پايان نامه تهيه نانولوله کربني چند ديواره پوشش داده‌شده با پلي آنيلين به‌ عنوان جاذب جهت حذف سريع رنگزاي آبي مستقيم 199 از پساب‌هاي صنعتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تهيه نانولوله کربني چند ديواره پوشش داده‌شده با پلي آنيلين به‌ عنوان جاذب جهت حذف سريع رنگزاي آبي مستقيم 199 از پساب‌هاي صنعتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تهيه نانولوله کربني چند ديواره پوشش داده‌شده با پلي آنيلين به‌ عنوان جاذب جهت حذف سريع رنگزاي آبي مستقيم 199 از پساب‌هاي صنعتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مسئله4
1-3- سوابق مربوطه4
1-4- فرضیه‌ها5
1-5- اهداف تحقیق5
1-6- جنبه نوآوری تحقیق5
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- تعریف اصطلاحات متغیرها7
2-1-1- مقدمه ای بر آلاینده های آب7
2-1-2- رنگ7
2-1-2-1- رنگزا، رنگینه و رنگدانه9
2-1-2-2- طبقه‌بندی مواد رنگزا10
2-1-2-2-1- طبقه‌بندی مواد رنگزا طبق ساختار شیمیایی10
2-1-2-2-1-1- مواد رنگزای آزو10
2-1-2-2-1-2- مواد رنگزای آنتراکینون11
2-1-2-2-1-3- مواد رنگزای ایندیگوئید11
2-1-2-2-2- طبقه‌بندی مواد رنگزا برحسب کاربرد12
2-1-2-2-2-1- مواد رنگزای گروه اول12
2-1-2-2-2-1-1- مواد رنگزای اسیدی12
2-1-2-2-2-1-2- مواد رنگزای مستقیم13
2-1-2-2-2-1-2-1- رنگزای آبی مستقیم 19914
2-1-2-2-2-1-3- مواد رنگزای بازیک14
2-1-2-2-2-1-4- مواد رنگرزی دیسپرس15
2-1-2-2-2-2- مواد رنگزای گروه دوم16
2-1-2-2-2-2-1- مواد رنگزای گوگردی16
2-1-2-2-2-2-2- مواد رنگزای خمی16
2-1-2-2-2-2-3- مواد رنگزای آزوئیک17
2-1-2-2-2-2-4- مواد رنگزای اینگرین17
2-1-2-2-2-2-5- مواد رنگزای اکسیداسیون17
2-1-2-2-2-2-6- مواد رنگزای راکتیو18
2-1-2-2-2-2-7- مواد رنگزای کرومی (مواد رنگزای دندانه‌ای)18
2-1-2-2-2-2-8- پیگمنت ها19
2-1-3- انواع روش‌های حذف مواد از آب20
2-1-3-1- روش شیمیایی20
2-1-3-2- روش فیزیکی21
2-1-3-3- روش بیولوژیکی21
2-1-3-4- انواع روش‌های حذف رنگ از پساب21
2-1-3-4-1- روش بیولوژیکی21
2-1-3-4-2- روش‌های شیمیایی22
2-1-3-4-2-1- روش الکتروشیمیایی22
2-1-3-4-2-2- روش انعقاد و لخته سازی22
2-1-3-4-2-3- روش اکسیداسیون22
2-1-3-4-2-3-1- اکسیداسیون با ازن22
2-1-3-4-2-3-2- استفاده از فرآیندهای فوتولیز و التراسونولیز22
2-1-3-4-2-3-3- اکسیداسیون با فرآیندهای فوتوفنتون23
2-1-3-4-2-4- روش تصفیه الکتروکواگولاسیون23
2-1-3-4-3- روش‌های فیزیکی23
2-1-3-4-3-1- جذب سطحی23
2-1-3-4-3-2- تئوری جذب سطحی24
2-1-3-4-3-3- عوامل مؤثر برجذب سطحی24
2-1-3-4-3-3-1- اختلاط24
2-1-3-4-3-3-2- خواص و نوع جاذب24
2-1-3-4-3-3-3- اندازه ذرات جذب‌شونده25
2-1-3-4-3-3-4- PH 25
2-1-3-4-3-3-5- وزن مولکولی25
2-1-3-4-3-3-6- دما25
2-1-3-4-3-3-7- نیروهای کنترل‌کننده جذب سطحی26
2-1-3-4-3-4- حذف رنگ با استفاده از کربن فعال27
2-1-3-4-3-5- حذف رنگ توسط جاذب کیتوسان27
2-1-4-نانو جاذب27
2-1-4-1- ویژگی یک جاذب مطلوب28
2-1-5-کامپوزیت28
2-1-6-نانوکامپوزیت28
2-1-6-1- طبقه‌بندی نانو کامپوزیت‌ها28
2-1-6-1-1- نانو کامپوزیت‌های پایه پلیمری29
2-1-6-1-2- نانو کامپوزیت‌های پایه سرامیکی29
2-1-6-1-3- نانو کامپوزیت‌های پایه فلزی30
2-1-7- نانولوله‌های کربنی30
2-1-7-1- انواع نانولوله های کربنی33
2-1-7-1-1- نانولوله کربنی تک جداره33
2-1-7-1-2- نانولوله کربنی چند جداره35
2-1-7-1-3- فولرایت36
2-1-7-1-4- متخلخل یا حلقه‌ای (Nano Torus)36
2-1-7-1-5- ساختارهای غیر ایده آل36
2-1-7-2- خواص نانولوله‌ها37
2-1-7-2-1- واکنش‌پذیری شیمیایی37
2-1-7-2-2- استحکام ومقاومت37
2-1-7-2-3- خواص حرکتی39
2-1-7-2-4- خواص الکتریکی39
2-1-7-2-5- خواص حرارتی40
2-1-7-2-6- تأثیر نقایص بر خواص40
2-1-7-2-7- رفتار الاستیکی نانولوله41
2-1-7-3- روش‌های ساخت42
2-1-7-3-1- مکانیزم رشد43
2-1-7-3-2- روش قوس الکتریکی44
2-1-7-3-3- تبخیر لیزری45
2-1-7-3-4- رسوب بخار شیمیایی(CVD)46
2-1-7-3-5- سایش از طریق آسیاب گلوله‌ای48
2-1-7-4- خالص‌سازی نانولوله های کربنی49
2-1-8- پلی آنیلین51
2-1-8-1- معایب پلی آنیلین52
2-1-8-2- تحقیقات انجام‌شده با کامپوزیت‌های بر پایه پلی آنیلین52
2-1-8-3- مقایسه پذیری روش‌ها52
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- خلاصه54
3-2- مواد موردنیاز و تهیه محلول‌ها 54
3-2-1- مواد موردنیاز54
3-2-2- تهیه محلول‌ها55
3-2-2-1- سدیم هیدروکسید 1 مولار (جهت تنظیم PH)55
3-2-2-2- هیدروکلریک اسید 1 مولار (جهت تنظیم PH)55
3-2-2-3- تهیه 100 میلی‌لیتر محلول سولفوریک اسید 1 مولار56
3-3- ابزارها ودستگاه ها56
-4- روش کار56
3-4-1- تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT 57
3-4-2- تهیه محلول استاندارد رنگزای آبی مستقیم 19957
3-4-3- تعیین طول‌موج ماکزیمم57
3-4-4- مرحله جذب سطحی57
3-4-5- شناسایی و تأیید نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT 58
3-4-5-1- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)58
3-4-5-2- طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)58
3-5- بهینه‌سازی پارامترهای مختلف مؤثر بر حذف رنگ59
3-5-1- بررسی اثر PH59
3-5-2- بررسی مقدار بهینه نانو جاذب59
3-5-3- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف60
3-5-4- بررسی اثر غلظت در دماهای مختلف60
3-6- تعیین منحنی کالیبراسیون61
3-7- ایزوترم جذب61
3-8- سینتیک جذب62
3-9- ترمودینامیک62
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1- نتایج حاصل از بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای آبی مستقیم 199 توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT64
4-1-1- بررسی اثر PH64
4-1-2- بررسی مقدار نانو جاذب64
4-1-3- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف65
4-1-4- بررسی اثر غلظت در زمان‌های مختلف66
4-2- منحنی کالیبراسیون68
4-3- داده‌های مربوط به‌رسم منحنی ایزوترم جذب رنگزای آبی مستقیم 19969
4-4- داده‌های مربوط به‌رسم منحنی سینتیک جذب69
4-5- داده‌های مربوط به‌رسم منحنی ترمودینامیکی70

