پايان نامه تهيه سوسيس از ماهي كپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) و تعيين كيفيت مغذي و مدت ماندگاري آن در يخچال و فريزر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تهيه سوسيس از ماهي كپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) و تعيين كيفيت مغذي و مدت ماندگاري آن در يخچال و فريزر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تهيه سوسيس از ماهي كپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) و تعيين كيفيت مغذي و مدت ماندگاري آن در يخچال و فريزر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1- مقدمه و کلیات 1
1-1 اهمیت و ارزش تغذیه‏ای آبزیان 1
1-2 کپور نقره‏ای و اهمیت آن 2
1- 3 محصولات جنبی آبزیان 3
1-4 فرآورده‏های گوشتی 4
1-4-1 سوسیس‏های حرارت‏دیده 5
1-4-2 سوسیس‏های خام 6
1-5 سوسیس ماهی و تاریخچه آن 6
1-5-1 مواد تشکیل دهنده سوسیس ماهی 7
1-1-5-1 گوشت ماهی 7
1-6 مکانیسم تولید سوسیس 8
1-6-1 مینسِ ماهی 9
1-6-2 سوریمی 10
1-7 کیفیت مغذی 11
1-8 نگهداری در یخچال 12
1-9 نگهداری در فریزر 12
1-10 فرضيه‏ها 13
1-11 هدف 14
فصل دوم
2- بررسی منابع 15
2-1 مطالعات انجام شده پیرامون مبحث سوسیس و کیفیت مغذی 15
2-1-1 ترکیبات شیمیایی 15
2-1-2 بافت 17
2-1-3 رنگ 18
2-1-4 اسید چرب 19
2-1-5 ارزیابی حسی 20
2-2 مطالعات انجام شده پیرامون مبحث تغییرات کیفی در طی دوره نگهداری 22
2-2-1 رطوبت 23
2-2-2 چربی 24
2-2-3 آب آزاد شده 24
2-2-4 رطوبت تحت فشار 25
2-2-5 ارزیابی‏های بافت‏سنجی 25
2-2-6 pH 26
2-2-7 میزان ازت تام فرار 27
2-2-8 تیوباربیتوریک اسید 28
2-2-9 اسیدهای چرب آزاد 29
2-2-10 بررسی‏های باکتریولوژیک 29
2-2-11 تغییرات رنگ 31
2-2-12 ارزیابی حسی 32
فصل سوم
مواد و روش¬ها
3-1-مواد
3-1-1- مواد مصرفي
3-1-2- وسايل غير مصرفي
3-2 روش‏های تولیدی
3-2-1 تهیه مینس ماهی
3-2-2 تهیه مینس شسته
3-2-3 تهیه سوریمی
3-2-4 تهیه سوسیس
3-3 روش‏های اندازه‏گیری
3-3-1 اندازه گیری رطوبت
3-3-2 اندازه گیری چربی کل
3-3-3 اندازه گیری پروتئین
3-3-4 اندازه گیری pH
3-3-5 اندازه گیری خاکستر
3-3-6 اسید چرب
3-3-7 اندازه گیری نمک
3-3-8 آب آزاد شده
3-3-9 اندازه گيري ميزان رطوبت تحت فشار (EM)
3-3-10 بافت‏سنجی
3-3-11 اندازه گیری ترکیباته نیتروژنی فرار(TVN)
3-3-12 آزمایش تیوباربیتوریک اسید (TBA)
3-3-13 اندازه‏گيري ميزان اسيدهاي چرب آزاد (FFA)
3-3-14 اندازه¬گيري شمارش کلي باکتري¬ها (TVC)
3-3-15 رنگ‏سنجی
3-3-16 ارزیابی حسی
3-4 روش‏های آماری
فصل چهارم
نتایج
4-1 کیفیت مغذی
4-1-1 کیفیت مغذی ماده خام
4-1-1-1 ترکیبات تقریبی
4-1-1-2 ترکیب اسیدهای چرب
4-1-2 کیفیت مغذی سوسیس‏های ماهی
4-1-2-1 ترکیبات تقریبی و شاخص‏های کیفی
4-1-2-2 ترکیبات اسیدهای چرب
4-1-2-3 ارزیابی حسی
4-2 نتایج تغییرات کیفی در طی دوره نگهداری در یخچال و فریزر
4-2-1 میزان رطوبت کل
4-2-2 میزان چربی کل
4-2-3 میزان آب آزاد شده
4-2-4 میزان رطوبت تحت فشار
4-2-5 خصوصیات بافتی
4-2-5-1 سختی
4-2-5-2 انسجام
4-2-5-3 فنریت
4-2-5-4 چسبناکی
4-2-6 میزان pH
4-2-7 میزان ازت تام فرار
4-2-8 میزان تیوباربیتوریک اسید
4-2-9 میزان اسیدهای چرب آزاد
4-2-10 خصوصیات رنگی
4-2-10-1 میزان روشنایی
4-2-10-2 میزان قرمزی
4-2-10-3 میزان زردی
4-2-10-4 میزان ته‏رنگ
4-2-10-5 میزان فام
4-2-10-6 میزان سفیدی
4-2-10-7 شاخص قرمزی
4-2-11 شمارش و بررسی‏های میکروبی و کپک و مخمر
4-2-12 ارزیابی حسی
4-2-12-1 ارزیابی حسی طی مدت نگهداری سوسیس‏ها در یخچال
فصل پنجم
بحث و نتیجه‏گیری
5-1- کیفیت مغذی
5-2 تغییرات کیفی سوسیس ماهی در طی دوره نگهداری
جمع‏بندی نهایی
پیشنهادات اجرایی
پیشنهادات پژوهشی
فهرست منابع

