پايان نامه تعيين رابطه صفات شخصيت، سبک ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تعيين رابطه صفات شخصيت، سبک ها و ابعاد دلبستگي  با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 173 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تعيين رابطه صفات شخصيت، سبک ها و ابعاد دلبستگي  با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح کلی پژوهش
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9
1-4- متغیرهای اساسی پژوهش.. 12
1-5- اهداف پژوهش.. 12
1-5-1- هدف کلی12
1-5-2- اهداف جزئی 12
1-6- فرضیه های پژوهش. 12
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 13
1-7-1- تعریف مفهومی صفات شخصیت. 13
1-7-2- تعریف عملیاتی صفات شخصیت..13
1-7-3- تعریف مفهومی سبک های دلبستگی. 13
1-7-4- تعریف عملیاتی سبک های دلبستگی. 13
1-7-5- تعریف مفهومی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 14
1-7-6- تعریف عملیاتی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 14
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه.. 16
2-2- پیشینه نظری 16
2-2-1- تنظیم هیجان. 16
2-2-1-1- مبانی هیجان 16
2-2-1-2- تعاریف هیجان و نظریات مرتبط با آن. 17
2-2-1-3- ابعاد هیجان.. 18
2-2-1-4- تعاریف مختلف تنظیم هیجان 19
2-2-1-5- انواع روش های تنظیم هیجان.. 20
2-2-1-6- فرآیندهای مؤثر در تنظیم هیجانات. 22
2-2-1-7- انواع استراتژی های هیجان از نظر گارنفسکی و همکاران 28
2-2-1-8- انواع استراتژی های تنظیم هیجان از نظر سایر نظریه پردازان 30
2-2-1-9- نظریه های تنظیم هیجان. 34
2-2-1- 10- تنظیم هیجان و تمایز آن با سبک های مقابله.35
2-2- 11-1- پیامد تنظیم مؤفق هیجانات.. 36
2-2-12-2- پیامد تنظیم نامؤفق هیجانات. 37
2-2-12- شخصیت. 39
2-2- 12-1- تعریف شخصیت.. 39
2-2-12-2- عوامل تعیین کننده شخصیت 41
2-2-12- 3- رویکردهای اصلی شخصیت..42
2-2-12-3-1- رویکرد روان تحلیل گری..42
2-2-12-3-2- رویکرد رفتار گرایی.. 44
2-2-12-3-3- رویکرد شناختی.. 44
2-2-12-3-4- رویکرد انسان گرایی..45
2-2-12-3-5- رویکرد صفات.45
2-2-12-4- نظریه های شخصیت. 46
2-2-12-4-1- نظریه بقراط 46
2-2-12-4-2- نظریه آلپورت 46
2-2-12-4-3- نظریه کتل.. 48
2-2-12-4-4- نظریه آیزنک.. 49
2-2-12-4-5- نظریه رابرت مک کری و پل کاستا. 51
2-2-12-4-5- 1- تاریخچه ای از پنج عامل بزرگ. 53
2-2-12-4-5-2- تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری و کاستا 55
2-2-12-4-6- نظریه ابن سینا..59
2-2-13- دلبستگی. 60
2-2-13- 1- تعاریف دلبستگی. 60
2-2-13-2- تفاوت دلبستگی با وابستگی..63
2-2-13-3- اصول نظریه دلبستگی63
2-2-13-4- مراحل دلبستگی 64
2-2-13-5- مبنای نظری دلبستگی. 64
2-2-13-5-1- نظریه های دلبستگی.. 65
2-2-13-5-2- نظریه روان تحلیل گری فروید 65
2-2-13- 5-3- نظریه آنافروید. 66
2-2-13-5-4- نظریه اریکسون. 66
2-2-13-5-5- نظریه یادگیری. 67
2-2-13-5-6- نظریه کردارشناسی.. 68
2-2-13-5-7- نظریه شناختی. 68
2-2-13-5-8- نظریه آدلر 69
2-2-13-5-9- نظریه اشپیتز  70
2-2-13-5- 10- نظریه ماهلر . 70
2-2-13-5-11-نظریه ملانی کلاین. 71
2-2-13-5-12- نظریه کارن هورنای.. 72
2-2-13-5-13-نظریه هارلو 72
2-2-13-5-14- نظریه دونالد وینی کات. 73
2-2-13-5-15- نظریه سالیوان.74
2-2-13-5-16- نظریه مازلو.. 74
2-2-13-5-17- نظریه دلبستگی بالبی. 74
2-2-13-6- انواع سبک های دلبستگی(سه گانه) در کودکان. 77
2-2-13-7- دلبستگی نوجوانان.. 79
2-2-13-8-1-  دلبستگی بزرگسالان. 80
2-2-13-8-2- سبک های سه گانه دلبستگی بزرگسالان.. 82
2-2-13-9- تفاوت دلبستگی بزرگسال و کودک 84
2-2-13-10- الگوهای فعال درونی.. 85
2-2-13-11- الگوی چهارگروهی دلبستگی بزرگسال 87
2-2-13-12- تغییر در دلبستگی.. 90
2-3- پیشینه پژوهشی92
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور . 92
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از  کشور . 98
2-4- جمع بندی.. 101
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه.. 104
3-2- روش تحقیق.. 104
3-3- جامعه آماری. 104
3-4- نمونه  و روش نمونه گیری..104
3-5- ابزارهای پژوهش..105
3-5- 1- پرسشنامه شخصیتی نئو105
3-5-2-  پرسشنامه دلبستگی بزرگسال کولینز و رید. 106
3-5-3- پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. 108
3-6- نحوه اجرای پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها 109
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 110
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1- مقدمه.. 112
4-2- یافته های توصیفی 112
4-3- یافته های استنباطی 115
4-3-1- آزمون فرضیه ها 115
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه . 125
5-2- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین 125
5-3- نتیجه گیری 133
5-4- پیشنهادهای پژوهش 134
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی.. 134
5-4-2- پیشنهادهای اجرایی.. 134
5-5- محدودیت های پژوهش 135
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی.. 136
منابع لاتین  145

