.J.Dairy Sci .75:774-781. 1992.

101- J. C. Kim., B. P. Mullan., P. H. Simmins and J. R. pluske. Variation in the chemical composition of weats grown in western Australia as influenced by Variety, growing region, season and post – harvest storage. Australian J.Agric  Researcher. 54:541-550. 2003.

102- J. G. Welch and A. M. Smith. Influence of forage quality on rumination time in sheep. J. Anim Sci. 28: 813 – 818. 1969.

103- J. G. Welch .Rumination, particle size and passage from the rumen. J. Anim Sci. 54: 885 -894. 1984.

104- J. H. McDowell and J. K. Loosli. Mineral imbalances and diagnosis in ruminants. Workshop on applied research herd in nairobi,International development research center. Ottawa Canada. 1986.

105- J. Heinrichs and P. kononoff. Evaluating particle size of forages and TMRs using the new Penn State forage particle separator. Dairy & anim Sci. Das 02-42. 2002.

106- J. K. Riggs. fifty years of progress in beef cattle nutrition . J. Anim Sci. 17(4): 981-995. 1985.

107- J. L. DeBoever., J. I. Andries., D. L. DeBrabander., D. G. Cottyn, B. G. and F. X. Buysse. Chewing activity of ruminants as a measure of physical structure a review of factors affecting it. Anim. Feed Sci. Technol. 27: 281 – 291. 1990.

108- J. M. A. Tilly and R. A. A. Terry. Tow stage method for the in vitro digestion of forage crops J. Brit Gras So. 18:104-110. 1963.

109- J. M. Fischer., J. G. Buchanan-Smith., C. Campbell., D. G. Grieve. and O. B. Allen. Effects of forage particle size and long hay for cows fed total mixed rations based on alfalfa and corn. J. Dairy Sci. 77: 217 – 229. 1994.

110- J. R. Seoane. Relationships between the physic-chemical characteristics of hayes and their Nutritive value. J. Anim. Sci. 55: 422-431. 1982.

111- K. A. Beauchemin and J. G. Buchanan-Smith. Effects of dietary neutral detergent fiber concentration and supplementary long hay on chewing activities and milk production of dairy cows.  J. Dairy Sci. 72: 2288 – 2292. 1989.

112- K. A. Beauchemin. Ingestion and mastication of feed by dairy cattle. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 7: 439 – 462. 1991.

113- K. A. Beauchemin., B. I. Farr., L. M. Rode and G. B. Schaalje. Effects of alfalfa silage chop length and supplementary long hay on chewing and milk production of dairy cows. J. Dairy Sci. 77: 1326 – 1339. 1994.

114- K. A. Beauchemin and L. M. Rode. Minimum versus optimum concentration of fiber in dairy cows diets based on Barley silage and Concentrates of barley and Corn. J. Dairy Sci. 80: 1629-1639. 1997.

115- L. Bernard., J. P. Chaise., R. Baumont and C. Poncet. The effect of physical form of orchardgrass hay on the passage of particulate matter through the rumen of sheep. J. Anim Sci. 78: 1338 – 1354. 2000.

116- L. E. Harris., J.M. Asplund and E. W. Crampton. An int  ernational feed nomen clature and methods for summarizing and using feed data to caculate diets. Utah state university bulltein: 479. 1968.

117- L. E. Harris. Nutrition research techniques for domestic and wild animals. Volume 1 Utah state university Logan, Utah. U.S.A. 1970.

118- L. R. McDowell. Nutrition of grazing animals in warm climates academic press, INC. U.S.A., Australia. 1985.

119- M. A. Froetschel and H. E. Amos. Effects of dietary fiber and feeding frequency on ruminal fermentation, digesta water-holding capacity, and fractional turn- over of contents. J. Anim Sci. 69:1312-1321. 1991

120- M. A. Wattiaux. A mechanism influencing passage of forage particles through the reticulo-rumen: Change in specific gravity during hydration and digestion. Ph.D. Thesis. University of Wisconsin. 1990.

121- M. D. Hoy., J. M. Kenneth., J. R. George and E. C. Brummer. Alfalfa Yield and Quality as Influenced by Establishment Method. Agronomy. J. 94: 65-71. 2002.

122- M. E. Ensminger. Feeds and nutrition. third edition. The ensminger publishing company clavis California. 1980.

123- M. H. Jurgens. Animal feeding and nutrition. six edition. Iowa state university, Iowa, U.S.A. 1988.

124- M. J. Montgomery and B. R. Baumgardt. Regulation of food intake in ruminants.2.Rations varying in energy concentration and physical form.J.Dairy Sci.48:1623-1628. 1965.

125- M. J. Ulyatt., D. W. Dellow., A. John., C. S. W. Reid and G. C. Waghorn. Contribution of chewing during eating ad rumination to the clearance of digesta from the ruminoreticulum. pp 498- 515. Control of digestion and metabolism in Ruminants. Proc. Of the Sixth International Symposium on Ruminant Physiology. L.P. Milligan, W.L. Grovum, and A. Dobson Eds. 1984.

126- M. K. Krause and D. K. Combs. Effects of forage particle size forage source and grain fermentability on performance and ruminal pH in midlactation cows.J.Dairy Sci.86:1382-1397. 2003.

127- M. Kaske and W. V. Engelhardt. The effect of size and density on mean retention time of particles in the gastrointestinal tract of sheep. Br. J. Nutr. 63:457. 1990.