فهرست منابع

آبرومند، ع. 1384. کاربرد سردخانه و انبار در نگهداری مواد غذایی. نشر علوم کشاورزی. 313 ص.

اجاق، س.م.، رضائی. م.، خرمگاه.م. 1388. بررسی ترکیبات مغذی و اسیدهای چرب عضلات کپور معمولی و کپور علفخوار. 1: 83-77.

بنیادیان، م. 1386. بهداشت صنایع گوشت. موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی. 164 ص.

پروانه، و. 1371. كنترل كيفي و آزمايش‌هاي شيميايي مواد غذايي. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

پروانه، و. 1386. كنترل كيفي و آزمايش‌هاي شيميايي مواد غذايي. تهران، انتشارات دانشگاه تهران 332 ص.

رحمانی‏فرح، ک.، شعبانپور، ب. 1388. فرمولاسیون و روش تهیه سوسیس از ماهی. گواهینامه ثبت اختراع. اداره کل ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی. (20 سال). 59934.

رضايي، م.، سحری، م. ع.، معینی، س.، صفری، م.، رضاییان، م.، غفاری، ف. 1381. بررسي برخي خصوصيات كيفي چربي كيلكاي آنچوي (Clupeonella engrauliformis)، مجله علوم دريايي ايران، شماره 4، ص55-64.

رضوي شيرازي، ح.1385. تكنولوژي فرآورده هاي دريايي، جلد 1 ، انتشارات نقش مهر، چاپ اول. 292 ص.

رضوي شيرازي، ح.1382. تكنولوژي فرآورده هاي دريايي، جلد 2، انتشارات نقش مهر، چاپ اول.

رکنی، ن. 1386. اصول بهداشت مواد غذایی. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 156 ص.

رکنی، ن. علوم و صنایع گوشت. 1385. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.320 ص.

شعبانپور، ب.، شعبانی، ع.، معینی، س.، حامدی، م.، پورکبیره، م. 1385. اثر شرایط مختلف شستشو بر ترکیب شیمیایی و خواص تولید ژل سوریمی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis). 72: 92-84.

شعبانپور، ب. 1382. اثرات شستشو و مواد نگهدارنده بر خواص فیزیکوشیمیایی سوریمی ماهی کیلکای آنچوی در زمان نگهداری به حالت انجماد . پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت مدرس. ایران.

شویک‏لو، غ. 1376. راهنمای تولید سوسیس و کالباس ماهی. معاونت صید و صنایع شیلاتی. 78 ص.

عادلی، ا. 1387. اصول بازاریابی و بسته‏بندی آبزیان. چاپ اول، تهران: بی‏نهایت. 204 ص.

عباسی، س. 1386. در ترجمه رئولولوژی مواد غذایی: بافت و گرانروی مواد غذایی (مفهوم و اندازه‏گیری)، مالکوم‏سی، ب. (مولف). مرز دانش.

فاطمی، ح. 1378. شیمی مواد غذایی. شرکت سهامی انتشار. 480 ص.