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌هات
5-1- بررسی مورفولوژی سطح MWCNT72
5-2- طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) 72
5-3- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای آبی مستقیم 19973
5-3-1- تعیین PH بهینه73
5-3-2- تأثیر مقدار نانو جاذب74
5-3-3- تأثیر زمان تماس بر حذف رنگزا75
5-4- رسم منحنی کالیبراسیون و تعیین محدوده خطی76
5-5- ایزوترم های جذب76
5-5-1- ایزوترم جذب لانگمویر76
5-5-1-1- روش اول: بررسی ایزوترم جذب لانگمویر جهت حذف رنگزای آبی مستقیم 199 78
5-5-1-2- روش دوم: بررسی ایزوترم جذب لانگمویر جهت حذف رنگزای آبی مستقیم 19979
5-5-1-3- روش سوم: بررسی ایزوترم جذب لانگمویر جهت حذف رنگزای آبی مستقیم 19980
5-5-1-4- روش چهارم: بررسی ایزوترم جذب لانگمویر جهت حذف رنگزای آبی مستقیم 19981
5-5-2- ایزوترم جذب فرندلیش82
5-6- سینتیک جذب
5-7- بررسی ترمودینامیکی86
5-8- بحث و نتیجه‌گیری88
5-9- پیشنهادات88
منابع و مأخذ90