128- M. L. Scott and Associates. Nutrition of the chicken. third edition. New york: 277-354. 1982.

129- Miller., williamn Jauck and Date. Dairy cattle feeding and nutrition. PP. 75-85. 1979.

130- M. S. Allen and D. R. Mertens. Evaluation constraints on fiber digestion by rumen microbes. J. Nutr. 118: 261–270. 1988.

131- M. S. Allen. Relationships between fermentation acid production in the rumen and the requirement. For physically effective fiber. J. Dairy Sci. 80: 144-146. 1997.

132- M. S. Allen. Effects of diet on short term regulation of feed intake by lactate-ing dairy cows. J. Dairy Sci. 83: 1598 – 1624. 2000.

133- M. T. Dubbs., S. E. vanzaant., S. E. kitts and C. M. Howlett. Characterization of season and sampling method effects on measurement of forage quality in pastures. J. Anim Sci. 2003.

134- N. R. C. (National Research Council). Mineral tolerance of domestic animals. Washington, D.C., U.S.A. 1980.

135- N. R. C. (National Research Council). Nutrient requirments of poultry. eight revised edition Washington, D.C., U.S.A. 1984.

136- N. R. C. (National Research Council). Subcommittee on Sheep Nutrition on Animal Nutrition Board on Agriculture National Research Council. Acad.Sci.Washington, DC. 1985.

137- N. R. C. (National Research Council). Nutrient requirments of dairy cattle, sixth revised edition Washington, D.C., U.S.A. 1989.

138- N. R. C. (National Research Council). Nutrient Requirements of Dairy Cattle. National Academy Press. Washington. D.C, U.S.A. 2001.

139- P. McDonald., R. A. Edwards., J. F. D. Greenhalgh and C.A. Morgan. Animal Nutrition, 5th ed. Longman, London, UK. 1995.

140- P. Williams., F. J. El-Haramein and S. Rihawi. Crop quality evaluation methods and guidelines. International center for agriculture research in the dry areas (ICARDA), Alepo, Syria. 1986.

141- P. C. Hoffman., S. J. Sievert., R. D. Shaver., D. A. Welch and D. K. Combs. In situ dry matter, protein, and fiber degradation of perennial forages .J.Dairy Sci.76:2632- 2642. 1993.

142- P. F. Hardt., W. R. Ocumpaugh and L. W. Green. Forage mineral concentrat-ion, animal performance and mineral status of heifers grazing cereal pastures fertilized with sulfur. J. Anim Sci. 69: 2310 -2320. 1991.

143- P. J. Kononoff. The effect of ration particle size on dairy cows in early lactation. Ph.D. Thesis. The Pennsylvania State Univ. 2002.

144- P. J. Kononoff., A. J. Heinrichs and D. R. Buckmaster. Modification of the penn state forage and total mixed ration particle separator and the effects of moisture content on its measurement. J. Dairy Sci. 85: 1858- 1863. 2003.

145- P. J. Van Soest. Nutritional Ecology of the Ruminant.O & B Books,Inc.corvallis, OR. 1982.

146- P. J. Van soest. Nntritional ecology of the ruminant. Cornell university press.U.S.A.: 373PP. 1987.

147- P. J. Van Soest. Nutritional Ecology of the Ruminant. Cornell University Press, Ithaca, NY, USA. 1994.

178- P. N. Wilson and T. D. A. Brigstock. Improved feeding of cattle and sheep. Granada publishing. Great Britain. PP: 87-114. 1983.

149- R. Soofi., G. C. Fahey., Jr. L. L. Berger and F. C. Hinds. Digestibilities and Nutreint intakes by sheep mixtures of soybean stover and alfalfa. G. Anim. Sci. 54: 841-848. 1982.

150- R. D. Shaver., A. J. Nyted., L. D. Satter and N. A. Jorgensen. Influence of feed intake, forage physical form, and fiber content on particle size of masticated forage, ruminal digesta and feces of dairy cows. J. Dairy Sci. 71: 1566 – 1572. 1988.

151- R. J. Grant., V. F. Colenbrander and D. R. Mertens. Milk fat depression in    dairy cows: Role of silage particle size. J. Dairy Sci. 73: 1834 -1842. 1990.

152- R. L. Preston, phD. Feed composition guide 2002.typica composition of commonly used feeds for sheep and cattle. 2002.

153- R. M. MJWe and J. Kom. Survey of the mineral ststus of pastures and small ruminants in the west region of Cameroon. Nutritional abstract and reviews (Series B). 60(4). 1990.

154- S. Giger-Reverdin. Characterisation of feedstuffs for ruminants using some    physical parameters. J. Anim. Feed Sci & Technol. 86: 53–69. 2000.

155- S. Sarkar., S. K. K. Misar and T. Kighosh. Status of trace- minerals in plants of grazing field in west bangal. The indian J. Anim Sci. Val. 60(12): 1510-1511. 1990.

156- S. B. Hart. Feed of the world Agricultural Experiment station. west viriginia University,U.S.A. 1947.

157- S. B. Orloff and D. H. Putnam. Selecting cutting scheduels -The yield and quality tradeoff. Proceedings 28 California Alfalfa Symposium. 3-4 December 1998. Reno, Nevada, UC Cooperative Extension, University of California, Davis. 1998.

158- S. M. Smith., H. E. Schreier and S. Brown. Spatial analysis of forage parameters using geography information system and image analysis techniques. Grass forage Sci. 46: 183-189. 1991.

