پايان نامه تهيه كرم حاوي عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تهيه كرم حاوي عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تهيه كرم حاوي عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

خلاصه فارسی 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1-1. ضرورت اهمیت موضوع 4
1-2. بیان مسئله 4
1-3. اهداف 5
فصل دوم: مروري بر متون گذشته
2-1. کلیاتی در مورد پوست 7
2-1-1. ساختمان تشریحی پوست 7
2-1-1-1. اپیدرم ((Epidermis 8
2-1-1-2. درم (Dermis) 11
2-1-1-3. هیپودرم (Hypodermis) 12
2-1-2. اعمال و وظایف پوست 12
2-1-3. انواع پوست 12
2-1-4. خاصیت جذبی پوست 12
2-1-5. بهداشت پوست 13
2-1-6. نفوذ فرآورده‌های آرایشی به پوست 14
2-1-6-1. عوامل در دو دسته عمده قابل بررسی هستند 14
2-1-7. مزایا و معایب دارو درمانی از راه پوست 16
2-2. امولسیون 17
2-2-1. اصول مولکولی امولسیون 17
2-3. کرم‌ها 18
2-3-1. مقدمه 18
2-3-2. امولسیفایر 18
2-3-3. رئولوژی کرم‌ها 19
2-3-4. مزایای کرم‌ها بر سایر اشکال داروئی موضعی 20
2-3-5. انواع کرم‌های پوستی 20
2-3-5-1. انواع کرم‌ها از نظر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی 21
2-3-5-2. انواع کرم‌ها از نظر ویژگی‌های فردی فرمولاسیون 21
2-3-5-3. کرم‌های مرطوب کننده و پایه 21
2-3-5-4. کرم‌های محافظت دست و بدن hand and body protective 21
2-3-5-5. کرم‌های محو شونده vanishing creams 22
2-3-5-6. کرم‌های عمومی all- purposal cream 22
2-3-5-7. کلد کرم‌ها و کرم‌های پاک کننده 22
2-4. دلایل عدم موفقیت در فرمولاسیون کرم‌ها 22
2-5. پرورش شترمرغ 23
2-5-1. شترمرغ 23
2-5-2. انواع شترمرغ 24
2-5-3. تاریخچه کاربرد روغن شترمرغ 24
2-6. لیپیدها 28
2-6-1. ترکیب اصلی لیپیدهای خوراکی 30
2-6-2. اهمیت تغذیه‌ای چربی‌ها و روغن‌های خوراکی 33
2-6-3. اعمال غیر تغذیه‌ای چربی‌ها و روغن‌ها 35
2-6-4. اسیدهای چرب 36
2-6-4-1. خصوصیات فیزیکی اسیدهای چرب 43
2-6-4-2. خصوصیات شیمیایی اسیدهای چرب 43
2-7. اسیدهای چرب ضروری- امگا 44
2-7-1. اسیدهای چرب ضروری (Essential Fatty Acids) 45
2-7-2. امگا-3 (اسید لینولنیک) 46
2-7-3. امگا- 6 (اسید لینولئیک) 47
2-7-4. امگا- 9 (اسید اولئیک) 48
2-8. منشاء نرمتنان 48
2-8-1. حلزون 49
2-8-2. انواع حلزون 50
2-8-3. تاریخچه کاربرد ترشح حلزون 52
2-9. ویتامین‌ها 54
2-10. پروتئین‌ها 60
2-11. اسیدهای آمینه 62
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1. نوع مطالعه و مکان انجام آزمایشات 65
3-1-1. محدودیت‌ها و مشکلات موجود طی این مطالعه 65
3-2. مواد و وسایل (روغن شترمرغ) 65
3-2-1. چربی شترمرغ 65
3-2-2. دستگاه‌های مورد استفاده 66
3-2-3. حلال و معرف‌های بکار رفته در مرحله متیله کردن چربی 66
3-3. روش کار جهت استخراج چربی 67
3-3-1. تهیه چربی مناسب 67
3-3-2. استخراج چربی از بافت 67
3-3-3. متیلاسیون چربی برای تزریق به دستگاه GC/ MASS 67
3-3-4. تزریق چربی متیله شده به دستگاه GC/MASS 68
3-4. مواد و وسایل (ترشح حلزون) 68
3-4-1. ترشح حلزون 68
3-4-2. دستگاه‌های مورد استفاده 69
3-4-3. حلال‌های بکار رفته در مرحله استخراج ویتامین A 69
3-5. روش استخراج ویتامین A 70
3-6. روش کار جهت تهیه پایه نیمه جامد 71
3-6-1. برای ساخت پایه نیمه جامد با روغن شترمرغ طبق روش ذیل اقدام گردید 72
3-6-2. برای ساخت پایه نیمه جامد با ترشح حلزون طبق روش ذیل اقدام گردید 73
3-7. بررسی‌های فیزیکی و شیمیایی 74
3-7-1. بررسی یکنواختی 74
3-7-2. آزمایش سیکل حرارتی 75
3-7-3. آزمایش تغییرات دما 75
3-7-4. آزمایش سرد و گرم شدن 75
3-7-5. تعیین pHفرآورده 75
3-7-6. کنترل میکروبی نمونه‌ها 75
فصل چهارم: نتایج
4-1. نتایج استخراج چربی 80
4-1-1. نتایج بدست آمده از آنالیزهای شیمیایی انجام شده با روش استخراج گداخت مرطوب 81
4-2. نتایج حاصل از استخراج ویتامین A ترشح حلزون 82
4-3. نتایج حاصل از تهیه کرم‌ها 83
4-3-1. نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی بر روی کرم‌ها 84
فصل پنجم: بحث و پيشنهادات
5-1. نتیجه‌گیری 93
5-2. پیشنهادات 98