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی

ابراهیم نژاد، مریم (1390). اثر بخشی آموزش مادر – نوجوان مبتنی بر سبک دلبستگی ایمن برای کاهش افسردگی دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

ابن سینا، حسین بن عبدالله ( 1363). روان شناسی شفا: الفن و السادس من کتب الشفاء. تهران: امیرکبیر.

– اتکینسون، ریتا. ال.؛ اتکینسون، ریچارد. سی.؛ اسمیت ، ادوارد. ای.؛ بم ، داریل. جی. و هوکسما، سوزان نولن (بدون سال). زمینه روان شناسی هیلگارد. ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران (1387). چاپ هشتم، تهران: انتشارات رشد.

– اصغری نژاد، مهناز (1380). رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

– اعظمی، یوسف (1392). اثر بخشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکاتشگری در افراد وابسته به مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

– افخم ابراهیمی، عزیزه؛ بیرشک، بهروز و مکنون، ناهید (1387). شیوه های دلبستگی و ارتباط آن با مدل های خود و دیگران و صفات شخصیتی دانشجویان دانشکده های مختلف علوم پزشکی. مجله تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره 3، 44-34.

– امین آبادی، زهرا؛ دهقانی، محسن و خداپناهی، محمدکریم (1390). بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله علوم رفتاری، شماره 4، 371-365.

– اندامی خشک، علیرضا (1392). نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی بارضایت از زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

– باطبی، پونه (1391). بررسی اثر بخشی مهارت های تنظیم هیجان برکیفیت زندگی و کاهش اضطراب دانش آموزان مضطرب دوره دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران.

– برزگر، کاظم (1385). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هویت چهارگانه مارسیا در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

– برزگر قاضی، کمال (1389). بررسی عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

– برقیان، شیرین (1391). بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر سبک های دلبستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

– برک، لورا. ای (2007). روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی (جلد اول). ترجمه یحیی سیدمحمدی (1388). تهران: ارسباران.

– بشارت، محمدعلی (1388). برررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.

– بشارت، محمدعلی (1390). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه ای از جامعه ایران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، 75، زیر چاپ.