159- S. P. Rose., L. A. Tucker., P. S. kettlewel and J. D. A. Collier. Rapid tests of wheat nutritive value for growing chickens. J. cereal sci 34:181-190. 2001.

160- S. T. Woodford and M. R. Murphy. Effect of physical form of forage on chewing activity, dry matter intake and rumen function of dairy cows in early lactation. J. Dairy Sci. 71: 674-688. 1988.

161- T. A. McAllister., H. D. Bae., G. A. Jones and K. J. Cheng. Microbial attachment and feed digestion in the rumen. J. Anim Sci. 72: 3004 – 3018. 1994.

162- T. R. Preston. Better utilization of crop residues and by products in animal feeding. F.A.O. Animal production and health paper 50(2). 1986.

163- T. S. Griffin., K. A. Cassida., O. B. Hesterman and S. R. Rust. Alfalfa maturity and cultivar effects on chemical and in situ estimates of protein degradability. Crop Sci. 34: 1654-1661. 1994.

164- V. Riuvardin and R. Blair. Feed resources for poultry production in asia and pacific region.J. Worlds poultry Sci. 47: 213-220. 1991.

165- W. D. Billings. plants,Man, and the ecosystem. second Edition. 1970.

166- W. K. Coblentz., J. O. Fritz., K. K. Bolsen., C. W. King. and R. C. Cochran. The effects of moisture concentration, moisture type, and bale density on quality chara-cteristics of alfalfa hay in a model system. Anim. Feed Sci. Technol. 72: 53-69. 1998.

167- W. Z. Yang., K. A. Beauchemin and L. A. Rode. Effects of grain processing, forage to concentrate ration, and forage particle size on rumen pH and digestion by dairy cattle. J. Dairy Sci. 84: 2203 – 2216. 2001.

168- W. Z. Yang and K. A. Beauchemin. Effects of Physically Effective Fiber on Chewing Activity and Ruminal pH of Dairy Cows Fed Diets Based on Barley Silage. J. Dairy Sci, 89(1), 217–228. 2006.

چكيده پايان نامه:

به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی چین دوم علوفه یونجه استان آذربایجان غربی، تعداد 72 نمونه بر اساس نمونه ‌برداری طبقه ‌بندی شده تصادفی با توجه به میزان بارش 3 اقلیم (تیمار) شامل: 1) حوضه شمال دریاچه ارومیه با بارش 250-400 میلی‌متر، 2) حوضه غرب دریاچه ارومیه با بارش 300-800 میلی‌متر و 3) حوضه جنوب دریاچه ارومیه با بارش 300-600 میلی‌متر و از هر اقلیم 8 منطقه و از هر منطقه 3 روستا بصورت تصادفی انتخاب شد. سپس نمونه های 3 روستا از هر منطقه کاملا با یکدیگر مخلوط و در نهایت 24 نمونه برای علوفه یونجه بدست آمد که به آزمایشگاه ارسال شد. آنالیز صورت گرفته برای نمونه ها شامل: (ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی) برای ترکیبات شیمیایی و (اندازه ذرات، عامل موثر فیزیکی، فیبر موثر فیزیکی، دانسیته توده ای، ظرفیت نگهداری آب، جرم حجمی لحظه ای و ماده خشک محلول) برای خصوصیات فیزیکی بود. نتایج آنالیز ترکیبات شیمیایی نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی چین دوم یونجه در استان آذربایجان غربی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0p<)، به استثنای ماده خشک که بین تیمار 1 با 2 و 3 تفاوت معنی ‌دار مشاهده شد (05/0p<). بیشترین میزان پروتئین و چربی خام مربوط به منطقه 2 و بیشترین میزان ماده خشک، خاکستر و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی مربوط به منطقه 1 بود. همچنین نتایج آنالیز خصوصیات فیزیکی نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ ظرفیت نگهداری آب، فیبر موثر فیزیکی و جرم حجمی لحظه ای تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0p<). از لحاظ دانسیته توده ای بین تیمار 1 و 2، از لحاظ اندازه ذرات بین 3 تیمار و از لحاظ عامل موثر فیزیکی و ماده خشک محلول بین تیمار 1 با تیمار 2 و 3 تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (05/0p<). نتایج نشان داد که بیشترین میزان اندازه ذرات،عامل موثر فیزیکی و فیبر موثر فیزیکی مربوط به منطقه 1، بیشترین میزان دانسیته توده ای و جرم حجمی لحظه ای مربوط به منطقه 2 و بیشترین میزان ظرفیت نگهداری آب و ماده خشک محلول مربوط به منطقه 3 بود.

واژگان کلیدی: استان آذربایجان غربی، ترکیبات شیمیایی، خصوصیات فیزیکی، یونجه.

