پايان نامه تفسير عليّت به تشأّن از ديدگاه صدرالمتألّهين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تفسير عليّت به تشأّن از ديدگاه صدرالمتألّهين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 188 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تفسير عليّت به تشأّن از ديدگاه صدرالمتألّهين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم 2
1- 1- کلیات 2
1-1-1- مقدمه: 2
1-1-2- طرح تحقيق: 2
1-1-2-1- بيان مسأله: 2
1-1-2-2- اهميّت موضوع: 2
1-1-2-3-سؤال اصلي پژوهش: 2
1-1-2-4-سؤالات فرعي پژوهش: 2
1-1 -2-5-پيش فرض ها: 2
1-1-2-6-فرضيه هاي پژوهش: 2
1-1-2-7- اهداف پژوهش: 2
1-2. تاريخچه بحث 2
1-3. نگاهي به شخصيت و مكتب صدرالمتألهين 2
1-3-1. زندگينامة صدرالمتألهين. 2
1-3-2. حكمت متعاليه 2
1-4- مباني تصوري: 2
1-4-1- بداهت وجود: 2
1-4-2- اصالت وجود: 2
1-4-3- اشتراك معنوي: 2
1-4-4- تشكيك: 2
1-4-4-1- وحدت و كثرت وجود: 2
1-4-4-2-تشكيك: 2
1-4-4-3- حقيقت تشكيك: 2
1-4-4-4-تعريف تشكيك: 2
1-4-4-5- ملاك تشكيك: 2
1-4-4-6- اركان تشكيك: 2
1-4-4-7-اقسام تشكيك: 2
1-4-5-تجلی و ظهور: 2
فصل دوم: مبانی بحث 2
مقدمه 2
گفتار اول: علیّت 2
2-1-1- مقدمه: 2
2-1-2- تعریف علت و معلول: 2
2-1-3- اقسام علّت : 2
2-1-3-1-علت تامّه: 2
2-1-3-2- علت ناقصه: 2
الف- علت فاعلی: 2
ب- علت‏غایی: 2
(ج) و (د) – علت مادی و صوری: 2
2-1-4- حقیقت علیّت : 2
الف)جعل: 2
ب ) ملاک نیاز به علت: 2
1- نظریۀ حدوث: 2
2- نظریۀ امکان ماهوی: 2
3- امکان فقری: 2
2-1-4-1- حقیقت علت و معلول: 2
2-1-4-1-1- وجود رابط و مستقل : 2
2-1-4-1-2-وجود رابط از دیدگاه صدرا: 2
2-1-4-1-3-امکان فقری: 2
2-1-4-2.رابطه علت و معلول : 2
2-1-5. فاعلیت حق تعالی : 2
2-1-5-1-اقسام علت فاعلی 2
2-1-5-2.نحوۀ صدور اشیاء ازواجب تعالی: 2
2-1-6.احکام و آثار علت و معلول: 2
2-1-6-1-احکام علت و معلول: 2
1-اشرفيّت علت از معلول 2
2- سنخیّت بین علت و معلول 2
3- ملازمت علت و معلول: 2
4- تقدّم علّت بر معلول: 2
2-1-6-2- آثار امکان فقری: 2
گفتار دوم: وحدت شخصی 2
2ـ2ـ1. مقدمه: 2
2ـ2ـ2. وحدت وجود: 2
2ـ2ـ3. توجیه کثرات: 2
2ـ2ـ4. تفاسیر مختلف در باب (وحدت وجود): 2
2ـ2ـ4ـ1. وحدت شهود: 2
2ـ2ـ4ـ2. حلول و اتحاد: 2
2 ـ 2 ـ 5 . تبیین وحدت شخصی: 2
2 ـ 2 ـ 5 ـ 1. تماثیل وحدت شخصی: 2
2 ـ 2 ـ 5 ـ 2. ادلة عقلی: 2
2 ـ 2 ـ 5 ـ 3. ادلة نقلی: 2
2 ـ 2 ـ 6. رابطة وحدت شخصی و کثرات: 2
2 ـ 2 ـ 6 ـ 1. مراتب ظهور: 2
2 ـ 2 ـ 6 ـ 2. رابطة حق با کثرات: 2
کلام آخر 2
فصل سوم: ارجاع علیت به تشأن 2
گفتاراول: اثبات ارجاع علیّت به تشأن 2
3-1-1- مقدمه : 2
3-1-2 ادله اثبات: 2
3-1-2-1سیربحثی جناب صدرا: 2
3-1-2-2- ربط علّی: 2
الف) تحلیل معلول: 2
ب) تحلیل علت : 2
ج) تحلیل رابطهی علّی: 2
3-1-2-3- بسیطالحقیقة: 2
الف) مفاد قاعده: 2
– معنای بسیط 2
-«کل الأشیاء بودن بسیط حقیقی»: 2
-(ولیس بشیء منها): 2
ب) ربط قاعدهی بسیط الحقیقه با واجب تعالی: 2
ج) اثبات وحدت وجود از طریق قاعده: 2
3-1-2-4 بساطت علت و معلول : 2
3-1-2-5 صرف الوجود بودن واجب تعالی : 2
3-1-2-6 -عدم تناهی واجب تعالی : 2
3-1-3- نقل اقوال : 2
3-1-3-1-نظر موافقین: 2
3ـ1ـ3ـ2 نظر مخالفين: 2
نقد: 2
گفتار دوم: شئونات حكمت متعاليه 2
2-1- مظهر بودن كثرات: 2
-2-2-3 نحوه ظهور حقتعالي: 2
3-2- نحوۀ تجلي حق در اعيان خارجي: 2
3-2-3- نقل اقوال تشكيك: 2
خلاصه 2
پیوست¬ها 2
پيوست1: برخي تأثيرات تفسيرعليّت به تشأن برمباحث فلسفي 2
1-1- صادر اوّل: 2
1-2 – جعل: 2
1-3-توحيد افعالي 2
1-4- علم باريتعالي 2
1-5- مسألۀ خير وشر 2

پيوست 2: تفاوت مبنايي علامه دواني با صدر المتألهين در مسأله(تفسير عليّت به تشأن): 2
فهرست منابع 2
فهرست منابع 2
1- كتب: 2
2- مقالات: 2

فهرست منابع

1- كتب:

آشتياني، سيّد جلال الدين، منتخباني از آثار حكماي ايران، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ‌ج4.

ـــــــــــــــــــــ ، هستی از نظر فلسفه و عرفان، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، 1376.

ـــــــــــــــــــــ ، شرح مقدمه قیصری، چاپ پنجم، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1380.

ـــــــــــــــــــــ ، شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380.

ـــــــــــــــــــــ ، شرح مقدمة قيصري، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1375.

آشتیانی، میرزا مهدی، تعلیقة بر شرح منظومهبه اهتمام عبدالجواد فلاطوري ومهدي محقق، انتشارات دانشگاه تهران، 1367.

ــــــــــــــــــ ، اساس التوحید، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1377.

آملی، سید حیدر، المحيط الأعظم والبحر الخصيم، تحقيق:سيدمحسن موسوي تبريزي.چاپ سوم، تهران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامي، 1422ق.

آملی، سید حیدر، نقد النقود فی معرفة الوجود، وزارت فرهنگ وآموزش عالي، 1368.

ابن عربي، محي الدين، الفتوحات المكية، 4 جلدي، ترجمه و تعليق: محمد خواجوي، تهران، ملي، 1381.

ــــــــــــــــــــ ، فصوص الحکم دوم، انتشارات الزهراء، -س ـ، 1370.

ــــــــــــــــــــ ، الفتوحات المکیه، 4 جلدی، بیروت، انتشارات دارصادر.