منابع و مآخذ

اکبری، آ.، 1391، رنگرزی الیاف پروتئینی با رنگینه های شیمیایی،انتشارات دانشگاه کاشان، ص 6 تا 16.

بارو، گ.م.، 1388، شیمی فیزیک، جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی، انتشارات دانشگاه تهران، ص78 تا85.

بدیعی، خ.، یوسفی لیمائی، ن.، تهرانی بقاء، ع.، شفائی تنکابنی، س.، ض،. 1383، به‌کارگیری روش طراحی آزمایش تاگوچی جهت بهینه‌سازی شرایط رنگ‌بری از پساب‌های نساجی با استفاده از جاذب طبیعی پوست پرتقال. نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص 2915 تا 2921.

تهرانی بقاء، ع.، محمودی، نم.، آرامی، م.،1387، بررسی عوامل مؤثر بر رنگ‌بری پساب حاوی رنگزای راکتیو مشکی 5 به روش ازن دهی، علوم و فناوری رنگ، ص 67 تا 75.

حمیدیان، ه.، محمدی، س.ض.، 1390، شیمی و تکنولوژی رنگ، انتشارات دانشگاه پیام نور، ص 58 تا 69.

خلیلی، ب.، 1386، جداسازی و بازیابی یون کروم از فاضلاب صنعتی با استفاده از جاذب‌های مختلف، انتشارات دانشگاه مازندران، بابلسر، ص 21 تا 49.

رحمانی آهرنجانی، ر.، 1387، مقدمه‌ای بر نانوکامپوزیت ها و نانولوله ها، انتشارات نشر کتاب دانشگاهی، چاپ اول ، ص 344.

سیدی، س.، ر.، 1390، حذف رنگزای بنفش کریستال از محلول‌های آبی با استفاده از برگ گزنه، فصلنامه شیمی کاربردی، اندیشه علوم، شماره 21، ص 61.

شکوه فر، ع.، 1384، مقدمه‌ای بر نانو تکنولوژی، انتشارات مرکز فرهنگی نشر گستر، چاپ اول، ص 318.

غلامی، م.، جنیدی، آ.، محمودی، ن.م.، دالوند، آ.، 1388، بررسی کارآیی فرآیند الکتروکواگولاسیون جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز 198 از فاضلاب، دوازدهمین همایش بهداشت محیط ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده بهداشت، تهران، ص 235.

محمودی، ن.، م.، رعیت طاری، ک.، ح.، برهانی، ش.، آرامی، م.، نورمحمدیان، ف.، 1387، رنگبری پساب رنگی حاوی رنگزای آزوی اسیدی با فرآیند فوتوفنتون عوامل عملیاتی و بررسی مقایسه ای. نشریه علوم و فناوری. شماره2، ص 3 تا 40.

Ali, M., and Sreekrishnan, T. R.,(2001). Aquatic toxicity from pulp and paper mill effluents- a review. Adv Environ Res, 5, 175-196.

Alley, E. R.,(2007). Water quality control handbook: McGraw-Hill New York.

Amini, M., Arami, M., Akbari, A., Mahmoodi, N. M.,(2009). Preparation of nanofilteration membranes via uv photografting technique for separation of acid dyes at different PH values. J Color Sci Tech, 2, 237-247.

Arsalan-Alaton, I., Kabdas, I. K., Hanbaba, D., Kuybu, E.,(2008). Electrocoagulation of a real reactive dye bath effluent using aluminum and stainless steel electrodes. J Hazard Mater,150, 166-173.

Balazsi, C., Konya, Z., Weber, F., Biro, L. P., Arato P.,(2003). Preparation and characterization of carbon nanotube reinforced silicon nitrid composites. J Mater Sci Eng, 23,1107-1133.

چکیده

در این مطالعه، کاربرد نانولوله کربنی پوشش داده‌شده با پلی آنیلین برای حذف سریع رنگزای آبی مستقیم 199 از محلول‌های آبی موردمطالعه قرار گرفت. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرآیند رنگ‌بری نظیر مقدار جاذب، غلظت رنگزا، PH محلول و زمان تماس بررسی شد.

