پايان نامه تهيه نانو ذرات زئين و مطالعه کاربردهاي تجزيه اي و زيست محيطي آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تهيه نانو ذرات زئين و مطالعه کاربردهاي تجزيه اي و زيست محيطي آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تهيه نانو ذرات زئين و مطالعه کاربردهاي تجزيه اي و زيست محيطي آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-١- زئین1
١ -١-١-کاربردهای زئین2
1-2-نانوذرات و روشهای سنتز نانو ذرات3
1-2-1-نانوذرات3
1-2-2-روشهای تولید نانوذرات3
1-3-آب5
١-3-1-آلودگی آبها 5
1-4-ویژگیهای فلوئورید6
1-5-راههای ورود فلوئورید به آب7
1-6-مشکلات ناشی از افزایش غلظت فلوئورید در آب8
١-6-1-فلوروزیس 8
1-7-راههای حذف فلوئورید از آب9
1-8-روشهای تعیین فلوئورید10
١-8-1-تیتراسیون10
1-8-2-روش پتانسیومتری10
1-8-3-روش اسپکتروفتومتری 11
1-9-جذب سطحی12
١-٩-١- جذب و شیمی مربوط به آن12
1-٩-2-انواع جذب سطحی مواد بر روی جامدات12
1-٩-3-جذب فیزیکی13
1-٩-4-جذب شیمیایی14
1-٩-5-مهم ترین عوامل موثر بر جذب سطحی15
1-9-5-1-طبیعت جاذب15
1-9-5-2-طبیعت ماده جذب شونده15
1-9-5-3-شرایط محلول15
1-٥-٩-4-دما16
١-١0-تعادل های جذب16
١-١٠-١-ایزوترمهای جذب سطحی17
١-10-١-١-ایزوترم جذب سطحی لانگمویر17
-2-1-10-1ایزوترم جذب فرندلیچ18
١١-١-کمومتریکس 19
١- ١2-طراحی آزمایش20
١-١٢-1-زمینه های کاربردی طراحی آزمایش20
١-13 -پنج اصل اساسی در طراحی آزمایش23
1-14-ماتریس26
-15-1الکترودهای انتخابگر یون (ISE) 28
-16-1مروری بر کارهای پیشین29
1-16-1-جاذب¬های بکار رفته برای حذف فلوئورید29
2-16-1-الکترودهای انتخابگر یون فلوئورید گزارش شده در مراجع علمی34
1-17-اهداف پایان نامه36
2-1-مواد شیمیایی مورد استفاده37
2-2- دستگاهها38
2-٣-نرم افزارها38
2-4- روش کار38
2-٤-1-تهیه محلول¬ها 38
٢-5- رسم نمودار کالیبراسیون40
2-6-روش کار مطالعه حذف فلوئورید از محیط آبی 42
2-7-روش کاربردی رسم ایزوترم های جذب 43
2-8- بررسی اثر آنیونهای دیگر در کارایی جذب43
2-9-تهیهFT-IR وXRD و SEM 43
2-10-روش سنتز نانو ذرات زئین43
2-11- روش تهیه الکترود انتخابی یون فلوئورید 44
3-1-مطالعه حذف فلوئورید از آب با استفاده از جاذب(زئین اصلاح شده با سولفوریک اسید)45
3-1-1-طراحی ترکیب مرکزی45
3-1-2-تفسیر نمودارها49
3-1-3-انتخاب شرایط بهینه52
3-1-4-تکرار آزمایش در شرایط بهینه و بررسی تکرار پذیری آزمایش ها53
3-1-5-بررسی حذف فلوئورید از محلولهای آبی در حضور آنیونهای دیگر53
3-1-6-نتیجه حذف فلوئورید از نمونه آب تهیه شده از مناطق اطراف شهرستان ماکو54
3-1-7-نتایج حاصل از FT-IR 55
3-1-8-نتایج حاصل از XRD 57
3-1-9-نتایج حاصل از SEM58
3-1-10-نتایج SEM و XRD نانو ذرات زئین59
3-2-ایزوترم های جذب 60
61 3-3-طراحی الکترود خمیر کربن حساس به یون فلوئورید
3-3-1-انتخاب نسبت اجزاء سازنده الکترود62
3-3-2-مطالعه اثرpH63
3-3-3-بررسی ویژگیهای الکترود پیشنهادی 64
3-3-4-مطالعه انتخابگری الکترود پیشنهادی65
3-3-5-زمان پاسخ دهی و طول عمر الکترود66
3-3-6-کاربردهای تجزیه¬ای66
3-٤- نتیجه گیری67

Reference

Zhong , M. Jin , D. Xiao , H. Tian ,W. Zhang, Application of Supercritical Anti-Solvent Technologies for the Synthesis of Delivery Systems of Bioactive Food Components, Food Biophysics (2008) 186–190.