ــــــــــــــــــــ ، الفتوحات المکیه، 14 جلدی، تحقیق عثمان یحیی، دوم، مصر 1405 ق، ج 8.

ــــــــــــــــــــ ، تفسیر ابن عربی، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1413ق، تحقيق:سمير مصطفي رباب، ج2.

ابن تركه، تمهید القواعد، تصحيح و تعليق، حسن حسن‌زاده آملي، قم، انتشارات الف لام ميم، 1386.

ابن سینا، التعلیقات، تصحیح عبدالرحمن بدوی، کویت، 1978م.

ــــــ ، النجاۀ، با ویرایش و دیباچه محمدتقی دانش پژوه، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، وجود رابط و مستقل در فلسفۀ اسلامی، چاپ اول، تهران، نشر علمی فرهنگی کتیبه، 1383.

الهي قمشه اي، محيي الدين، حکمت الهی عام و خاص، چاپ سوم، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی اسلام.

جوادي آملي، عبدالله، رحيق مختوم(شرح حكمة متعاليه)، قم، مركز نشر اسراء، 1375.

ـــــــــــــــــ ، تحریر تمهید القواعد ابن ترکه، چاپ اول، انتشارات الزهراء، 1372.

ـــــــــــــــــ ، سرچشمة اندیشه، چاپ دوم، انتشارات اسراء، 1386.

امين، سيد حسن، وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامي، چاپ اول،، تهران، مؤسسة انتشارات بعثت، 1376.

حائری یزدی، مهدی، هرم هستی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، .1361

حسن زاده آملی، حسن، وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، چاپ اول، قم، انتشارات تشيع، 1375.

حلبی، علی اصغر، تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلام، انتشارات اساطیر، 1373.

حنا الفاخوری، خلیل الجر، تاريخ فلسفه، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، ؛ چاپ سوم، 1367.

حسيني اردكاني، احمد بن محمد، مرآت الاكوان، تحرير شرح هدايۀ ملاصدرا، تصحيح و تحقيق: عبدالله نوري، انتشارات علمي وفرهنگي، 1375.

جرجانی، ابوالحسن علی بن محمد علی، التعریفات، الدار التونسیه للنشر، 1971 م.

خادمي، عين الله، علّيت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان وتجربه گرا، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1380.

خواجوی، محمد، ترجمة (مصباح الانس) ابن فناری، چاپ دوم انتشارات مولی،، 1384.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، زیر نظر دکتر محمد معین، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377 ش، ج 17.

دواني، جلال الدين محمد، رسالة الزوراء مندرج در الرسالة المختارة، اصفهان، مدرسه اميرالمؤمنين، 1364.

میرقوام الدین محمد رازی تهرانی، دو رسالة فلسفی (عین الحکمة و تعلیقات)، تهران، دفتر نشر میراث مکتوب، 1374.

رفیعی قزوینی، سید ابوالحسن، مجموعه رسائل و مقالات، تصحیح و مقدمه: غلامحسین رضانژاد، انتشارات الزهراء، 1367.

رحيميان، سعيد، فيض وفاعليّت وجودي، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1381.، صص68-78.

ـــــــــــــــ ، مباني عرفان نظري، مقدمه :جلال الدين آشتياني، سوم، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1375.

زكوي، علي اصغر، بسيط االحقيقه ازديدگاه ملاصدرا ولايب نيتز، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1384.

سهروردي، شهاب الدين، مجموعه مصنفات شيخ اشراق،، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

سبزواري ملا هادي ، الرسائل، تعلیفه و تصحیح و مقدمه : سیّد جلال الدین آشتیانی، چاپ دوم، انتشارات اسوه، .1376.

ـــــــــــــــــــ ، اسرار الحکم، با مقدمة توشیهیکو ایزوتسو، تهران، انتشارات مولی، 1361.

______________________شرح منظومه، تعليقة حسن حسن‌زاده آملي، اول، تهران، نشر ناب،، 1413هـ.

سجادی، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، کتابخانة طهوری، تهران، 1378.

شهرزوری، محمد، شرح حکمۀ الاشراق، تصحيح وتحقيق ومقدمه :حسين ضيايي تربتي، چاپ دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، 1380.

شريف، مبان محمد، تاريخ فلسفه در اسلام، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1365.

صدرالمتألهين، الاسفارالاربعه، تعليقة آيت الله حسن‌زاده آملي، چاپ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1383.

ــــــــــــ ، الاسفارالأربعه، پاورقي ملاهادي سبزواري، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اول، 1383.

ــــــــــــ ، رسائل فلسفي ملاصدرا، به تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1362.

ــــــــــــ ، المشاعر، به اهتمام هانري كربن، چاپ دوم، تهران، كتابخانه طهوري، 1363.

ــــــــــــ ، رسالة سريان الوجود، مندرج در (الرسائل)، قم، انتشارات مکتبة المصطفوی.

ــــــــــــ ، المبدأ و المعاد، تصحيح: محمد ذبيحي، جعفر شاه نظري، تهران، مينا، حكمت اسلامي صدرا، 1381.

ــــــــــــ ، شرح الهداية الأثيرية، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، 1422 ق.

ــــــــــــ ، شواهد الربوبيّة، چاپ سوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1382.

ــــــــــــ ، مفاتیح الغیب، تهران، مؤسسۀ تحقيقات فرهنگي .

ــــــــــــ ، تعلیقات برالهيات شفاء، تصحيح وتحقيق ومقدمه:نجفقلي حبيبي، به اشراف محمد خامنه اي، جاپ اول، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، 1382.

ــــــــــــ ، رسالۀ اصالت جعل وجود مندرج درمجموعه رسائل فلسفي، تحقيق و تصحيح: حامد ناجي اصفهاني، انتشارات حكمت، 1375.

ــــــــــــ ، رسالۀ اتحاد عاقل ومعقول، ترجمه علي بابايي، چاپ اول تهران، انتشارات مولي، 1386.

ــــــــــــ ، المظاهر الإلهيّه، تحقيق:جلال الدين آشتياني، چاپ دوم، قم، دفتر تبليغات اسلامي ف1377.

ــــــــــــ ، اسرار الايات، مقدمه وتصحيح “محمد خواجوي، تهران، انجمن حكمت وفلسفه، 1360.

ــــــــــــ ، ایقاظ النائمین، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، مقدمه و تصحيح: محسن مؤيدي.

صدوق، محمد بن احمد، التوحید، تصحیح هاشم حسیني طهرانی، ششم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1416 .

طباطبايي، محمدحسين، نهاية الحكمة، چاپ 14، مؤسسه نشراسلامی، 1417ه.

ــــــــــــــــــــ ، اصول فلسفه و روش رئاليسم، پاورقي: مرتضي مطهري، تهران، انتشارات صدرا، 1367.

ــــــــــــــــــــ ، الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1374.

طوسي، خواجه نصير الدين، کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قم، انتشارات شكوري، 1367.

علی بن احمد، شرح الخصوص الی معانی النصوص، مقدمه و تصحیح جلال الدین آشتیانی، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.

عبوديّت، عبدالرّسول، نظام حكمت صدرايي، انتشارات مؤسسۀآموزشي وپ‍‍ژوهشي امام خميني، 1383.

العطّاس، سيد محمد نقيب، مراتب ودرجات وجود، ترجمۀ سيد جلال الدين مجتبوي، تهران، مؤسسه مطالعات دانشگاه تهران، 1375.

غزویان، محسن، مجموعه مقالات فلسفی، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1374.

فارابي، آراء اهل المدينة الفاضلة، بيروت، مكتبة الهلال، مقدمه وشرح وتعليق :علي بوملحم.

ـــــ ، رسالۀ فی مسائل متفرقه، مندرج در رسائل فارابی، هند، چاپ حیدر آباد دکن، 1344ق.

