پايان نامه تعيين عوامل مؤثر بر سرمايه فکري و اولويت بندي آن ها با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي(ANP) در واحد ستادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تعيين عوامل مؤثر بر سرمايه فکري و اولويت بندي آن ها با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي(ANP) در واحد ستادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تعيين عوامل مؤثر بر سرمايه فکري و اولويت بندي آن ها با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي(ANP) در واحد ستادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات طرح تحقیق    1
مقدمه    2
1-1- بیان مساله تحقیق      6
1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن    9
1-3- هدفهاي تحقیق    11
1-4- سوالات تحقیق    12
1-5- مدل تحقیق    12
1-6- روش تحقیق    12
1-7- قلمرو تحقیق     13
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه     13
1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    13
1-10- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه هاي كليدي     14
1-10-1- سرمایه انسانی    14
1-10-2- سرمایه ساختاری     14
1-10-3- سرمایه نوآوری    14
1-10-4- سرمایه سازمانی    14
1-10-5- سرمایه رابطه ای     14
1-11- محدودیت ها و مشکلات تحقیق     15
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق    16
مقدمه    17
بخش اول : 2-1- مطالعه مبانی نظری سرمایه فکری    18
2-1-1- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری    19
2-1-1-1- سرمایه فکری از دیدگاه استیوارت    19
2-1-1-2- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس    19
2-1-1-3- سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون    19
2-1-1-4- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند    19
2-1-1-5- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران    20
2-1-2- معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری    22
2-1-2-1- مدل ادوینسون و مالون    23
2-1-2-2- مدل بروکینگ    25
2-1-2-3- مدل روس و همکاران    26
2-1-2-4- مدل استیوارت    28
2-1-2-5- مدل سالیوان    28
2-1-2-6- مدل بونفرر    29
2-1-2-7- مدل بنتیس    30
2-1-2-8- مدل لین    31
2-1-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده    31
2-1-3-1- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل ادوینسون و مالون    31
2-1-3-2- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بروکینگ    32
2-1-3-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل روس و همکاران    32
2-1-3-4- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل استیوارت    33
2-1-3-5- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل سالیوان    34
2-1-3-6- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بونفرر    34
2-1-3-7- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس    35
2-1-3-8- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل لین    35
2-1-4- شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری    36
2-1-5- زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری    38
بخش دوم : 2-2- تشریح فرآیند تحلیل شبکه ای     44
2-2-1- معرفی فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)     45
2-2-2- تفاوت فرآیند سلسله مراتبی با فرآیند تحلیل شبکه ای    46
2-2-3- مراحل روش تحلیل شبکه آی (ANP)    47
بخش سوم : 2-3- معرفی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی    53
2-3-1- معرفی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی     54
2-3-2- اهداف کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی     59
2-3-3- وضعیت نیروی انسانی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی     59
2-3-4- وظایف اساسی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی    60
2-3-5- راهبردهای محتوایی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی    61
2-3-6- وضعیت تحصیل نیروی انسانی     62
2-3-7- وضعیت نیروی انسانی در مقایسه با ساختار مصوب     63
2-3-8- وضعیت نیروی انسانی از نظر جنسیت     63
بخش چهارم : 2-4- پیشینه تحقیق     64
2-4-1- مطالعات داخلی سرمایه فکری    65
2-4-2- مطالعات خارجی سرمایه فکری    66
2-4-3- مطالعات انجام شده در زمینه فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)    68
فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی تحقیق)    70
مقدمه    71
3-1- روش تحقیق     72
3-2- جامعه آماری     72
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری    72
3-4- متغیرهای تحقیق    72
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات     73
3-5-1- پایایی پرسشنامه    73
3-5-2- روایی (اعتبار) پرسشنامه    73
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها    74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق    75
مقدمه    76
4-1- مراحل اجرای پژوهش    77
4-1-1- بررسی ادبیات تحقیق    77
4-1-2- شناسایی عوامل های تعیین کننده سرمایه فکری    77
4-1-3- انجام مقایسات زوجی عوامل های سرمایه فکری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای    78
4-1-4- مدل اجرایی تحقیق    82
4-1-5- مراحل انجام فرآیند تحلیل شبکه ای    82
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات    108
مقدمه    109
5-1- نتیجه گیری    110
5-2- پیشنهادات    113
5-2-1- پیشنهادات حاصل تحقیق    113
5-2-2- پیشنهادات برای محققین بعدی    114
فهرست منابع و مآخذ    115
پیوست ها     121
چکیده انگلیسی    138

فهرست منابع و مآخذ

ابطحی ، حسین ، مدیریت منابع انسانی ، 1387 ، تهران ، مرکز انتشارت دانشگاه پیام نور ، ص 45.