– بشارت، محمدعلی (1392). نقش واسطه ای راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی. مجله روانشناسی تحولی ( روان شناسان ایرانی)، شماره 37، 16-5.

– بشارت، محمدعلی و شالچی، بهزاد (1386). سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی. مجله روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، شماره11، 236-225.

– بشارت، محمدعلی؛ کریمی، کیومرث و رحیمی نژاد، عباس (1385). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و ششم، شماره 1 و 2، 55-37.

– بطلائی، سعیده (1387). تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

منابع لاتین

-Abou-Amerrh, Orib. A., & Alraggad, Fatima. E. (2013). The relationship between adult attachment styles and personality traits. Journal of British Social Sciences, 1(8), 66-73.

-Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erbaum.

-Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachment beyond infancy. American Psychology, 44,709-716.

-Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion regulation strategies across psycho pathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217-237.

– Amstadter, A. (2008). Emotion regulation and anxiety disorders. Anxiety Disorders, 22, 222-277.

-Ashton, M.C., Lee,K., Perugiri,M., SZarto, P.Devries, R., Di Boies, K.& De Read, B.(2004). Asix-factor structure  of  personality descriptive adjective:Solution formPsychological  studies in seven languages . Personality andSocial Psychology, 86(2), 356-366.

چکیده

پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز در سال تحصیلی 93-1392 بود. 313دانش آموز (153 پسر، 160 دختر) به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای براساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه صفات شخصیت نئو، پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایچ استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین صفات شخصیت و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان رابطة معنادار وجود دارد. هم چنین بین سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان رابطة معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که از میان متغیرهای پیش بین، به ترتیب دو متغیر وظیفه شناسی و برون گرایی در پیش بینی راهبردهای مثبت تنظیم هیجان به صورت مستقیم نقش داشتند و هم چنین دو متغیر روان رنجوری و تجربه پذیری در پیش بینی راهبردهای منفی تنظیم هیجان به صورت مستقیم و متغیر توافق پذیری به صورت معکوس نقش داشت. در نهایت، تبیین های احتمالی برای یافته ها و هم چنین پیشنهادات و محدودیت های این پژوهش ارائه شده است.

 کلید واژهها: راهبردهای مثبت تنظیم هیجان، راهبردهای منفی تنظیم هیجان، صفات شخصیت، سبک های دلبستگی، ابعاد دلبستگی

فصل اول:کلیات پژوهش

ﻣﻘﺪﻣﻪ

امروزه جهان با تحولات عظیم و پی در پی روبرو است، تحولاتی که دانش ها و نیازهای جدیدی می آفریند. نیازهایی که از یک طرفی به رفاه بیشتر جوامع کمک می کند و از طرف دیگر به مشکلات آنها می افزاید که موجب بروز برخی بیماریها و ناراحتی های روانی و تضعیف روابط و ارزشهای انسانی گردیده است. در واقع مشکلات انسانها پیچیده تر و متنوع تر شده است، همه انسانها هیجانها[1] و عواطف را در زندگی خود تجربه می کنند و این کاملاً طبیعی است که در مواجهه با موقعیت های گوناگون، هیجانها و عواطف متفاوت از خود نشان دهند. اما هیجانها و عواطف منفی شدید، غیر عادی است و نه تنها سازنده نیست، بلکه آثار مخرب و زیان باری دارد    (کاویان پور، 1391).

