پايان نامه تهيه لاستيک نيتريل به روش پليمريزاسيون امولسيوني و بررسي خواص آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تهيه لاستيک نيتريل به روش پليمريزاسيون امولسيوني و بررسي خواص آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 165 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تهيه لاستيک نيتريل به روش پليمريزاسيون امولسيوني و بررسي خواص آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول : مقدمه 2
1-1- تاریخچه 2
1-2- ویژگی‌های لاستیک نیتریل 3
1-3- کاربردهای لاستیک نیتریل 4
1-4- ساختار شیمیایی 5
1-5- مقدار آکریلونیتریل 7
1-6- فرآیند تولید 7
1-6-1- پلیمریزاسیون 7
1-6-2- تکمیل‌سازی 9
1-7- مقایسه دو روش سرد و گرم 10
1-8- اهداف 10
1-8-1- بررسی ریزساختار و ترکیب کوپلیمر لاستیک نیتریل 11
1-8-2- بررسی خواص فیزیکی لاستیک نیتریل 12
1-8-3- بررسی لاتکس 12
فصل 2 : تئوری و مروری بر مطالعات انجام شده 14
2-1- تئوری پلیمریزاسیون امولسیونی کلاسیک 14
2-2- سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی 17
2-2-1- مکانیسم‌ هارکینز 17
2-2-2- تئوری اسمیت و اوارت 18
2-2-3- بررسی سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی 19
2-2-4- تغییرات سرعت با درصد تبدیل 20
2-3- مکانیزم های هسته گذاری 21
2-3-1- شکل گیری ذرات 22
2-3-2- سهم مکانیسم‌های هسته گذاری مختلف برای شکل گیری ذرات 22
2-3-3- سرنوشت رادیکال‌ها در پلیمریزاسیون امولسیونی 23
2-4- پایداری کلوئیدی در پلیمریزاسیون امولسیونی 24
2-4-1- مکانیسم های پایدارکنندگی 24
2-4-2- اثر الکترولیت‌های مختلف بر پایداری کلوئیدی 26
2-4-3- فرآیند لخته کردن 26
2-5- ترکیبات تشکیل‌دهنده پلیمریزاسیون امولسیونی و مواد مورد استفاده 27
2-5-1- مونومرها و نسبت آنها 27
2-5-2- آب 28
2-5-3- سیستم شروع کننده 28
2-5-4- عوامل فعال سطحی 36
2-5-5- عوامل انتقال به زنجیر 39
2-5-6- بازدارنده‌ها 39
2-6- اصول کوپلیمریزاسیون 40
2-6-1- بررسي کوپليمريزاسيون امولسيوني مونومرهاي بوتادين و آکريلونيتريل 42
2-6-2- کوپليمريزاسيون 42
2-6-3- فرآیندهای کوپلیمریزاسیون امولسیونی 47
2-7- مشخصات فرآیند و محصول 50
2-7-1- جرم مولکولی و توزیع آن 50
2-7-2- ترکیب شیمیایی کوپلیمر و توزیع آن 51
2-7-3- اتصالات عرضی 54
2-7-4- مشخصات ماکروسکوپی 55
2-8- جمع بندی 56
فصل سوم : مواد مورد استفاده و روش های انجام کار 57
3-1- مواد مورد استفاده 57
3-2- روش تهیه نمونه ها 58
3-2-1- مشخصا ت راکتور 58
3-2-2- روش تهیه 59
3-3- آزمایش های طراحی شده 62
3-3-1- روش های آماری برای تعیین دستور خوراک بهینه 62
3-3-2- بررسی اثر عوامل مختلف بر روی خواص مولکولی و ماکروسکوپی 63
3-4- آزمون ها و دستگاه های مورد استفاده برای شناسایی لاستیک نیتریل 63
3-4-1- اندازه گیری درصد جامد لاتکس و درصد تبدیل 63
3-4-2- روش لخته سازی 64
3-4-3- اندازه گیری ژل 65
3-4-4- آزمون ویسکوزیته مونی 65
3-4-5- آزمون رئومتر 66
3-4-6- آزمون کشش 66
3-4-7- آزمون مانایی فشاری 67
3-4-8- آزمون جهندگی 67
3-4-9- آزمون سختی 67
3-4-10- آزمون طیف‌سنجی رزونانس مغناطیس هسته ( NMR ) 67
3-4-11- آزمون تفرق نور پویا ( DLS ) 68
3-4-12- آزمون گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی( DSC ) 68
3-4-13- آزمون آنالیز عنصری ( CHNO ) 68
فصل چهارم : نتایج و بحث 69
4-1- مقدمه‌ای بر طراحی آزمایش (DOE) 69
4-2- طراحي آزمايش غربالی پلاکت – بورمن 72
4-2-1- نتایج مربوط به تعیین درصد تبدیل: 76
4-2-2- آنالیز داده ها 76
4-3- طراحی آزمایش تمام عاملی 82
4-3-1- نتایج مربوط به تعیین درصد تبدیل 84
4-3-2- آنالیز داده ها 85
4-4- تعیین دستور خوراک بهینه 92
4-4-1- نتایج مربوط به آزمون تفرق نور پویا 93
4-4-2- نتایج مربوط به آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی 95
4-4-3- بررسی ریزساختار کوپلیمر با استفاده از NMR 96
4-4-4- اندازه گیری ژل 103
4-5- بررسی تغییرات ریز ساختار کوپلیمر در حین پلیمریزاسیون 104
4-5-1- آزمون آنالیز عنصری 104
4-5-2- آزمون NMR 111
4-6- تغییر عوامل به صورت مجزا بر روی دستور خوراک بهینه 118
4-6-1- بررسی اثر امولسیفایر صابون روزینی بر روی سینتیک پلیمریزاسیون 118
4-6-2- بررسی اثر دما بر روی میزان ژل 122
4-6-3- بررسی اثر عامل انتقال به زنجیر بر روی جرم مولکولی 123
4-7- خواص فیزیکی و مکانیکی 124
4-7-1- تعیین خواص مکانیکی آمیزه تهیه شده از محصول بهینه (NBR-FF 6) 124
4-7-2- بررسی اثر جرم مولکولی و دمای تهیه کوپلیمر بر روی خواص کششی 127
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 129
مراجع 132