احمدپور داریانی ، محمود ، کارآفرینی ، 1380 ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات پردیس.

استیفن پی رابینز ، مديريت رفتار سازماني، 1374 ، ترجمه دکتر علي پارسایيان و سید محمد اعرابی ، چاپ اول ، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.

استیفن پی رابینز ، مبانی رفتار سازمانی ، 1378 ، ترجمه دکتر علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی.

اصغري ، جمشيد ، مديريت منابع انساني ، 1386 ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات صفار اشراقي.

الوانی ، سید مهدی ، مدیریت عمومی ، 1375 ، چاپ نهم ، تهران ، نشر نی ، ص 20.

جزنی ، نسرین ، مدیریت منابع انسانی ، 1378 ، تهران ، نشرنی.

جمشدپور ، جواد ، ارزش آفرینی به کمک سرمایه های انسانی ، 1387 ، نشر حسابرس.

جیمز ابراین ، سیستم های اطلاعات مدیریت ، 1386 ، ترجمه دکتر امیر مانیان ، مهدی فتاحی و بهاره واثق ، تهران ، انتشارات نگاه دانش.

خاكي ، غلامرضا ، روش تحقيق در مديريت ، 1379 ، تهران ، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.

دستگیر ، محسن و محمدي ، کامران ، سرمایه فکري ، 1388 ، نشریه تدبیر ، شماره 214.

رضاییان ، علی ، مبانی سازمان و مدیریت ، 1380 ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

ریچارد دفت ، تئوری سازمان و طراحی ساختار ، 1386 ، ترجمه دکتر علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی.

ساعتی ، توماس ، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ، 1387 ، ترجمه دکتر منصور مؤمنی ، تهران ، نشر کتاب نو.

شرفی ، حجت اله ، سنجش میزان پایداری نواحی روستایی بر مبنای مدل تحلیل شبکه ای(ANP) با استفاده از تکنیک بردا ، (مطالعه موردی شهرستان فسا) ، 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

شريف زاده ، فتاح و كاظمي ، مهدي ، مديريت و فرهنگ سازماني ، 1377 ، تهران ، نشر قومس.

شهانی ، بهنام و خائف الهی ، احمدعلی ، بررسی تاثییر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران ، زمستان 1390 ، رساله دکترا ، دانشگاه تربیت مدرس.

عالم تبریزي ، اکبر و حاجی بابایی ، علی و رجبی فر ، ایمان ، سرمایه فکري ، 1388 ، تهران ، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

علوي ، سید علی و قرش ، سید روح اله ، الگوي اندازه گیري سرمایه فکري در سازمان هاي ایرانی ، 1386 ، اندیشه مدیریت ، سال اول ، شماره دوم ، ص150-127.

قدسی پور ، سیدحسن ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ، 1385 ، تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

قلیچ لی ، بهروز و مشبکی ، اصغر ، نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطلعه موردی ؛ شرکت خودروسازی پارس خودرو) ، 1385 ، فصلنامه دانش مدیریت ، شماره 75 ، ص 147-125.

کاشف ، میرمحمد ، مدیریت اداری و مالی در سازمان های ورزشی ، 1388 ، تهران ، چاپ اول ، نشر ورزش ، ص85 .

کردستانی ، غلامرضا ، اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی ، 1387 ، نشر حسابرس ، شماره 41.

کریمی ، محمد و شاهنده ، علی و پرویزیان ، جمشید ، الگو و چهارچوب عملی تعیین ابزار به منظور چابک نمودن یک سازمان تولیدی ، 1386 ، ماهنامه تدبیر ، شماره 180.

گری دسلر ، مدیریت منابع انسانی ، 1384 ، ترجمه دکتر علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، چاپ سوم ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی.