 مقدمه

بنظر می‌رسد پرورش دام و طیور به روش علمی و اقتصادي و حرکت در مسیر توسعه تولیدات دامی بر چهار عامل عمده زیر وابسته است:

بهبود مدیریت

بهبود تغذیه

اصلاح نژاد دام

بهبود بهداشت دام و جایگاه

در این بین تغذیه صحیح مهمترین عامل تعیین کننده در تولید فرآورده‌هاي دامی و پیشرفت صنعت دامپروري بوده که خود علاوه بر تشخیص احتیاجات دام مستلزم شناخت از ترکیبات منابع خوراکی از نظر مواد مغذي و معدنی می‌باشد. موفقیت سرمایه‌گذاري در امر تولیدات دامی به مقدار زیادي تابع خوراك دادن و تغذیه مناسب می‌باشد. عدم شناخت درست در این زمینه، کاهش تولیدات دامی را به دنبال داشته و هر ساله سبب زیان‌هاي هنگفت اقتصادي می‌گردد. بنابراین به منظور استفادة بهینه از منابع خوراك دام و طیور ‌باید از کیفیت آنها اطلاع درست و کافی حاصل نمود. تحقیقات در این زمینه بسیار اندک و به میزان کمی صورت گرفته است و در نتیجه جداول اندکی وجود دارد. همچنین ایران کشوري با شرایط اقلیمی و اکولوژیکی مختلف است لذا انتظار می‌رود که ترکیبات مواد خوراکی در مناطق مختلف بسیار متغییر باشد. عوامل متعددي مانند جنس، گونه یا واریته گیاه، قسمت‌هاي مختلف گیاه مانند برگ، ساقه و دانه، مرحله رشد در زمان برداشت‌، حاصلخیزي و خصوصیات خاك، اقلیم و شرایط آب و هوایی، تغییرات در مراحل نگهداري، فرآوري، و یا انبار کردن، وجود ترکیبات ضد کیفیت مواد و عوامل خارجی بر روي ترکیبات مواد مغذي و معدنی خوراک‌ها تاثیر می‌گذارند.

تعیین میزان مواد مغذي و معدنی موجود در منابع خوراکی دام با توجه به شرایط خاص هر منطقه و استان می‌تواند به تدوین و تهیه جداول استاندارد غذایی منجر و همچنین با استفاده از این جداول نسبت به تهیه جیره‌هاي متناسب و ارزان اقدام نمود و در صورت لزوم مکمل‌هاي مناسب را براي هر منطقه تهیه و توصیه کرده و از به هدر رفتن پتانسیل حیوانی و کاهش تولید جلوگیري بعمل آورد. تجزیه شیمیایی و تعیین خصوصیات فیزیکی یکی از روش‌هاي کاربردي و مطمئن براي ارزیابی خوراك و نقطه شروع شناخت ارزش غذایی آن ماده خوراکی می‌باشد چرا که پس از تعیین ترکیبات خوراک و ویژگی های آن می‌توان براساس احتیاجات دام شروع به تهیه جیره‌هاي متعادل نمود. از اطلاعات بدست آمده از تجزیه شیمیایی خوراک‌ها می‌توان جهت برنامه‌هاي اصلاح نباتات علوفه‌اي، به زراعی، تنظیم جیره‌هاي غذایی دام و طیور، تشخیص مشکلات و بیماری‌هاي مربوط به تغذیه و فراهم کردن زمینه منطقی جهت قیمت‌گذاري منصفانه بخصوص در مناطقی که خرید و فروش خوراك دام بطور عمده انجام می‌گیرد، بهره‌برداري نمود.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی در تأمین غذای کافی برای حیوانات پرورشی مواجه هستند. قیمت مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه حیوانات بالا بوده و در سال‌های اخیر قیمت مواد خوراکی که اساس تغذیه حیوانات را تشکیل می‌دهند، افزایش یافته است.

در كشور ما نیز تأمين خوراك دام يكي از مشكلات عمده توليدکنندگان محصولات دامي است. در طي سال‌هاي گذشته در ايران صنايع و كارخانجات تبديلي كشاورزي در حال ايجاد و گسترش بوده‏اند. تأمین مواد مغذی برای حیوان، از طریق مواد خوراکی فراهم می‌گردد. خوراک‌ها از نظر کیفیت (فیزیکی و مغذی) و تنوع بسیار متفاوت هستند، حتی ارزش غذایی یک ماده خوراکی بخصوص از منطقه‌ای به منطقه دیگر بسیار متغیر می‌باشد.

وجود تفاوت و تغییرات دامنه‌دار در ترکیبات مغذی و ارزش غذایی خوراک‌ها از یک طرف و لزوم بهبود بازدهی غذایی (در پی برنامه‌های اصلاحی افزایش تولید در حیوانات مزرعه ای) از طرف دیگر نیاز به تعادل و توازن مناسبتری در میزان و نسبت مواد مغذی جیره‌های دام‌ها را می‌طلبد، چرا که در این شرایط تغذیه دام‌ها دیگر نبایستی فقط به جنبه کمی خوراک دادن محدود گردد. بلکه توجه به ابعاد کیفی خوراک ها و خوراک دادن امری ضروری می‌باشد. برای تأمین احتیاجات غذایی حیوانات مزرعه‌ای در درجه اول نیاز به شناخت احتیاجات مغذی حیوان (در وضعیت‌های مختلف نگهداری، تولید و غیره) می‌باشد و در درجه بعد نیاز به شناخت مواد خوراکی و ترکیبات مغذی موجود در آنها خواهد بود. در این صورت است که امکان تأمین جیره‌های متعادل فراهم خواهد شد، لذا توجه به افزایش راندمان تولید حیوانات مزرعه‌ای زمینه‌های پژوهشی و تحقیق در امر شناخت و تعیین احتیاجات غذایی دام‌ها و نیز شناخت خوراک‌ها و ارزش غذایی آنها را فراهم ساخت.