نانولوله کربنی تهیه و نشاندن پلیمر آنیلین بر روی آن توسط تکنیک‌های SEM و FT-IR تأیید شدند. ایزوترم حالت تعادل با مدل‌های جذب لانگمویر و فرندلیش بررسی گردید. نتایج نشان داد که رنگزای آبی مستقیم 199 از ایزوترم لانگمویر تبعیت می‌کند. مدل شبه مرتبه اول و دوم برای بررسی سینتیک داده‌ها استفاده شد. فرآیند جذب رنگزای آبی مستقیم 199 از معادلة سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت می‌کند که نشان می‌دهد فرآیند بوسیله جذب فیزیکی قابل‌کنترل است. در این تحقیق مشخص شد که واکنش خود به خودی است. نتایج نشان می‌دهد که نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT می‌تواند به‌عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف رنگزای آبی مستقیم 199 از محلول‌های آبی مورداستفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت، MWCNT، پلی آنیلین، رنگزای آبی مستقیم 199، جذب سطحی، ایزوترم جذب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

آب حیاتی‌ترین ماده ایست که انسان به آن نیازدارد، لذا کیفیت آن‌یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر بوده است. به‌رغم منابع بالقوه عظیم موجود، در بسیاری از بخش‌های جهان آب خالص برای برآوردن نیازهای آدمی ناکافی می‌باشد. این وضع تا حدی به سبب تغییر الگوهای مصرف و نیز پیشرفت‌های صنعتی و کشاورزی و رشد جمعیت جهان می‌باشد. به‌رغم اینکه تقریباً سه‌چهارم سطح زمین را آب تشکیل می‌دهد، ولی اکثر این آب‌ها به دلایل مختلف قابل‌استفاده نیستند و تنها بخش کوچکی از آن کاربرد دارد [8]. امروزه صنعت نساجی در جهان و در کشور ما به‌شدت گسترش‌یافته است و با مصرف هزاران نوع مواد شیمیایی رنگزا، حدود ده هزار رنگ مختلف با تولید جهانی سالیانه بیش از 700 هزار تن رنگ تولید می‌کنند. ازاین‌رو مقدار حدود 10%-5% از طریق پساب صنعت نساجی و رنگرزی وارد محیط‌زیست می‌گردد[112،93]. رنگزاها و پیگمان های شیمیایی و طبیعی زیادی نظیر رنگزای مستقیم به‌منظور رنگرزی در صنایع نساجی مورداستفاده قرار می‌گیرند [89]. رنگزاهای مستقیم دارای گروه سولفونات در ساختار خود بوده و جزء رنگزاهای آنیونیک محسوب می‌شوند. از این رنگزا عموماً برای رنگرزی کالاهای سلولزی استفاده می‌شود [3]. در کنار توسعه صنعت رنگرزی، حجم بالایی از فاضلاب حاوی رنگ نیز تولید می‌گردد [65]. تخلیه پساب‌های تصفیه نشده و یا با تصفیه ناکافی حاوی مواد رنگزا می‌تواند باعث اختلالاتی در محیط‌زیست شود. این رنگ‌ها عموماً با فیبرهای نساجی نظیر کتان پیوند کووالانسی برقرار می‌کنند و به دلیل قابلیت تجزیه‌پذیری کم و استفاده گسترده از آن‌ها، سبب تأثیراتی بر فرآیندهای متداول تصفیه پساب صنایع نساجی در چند دهة اخیر شده است[114،50]. امروزه تخلیه پساب این صنایع به آب‌های طبیعی باعث مشکلات جدی شده است. این ترکیبات رنگی برای زندگی آبزیان سمی بوده و باعث تخریب محیط‌زیست می‌گردند و در سال‌های اخیر قوانین مرتبط با آلاینده‌های رنگی در سراسر دنیا روزبه‌روز سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند[97،89،59].حضور آلاینده‌های رنگی حتی در مقادیر کمتر از یک میلی‌گرم در لیتر ازنظر ظاهری مهم و قابل‌رؤیت می‌باشند[72]. کنترل آلودگی پساب‌های صنعتی در سال‌های اخیر بیشتر موردتوجه عمومی و سازمان‌های طرفدار محیط‌زیست قرارگرفته است.