فضل‏آرا، ع؛ قائم مقامی، س. 1384. کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشا دامی. انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی. 160 ص.

فلاحی، م. 1374. صنایع گوشت، جلد 1. بارثاوا. 458 صفحه.

قنبرزاده، ب. 1386. در ترجمه‏ی ویژگی‏های فیزیکی مواد غذایی و سیستم‏های فرآوری غذایی. جی‏لویس، م. (مولف). آییژ.

مرادی، غ.، روحانی، م.، گلشاهی، ع. 1385. تولید خمیر و فرآورده‏های خمیری از ماهی در ایران. سازمان شیلات ایران، 22 ص.

معيني، س. 1381. تحقيق درباره روش توليد سوسيس از ماهي كيلكا، مجله علوم دريايي ايران، شماره 4، ص111-119.

معینی، س.، تاج‏زاده، م. 1388. تولید خمیر ماهی سرگنده (Hypophthalmychthys nobilis) و تعیین زمان ماندگاری آن در سردخانه 18- درجه سلسیوس. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. 40: 1، ص 100-93.

موحد، س. 1383. در ترجمه‏ی گوشت و فرآورده‏های گوشتی: تکنولوژی، شیمی و میکروبیولوژی. وارنم، جین ساذرلند. (مولف). انتشارات پلک.

ناصری رازلیقی، ع.، ناصری رازلیقی، آ. 1384. تکنولوژی ساخت فرآورده‏های گوشتی. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران. 442 ص.

یارمند، م.س. 1384. علوم و فناوری گوشت و فرآورده‏های گوشتی. موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی. 313 ص.

یحیایی،م. 1375. فرآوری کپور ماهیان پرورشی.  مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی شیلات ایران، ص 186-175.

AOAC. 1990c. Offical Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA.

Arsalan, A., Dincoglu, A., Gonulalan, Z. 2001. Fermented Cyprinus Carpio Sausage. Turk J Vet Anim Sci. 25: 667-673.

Asgharzadeh, A., Shabanpour, B., Aubourg, P.S., Hosseini, H. 2010. Chemical changes in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) minced muscle during frozen storage: Effect of a previous washing process. Enero-Marzo. 61: 95-101.

Bahrami, Gh. 2008. Trans and other fatty acids: Effects on endothelial functions. 1-39.

Balachandran, K. K. 2001. Post-harvest technology of fish and fish products. Daya publishing House, Dlhi-110035,p.440. Sardinops pilchardusts

Bayram, M., Bozkurt, H. 2007. The use of bulgur as a meat replacement: bulgur-sucuk (a vegetarian dry-fermented sausage). 87: 411-419.

Bentis, C.A., Zotos,A., Petridis, D. 2005. Production of fish-protein products (surimi) from small pelagic fish (), underutilized by the industry. Journal of Food Engineering. 68:303-308.

Bryhni, E.A., Kjos, N.P., Ofstad, R., Hunt, M. 2002. Polyunsaturated fat and fish oil in diets for growing-finishing pigs: effects on fatty acid composition and meat, fat, and sausage quality. Meat Science. 62: 1–8.

Caceres, E., Luisa, M., Selgas, M.D. Effect of pre-emulsified fish oil – as source of PUFA n_3 – on microstructure and sensory properties of mortadella, a Spanish bologna-type sausage. 80: 183-193.

Cardoso, C., Mendes, R., Nunes, M.L. 2008. Development of a healthy low-fat fish sausage containing dietary fibre. International Journal of Food Science and Technology. 43:276-283.