فيض کاشانی، ملا محسن، الاصفی فی تفسیر القرآن، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1418ق، ج 2.

ـــــــــــــــــــــ ، اصول المعارف، تعلیق و تصحیح و مقدمه : سیّد جلال الدین آشتیانی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ سوم، 1375.

قمشه اي، محمد رضا، مجموعه آثار حكيم صهبا، تصحيح وتعليق:حامد ناجي اصفهاني، خليل بهرامي قصر چمني، چاپ اول، اصفهان، انتشارات كانون پ‍ژوهش، 1378.

قیصری، محمد داوود، شرح فصوص، به کوشش استاد سید جلال الدین آشتیانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.

ـــــــــــــــــ ، رساله التوحید و النبویه و الولایه مندرج در رسائل قیصری. تعلیق و تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، تهران، مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفة ایران، چاپ دوم، 1381.

ـــــــــــــــــ ، شرح فصوص الحكم، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1375.

ـــــــــــــــــ ، شرح فصوص الحکم، تحقیق آیت الله حسن حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1386.

قونوی، صدارالدین، مفتاح الغیب، تصحیح محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، 1374.

کاشانی، عبدالرزاق، کشاف اصطلاحات والفنون، ضمیمة شرح منازل السائرین، کتابخانة حامدی، تهران 1315 ش.

ــــــــــــــــ ، کشاف اصطلاحات و الفنون به ضميمۀ شرح منازل السائرين، تهران، كتابخانه حامدي، 1315.

ـــــــــــــــــ ، شرح فصوص الحکم، چهارم، قم، انتشارات بیدار،، 1370.

كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، يونان و روم، ج 1، ترجمه: سيد جلال الدين مجتبوي، تهران، انتشارات سروش، 1375.

مدرّس زنوري، ملا علي، بدايع الحكم، مقدمه احمد واعظي، چاپ ونشر علاّمه طباطبايي، تهران، 1376.

مطهری، مرتضی، مقالات فلسفی، چاپ سوم، انتشارات صدرا، 1375.

مصباح يزدي، محمدتقي، دروس فلسفه، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1375.

معلمي، حسن، حكمت جاودانه، چاپ اول، قم، انتشارات كانون انديشه جوان، 1384.

ميري، محسن و محمد جعفر علمي، فهرست موضوعي الحكمة المتعاليه، في الاسفار الاربعه، چاپ دوم، تهران، انتشارات حكمت، 1378.

مجموعه مقالات همايش بزرگداشت حكيم ملاصدرا، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، 1379.

ندري ابيانه، فرشته، تأثيرات ابن عربي برحكمت متعاليه، چاپ اول، تهران، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، 1386.

نصر، سيد حسين، اليورليمن؛ تاريخ فلسفة اسلامي، چاپ اول، تهران، انتشارات حكمت، .1386

ملا محمد مهدی ابی ذرالنراقی، اللمعات العرشیه، تحقیق علی اوجبی، تهران، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1381.

وهبه، مراد، المعجم الفلسفی، قاهره، دار قباء للطباعة والنشر والتوضيع، 1998.

هانري كربن، تاريخ فلسفة اسلامي، ترجمة جواد طباطبايي، دوم، تهران، انتشارات كوير، 1377.

94- یزدان پناه، -یدالله، درس­های عرفان نظری، مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی.

95ـ یادنامه و مصاحبات تلمید و علاّمه سیّد محمد حسین طباطبایی و علاّمه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی، مهرتابان، انتشارات باقر العلوم (ع ).

2-مقالات:

امين، حسن، جريان تشكيك درمظاهر وجود يا مراتب آن، كيهان انديشه، شمارۀ66، 1375.

سوزنچي، حسين، امكان وحدت شخصي در حكمت متعاليه، نامۀ حكمت، شمارۀ6، 1384.

صدوقي سها، منوچهر، جريان تشكيك درمظاهر يا مراتب وجود، كيهان انديشه، شمارۀ64، 1374.

صدر حسيني، عليرضا، حكمت متعاليه ومسألۀ وحدت وجود، خردنامۀ صدرا، شمارۀ43، 1385.

عشاقي، حسين، توجيه عقلاني كثرات درفرض وحدت شخصي وجود، معارف عقلي، شمارۀ4، 1385.

چكيده

از رابطۀ بين واجب وممكنات كه در فلسفه به ربط علّي ومعلولي ياد شده، در نظام وجودي صدرايي نيز طبق دو ديدگاه بحث مي شود؛ابتدا جناب صدرا بااثبات اصالت وجود، به توجيه اين رابطه در دستگاه وجودي ودر قالب تشكيك خاصي پرداخته ومعتقد است كه علّت ومعلول، به عنوان دو موجود مستقل ودر مقابل هم نيستند كه رابطۀ بين آنها مثل آنچه مشاء قائل به آنند از نوع رابطۀ تبايني باشد؛بلكه ايشان با تبعيّت از استاد خويش، از وجود ربطي معلول در قبال علّت سخن گفته ورابطۀ ميان آن دو را از نوع اضافۀ اشراقي مي داند كه معلول عين ربط به علّت است نه موجودي مرتبط با علّت، وبااين توجيه واستدلال بحث را ادامه داده ؛امّا در اواخر بحث عليّت، به اين نتيجه مي رسد كه وقتي معلول هويّتي مباين با علّت نداشته باشد، علّت هم بايد در مقابل آن موجود مستقل نامتناهيي باشد كه عاري از هر نقصي باشد.

ايشان با استدلال از طريق (بسيط الحقيقه كل الاشياء)و پرداختن به حقيقت علّت ومعلول(ربط علّي)به اثبات خصوصيّات علّت حقيقي پرداخته ودر نهايت به اين نتيجه مي رسد كه تنها وجود حقيقي ذات باري است ومابقي، شئون وظهورات واجب اند، نه اينكه وجودي-حتي به نحو ربطي ومستقل-در مقابل او باشند؛بدين طريق از تشكيك خاصّي وفقر وجودي معلول به منزلۀپلي براي رسيدن به وحدت شخصي استفاده كرده وبه مقصود خويش دست يافت؛ودر مباحث مختلف از تعابير عرفاني كه نشان دهندۀ رابطۀ(شأن و ذي شأن )است، استفاده كرده وبدين وسيله مطلب را از سطح معمول فلسفي بالا برده وبه كمال رساند.

هر چند وي پس از اثبات وحدت شخصي صريحا به اثبات مظهر بودن كثرات وتأثيرات آن بر ساير مباحث نپرداخته، امّا از بيان صريح ايشان در دلايل واستفاده از تعابير عرفاني مطابق بحث، مي توان تأثير آن را به عنوان يكي از مباني اساسي، همچون تشكيك خاصّي برمباحث ديگر فهميد؛همانگونه كه پيروان حكمت متعاليۀ كمابيش مطابق بيان ومباني جناب صدرا، به طرح مباحث بر اساس مبناي وحدت شخصي پرداخته اند؛همچون علم تفصيلي واجب به اشياء، مبحث جعل، صادر اوّل، توحيد افعالي و…

كليد واژه­ها: اصالت وجود، تشكيك خاصّي، علّت ومعلول، فقر وجودي، بسيط الحقيقه، تشكيك در مظاهر، وجود اطلاقي .

فصل اول:کلیات و مفاهیم

1- 1- کلیات

1-1-1- مقدمه:

حمد وسپاس بي نهايت ذاتي را كه اصل حقيقت است وحقيقت همۀاشياء از اوست؛وجود مقدسي كه بر عالميان منت نهاده و به واسطه حقيقت محمديه، ظهور تام خويش، به ماسوا فيض مي رساند.