1-      مراجع

[1]      Hofmann W., “A Rubber Review for 1963 Nitrile Rubber,” Rubber Chem. Technol., 1–252, 1964.

[2]      Othmer, R. E. Kirk D. F., “Encyclopedia of chemical technology (4thed.).”New York: Wiley-Interscience., 1998.

[5]      El-Aasser P. A. L. and M. S., “Emulsion polymerization and emulsion polymer.”John Wiley & Sons Ltd, 1997.

[6]      Anderson C. D., Daniels E. S., “Emulsion polymerisation and latex applications.”iSmithers Rapra Publishing, 2003.

[7]      Chern C. S., “Emulsion polymerization mechanisms and kinetics,” Prog. Polym. Sci., 5, 443–486, 2006.

[8]      Harkins W. D., “A General Theory of the Mechanism of Emulsion Polymerization1,” J. Am. Chem. Soc., 6, 1428–1444, 1947.

[9]      Parts A. G., Moore D. E., Watterson J. G., “Some considerations concerning the theory of emulsion polymerization,” Die Makromol. Chemie, 1, 156–164, 1965.

[10]    Ugelstad J., Mørk P. C., Aasen J. O., “Kinetics of emulsion polymerization,” J. Polym. Sci. Part A‐1 Polym. Chem., 9, 2281–2288, 1967.

[11]    Jingyu Shi, “Steric Stabilization,” Ohio State University, 2002.

[12]    Smith W. V, “The Partition of Acrylonitrile between Styrene and Water,” J. Am. Chem. Soc., 6, 2177–2179, 1948.

[13]    Mino G., “Copolymerization of styrene and acrylonitrile in aqueous dispersion,” J. Polym. Sci., 102, 369–383, 1956.

[14]    Lu Q., Weng Z., Shan G., Lai G., Pan Z., “Effect of acrylonitrile water solubility on the suspension copolymerization of acrylonitrile and styrene,” J. Appl. Polym. Sci., 6, 4270–4274, 2006.

[17]    Bacon R. G. R., “The initiation of polymerisation processes by redox catalysts,” Q. Rev. Chem. Soc., 3, 287–310, 1955.