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین کیفیت مغذی و مدت ماندگاری سوسیس تهیه شده از گوشت ماهی کپور نقره‏ای که به روش‏های مختلف شستشو شده، در دوره نگهداری در یخچال و فریزر بود. بدین منظور گوشت چرخ شده‏ی ماهی کپور نقره‏ای (مینس)، یکبار با آب خالص مخلوط و آبکشی شد (مینش شسته) و یکبار گوشت چرخ شده در 3 دوره 5 دقیقه‏ای شستشو داده شد که در دوره آخر شستشو، 3/0 درصد نمک به مخلوط شستشو اضافه شد (سوریمی). تیمار شاهد در این تحقیق گوشت چرخ شده و نشسته‏ی ماهی بود. در ادامه گوشت‏های فرآوری شده شامل مینس، مینس شسته شده و سوریمی، در فرمولاسیون سوسیس وارد شد و سوسیس ماهی تولید گردید. جهت تعیین کیفیت مغذی و مدت ماندگاری، آزمایشات فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و حسی روی سوسیس‏های تولیدی صورت پذیرفت. میزان پروتئین، چربی و خاکستر در سوسیس‏های تیمار مینس بیشتر از سوسیس‏های تیمار مینس شسته و سوریمی بود (05/0>P). رطوبت و pH نیز در سوسیس‏های حاوی سوریمی بیشتر از تیمار مینس بود. سوسیس‏های تولید شده از مینس نسبت به سایر تیمارها، مقادیر بیشتری اسیدهای چرب امگا-3 را دارا بودند (05/0>P). رطوبت سوسیس‏های نگهداری شده در یخچال در طول دوره 40 روزه نمونه‏برداری تغییر نشان نداد (05/0<P). چربی کل فقط در سوسیس‏های تیمار مینس کاهش یافت (05/0>P). رطوبت تحت فشار و آب آزاد شده در همه تیمارها روند افزایشی را با گذشت زمان آشکار نمود. سوسیس‏های تهیه شده از مینس بیشترین میزان سختی را دارا بودند (05/0>P). سوسیس‏های تهیه شده از مینس نسبت به سوسیس‏های تهیه شده از مینس شسته و سوریمی، طی دوره نگهداری در یخچال و فریزر، دارای مقادیر بیشتری ازت تام فرار، تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد بودند (05/0>P). تعداد باکتری در کلیه زمان‏های نمونه‏برداری در این تحقیق صفر بود. فرایند شستشو در سوسیس‏های نگهداری شده در یخچال در تیمار مینس شسته و سوریمی موجب افزایش روشنایی و کاهش قرمزی و زردی طی زمان گردید (05/0>P). ارزیابی حسی بیانگر مقبولیت بیشتر سوسیس‏های تیمار مینس نسبت به سایر تیمارها بود. به‏طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که فرایند شستشو موجب کاهش کیفیت و مقبولیت سوسیس ماهی کپور نقره‏ای می‏گردد و فقط روند پیشرفتِ  شاخص‏های شیمیایی فساد را کند می‏کنند.

واژه ‏های کلیدی: سوسیس ماهی، مینس، مینس شسته، سوریمی، کپور نقره ‏ای

فصل اول

   1- مقدمه و کلیات

1-1 اهمیت و ارزش تغذیه‏ای آبزیان

تغذیه مناسب از مقوله‏هایی است که انسان معاصر پی به اهمیت آن برده و بر این اساس سعی می‏کند با استفاده از روش‏های مناسبِ فرآوری، وضع تغذیه خود را بهبود ببخشد. یکی از منابع پروتئین‏های حیوانی گوشت آبزیان و ماهی می‏باشد. ماهی‏ها دارای مجموعه‏ای از اسیدهای چرب چند غیراشباعی می‏باشند که در سالهای اخیر از نظر جلوگیری از بروز بیماری‏های قلبی‏عروقی مورد توجه قرار گرفته‏اند (سیدهو[1]، 2003). مطالعات فراوانی که در دهه اخیر در مورد روغن ماهی صورت پذیرفته است نشان داده‏ است که وجود اسیدهای چرب اُمگا-3  در غذای روزانه انسان می‏تواند از طریق تاثیر بر فعالیت‏های بیولوژیک باعث کاهش فشار خون، پایین آمدن لیپیدهای سرم و متعاقباً کاهش خطر بروز تصلب شرائین[2] و ترومبوز[3] گردد و در نتیجه مرگ و میرهای ناشی از سکته‏های قلبی و مغزی را تا حد چشمگیری کاهش می‏دهد (کریستوز[4] و همکاران، 2005). علاوه بر این در تقویت چشم، مغز و ضریب هوشی کودکان، حفظ پوست و بافت‏ها در افراد مُسن و افزایش طول عُمر و تثبیت کلسیم بدن و جلوگیری از پوکی استخوان (ترواتیل[5] و همکاران، 2008؛ به نقل از بلچیور[6] و واسکا، 2006)، کاهش فشار عصبی و دردهای قاعدگی در بانوان نقش دارد و حتی از دیگر نقش‏های مصرف آبزیان می‏توان به پیشگیری ابتلا به سرطان (سینه، پروستات و کولون) و دیابت اشاره نمود.  با این‏وجود به‏دلیل رشد روز افزون جمعیت جهان، آبزیان یکی از منابع قابل اتکای بشر برای تامین پروتئین است (عادلی، 1387). براساس آمار انتشار یافته از سازمان خوارو بار جهانی[7] در سال 2006 میلادی، در سطح جهان 5/157 میلیون تن آبزی تولید و بهره‏برداری می‏گردد (سازمان خواروبار جهانی، 2006). بر اساس آمار منتشره متوسط سرانه مصرف آبزیان در جهان به‏طور متوسط 6/16 کیلوگرم، در کشورهای در حال توسعه 5/14 کیلوگرم، در کشورهای توسعه یافته 7/23 کیلوگرم و در کشورهای کم ‏درآمد با فقر غذایی 9/13 کیلوگرم می‏باشد. درحالی‏که در کشور ایران بر اساس آخرین آمار (سال 1385) مصرف سرانه‏ی 8 کیلوگرم نشان می‏دهد که بسیار پایین‏تر از متوسط جهانی می‏باشد.