منابع 99
خلاصه انگليسي 106

منابع

حمیدی، م. س.، 1383، مدیریت و اقتصاد شترمرغ در ایران، تهران: نشر سپهر، ص. 15 تا 20.

دانشفر، ح.، 1376، مولکول‌های حیات، تهران: انتشارات فاطمی، ص. 24 تا 52.

دکتر آدرنگی، م.، 1369، فیزیولوژی پوست و داروهای پوست، تهران: آینه کتاب، جلد 1-2. صص. 17 تا 67، 61، 336، 310،600، 586، 915.

دکتر سعیدی، م.، 1348، نگرش بر فرآورده‌های آرایشی، مازندران: انتشارات شلفین، صص. 20 تا 26، 28، 138 تا 147.

شیبانی ترشیز، س.، 1388، ترشیز مرجع مراقبت‌های پوست و مو بر اساس استانداردهای آموزشی، تهران: انتشارات مشق شب، صص. 44، 54، 55.

صفایی، م. ع.، 1388، پرورش شترمرغ و راه اندازی مزرعه و فروش محصولات آن.

Available From: http:// www. Cgoc. Ir/ Accessed June2, 2010

فاطمی، ح.، 1381، شیمی مواد غذایی، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص. 137 تا 202.

کمال، ف.، 1371، کنترل کیفیت میکروبی فرآورده‌های دارویی، تهران: نشر دانشگاه تهران: ص. 181 تا 203.

کیانی منش، ر.، 1384، شترمرغ دام فرد ا (مجموعه مقالات کاربردی). قزوین: انتشارات قلم با همکاری شرکت آی نگر مهر، ص. 127 تا 159.

گروه مقالات کشاورزی و دامپروری شیلات، 1386، آشنایی با صنعت پرورش شترمرغ.

Available From: http:// www. Empi. Net/ Accessed June 2, 2010

مالک، ف.، 1379، چربی‌ها و روغن‌های سرخ کردنی و تکنولوژی سرخ کردن، تهران: انتشارات مرز دانش، جلد اول. ص. 16 تا 24.

مرکز آمار ایران، 1356، سال نامه آماری مرکز آمار ایران، تهران: مرکز آمار ایران، ص. 53 تا 112.

