پايان نامه تعيين تعداد حالت بهينه در مدل تحليلي قابليت اطمينان نيروگاه بادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تعيين تعداد حالت بهينه در مدل تحليلي قابليت اطمينان نيروگاه بادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تعيين تعداد حالت بهينه در مدل تحليلي قابليت اطمينان نيروگاه بادي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول (مقدمه )
1-1- اهمیت موضوع 5
1-2- مرور مقالات و کارهای صورت گرفته 9
1-3- نتيجه¬گيري از مقالات مطالعه شده 11
فصل دوم (قابلیت اطمینان سیستم قدرت)
2-1- مفهوم قابليت اطمينان سيستم قدرت 14
2-2- مدل قابلیت اطمینان 16
2-3- ارزیابی کفایت سیستم قدرت شامل منابع تولید تجدیدپذیر 19
2-3-1- تکنیک محاسبه شاخص¬های قابلیت اطمینان در سطح اول 19
فصل سوم (مدل قابلیت اطمینان مزارع بادی)
2-4- انواع تکنولوژی¬های تولید برق در نیروگاه¬های بادی 23
3-1-1- نوع اول- نوع سرعت ثابت 24
3-1-2-نوع دوم- توربین با سرعت متغیر محدود مجهز به جعبه دنده چند مرحله¬ای 25
3-1-3- نوع سوم- نوع سرعت متغیر با مبدل الکترونیک قدرت جزئی 25
3-1-4- نوع چهارم- تکنولوژی سرعت متغیر با درایو مستقیم و مجهز به مبدل قدرت کامل 26
3-1-5- نوع پنجم- تکنولوژی سرعت متغیر با جعبه دنده یک مرحله¬ای و مبدل الکترونیک قدرت کامل 29
3-1-6- نوع ششم- تکنولوژی سرعت متغیر با جعبه دنده چند مرحله¬ای و مبدل الکترونیک قدرت کامل 30
3-1-7- نوع هفتم- تکنولوژی سرعت متغیر با مبدل الکترونیک قدرت جزئی مجهز به ژنراتور القایی دو سو تغذیه شونده بدون جاروبک 31
3-2- چگونگی تولید برق توسط نیروگاه¬های بادی 32
3-2-1- مدل قابلیت اطمینان برای واحد بادی بر اساس تکنولوژی ژنراتور القایی دو سو تغذیه شونده 33
3-2-1-1- معرفی اجزای تشکیل دهنده واحد بادی و به دست آوردن مدل قابلیت اطمینان واحد بر اساس خرابی اجزا 34
3-2-1-2- تأثیر عدم قطعیت سرعت باد بر مدل قابلیت اطمینان واحد بادی 41
3-2-1-3-مدل کامل قابلیت اطمینان مزرعه بادی 43
فصل چهارم (تکنیک¬های مختلف خوشه¬بندی)
4-1- اساس خوشه¬بندی 46
4-2- انواع روش¬های خوشه¬بندی 47
4-3- خوشه¬بندی فازی 48
4-4- معیارهای کارایی 55
4-4-1- تابع ارزیابی ضریب افراز 56
4-4-2- تابع ارزیابی آنتروپی افراز 56
4-4-3- تابع Fukuyama and Sugeno 57
4-4-4- تابع Xie and Beni 57
4-4-5 تابع NZahid 58
4-4-6- تابع MRamze Rezaee 60
فصل پنجم (مقایسه روش¬های مختلف خوشه¬بندی بر اساس ارزیابی کفایت سیستم قدرت شامل مزارع بادی)
5-1- خوشه¬بندی میانگین فازی 64
5-1-1- تعیین مدل قابلیت اطمینان 65
5-1-2- مطالعه قابلیت اطمینان سیستم RBTS 66
5-2- مطالعه با اعمال خوشه¬بندی سخت یکنواخت و در نظر گرفتن نقطه میانی به عنوان مرکز خوشه 66
5-3- مطالعه با اعمال خوشه¬بندی سخت یکنواخت و در نظر گرفتن مرکز خوشه بر اساس وزن دهی داده¬های موجود در خوشه 70
5-4- مطالعه با اعمال خوشه¬بندی سخت و تعیین محدوده خوشه¬ها و مراکز آن¬ها بر اساس بهینه¬سازی تابع هدف مبتنی بر فاصله بین داده¬ها 73
5-5- خوشه¬بندی میانگین فازی 76
5-5-1- تعیین مدل قابلیت اطمینان 76
5-5-2- نتایج شبیه¬سازی بر اساس مدل مناسب قابلیت اطمینان مزرعه بادی 78
5-5-2-1- مطالعه قابلیت اطمینان سیستم RBTS78
5-5-2-2- مطالعه قابلیت اطمینان سیستم IEEERTS 80
فصل ششم (نتیجه¬گیری و پیشنهاد برای انجام کارهای آتی)
6-1- نتیجه¬گیری 83
6-2- پیشنهاد برای انجام کارهای آتی 83