[18]    Blackley D. C., “Emulsion Polymerisation (Theory and Practice).”Applied Science Publishers LTD, 1975.

[19]    Sarac A. S., “Redox polymerization,” Prog. Polym. Sci., 8, 1149–1204, 1999.

[21]    Andersen H. M., Proctor S. I., “Redox kinetics of the peroxydisulfate–iron–sulfoxylate system,” J. Polym. Sci. Part A Gen. Pap., 6, 2343–2366, 1965.

[22]    Wicklatz J. E., Kennedy T. J., Reynolds W. B., “Hydroperoxides as initiators of emulsion polymerizations at low temperatures,” J. Polym. Sci., 1, 45–58, 1951.

[23]    Fryling C. F., Follett A. E., “New oxidants for initiation of emulsion polymerization in antifreeze recipes at− 10° C.,” J. Polym. Sci., 1, 59–72, 1951.

[24]    Vandenberg E. J., Hulse G. E., “Cumene Hydroperoxide in Redox Emulsion Polymerization,” Ind. Eng. Chem., 5, 932–937, 1948.

[25]    Van Herk A., Gilbert B., “Chemistry and Technology of Emulsion Polymerization.”Wiley-Blackwell, 2008, 46–78.

[26]    Azorlosa J. Lo, “Resin Acid Soaps in GR-S Polymerization,” Ind. Eng. Chem., 8, 1626–1629, 1949.

[27]    Hays J. T., Drake A. E., Pratt Y. T., “Disproportionated Rosin Soap in GR-S Polymerization,” Ind. Eng. Chem., 9, 1129–1132, 1947.

چکیده

با استفاده از روش های طراحی آزمایش دستور خوراک بهینه برای تهیه لاستیک نیتریل تعیین شد. در ابتدا برای تعیین فاکتورهای موثر بر سرعت پلیمریزاسیون، آزمایش های غربال گری مطابق با روش پلاکت-بورمن که تعداد زیادی فاکتور را با تعداد کمی آزمایش بررسی می کند طراحی شد. بر این اساس 9 فاکتور در قالب 12 آزمایش در دو سطح و به منظور تعیین فاکتورهای موثر بر روی درصد تبدیل واکنش طرح ریزی شد. نتایج حاکی از آن بود که غلظت پتاس بیشترین اثر معنی دار را بر روی درصد تبدیل پس از 8 ساعت می گذارد. دما، غلظت سولفات آهن (II) فاکتورهایی بودند که سبب افزایش درصد تبدیل در 8 ساعت می شدند ولی اثرات آن ها معنی دار نبود. به منظور آگاهی از بر همکنش های میان اجزای سیستم شروع کننده و با کمک از نتایج حاصل شده از روش غربال گری پلاکت-بورمن دسته دیگری از آزمایش ها که بر اساس روش آماری تمام عاملی بود طراحی شد. در روش تمام عاملی، 4 عامل در دو سطح و در قالب 16 آزمایش طراحی شد. اجرای 16 آزمایش مشخص کرد که غلظت عامل کاهنده (سدیم فرمالدهید سولفوکسیلات) در سیستم شروع اکسیداسیون-احیا به طور معنی داری سبب افزایش درصد تبدیل پس از 4، 6 و 8 ساعت می گردد. سایر عوامل و بر همکنش میان آن ها اثر معنی داری بر روی درصد تبدیل نداشتند. علاوه بر درصد تبدیل، ویسکوزیته مونی لاستیک نیتریل سنتز شده پارامتری بود که بر اساس آن دستور خوراک بهینه تعیین شد. بررسی اندازه ذرات لاتکس نمونه بهینه توسط آزمون DLS  نشان داد که اندازه ذرات در محدوده ریزتری نسبت به پلیمریزاسیون های امولسیونی رایج قرار دارند که تائیدی بر مکانیسم هسته گذاری همگن به دلیل تفکیک پذیری بالای آکریلونیتریل در فاز آب می باشد. آزمون DSC برای نمونه بهینه نشان داد ساختار کوپلیمر تقریباً از یکنواختی خوبی برخوردار است به طوری که فقط یک Tg برای نمونه مشاهده شد. همچنین آزمون 1H-NMR بر روی نمونه بهینه، توزیع مناسب کومونومرها را در ساختار زنجیر نشان داد به علاوه آزمون آنالیز عنصری (CHNS) نشان داد درصد آکریلونیتریل در کوپلیمر از ابتدای واکنش تا درصد تبدیل در حدود 35 % روند افزایش را طی می کند و از آنجا به بعد این مقدار در محدوده مورد انتظار 33 تا 34 % آکریلونیتریل ثابت می ماند. این رخداد تائیدی بر تفکیک پذیری بالای آکریلونیتریل در فاز آب می باشد. بررسی توالی سه تایی های مونومری در طی پلیمریزاسیون با استفاده از 1H-NMR نشان داد درصد سه تایی AAB در طی پلیمریزاسیون رفته رفته کاهش می یابد و در مقابل سه تایی BBB روند افزایشی را طی می کند. همچنین آزمایش هایی با تک عامل متغییر اجرا شد و نتایج حاکی از آن بود که مقدار امولسیفایر سبب کاهش اندازه ذرات می شود به علاوه مشاهده شد دما تاثیری بر روی مقدار ژل ندارد. همچنین ویسکوزیته مونی نشان داد مقدار عامل انتقال به زنجیر اثر مستقیم بر روی کاهش جرم مولکولی می گذارد. در انتها خواص فیزیکی و مکانیکی از جمله آزمون کشش، سختی، مانایی فشاری و جهندگی نشان دادند لاستیک نیتریل تهیه شده خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوبی برای کاربردهای عمومی عرضه می کند به علاوه با مقایسه نتایج ویسکوزیته مونی و آزمون کشش مشخص شد جرم مولکولی با مقاومت کششی ارتباط مستقیم دارد.