1-2- بیان مسئله

در طول سالیان دراز آلودگی آب یکی از مسائل مهمی است که موردتوجه محققین قرارگرفته است. روش‌های متنوعی جهت حذف آلودگی آن، بکار رفته است. رنگزا اولین آلاینده شناخته‌شده در پساب‌ها است. این مواد به دلیل دارا بودن ترکیبات پیچیده آلی، در برابر نور، شستشو و حملات میکروبی مقاوم هستند. به همین دلیل، به‌راحتی قابل‌تجزیه نیستند. پساب‌های رنگرزی صنایع نساجی، یکی از بزرگ‌ترین منابع آلودگی هستند که اثرات مخربی را به محیط‌زیست وارد می‌کنند، لذا تصفیه و حذف رنگ‌زاهای موجود در پساب‌های حاصل از فعالیت‌های صنایع نساجی حائز اهمیت فراوان است. در طول سال‌های گذشته روش‌های متنوعی جهت حذف مواد رنگزا از آب بکار رفته است. جدیدترین روش برای حذف رنگزا بر اساس فناوری نانو می‌باشد. در این تحقیق از نانوکامپوزیت ها به‌عنوان نانو جاذب‌های قوی جهت حذف مواد رنگزا استفاده می‌شود.

1-3- سوابق مربوطه

روش‌های شیمیایی و فیزیکی زیادی نظیر انعقاد شیمیایی، اکسیداسیون، جداسازی غشایی و روش‌های متداول بیولوژیکی برای حذف مواد رنگزا از پساب صنایع نساجی موردبررسی قرارگرفته‌اند. هرچند این روش‌های بیولوژیکی و شیمیایی روش‌های مؤثری در حذف مواد رنگزا می‌باشند، اما نیازمند تجهیزات و انرژی زیادی بوده یا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند و اغلب باعث تولید محصولات جانبی نامطلوبی می‌گردند [75،37]. امروزه فرآیند جذب سطحی به دلیل کارآمد بودن، طراحی ساده و هزینه کم به‌عنوان گزینه‌ای جهت حذف بهینة مواد رنگزا در محلول‌های آبی مطرح است. این روش توانایی حذف ترکیبات آلی و غیرآلی نظیر فلزات، مواد رنگزا و ترکیبات تولیدکننده بو را دارا می‌باشند [41]. برای حذف رنگ از پساب جاذب‌های متعددی مانند جلبک، پوسته گندم، پوسته برنج، پوسته بادام‌زمینی، الیاف شیشه، کنجالة پوست سویا، پوست پرتقال و کیتوسان مورداستفاده قرارگرفته است [85،74،32،29،24]. استفاده از نانوکامپوزیت ها برای جذب مواد آلاینده از پساب نسبتاً جدید می‌باشد [99،98].

براین اساس نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT سنتز شده و مستقیماً جهت حذف رنگزای مستقیم آبی 199 از پساب مورداستفاده قرار خواهد گرفت. ایدة اصلاح سطح این دسته از مواد جاذب در طی چند سال اخیر مطرح‌شده است و هنوز کارهای تحقیقاتی چندانی بر روی سطح نانوکامپوزیت MWCNT به ثبت نرسیده است.

1-4- فرضیه‌ها

با بهینه کردن نانو جاذب MWCNT و تهیة نانو کامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT میزان حذف رنگزای مستقیم آبی 199 تغییر می‌کند.

به کمک نانوکامپوزیت پلی آنیلین/ MWCNT می‌توان رنگزای مستقیم آبی 199 را از محیط‌های آبی به‌خوبی حذف کرد.

در حذف رنگزای مستقیم آبی 199 از محیط‌های آبی، پارامترهایی چون: PH، غلظت رنگزا، مقدار نانو جاذب و زمان فرآیند مؤثر بوده و بهینه می‌گردند.

1-5- اهداف تحقیق

هدف علمی تحقیق: دستیابی به روشی سریع، کم‌هزینه، بدون استفاده از حلال آلی و درعین‌حال روشی با کارایی بالا جهت حذف رنگ از محلول‌های آبی است.

اهداف کاربردی تحقیق: حذف رنگزای مستقیم آبی 199 از محیط‌های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

در این کار از نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT برای حذف رنگزای آبی مستقیم 199 استفاده می‌شود. شایان‌ذکر است که از این جاذب برای حذف رنگزای مستقیم آبی 199 از محیط‌های آبی اولین بار در این پروژه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعریف اصطلاحات و متغیرها