از‌ ‌اواسط قرن اخیر، در پی افزایش نقش تغذیه در اقتصاد دامپروری، شناسایی ارزش غذایی خوراک‌ ها، تعیین احتیاجات غذایی حیوانات مزرعه‌ای و جنبه‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تغذیه و بخصوص ارتباط غذا و تولید انرژی در بدن حیوان، توجه متخصصین علوم دامی (بخصوص متخصصین تغذیه دام و طیور) و حتی بعضی از سازمان‌های بین المللی را به خود معطوف داشته است که منجر به انجام تحقیقات بیشماری در این باره شده است. با توجه به اختلاف تركيبات شيميايي و ارزش غذايي منابع خوراك در اقليم های مختلف كه تحت تأثير شرايط آب و هوايي، واريته گياه، نوع و بافت خاك و … تغيير مي‌كند، لذا ضرورت جمع‌آوري، دسته‌بندي و پالايش داده‌هاي موجود در كشور در رابطه با ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان اولين جداول ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور ايران تدوين و ارائه گردد. از حدود 20 سال قبل عملاً تعيين ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور در مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور شروع شده اما به علت كم بودن تعداد داده‌ها، تدوين اين جداول امكانپذير نبوده است. در سال‌هاي اخير با توجه به احساس نياز در كشور و تعداد نسبتا زياد داده ‌هاي توليد شده، تهيه و تدوين جداول مربوطه در دستور كار تحقيقات علوم دامي كشور قرار گرفته است.

در نتیجه اهداف کلی این طرح را می‌توان بصورت ذیل عنوان داشت :

1- شناخت مواد خوراکی و کم و کیف ترکیبات شیمیای وخصوصیات فیزیکی آنها و تهیه جداول استاندارد خوراک های داخلی.

2- استفاده از جداول استاندارد خوراک داخلی در متعادل ساختن جیره‌های غذایی و بهره‌گیری بهتر با توجه به تطبیق داشتن استانداردها با منابع مصرفی خوراکها.

3- توصیه برنامه‌های تولیدی خوراک دام بخصوص در هر منطقه با توجه به ارزش ترکیبات شیمیایی، پتانسیل مساعد منطقه و پارامترهای الگوی کشت.

4-ارائه برنامه‌های توسعه‌ای در تولید خوراک دام جهت سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی های دولت.

2 بررسی منابع

1-2- نقش تغذیه

نقش تغذیه در موجودات زنده بر هیچ کس پوشیده نیست. هر موجود جاندار دارای ویژگی دریافت انرژی از محیط اطراف خود و تغییر و تبدیل و مصرف انرژی می‌باشد. چگونگی دریافت انرژی و مواد مغذی مورد نیاز جهت مصرف انرژی و ادامه حیات موضوع علم تغذیه می‌باشد. علم تغذیه ترکیبی از دانش بیوشیمی و فیزیولوژی در جهت بررسی ویژگی‌های مواد خوراکی و چگونگی استفاده از آنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده می‌باشد.

تغذیه فرآیندی است که در طی آن سلول‌های بدن حیوان قابلیت استفاده از مواد شیمیایی مورد نیاز خود را جهت انجام مطلوب واکنش‌های متابولیکی و شیمیایی برای رشد، نگهداری[1]، کار و تولید دریافت می‌نماید. شناخت روابط بین مواد موجود در خوراک‌ها و نیاز سلول‌های موجود زنده قبل از استفاده عملی و خوراک دادن، ضروری می‌باشد. در آغاز بررسی علم تغذیه نیاز به شناخت کلیه این روابط از نظر بیوشیمی و فیزیولوژی دارد.

بطور کلی مواد مغذی تشکیل دهندۀ خوراک هستند و خوراک یا غذا ماده‌ای است که موجود زنده قادر به خوردن آن و سپس انجام مراحل هضم و جذب بر روی آن باشد. در اغلب غذاها یا خوراک ها، کلیه مواد شیمیایی موجود در آن جهت موجود زنده قابل استفاده نیستند و مقداری از آن از طریق دستگاه گوارش دفع می‌گردد. در علوم دامی ‌با توجه به هدف از پرورش دام‌ها که ایجاد منابع غذایی با کیفیت جهت انسان می‌باشد و دیدگاه‌های اقتصادی نیز در آن حائز اهمیت می‌باشند، ضرورت شناخت فرآیندهای غذایی آشکار می‌باشد. در پرورش حیوانات اهلی قسمت اعظم هزینه تولید مربوط به هزینه تغذیه می‌باشد که در برخی از شاخه‌های دامپروری تا 80 درصد از کل هزینه پرورش دام را هزینه تغذیه شامل می‌شود. بنابراین در شرایط متعارف مدیریت، تغذیه بالاترین اهمیت اقتصادی را در پرورش دام به خود اختصاص می‌دهد.

هدف ما در بخش دامپروری تکمیل مواد موجود در خوراک جهت پاسخگویی دقیق به مجموع احتیاجات غذایی بدن دام می‌باشد. امروزه علاوه بر خوراک‌های طبیعی جهت تکمیل جیره‌ها، به آنها مواد مصنوعی افزودنی مانند ویتامین‌ها، نمک و اسیدهای آمینه مصنوعی نیز اضافه می‌شود اما هیچکس نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که خوراکی کاملاً مطابق با نیاز حیوان تهیه نموده است، بنابراین تلاش جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر ترکیب خوراک به نیاز دام می‌باشد. ویژگی یک متخصص تغذیه موفق، شناخت دقیق مواد خوراکی و اثرات متقابل بین مواد خوراکی و نیز شناخت دقیق ساختار فیزیولوژیک و آناتومیک دستگاه گوارش دام می‌باشد. پس از شناخت مواد خوراکی و نحوۀ پاسخ دام به مادۀ خوراکی، متخصص تغذیه باید قادر باشد خوراکی با کاملترین ترکیب و با حداقل هزینه جهت تولید با کیفیت و اقتصادی، تهیه نماید.