1-      فصل اول : مقدمه

1-1-   تاریخچه

در سال 1926 هفت سال پس از تولید لاستیک متیل که به دلایل اقتصادی متوقف شده بود (1916-1919) واحد صنعتی I.G.Farbenindustric در آلمان تحقیقات گسترده‌ای را بر روی لاستیک‌های سنتزی از سر گرفت. در شروع این تلاش، شکل مواد خام و روش پلیمریزاسیون از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بود. زیرا لاستیک متیل از فقدان الاستیسیته رنج می‌برد. در آن زمان هیچگونه زمزمه اقتصادی برای تولید ایزوپرن که واحد ساختاری لاستیک طبیعی بود به گوش نمی‌رسید. علاوه بر این، تست‌های مقایسه‌ای نشان دادند که ایزوپرن، لاستیک سنتزی خیلی بهتری نسبت به بوتادین عرضه نمی کند. بنابراین تلاش اصلی بر روی بوتادین متمرکز شد. سرانجام در سال 1926 پلیمریزاسیون توده‌ای توسط فلزات قلیایی برای تولید انواع پلی‌بوتادین دنبال شد. علیرغم کمیابی این ماده در آن زمان، جلب توجه به پلی‌بوتادین بسیار زیاد بود. بنابراین روش‌های دیگر پلیمریزاسیون به ویژه پلیمریزاسیون امولسیونی بررسی شدند. همه تلاش‌ها برای هموپلیمریزاسیون بوتادین به روش امولسیونی برای تولید یک لاستیک مفید با شکست مواجه شد. لاستیک بدست آمده دارای جرم مولکولی بسیار بالایی بود و الاستیسیته بسیار عالی از خود نشان می‌داد. اما در دیگر خواص مکانیکی ضعیف عمل می‌کرد. به علاوه فرآیندپذیری آن با مشکل جدی مواجه بود. مشکل دیگر این لاستیک عمر نگهداری[1] کوتاه آن بود [1].

از این رو فقط کشف کوپلیمریزاسیون بوتادین با مونوالفین‌ها این مشکلات پلیمریزاسیون را حذف کرد. این پلیمریزاسیون در سال 1929 در یک واحد صنعتی در Leverkusen آلمان کشف شد که شامل کوپلیمریزاسیون مخلوطی از بوتادین با دیگر مونومرها بود. تعداد بسیار زیادی از مونومرها بررسی شدند و در نهایت استایرن به عنوان مونومر دوم برای کوپلیمریزاسیون با بوتادین انتخاب شد. در طی این کار Konrad و Tschankur و همچنین Kleiner در سال 1930 یک لاستیک سنتزی از بوتادین و آکریلونیتریل تولید کردند که مقاومت بسیار خوبی نسبت به روغن‌ها و سوخت‌ها از خود نشان می‌داد. این لاستیک برای اولین بار Buna N و سپس Perbunan نامیده شد. همچنین مشخص شد این لاستیک علاوه بر مقاومت بهتر نسبت به روغن‌ها و سوخت‌ها از پایداری حرارتی و  مقاومت سایشی بهتر و عبورپذیری کمتر نسبت به گازها برخوردار است [1].