آنچه كه در اين پايان نامه بدان پرداخته مي شود، حول محور (ربط بين واجب و ممكنات) است، مسأله اي كه از ابتدا ذهن فلاسفه، متكلمين و عرفا را به خود مشغول كرده و پيرامون آن به بحث پرداخته اند.

از همان ابتداي پيدايش فلسفه در يونان، بحث علت و انقسام آن به علل اربعه مطرح بوده و اين مسأله نيز مورد پذيرش فلاسفه مسلمان از مشاء و اشراق قرار گرفته و به تنظيم و تفسير بيشتر آن پرداخته اند، اما زمانيكه نوبت به صدرالمتألهين مي رسد ايشان ابتدا مطابق قوم سخن گفته، اما به دليل اينكه با دستگاه اصالت وجودي خويش، آموزه هاي عقيدتي (آيات و روايات) سازگار باشد، از ربط بين واجب و ممكن به عنوان موجود مستقل و وابسته ياد كرده و در نظام تشكيكي خاص خود به مستدل كردن آن مي پردازند.

از طرفي، به خاطر تأثيراتي كه منابع عرفاني بر فكر و روح صدر المتألهين گذاشته و به عرفان ابن عربي علاقه و توجه خاصي داشت، در صدد مستدل كرن آن بود، و از همان ابتداي مباحث، سعي در اثبات مقصد عرفاني داشته و وعده اثبات و طرح آن را مي داد و متوجه آن بود، لذا وقتي به مباحث علت و معلول پايان مي دهد، و از معلول به عنوان وجود فقير و وابسته ياد مي كند، حقيقت علت را نيز مورد بررسي قرار داده و وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍زگي هاي آن را به عنوان وجود مستقل برشمرده و در نهايت بدين نتيجه مي رسد كه تنها وجود حقيقي، ذات اقدس اله است.و كثرات جزء مظاهر و شئونات ذات نيستند.

اما اينكه چگونه مطابق ديد فلاسفه و عرفا- از حقيقي بودن كثرات مي توان به مجازي بودن آن رسيد و چه خصوياتي بايد در معلول و علت باشد كه اين توجيه را مستدل كند و ارئه راه هاي مستدل كردن آن، طبق بيان مرحوم ملاصدرا، آن چيزي است كه در مورد آن بحث شده و در نهايت نظر متأخرين از حكمت متعاليه پيرامون آن را مورد بررسي قرار مي دهيم.اين نكته نيز قابل توجه است كه سعي شده بيشتر بر نظرات اساتيد محترم آيت الله جوادي آملي و استاد جلال الدين آشتياني، بهره گرفته شود.

1-1-2- طرح تحقيق:

1-1-2-1- بيان مسأله:

بدون ترديد شالودۀحكمت متعاليه را قول به اصالت وجود ووحدت وجود تشكيل مي دهد؛ همانطور كه علامه طباطبايي فرموده:صدرالمتألّهين، حكمت خود رابا اصالت وجود وسپس با تشكيك وجود آغاز نمود وپس از آن، درهر مسئاه اي از مسائل اين فن، از همين دونظريه مدد برهاني مي گيرد واثبات مسئله را بر آن استوار مي سازد.

جناب صدرا بااثبات اصيل بودن وجود، تشكيك رابجاي مفاهيم-كاري كه شيخ اشراق كرد- از احكام وجود دانسته ودرنظريۀاول خود درباب رابطۀ حق با خلق، از باب همراهي با ديگر فيلسوفان كه كثرت موجود در جهان راحقيقي مي دانند، قائل به وحدت تشكيكي وجود شد؛امّا درپايان بحث عليّت، وجود را منحصر در ذات اقدس الهي دانسته ودرسلوك عرفاني خود تنها علت نهايي راواجب بالذات ميداند وقائل است كه ممكنات، همواره جهتي از جهات اويند وعين تعلّق ووابستگي ونياز به او به شمار مي روند؛از همين جاست كه عليّت به تجلّي تغيير يافته ومعلول به جلوۀاضافۀاشراقي به كمال خود مي رسد وماسوا به عنوان مظاهرذات مطرح مي گردند.

1-1-2-2- اهميّت موضوع:

بابررسي دقيق سير عليّت به تشأن ورسيدن به وحدت شخصي وجود كه مبناي اصلي بحث است، به عاليترين وجه –درمقايسه با ديگرمكاتب فلسفي –مي توان به مباحث ديگر فلسفي پرداخت؛واهميّت بحث از آنجايي است كه با اثبات آن، سيرمباحث فلسفي دگرگون شده ورو به تعالي مي نهد همانگونه كه صدرالمتألّهين، با رسيدن به آن ادعاي تتميم واكمال فلسفه نمود.

 1-1-2-3-سؤال اصلي پژوهش:

سير انتقالي صدرا از رابطۀعلّي(بين واجب وممكنات)به رابطۀشأني(ظلّ وذي ظلّ)چگونه است؟

1-1-2-4-سؤالات فرعي پژوهش:

1- نظريۀ اول صدرا در باب رابطۀ بين واجب وممكنات چيست؟

2- نظر عرفادر اين باب چيست؟آيا وجود واحد است به وحدت شخصي يا بر ممكنات هم به وحدت تشكيكي حمل مي شود؟

3- مباني نظريۀعليّت وتشأن چيست؟

4- دلايل صدرا براي ارجاع عليّت به تشأن چيست وآيا وي توانسته به مقصد عرفاني دست يابد يا صرفا باتغيير الفاظ، ادعاي وصول كرده؟

5- ارجاع عليّت به تشأن چه تأثيراتي بر مباحث فلسفي داشته؟

 1-1 -2-5-پيش فرض ها:

وجود واقعيّت، اصالت وجود، وحدت وكثرت موجودات، تشكيك در وجود.

1-1-2-6-فرضيه هاي پژوهش:

صدرالمتألّهين با اوج گرفتن درتشكيك خاصّي ونزديك شدن به نظر عرفا در باب وحدت شخصي، كثرات راتعيّنات وظهورات دانسته ووجود را منحصر درذات واجب مي داند، بدين ترتيب رابطۀ بين واجب وممكنات از رابطۀ علّي ومعلولي به شأن وذي شأن تغيير مي يابد.

1-1-2-7- اهداف پژوهش:

شناخت ورسيدن به آنچه سبب تعالي حكمت متعاليه شده ومقصود عرفا نيز بوده است؛به علاوۀتأثير آن بر مباحث فلسفي؛ با توجه به اينكه يكي از مباني اساسي است كه ساير مباحث را تحت تأثير قرارداده ومسير بحث وياتفسير آن راعوض مي كند.

1-2. تاريخچه بحث

اصل عليّت تاريخي به بلنداي تاريخ بشر دارد، انسان همواره در پي هر حادثه‌اي كه واقع مي‌شد علّت و منشأ آن را جستجو مي‌كرد و به دنبال اين سؤال بود كه اصل پيدايش موجودات از چيست و آيا ارتباطي ميان موجودات مختلف در جهان وجود دارد و اگر اين ارتباط برقرار است، به چه نحوي است؟

حدود پنج قرن قبل از ميلاد در ميان فلاسفة يونان افرادي چون ذيمقراطيس، لوكيپوس، طالس ملطي و افلاطون از عليّت سخن گفته و هر كدام مادة المواد اشياء را چيزي مي‌دانستند، امّا تقريباً همه قائل به وحدت وجودي بوده و معتقد بودند كه بين اشياء تبايني وجود ندارد.[1] بعد از آن ارسطو نخستين فيلسوفي بود كه رابطة يبن اشياء به صورت نظام‌مند سخن گفته و علل چهارگانة مادّي، صوري، غايي و فاعلي را به صورت منسجم مطرح كرد. وي در (ما بعدالطبيعة) خود از خداوند به عنوان (محرّك اول) ياد مي‌كند كه سلسلة علت‌ها به او منتهي مي‌شود، اما بنابر آنچه از ارسطو نقل شده، خداي وي خالق جهان نيست؛ چرا كه ماده از نظر او مخلوق نبوده بلكه ازلي است.[2] وي همچنين براي نخستين بار، بحث تباين ميان وجود و ماهيت را مطرح كرده و قائل به اين مطلب شد كه موجودات عالم ذرات مستقلي‌اند كه وجه مشتركي ندارند.