 1-2 کپور نقره ‏ای و اهمیت آن

كپور نقره‏اي Hypophthalmichthys molitrix یکی از ماهيان پُر تولید و ارزان قیمت آب شيرين می‏باشد که به‏واسطه‏ی رشد سريع و مقاومت در مقابل استرس، بيماري و دستكاري به‏طور گسترده پرورش و مصرف می‏شود (يانگجين[8] و همكاران، 2008). تولید این ماهی حدود 50 درصد تولید کل ماهیان گرمابی را مشمول می‏گردد. طبق آمار سازمان شیلات سال 1387، تولید این ماهی در کشور 61994 تُن بوده است که با رشد روزافزون آبزی ‏پروری و تقاضا، این رقم همچنان رو به افزایش است. این ماهی همچون دیگر ماهیان پرورشی گرمابی در کشور ایران و سایر کشورها معمولاً به‏صورت تازه و بدون هیچ گونه فرآوری مقدماتی و یا بسته بندی و عمدتا به شکل فله به بازار عرضه می‏گردد. این نحوه عرضه موجب آسیب دیدگی فیزیکی و کاهش کیفیت ماهیان پرورشی می‏گردد (یحیایی، 1375) و در نتیجه مصرف کنندگان تمایل کمتری به مصرف آن دارند (تروواتیل و همکاران، 2008). عرضه همزمان ماهيان پرورشي و دريايي به بازار مصرف، كم اهميت بودن ماهي در رژيم غذايي مردم ايران و عدم شناخت كافي مردم نسبت به مصرف ماهيان پرورشي از دیگر عوامل عدم تمايل مصرف‏كننده ايراني به استفاده از ماهيان پرورشي همچون ماهی کپور نقره ‏ای می‏باشد. ماهی کپور نقره‏ای به لحاظ فرآوری در طبقه‏ی ماهیان سفید گوشت قرار می‏گیرد و در صورت تازه بودن دارای طعم مناسبی می‏باشند. این ماهی بسیار ارزانتر از ماهیان دریایی بوده و استفاده از آن به‏منظور ماده اولیه فرآورده‏های جنبی شیلاتی از نظر اقتصادی و در دسترس بودن مقرون به صرفه است (شویک‏لو، 1376).

 1- 3 محصولات جنبی آبزیان[9]

از جمله معضلات مصرف آبزیان و مخصوصاً ماهی بوی گوشت ماهی، میزان چربی زیاد در بدن، اُفت سریع کیفی و سرعت بالای فساد آن (ارسلان و همکاران[10]، 2001) وجود استخوان‏های بین عضلانی فراوان و دشواریِ مصرف آن، عدم تشخیص مناسب ماهی تازه توسط مصرف کنندگان (رضوی شیرازی 1، 1385)، عدم دسترسی به ماهی تازه در مناطق غیر شیلاتی، مشکلات پوست کندن و پاک کردن آن برای مصرف کنندگان، عدم تنوع شیوه‏های مصرف ماهی، عدم فرهنگ مصرف ماهی و بسیاری موارد دیگر می‏باشد. یکی از مهم‏ترین راهکارهای افزایش سرانه مصرف آبزیان تولید فرآورده‏های جنبی متنوع از آبزیان می‏‏باشد.