M. Lai, G.W. PADUA, Properties and Microstructure of Plasticized Zein Films Cereal Chem, 74(1997), 771–775.

Shi, J. L. Kokini, Q. Huang, Engineering zein Films with Controlled Surface Morphology and Hydrophilicity, J. Agric. Food Che 57 (2009) 2186–2192.

Lv, X. Duana., Factors influencing the removal of fluoride from aqueous solution

by calcined Mg–Al–CO3 layered double hydroxides, J. Hazard. Mater. B 133 (2006)

119–128.

K. Rakshit., Studies on estimation of fluoride and defluoridation of drinking water, a projet report submitted in partial fulfillment of the requirements for degree of Master of Engineering. (2004). Departement of Chemical Engineering Indian Institute of Science Bangalore 560 012(India).

Shen, X. Chen, P. Gao, G. Chen, Electrochemical removal of fluoride ions from industrial wastewater, Chem. Eng. Sci. 58 (2003) 987-993.

World Health Organization (WHO, Guidelines for Drinking Water Quality, World health Organization, Geneva, 1(1993) 45–46.

P. Kamble., G. Deshpande, P. P. Barve, S. Rayalu, N. K. Labhsetwar, A.Malyshew, B.D. Kulkarni.  Adsorption of fluoride from aqueous solution by alumina of alkoxide nature: Batch and continuous operation. Desalination264, (2010) 15-23.

Zhou, Yu. C.Y.Shan, Adsorption of fluoride from aqueous solution on La3+ impregnated crosslinked gelatin, Sep. Purif. Technol. 36 (2004) 89-94.

خادمی.حیدر، طالب. محمد، رابطه فلوئورزیس و پوسیدگی دندان با مقادیر متفاوت فلوئوراید آب آشامیدنی، پژوهش در علوم پزشکی سال پنجم، شماره ٣.

بصیر، لیلا و همکاران، بررسی مقایسه ای شیوع فلوئورزیس و DMFT و رابطه آنها با میزان فلوئوراید در سه منبع آب شرب در دانش آموزان ١٠تا ١٢ ساله استان خوزستان در سال ١٣٨١، مجله دانشکده پزشکی شهید بهشتی، دوره ٢٤، شماره ١، بهار ١٣٨٥، ١٤-٢٣.

چکیده

فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای حذف فلوئورید از آب استفاده شده است و روشی که برای تعیین غلظت فلوئورید در محلولهای آبی بکار می­رود روش اسپادنس می­باشد . پارامترهای موثر بر واکنش از قبیل pH ، مقدار جاذب، زمان تماس جاذب و غلظت اولیه فلوئورید  با روش طراحی ترکیب مرکزی بهینه شده­اند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار جذب  در pH ، ۶-٥/٤ و در مدت ٣٠ دقیقه اتفاق می­افتد. توانایی حذف جاذب برای حذف فلوئورید با استفاده از ایزوترم لانگمویر و فرندلیچ مورد بررسی قرار گرفته و مقدار حذف به ازای واحد وزن (١گرم) برابر ٢/١ میلی­گرم بدست آمد. تاثیر آنیونهای دیگر نیز بر حذف فلوئورید در این تحقیق بررسی شده است.

در بخشی دیگر از  این تحقیق از نانو ذرات زئین برای تهیه الکترودهای خمیر کربن یون گزین فلوئورید استفاده شده است. تاثیر یونهای دیگر بر عملکرد این الکترود بررسی شده است و ضریب انتخابگری این الکترود نیز تعیین شده است. نتایج نشان میدهد که الکترود پیشنهادی در گستره خطی2×10-5-2×10-2 مولار در دمای˚C 25 رفتار  نرنستی دارد،  بعلاوه عملکرد این الکترود در یک گستره قابل قبول pH  ما بین 8-4 رضایت بخش می­باشد.  تهیه آسان، انتخابگری خوب، پاسخ سریع و طول عمر بالا از ویژگیهای بی نظیر  این الکترود پیشنهادی می­باشد.

مطالب پیش رو نتایج مطالعات و تحقیق پیرامون تهیه نانوذرات از زئین و یافتن کاربردهای زیست محیطی و کاربردهای تجزیه ای آن می­باشد.