ارسطو سلسله مراتب هستي را با توجه به تمايز بين قوه و فعل مي‌پذيرد، يعني اگر موجودات را از جهت قوه و فعل بسنجيم، درجاتي دارند؛ مرتبة اول كه سراسر فعليت محض است و هيچ بهره‌اي از قوه ندارد، خداست و مرتبة آخر كه سراسر قوه است و در پايين‌ترين درجة وجودي قرار دارد، مادة اولي است؛ در ميان اين دو مرتبه، به ترتيب، عناصر چهارگانة بسيط، اجسام غير آلي، اجسام آلي، عقل فعال و عقول افلاك قرار دارند كه از قوه به سوي فعليت در حركتند و بين آنها رابطة علّي برقرار است.

در ميان فلاسفة اسلامي نيز قانون عليّت به عنوان يك اصل مسلّم عقلي و بديهي، كه ربط بين موجودات را بيان مي‌كرد، مورد پذيرش فلاسفة اسلامي واقع شده و به بحث پيرامون آن پرداختند. كندي نخستين فيلسوف مسلمان در كتاب (العلة الفاعلة القريبة للكون و الفساد) اثبات مي‌كند كه خداوند علّت فاعلي بعيد و اصيل براي كون و فساد موجود در زمين است و او علّت هر چيز و پاية هر نظامي است و جهان به اراده و مشيّت از او صادر شده است.[3] پس از وي، فارابي، وجود را به واجب و ممكن تقسيم كرده[4] و بيان مي‌كند كه هر ممكني نيازمند به علّت است چرا كه تسلسل علل الي غير النهاية، محال مي‌باشد، پس ما ناچاريم كه قائل به وجودي شويم كه علّتي ندارد و او علّت نخستين براي موجودات است.[5]

وي در مورد نحوة صدور اشياء از خداوند و ارتباط بين آنهابا پذيرش نظريۀ فيض بيان مي‌دارد كه همه چيز از خدا صادر ‌شده و علم او عبارت از قدرت عظيم اوست و چون او دربارة ذات خويش تعقل مي‌كند عالم از او صادر مي‌گردد.[6] فارابي نخستين فيلسوف مسلماني است كه بحث وحدت و كثرت را به صورت منظم مطرح كرد.

پس از فارابي، ابن سينا نيز با تقسيم موجودات به دو قسم واجب و ممكن، بيان مي‌كند كه ممكن محتاج به علّت خارجي است كه او را در قوّه به فعل درآورده يا ايجادش كند، وي از خداوند به عنوان مبدع عالم ياد كرده و بيان مي‌كند كه خداي تعالي علّت فاعلي است. وي قائل به تباين موجودات بوده و معتقد است كه موجودات داراي حقايق متعدّد متباين به جهت ذات هستند و هر شيئي وجود جدا و عالم خاص به خود دارد، در عين حال ميان آن‌ها رابطة علّي و معلولي برقرار است. روش ابن سينا در بيان كيفيت صدور عالم از خداوند تقريباً عين روشي است كه فارابي در نظرية (فيض) خود بيان كرده است. به عقيدة ابن سينا، صادر اوّل از خداوند، عقل اوّل است كه اصل كثرات بوده كه اگر نبود، تعدّد پديدار نمي‌شد.

از ميان اشراقيون، شهاب الدين سهروردي، كه مكتب اشراق منسوب به اوست، قائل به تشكيك در انوار بوده و معتقد بود كه كثرات داراي جهت وحدتي هستند.[7] وي بر اساس نظام نوري خود، نظام عالم را چينش داده و ربط بين موجودات را به نحو منسجم علّي و معلولي بيان مي‌دارد. وي معتقد است كه مبدأ انوار بايد چيزي باشد كه نور همة انوار از او به وجود آمده و خودش از چيزي به وجود نيامده است. (نورالانوار، همان علت فاعلي است)، سپس بيان مي‌كند، طبق قاعدة الواحد، تنها از نورالانوار يك چيز صادر مي‌شود كه آن نور اقرب است و از وي فلك نهم و… كه مبدأ پيدايش كثرات و سلسله مراتب هستي است.[8]

در هر حال، نظام‌هاي فلسفي كه مبتني بر نوعي (كثرت‌انگاري) بودند – چه از نوع كثرت تبايني ميان موجودات كه نظرية مختار مشائيان است و چه از نوع كثرت تشكيكي ماهيات كه منسوب به اشراقيون مي‌باشد – ربط بين موجودات را بر پاية اصل عليّت توجيه مي‌كردند. در مقابل، برخي انديشوران بزرگ در حوزه‌هاي غير فلسفي، واكنش‌هاي انكارگرايانه‌اي نسبت به اين نوع تقسيم‌بندي موجودات، به واجب و ممكن یا علت و معلول و به تعبيري واحد و كثير، صورت گرفت كه مهمترين آن از سوي حوزة عرفان اسلامي بود.

قاطبة عرفا، سخت طرفدار (اصالت وحدت) بوده و كثرات را اموري اعتباري و مجازي مي‌دانستند؛ به اعتقاد ايشان در دار هستي تنها يك وجود موجود است و آن ذات باريتعالي است و وجود حقيقتاً به او نسبت داده مي‌شود، امّا نسبت وجود به ماسوي، از روي مجاز مي‌باشد.

نظرية وحدت وجود[9]، كه ظاهراً نخستين بار به صورت منسجم توسط ابن عربي (7-6 ه‍‌) مطرح شد، عمده‌ترين نظرية عرفاني است كه سبب اختلاف بينش و نگرش عارف و حكيم و تمايز آنها در بحث عليّت مي‌شود؛ چرا كه تمام نظريات فلسفي از جمله نظرية عليّت در فلسفه با پذيرش حقيقي بودن كثرت مطرح شده است. امّا با پذيرش وحدت وجود، كه مبيّن حقيقي بودن وحدت و اعتباري و مجازي بودن كثرت است، سخن گفتن از عليّت و معلوليت در دار وجود سخني نامقبول است؛ چرا كه در دار وجود، جز حقيقت واحد شخصي چيز ديگري نيست كه بگوئيم يكي علّت و ديگري معلول است. بر اساس همين مبنا بود كه عارفان بزرگي چون ابن عربي، بالصراحة، عليّت و معلوليّت را در دار وجود انكار كرده‌اند.[10] امّا وي براي توجيه كثرات، نظرية تجلّي و ظهور را مطرح نموده و بيان مي‌كند كه ماسوي به عنوان (نمود) اند نه (بود)، يعني بهره‌اي از هستي ندارند، بلكه جلوه‌ها و ظهورات واقعيت‌اند، نه خود واقعيت، بدين ترتيب به كثرات جهت شأني داد.