لیف ادوینسون ، مدیریت سرمایه فکری ، خرداد 1386 ، گروه مترجمان میثاق مدیران ، نشریه میثاق مدیران ، شماره 22.

مجتهدزاده ، ویدا و علوی طبری ، سیدحسین و مهدیزاده ، مهرناز ، رابطه سرمایه فکری و عملکرد صنعت بیمه ایران ، 1388 ، رساله دکترا ، دانشگاه تربیت مدرس.

مدهوشی ، مهرداد و اصغرنژاد امیری ، مهدی ، سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها ، 1388 ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 57 ، ص 110-116.

مورهد گریفن ، رفتار سازمانی ، 1384 ، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده.

مومنی ، منصور ، مباحث نوین تحقیق در عملیات ، 1389 ، چاپ اول ، انتشارات آینده.

مومنی ، منصور و شریفی سلیم ، علیرضا ، مدل ها و نرم افزار تصمیم گیری چند شاخصه ، 1391 ، چاپ دوم ، انتشارات گنج شایگان.

میرسپاسی ، ناصر ، مدیریت منابع انسانی با نگرش راهبردی ، 1375 ، انتشارات شروین ، چاپ چهارم.

مير سپاسي ، ناصر ، مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار ، 1381 ، تهران ، انتشارات شروين.

نادری ، ابوالقاسم ، اقتصاد آموزش ، 1383 ، چاپ اول ، انتشارات یسطرون.

نوروزیان ، میثم ، کاربرد مدیریت دانش در مدیریت دولتی ، 1384 ، ماهنامه تدبیر ، شماره

هروآبادی ، شمس ، مدیریت پرستاری و مامایی ، 1375 ، تهران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران.

یوسفی ، گلاویژ ، بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران ، 1390 ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

1.Bontis, M., 1995, Information space; A framework for learning in organizations institutions and culture, London, Routledge.

2.Bontis, N., 1998, Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models managing decision, vol .36. No.2, pp:63-76.

3.Bontis, N., 1999, Managing organizational Knowledge by disagnosing intellectual capital; farming and advancing the state of the field, International Journal of technology management, Vol.18, No.6.

4.Bontis, N.W., Chong, K and Richardson, S., 2000, Intellectual Capital and Business performance in Malaysian Industries, Journal of Intellectual Capital, Vol.1, No.1, P:58-100.

5.Bontis,  N., Crossan, M and Hulland,  J., 2002, managing an organizational learning system by aligning stocks and flows, Journal of management studies, Vol. 39, No.1.

6.Brooking, A., 1997, Intellectual Capital, International Thomson Business Press, London Vol.8, No.12-13, p.76.

7.Brennan, N., & Connell, B., 2000, Intellectual capital; current issues and policy implications, Journal of Intellectual Capital, Vol.1, No.3, pp:206-240.

8.Carter, Mcnamard, 2001, Strategic planning (in nonprofit or for profit organizations), http://www. Strategic planning .com.

9.Chen, M., Cheng, S.T., Hwang, Y., 2002, An Empirical – Investigation of the Relationship Between Intellectual Capital and Firm Market Value and Financial performance, Journal of Intellectual Capital. No.2, p:159-176.

10.Chen, J. & zhu, Z. & Xie, H.Y., 2004, Measuring Intellectual Capital, vol.5, No.1, p.202.

11.Edvinsson, L. & Malone, M., 1997, Intellectual Capital, Harper.

12.Hargreaves, D.H., 2001, A Capital theory of school effectiveness and improvement, in British educational research Journal, vol.27, No.4, p.490.

13.Lin, Nan, 1999, building a network theory of social capital, in Nam lin, katern cook and Ronals S.Burt, social capital; theory and research, New York, Aldine de Gruyter.

14.Mavridis, D.G.,2004, The Intellectual capital performance of the Japanese Banking sector, Journal of intellectual capital. No.1, PP:92-115.

15.Pulic, A., 2000, VAIC – an Accounting Tool for Ic Management. Avaliable online: http://www.measuring – ip. At/papers/ham99 text.htm.

16.Roos,G.J., Edvinsoon and Dragonetti, N.C., 1997, Intellectual Capital, Navigating in the new Business Landscape, NewYork University Press.

17.Spreitzer, G.M., 1996, Social structural characteristics of psychological empowerment, Academy of Management Journal, Vol.39, PP:483–504.