ظهور فرآورده‏های جنبی شیلاتی در جهان روند تدریجی داشته و امروزه با تشکیلات جدیدتری رشد سریع‏تری را نشان می‏دهد (ترواتیل و همکاران، 2008).

فرآورده‏های جنبی معمولاً به شکل آماده مصرف[11] تولید و توزیع می‏گردند. در این محصولات پروتئین ماهی با ترکیبات مختلف مثل پروتئین‏های گیاهی مختلف از جمله نشاسته، آرد گندم و ادویه‏جات و غیره مخلوط گردیده و خمیر متشکله بر اساس هدف نهایی فرآوری محصول به فرم مطلوب شکل‏دهی می‏گردند (شویک‏لو[12]، 2008). از قرن 15 میلادی تولید فرآورده‏های مختلف از گوشت ماهی در خاور دور، به‏خصوص کشور ژاپن به‏صورت سنتی رایج بوده و طی چند دهه اخیر تولید این فرآورده‏ها در سایر کشورها نیز رشد چشمگیری نشان داده است.

از جمله این فرآورده‏های جنبی می‏توان برگر ماهی، فیش فینگر[13]، سوسیس ماهی، خمیر ماهی، کوفته ماهی و بسیاری محصولات متنوع دیگر را نام برد. برخی از دلایل عمده رشد روز افزون این محصولات جنبی آبزیان را می‏توان به شرح زیر برشمرد:

افزایش آگاهی مصرف‏کنندگان نسبت به ارزش غذایی آبزیان از نظر سالم بودن آن

توجه روز افزون نسبت به غذاهای آماده از قبیل ساندویچ، همبرگر، سوسیس و کالباس و غیره به لحاظ صرفه‏جویی در وقت

افزایش تنوع و طعم مناسبِ محصولات جنبی آبزیان با توسعه‏ی تکنولوژی و ایجاد رغبت در مصرف کنندگان

توسعه‏ی استفاده از نگهدارنده‏های شیمیایی

با بهره‏مندی از مواد اولیه‏ی ارزان قیمت و فرمولاسیون‏های مناسب، محصولاتی با قیمت پایین و ارزش غذایی مناسب تهیه گردیده و می‏تواند در دسترس افراد با درآمدهای پایین و متوسط قرار ‏گیرد.

به‏منظور تولید فرآورده‏های جنبیِ آبزیان می‏توان از ماهیان ریز جثه و یا ماهیانی که به هر دلیلی قابلیت مناسبی برای طبخ را ندارند، استفاده کرد و درنتیجه علاوه بر افزایش بهره‏وری از کلیه سطوح زنجیره غذایی آبزیان ارزش افزوده مناسبی حاصل نمود (کاردوسو[14]، 2006؛ سازمان شیلات، 1385)

1-4 فرآورده‏های گوشتی

فرآورده‏های گوشتی، فرآورده‏هایی را می‏نامند که لااقل نیمی از آنها را گوشت تشکیل داده (رکنی، 1385) و حاوی نمک و چاشنی باشد (فلاحی، 1374). سوسیس یکی از معروف‏ترین محصولات ارزش افزوده می‏باشد که در سالهای اخیر بیشتر شناخته شده‏ است. سوسیس فرآورده‏ای می‏باشد که در آن گوشت طی فرایندهای مختلف به فرآورده‏ای تبدیل می‏گردد که دارای خواص حسی و شرایط نگهداری مطلوب‏تر و بهتر می‏باشد (ترواتیل و همکاران، 2008؛ به نقل از ساویک[15] 1985). بر اساس تعریف استاندارد ملی ایران سوسیس و کالباس عبارت است از: مخلوطی پایدار حاصل از گوشت دام‏های کشتاری (شامل گاو، گوساله، گوسفند و مرغ)، چربی و آب که همراه با مواد دیگری در داخل پوشش‏های طبیعی و یا مصنوعی در شرایط مناسب پر شده و پس از طی فرایند حرارتی مناسب و سایر فرایندهای لازم برای مصرف خوراکی انسان آماده می‏گردد (استاندارد ملی ایران، 2303). سوسیس و کالباس[16] از نظر تکنولوژی تولیدی اختلاف شایانی با یکدیگر ندارند و مهمترین اختلاف آنها در قطر پوشش است که در کالباس بیشتر بوده و نیز میزان آب افزودنی در سوسیس بیشتر است (رکنی، 1385).