امّا اين نظريه هم از همان ابتدا از سوي حوزه‌هاي مختلف فرهنگي در جهان اسلام (اعم از حوزه فقهي – حديثي – كلامي و فلسفي، مورد حمله قرار گرفت. در عين حال، در مقابل بزرگاني نيز در صدد تقريب بين اين دو حوزة فلسفي – عرفاني – در اين مسأله برآمدند. از جمله، علامة دواني كه ظاهراً مبدع تبيين فلسفي تحويل عليّت به ظهور و تجلي است كه در بحث انحصار جعل در وجود، معلول را شأني از شؤون حق معرفي مي‌كند.[11] امّا از آنجا كه وي قائل به اصالت وجود در واجب تعالي و اصالت ماهيت در ممكنات بود، نتوانست به خوبي اين نظريه را توجيه كرده و ربط موجودات را سامان دهد.[12] امّا جناب صدرالمتألهين، پس از وي توانست بر اساس نظام وجودي كه سامان داده بود در صدد تقريب فلسفه و عرفان برآمده و سير عليّت و ربط موجودات را در نظام علّي – معلولي فلسفه با حلقة ارتباطي وجود رابط و تفسير خاصي كه از حقيقت عليّت و معلوليّت ارائه دادند، به نظر عرفا در باب شؤونات و جلوات واحد حقيقي، ارجاع دهند و بدين ترتيب نظرية (تفسير عليّت به تشأن) را از ابداعات خود معرفي مي‌كنند.

البته هنوز هم، زمزمه‌هايي ميان بزرگان فلسفه و عرفان است مبني بر اينكه آيا جناب صدرا توانسته، نظرية (وحدت شخصي) كه عرفا بيان مي‌كنند، توجيه عقلاني كند يا عبارات وي، صرفاً دلالت به (وحدت تشكيكي) دارد؟ و ديگر اين كه آيا عبارات جناب صدرا، تقريب به نظر عرفاست يا همان نظر را عيناً بيان مي‌كند.[13]

1-3. نگاهي به شخصيت و مكتب صدرالمتألهين

براي درك عميق يك مطلب علمي، بخصوص فلسفي، نياز است هم سير تحوّل فكري مبدع آن فكر و هم زندگينامة وي مورد بررسي قرار گيرد، لذا در اين بخش، ابتدا به طور اجمال به شخصيت و سپس به شاخصه‌هاي مكتب صدرا مي‌پردازيم:

1-3-1. زندگينامة صدرالمتألهين.

فلسفه در جهان اسلام، پس از ابن سينا (419-370 ه‍‌) و سهروردي (م 549 ه‍‌) كه يكي مشائي و عقل‌گرا بوده و ديگري تمايل به اشراق و شهود داشت، چندان تحوّلي پيدا نكرد، چرا كه پس از ايشان تمامي بزرگان فلسفه و حكمت به ترويج و تعليق پيرامون اين دو مكتب مي‌پرداختند. تا زمان صفويه كه متكلمان هم در محافل علمي به پا خاسته و به ترويج عقايد خود پرداخته و علناً علم مخالفت با فلسفه را برافراشتند. علاوه بر آن، مكتب عرفان بر عليه فلسفه قد علم كرده و عقل و برهان را گمراه كننده به شمار مي‌آورد.

در چنين شرايط نابسامان علمي كه هر كس كوس أنا الحق را به سينه زده و ديگري را تكفير مي‌كرد، وجود فردي كه به اين منازعات خاتمه داده و معجوني گوارا در حوزة انديشه وجود آورد انتظار مي‌رفت.

محمّد بن ابراهيم بن يحيي قوام شيرازي ملقّب به صدرالدين (1050-979 ه‍‌) يگانه فرزند خانواده‌اي با مكنت بود كه از حداثت سن به تحصيل پرداخت. وي تحصيلات ابتدايي خود را در شيراز و پس از آن در قزوين و اصفهان نزد اساتيد بزرگ در علوم عقلي و نقلي كه شهرة خاص و عام بودند؛ همچون حكيم داماد و شيخ بهائي، [14] و [15] به اتمام رسانده و در ابتداي جواني تمامي علوم زمان خود را فرا گرفت. صاحب تاريخ عالم آراي عباسي كه معاصر صدرالمتألهين است، در وصف وي چنين مي‌نويسد:

«او در علوم معقول و منقول سرآمد روزگار خود و جامع كمالات صوري و معنوي و كاشف دقايق انفس و آفاق، و در اكثر علوم حكميه و فنون غريبه و رياضي و فقه و تفسير و حديث درجه عليا يافته و فقهاي عصر را به تصحيح آن جناب معتبر مي‌شمارند».

امّا روح كنجكاو و ضمير متلاطم وي به اين تعاليم قانع نشده، از این جهت در جستجوي معرفتي فراتر از آنچه از اساتيد خود فرا گرفته بود، به وادي عرفان قدم نهاد تا حقيقت را بماهو كشف كند، لذا به رياضت و گوشه‌نشيني در روستايي دور افتاده، در نزديكي قم روي آورد تا هم به آرامش دروني دست يابد و هم از شرّ آزارهاي جاهلان عالم‌نما كه او را تكفير مي‌كردند، نجات يابد. اين برهه از زندگي وي كه دورة مكاشف و رياضتهاي معنوي بود، موجب تكميل آموخته‌هاي وي شده و توانست به معرفتي دست‌يابي كه اثر آن در آثار وي هويداست. صدرا در مقدمة كتاب عظيم (اسفار) در مورد اين برهه از زندگيش چنين مي‌نويسد:

«…در اين حال به سوي سبب‌ساز حقيقي روي آورده و از جانب فطرت خود زاري و تضرعي ذاتي به درگاه آسان‌كنندة امور مشكل نمودم، چون بر اين حال مدتي دراز و زماني طولاني باقي ماندم، نفسم از جهت مجاهدات بسيار، برافروخته گشته و قلبم به واسطة رياضت‌ها و كوشش‌هاي فراوان التهابي قوي يافت. در آن حال، انوار ملكوت الهي بر آن تافته و پنهاني‌هاي جبرت بر او روشن گرديده و الطاف الهي و انوار احدي او را فرا گرفته و تلاقي نمودم. لذا در پي آن، به اسرار و رازهايي آگاهي يافتم كه تاكنون نيافته بودم و رموزي برايم كشف شد كه تا حال همراه با برهان منكشف و آشكار نشده بود. بلكه آنچه را كه پيش از اين با واسطة برهان مي‌دانستم، اكنون همراه با اسرار الهي ديگر و حقايق رباني و لامع لاهوتي و پنهاني‌هاي حضرت صمديت به شهود و عيان مشاهده نمودم.»[16]

وي پس از اين دوران – كه به نقل برخي تا 15 سال طول كشيد – هم به كمالات صوري و هم به كمالات معنوي دست يافته بود، با دعوت حاكم شيراز به زادگاهش برگشته و آن جا را كانون اصلي آموزش علوم عقلي در ايران گردانيد و تا پايان عمر، زندگي خود را يكسره وقت تعليم و تصنيف و تربيت علمي و معنوي شاگردان نمود. مجموعه آثاري كه از صدرالمتألهين بر جاي مانده، در حوزة تفسير، حديث، عرفان، منطق و فلسفه بالغ بر 45 عنوان كتاب است كه معروف‌ترين آن‌ها در حوزه فلسفه (الحكمة المتعاليه فی الاسفار العقلية الأربعة) مي‌باشد.[17]

1-3-2. حكمت متعاليه

«حكمت متعاليه» نام مكتبي بود كه جناب صدرالمتألهين بر نظام فلسفي خود نهاد[18] و به عنوان سومين مكتب اصلي فلسفة اسلامي پس از مكتب مشاء و اشراق شناخته شد.