١-١- زئین

زئین ، پلیمر فیبری و پروتئینی است که دارای مقدار کمی اسید آمینه اسیدی و بازی است ولی غنی   از آمیدها، لوسین، پرولین و آلانین است [1]. این پروتئین در هاگ ذرت یافت می­شود بطور تجاری از گلوتن ذرت توسط الکل استخراج می­شود و بعنوان محصول جانبی صنعت بیو اتانول است. ذرات زئین قرار گرفته در محدوه قطر حدودأ ٢-١ میکرومتر، پروتئین­های اصلی هاگ ذرت نامیده می­شوند. سه جزء مجزای  زئین شاملα وᵝ وᴽ زئین، بوسیله حلالیت متفاوت آنها در محلولهای الکل قابل شناسایی است. زئین تجاری مخلوطی از پروتئین ها با جرم مولکولی متفاوت، حلالیت و بارهای متفاوت است. عمومأ، زئین با محلولهای الکل گرم استخراج شده و با آب سرد رسوب داده می شود، زئین تجاری نیز شامل زئین α است [٢].  مخلوطی از سه الکل اتانول، متانول و ایزوپروپانول با مقدار مناسب آب برای حل کردن زئین استفاده می شود، فرایند آنتی حلال فوق بحرانی برای سنتز میکرو و نانو ذرات زئین برای سیستم های ترکیبات بیو فعال مورد استفاده قرار می گیرد [٣].

ᵅ – زئین پلی پپتیدی با وزن مولکولی بین٢٥٠٠٠-٢١٠٠٠ است. ساختاری دارای α-٩هگزیل توسط آرگوس[1] و همکارانش بر اساس توانایی هیدراتاسیون، قطبیت و ساختمان ثانوی پیشنهاد شده است.  زئین تجاری دارای غلظت بالایی از ساختار ᵅ-هگزیل در محلول آب الکلی می باشد. تحقیقات تیما شف[2] نشان میدهد که اغلب حلالها، از قبیل اتانول می تواند ساختار ᵅ- هگزیل زئین را افزایش دهد  [2].

بعلت ویژگیهای هیدروفوبیکی زئین، اخیرأ تلاشهای زیادی برای تهیه دانه­های زئین و هیدروژل­های زئین انجام شده است که این ویژگی باعث بقاء ساختار شبکه­ای می­شود [٣].

١-١-١-کاربردهای زئین

زئین به علت نامحلول بودنش در آب یک کاندیدای مناسب برای استفاده در سیستمهای انتقال یا بعبارت دیگر تحویل دارو می باشد. تعدادی از پروتئین ها، بعنوان مانع یا حامل اجزای غذایی، داروها و مکمل های غذایی بکار می رود و این بعلت ویژگی های زیست تخریب پذیری، سمیت پائین و قابلیت جذب مناسب و قابلیت خوردن آن است. از بین پروتئین ها، زئین می­تواند در اثر اصلاحات شیمیایی و یا نرم سازی فیزیکی و یا فرایندهایی از این قبیل به فرم فیلم د­رآید [1].

فیلم زئین بعلت داشتن ویژگیهایی از قبیل سفتی، براق بودن، آبگریزی، مقاومت در برابر عبور چربی و مقاومت در برابر حمله میکروبی بسادگی بوسیله تبخیر حلال از محلول زئین قابل تهیه است. این ویژگیهای فیزیکی فیلم زئین باعث شده تا از آن بعنوان پوشش در بسته بندی مواد غذایی و دارویی استفاده شود. زئین برای تولید پروتئین های میکروزوم برای داروهای کپسولی، حشره کش ها بکار می­رود، بعنوان مثال در صنایع غذایی از زئین در ایجاد پوشش روی آجیل و شیرینی­ها برای جلوگیری از تبخیر رطوبت استفاده می­شود.

زئین معمولأ بعنوان پوشش قرص­ها بعلت به تأخیر انداختن آزادسازی داروها و حفاظت داروها از محیط اسیدی معده بکار می­رود و این بطور گسترده به ویژگیهای سطحی آن به خاطر فرم و ساختار سطحی و آبدوستی سطح است. تحقیقات قبلی نشان می­دهد که ویژگیهای سطح دارای زئین دانه ریز تاثیر ویژه ای روی بار گذاری و تلفیق با ترکیبات فعال دارد [٣].