مراجع

]3[ احمد صالحي دوبخشري، برنامه­ريزي بهينه توسعه توليد با نيروگاه­هاي بادي از نقطه­نظر قابليت اطمينان، پايان­نامه کارشناسي ارشد، دانشکده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي شريف، آبان 1387

[4] Ahmad Salehi Dobakhshari, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, “A Reliability Model of Large Wind Farms for Power System Adequacy Studies” IEEE Transaction of Energy Conversion, Vol 24, No. 3, September 2009

[5] Rajesh Karki, Po Hu, Roy Billinton, “A Simplified Wind Power Generation Model for Reliability Evaluation” IEEE Transaction of Energy Conversion, Vol. 21, No. 2, June 2006

[6] R. Karki, P. Hu and R. Billinton, “Reliability Evaluation of a Wind Power Delivery Ststem Using an Approximated Wind Model” Universities Power Engineering Conferences, UPEC 2006

 

9] Yi. Gao, Roy Billinton, Rajesh Karki, “Composite Generation and Transmission System Reliability Evaluation Incorporating Two Wind Energy Facilities Considering Wind Speed Correlation” North American Power Symposium, NAPS 2008

[10] M. R. Haghifam, M. Omidvar, “Wind Farm Modeling in Reliability Assessment of Power System” 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems KTH, Stockholm, Sweden – June 11-15, 2006

[11] Rajesh Karki, “Reliability and Cost Evaluation of Small Isolated Power System Containing Photovoltaic and Wind Energy”, PhD Thesis, University of Saskatchewan, Saskatoon, April, 2000

چکيده

امروزه به دلایل زیست محیطی و اقتصادی روند استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر به ویژه توربین­های بادی به منظور تولید برق در کشورهای مختلف دنیا افزایش یافته است. از طرف دیگر توان تولیدی توربین­های بادی وابسته به سرعت باد بوده و با توجه به عدم قطعیت سرعت باد، توان خروجی این نیروگاه­ها متغیر می­باشد. این امر بر مسائل مختلف سیستم قدرت از جمله قابلیت اطمینان تأثیر می­گذارد. به منظور بررسی تأثیر مزارع بادی بر مطالعات قابلیت اطمینان سیستم قدرت نیاز به یک مدل تحلیلی قابلیت اطمینان می­باشد که در این مدل هم خرابی اجزا و هم عدم قطعیت سرعت باد در نظر گرفته می­شود. با توجه به اینکه تنوع توان­های خروجی مربوط به توربین بادی بسیار زیاد می­باشد لازم است به کمک تکنیک خوشه­بندی تعداد حالت­های مربوط به مدل قابلیت اطمینان این توربین­ها کاهش یابد. در این مقاله به منظور تعیین تعداد حالات مناسب برای مدل قابلیت اطمینان مزرعه بادی روش­های خوشه­بندی مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه می­شود که بر اساس معیار متوسط انرژی تعیین نشده روش فازی میانگین مناسب­ترین روش می­باشد.