18.Stewart, T., 1997, Intellectual Capital the new wealth of organizations, currency doubleday, New York.

19.Sveiby, K.E.,1996, The New Organizational Wealth Managing and Measuring Knowledge –Based Assets, Berrett – Koehler, New York.

20.Tayles, M.R., Pike and Sofian, S., 2007, Intellectual Capital, management accounting practices and corporate performance, Accounting. Auditing & Accountability Journal, Vol.20, No.4. pp:522-548.

چکیده

سرمايه فكري به عنوان دارايي نامشهود يك سازمان مي باشد و شامل دانش، تجربه، مهارت شخصي، روابط خوب و يا توانايي فناوري است. سرمايه انساني تركيبي از دانش، مهارت ها و تجربيات كاركنان يك بنگاه، سرمايه رابطه اي عبارت است از روابط با افرادي كه بنگاه اقتصادي با آن ها به كار تجاري مي پردازد كه شامل مشتريان و عرضه كنندگان مي باشد. سرمايه ساختاري دارایي هاي غيرمرتبط با نيروي انساني را شامل مي شود كه عبارتند از فناوري ها، فرآيندها، ابداع ها، اموال فكري، دارايي هاي فرهنگي و روش هايي كه شركت را قادر به انجام وظايف مي سازد. سرمایه نوآوری شامل دارایی های معنوی است که توسط قوانین حمایت از حقوق مالکیت معنوی شامل کپی رایت، نام تجاری و داریی های نامشهود مورد پشتیبانی قرار می گیرد، هم چنین سرمایه سازمانی شامل فلسفه سازمانی و سیستم هایی برای بالا بردن قدرت نفوذ و توانمندی های سازمانی است. با شناسایی میزان اهمیت سرمایه فکری، می توان مسئولین و تصمیم گیران علمی و اجرایی را به امر مؤثر و حیاتی سرمایه فکری (سرمایه های انسانی، ساختاری، نوآوری، سازمانی و رابطه ای) و نقش آن در بیشتر و پر رنگ تر کردن سازمان و ارائه خدمات بیشتر به افراد (ارباب رجوع)، آشنا کرده و از آن بیشتر استفاده نمایند. از این رو  هدف از انجام این پژوهش تعیین عوامل (شاخص ها و زیرشاخص ها) مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تعداد آن ها 60 نفر است، قلمرو زمانی تحقیق از زمستان 1392تا زمستان 1393 می باشد.. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه طیف لیکرت و پرسشنامه مقایسات زوجی است. که اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ با 0.82 تعیین شده است. در این پژوهش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، وابستگی بین عوامل ها (شاخص ها و زیرشاخص های) سرمایه فکری اندازه گیری می شود و بهترین عوامل های (شاخص ها و زیرشاخص ها) سرمایه فکری انتخاب می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که بعد از شناسایی عوامل های (شاخص ها و زیرشاخص های) سرمایه فکری با پرسشنامه طیف لیکرت و انجام مقایسات زوجی و اولویت بندی آن ها به روش تحلیل شبکه و Super Decision  و نتیجه گرفته شده از این پژوهش حاکی از آن است که بالاترین رتبه مربوط به  شاخص سرمایه سازمانی با ضریب 0.298321 می باشد، و پایین ترین رتبه مربوط به شاخص سرمایه رابطه ای با ضریب 0.137436 می باشد. هم چنین بالاترین رتبه مربوط به زیرشاخص دارایی های معنوی با ضریب 0.133350 می باشد. هم چنین پایینترین رتبه مربوط به زیرشاخص  فرهنگ سازمان با ضریب 0.014205 می باشد.