پلیمرهای زیست تخریب پذیر از منابع تجدید پذیر بدلیل تاثیر مثبت روی اقتصاد و محیط زیست توجه زیادی را به خود جلب کرده­است. از آنجائیکه منابع نفتی رو به پایان است پس نیاز به منابع انرژی جدیدی است به این دلیل توجهات بیشتر بر روی تبدیل بیومواد به محصولات مفید جلب شده­است [٣].

1-2-نانوذرات و روشهای سنتز نانوذرات

2-1-نانوذرات1

تعریف های مختلفی از نانو تکنولوژی ارائه شده است ، موسسه ملی پیشگامی نانوتکنولوژی در آمریکا تعریف زیر را ارائه می­دهد: توسعه تحقیقات و فناوری در سطوح اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی با طول تقریبی از ١ تا ١٠٠ نانومتر، به منظور فراهم ساختن شناخت اصولی از پدیده ها و مواد در مقیاس نانو و به منظور ایجاد و استفاده از ساختار ها، قطعات و سیستم­هایی­­ که به خاطر اندازه کوچک و یا متوسط خود دارای خواص و عملکردهای جدیدی هستند [4].

نانوذرات از مدتها قبل مورد استفاده بوده­اند، طي چند سال اخير كاربردهاي نانو ذرات بطور مجزا و مستقل از فناوري نانوتكنولوژي پيشرفتهاي قابل توجهي داشته و به عنوان يكي از ابعاد اصلي اين فناوري به حساب مي­آيد. اين پيشرفتها در زمينه­هاي زيست پزشكي ، دارو سازي و دارو رساني ، لوازم آرايشي ، كامپوزيتها و روكشها و … بوده­است و شامل استفاده از نانوذرات معدني به عنوان عوامل ضد باكتري در بانداژها ، برچسبهايي جهت تشخيص بيماريها ، حامل هاي دارو ، مواد استخواني ، تجهيزات جداسازي زيست مغناطيسي و… مي­باشد . همچنين در سالهاي اخير پيشرفتهايي در زمينه امكان ساخت و كنترل شديد اندازه، تركيب و يكنواختي نانو ذرات صورت گرفته است . تنوع در انواع نانو­ذره به تنوع در كاربردهاي آن بر مي­گردد، همچنانكه علاوه بر موارد ذكر شده نانوذرات داراي كاربردهاي بسيار وسيع در زندگي بشر وهمچنين صنعت و … مي­باشند [5].

2-2-روشهای تولید نانوذرات1

روشهای بسیار متنوعی جهت تولید نانوذرات وجود دارد که عبارتند از:

چگالش بخار

سنتز شیمیایی

فرایندهای حالت جامد (خردایشی)

استفاده از سیالات فوق بحرانی به عنوان واسطه رشد نانوذرات

استفاده از امواج ماکروویو و امواج مافوق صوت

استفاده از باکتری­هایی که می­توانند نانوذرات مغناطیسی تولید کنند.

پس از تولید نانوذرات می توان با توجه به نوع کاربرد آنها از روشهای رایج زمینه­ای مثل روکش دهی یا اصلاح شیمیایی نیز استفاده کرد.

چگالش بخار: این روش جهت تولید نانوذرات سرامیکی فلزی و اکسید فلزی مورد استفاده قرار می­گیرد. این روش شامل تبخیر یک فلز و سپس چگالش سریع آن می­باشد که طی آن خوشه ها­ی نانومتری به صورت پودر ته نشین می­شوند. نکته ای که باید به آن توجه داشت آنست که برای تهیه نانوذرات فلزی جهت جلوگیری از اکسیداسیون از گازهای بی­اثر و برای تهیه نانو ذرات سرامیکی اکسید فلزی از اکسیژن استفاده می­شود. در نهایت اندازه ذره با تغییر پارامترهایی نظیر دما، سرعت تبخیر و محیط کنترل می­شود. مهمترین مزیت این روش میزان کم آلودگی و تهیه اکسیدهای فلزی شفاف و مقاوم به خش و عیب آن هزینه بر بودن آنست. نوع دیگر، روش تبخیر در خلاء بر روی مایعات روان است. در این روش با ایجاد خلاء در استوانه مدوری که با فیلم نازکی از مواد ویسکوز مثل روغن، یا پلیمر پوشیده شده، فلز مورد نظر در خلاء تبخیر و پراکنده می­شود. ذرات معلق در مایع تشکیل و به اشکال مختلف رشد می­کنند.