نورزاد، غ.، 1390، نرمتنان (صدف‌ها، حلزون‌ها و سرپایان) یک اطلس، تهران: انتشارات دانشگاه هرمزگان، صص. 13، 45، 176، 286، 302، 312.

یانگ، آ.، ترجمه دکتر چنگیز تقی بیگلو و مجتبی نصیری، 1988، تهیه و ساخت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی. تهران: نشر آدینه، ص. 56 تا 66.

Ackman, R. G., 1969, Gaz chromatography, Methods in enzymology, No. 14, p. 329- 381.

Afeesh, R., [et al]., 2012, Emu oil- based electrospun nanofibrous scaffolds for wound skin tissue engineering, Colloids and surfaces A: physicochem. Eng. Aspects, p. 454- 460.

Andrec, S., 1990, Discase of skin clinical, London: Williams and Wilkins, p. 321-341.

Aulthon, M. E, 2002, Pharmaceutics, the science of dosage from design, 2ND ed, New York: Churchill- livingstone, p. 294- 297.

Banion, O., S., Griswold, J., 1998, Evaluation of Emu oil in lubrication and treatment of healed burn wounds. Texas tech university health sciences center, 3RD ed. lubbock, Texas: American burn association. Chicago illiois, p. 123-5

Benson, F., Daryl, H., 2006, Benchmark production target for ostrich, J ostrich nutrition e- bulletin, No. 100, p. 119-125.

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش،  بررسی اسیدهای چرب معمول روغن شترمرغ و تعیین مقدار رتینول موجود در ترشح حلزون جهت ساخت کرم با خواص درمانی می‌باشد.

از 3000 سال پیش خواص درمانی روغن شترمرغ برای درمان زخم‌ها، سوختگی‌ها، درد مفاصل و ناراحتی‌های پوستی، اگزما و موارد مشابه شناخته شده است.

از دوران باستان نیز ترشح حلزون در طب برای درمان دردهای مربوط به سوختگی با آفتاب، زخم‌ها و به عنوان نرم کننده پوست مورد استفاده قرار می‌گرفت.

برخی از ویژگی‌های روغن شترمرغ بدین قرار می‌باشند: عدد یونی 64/70 و عدد صابونی 184 و اسیدهای چرب آزاد مانند اولئیک اسید 21/0 بدست آمد.

اسیدهای چرب روغن بوسیله استخراج با گداخت مرطوب جدا شدند، و با دستگاه GC MASS شناسایی و جداسازی شد. این بررسی نشان می‌دهد که روغن شترمرغ به دلیل داشتن اسیدهای چرب زنجیره کوتاه که به راحتی از پوست عبور کرده حساسیت ایجاد نمی‌کند، خاصیت ضد درد و التهاب دارند و قابلیت مصرف در موارد دارویی و آرایشی و بهداشتی و غذایی را دارد در ادامه این پژوهش از روغن بدست آمده 9 فرمولاسیون کرم تهیه شد که آنالیزهای فیزیکوشیمیایی 4 مورد آنها را مناسب ارزیابی کرد.

و همچنین با توجه به خاصیت‌های درمانی ترشح حلزون بر آن شدیم که کرم با ترشح حلزون تهیه کنیم به همین منظور پس از استخراج ویتامین  Aموجود در ترشح حلزون تعیین مقدار انجام شد. سپس از عصاره بدست آمده 9 فرمولاسیون کرم تهیه شد که آنالیزهای فیزیکوشیمیایی 4 مورد آنها را مناسب ارزیابی کرد.

 

کلید واژه: روغن شتر مرغ، ترشح حلزون، اسیدهای چرب، GC/MASS، ویتامین A، کرم

مقدمه

كاربرد فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي، پيشينه‌اي به گستره‌ي تاريخ آدمي دارد. يافته‌هاي موجود از سنگ نگاره‌ها و پيشينه‌ي بيان شده‌ي سينه به سينه‌ي اين سرزمين، نشان از توجه و اهتمام مردمان ايران زمين به بهداشت و نقش آن در حفظ تندرستي دارد. آموزه‌هاي دين مبين اسلام نيز همواره بر رعايت بهداشت، حفظ پاكيزگي و پيراستن و آراستن مسلمانان استوار بوده است.