سوسیس و کالباس را می‏توان از قدیمی‏ترین فرآورده‏های گوشتی برشمرد. پانصد سال قبل از میلاد مسیح راجع‏به این ماده غذایی در ادبیات یونان مطالبی نوشته شده است. همچنین رومیان قدیم علاقه وافری به نوعی محصول گوشتی شبیه سوسیس و کالباس امروزی داشتند. طی سالیان متمادی جوامع انسانی مختلف این محصولات را با روش‏های مختلف فرآوری کرده و با ادویه‏جات و چاشنی‏های مختلفی مخلوط و محصولاتی با اختصاصات جدید و مطلوب تولید نموده‏اند، به‏طوریکه تا به امروز تکامل چشمگیر در صنعت فرآورده‏های گوشتی مشاهده می‏گردد. در ایران صنعت فرآورده‏های گوشتی در مقیاس کوچک و ابتدایی از سال 1310 و در مقیاس صنعتی در سال 1337 آغاز گردید و در حال حاضر بیش از 250 کارخانه فعال در سراسر ایران دائر است (ناصری و ناصری، 1384). اسامی فرآورده‏های گوشتی در سایر نقاط جهان بعضاً متفاوت می‏باشد. مهمترین گروه فرآورده‏های گوشتی شامل:

1-4-1 سوسیس‏های حرارت‏دیده

تقریباً کلیه سوسیس و کالباس‏های تهیه شده در کارخانه‏های فرآورده‏های گوشتی کشور ایران از نوع حرارت دیده می‏باشد. سوسیس‏های حرارت‏دیده فرآورده‏هایی می‏باشند که مواد اصلی تشکیل دهنده آنها گوشت، چربی و آب بوده و حرارت حداقل 70 درجه سانتیگراد دما دریافت می‏کنند (بنیادیان، 1386). مهمترین مساله در تولید این گونه فرآورده‏ها این است که ترکیبات فوق و مواد افزودنی به‏صورتی آمیخته گردند تا هنگام حرارت دادن از یکدیگر جدا نشده و فرآورده تهیه شده دارای قوام و قابلیت برش مطلوب باشد؛ بنابراین نگهداری و جذب آب، پایداری چربی و ایجاد ساختار مناسب سه اصل مهم در تولید این فرآورده محسوب می‏گردد. در این رابطه پروتئین‏های میوفیبریلی نقش مهمی را ایفا می‏نمایند زیرا بخش اعظم آنها در حین خردکردن[17] به‏صورت قابل حل درآمده و قادر به جذب آب می‏گردد. به عبارت دیگر سوسیس‏‏های حرارت‏دیده، فرآورده‏هایی هستند که به‏وسیله‏ی خرد کردن و کوتریزاسیون گوشت، با حضور املاح بویژه نمک طعام و افزودن مقدار ضروری از آب قادر به فعال کردن پروتئین‏های میوفیبریلی به‏صورت فوق‏الذکر می‏باشد (یارمند، 1384). مهمترین مرحله در تولید این فرآورده خرد کردن گوشت و چربی می‏باشد؛ در این مرحله آب را به‏صورت یخ خرد شده اضافه کرده تا سیستم کلوییدی مناسب به‏وجود آید؛ این سیستم کلوییدی شامل یک فاز محلول حقیقی، محلول به صورت ژل، سوسپانسیون و امولوسیون است. برخی از محققین خمیر این‏گونه فرآورده را امولوسیون می‏نامند. در این سیستم کلوییدی، املاح و پروتئین‏های محلول در آب به صورت محلول حقیقی، پروتئین‏های میوفیبریلی به‏صورت محلول ژل، ذرات گوشت و بافت پیوندی و چربی و ادویه‏ها به صورت سوسپانسیون و بخشی از چربی به‏صورت امولوسیون چربی در آب است. در این سیستم هوا به‏صورت کف نیز وجود دارد (بنیادیان، 1386).