در سال 2030 ميزان تقاضا براي مواد غذايي در جهان احتمالاً نزديك به دو برابر سطح فعلي خواهد رسید. اين در حالي است كه ميزان اراضي جديد جهت توسعه سطح زير كشت بسيار محدود است با توجه به هزينه‌هاي پايين توليد علوفه‌ها از طريق به كارگيري اراضي آيش، ديمزارهاي كم بازده و اصلاح و احياء مراتع مرده هزينه‌هاي توليد را به ميزان قابل توجهي كاهش داد. از سويي مهمترين عامل محدود- كننده در بخش دام و طيور، كمبود منابع علوفه و عدم امكان توسعه توليد علوفه در كشور مي‌باشد (ترك نژاد، 1378).

به علت اینکه مواد مغذی ضروری برای حیوان از طریق منابع مختلف تأمین می‌شود و ارزش‌گذاری هر منبع خوراکی در درجه اول به قابلیت هضم و ترکیب شیمیایی آن وابسته می‌باشد، لذا جهت بهبود سیستم تغذیه ای دام در هر منطقه، شناخت خصوصیات کمی و کیفی مواد خوراکی در ارتباط با ارزش تغذیه‌ای خوراک مصرفی و همچنین تامین احتیاجات حیوان برای اهداف مختلف پرورشی امری انکار ناپذیر می‌باشد. بنابراین برای تغذیه صحیح و مدیریت تغذیه‌ای کارآمد در وهله اول بایستی ترکیب شیمیایی و اجزای مواد مغذی خوراک را شناخت، و در وهله دوم قابلیت هضم و یا میزان استفاده از مواد مغذی خوراک را مشخص کرد. چون استفاده از مقادیر قابلیت هضم یا ارزش غذایی خوراک در جیره نویسی فاکتور بسیار مهمی بوده و این فاکتور علاوه بر این که با مصرف اختیاری خوراک در ارتباط می‌باشد، ارتباط بین میزان مواد مغذی و انرژی در دسترس نشخوار کنندگان را نیز مشخص می کند (جوان، 1383).

2-2- اهمیت شناسائی مواد مغذی در تغذیه حیوانی

با افزایش روز افزون مایحتاج جوامع انسانی و از جمله ایران، نیاز به افزایش تولیدات دامی امری اجتناب ناپذیر است. پاسخگویی به این نیازها در گرو توسعه دامپروری می‌باشد، در شرایط کنونی ایران، جمعیت دامی نسبتاً زیادی وجود دارد و با توجه به این شرایط، افزایش جمعیت دامی به هیچ وجه منطقی نمی‌باشد، چرا که با افزایش تعداد دام، فشار بر منابع خوراکی تشدید می‌گردد و بازده تولید و حتی مقدار کل تولید کاهش خواهد یافت. لذا برای دستیابی به تولید بالاتر چاره‌ای جز افزایش میزان بازده تولید باقی نخواهد ماند. وقتی به جمعیت و بازده تولیدات دامی بعضی از کشورهای پیشرفته توجه شود، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار می گیرد بعنوان مثال، مجموع گله‌های گاو در آلمان غربی در 1990، 6/14 میلیون رأس با تولید شیر 6/24 میلیون تن بوده است در حالیکه مجموع جمعیت گاو در ایران در همان سال اندکی بیش از 7 میلیون رأس با تولید شیر حدود 4/3 میلیون تن بوده است (مزيني، 1369).

بازده بیولوژیکی و تغذیه‌ای از اهداف اصلی پرورش حیوانات مزرعه‌ای بشمار می‌رود به نحویکه با مصرف مواد خوراکی (بخصوص موادیکه قابل مصرف مستقیم انسان نیست) در تغذیه حیوان بیشترین تولید ممکن بدست آید. لذا شناخت خوراک‌ها و تأمین احتیاجات غذایی حیوان بوسیله آنها از اصلی ترین فعالیت‌های دامپروری محسوب می‌گردد. امروزه کمبود منابع خوراکی (انرژی‌زا و پروتئینی) به عنوان مهمترین عامل محدود کننده در توسعه دامپروری، بسیاری از کشورها و از جمله ایران، به شمار می‌رود اما اختلالات تغذیه‌ای و عدم تعادل بین مواد مغذی در خوراک مصرفی دامها نیز نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد. نه تنها بالا بودن یک یا چند عنصر در منابع علوفه ای یک منطقه ممکن است به میزان زیادی در پایین نگهداشتن تولید دخیل باشد لیکن از کم و کیف آن اطلاعاتی در دسترس نباشد. برای پی بردن به چنین پدیده‌هایی نیاز به شناخت ارزش غذایی و ترکیبات مغذی انواع خوراک ها می‌باشد، به نحوی که هر دو جنبه کیفی و کمی خوراک را شامل گردد. لذا ارزشیابی مواد خوراکی قابل استفاده در تغذیه حیوانی، به عنوان یک رشته اساسی، نقش بسیار مهم در توسعه دامپروری دارد چرا که با وجود چنین اطلاعاتی، امکان تهیه و تنظیم جیره‌های غذایی مناسب تر و همچنین استفاده بهینه از منابع بالقوه و فرآورده‌های فرعی کشاورزی در تولید فرآورده‌های حیوانی فراهم خواهد شد .(Bradford, 1989)