ﻫﻴﺠﺎن همانا یکی از اجزای زندگی روانی و ﭘﺪﻳﺪه اي اﺻﻠﻲدرﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﻳﻲ در ﺑﻘﺎ و اﻧﻄﺒﺎقﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن دارد (ﮔﺮاس و ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن[2]، 2007؛ ﻧﺲ و اﻟﺰورث[3]، 2009). از نظر پاسر و اسمیت[4]( 2001)، ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎ حالت عاطفی مثبت یا منفی هستند که از الگوی شناختی، فیزیولوژیکی و واکنش های رفتار نسبت به رویداد ها ناشی می شوند (به نقل از صیادی، 1389). لویس و هاویلند [5] (2000)، هیجان را نخستین علت ایجاد کننده شناخت، تصمیم و عمل
می دانند، موضوعی که می تواند در حل و پدید آیی مشکلات و تجارب بین فردی و درون فردی نقش بی بدیل داشته باشد. هیجان ها در سطح ﺑﻴﻦﻓﺮدي ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از حالتﻫﺎي دروﻧﻲ و ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎي رﻓﺘﺎري دﻳﮕـﺮان آﮔـﺎه ﺷـﻮد (ﻓﺮﻳجدا[6]، 1986؛ به نقل از زارع، لطیفیان و   فولاد چنگ، 1392)، ﺗﺒﺎدلﭼﻨﻴﻦاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي رواﺑﻂ اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﺿﺮوري و ﺗﻌﻴﻴنﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﻲ درﺑﻬﻜﺎﻣﻲ روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻴﺠـﺎن داراي ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي درونﻓـﺮدي ﻧﻈﻴـﺮ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑﻴﻨﺶ درﻣﻮرد ارزشﻫﺎيﺷﺨﺼﻲاﺳﺖ (ﺑﭽﺎرا، داﻣﺎﺳﻴﻮ و داماﺳﻴﻮ[7]،2000). به طور کلی، توانایی های هیجانی برای تشخیص پاسخ های هیجانی مناسب در مواجهه با رویدادهای روزمره، گسترش دامنه ی بینش و ایجاد نگرش درباره وقایع و هیجانات نقش مؤثری دارند. بنابراین کسانی که توانایی تشخیص، کنترل و استفاده ازاین توانش های هیجانی را دارند از حمایت اجتماعی، احساس رضایتمندی و سلامت روانی بیشتری برخوردار خواهند شد (تاج دهقانی، 1391). ﻻزم ﺑﻪذﻛـﺮ اﺳـﺖﻛـﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﻚﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آﺳﻴﺐزا ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻣـﺜﻼً ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺑﺮاز ﺷﻮد. هم چنین ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﺑـﺴﻴﺎري از ﺷـﻜﻞﻫـﺎي آﺳـﻴﺐﺷﻨﺎﺳـﻲرواﻧـﻲ (ﻛﻤﭙﻞ- ﺳـﻴﻠﺰ و ﺑـﺎرﻟﻮ[8]، 2007)، مشکلات اﺟﺘﻤـﺎعی (اﻳﺰﻧﺒـﺮگ، ﻫـﻮﻓﺮ و واﮔـﺎن[9]؛ 2007،ﺷـﻴﻮر و ﻣﻴﻜﺎﻟﻴﻨﺴﺮ[10]، 2007) و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن[11] ﻣﻮﻓق در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﮔـﺮاس، 2007). ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد رواﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﻓﺘـﺎري ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻓـﺮاد درﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت واﺑﺴﺘﻪاﺳﺖ (ﮔﺮاس و ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن، 2007؛ ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ و همکاران،1391). ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﻴﺠﺎن از ویژگی های فطری است که در نوزادان هم دیده می شود و تأثیر زیادی از محیط و به ویژه  شیوه های تربیتی و  فرزند پروری والدین می گیرد. تنظیم هیجان در محیط  رشد دهنده تکوین می یابد و در غیر این صورت به شکل غیر انطباقی عمل می کند (زارع و همکاران، 1392).

حال عوامل متعددی می توانند بر کنترل و تنظیم هیجانات اثر بگذارند؛ عواملی که یا  نشأت گرفته از درون فرد، شخصیت و ویژگی های فردی است و یا این که در نتیجه محیطی که فرد در آن قرار گرفته است به وجود آمده اند. از جمله این عوامل می توان به صفات شخصیت[12] ، سبک ها و ابعاد دلبستگی[13] اشاره نمود. در واقع با با درنظر داشتن این دو نظریه می توان به نقش ژنتیک و عوامل اجتماعی در کنترل و تنظیم هیجان توجه داشت. نظریه دلبستگی به طور کلی بر علل اجتماعی سبک های دلبستگی تأکید دارد در حالی که نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت عمدتاً بر ژنتیک، مبانی خلق و خو یا علل صفات شخصیتی متمرکز است (نیلفروشان، 1389).