كليد واژه- ارزیابی کفایت سیستم قدرت، خوشه ­بندی فازی میانگین، مدل قابلیت اطمینان، مزارع بادی.

پیشگفتار

در سال­های اخیر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژی باد به منظور تولید برق در سراسر جهان رشد زیادی داشته است. پاک بودن و نداشتن مشکلات زیست محیطی، ارزان بودن و نداشتن نگرانی از پایان یافتن منابع این انرژی­ها از دلایل این امر بوده است. از طرف دیگر توان تولیدی این نیروگاه­ها بدلیل وابستگی به منابع تجدیدپذیر در طول زمان متغیر بوده و نمی­توان توان ثابتی از این نیروگاه­ها انتظار داشت. به عنوان نمونه توان تولیدی نیروگاه­های بادی به سرعت باد وابسته بوده و چون سرعت باد تغییر می­کند توان تولیدی نیز متغیر خواهد بود. این امر بر مسائل مختلف سیستم قدرت شامل این نیروگاه­ها از جمله قابلیت اطمینان تأثیر می­گذارد. بر همین اساس لازم است در سیستم­های قدرت امروزی که درصد قابل توجهی از توان را نیروگاه­های بادی تولید می­کنند مطالعه دقیق­تری در زمینه قابلیت اطمینان صورت پذیرد. در این تحقیق با در دست داشتن داده­های ساعت به ساعت سرعت باد و منحنی توان توربین نیروگاه­های بادی توان خروجی واحدهای بادی بدست می­آید. از آن­جا که سرعت باد از تنوع بسیار زیادی برخوردار است مدل بدست آمده دارای تعداد زیادی حالت خواهد بود که برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان به هیچ وجه مناسب نیست. بر همین اساس لازم است به کمک تکنیکی مناسب، تعداد حالت­های بهینه و همچنین توان این حالت­ها تعیین شود و یک مدل قابلیت اطمینان مناسب چند حالته برای نیروگاه­های بادی تعیین شود.

مدل تحلیلی بدست آمده می­تواند در مطالعات مختلف سیستم قدرت به مانند برنامه­ریزی استفاده شود و همچنین  تعداد و ظرفیت نیروگاه­هایی که لازم است در آینده به منظور تأمین بار پیش­بینی شده نصب گردند، با این مدل بدست می­آید. در تعیین مدل مناسب قابلیت اطمینان (تعداد حالت­ها و ظرفیت مربوط به هر حالت) از روش­های مختلف خوشه­بندی استفاده شده و مناسبترین تکنیک که می­تواند بهینه­ترین مدل را از نقطه نظر قابلیت اطمینان بدست دهد تعیین می­شود. این تکنیک از مقایسه نتایج مربوط به روش­های مختلف خوشه­بندی حاصل می­شود.

در مطالعات قابلیت اطمینان روش­های تحلیلی (مدل چند حالته با احتمال رخداد مربوط حالت­ها) و غیر تحلیلی (مبتنی بر روش شبیه سازی مونت کارلو) وجود دارد. در این تحقیق از روش تحلیلی استفاده شده و یک مدل قابلیت اطمینان چند حالته برای نیروگاه­های بادی بدست می­آید و لذا مدل بدست آمده مشکلات ناشی از روش شبیه سازی به مانند نیاز به حجم حافظه بالا، صرف نمودن زمان طولانی در شبیه سازی و … را به همراه ندارد.