از این رو همه تلاش‌ها در آن زمان بر روی این محصول امید بخش متمرکز شد زیرا بنظر می‌رسید که با وجود قیمت پایین لاستیک طبیعی د رآن روزها، از لحاظ اقتصادی یک شانس بزرگ به شمار می‌آید. به این ترتیب در سال 1934 واحد صنعتی تقریباً بی‌رونق لاستیک متیل در Leverkusen تولید لاستیک نیتریل را شروع کرد. این لاستیک در سال 1937 به آمریکا و بریتانیای کبیر صادر شد و سپس در سال 1939، لاستیک نیتریل در آمریکا به مرحله تولید رسید. پس از آن کشورهای دیگری از جمله کانادا به جمع کشورهای معدود تولید کننده لاستیک نیتریل پیوستند و رفته رفته این لاستیک در کشورهای دیگر به مرحله تولید رسید [1].

 

1-2-   ویژگی‌های لاستیک نیتریل[2]

لاستیک نیتریل یک کوپلیمر از بوتادین و آکریلونیتریل[3]‌ است. بخش‌های بوتادین در زنجیر کوپلیمر مسئول الاستیسیته و انعطاف‌پذیری در دمای پایین هستند. همچنین بوتادین دارای پیوند دوگانه غیراشباع است که در طی فرآیند ولکانیزاسیون مکان‌های مناسبی را برای اتصالات عرضی فراهم می کند. از سوی دیگر این پیوندهای غیراشباع مکانی برای حمله شیمیایی، حرارتی و اکسیداسیونی هستند.

جزء‌ دوم زنجیر کوپلیمر که آکریلونیتریل می‌باشد مسئول مقاومت نسبت به سوخت‌ها و روغن‌ها است. علاوه بر این سختی، مقاومت سایشی و مقاومت کششی مربوط به این جزء می‌باشد. با افزایش مقدار آکریلونیتریل، مقاومت حرارتی بهتر و نفوذناپذیری نسبت به گازها می‌تواند حاصل شود. مقدار آکریلونیتریل لاستیک نیتریل در محدوده بین 15% تا 53% قرار دارد و مقدار آکریلونتیریل در نوع عمومی لاستیک نیتریل در حدود 34 % است. با انتخاب یک الاستومر با مقدار آکریلونیتریل مناسب با توجه به دیگر خواص آن، می‌توان لاستیک نیتریل را در طیف وسیعی از کاربردها بسته به نوع نیاز استفاده کرد.

به طور کلی ویژگی‌های شیمیایی لاستیک نیتریل به قرار زیر است:

مقاومت خوب در برابر روغن‌، مواد سوختی و گریس‌ها

نفوذپذیری کم در برابر گازها

مقاومت خوب نسبت به اسیدها و بازها به غیر از آنهایی که اثرات اکسید کنندگی قوی دارند.

مقاومت ضعیف نسبت به متورم شدن در برابر حلال‌های اکسیژن‌دار همانند استن و کتون‌ها

مقاومت متوسط نسبت به ازن

افزایش مقدار آکریلونیتریل مقاومت نسبت به حلال‌ها را افزایش می‌دهد ولی انعطاف‌پذیری در دمای پایین را کاهش می‌دهد.

سازگاری با مواد گرمانرم قطبی (به عنوان مثال اتیلن- وینیل استات و پلی‌وینیل کلراید)

همچنین این لاستیک از لحاظ خواص و فرآیندپذیری ویژگی‌های زیر را دارد:

انعطاف‌پذیری متوسط و خوب در دمای پایین

مانایی فشاری کم

مقاومت سایشی زیاد

دارای تنوع سیستم پخت

چسبندگی متوسط

آمیزه‌سازی لاستیک نیتریل برای بهبود انعطاف‌پذیری آن در دمای پایین،‌ مقاومت نسبت به حلال‌ها و روغن‌ها را کاهش می‌دهد.