ویژگی های شخصیتی به عنوان مجموعه سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً پایدار در افراد که بر روی هم، یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می سازد (شاملو،1382) می تواند بر کنترل و تنظیم هیجان تأثیر بگذارد. در واقع بر اساس یافته های پژوهشی می توان گفت که صفات شخصیتی نقش مهمی در انتخاب راهبرد های تنظیم هیجان ایفا می کنند و نوع راهبرد های تنظیم هیجان متناسب با صفات شخصیتی مسلط در فرد   می باشد.

بنا براین آگاهی از ویژگی های شخصیتی، برای مقابله با مشکلات زندگی مفید و سودمند است. از آنجا که ویژگی های شخصیتی عمیقاً با نحوه ادراک و تفسیر فرد از جهان و واکنش او به رویداد های استرس زا مرتبط است، طبیعی است که برخی ویژگیهای شخصیتی از ویژگی های دیگر انعطاف پذیرتر است. افرادی که دارای ویژگی های شخصیتی انعطاف نا پذیری می باشند و همچنین کسانی که نمی توانند  پاسخ های خود را با تقاضای یک موقعیت خاص منطبق سازند فاقد مهارت‎های زندگی بوده و بدترین واکنش ها را به زندگی نشان می دهند. در واقع خصوصیات شخصیتی انسان را مستعد انجام رفتار های مختلف در موقعیت های خاص
می نماید. مطالعه خاص رفتار فرد، یک نوع تعیین شخصیت او می باشد و از این رو با شناخت رفتار فرد، می توان پیش بینی کرد که از این شخص با این نوع شخصیت در موقعیت های مختلف چه نوع رفتاری بروز خواهد کرد (تاج دهقانی، 1391).

همانطور که گفته شد یکی دیگر از عواملی که می تواند بر تنظیم هیجان مؤثر باشد،     سبک های دلبستگی است. دلبستگی پیوند عاطفی نیرومندی است که هر فرد در زندگی اش برای افراد خاصی ایجاد می کند (بالبی[14]، 1969). تجارب دلبستگی اولیه با مراقبان، احساسات، افکار و رفتار را در روابط بعدی هدایت می کند. نظریه دلبستگی بالبی (1969) بیان می دارد که روابط کودک با مراقبان (مادر یا جانشین مادر) در سالهای اولیه زندگی منجر به تشکیل الگوهای روانی خاصی می شود که مبنای بیشتر روابط بین فردی در بزرگسالی است. نظریه دلبستگی بزرگسال (هازان[15] و شیور، 1987) که از نظریه دلبستگی بالبی و آینسورث[16] نشأت گرفته است، برای تبیین تفاوت های فردی در شناخت ها، احساسات و رفتارهایی که در زمینه روابط نزدیک و صمیمی در دوره نوجوانی رخ می دهد، مطرح شده است. بر طبق این نظریه تفاوت های فردی در سبک دلبستگی، از تجربیات افراد از روابط نزدیک قبلی شان نشأت می گیرد که این تجربیات با رابطه دلبستگی بین کودک و مراقب اولیه اش( معمولاً مادر) شروع می شود (میکالینسر و شیور، 2007).

نظریه دلبستگی مبنای نظری مهمی را برای درک وجود مشکلات رفتاری و هیجانی در نوجوانی در اختیار محققان قرار داده است. در نظریه دلبستگی همواره بر دو نکته تأکید شده است: اول این که رابطه گرم، نزدیک و پیوسته مادر (جانشین دائم وی) با کودک برای سلامت روانی اش ضروری است و دوم این که جدایی از مادر و طرد شدگی از سوی وی در اغلب مشکلات رفتاری و اضطراب[17] کودکان تأثیر دارد. مطالعات مختلف نشان داده اند که سبک دلبستگی نوجوان با      الگو های رفتاری سازش  نایافته و کنش وری روانی – هیجانی در سال های بعدی زندگی مرتبط می باشد (کاسیدی[18]، 2001 ؛ براون فیلد[19] و تامپسون، 2003).