مقدمه :

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و دارایی های ناملموس سازمان بعد از موضوعات مهندسی مجدد دهه 80 و مدیریت کیفیت فراگیر دهه 90 به عنوان پدیده ای مهم، به صورت همه جانبه ای افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان ها تحت پوشش قرار می دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری است. استیوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی های فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود. (قلیچ لی و مشبکی، 1385) بنابراین سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان ها، دارایی های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. پس بر خلاف تصورات رایج، صرف وجود فناوری را متضمن توسعه می دانستند، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمان ها و سرمایه های انسانی تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه می باشد. مدیریت سرمایه فکری بیش از هر چیزی مدیریت پدیده های اجتماعی است. یکی از مفاهیم مهم و فرا رشته ای در بحث مدیریت پدیده های اجتماعی، مفهوم سرمایه اجتماعی است. پاتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش های اعضای جامعه موجود است. (پاتنام، 2000)

شاید پژوهش، ارزیابی و کنترل منابع انسانی در مقایسه با منابع دیگر سازمان دشوارتر باشد چرا که کمیاب ترین و پیچیده ترین منابع در اقتصاد دانش محور امروزی همان منابع انسانی هستند، میباشد. اغلب مدیران استراتژی های خود را بر روی عوامل ملموس و مشهود سازمان مانند تکنولوژی و استفاده از منابع فیزیکی و مالی متمرکز می کنند که این امر با توجه به ویژگی های امروزی اقتصاد جهانی و ظهور پدیده هایی هم چون جهانی شدن و رشد روزافزون تکنولوژی و استفاده از فناوری های نوین در ارائه محصولات جدید و متنوع نمی تواند به تنهایی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها شود. بنابراین سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی و رشد بقای خود به عواملی دیگری مانند سرمایه انسانی و فکری تمرکز می کنند. اهمیت این موضوع را می توان از آن جهت دانست که مک کنزی در سال1990 با انتشار کتاب جنگ برای استعدادها این نکته را بیان می کند که مدیران عالی سازمان ها تاکید فزاینده‌ای بر روی نیازهای سازمانشان به جذب موثر، ایجاد انگیزه، توسعه و حفظ استعدادها دارند. با توجه به مطالب گفته شده امروز سرمایه انسانی بیش از هر منبع ملموس دیگری برای سازمان ها اهمیت یافته است. در گذشته اعتقاد بر این بود که سرمایه و منابع مادی روند توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند. اما در جهان کنونی سرمایه انسانی کارآمد در این امر، تاثیر اصلی را به عهده دارد. منابع انسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه، بهره برداری از منابع مختلف جامعه، ساخت و تولید روزافزون می گردد. کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن در توسعه ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. سرمایه انسانی شامل عواملی  نظیر دانش کارکنان، توانایی و نگرش آنان است. در نتیجه این عوامل، کارکنان به عملکردی ترغیب می شوند، که مشتریان بابت آن حاضرند پول بپردازند. سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری هر دو، به سرمایه انسانی وابسته هستند. در واقع سرمایه انسانی شکل عملیاتی دو بخش دیگر سرمایه فکری (ساختاری و رابطه ای) است. سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. سرمایه انسانی شامل تمامی قابلیت های فردی، استعدادها، دانش و تجربه کارکنان سازمان و مدیران می باشد. مواردی نظیر شایستگی، قابلیت ها، ارتباطات و ارزش کارکنان است، سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه ای کارکنان، توانایی های رهبری، ریسک پذیری و توانایی های حل مساله است. سرمایه انسانی دارای قابلیت های ویژه، ساختار سازمانی منعطف، تکنولوژی اطلاعات و نوآوری و خلاقیت از عوامل مهم برای سازمان می باشند. (کریمی و همکاران، 1386) این در حالی است که سرمایه انسانی از الزامات و مهم ترین عامل برای چابک سازی سازمان ها می باشد. واژه ی سرمایه انسانی، در دهه 1990 به عنوان بنیان اصلی سرمایه فکری به شکل چشمگیری توجه همگان را به خود جلب نمود. سرمایه فکری منابع پنهان (نامشهود) سازمان است که به طور کامل در گزارشات حسابداری سنتی نشان داده نمی شود، نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم قابل رویت نیستند. برآوردها نشان داده اند که دارایی های نامشهود به طور متوسط 60 تا 75 درصد ارزش سازمان را تشکیل می دهند. موجودی سرمایه انسانی (شامل مهارت ها، دانش و توانایی های افراد)، سرمایه اجتماعی (شامل ارتباطات ارزشمند بین افراد) و سرمایه سازمانی (شامل فرآیندها و جریان عادی سازمان)، سرمایه فکری را تشکیل می دهند. سرمایه های انسانی تحت عنوان دانش فردی، مهارت ها، توانایی ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسائل کسب و کار تعریف شده است، سرمایه انسانی از نقطه نظر فردی میتواند به دو دسته سخت و نرم تقسیم شود. شایستگی کارکنان شامل دانش (دانش فنی و تئوری های دانشگاهی)، مهارت ها (توانایی کارکنان در تکمیل ماموریت های کاری)، استعدادها و ابتکار کارکنان بخش سخت آن را تشکیل می دهد که دانش و مهارت ها بالاترین نقش را دارند. نگرش های کارکنان بخش نرم آن را تشکیل می دهد و شامل نوآوری کارکنان در کار و رضایت از شغل شان می باشد و به عنوان پیش نیازی برای کارکنان محسوب می گردد که از طریق آن شایستگی هایشان را بالا می برند. (عالم تبریز، 1388، 41-40)

محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام ها، ساختار سازمانی و غیره را در بر می گیرد. در این میان، نظریه سرمایه فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است. (بنتیس ، 1997)

سرمایه فکری نوعی سرمایه ارزشمند است که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته می شود.(همان منبع، 1998). اقتصاد امروز مبتنی بر سرمایه فکری است و کالاهای آن دانش و اطلاعات هستند. منابع نامشهود عواملی غیر از دارایی های مالی و فیزیکی است، که در ایجاد ارزش یک شرکت مشارکت دارند و تحت کنترل آن هستند. (استیوارت، 1998)

خلاقیت، تولید افکار و اندیشه های جدید توسط مدیران و کارکنان سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است و این امر در سازمان از جایگاه والایی برخوردار است. امروزه سازمان هایی موفق هستند و می توانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات بدهند ، که به طور دائم افکار و اندیشه های جدید را در سازمان به کار می برند و این امر توسط مدیران و کارکنان خلاق امکان پذیر است. (احمدپور داریانی، 1380)

در این پژوهش، ابتدا شاخص ها و زیرشاخص های موثر بر عملکرد سرمایه فکری شناسایی و سپس این شاخص ها و زیرشاخص ها به وسیله روش ANP اولویت بندی می شوند. هم چنین سعی شده است که از طریق بررسی ادبیات و انجام مطالعات میدانی به پرسش های مذکور، در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ داده شود.

1-1- بیان مساله تحقیق :

سرمایه فکری به سازمان ها کمک می کند تا از دارایی های غیرملموس، که منبع مهم ارزش سازمانی شده، استفاده بهتری ببرند. از سوی دیگر، مفاهیم و تکنولوزی جدید، سازمان را قادر ساخت تا دانش را ایجاد و ذخیره کند و آن را با کارکنان، تهیه کنندگان، شرکاء و مشتریان تقسیم نماید. سازمان کارآمد، سرمایه فکری خود را بسیج می کند تا خروجی های فکری، آموزشی مورد نظر خود را با استفاده از راهکارهای ذخیره ی تجارب (از جمله تکنولوژی ها) به دست آمد.(هارگریس، 2001، 490) در عصر اطلاعات سازمان ها به سرمایه فکری به عنوان تولیدکننده ی ثروت سازمان توجه می کنند و اندازه گیری سرمایه فکری منبع قوی اطلاعات ارزشمند در مورد توانایی سازمانی است. (زانل، 2004، 48) سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است. این واژه که هنوز در دوران تکوین خود به سر می برد، برای نخستین بار زمانی مطرح شد که شرکت بزرگ سوئدی اسکاندیا شروع به اجرای مجموعه ای از روش های نوآورانه علمی برای توجه ویژه به دارایی های نامحسوس خود کرد. (ادوینسون، 1386) هم چنین سرمایه فکری نوعی سرمایه است که به عنوان دارایی نامشهود یک سازمان شناخته و ادعا می شود که یک دارایی ارزشمند در سازمان است. در دو قرن گذشته دانش عمومی بر این محور قرار گرفته بود که تنها دو عامل نیروی کار و سرمایه در تولید محصول نقش دارند. در حالی که در عصر حاضر، دانش و اطلاعات به عنوان دارایی ایجاد کننده ثروت و ارزش اقتصادی شناخته شده اند. علاوه بر این توسعه فناوری های جدید در قرن بیستم بخش وسیعی از فعالیت های فیزیکی ایجاد کننده ارزش را به ابعاد مبتنی بر دانش انتقال داده است. امروزه سرمایه فکری به طور گسترده اعم از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و یا توانایی فناوری به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی شرکت ها بشمار می رود. هم چنین عامل کلیدی در سودآوری محسوب می شود. (تایلز و همکاران، 2007)