برای آمیزه سازی لاستیک نیتریل استفاده از مواد تقویت کننده همانندکربن سیاه برای دستیابی به استحکام بالا مورد نیاز می‌باشد زیرا این لاستیک در طی فرآیند کشش آمیزه پخت شده کریستالیزه نمی‌شوند.

 

به طور کلی با آمیزه‌سازی مناسب می‌توان تعادلی نسبتاً خوب میان خزش پایین، جهندگی خوب، ‌مانایی دائمی و مقاومت سایشی خوب حاصل کرد.

1-3-   کاربردهای لاستیک نیتریل

ویژگی‌های لاستیک نیتریل آن را به عنوان ماده ای عالی برای کاربردهای درزبندی معرفی کرده است. محبوبیت لاستیک نیتریل به دلیل مقاومت عالی آن نسبت به فراورده‌های نفتی و همچنین  توانایی آن برای سرویس در دماهای بالاتر از °C120 است. با این مقاومت دمایی ترکیبات لاستیک نیتریل می‌توانند در همه جا مقاومت داشته باشند اما بیشترین سرویس‌دهی را در کاربردهای اتومبیل‌سازی دارند. با بهره‌مندی از ویژگی‌های لاستیک نیتریل می‌توان آمیزه‌ها و قطعات قالب‌ گیری شده انتخابی را تولید کرد. از جمله کاربردهای لاستیک نیتریل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شیلنگ‌های حمل سوخت و روغن، آب‌بندها و درزگیرها (نظیر اورینگ‌ها)‌، واشرهای استاتیک، درزگیر یاتاقان، درزگیر محفظه روغن، درزگیر بالایی پیستون، درزگیر اسفنجی، درزگیر جعبه دنده، دیافراگم پمپ سوخت، درزگیر پمپ آب، لنت ترمز، ضربه‌گیر، ‌درزگیر برای شفت و میل‌لنگ، گردگیرهای خرطومی، کوپلینگ، پوشش غلتک‌ها، شیلنگ‌های هیدرولیک و بادی، تسمه نقاله‌ها، درزگیری انواع لوله‌کشی‌ها و تجهیزات و اتصالات، غلتک چاپ، تخت کفش، دستکش، کف‌پوش‌ها، عایق‌های متخلخل اسفنجی جهت لوله‌ها، پوشش ظروف، شیلنگ‌های مقاوم در فشار بالا و آسترهای ترمز و کلاچ [2]. شکل1-1 توزیع مصرف لاستیک‌های  نیتریل را در سال 2010 برای کاربردهای مختلف را نشان می‌دهد [3] :

 

1-4-      ساختار شیمیایی

لاستیک نیتریل کوپلیمری بی‌نظم با جرم مولکولی بالا از 3،1 بوتادین و آکریلونیتریل است. جرم مولکولی وزنی متوسط نمونه‌های صنعتی بین 250000 تا 400000 گرم بر مول با  توزیع نسبتاً پهن گزارش شده است. ساختار پلیمر بسته به شرایط پلیمریزاسیون می‌تواند بسیار خطی تا بسیار شاخه‌ای و شبکه ای شده باشد. توزیع واحدهای مونومری در پلیمر توسط نسبت‌های واکنش‌پذیری هر دو مونومر دیکته می شود.

در پلیمریزاسیون امولسیونی که تنها فرآیند مهم صنعتی برای تولید این لاستیک است،‌ نسبت‌های واکنش‌پذیری به این گونه گزارش شده‌اند. اگر M1 را بوتادین و M2  آکریلونیتریل درنظر بگیریم در °C5  ، r1 معادل 28/0 و r2 معادل 02/0 خواهد بود. همچنین این نسبت‌ها برای r1 و r2 در °C50 به ترتیب 42/0 و 04/0   خواهد بود. همانطور که مورد انتظار است حاصل ضرب r1 و r2 نزدیک به صفر می شود پس این دو مونومر تمایل بسیار زیادی برای تناوبی شدن دارند. فاکتور پیچیده دیگری که در تعریف ساختار شیمیایی لاستیک نیتریل دخیل است نحوه وارد شدن مونومر بوتادین به زنجیر پلیمر است که صورت‌بندی‌های 4،1  سیس[4] ، 4،1  ترانس[5] و 2،1 وینیل[6] را حاصل می کند. در یک کوپلیمر با 33 % آکریلونیتریل بیشترین نسبت رایج پیکربندی[7] های بوتادین برای نمونه‌های صنعتی تقریباً به صورت 90 % ترانس، 8 % وینیل و 2 % سیس می‌باشد. در مقادیر بالاتر آکریلونیتریل صورت‌بندی سیس ناپدید می شود و در مقادیر کمتر آکریلونیتریل در حدود 5 % افزایش می‌یابد. صورت‌بندی وینیل تقریباً ثابت باقی می‌ماند [4].