سنتز شيميايي: روش سنتز شیمیایی یا روش محلولی شامل رشد و رسوب نانوذرات در یک واسطه مایع حاوی انواع واکنشگر می­باشد و معمولترین نمونه روش سل – ژل می­باشد. برای کنترل شکل نهایی و اندازه ذرات می­توان فرایند را با انتخاب مواد شیمیایی تشکیل دهنده ذرات پایدار متوقف نمود. از این روش برای ایجاد نقاط کوانتومی نیز استفاده می­شود. مزیت این روش کنترل پذیری بالای آن می­باشد همچنین این روش کم هزینه می باشد اما مشکل آن آلودگی حاصل از مواد شیمیایی می­باشد که پخت نانوذرات را جهت روکش دچار مشکل می­کند.

فرایندهای حالت جامد: در این روش ذرات میکرومتری، با اعمال مستقیم انرژی مثل پودر کردن یا آسیاب کردن به ذرات کوچکتر تبدیل می­شوند. خواص نانوذرات حاصل از این روش تحت تأثیر ماده آسیاب کننده، زمان و محیط اتمسفر آسیاب قرار می­گیرد. این روش برای تهیه نانوذراتی بکار می­رود که در روش قبل به آسانی تولید نمی­شود اما مسأله مهم آلودگی حاصل از مواد آسیاب کننده یا محیط گرمایی است.

کاربردهای فرایند های فوق بحرانی در تولید میکرو و نانوذرات: با توجه به برخی خواص گاز و مایع سیالات فوق بحرانی نظیر نفوذپذیری و دانسیته امکان کاربرد فرایندهای سیالات فوق بحرانی در تولید مواد مختلف در مقیاس میکرو یا نانو در صنایع مختلف فراهم شده است. از کاربردهای مهم اینگونه فرایندها می توان به تولید مواد مختلف نظیر داروها، پروتئین ها، بیو­پلیمر ها و همچنین مواد شیمیایی در مقیاس میکرو یا نانو اشاره داشت [5].

1-3-آب

با آگاهی از این حقیقت که آب تنها و مهمترین ماده حیاتی است که جایگزینی آن به هیچ صورت دیگری امکان پذیر  نمی­باشد و از طرفی در دسترس داشتن آن به مقدار کافی و کیفیت مناسب از احتیاجات اولیه زندگی است، باید حفاظت کمی و کیفی آب کشور را در صدر اولویت ها قرار داد. در قرن حاضر از دیر باز عناصر و مواد شیمیایی معدنی و آلی از جمله نفت ، شوینده ها ،سموم دفع آفات، مواد صنعتی از قبیل عناصر سنگین و غیره وارد چرخه محیط زیست شده­اند. متاسفانه در کنار کاهش تدریجی حجم ذخایر آب قابل استفاده ، آلودگی های مختلف نیز پیوسته بر مشکلات آب اضافه می­کنند.

طبق بند ح ماده 104  قانون برنامه توسعه کشور، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست به خصوص در مورد منابع طبیعی، واحدهای تولیدی موظف هستند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی ها اقدام نمایند. با توجه به افزایش هزینه های تهیه منابع جدید آب صرفه جویی، بازیافت و استفاده مجدد از منابع موجود می تواند نیازهای گوناگون به آب را به صورت اقتصادی تر مرتفع کند. به منظور حفظ سلامت افراد و محیط زیست و استفاده اقتصادی از تمام منابع موجود آب ، باید روند آلوده سازی منابع آب به افزایش روز افزون بهبود کیفیت آب تغییر یابد.

١-3-1-آلودگی آبها

  آلودگی عبارت است از وارد کردن مواد یا انرژی توسط آدمی در محیط زیست بطوریکه در نتیجه این عمل منابع حیاتی یا سلامتی انسان، حیوانات و نباتات در معرض خطر قرار گیرد. وجود مواد یا انرژی در محیط های مختلف در محدوده های خاص مجاز و گاها مطلوب است ، آلودگی زمانی اتفاق می افتد که این مقادیر بطور ناگهانی افزایش قابل ملاحظه ای می یابد و این افزایش موجب       اخلال و ایجاد مشکلات در روند طبیعی و معمول پدیده­ های موجود می گردد. بعنوان نمونه فسفر  و ازت هر دو عناصری هستند که وجود آنها برای حیات ضروری است و حتی بعضی از ترکیبات آنها در کشاورزی بعنوان کود شیمیایی به زمین علاوه می­گردد ولی اگر مقدار همین مواد بیش از حد مجاز باشد و مقداری از آن بوسیله آب شسته و به رودخانه یا دریاچه های مختلف بریزد، باعث رشد بیش از حد بعضی گیاهان هرز خواهد شد که برای زندگی موجودات آبی زیان آور است و ممکن است موجب پیری زودرسی برای دریاچه ها بویژه دریاچه های مصنوعی گردد و در ضمن از نظر تصفیه نیز دشواری هایی ایجاد می­نماید [6] .