2-1-1- مقدمه‌ای بر آلاینده‌های آب

امروزه به دلیل رشد فزاینده جمعیت وگسترش روزافزون واحدهای صنعتی و با توجه به محدود بودن منابع آب، تولید پساب‌های صنعتی و آلودگی منابع آبی یکی از مشکلات مهم اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود[80،12،54،88]. تخلیه پساب‌های رنگی و غیر رنگی صنایع مختلف مانند، نساجی، کاغذسازی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی، پلاستیک و چرم، معضلات زیست‌محیطی شدیدی را به وجود می‌آورد[71،62]. از میان صنایع مختلف صنعت نساجی در سال‌های اخیر گسترش روزافزونی داشته است. تحقیقات نشان می‌دهد که سالانه حدود 40 میلیون تن منسوجات در جهان تولید می‌شود که پساب تولیدی این صنایع حدود 4 تا 8 میلیون مترمکعب در سال می‌باشد[24،109،70]. این پساب‌ها حاوی مواد رنگزای شیمیایی هستند که در مقابل فرآیندهای تجزیه بیولوژیکی مقاوم هستند. وجود رنگزا در پساب، مانع نفوذ نور خورشید به داخل آب می‌شود و سرعت فرآیندهای فتو سینتیک در آب‌های سطحی کاهش می‌یابد. علاوه بر آن اکثر رنگ‌های مصرفی نساجی منشا آلی داشته  و عمدتاً از نمک‌های دی آزو، فتالوسیانین و آنتراکینون که دارای حلقة بنزن است، تهیه می‌شوند که بسیاری از این رنگزا ها دارای اثرات سرطان‌زایی بوده و در بسیاری از موارد، مولد بروز جهش‌های ژنتیکی در موجودات زنده هستند [51،81،42،34،104،110]. اغلب رنگ‌های مورداستفاده صنایع نساجی به دلیل ایجاد کمپلکس های قوی، غیرقابل تجزیة بیولوژیکی بوده و فرآیندهای تصفیة متداول پساب مانند انعقاد ولخته سازی، ترسیب شیمیایی روش مؤثری برای حذف آن‌ها محسوب نمی‌گردد. هم‌چنین این روش‌ها معمولاً تولید مقادیر قابل‌توجهی لجن می‌نمایند که مشکلات زیست‌محیطی دیگری را به دنبال داشته و در غلظت‌های کم، سینتیک واکنش کند بوده و میزان غلظت باقیمانده رنگ هنگام تخلیة بیشتر از حد مجاز خواهد بود[45]. فرآیندهای پیشرفته نیز اغلب هزینه‌بر بوده و راهبری آن‌ها نیاز به نیروی متخصص دارد. وجود چنین مشکلاتی همواره محققین را بر آن داشته که به دنبال روش‌های جدید در این زمینه باشند[91].

2-1-2- رنگ

ناحیه نامرئی امواج الکترومغناطیس شامل طول‌موج‌های محدود 400nm تا 800nm است. تابش پایین‌تر از 400nm قابل‌رؤیت نیست و در ناحیه ماورای بنفش قرار دارد. تابش بالاتر از 800nm قابل‌رؤیت نیست و در ناحیه مادون‌قرمز قرار دارد. نور سفید یعنی تابشی که تقریباً به‌طور یکنواخت در گستره 400 تا 800nm گسترده است، چنانچه از یک منشور یا یک شبکه پراش عبور کند، به طیف‌های رنگی که عبارت‌اند از: بنفش، نیلی، آبی، زرد، نارنجی و قرمز تجزیه می‌شود.

زمانی که یک سطح رنگی، به‌وسیله یک دسته شعاع نور سفید روشن می‌شود، تعداد معینی از طول‌موج‌ها جذب می‌شوند و نور بازتابیده که فاقد تابش‌های جذب‌شده است، روی قسمت شبکیه یک‌چشم معمولی، اثر می‌گذارد. نتایج حاصل از تجربیات معمول نشان می‌دهند که، اگر یک شیء رنگی ثابت تحت تابش نورهای مختلفی مانند نور روز، لامپ بخار جیوه، نور سدیم و یا نورهای مصنوعی دیگر واقع شود رنگ ظاهری آن متفاوت مشاهده می‌شود.

تمام مواد رنگی، رنگینه ها و رنگدانه ها، قابلیت جذب تعدادی از تابش‌های ناحیه مرئی رادارند و چنین جذبی به خواص مولکولی جسم بستگی دارد.

جدول 1-1 به نام مولر1 رابطه بین تابش‌های جذب‌شده و رنگ ظاهری جسم برای تعدادی از اجسام انتخاب‌شده که هرکدام یک نوار باریک جذبی دارند، داده‌شده است. اگر طول‌موج‌های مربوط به رنگ دیده‌شده (رنگ جسم) به تابش‌های جذب‌شده افزوده شود، رنگ سفید به دست می‌آید. به جفت رنگ‌های دیده‌شده و جذب‌شده رنگ‌های مکمل می‌گویند [5].