طراحي و ساخت فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي نيز همانند ساير محصولات امروزي بر پايه‌ي اصول علمي بنا شده‌اند. گستره‌ي محصولات سبب شده است تا پژوهش‌هاي بسياري در اين راستا انجام پذيرد و تلاش گردد فرآورده‌هاي سالم و به دور از هر مشكلي به دست مصرف كنندگان برسد. تعداد بيشمار از مقالات علمي و كتاب‌هايي كه در زمينه‌ي دانش فرآورده‌هاي فوق انتشار يافته است، گواهي بر اين ادعا مي‌باشد.

شركت توليدي و بازرگاني جي، اولين توليد كننده‌ي كرم نرم كننده و ضد ترك پوست به عنوان نامي آشنا با بيش از نيم قرن سابقه‌ي درخشان در اذهان عمومي باقي مانده و همچنان در تأمين بهداشت و سلامت جامعه مي‌كوشد.

اين مجموعه همگام با تكنولوژي روز دنيا در لابراتوارهاي تخصصي به همت كادر متخصص و مجرب و بهره‌گيري از ماشين‌آلات تمام اتوماتيك، در راستاي توسعه و بهبود كيفيت محصولات و افزايش رضايتمندي مشتريان، رعايت الزامات قانوني، استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO90012008 را اولويت فعاليّت‌هاي كيفي خود قرار داده است.

 

فصل اول کلیات

1-1. ضرورت اهميت موضوع

امروزه زندگی شهرنشینی و دوری از طبیعت باعث بروز بیماری‌های مختلف در انسان شده است از آنجایی که این شیوه زندگی امروز به نظر اجتناب‌ناپذیر می‌رسد راه حل‌های پیشنهادی با توجه به امکانات موجود استفاده از داروهای شیمیایی و صنعتی است. که آنها نیز مزایا و معایب خود را دارا می‌باشند. تجربه زندگی چندین هزار ساله انسان بر روی کره زمین به او آموخته که استفاده از مواد طبیعی دارای مزایای بیشتر و معایب کمتر و اثرات دارویی موثرتر است. در این راستا تولید و استفاده از محصولات جایگزین داروهای شیمیایی مانند عصاره گیاهی، جانوری و روغن‌های گیاهی و جانوری پیشنهاد می‌شود.

1-2. بيان مسأله

در دوران باستان حلزون در طب به دلیل داشتن خواص نرم کنندگی و درمان سوختگی با آفتاب مورد استفاده قرار می‌گرفت. حلزونها با ماده لزجی که از خود تولید می‌کنند در هنگام آسیب دیدن می‌توانند سلول‌های پوست آسیب دیده خود را در کمتر از 48 ساعت بازسازی کنند. بر این اساس در مطالعه حاضر نیز بر آن شدیم تا پس از استخراج  رتینول موجود در ترشح حلزون و تعیین مقدار آن به منظور ساخت کرم در جهت درمان چین و چروک سود جوئیم.

روغن شترمرغ نیز از هزاران سال قبل به عنوان ماده‌ای در درمان درد و رماتیسم و به عنوان روغن خوراکی در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفت و به صورت سنتی به کار می‌رفته است. این روغن از 3 پرنده خانواده ratite به معنای سینه پهنان شامل ostrich, rhea, amu به دست می‌آید. مصرف مداوم آن به حفظ سلامتی پوست، عضلات و استخوان کمک می‌کند بر این اساس در این مطالعه حاضر نیز بر آن شدیم تا پس از استخراج و شناسایی اجزاء اسیدهای چرب و جداسازی آنها به منظور ساخت کرم در جهت درمان چین و چروک پوست سود جوئیم. (6)

 