1-4-ویژگیهای فلوئورید

فلوئور عنصر شیمیایی است که با نماد شیمیایی F نشان می­دهند و بصورت دو اتمی یافت می­شود، این عنصر در حالت خالص، گاز زرد رنگ و فرسایشگری می­باشد که عامل اکسید کننده قوی به حساب می­آید، این عنصر از تمامی عناصر الکترونگاتیوتر و واکنش پذیرتر است. فلوئور در محلولهای آبی بصورت یون فلوئورید (F) دیده می­شود. جدول (١-١) برخی ویژگیهای فیزیکی فلوئورید را نشان می­دهد [7].

جدول (١-١) برخی ویژگی های فلوئورید

 

نماد شیمیایی F
عدد اتمی 9
حالت فیزیکی گاز
چگالی 7/1g/L
نقطه ذوب 53/53K
نقطه جوش 3/85K
گرمای تبخیر 62/6Kj/mol
ظرفیت گرمایی ویژه 304/31J/mol.K
الکترونگاتیوی 98/3
ساختار کریستالی Cubic

 1-5-راههای ورود فلوئورید به آب

فلوئورید بطور گسترده در آبهای طبیعی با غلظت پایین وجود دارد در آبهای غیر آلوده و آب دریا بترتیب در محدوده 3/٠-01/٠ و5/١-2/١ میلی­گرم بر لیتر وجود دارد .غلظت تقریبی فلوئورید در آبهای آشامیدنی حدودmg/L   1 می­باشد و این مقدار فلوئورید در آب برای جلوگیری از پوکی استخوان و پوسیدگی دندان لازم است بدون اینکه تاثیر بدی روی سلامتی بدن داشته باشد [8].

غلظت بالای فلوئورید در آب برای سلامتی بشر مضر شناخته شده است و غلظت آن در آبهای زیر زمینی بخشهای مختلف جهان در حال افزایش است و این می­تواند به علت حل شدن کانیهای حاوی فلوئورید از جمله فلوئوریت، بیوتیت، توپاز و کانیهای دیگر از این گروه شامل گرانیت، بازالت، سیانیت و دیگر سنگ های حاوی فلوئورید باشدکه باعث ورود این یون به آبهای زیر زمینی می­شود [9].

علاوه بر این کانیها و سنگهای حاوی فلوئورید که باعث وارد شدن فلوئورید به آب می­شود،  پساب برخی صنایع، شامل صنایع تولید شیشه، سرامیک، تولید نیمه رساناها، آبکاری، کارخانجات آهن، آجر و… نیز باعث افزایش غلظت فلوئورید در آبهای زیرزمینی می­شود که فلوئورید وارد شده توسط پساب صنایع خیلی بیشتر از فلوئورید وارد شده از حل شدن سنگها و کانیها می­باشد. فلوئورید در دهانشویه ها، خمیر دندان، آب میوه ، غذاهای کنسرو و ظروف تفلون بکار رفته و یکی از راههای ورود فلوئورید به آب، صنایع آلومینیوم، حشره کش ها، آفت کش ها ، علف کشها و ضد قارچهایی است که برای میوه ها و سبزیجات بکار می رود و آلودگی محیطی به فلوئورید را بوجود می­آورد [10].

فلوئورید در ترکیب سم موش و سوسک، داروهای آرام بخش، بیهوشی و خواب آور، روان افزا و گاز جنگی بکار برده می­شود. در ترکیب حشره کش DDT نیز فلوئور جایگزین کلر شده است تا اثر آن قویتر باشد. اثرات آنتی سپتیک فلوئورید غیر آلی می تواند باعث اختلالات آنزیمی باشد. تغییرات آنزیمی می­تواند در تغییرات ساختمان کربوهیدرات و چربی موثر باشد. فلوئورید با ایجاد پیوند هیدروژنی قوی با گروه آمیدی، در شکل و عملکرد پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک اختلال ایجاد می­کند.

شواهد نشان میدهد که آب مصرفی بیش از ٢٠٠ میلیون نفر از جمعیت دنیا حاوی فلوئورید بیش از حد مجاز اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی ( (WHOیعنی١ میلی­گرم بر لیتر می باشد [11].

[1] Argos

[2] Timasheff

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122