جدول 2-1- رابطه بین رنگ جذب‌شده و رنگی که دیده می‌شود

طول‌موج nm رنگ جذب‌شده رنگ دیده‌شده
400-435 بنفش زرد- سبز
435-480 آبی زرد
480-490 سبز- آبی نارنجی
490-500 آبی- سبز قرمز
500-560 سبز ارغوانی
560-580 زرد- سبز بنفش
580-595 زرد آبی
595-605 نارنجی سبز- آبی
605-750 قرمز آبی- سبز

2-1-2-1- رنگزا، رنگینه و رنگدانه

یک رنگزا ترکیبی است که توانایی رنگین کردن یک بستر را دارد. تمامی مواد رنگزا، رنگینه نیستند. یک رنگینه باید در محیط استفاده (معمولاً آب) یا حداقل در زمان فرآیند به‌صورت محلول باشد. رنگینه ها معمولاً نسبت به کالا دارای تمایل بوده و از محلول آبی جذب کالا می‌شوند. از طرف دیگر، رنگدانه ها مواد رنگزایی هستند که ذرات آن به‌صورت نامحلول است و هیچ تمایلی به کالا ندارند. این مواد رنگزا دارای اندازه بزرگ بوده و قادر به نفوذ نیستند، لذا روی سطح کالا قرار می‌گیرند و درصورتی‌که هیچ‌گونه چسبندگی روی کالا نداشته باشند، به‌راحتی از سطح کالا جدا می‌شوند. در بیشتر فرآیندهای رنگرزی، ابتدا انتقال ترکیب شیمیایی رنگینه از محلول رنگینه به روی سطح لیف اتفاق می‌افتد؛ این فرآیند جذب سطحی نامیده می‌شود. رنگینه ممکن است از محلول به آهستگی به داخل لیف نفوذ کند.

درنتیجه فرآیند نفوذ، انتقال رنگینه به داخل منافذ لیف یا در بین زنجیره‌های پلیمری بسته به ساختار داخلی لیف صورت می‌گیرد. به‌طور کل، فرآیند جذب سطحی و نفوذ رنگینه به داخل لیف، جذب عمقی یا Absorption گفته می‌شود. جذب عمقی یک فرآیند برگشت‌پذیر است، لذا رنگینه می‌تواند طی فرآیند شستشو از لیف به سمت محلول خارج شود. این فرآیند را واجذب یا Desorption گویند. علاوه بر پدیده جذب مستقیم، رنگینه ممکن است در داخل لیف، حبس فیزیکی یا رسوب شود یا ممکن است با لیف واکنش شیمیایی دهد. دیده‌شده است درصورتی‌که رنگینه در داخل لیف به‌صورت دو حالت اخیر باشد، ثبات رنگینه در فرآیند شستشو بهتر و فرآیند برگشت‌ناپذیر است.

به‌منظور نفوذ به داخل لیف، باید رنگینه ها در آب به شکل ذرات جدا از هم (تک‌مولکولی) باشند. این ذرات اغلب به‌صورت آنیون‌های رنگی مانند نمک‌های سدیم سولفونیک همچون کنگو قرمز هستند. آن‌ها همچنین ممکن است به‌صورت کاتیون‌های رنگی چون مووین1 یا مولکول‌های خنثی با حلالیت پایین در آب مانند رنگینه های دیسپرس باشند. رنگینه باید تحت شرایط رنگرزی نسبت به لیف تمایل داشته باشد، لذا در طی فرآیند رنگرزی، حمام رنگرزی به‌تدریج از رنگینه تهی می‌گردد. در انتهای عمل رنگرزی گفته می‌شود که رنگینه نسبت به لیف تمایل و سابستنتیویته دارد و حمام رنگرزی رمق کشی2 شده است. چهار ویژگی رنگینه ها عبارت‌اند از:

قدرت رنگی

حلالیت در آب در طی فرآیند رنگرزی

مقداری سابستنتیویته برای لیف

 • خواص ثباتی قابل‌قبول برای کالای رنگرزی شده [1].

2-1-2-2- طبقه‌بندی مواد رنگزا

مواد رنگزا را می‌توان بر اساس ساختار شیمیایی و یا نحوه کاربرد آن‌ها طبقه‌بندی کرد. در یک طبقه‌بندی برحسب ساختمان شیمیایی، امکان حضور مواد رنگرزی که پایه شیمیایی یکسان، ولی خصوصیات کاربردی متفاوتی دارند، بسیار محتمل است و بالعکس، مواد رنگرزی که خصوصیات کاربردی یکسانی دارند، می‌توانند پایه‌های شیمیایی متفاوتی داشته باشند. استفاده از هر یک از این دو روش طبقه‌بندی، متناسب با نوع بحث بر روی مواد رنگزا صورت می‌پذیرد [1].