1-3. اهداف

با گسترش روزافزون صنعت پرورش شترمرغ در ایران که با ورود 5000 جوجه در سال 1378 به طور جدی آغاز گردید و هدف از اجرای این طرح استفاده از گوشت این پرنده در درجه اول و سایر محصولات مانند پر و پوست بود و چربی این پرنده به عنوان زباله دور ریخته می‌شد، به نظر می‌رسید که چربی موجود به عنوان پتانسیلی بالقوه جهت تولید محصولات آرایشی، بهداشتی و درمانی منبع مناسبی خواهد بود. (10)

با توجه به تعداد مزارع پرورش شترمرغ موجود در کشور و مقادیر قابل توجهی از چربی تولید شده که فعلاً کاربرد خاصی برای آن تعریف نشده و با در نظر گرفتن خواص این ماده ارزشمند که حدود 3000 سال است که بشر به عناوین مختلف از آن در موارد آرایشی و بهداشتی و درمانی سود جسته است. گرچه کرم حلزون و کرم روغن شترمرغ در بازار ایران بفروش می‌رسد ولی تولید داخل نیست. در این تحقیق سعی بر این است نمونه بومی این کرم با کارایی بالاتر تهیه شود به همین دلیل ضرورت اجرای این پروژه را احساس کردیم تا در این بخش نیز مانند سایر بخش‌ها کشور را از دام وابستگی رهانیده و خودکفا شویم.

فصل دوم

 2-1. کلیاتی در مورد پوست

پوست ما، اولین نقطه تماس با جهان پیرامون ماست و با وظایف پراهمیتی که بر عهده دارد، نقش بسیار فراتر از یک پوشش ساده برای بدن ایفاء می‌کند. بعد از عضلات اسکلتی سنگین‌ترین (50% وزن کل بدن) و بعد از ریه‌ها (با احتساب کامل سطح آلوئولی آنها) وسیع‌ترین (2000 سانتی‌مترمربع) ارگان زنده بدن است.

ضخامت پوست بسیار متغیر بوده و بسته به عوامل گوناگونی نظیر سن، جنس، نوسانات انفرادی، وراثت، شغل، نژاد و … متفاوت است ولی به طور متوسط بین 7/0- 4 میلی‌متر در نوسان است.

از نظر پوشش مویی، پوست را می‌توان بر دو نوع دانست: 1) برهنه یا Glabrous که تنها در کف دستها و پاها به چشم می‌خورد و 2) مودار یا  Hairyکه تمام سطح بدن را پوشانیده و از نظر کثرت و ضخامت فولیکول‌های مویی که آن را پوشانده‌اند، دارای تنوع گسترده‌ای است. (3)

pHپوست، اسیدی و اغلب در محدوده 2/4-6/5 است. این امر که ناشی از وجود اسیدهای چرب سبوم، وجود اسیدهای آمینه در لايه هیدرولیپدیک و وجود لاکتیک اسید، اسکوربیک اسید و سیتریک اسید و … در این لایه می‌باشد، شرایط را برای نمو باکتری‌ها نامساعد می‌سازد.

رنگ پوست، به عوامل متعددی از جمله نژاد، شغل، سن، شرایط آب و هوایی و … وابسته است. دو نوع ملانین  موجود در اپیدرم  Eumelaninبا رنگ قهوه‌ای- سیاه و Fumelanim با رنگ قرمز- زرد که توسط ملانوسیت‌ها ساخته می‌شوند، نه تنها رنگ پوست افراد را رقم می‌زنند بلکه پوشش  طبیعی بدن در مقابل نور خورشید هستند.

2-1-1. ساختمان تشریحی پوست

بررسی دقیق پوست،  نمایانگر وجود 3 لايه مشخص ساختمانی است. خارجی‌ترین لایه‌ها که محور اصلی را در مقاصد آرایشی، بهداشتی به خود اختصاص داده است، رو پوست یا اپیدرم نام دارد.