ظاهراً عنوان (حكمت متعاليه) را نخستين بار، ابن سينا در كتاب (اشارات) آورده و پس ازوي، شيخ طوسي شارح بزرگ اشارات، آن را اين گونه تفسير مي‌كند:

«حكمت متعاليه، حكمتي است كه علاوه بر فحص و بحث، ذوق و وجدان نيز در آن دخيل باشد.»[19]

و مكتب صدرا اين ويژگي را داشت كه هم از استدلال برخوردار بوده و هم برگرفته از شهود و اشراق بود؛ به تعبيري حكمت متعالية صدرايي، از شهودي عقلي برخوردار بود. اين مكتب جامع تمام علوم عقلي و شهودي ماقبل بوده و حواشي جناب صدرا بر (شفا)ي ابن سينا و تعليقات وي بر (حكمت الاشراق) سهروردي، كه از بهترين تعليقات موجود است، خود گواه بر جامعيت اين مكتب است و به راستي مي‌توان وي را از بزرگترين حكماي مشائي و اشراقي قلمداد كرد.

علاوه بر اينكه، صدرا بر اثر مجاهدات طولاني، تحوّل روحي و تهذّب نفسي نصيبش شده و اين مسأله سبب شد كه از وي با عنوان عارفي واصل به حقيقت، ياد شود و حقيقت عرفان در مكتب وي به­گونه­ای هويداست كه هر كسي كه با آراء وي انس پيدا كند، ناخودآگاه به سمت عرفان كشيده شده و مجذوب آن مي‌شود.

امّا اينكه گفته شد حكمت متعاليه، جامع تمام علوم عقلي و شهودي ماقبل است و جناب صدرا در بنا نهادن حكمت خويش تمامي راه‌هاي معرفتي از عقل و كشف و وحي را با يكديگر تلفيق كرده و نظام نويني را سامان داده، نبايد چنين تصوّر شود كه آنچه وي بيان كرده، صرفاً تركيب و تلفيق محض و خالي از ابتكار و نوآوري در مسائل علمي است، بلكه وي با بهره‌گيري از استعداد و هوش سرشار خويش، به تأسيس مكتبي بديع با مباني خاص خود مبادرت ورزيد.[20]

وي اصول و مباني جديدي را بيان كرده و بر آن اصول، فلسفة خويش را بنا نهاد. اصولي كه از يك سو او را موفق كرد كه اكثر مشكلات حل نشده در كلام و مشاء و اشراق را حل كند و از سوي ديگر او را قادر ساخت تا با زبان عقل، مشهودات عرفا را بيان كند. يكي از مهم‌ترين مباني صدرا (اصالت وجود) است، از آن جا كه فلسفه وي منطقي و مطابق با واقع است و نقطة آغاز كار خود را واقعيّت و خارجيّت، قرار داده، به سوي (اصالت وجود) كشيده شد و بر اساس آن حكمتي را پايه‌ريزي كرده كه تمام مسائل فلسفي گذشته در اين فضا حلّ و فصل شده و مسائلي را هم كه در مكاتب پيشين بي‌پاسخ مانده بود و حتي مسائل ابداعي خود را با لوازمش در همين فضاي وجودي حل و فصل كرد. در واقع به خاطر همين انسجام دروني بين مسائل بود كه جناب صدرا توانست، مسائل جديد را با لوازم لازمه‌اش تا حدّي كه قابل تفصيل بود، بسط دهد و اين در حالي است كه براي بسط يك مسأله جديد علمي با تمام لوازمش به گذشت زمان نياز است. امّا جناب صدرا با توجه به منابعي كه از گذشته در اختيارش بود و كتابخانة عظيم از آثار پيشينيان و وجود دغدغه‌هاي فكري عميق فلسفي، توانست به خوبي اين مسائل را حل كند.

از جمله منابع مورد استفادة صدرا كه در بازسازي حكمت متعاليه از آن بهره برده، آراء فلاسفة مشاء و اشراق و مكتب شيراز و از همه مهم‌تر، منابع عرفاني بوده كه صدرا بسيار از آن بهره مي‌برد. از ميان علوم مختلف، عرفان ابن عربي بيش از همه مورد توجّه و استفادة ملاصدرا بوده و در واقع، عرفان روح حكمت متعاليه است.

تسلط وي به عرفان ابن عربي و شارحانش و تأثير وي از آنان در مسائل مختلف، به خصوص در بحث (وحدت وجود)، (معاد) و… به گونه‌اي بود كه در اغلب مواردي كه آراء ابن عربي را بيان كند، شديداً در صدد دفاع از آن برآمده و به صورت برهاني، آن را به اثبات مي‌رساند. سيد جلال الدين آشتياني، يكي از شارحين حكمت صدرا در زمان معاصر دربارة تأثير شديد ابن عربي بر صدرالمتألهين مي‌نويسد:

«…آثار عرفا از قدما و متأخران بخصوص شيخ اكبر محيي الدين ابن عربي و اتباع و شارحان آثار و مروجان افكار او، مهم‌ترين منبع مورد علاقة آخوند ملاصدرا مي‌باشد و تأثير افكار محيي الدين در آراء و عقايد ملاصدرا اظهر من الشمس است».[21]

باري، به دليل همين ويژگي­ها وجود منابع غني و ذوق سرشار بود كه جناب صدرالمتألهين توانست نظام فلسفي‌اي متقن و منسجم به نام (حكمت متعاليه) پديد آورد كه تا عصر حاضر مورد پذيرش قاطبة فيلسوفان قرار گرفته و پس از آن كسي نتوانست ساختار آن را در هم بريزد.

1-4- مباني تصوري:

1-4-1- بداهت وجود:

از آن جا كه موضوع فلسفة اولي «موجود بما هو موجود» و شناخت واقعيت هستي است، فلاسفه در صدد شناخت اين واقعيت برآمده و تعاريف گوناگوني براي آن ذكر كرده‌اند، از جمله: (الوجود هو ثابت العين) يا (يمكن أن يخبر عنه) با اينكه همه اتفاق بر بداهت آن داشته و معتقدند هر كسي، تصوري از مفهوم وجود در ذهنش دارد.

با دقت در آثار بزرگان فلسفه، معلوم مي‌شود كه آنها در مورد وجود از 2 جنبه بحث كرده‌اند، يكي از جهت مفهوم و ديگري از جهت حقيقت وجود. آن جا كه گفته مي‌شود، وجود بديهي است، مقصود، مفهوم وجود است كه از معقولات ثانيه فلسفي است[22] كه در منتهاي ظهور و بداهت است و در فهم آن نه تنها محتاج به هيچ حدّ و رسمي نيستيم بلكه اصلاً تعريف آن به حدّ و رسم نيز ممكن نيست. و تعاريفي كه از وجود كرده‌اند، از قبيل تعاريف شرح الاسمي است[23] نه تعريف حقيقي. چرا كه تعريف واقعي در منطق بر دو نوع است: 1- تعريف به حدّ (كه ذاتيات شيء در حدّ آن شيء ذكر شود). 2- تعريف به رسم (كه در تعريف آن از لوازم و عوارض ذاتي شيء استفاده مي‌شود). و هر دو تعريف در مورد مفهوم وجود امكان ندارد، چرا كه اوّلاً مفهوم وجود، مفهومي بسيط است نه مركّب از جنس و فصل و ثانياً مفهومي اعم از مفهوم وجود نمي‌توان پيدا كرد كه جنس آن باشد، بنابراين تعريف به حدّ ميسّر نيست؛ و تعريف به رسم هم ممكن نيست چرا كه مفهومي واضح‌تر از (وجود) وجود ندارد كه به عنوان يكي از آثار وجود معرّف آن گردد.[24] لذا گفته مي‌شود كه مفهوم وجود، اوّلي التصوّرات است كه براي شناخت آن نياز به واسطه‌اي نيست.