خوراک های دام و طیور، از نظر کیفیت، ناهمگن ترین محصولات کشاورزی محسوب می‌گردد. گستردگی تنوع در این منابع خوراکی بر این ناهمگنی می‌افزاید. قدر مسلم چنین تغییرات وسیعی در کیفیت و ترکیبات مغذی خوراک ها، شناسایی و ارزشیابی آنها را مشکل‌تر و پیچیده ترمی‌سازد. از طرفی به دلیل تأثیر شدید عوامل محیطی و اقلیمی و مدیریتی بر کیفیت و ارزش غذایی مواد خوراکی اهمیت شناسایی آنها بطور منطقه‌ای بیشتر خواهد بود .(Rivardin and Blaire, 1991)

ارزش نهایی و واقعی یک ماده خوراکی یا یک جیره زمانی مشخص می‌شود که نتیجه آن در تغذیه عملی بر روی حیوان آشکار می‌گردد ولی در عین حال، تحت شرایط عملی تحقیقاتی، آزمایشگاهی بیولوژیکی بر روی حیوان در سطح وسیع امکان‌پذیر نخواهد بود لذا نیاز به روش‌های ارزشیابی سریع‌تر و ارزان‌تری می‌باشد .(NRC, 2001)

در این ارتباط با روش‌های حسی و تجربی از جمله: مرحله برداشت علوفه، بو، رنگ، مقدار خوش خوراکی و تمایل حیوان به خوردن، مقدار پس مانده خوراک در آخور و غیره تا حدودی می‌تواند اطلاعاتی را در امر کیفیت ماده خوراکی بدست آورد ولی داشتن چنین اطلاعاتی به تنهايی نمي‌تواند ملاک ارزشیابی کامل خوراک باشد، زیرا مقادیر مواد مغذی مختلف را مشخص نخواهد کرد، لذا برای شناخت و تعیین تراکم مواد مغذی لازم است عملیات تجزیه بر روی مواد خوراکی انجام بگیرد. بنابراین با توجه به دامنه وسیع تغییرات در مواد مغذی خوراک‌ها، حتی در یک ماده خوراکی خاص از نقطه‌ای به نقطه دیگر بدون تجزیه و تعیین غلظت مواد مغذی در آنها امکان کاربرد دقیق و بازدهی غذایی مطلوب در تغذیه دام فراهم نخواهد بود (NRC, 2001).

3-2- تاریخچه شناسایی خوراک ها و مواد مغذی آنها

به نظر می‌رسد که توجه به ارزش گیاهان علوفه‌ای همزمان با اهلی کردن حیوانات بوده است. در پی نیاز روز افزون بشر به فرآورده‌های حیوانی در روند تحولات سیستم زندگی انسان، اهمیت اقتصادی نباتات علوفه‌ای و مواد خوراکی مورد استفاده حيوانی بارزتر ‌شده است و این امر روند افزایش به خود گرفته است، به نحویکه امروزه بخش مهمی از زراعت دنیا به کشت و کار علوفه اختصاص یافته است و به برنامه‌های بهبود و توسعه مراتع و تولید فرآورده‌های دامی در مرتع توجه بسیار زیادی مبذول می‌گردد (اصفهاني،1368).

در یونان قدیم تصور می شد که تمام مواد از 4 عنصر اصلی آب، هوا، خاک و آتش تشکیل شده است و تفاوت در اشکال مختلف اشیاء را ناشی از نسبت‌های متفاوت عناصر چهارگانه می دانستند ‌ (Given, 1989).

تا زمان پیدایش شیمی تجزیه هیچگونه فعالیتی در امر تجزیه و تعیین ترکیبات شیمیائی خوراک‌های انسان و حیوان صورت نگرفته بود. در اوایل قرن نوزدهم میلادی که دانش شیمی مواد خوراکی به پیشرفت‌هایی نایل آمد، امکان طبقه‌بندی مواد خوراکی براساس ترکیبات شیمیایی آنها فراهم آمد (اصفهاني، 1368).

4-2- جداول ارزش غذایی علوفه‌ها

اولین جداول ارزش غذایی علوفه‌ها توسط Thaer (1809) تهیه گردید که در آن علوفه‌های خشک را براساس میزان قابلیت حل در اسید و یا قلیا طبقه بندی نمود. این طبقه بندی را می‌توان چیزی شبیه طبقه بندی رایج کنونی علوفه‌ها براساس الیاف خام دانست (Harris, 1968).

بعدها جدول دیگری تحت عنوان «معادل های علوفه ای» توسط Boussingault (1834) منتشر گردید که خوراک ها را براساس مقدار ازت مقایسه می‌کرد.

اساس بیشتر نظریه‌های جدید در این رابطه را می‌توان به Wolff (1874)مربوط دانست که به وسیله Lehmann (1899) تصحیح گردید. نامبردگان میزان مواد مغذی قابل هضم را به عنوان ارزش مواد خوراکی مطرح کردند. این نظریه‌ها توسطArmsby (1903) در آمریکا و Kellner (1903) در آلمان توسعه پیدا کرد. مطالعه جهت شناخت اجزاء مغذی و ترکیبات خوراک های مورد استفاده در تغذیه دام و طیور بیش از یکصد سال سابقه دارد.