از طرف دیگر با ورود به هزاره سوم میلادی، چیزی که بیش از همه چشمگیر است، دانش و روند گرایش سازمان به سوی دانش محوری می باشد. هم اکنون کشورهای توسعه یافته از تولید دانش کسب ثروت می کنند و در حال واگذاری فعالیت های سخت افزاری به کشورهای در حال توسعه هستند. در این میان توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی این دوره تلقی می شود که موجب خلق ایده های جدید کسب و کار، کارآفرینی و در نهایت توسعه پایدار میگردد. علیرغم افزایش تقاضا برای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، نتایج تحقیق های انجام شده حاکی از آن است که یک مغایرت و اختلاف مهم و پایدار در کیفیت و کمیت اطلاعات گزارش شده شرکت ها در مورد این منبع کلیدی وجود دارد. به عقیده بریننان(2001) ، بخش هایی که سهم دارایی های نامشهودشان پایین تر است، انگیزه کمتری برای افشای اختیاری سرمایه فکری در گزارش های سالانه دارند. (لی و همکاران، 2006)

از آن جا که دانش عامل مهمی در رشد و توسعه شرکت ها در آینده خواهد بود و توانایی شرکت ها به اندازه گیری، متکی بر مدیریت و توسعه دانش و تخصص هاست. شرکت ها باید برای مواجه با شرایط مربوط به بازارها دائما در حال تغییر باشند که این تغییرات در زمینه فناوری، توانایی و شایستگی های ضروری برای پذیرش و همسوسازی با محیط را توسعه می دهند. در این رابطه منابع انسانی و مدیریت شرکت، راهبردها و سازمان از اجزای مهم بشمار می روند و دانش به یک دارایی مهم در شرکت تبدیل می شود. پیشرفت های سریع فناوری در قدرت محاسباتی، فناوریهای ارتباطی، ماهیت دانش، مهارت ها، استعدادها و دانش تجربی افراد را در محیط کار تغییر میدهند. امروز اطلاعات جهانی بازار، به نوعی متفاوتی از کارگر با شایستگی ها، ویژگی ها و توانایی فکری سریع و هدایت کننده به سمت تفکر منظم و مهم در محیط دانش محور نیاز دارد. (بنتیس، 2004)

مطالعات انجام شده نشان می دهد که دانش و سرمایه فکری اهمیت زیادی پیدا کرده و به یک کالای مهم در ایجاد ارزش در واحد تجاری تبدیل شده است. اقدامات اقتصادی شرکت ها به شدت بر پایه دانش و فناوری قرار گرفته و در اغلب موارد با سرمایه فکری و دارایی های نامشهود مرتبط است. (لی و همکاران، 2006)

شالوده ثروت هر سازمانی را کارکنان آن در قالب دانش ها و مهارت ها و انگیزه ها یشان تشکیل می دهد. امروزه برخورداری از چنین ثروتی از آن جهت حائز اهمیت است که در دهه و چه بسا در سده آینده منشا اصلی برتری، در تکنولوژی جدید ریشه نخواهد داشت بلکه تابع ابتکار عمل، خلاقیت، تعهد و توانمندی نیروی انسانی خواهد بود. سازمان ها به هنگام رویارویی با چالش های آینده به منظور دستیابی به بهره وری بالا، چاره ای جز جلب اعتماد و تعهد کارکنانشان نخواهند داشت و این در سایه رضایت شغلی کارکنان امکان پذیر است. (هروآبادی، 1375)