فصل اول
مقدمه

اهمیت موضوع

افزايش تدريجي قيمت سوخت­هاي فسيلي، رو به پايان نهادن اين منابع، مسائل زيست محيطي ناشي از مصرف اين­گونه سوخت­ها و توليد گازهاي گلخانه­اي[1] نظير CO2, SO2, NO2 که منجر به تخريب لايه ازن مي­گردد، سبب رشد روزافزون استفاده از منابع انرژي تجديدپذير[2] به مانند توربين­هاي بادي، انرژي برقآبي و سيستم­هاي فتوولتاييک[3] شده است.  اين امر با پيشرفت تکنولوژي ساخت سيستم­هاي فتوولتاييک و توربين­هاي بادي و کاهش قيمت تمام ­شده برق توليدي آن­ها سرعت گرفته است. در شکل 1-1 روند افزایش استفاده از انرژی باد در تولید برق نشان داده شده است]1[. همان­گونه که در این شکل مشخص است ظرفیت توربین­های بادی نصب شده در جهان از 6100 مگاوات در سال 1996 به 318137 مگاوات در سال 2013 رسیده است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی توربين­هاي بادي با قطر بزرگتر از 120 متر و ظرفيت بيش از 5 مگاوات ساخته شده است که با نصب گسترده آن­ها در مزارع بادي امکان توليد توان­هاي زياد و قابل وصل به شبکه انتقال ميسر شده است.

نیروگاه­های بادی یکی از بزرگترین منابع انرژی تجدیدپذیر بوده که در بسیاری از کشورها جایگزین تولیدات متداول سنتی شده و سبب کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه­ای گردیده­اند. همان­گونه که گفته شد استفاده از انرژی باد در حال افزایش است. بر اساس گزارش شورای انرژی جهانی باد (GWEC) میزان میزان رشد ظرفیت نیروگاه های بادی بین سال­های 2006 تا 2013 بیش از 330 درصد بوده است که در نمودار و جدول شکل1-2 ، 10 کشور برتر دنیا در زمینه تولیدات بادی به همراه سهم آن­ها در تأمین برق بادی آورده شده است. این گزارش نشان از گسترش استفاده از انرژی باد در تولید برق در آینده دارد. اما طبیعت موسمی و متغیر تولیدات بادی ممکن است مشخصات سیستم قدرت نظیر ولتاژ، فرکانس و کفایت سیستم را تحت تأثیر قرار داده و آسیب­پذیری سیستم قدرت را افزایش دهد. منظور از موسمی بودن باد عدم دسترسی به آن در یک پریود زمانی مشخص و منظور از متغیر بودن باد، تغییرات ساعت به ساعت و کوچک در مشخصه موسمی آن است.

تولید باد تجمعی به مانند چند مزرعه بادی در یک سیستم قدرت ممکن است موسمی نباشد اما توان خروجی یک مزرعه تنها می­تواند در پریود 24 ساعته به صورت منقطع و موسمی باشد. تکنیک­های مختلفی به منظور پیش­بینی میزان تولیدات بادی منقطع وجود دارد. پیش­بینی باد توسط شبیه­سازی، روش­های آماری و ترکیبی از این دو از جمله این تکنیک­ها می­باشند. روش شبیه­سازی مبتنی بر در نظر گرفتن تعداد زیادی سناریو برای واحدهای بادی می­باشد که با پیش­بینی آب و هوا به صورت عددی (NWP) شروع شده و به دنبال آن پیش­بینی نمونه بادهای محلی با استفاده از روش­های تحلیلی صورت می­گیرد. روش آماری از NWP شروع شده و به دنبال آن از روش­های آماری، شبکه­های عصبی و یا روش­های منطق فازی به جای روش­های تحلیلی برای محاسبه مقدار ساعت به ساعت تولیدات بادی منقطع استفاده شده که در این روش­ها اطلاعات زیادی مورد نیاز می­باشد. اگر چه تولیدات بادی تا حدی قابل پیش­بینی هستند اما نمی­توانند با دقت 100 درصد به منظور دیسپاچینگ واحدها پیش­بینی شوند. بنابراین امکان دارد که مقدار تولید باد واقعی با مقدار پیش­بینی شده متفاوت باشد. که این عدم قطعیت موجود می­تواند به صورت در نظر گرفتن سناریوهای مختلف مدل ­شود.