Atwaterدر سال (1878) اصول تغذیه اقتصادی حیوانی را پایه گذاری نمود و اثبات کرد که تغذیه صحیح فقط آب و خوراک در اختیار حیوان قراردادن نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد مواد مغذی موجود در خوراک‌های مصرفی می‌باشد و لذا برای تغذیه صحیح در درجه اول می‌بایستی:

ترکیب شیمیائی و اجزاء مغذی خوراک‌ها مشخص شود.

قابلیت هضم و یا قابلیت استفاده مواد مغذی خوراک‌ها مشخص شود.

در اواسط قرن 19 تجزیه تقریبی[2] مواد خوراکی توسط Heneberg andstohman (1860) در ایستگاه تحقیقات «وینده» در آلمان پایه‌گذاری شد (Harris, 1968).

با پیشرفت‌هایی که بعد‌ها در زمینه تغذیه دام صورت گرفت در بعضی از سیستم‌های تجزیه مواد خوراکی و روش‌های محاسبه جیره‌های غذایی و تهیه مخلوط‌های خوراکی تجدید نظر شد و اصلاحاتی در آنها به عمل آمد.

استانداردهای غذایی توسط Atwater (1874) به آمریکا معرفی شد و پس از اصلاحاتی که لهمن بر روی آنها انجام داد طی چندین سال به طور وسیعی در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. این استانداردها که بوسیله Henry and Morrison (1910) مورد اصلاحات مجدد قرار گرفت اساس سیستم غذایی تی. دی. ان.[3] را تشکیل داد بنابراین سیستم‌های پیشرفته انرژی فعلی را می‌توان مدیون کلنر و آرمزبی دانست (Harris, 1968, 1970).

Henry در سال (1898) برای اولین بار در کتاب خوراک و خوراک دادن دام، ترکیبات مواد خوراکی را در جداولی تنظیم و چاپ نمود. قابلیت هضم مواد خوراکی به همراه بعضی از ترکیبات شیمیائی آنها در کتابی تحت عنوان مواد خوراکی جهان 3 توسط Schneider (1947) به صورت جداولی تنظیم و منتشر گردید. نامبرده در مقدمه کتابش چنین می‌گوید:

«در طول دوره 80 ساله (1947-1873) در سراسر جهان 25000 آزمایش هضمی بر روی مواد خوراکی مختلف گزارش شده است که در بیش از 2500 نشریه و به 17 زبان مختلف منتشر گردیده است.»

در کنفرانس کمیته تغذیه دام وابسته به N.R.C که در ژوئن 1935 در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیای آمریکا برگزار شد چنین آمده است:

«به دلیل تغییر و پیشرفت تکنیک‌ها و سیستم‌های دامپروری، جیره‌نویسی و تغذیه دام و لزوم به کارگیری سیستم‌های پیشرفته تفکیک انرژی (نظیر انرژی خالص) در تغذیه دام و داده‌های موجود مربوط به ارزشیابی کیفی ترکیبات مواد خوراکی کافی به نظر نمی‌رسد. لذا با توجه به نکات ذکر شده و همچنین عوامل مؤثر بر مخلوط جیره‌های غذایی و اثرات متقابل مواد خوراکی و نیز تفاوت‌های گونه‌ای و نژادی بین حیوان‌ها، ضرورت مطالعات بیشتر در جهت شناسایی کیفیت و کمیت مواد مغذی اجتناب ناپذیر است.»

Maynard با همکاری کمیته تغذیه دام N.R.C (از جمله مینارد[4]، میشل[5] و فوربس[6]) و بعضی از دانشگاه‌ها، وزارت کشاورزی آمریکا، اتحادیه جامعه دامپروران آمریکا و با تلاش مستمر یک اکیپ 12 نفره در طول 5/3 سال موفق به گردآوری نتایج تجزیه مواد خوراکی (از سال 1864 تا 1947) از مراکز و نشریات مختلف گردید که پس از دسته بندی و بازنگری آنها، نهایتاً مجموعه جداولی (با فهرست حدود 2500 ماده خوراکی) را تهیه و تنظیم نمود که در سال 1947 تحت عنوان «مواد خوراکی جهان» در آمریکا منتشر شد. در این جداول برای هر ماده خوراکی، پروتئین خام، الیاف خام، خاکستر خام، چربی خام، ان.اف.ای (عبارتست از باقیمانده ماده خوراکی پس از کسر 4 گروه اصلی آن که از این فرمول به دست می‌آید: (%خاکستر خام+%الیاف خام+% چربی خام +% پروتئین خام+25/2 ) – 100)، درصد ماده خشک، مجموع مواد مغذی قابل هضم[7] و نسبت غذایی[8] فهرست گردیده است ولی در مورد سایر اجزاء غذایی آنها (مثل مواد معدنی یا ویتامین‌ها) در این جداول اطلاعاتی وجود ندارد.

 

[1]-Maintenance

1- Proximate analyse

[3]– T.D.N = Total Digestible Nutrients

3- Feeds of the world

[4]  Maynard

[5]– Mitchell

[6]– Forbes

[7]-T.D.N = Total Digestible Nutrient

[8] Nutrient ratio

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122