با ظهور اقتصاد اطلاعاتی و ورود اقتصاد دانایی محور و شبکه ای، نقش منابع انسانی به عنوان یک عنصر رقابتی و راهبردی مطرح می شود. ارائه محصولات و خدمات متفاوت و متمایز، کاهش هزینه ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی ماهر، با تجربه، خلاق و با نشاط است. در این شرایط، مدیریت منابع انسانی، نقش متمایز و متحول و هم راستا با تحولات کسب و کار و ارتقای جایگاه منابع انسانی و گستردگی آن در سازمان دارا است. سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که می تواند ضمن تغییر خود سایر نهاده های تولید را نیز تغییر یا تعدیل می نماید، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بیانجامد. در نتیجه در سطح کلان منافع اجتماعی حاصل از انباشت سرمایه انسانی، سلامت بیشتر، اشتغال شهری بالاتر، همبستگی اجتماعی افزون تر و سطح امانتداری بالاتر را در جامعه به وجود می آورد که موجب کاهش هزینه معاملات می شود و در دراز مدت بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و رفاه و آرامش جامعه را بهبود می بخشد. در سطح خرد ارزش بازار سازمان ها کمتر به منابع مشهود بستگی دارد و بیشتر وابسته به دارایی های نامشهود به ویژه سرمایه انسانی است. (کردستانی، 1387)

واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه و بهبود عملکرد خود به شدت نیازمند سرمایه انسانی است و ضعف دانش، خلاقیت و نوآوری کارکنان مستقیما بر سطح دانش محصلان و به طبع دانش جامعه تاثیرگذار خواهد بود. هم چنین مساله سرمایه رابطه ای یکی دیگر از عوامل (شاخص) سرمایه فکری می باشد، این سرمایه (رابطه ای) سازمان را از دستاوردهای دیگر سازمان ها و همچنین از اطلاعات به روز و کارآمد محروم می نماید و روند توسعه سازمان به کندی صورت گرفته، که منجر به عقب ماندگی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بعد فرهنگی و آموزشی می شود. عامل (شاخص) دیگر سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری است، که سازمان را به یک سازمان بسته تبدیل می نماید، سازمانی که در عکس العمل به تغییرات محیطی و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی با اشکالات اساسی رو به رو می شود.

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

افرادی که در درون یک سازمان به کار و فعالیت مشغولند، هم چنین افراد مراجعه کننده به سازمان (ارباب رجوع)، هر یک نگرش خاصی به کار خود و سازمان دارند و این نگرش ها هم چون آثار انگشت ویژه و متفاوتند. بنابراین رسیدن به سطحی از رضایتمندی که افراد، به ویژه مراجعه کنندگان به سازمان (ارباب رجوع) را در برگیرد، بسیار مشکل است. ولی به دلیل اهمیت نیروی انسانی به عنوان عاملی موثرتر نسبت به سایر عوامل تولید و تاثیر نوع نگرش او نسبت به سازمان بر عواملی هم چون بهره وری و عملکرد، رسیدن به یک سطح قابل قبول از رضایتمندی، از ایده های مدیریت سازمان ها می باشد. موفقیت سازمان های اداری تابع عوامل متعددی است. در این راستا عوامل موثر بر عملکرد کارکنان به منظور پایبندی هر چه بیشتر کارکنان سازمان  به هنجارها دارای اهمیت به سزایی است. یکی از معضلات اکثر سازمان های اداری جامعه، پایین بودن ساعات کار مفید و کارایی کارکنان آن هاست که این خود در شمار مهمترین دلیل عدم رضایت افراد مراجعه کننده به سازمان (ارباب رجوع) می باشد. اصولا اعتقاد بر این است که انسان در صورت ایجاد شرایط مطلوب قادر خواهد بود که بر هر کاری فائق آید و این عامل ما را بر آن می دارد تا با شناخت صحیح و عمیق تر از اشرف مخلوقات به ارضاء تمایلات و نیازهای او همت گماریم، و اهداف او را در راستای اهداف سازمان هماهنگ سازیم. عامل انسانی در نقش مهم ترین نیرو و عامل هر سازمان می تواند سازمان را در جهت رسیدن به مقصد مورد نظر پیش برآند و چه بسا بسیاری از مسائل لاینحل به زعم خیلی از اندیشمندان و صاحب نظران علوم اقتصادی و مالی، به واسطه جهت دادن صحیح به شرایط روحی و اخلاقی کارکنان و ایجاد انگیزش شغلی و ارضاء نیازهای آن ها و در نتیجه رضایتمندی آن ها از شغل شان بر طرف گردیده است. پس مشاهده می گردد افزایش کارایی کارکنان سازمان اهمیت ضروری دارد و به واسطه ایجاد خشنودی شغلی و توجه به مسائل انسانی و معنوی می تواند نتایج چشمگیر و مهمی به همراه داشته باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122