اپيدرم: Epidermis

درم: Dermis (Corium)

هیپودرم یا نسوج چربی زیر جلدی: (subcutaneous tissue, subdermis)

شکل 2-1. لایه‌های مختلف پوست

 

2-1-1-1. اپیدرم(Epidermis)

اپیدرم یا رو پوست، بیرونی‌ترین بخش پوست است و ضخامتی بین 04/0 تا  56/0 میلی‌متر دارد. این لایه از دیدگاه آرایشی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این بخش، نقش مهمی در ساختار ظاهری، رطوبت پوست و رنگ و ظاهر آن بازی می‌کند. لایه اپیدرم در واقع اولین سد دفاعی بدن در برابر عوامل خارجی می‌باشد. این ویژگی نه تنها از دیدگاه فیزیکی انجام می‌گیرد بلکه به واسطه ترکیبات پپتیدی ضد میکروبی نیز صورت می‌پذیرد. دیفنسین‌ها (defensins) و کاتلیسیدین‌ها (cathelecidins) دو گروه عمده از این ترکیبات می‌باشند که طیف عملکرد ضد میکروبی وسیعی دارند. دیفنسین که یک پپتید غنی از سیستئین و کاتیونیک می‌باشد، در بدن در دو زیرگروه آلفا، بتا دیده می‌شود، که نوع بتا دیفنسین در اپیدرم مشاهده می‌گردد. این پپتید عملکرد ضد باکتری‌های گرم منفی، گرم مثبت، کاندیدا آلبیکنس و قارچ‌ها از خودشان داده است. لایه اپیدرم از خارج به داخل شامل پنج بخش می‌باشد.

 

الف) طبقه شاخی (Horney Layer) stratum corneum

تعداد لایه‌های سلولی این طبقه شامل 15 الی 20 لایه می‌باشد. ضخامت طبقه شاخی در مناطق مختلف بدن متفاوت است. در بزرگسالان در ناحیه کف دست و پا، این لایه دارای ضخامت چند صد میکرون می‌باشد اما در اغلب نواحی بدن در حالت کاملاً هیدراته ضخامت آن به40 الی 10 میکرون افزایش می‌یابد. (ضخامت بین 10 الی 50 میکرون در نوسان است). سلول‌های طبقه شاخی فاقد هسته بوده تکثیر نمی‌یابند. بنابراین یک طبقه مرده قلمداد می‌شود. طبقه شاخی دارای چگالی 55/1 گرم بر سانتی‌مترمکعب می‌باشد. به علت تراکم طبقه شاخی، ارزش ضریب پخش در آن هزار مرتبه کمتر از دو لایه دیگر پوست بوده که منجر به مقاومت بالا و نفوذپذیری این لایه می‌گردد.

طبقه شاخی یک مانع محدود کننده سرعت است که حرکت مواد شیمیایی به داخل و خارج را کنترل می‌کند و نقش مهمی را در کنترل جذب پوستی مولکول‌های دارو ایفا می‌کند.

اجزاء اصلی سلولی شامل پروتئین‌ها، لیپیدها، و آب است که در حالت خشک تقریباً حاوی 85-75% پروتئین، 20-15% لیپید، 15% آب است. جدا شدن لایه‌های آن از پوست به طور متوسط یک لایه در روز و بنابراین زمان لازم برای تجدید لایه و تشکیل یک طبقه شاخی جدیدturn over) ) حدود دو هفته می‌باشد.

ب) طبقه روشن (clear layer) stratum lucidum

لایه شفاف لایه‌ای است که در سلول‌های آن هسته متلاشی شده است و کراتینه شدن سلول همراه با تغییر شکل سلول به ویژه مسطح شدن آن مشاهده می‌گردد. گاهی قطرات مواد روغنی در داخل این لایه سلولی دیده می‌شود که این امر می‌تواند ناشی از متلاشی شدن لیزوزوم‌ها باشد. لایه شفاف عموماً در نقاطی که پوست ضخیم است مانند کف پا (soles of feet) و کف دست‌ها (palms) دیده می‌شود. برای بسیاری از متخصصین پوست این پرسش مطرح است که آیا این لایه از نظر عملکرد قابل جداسازی از سایر لایه‌های اپیدرم می‌باشد و یا تنها ناشی از روش آماده‌سازی و تهیه بافتی است. اغلب محققین این لایه و لایه شاخی را با هم یکسان در نظر گرفته و دو لایه مجزا نمی‌دانند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122