ترکیب این دو مونومر بی‌نظیر است از این حیث که این دو ماهیت کاملاً متفاوتی از نظر شیمیایی دارند. به علاوه از نقطه نظر خواص فیزیکی پلیمر های این دو مونومر کاملاً متفاوت هستند. هموپلیمر بوتادین دمای انتقال شیشه‌ای پایینی در حدود °C85- دارد و یک ماده بسیار غیرقطبی با مقاومت کم در برابر سیالات هیدروکربنی همچون روغن‌ها و سوخت می‌باشد. از طرف دیگر پلی‌آکریلونیتریل دمای انتقال شیشه‌ای در حدود °C110 دارد و بسیار قطبی می‌باشد و نسبت به سیالات هیدروکربنی مقاوم است. به عنوان یک نتیجه، کوپلیمریزاسیون هر دو مونومر در نسبت‌های متفاوت، گستره ای انتخابی از ترکیب خواص را مهیا می کند [2].

 

1-5-   مقدار آکریلونیتریل

با تنظیم مقدار آکریلونیتریل در ترکیب لاستیک نیتریل، نتایج مختلفی را می‌توان بدست آورد. به دلیل قطبیت آن، مقدار آکریلونیتریل چندین نقش کلیدی از جمله مقاومت نسبت به روغن‌ها و حلال‌ها، مقاومت سایشی و همچنین انعطاف‌پذیری در دمای پایین و دمای انتقال شیشه‌ای را ایفا می کند. غلظت بالاتر آکریلونیتریل مقاومت به حلال‌ها، روغن‌ها و مقاومت سایشی را بهبود می‌بخشد به علاوه سبب بالا رفتن دمای انتقال شیشه‌ای می شود. جدول 1-1 ویژگی‌های رایج بسیاری از پلیمرهای متداول لاستیک نیتریل را خلاصه کرده است. جهت پیکان‌ها دلالت بر بهبود در مقادیر را دارد.

 

1-6-   فرآیند تولید

به طور کلی همه لاستیک های نیتریلی توسط پلیمریزاسیون امولسیونی تولید می‌شوند. در این روش مونومرها در درون فاز آب، در حضور مواد فعال سطحی، آغازگر، عامل انتقال به زنجیر و برخی اجزای دیگر پلیمریزه می‌شوند. در این فرآیند به منظور حفظ کیفیت محصول، تبدیل مونومرها به کوپلیمر پیش از رسیدن به مقادیر بالا متوقف می شود.

محصول خروجی از راکتور که لاتکس خوانده می شود، متشکل از ذراتی با اندازه 400-100 نانومتر است که به طور یکنواخت در درون فاز آبی پخش شده‌اند. لاتکس معمولاً قبل از عملیات تکمیل‌سازی[8] برای تهیه محصول خشک شده، در تانک اختلاط جمع می شود و در آنجا نمونه‌گیری و آزمایش می شود. در نتیجه برای تشریح فرآیند تولید لاستیک نیتریل می‌توان آن را به دو مرحله اصلی شامل پلیمریزاسیون و تکمیل‌سازی تقسیم کرد.