از آنجا كه در فلسفه از (واقعيت هستي) بحث مي‌شود نه مفهوم، منظور فلاسفه از (وجود) مفهوم بما هو مستقلاً نيست بلكه از اين جهت به مفهوم وجود مي‌پردازند كه مفهوم وجود همچون آيينه‌اي حكايت از حقيقت وجود دارد، امّا درك حقيقت وجود كه در متن اعيان و خارج از ذهن، موجود است و ضد نيستي است با حدّ و برهان كه محصول مدركات علم حصولي است ممكن نيست. و صرفاً به واسطة شهود و علم حضوري مي‌توان آن را شناخت.

جناب صدرالمتألهين نيز در ابتداي مشاعر دربارة مفهوم و حقيقت وجود چنين مي‌گويد:

«إنية الوجود أجلي الأشياء حضوراً و كشفاً و ماهيته أخفاها تصوراً و اكتناهاً».[25]

حقيقت عيني وجود از جهت تصور و كشف شناخته‌ترين امور است و ماهيت آن (حقيقت عيني وجود) از جهت تصور و شناخت كنه، پوشيده‌ترين امور مي‌باشد.

[1] – در اين زمينه، ر.ك به: فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، يونان و روم، ج 1، ترجمه: سيد جلال الدين مجتبوي، تهران، انتشارات سروش، 1375، صص 31-38.

[2] – ارسطوشناسان غربي و شرقي (همچون فارابي و ابن سينا) معتقدند كه خداي ارسطو تنها علّت غايي براي جهان است، و جهان با قوة شوق يا عشق به او – كه غايت جهان است – حركت مي‌كند؛ امّا با توجه به سخنان ارسطو كه از محرّكي غير از متحرّك سخن مي‌گويد و مثال‌هايي كه در اين مورد بيان كرده (مثل حركت توپ توسط انسان) روشن مي‌شود كه مراد از محرك، مبدأ فاعلي حركت است نه غايت آن. علاوه بر اين ارسطو در مابعدالطبيعه از محرّك، به معناي (فاعل) سخن گفته و بر فعاليت او تصريح كرده و گفته: اگر مبدئي باشد امّا فعاليت نكند، كار و حركتي نخواهد بود، يعني فعاليت را به محرك نخستين، به عنوان فاعل حركت نسبت مي‌دهد نه غايت حركت، چرا كه علّت غايي براي علّت بودن، نيازمند فعاليت نيست. (براي اطلاع بيشتر در اين زمينه ر.ك. به: فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، پيشين،، صص 359-364).

[3] – علی اصغر حلبی، تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلام، انتشارات اساطیر، 1373، ص 46.

[4] – همان، ص114.

[5] – فارابي   ، آراء اهل المدينة الفاضلة، بيروت، مكتبة الهلال، مقدمه وشرح وتعليق :علي بوملحم، صص6-9.

[6] – همان، ص 12.

[7] – ظاهراً نظرية وحدت وجود را سهروردي از مكتب فلسفي ايران باستان و فهلويون گرفته كه وجود را حقيقت واحده مي‌دانستند و قائل به تشكيك در وجود بودند.

[8] – شهاب الدين سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق،، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ج 2 صص 125-127.

[9] -فلوطين نخستين كسي بود كه از ميان فلاسفه يونان، نظريۀ فيض رامدوّن كرده وبا توضيحي كه پيرامون آن داده، دراتصال مراتب علّي ومعلولي وپيوستگي مراتب وجودي، به نظريۀ وحدت وجودي نزديك مي شود.رك به:سعيد رحيميان، فيض وفاعليّت وجودي، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1381.، صص68-78.

[10] – محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، 4 جلدي، ترجمه و تعليق: محمد خواجوي، تهران، ملي، 1381، ج 1، ص 190.

[11] – جلال الدين محمددواني، رسالة الزوراء مندرج در الرسالة المختارة، اصفهان، مدرسه اميرالمؤمنين، 1364، صص81-85.

[12] – جناب صدرا در اسفار، ج 1، تحت بحث وحدت وجود و كثرت موجود اشكالات جدي‌اي بر قول علامة دواني گرفته و مبناي ايشان را از اصل، زير سؤال مي‌برد. در اين زمينه، ر.ك به: الاسفارالأربعه، پاورقي ملاهادي سبزواري، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اول، 1383، ج 1، صص 83 – 86 و 545 – 547.

[13] – بيان ديدگاه‌ها در اين مسأله، در بخش سوم خواهد آمد.

[14] – ميرمحمدباقر داماد استرآبادي متخلص به اشراق (م 1040 ه‍ .ق) از اعاظم حكماي اسلام است كه در تحقيق و احاطه به مباحث عقليه از عجايب دوران و در علوم نقليه از محققان به شمار مي‌رود. وي در فنون حكمت و رياضيت و طب و علوم الهيه اهل نظر بوده است. و براي اطلاع بيشتر ر.ك به: مبان محمد شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1365، ج 2، صص 451-457، و نيز: سيد حسين نصر، اليورليمن؛ تاريخ فلسفة اسلامي، چاپ اول، تهران، انتشارات حكمت، 1386، ج 3، صص119-174؛ هانري كربن، تاريخ فلسفة اسلامي، ترجمة جواد طباطبايي، دوم، تهران، انتشارات كوير، 1377، صص 476-480.

[15] – شيخ بهاءالدين جبعي عاملي از مشاهير دورة صفويه و يكي از جامع‌ترين و فاضل‌ترين مردان عصر خود بود. وي در علوم رياضي و علوم غريبه وارد و بسيار خوش ذوق و قريحه بوده است. (ر.ك به: ميان محمد شريف، پيشين، صص 447-51).

[16] – صدرالمتألهين، الحكمة المتعاليه في الاسفار العقلية الاربعه، پيشين، ج 1، ص 12.

[17] – براي اطلاع بيشتر از زندگي صدرا، ر.ك به: ميان محمد شريف، پيشين، صص 475-496؛ و نيز، سيد حسين نصر، پيشين، صص 177-187؛ همچنين: هانري كربن، پيشين، ص 482-485.

[18] – صدرالمتألهين، الاسفار، تعليقة آيت الله حسن‌زاده آملي، چاپ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1383، ج1، ص 19.

[19] – ابن سينا در فصل نهم از نمط دهم اشارات ص 151، در مسأله انفس ناطقه داشتن جرم سماوي چنين مي‌گويد: «ثمّ إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستوراً إلاّ علي الراسخين في الحكمة المتعاليه».

[20] مجموعه مقالات همايش بزرگداشت حكيم ملاصدرا، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، 1379، ج2، ص477؛ونيز مقالات علي معموري، شاخص هاي معماري حكمت متعاليه، وسعيد جوادي آملي، تعالي حكمت متعاليه، مندرج در ملاصدرا وفلسفۀمعاصر جهان، پيشين،

[21] – صدرالمتألهين، رسائل فلسفي ملاصدرا، به تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1362، ص 26.

[22] – معقولات ثانية فلسفي، مفاهيمي هستند كه در ذهن انتزاع مي‌شوند ولي اتصاف اشياء به آن‌ها در عالم خارج صورت مي‌گيرد، بر خلاف معقولات ثانوية منطقي كه اتصافشان نيز در ذهن است.

[23] – تعريف شرح الاسمي، جايگزيني لفظي به جاي لفظ ديگر است كه آن لفظ دوم نزد مخاطب شناخته‌تر باشد، مثل اين كه غضنفر را به شير، تعريف كنند.

[24] – ملاهادي سبزواري، شرح منظومه، تعليقة حسن حسن‌زاده آملي، اول، تهران، نشر ناب،، 1413هـ. ص 61.

[25] – صدرالمتألهين، المشاعر، به اهتمام هانري كربن، چاپ دوم، تهران، كتابخانه طهوري، 1363، ص 6.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122