1-4-2 سوسیس‏های خام

سوسیس‏های خام فرآورده‏هایی هستند که از گوشت، چربی، نمک، نیتریت و مواد کمکی و ادویه‏جات تشکیل شده و پس از دوره رسیدن، به دو صورت دودی و غیر دودی مصرف می‏شوند. نام دیگر این فرآورده سوسیس تخمیری[18] می‏باشد. به‏دلیل کاهش pH این فرآورده طی رسیدن[19] می‏توان آنرا در حرارت بالای 10 درجه سانتیگراد نگهداری کرد. این فرآورده بر اساس نوع فناوری به کار رفته به دو صورت قابل برش و قابل مالش تهیه و اغلب به‏صورت خام مصرف می‏گردد. در این فرآورده‏ها می‏توان از فلور میکروبی آغازگر[20] به‏منظور ایجاد طعم و بوی بهتر و همچنین افزایش مدت زمان نگهداری فرآورده‏ها استفاده کرد که به صورت کشت خالص و یا مخلوط استفاده می‏گردد. فلور میکروبی آغازگر در واقع یک سری میکروارگانیسم‏ با منشا دامی می‏باشند (رکنی، 1385).

1-5 سوسیس ماهی و تاریخچه آن

سوسیس ماهی گوشت خرد شده ماهی به تنهایی یا همراه با گوشت دام یا ماکیان است که به آن افزودنی هایی نظیر روغن و چربی، ادویه جات و نشاسته برای دادن قدرت پیوندی به آن اضافه می شوند. این مخلوط در روکش های مناسب بسته بندی شده و بعد از گره زنی تحت فرایند حرارتی قرار می گیرد (شویک لو، 1376).

مردم کشورهای آسیای جنوب شرقی به‏خصوص ژاپن همواره فرآورده‏های متنوعی از ماهی و دیگر آبزیان تهیه کرده‏اند. یکی از شیوه‏های ابتدایی تولید سوسیس ماهی، پر کردن نی‏های ضخیم با خمیر حاصل از گوشت ماهی و مواد افزودنی بود. در این محصول پس از پر کردن نی‏ها دو سر آن‏را بسته و نی را در آب جوش قرار می‏دادند و بعد از پخت، محتویات نی قابل مصرف بود. در خلال جنگ جهانی دوم مصرف سوسیس و کالباس ماهی در ژاپن افزایش یافت و بعد از جنگ، شرکت‏های بزرگ ماهیگیری ژاپن مطالعه روی تولید سوسیس و کالباس ماهی را آغاز کردند. با ابداع روکش‏های نیتروفوران و پلی‏وینیلیدین کلرید در دهه 1960 تولید این فرآورده متحول گردید. در حال حاضر کشور ژاپن بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده سوسیس ماهی می‏باشد و بیش از 50 نوع فرآورده متنوع در این کشور تولید می‏گردد. مقدار تولید این محصول در سایر کشورها به استثنای کشورهای آسیای جنوب شرقی چندان قابل ملاحظه نمی‏باشد (شویک‏لو، 1376).

 1-5-1 مواد تشکیل دهنده سوسیس ماهی

مواد مورد نیاز جهت تولید سوسیس ماهی به طور خلاصه شامل گوشت ماهی، روغن و چربی، آب و یخ، نمک طعام، اتصال دهنده‏، پرکننده، فسفات، ادویه و چاشنی، نگهدارنده‏، امولسیفایر، تشدید کننده طعم و پوشش سوسیس می‏باشد که در این بین گوشت ماهی دارای اهمیت بیشتری می‏باشد.

1-1-5-1 گوشت ماهی

گوشت ماهیان از جهت ظاهری به سه دسته سفید، قرمز و تیره تقسیم‏بندی می‏گردد. به لحاظ اهمیت رنگ به عنوان یکی از شاخص‏های کیفی سوسیس ماهی، ماهیان با عضله تیره نظیر قباد و ساردین برای تولید سوسیس مناسب نمی‏باشند. به‏طور کلی در انتخاب ماهی به عنوان ماده اولیه موارد زیر را می‏بایست در نظر گرفت:

1- حالت فیزیکی گوشت

2- درصد پایین چربی. با افزایش میزان چربی در گوشت ماهی احتمال تند شدن و اکسایش بیشتر شده و از ماندگاری سوسیس می‏کاهد.

3- فراوانی و قیمت مناسب ماهی

 [1]  Sidhu

2 Atherosclerosis

3 Thrombosis

[4] Christos

[5] Theruvathil

[6] Belechior and Vacca

[7]  FAO (Food & Agriculture Organization)

[8] Yangjin

1 Fisheries by-product

[10] Arsalan

3 Ready to eat

[12] Shaviklo

5 Fish finger

[14] Cardoso

[15] Savic

[16] Sausage

[17]  Cutterization

[18]  Fermented sausage

[19]  Maturation

[20] Starter culture

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122