هم چنین ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ درﮐﻮدﮐﯽ (بالبی، 1969؛ دی واﯾﺖ[20] و همکاران،2010؛ روك و ورﯾﺴﯿﻤﻮ[21] ، 2011) نیز نشان داده اند که حساسیت[22]  و   پاسخ دهی[23] مراقب اولیه به حالت های هیجانی کودک، تعیین کننده اصلی یادگیری روش تنظیم عواطف درمانده ساز[24] و رابطه با دیگران است و هم چنین تعیین کننده مهم شیوه ای است که کودک یاد می گیرد تا هیجانات خود را تنظیم و آنها را به دیگران نشان دهد (وردن[25]، لوسی[26] و واگان، 2003). ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺸـﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و اﺑﺮاز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﺤﻮل و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﮐﻮدك را ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﻧﻤـﯽﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ و ﺑـﺎ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﮐﻮدك ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ، ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـأﺛﯿﺮي ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ (دی واﯾــﺖ و ﻫﻤﮑــﺎران، 2010؛ روك و ورﯾﺴــﯿﻤﻮ 2011؛ ﮔﺮﺷــﺎم وﮔــﻮﻻن[27]، 2012). بنابراین آﻧﭽــﻪ ﻣــﺎ در ﻣــﻮرد ﻫﯿﺠــﺎنﻫــﺎي ﺧــﻮد و ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃـﻒ ﺧﻮدﻣـﺎن ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ ﺗـﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗأﺛﯿﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎي  اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗـﺐ اﺳـﺖ.

با عنایت به موارد فوق پژوهش حاضر سعی در تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک‎ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دارد.

بیان مسئله

انسان عصر حاضر با توجه به پیچیدگی ها و دشواری های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه های گوناگون می بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیت های دشوار زندگی برخوردار باشد. یکی از مهمترین این توانایی ها، توانایی تنظیم و کنترل هیجانها در زمینه های مختلف می باشد.

در سالهای اخیر توجه متخصصان به موضوع تنظیم هیجان در سازگاری با رویداد های استرس‎زا در زندگی باعث گردیده تا برخی پژوهشگران به مطالعه ی راهکارهای شناختی مؤثر بر کنترل و تنظیم هیجان بپردازند (برای مثال گلمن[28]، 1995؛ مایر، کاروسو و سالووی[29]، 2000؛ به نقل از بهرامی، 1390). شواهد زیادی نشان می دهد که تنظیم هیجان با موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه های مختلف زندگی مرتبط است ( شاته[30] و همکاران، 2007).

علی رغم گذشته، امروزه نظریه های جدید در قلمرو هیجان بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارند (مثلاً لازاروس[31]،1991؛ توبی و کاسمیدز[32]، 1990؛ فردریکسون[33]، 2001) و نشان می دهند که هیجان می تواند نقش سازنده ای در حل مسئله، پردازش اطلاعات (پالفای و سالووی[34]، 1993)، فرایند تصمیم گیری (آیزن، روزن زویگ و یونگ[35]، 1991)،  نو آوری و خلاقیت ( استردا[36]، یونگ و آیزن، 1997) و افزایش یادگیری (کاهیل[37]و همکاران، 1994) داشته باشد . با این حال نباید فراموش کرد که هیجان ها همواره سودمند نیستند و در بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد.

فقدان توانایی تنظیم هیجان می تواند منجر به برانگیختگی های هیجانی زیان آور،  نا سازگاری و عدم هدایت هیجان شود و بدین ترتیب مانع از داشتن توانایی عملکرد سازش یافته و شایسته گردد (مولائی، 1389). افرادی که در تنظیم هیجان های خود مهارت ندارند قادر نخواهند بود از خود در مقابل تنیدگی محافظت نمایند. چنین افرادی، افسردگی، نا امیدی و اندیشه پردازی خودکشی بیشتری را گزارش می دهند (تاج دهقانی، 1391).