پیش­بینی تولیدات بادی و دقت این پیش­بینی در تحلیل و ارزیابی تأثیر تولیدات بادی بر مسائل برنامه­ریزی و بهره­برداری سیستم قدرت اهمیت دارد. همچنین مدلسازی خطای پیش­بینی بار (پروفیل بار) و عدم قطعیت­های دیگر نظیر مدلسازی خروجی­های تولید و خطوط انتقال نیز در این­گونه مطالعات مهم می­باشد. مزرعه­های بادی توسط شرکت­های برق مدیریت شده و برنامه روشن و خاموش شدن واحدهای دیگر به رفتار ساعت به ساعت باد در این­گونه مزارع و دسترس­پذیری تولیدات بادی منقطع وابسته است.

در برخی از قسمت­های آمریکا منقطع بودن باد می­تواند تولیدات بادی را حتی تا چند صد مگاوات در ساعات مختلف تغییر دهد. این متغیر بودن تولیدات بادی تأثیر زیادی بر بهره­برداری سیستم قدرت دارد و در بازار برق مشکلاتی را ایجاد کرده است. اپراتورهای اتاق کنترل و اپراتورهای مستقل سیستم (ISO) در بازارهای برق رقابتی از روش­های بهینه­سازی مختلفی به منظور مدیریت امنیت سیستم با بهره بردن اقتصادی از تولیدات بادی استفاده می­کنند.

بنابراین يکي از مشکلات واحدهاي بادي، خورشيدي و آبي متناوب بودن[5] منابع انرژي آن­هاست که سبب شده است توليد برق آن­ها همراه با عدم­قطعيت[6] باشد. بنابراين براي تأمين پيوسته بار نمي­توانند به تنهايي استفاده شوند.

با زياد شدن سهم انرژي­هاي نو در تأمين بار، بررسي تأثير آن­ها بر مسائل مختلف موجود در سيستم قدرت نظير بهره­برداري، کيفيت توان و قابليت اطمينان اهميت پيدا کرده است. به دلیل اینکه توان تولیدی نیروگاه­های بادی به سرعت وزش باد وابسته است و سرعت باد نیز در طول سال بسیار متغیر است توان تولیدی این نیروگاه­ها ثابت نبوده و از این لحاظ مزارع و نیروگاه­های بادی با نیروگاه­های متداول متفاوت است.

از نقطه نظر قابلیت اطمینان، مدل نیروگاه­های متعارف به دلیل اینکه دو وضعیت برای نیروگاه قابل تصور است به صورت مدل مارکوف دو حالته شامل حالت سالم و حالت خراب می­باشد. از آن­جا که توان نیروگاه­های بادی بسیار متفاوت می­باشد بنابراین مدل قابلیت اطمینان این نیروگاه­ها دارای تعداد بسیار زیادی حالت می­باشد و باید بتوان به کمک یک الگوریتم مناسب تعداد این حالت­ها را کاهش داد؛ به گونه­ای که مدل بدست آمده در عین کم نمودن پیچیدگی از دقت مناسبی نیز برخوردار باشد. در این پایان­نامه هدف این است که یک روش مناسب ارائه شود تا بتوان بر اساس آن تعداد حالت­های مناسب مدل قابلیت اطمینان مزارع بادی را به دست آورد و سپس تأثیر افزایش تولیدات مربوط به منابع تجدیدپذیر باد را بر مطالعات قابلیت سیستم قدرت بررسی و یک روش بهینه را جهت قابلیت اطمینان نیروگاه های بادی انتخاب نمود .