2-1-2-2-1- طبقه‌بندی مواد رنگزا طبق ساختار شیمیایی

مواد رنگزا طبق ساختار شیمیایی به گروه‌های مواد رنگزای آزو، آنتراکینون، ایندیگوئید، تری آریل متان، پلی متین، فتالوسیانین، نیترو، نیتروز و دیگر مواد رنگزایی که در هیچ‌یک از طبقات فوق نمی‌گنجد، تقسیم‌بندی شده است. در اینجا به‌طور مختصر درباره هر یک از این طبقات شرح داده خواهد شد [1].

2-1-2-2-1-1- مواد رنگزای آزو

مواد رنگزای آزو ازلحاظ تجاری، مهم‌ترین طبقات مواد رنگزا هستند که تقریباً بیش از 50% کل مجموع مواد رنگزای تولیدشده در جهان را تشکیل می‌دهند؛ همچنین بیشترین تعداد از مواد رنگزای مطالعه شده و بیشترین حجم از مقالات، مربوط به این طبقه‌اند و به دو دلیل، دارای اهمیت ویژه‌ای هستند:

دارای قدرت رنگی زیادی هستند (قدرت رنگی مواد رنگزای آزو حدود دو برابر بیشتر از مواد رنگزای آنتراکینون است).

از مواد واسطه‌ای ساخته می‌شوند که به‌آسانی تهیه می‌شوند، به‌خصوص که دامنه وسیع این مواد واسطه سبب می‌شود که فام‌های متنوع رنگی ایجاد شود.

شکل 2-1، نمایش ساده از ساختار شیمیایی مواد رنگزای آزو را نشان می‌دهد که در آن R و´Rمعمولاً ترکیبات آروماتیک‌اند.

R-N=N-R¢

شکل 2-1- ساختار کلی یک مادة رنگزای آزو

برحسب تعداد گروه‌های آزو موجود در ساختار رنگینه ها به مونو، بیس، تریس و پلی آزو تقسیم می‌شوند [1].

2-1-2-2-1-2- مواد رنگزای آنتراکینون

مواد رنگزای آنتراکینونی بعد از مواد رنگزای آزو، مهم‌ترین طبقه از مواد رنگزا هستند. در مقایسه با مواد رنگزای آزو که هیچ همتای طبیعی ندارند، عامل رنگزای (ریشه یا کروموژن) همه مواد رنگزای قرمز طبیعی مهم، بر اساس بنیان آنتراکینون است. معروف‌ترین آن‌ها «آلیزارین» بانام علمی 1 و 2-دی هیدروکسی آنتراکینون است. درواقع، این دسته از مواد رنگزا به دلیل خواص ثباتی خوب به‌خصوص ثبات در برابر نور مشهور شده‌اند.

دلیل اساسی که این مواد رنگزا ازنظر تجاری کمتر گسترش‌یافته‌اند، ارزانی قیمت و سادگی سنتز مواد رنگزای آزو بوده است. مواد رنگزای آنتراکینونی تجاری مهم، همگی مشتقات 9 و 10 آنتراکینون با ساختمان زیر هستند که خود دارای رنگ زرد کم شدت می‌باشد.

 

مواد رنگزا به‌وسیله گروه‌های الکترون دهنده در یک موقعیت آزاد 8 یا چند موقعیت مخصوصاً 1 و 4 و 5 و 8 به‌دست‌آمده‌اند. گروه‌های آمینو، آلکیل، آریل آمینو، هیدروکسی و آلکوکسی، ازجمله استخلافات مهم آنتراکینون ها هستند [1].

2-1-2-2-1-3- مواد رنگزای ایندیگوئید

مواد رنگزای ایندیگوئید، به‌وسیله یک فرآیند محلول سازی (حل کردن رنگینه به کمک یک مادر احیاکننده در محیط قلیایی قبل از رنگرزی) بر روی الیاف به‌کاربرده می‌شود. آن‌ها ازلحاظ تاریخی، دارای اهمیت ویژه‌ای هستند، زیرا نیل از قدیمی‌ترین مواد رنگزای شناخته‌شده است. امروزه، نیل یکی از مهم‌ترین مواد رنگزای طبیعی است که هنوز هم در رنگرزی کالای نساجی به کار می‌رود. نیل بر روی الیاف سلولزی، رنگ آبی می‌دهد و خواص ثباتی عالی دارد. فرمول ساختاری آن به‌صورت زیر می‌باشد [1].

1 Moler

1 Mauveine

2 Exhausted

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهينه سازي فرايند واجذب WF6 بر روي نانوجاذب NaF
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122