 

1-6-1-      پلیمریزاسیون

پلیمریزاسیون لاستیک نیتریل به دو روش سرد و گرم انجام می‌گردد. در روش گرم دمای پلیمریزاسیون در محدوده °C30 تا °C50 قرار دارد و در روش سرد دمای پلیمریزاسیون بین °C 5 تا °C 15 می‌باشد. در ابتدا تکنولوژی اصلی برای پلیمریزاسیون امولسیونی به روش گرم بنیان گذاری شد ولی پس از به کارگیری شروع کننده‌های اکسیداسیون-احیا[9] که اجازه می‌دادند پلیمریزاسیون در دمای پایین‌تر انجام شود، روش سرد کمی بعد از جنگ جهانی دوم توسعه یافت.

 

در دستور خوراک های تعیین شده برای تهیه لاستیک نیتریل مقدار آب می‌تواند در گسترده وسیعی تغییر کند که به ظرفیت انتقال حرارت موجود در راکتور و سرعت پلیمریزاسیون بستگی دارد. هر یک از مونومرها حرارت پلیمریزاسیونی در حدود kJ/mol 75 (kcal/mol 18) دارند، بنابراین حذف حرارت پلیمریزاسیون برای کنترل دما، اغلب فاکتور محدود کننده برای سرعت پلیمریزاسیون می‌باشد.

انتخاب امولسیفایر براساس قیمت آن صورت می‌گیرد به علاوه فاکتورهای دیگری در انتخاب امولسیفایر

مهم می‌باشند. از جمله، راحتی در فرآیند لخته‌سازی در مرحله تکمیل‌سازی و همچنین اثر امولسیفایر باقیمانده در محصول که می‌تواند بر روی خواص از جمله حساسیت به آب و سرعت پخت اثرگذار باشد.

همه ترکیبات در دستور خوراک ها در ابتدای فرآیند افزوده نمی‌شوند. به عنوان مثال برای پایداری بهتر لاتکس گاهی می‌توان مقداری از امولسیفایر را در ابتدا اضافه کرد و مابقی را در افزایش‌های[10] بعدی به راکتور تزریق نمود. همچنین گاهی اوقات برای جلوگیری از مصرف زودرس بخشی از اصلاح کننده[11] (عامل انتقال به زنجیر) در افزایش‌های بعدی افزوده می شود. اگر مقدار کمی از آکریلونیتریل در محصول مدنظر باشد گاهی اوقات مونومر آکریلونیتریل برای افزایش‌های بعدی ذخیره می شود و سپس به مخلوط واکنش اضافه می‌گردد. با این کار کوپلیمری کاملاً یکنواخت از لحاظ شیمیایی بدست خواهد آمد که می‌تواند خواص را در کاربردهای بحرانی افزایش دهد.

همچنین بازدارنده‌ها برای کنترل درصد تبدیل نهایی لازم می‌باشند. اگر پلیمریزاسیون به درصد تبدیل های خیلی بالا (< 95 %) برسد فرآیند کردن محصول بدست آمده بسیار مشکل می‌باشد. معمولاً واکنش های پلیمریزاسیون برای لاستیک نیتریل بین 70 % تا 80 % تبدیل پیش می‌روند. بعد از اینکه پلیمریزاسیون به انجام رسید بخصوص در مواردی که درصد تبدیل پایین است،‌ مونومرهای باقیمانده باید توسط فرآیند بازیافت جدا شوند. بوتادین می‌تواند توسط گرم کردن لاتکس تحت خلاء جدا شود زیرا آن در دمای خیلی پایین به جوش می‌آید. جداسازی آکریلونیتریل و مقدار باقیمانده اندک بوتادین معمولاً توسط روش عریان‌سازی[12] با بخار در یک ستون انجام می شود.

متغییرهای راکتور همچون نسبت طول به قطر، نوع و سرعت همزن و مواد ساخت همگی اثرات مهمی برای عملکرد فرآیند دارند ولی اثر خیلی جزئی بر روی خود محصول می گذارند. راکتورهای پلیمریزاسیون معمولاً ژاکت‌دار یا دارای مارپیچ‌های خنک کننده[13] (یا هر دو)‌ برای کنترل دما هستند. جنس راکتورها نیز به طور رایج فولاد ضدزنگ می‌باشد [2].

[1]  Shelf life

[2] Nitrile rubber ( NBR )

[3] Acrylonitrile ( ACN )

[4] Cis

[5] Trans

[6] Vinyl

[7] Configuration

[8] Finishing

[9] Redox

[10] Addition

[11] Modifier

[12]  Striping

[13] Cooling coil

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122