بنابراین مدیریت و سازماندهی هیجانها به فرد کمک می کند تا در شرایط استرس زا از راهبرد‎های سازش یافته، کار آمد و مثبت تنظیم هیجان استفاده کند و بر عکس، هر چه مدیریت و سازماندهی هیجانی ضعیف تر باشد، احتمال بروز بحران های هیجانی در شرایط استرس زا و استفاده از راهبرد های سازش نا یافته تر و نا کار آمد تر مثل راهبرد های هیجان مدار منفی، افزایش می‎یابد.

به باور گارنفسکی و کرایچ[38] (2006)، استراتژی های تنظیم شناختی هیجان، کنش هایی هستند که نشانگر راه های کنار آمدن فرد با شرایط استرس زا و یا اتفاقات ناگوار است یا به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا اطلاق می گردد. از جمله رایج ترین این راهکارهای شناختی می توان به سرزنش خود[39]، سرزنش دیگران[40]، نشخوار فکری[41]،
تلقی فاجـعه آمیز[42]، توسـعه ی چشم انداز[43] (دیدگاه گیری)، تمرکز مجدد مثبت[44]، ارزیابی مجدد مثبت[45]، پذیرش شرایط[46] و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی[47] اشاره نمود (گارنفسکی و همکاران، 2009). به لحاظ نظری راهبردهای سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز به عنوان راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در نظر گرفته می شوند، در حالی که راهبردهای پذیرش شرایط، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و توسعه ی چشم انداز، تحت عنوان راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان مطرح می شوند (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون[48]، 2001).

به نظر می رسد مانند هر مقوله روان شناختی، هیجان و تنظیم آن هم، از عوامل موقعیتی و عوامل فردی تأثیر می پذیرد. علیرغم این که ظرفیت شناختی تنظیم هیجان، کلی و جهان شمول است اما نمی توان تفاوت های فردی را در افکار و روش هایی که هر فرد در هیجان، خود را تنظیم می کند نادیده گرفت. صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی در چارچوب عوامل فردی از جمله عناصری هستند که در پژوهش حاضر در کنترل و تنظیم هیجان مورد توجه قرار گرفته اند.

شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روان شناسی دانست، زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف، احساسات، هوش و مواردی از این قبیل است (شاملو، 1382). شخصیت، یک سازه ی کلی است که از مجموعه ویژگی های فردی تشکیل می شود و به سه عامل تفکر، عواطف و رفتارهای بیرونی قابل مشاهده که در تعامل با عناصر محیط ایفای نقش می نماید، اشاره دارد (نجمی و حسن زاده، 1389).

در سال های گذشته، تحقیقات شخصیت فاقد یک چهارچوب قابل قبول در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در خصوص خصیصه های شخصیتی میان محققین اختلاف نظر وجود داشته است. با این وجود امروزه توافق حاصل شده است که مدل پنج عاملی شخصیت که اغلب «پنج بزرگ[49]» نامیده می شود می تواند برای توصیف بیشتر جنبه های برجسته شخصیت افراد مورد استفاده قرار گیرد (نیک بخش، جوادی و مظفری، 1386).

مک کری و کاستا[50] (1987) با استفاده از تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که می توان بین تفاوت ها ی فردی در خصوصیات شخصیتی پنج بعد عمده را منظور نمود.  روان رنجور خویی[51](N) به تمایل فرد برای تجربه اضطراب، تنش، ترحم جویی، خصومت، تکانشوری، افسردگی و عزت نفس پایین بر می گردد. در حالیکه برون گرایی[52](E) به تمایل فرد برای مثبت بودن، جرات طلبی، پر انرژی بودن و صمیمی بودن اطلاق می گردد. تجربه پذیری[53](O) به تمایل فرد برای کنجکاوی، عشق به هنر، هنرمندی، انعطاف پذیری و خردورزی اشاره دارد. درحالیکه توافق پذیری[54](A) با تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی، سخاوت،  همدلی و همفکری، نوع دوستی و اعتماد ورزی همراه است. سر انجام اینکه وظیفه شناسی (C)[55] به تمایل فرد برای منظم بودن، کارا  بودن، قابلیت اعتماد و اتکا، خود نظم  بخشی، پیشرفت مداری، منطقی و آرام بودن اطلاق می‎گردد.