مرور مقالات و کارهای صورت گرفته

به منظور بدست آوردن تأثیر نیروگاه­های بادی بر مطالعات قابلیت اطمینان کارهای زیادی انجام شده است. در مراجع ]4-3[ براي مزارع بادي يک مدل قابليت اطمينان ارائه شده و کفايت سيستم قدرت در سطح اول با استفاده از معيارهاي احتمالاتي و سلامت سيستم در حضور نيروي باد بررسي شده است. براي اين­که حالت واقعي­تر سيستم قدرت در نظر گرفته شود مطالعات سيستم مرکب توليد و انتقال نيز انجام شده و بر اين اساس اولويت در تعيين مکان و ظرفيت نصب نيروگاه­هاي بادي به دست آمده است. مدلي که براي واحد بادي به دست آورده شده است تنها عدم قطعيت موجود در سرعت وزش باد را در نظر گرفته و المان­هاي موجود در سيستم تبديل انرژي را مورد توجه قرار نداده است.

در مراجع ]7-5[ يک مدل ساده براي سرعت باد تنها بر اساس متوسط و انحراف معيار سالانه آن در يک مکان جغرافيايي مشخص معرفي و يک توزيع احتمال براي سرعت باد به دست آمده است. سپس با توجه به مشخصه توان خروجي توربين، واحد بادي با ظرفيت چندين حالته با احتمال­هاي مربوطه مدل شده و از اين مدل در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت شامل توليدات بادي استفاده شده است. در مرجع ]8[ از روش شبيه­سازي مونت­کارلوي غيرترتيبي و بر اساس مدل سلامت سيستم، ظرفيت معادلي براي يک واحد بادي تعيين و يک مدل دو حالته براي اين واحد در نظر گرفته شده است. در این مقاله بر اساس داده­هاي گذشته سرعت باد، يک توزيع وايبال به این داده­ها برازش شده است. با توليد اعداد تصادفي با توزيع يکنواخت براي واحدهاي متعارف، و توزيع وايبال براي واحدهاي بادي، مدل توليد در هر ساعت مشخص مي­شود، سپس با بار آن ساعت مقايسه و در نتيجه انجام شبيه­سازي براي 1 سال شاخص­هاي ريسک و سلامت به دست مي­آيد. براي رسيدن به همگرايي بايد شبيه­سازي به مدت چند هزار سال تکرار شود. يکي از شاخص­هايي که محاسبه مي­شود تعداد ساعاتي است که ظرفيت واحد بادي صفر مي­باشد. براي مدل کردن واحد بادي به صورت دو حالته، نسبت تعداد ساعات ظرفيت صفر به کل ساعات شبيه­سازي شده، به صورت عدم دسترس­پذيري در نظر گرفته شده، آن­گاه ظرفيت معادل واحد بادي تغيير داده شده تا شاخص­هاي قابليت اطمينان حاصل از اين مدل با مقدار به دست آمده از شبيه­سازي برابر شود.

در مرجع ]9[ قابليت اطمينان سيستم مرکب توليد و انتقال با وجود واحدهاي بادي با در نظر گرفتن همبستگي بين سايت­هاي بادي به روش نمونه­برداري مونت­کارلو ارزيابي شده است. در مرجع ]10[ قابليت اطمينان سيستم مرکب توليد و انتقال با وجود واحد بادي بررسي شده است. با داشتن داده­هاي گذشته سرعت باد منحني نرمال به سرعت باد براي 6  ماه اول و دوم سال به صورت جداگانه برازش شده و بر اساس مشخصه توربين، توان خروجي واحد بادي به دست آمده و سپس به 11 حالت با احتمال­هاي مربوطه گسسته شده است. اين مدل به سيستم توليد و انتقال جنوب ايران اعمال شده و شاخص­هاي قابليت اطمينان سيستم مرکب به دست آمده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه کنترل فرکانس سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديد پذير به کمک سيستم ذخيره ساز باتري
 • پايان نامه استراتژي بهينه قيمت دهي در بازار عمده فروشي برق با استفاده از الگوريتم ديناميکي pso مبتني بر gso
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122