تحقیقات اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ (از ﺟﻤﻠﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪ) ﺷـﻜﻞ دﻫﻨـﺪه ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن، در ﻧﻈﺮﻳﻪ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﺒﻲ (1969)رﻳﺸﻪ دارﻧـﺪ. از دﻳـﺪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﭘـﺮدازان دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ (ﺑـﺎﻟﺒﻲ، 1969؛ ﺷﻴﻮر و ﻣﻴﻜﺎﻟﻴﻨﺴﺮ، 2002) ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

بدون شک یکی از تحولات بسیار مهم در حوزه روان شناسی معاصر نظریه دلبستگی بالبی است که اهمیت نقش تجارب هیجانی اولیه کودک با مراقب خود را در رشد هیجانی و شناختی فرد برجسته می سازد. از نظر بالبی، دلبستگی یکی از نیازهای بنیادین  انسان ها  می باشد (رمضانی، شمس اسفند آباد و طهماسبی، 1385).

براساس یافته های نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی در الگوهای فعال و به تبع آن در
جهت گیری دلبستگی بزرگسالان با الگوهای متمایزی از سبک های کنار آمدن و راهبردهای    نظم بخشی هیجانی و شناختی مرتبط است (کافتسیوس[56]، 2004). به عبارت دیگر افراد با     سبک های دلبستگی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را برای تنظیم عواطف و پردازش اطلاعات هیجانی به کار می برند. افراد دارای سبک دلبستگی ایمن[57] برای نظم دهی به هیجان ها از    راهبرد هایی سود می جویند که تنیدگی را به حد اقل می رسانند و هیجان های مثبت را فعال  می سازند (میکالینسر و فلورین[58]، 2001) و افراد واجد سبک های دلبستگی نا ایمن[59] از   راهبرد های نظم دهی هیجانی نا مناسب و هیجان های منفی استفاده می کنند ( بشارت و شالچی، 1386).

[1] -emotions

[2]– Gross&Tompson

[3]  – Nesse & Ellsworth

[4]– Passer &Smith

5- Lewis & Haviland

[6]-Frijda

[7]-Bechara, Damasio&Damasio

[8]-Campell- Sills&Barlow

[9]-Eisenberg,Hofer&Vaghan

[10]– Shaver & Mikulincer

[11]-emotion regulation

[12]-personality traits

[13]– attachment  and  dimensions styles

[14] -Bowlby

[15] -Hazan

[16] -Ainsworth

[17] -anexity

[18]– Cassidy

[19]– Brown Field

[20]– Dewitte

[21]– Roque & Verssimo

[22]– sensitivity

[23]– responsiveness

[24]– distressing affects

[25]– Wearden

[26]– Lucy

[27]– Gresham & Gullone

[28]– Golman

[29]– Mayer,Caruso & Salovey

[30]– Schutte

[31]– Lazarus

[32]-Tooby & Cosmides

[33]-Fredrickson

[34]-Palfai &Saolovey

[35]– Isen,Rosenzweig & Young

[36]– Estrada

[37]– Cahill

[38]-Garnefski & Kraaij

[39]– self-blame

[40]– other-blame

[41]– rumination

[42]-costastrophizing

[43]– putting in to perspective

7-postive reoppraisal

[45]-postive refousing

[46]– acceptance

[47]– refocus on planing

[48]– Spinhoven

[49]– big five

[50]-Mccare & Costa

[51]– neuroticism

[52]-extraversion

[53]-opennessto experience

[54]-agreeableness

[55]-conscientiousness

[56]– Kafetsios

[57] -secure

[58]– Florian

[59] -insecure

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي ابراز هيجان و سبک اسناد کنترل در خشونت هاي خانگي عليه زنان نقش کليشه هاي جنسيتي
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين ابعاد شخصيت و منابع قدرت در مديران ادارات ورزش و جوانان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اختلالات شخصيتي و مديريت بدن
 • پايان نامه بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان
 • پايان نامه مقايسه ميزان خودکارآمدي و استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در بين دانشجويان مشروط و غير مشروط
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122